MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 684         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 iulie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

810/M80/217/1.478/9.989/17/1.265/366. - Ordin al ministrului sănătătii, al ministrului apărării nationale, al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Statutul profesiei de consilier juridic

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 546/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 810 din 22 iunie 2004

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M 80 din 13 mai 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 217 din 6 mai 2004

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.478 din 8 iunie 2004

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 9.989 din 24 mai 2004

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr. 17 din 2 iunie 2004

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 1.265 din 28 mai 2004

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 366 din 19 aprilie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

Pentru aplicarea art. 10 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, a art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001, si a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 604/2003, al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările ulterioare, al art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, ministrul apărării nationale, ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Prezentele norme sunt aplicabile pe toată durata de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii.

Art. 4. - (1) În vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice, furnizorii din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor prezenta documentele prevăzute în cap. VII din Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

(3) Prin act de înfiintare a furnizorului se întelege inclusiv ordinele legale de înfiintare emise de ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor si decontării serviciilor medicale si farmaceutice si care contin informatii clasificate potrivit legii, datorită specificului institutiei respective, se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentantii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialitătilor si competentelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, agreate de institutie. Fac exceptie de la activitatea de agreare auditorii publici interni ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control apartinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informatiile clasificate potrivit legii, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care sustin plătile efectuate, se arhivează si se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 6. - (1) Asiguratii care plătesc contributia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa unde acestia sunt asigurati, precum si cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, vor face dovada calitătii lor potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru asiguratii care, potrivit legii, au regim de confidentialitate, precum si pentru persoanele private de libertate, evidenta acestora la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se tine numeric. Dovada calitătii de asigurat pentru aceste categorii de persoane se face pe baza adeverintelor eliberate de către institutiile care le au în evidentă.

(3) Pentru categoriile de asigurati care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestati, retinuti si condamnati), în scopul evitării dublei plăti, institutiile în evidenta cărora se află acestea vor informa casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti, în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane, precum si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului despre starea de fapt a acestora.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

 

SECTIUNEA I

Servicii medicale curative

 

Art. 7. - (1) Serviciile medicale se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program, în centre de permanentă stabilite si organizate, potrivit legii, de directiile medicale sau de structurile similare acestora din ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si în limita fondurilor alocate.

(2) Avizul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate fi retras, cu acordul directiilor medicale (similare), după o prealabilă înstiintare a acestora, dacă din raportările furnizorilor rezultă că adresabilitatea la centrul de permanentă, într-un trimestru, este nesemnificativă.

(3) Acolo unde nu se pot organiza centre de permanentă, medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti pot acorda consultatii si în afara orelor de program, conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a II-a

Modalităti de contractare

 

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. - (1) Listele ce cuprind asiguratii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu militari în termen, elevi si studenti militari, care se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre active, functionari publici cu regim special, salariati civili, membri de familie ai acestora, precum si pensionari militari, care au optat pentru medicii de familie respectivi.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia să anunte în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeteană, a municipiului Bucuresti sau a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, după caz, în a cărei rază de competentă îsi are domiciliul asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 13. - Listele nominale cuprinzând asiguratii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti atât pe hârtie, cât si pe suport magnetic.

 

SECTIUNEA a III-a

Modalităti de plată

 

Art. 14. - Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activitătii de asistentă medicală primară se face pe baza raportării numerice, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 15. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor numerice, după următoarele formule adaptate formularelor de raportare stabilite prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

 

Total număr persoane private de libertate

în fiecare zi a lunii

-------------------------------------------------------------- = Număr mediu de persoane private de libertate

Număr de zile calendaristice                                                                                                      din luna respectivă

    ale lunii respective

 

Număr mediu de persoane private

                           de libertate pe lună x 10

-------------------------------------------------------------- = Număr de puncte neajustate pe lună

12

Numărul initial de persoane private de libertate se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2004.

 

NOTĂ:

Persoanele private de libertate = retinuti si arestati preventiv si persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

 

Art. 16. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 17. - (1) Numărul total de puncte se ajustează în raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Lista cuprinzând cabinetele medicale si conditiile specifice sistemului în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorări se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii, împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu referate justificative bine întemeiate si în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.).

(3) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti spre avizare Ministerului Sănătătii.

 

CAPITOLUL III

Modalităti de contractare si decontare în asistenta ambulatorie de specialitate pentru specialităti clinice, paraclinice si stomatologice

 

Art. 18. - Decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face în limita sumei contractate pentru cabinetele medicale din unitătile sanitare ambulatorii de specialitate apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii, precum si cele din cadrul ambulatoriilor de specialitate din structura spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

CAPITOLUL IV

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 19. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate si acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum si de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, acreditate de comisia de acreditare constituită la nivelul sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu respectarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.073/2003, cu modificările ulterioare, adaptate specificului propriu.

Art. 20. - Pentru farmaciile care functionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti nu se aplică criteriile de selectie a farmaciilor în vederea încheierii contractului, prevăzute în anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în conditiile legii.

Art. 22. - Pentru farmaciile din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, la stabilirea valorii contractului nu se va utiliza si criteriul privind raportul (40%-60%) dintre medicamentele cu si fără contributie personală, dar se va aplica principiul proportionalitătii raportat la numărul de asigurati.

Art. 23. - Decontarea pentru activitatea curentă a farmaciilor din structura apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se efectuează în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, cu exceptia facturilor aferente trimestrului IV/2004, care se decontează în anul 2005.

Art. 24. - Modalitatea de decontare a părtii necompensate de care beneficiază asiguratii în baza unor legi speciale se stabileste prin ordin al ministrilor si conducătorilor institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti care au fost acreditati să lucreze în acest sistem si sunt mutati în interes de serviciu în alte unităti sanitare similare celei în care si-au  desfăsurat activitatea pot continua relatiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti prin încheierea unui nou contract.

Art. 26. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti pentru functionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informatiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ministerele si institutiile din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

 

CONGRESUL EXTRAORDINAR AL COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA

 

STATUTUL

profesiei de consilier juridic

 

În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutie, republicată,

Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România adoptă prezentul statut.

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1. - Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional si se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor prezentului statut.

Art. 2. - Profesia de consilier juridic este independentă si organizată autonom, fiind exercitată integrat în sistemul de justitie românesc.

Art. 3. - Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit în continuare Tablou, tinut de către Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 4. - Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, codului de deontologie profesională si prezentului statut al profesiei.

Art. 5. - În exercitarea profesiei si în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional si nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 6. - Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritătilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entităti interesate în conformitate cu Constitutia si cu legile tării.

Art. 7. - Relatia profesională dintre consilierul juridic si beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidentialitate si independenta opiniilor profesionale.

Art. 8. - În activitatea sa, consilierul juridic asigură:

- consultanta, asistenta si reprezentarea autoritătii sau a institutiei publice ori a persoanei juridice în favoarea căreia exercită profesia, apără drepturile si interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;

- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic în conditiile legii.

Art. 9. - Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în functiile de magistrat, avocat, notar public sau în alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

 

II. CONSILIERUL JURIDIC

1. Realizarea profesiei

 

Art. 10. - a) Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

- consultatii si cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum si negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistenta, consultanta si reprezentarea juridică a persoanelor juridice si a altor entităti interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identitătii părtilor, a consimtământului, a continutului si a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;

- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalitătii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la institutia publică reprezentată;

b) 1. avizele pentru legalitate si conformitate vor fi însotite de semnătura si parafa profesională;

2. parafa profesională individuală va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- denumirea “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI“ (teritorial - JUDET);

- sigla “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI“ (teritorial - JUDET);

- numele si prenumele consilierului juridic, însotite de mentiunea S (stagiar) sau D (definitiv), după caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat în ordinea înscrierii în Tablou, cod unic de înregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele două cifre reprezintă judetul);

c) în conditiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanta acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma în care îsi desfăsoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia îsi exercită profesia.

Art. 11. - Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. - Consilierul juridic poate reprezenta gratuit în justitie rudele sale, ale sotului/sotiei, până la gradul IV inclusiv.

Art. 13. - a) În exercitarea profesiei si în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredintată, cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusă, consilierul juridic are dreptul să fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei fată de beneficiar.

c) În scopul asigurării secretului profesional, actele si lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Perchezitionarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în conditiile legii. Nu vor putea fi ascultate si înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic si nici nu va putea fi interceptată si înregistrată corespondenta cu caracter profesional, decât în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

2. Dobândirea calitătii de consilier juridic

A. Primirea în profesie

 

Art. 14. - Poate fi consilier juridic persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român si are domiciliul în România;

b) are exercitiul drepturilor civile si politice;

c) este licentiată a unei facultăti de drept;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat în conditiile legii;

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. - Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform regulamentului si statutului fiecărui colegiu teritorial.

Art. 16. - (1) Cererea de înscriere în profesie va fi însotită de acte care să ateste îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 8, 9 si 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civilă, ale certificatului  de nastere, copie legalizată a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, două fotografii color pentru “Legitimatia de consilier juridic“ si declaratie pe propria răspundere că îndeplineste conditiile legale pentru dobândirea si exercitarea profesiei de consilier juridic si că nu este înscris în alt colegiu sau asociatie profesională a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifică îndeplinirea conditiilor generale si speciale prevăzute de legea si statutul profesiei si avizează admiterea în colegiul respectiv.

(3) După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform vechimii sale în activităti juridice.

(4) Taxele de înscriere se vor stabili de către fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. - La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:

În numele Legii, Onoarei si Adevărului jur să respect Constitutia si legile tării, să-mi exercit profesia independent, cu demnitate si probitate si să păstrez secretul profesional.

Asa să-mi ajute Dumnezeu!“

 

B. Demnitatea profesională

 

Art. 18. - Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârsit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi si libertăti fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

 

C. Incompatibilitate si compatibilitate

 

Art. 19. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitătile care lezează demnitatea si independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) functia si activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată;

f) alte incompatibilităti prevăzute de lege sau rezultate din situatia de conflict de interese, în conditiile legii.

Art. 20. - Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară si de cercetare;

b) functia de arbitru, mediator sau expert, în conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;

d) orice altă activitate profesională care nu încalcă situatiile de incompatibilitate si de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, actionar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege.

 

D. Situatii speciale cumulative. Societatea profesională

 

Art. 21. - Persoana juridică înfiintată în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, constituită de către unul sau mai multi consilieri juridici înscrisi în Tabloul tinut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesională. În conformitate cu normele deontologice si de etică profesională si cu prezentul statut, aceste societăti profesionale nu pot functiona în lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a cărui rază îsi au sediul, care va verifica, în principal, următoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii si statutului profesiei, a asociatului unic/asociatilor/actionarilor;

- obiectul de activitate să fie unic, respectiv activităti juridice (consultantă si reprezentare juridică, exclusiv activităti atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. În urma dobândirii personalitătii juridice si a obtinerii autorizatiilor de functionare, a avizului Colegiului, societatea profesională, prin grija acestuia, va fi înregistrată obligatoriu în partea cu destinatie specială, respectiv Societăti Profesionale, din Tabloul tinut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusă actelor constitutive ale acestor societăti va trebui adusă la cunostintă colegiului teritorial în a cărui rază acestea îsi au sediul.

 

E. Dovedirea calitătii de consilier juridic

 

Art. 22. - (1) Calitatea de consilier juridic - cu drept de exercitare a profesiei se dovedeste cu “Legitimatia de consilier juridic“ si insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu consilierului juridic înscris în Tabloul Colegiului.

(2) Actele juridice redactate si contrasemnate de consilierul juridic vor purta parafa acestuia, iar cele avizate pentru legalitate vor purta parafa si semnătura acestuia.

(3) Modelul legitimatiei de consilier juridic, cu însemnele corpului profesional, insigna si parafa de avizare pentru legalitate sunt adoptate de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România.

 

F. Stagiul profesional

 

Art. 23. - (1) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează, în mod obligatoriu, un stagiu de pregătire profesională, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Stagiul reprezintă perioada premergătoare definitivării în profesia de consilier juridic si are drept scop pregătirea profesională a consilierului juridic la începutul exercitării profesiei.

(3) Stagiul la debutul în profesie este obligatoriu si efectiv.

(4) În timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de consilier juridic stagiar.

(5) Durata stagiului este de 2 ani. Consiliul colegiului teritorial, în mod exceptional si numai după verificarea raportului făcut de seful Biroului de îndrumare profesională, împreună cu consilierul juridic îndrumător, precum si cu consilierul juridic care sprijină cererea de admitere în colegiu pe baza unei activităti profesionale meritorii, poate aproba reducerea perioadei de stagiu. Această reducere nu poate fi mai mare de 6 (sase) luni calendaristice.

(6) Stagiul se suspendă în perioada neexercitării profesiei.

(7) Perioada de stagiu efectuată înainte de data suspendării se ia în calcul pentru îndeplinirea stagiului.

(8) Drepturile si obligatiile administrative ale consilierului juridic stagiar sunt prevăzute în actul de decizie în baza căruia exercită profesia, beneficiind de toate celelalte drepturi ale functiei pe perioada stagiului.

(9) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie si la tribunale ca instantă de fond, la organele de urmărire penală, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(10) Consilierul juridic îndrumător este obligat să prezinte Consiliului colegiului teritorial, la sfârsitul perioadei de stagiu, un raport de activitate asupra modului în care stagiarul si-a îndeplinit în mod efectiv îndatoririle profesionale.

(11) Asigurarea consilierului juridic îndrumător Poate îndeplini calitatea de consilier juridic îndrumător numai consilierul juridic definitiv si care se bucură de o reputatie profesională nestirbită.

(12) Definitivarea

După efectuarea stagiului consilierul juridic stagiar va sustine examenul de definitivare.

Comisia de examinare după definitivat eliberează candidatului “Certificatul de promovare a examenului de definitivat“ în baza căruia acesta este înscris pe Tablou cu mentiunea “definitiv“.

Taxa pentru sustinerea examenului de definitivat se stabileste de către fiecare colegiu teritorial.

(13) Definitivarea în profesia de consilier juridic pe baza vechimii în celelalte functii juridice

Poate fi primit în profesie, în calitate de consilier juridic definitiv, cel care anterior sau la data primirii a îndeplinit functia de avocat, magistrat ori notar definitiv sau a îndeplinit alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii, cel putin 5 ani.

(14) Raportul dintre consilierul juridic definitiv - îndrumător si consilierul juridic stagiar este de conlucrare profesională, în baza unui contract de îndrumare în formă scrisă.

Conditiile efectuării stagiului si ale definitivatului sunt conform Legii nr. 514/2003 si vor fi prevăzute în regulamentele Comisiei metodologice a Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România (U.C.C.J.R.).

 

G. Interdictii

 

Art. 24. - (1) Consilierul juridic nu poate asista sau reprezenta părti cu interese contrare în aceeasi cauză sau în cauze conexe si nu poate pleda împotriva părtii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase ale pricinii.

(2) Consilierul juridic nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii nici unei autorităti sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredintată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă si scrisă din partea părtii în cauză, în conditiile legii.

(3) Calitatea de martor are întâietate fată de calitatea de consilier juridic, cu privire la faptele si împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător al vreunei părti în cauză.

(4) Dacă a fost ascultat ca martor, consilierul juridic nu mai poate desfăsura nici o activitate profesională în acea cauză.

(5) Consilierul juridic nu poate îndeplini functia de expert, interpret sau traducător în cauza în care este angajat.

 

3. Exercitarea profesiei

 

Art. 25. - În scopul asigurării, garantării si protejării dreptului neîngrădit la muncă, conform art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si art. 41 si 45 din Constitutie, republicată, consilierul juridic îsi poate exercita profesia la alegere, în oricare dintre formele prevăzute de lege si de statutul profesiei, cu respectarea prevederilor privind compatibilitatea si incompatibilitatea în exercitarea acesteia.

Art. 26. - (1) Consilierul juridic este liber să aleagă si să schimbe în orice moment optiunea sa pentru exercitarea profesiei.

(2) Consilierul juridic definitiv sau stagiar, în vederea exercitării profesiei, se va înscrie pe Tabloul tinut de colegiul teritorial.

(3) Consilierul juridic este obligat să anunte în scris conducerea colegiului teritorial din care face parte despre orice intentie de modificare a optiunii sale privind exercitarea profesiei.

Art. 27. - Tabloul anual

(1) Colegiul teritorial are obligatia să întocmească anual Tabloul, cu mentionarea numelui si a prenumelui, codului unic de înregistrare, a pozitiei profesionale, respectiv stagiar sau definitiv, precum si a situatiei în ceea ce priveste exercitarea profesiei (exclus, suspendat etc.).

(2) Prin grija colegiului teritorial, Tabloul anual si modificările intervenite sunt comunicate U.C.C.J.R. si institutiilor prevăzute de lege.

Art. 28. - (1) Consiliul colegiului teritorial emite hotărâri de trecere pe Tablou a consilierilor juridici incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe Tablou se face la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate.

(2) Taxele de reînscriere pe Tablou se stabilesc de Consiliul colegiului teritorial.

Art. 29. - (1) Consilierii juridici care la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 au debutat în profesie, indiferent de vechimea în activitatea juridică, sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea “definitiv“.

(2) Consilierii juridici care de la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 nu pot face dovada debutului în profesie anterior acestei date sunt trecuti pe Tablou cu mentiunea “stagiar“.

(3) Licentiatul unei facultăti de drept care solicită înscrierea în profesia de consilier juridic si are o vechime de minimum 5 ani în alte profesii juridice va fi trecut pe Tablou cu mentiunea “definitiv“.

Art. 30. - Încetarea calitătii de consilier juridic

(1) Încetarea exercitării profesiei de consilier juridic are loc în următoarele situatii:

a) prin renuntare scrisă la exercitarea profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva consilierului juridic s-a luat măsura excluderii din profesie.

(2) În toate situatiile de încetare a exercitării profesiei de consilier juridic, acesta nu va mai putea folosi legitimatia de consilier juridic, insigna, stampilele si roba.

Art. 31. - Suspendarea exercitării profesiei de consilier juridic

(1) Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspendă în următoarele situatii:

a) în caz de incompatibilitate;

b) pe perioada de interdictie de a exercita activitătile profesionale, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

c) în caz de neplată a taxelor si a contributiilor profesionale timp de 3 luni de la scadenta acestora până la lichidarea lor integrală;

d) în conditiile în care consilierul juridic îndeplineste alte functii juridice sau profesii salarizate.

(2) În toate situatiile de suspendare a exercitării profesiei de consilier juridic, precizate la alineatul anterior, pe Tablou se vor face mentiunile corespunzătoare.

Art. 32. - Transferul

(1) Consilierul juridic care, din motive justificate, solicită transferarea într-un alt colegiu va notifica atât colegiul în care este înscris, cât si colegiul în care urmează să se înscrie.

(2) Cererea de transfer trebuie să fie însotită de actele pe care se întemeiază si de un certificat eliberat de colegiul de la care se solicită transferul, certificat eliberat ulterior înregistrării cererii de transfer, prin care se constată că solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se află în curs de judecată penală ori disciplinară si că a achitat la zi taxele si contributiile profesionale către colegiu.

(3) Consiliul colegiului de la care se solicită transferul va aviza cererea, pe care o va înainta, împreună cu dosarul de înscriere în profesie, colegiului la care se solicită transferul.

Art. 33. - (1) Consiliul colegiului la care se solicită transferul va solutiona cererea, potrivit raportului întocmit de un consilier delegat, care va verifica dosarul de înscriere în profesie al celui care solicită transferul, înaintat de colegiul de la care se solicită transferul o dată cu certificatul mentionat în articolul precedent, va aviza înscrierea în Tablou în mod corespunzător si va elibera acestuia decizia de înscriere în Tablou, legitimatia, insigna si stampilele.

(2) Consiliul colegiului de la care consilierul juridic se transferă va dispune prin decizie radierea consilierului juridic transferat din Tabloul tinut de colegiul respectiv.

Art. 34. - Consilierul juridic transferat are obligatia de a preda colegiului de la care se transferă legitimatia, insigna si stampilele.

 

III. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE CONSILIERULUI JURIDIC

 

Art. 35. - Drepturile consilierului juridic

(1) Consilierul juridic are dreptul să fie înscris în Tablou, cu drept de exercitare a profesiei, si are dreptul să acorde consultantă juridică, să redacteze, să contrasemneze, să avizeze pentru legalitate acte juridice, să asiste si să reprezinte orice institutie, autoritate publică, persoană juridică sau orice entitate interesată în toate domeniile de drept, în conditiile Legii nr. 514/2003 si ale prezentului statut.

(2) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie si tribunale, ca instantă de fond, la organele de urmărire penală, precum si la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.

(3) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecătoresti de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum si la toate autoritătile si organele administrative cu atributii jurisdictionale.

Art. 36. - Consilierii juridici au dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere ale colegiilor si ale U.C.C.J.R, în conditiile prevăzute de statutele acestor organizatii profesionale.

Art. 37. - În scopul asigurării secretului profesional, actele si lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia si la locul unde îsi exercită profesia sunt inviolabile.

Art. 38. - Raportul dintre consilierul juridic si persoana juridică pe care o asistă sau o reprezintă nu poate fi stânjenit sau controlat.

Art. 39. - Consilierii juridici nu răspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru sustinerile făcute oral ori în scris în fata instantei de judecată sau a altor organe, dacă acestea sunt în legătură cu apărarea si necesare cauzei ce i-a fost încredintată.

Art. 40. - Îndatoririle consilierului juridic

(1) Consilierul juridic apără drepturile si interesele legitime ale institutiei, persoanei juridice, autoritătii sau entitătii pentru care exercită profesia, asigură consultantă si reprezentare juridică, avizează si contrasemnează actele cu caracter juridic emise de acestea.

(2) Consilierul juridic acordă consultantă, opinia sa fiind consultativă.

Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale si a crezului său profesional.

Consilierul juridic manifestă independentă în relatia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercită profesia, precum si cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situatii nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic mentinându-si opinia legală formulată initial, indiferent de împrejurări. În exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea persoanei juridice unde îsi exercită profesia sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, statutului profesiei si regulilor eticii profesionale.

(3) Consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

Consilierul juridic nu se pronuntă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

Consilierii juridici sunt obligati să respecte solemnitatea sedintelor de judecată si să nu folosească expresii jignitoare fată de completul de judecată, fată de ceilalti consilieri juridici, avocati sau fată de părtile din proces.

Art. 41. - Consilierii juridici sunt datori să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă institutiile, autoritătile ori entitătile interesate, să se prezinte la termene la instantele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte institutii, să manifeste constiinciozitate si probitate profesională, să pledeze cu demnitate fată de judecător si de părtile în proces, să depună concluzii orale sau note de sedintă ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanta de judecată dispune în acest sens.

Art. 42. - (1) Consilierii juridici sunt obligati să participe la sedintele convocate de Consiliul Colegiului, la activitătile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care fac parte.

(2) Absentarea repetată si în mod nejustificat constituie abatere disciplinară.

Art. 43. - (1) Consilierii juridici sunt obligati să tină evidentele cerute de lege si pe cele prevăzute în regulamentele corpului profesional, adoptate de Consiliul U.C.C.J.R. - cu privire la cauzele în care asistă sau reprezintă, să avizeze pentru legalitate actele juridice si să achite cu regularitate taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului Colegiului si bugetului U.C.C.J.R.

(2) La înscrierea sau reînscrierea în colegiu, fiecare consilier juridic va achita o taxă stabilită de Consiliul U.C.C.J.R., ce se face venit atât la bugetul colegiului respectiv, cât si la bugetul U.C.C.J.R.

Art. 44. - Consilierii juridici sunt obligati să restituie actele ce le-au fost încredintate institutiei, autoritătii sau entitătii interesate de la care le-au primit.

Art. 45. - (1) Obligatia de a păstra secretul profesional, prevăzută în art. 16 din Legea nr. 514/2003 este absolută si limitată în timp, conform clauzei de confidentialitate. Ea se extinde asupra tuturor activitătilor consilierului juridic.

(2) Consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstantă si de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.

(3) Aceeasi obligatie revine organelor de conducere ale colegiilor teritoriale si angajatilor acestora cu privire la informatiile cunoscute de către acestia în functiile pe care le detin.

Art. 46. - (1) După 90 de zile de la publicarea prezentului statut, consilierii juridici sunt obligati să poarte robă în fata tuturor instantelor judecătoresti.

(2) Caracteristicile robei sunt identice cu cele ce privesc exercitarea profesiei de avocat, diferentiindu-se prin însemnele proprii ale corpului profesional si prin combinatiile culorilor negru cu galben-auriu.

(3) Purtarea robei în afara incintei instantei judecătoresti este interzisă.

Art. 47. - Evidentele activitătii consilierului juridic

(1) Evidentele activitătii consilierului juridic, actele si documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice, entitătii în favoarea căreia îsi exercită profesia.

(2) Consilierul juridic tine evidenta în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

(3) Indiferent de reglementările persoanei juridice sau entitătii în favoarea căreia îsi exercită profesia, consilierul juridic va tine evidenta următoarelor activităti:

- intrările si iesirile de corespondentă juridică numerotate si datate;

- registrul de evidentă privind orice situatie litigioasă cu care a fost sesizat;

- registrul de evidentă privind avizele scrise - datate si numerotate;

- registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părtilor, a continutului si a datei actelor.

Modelele acestor registre se adoptă de Comisia metodologică a U.C.C.J.R. si se comunică tuturor colegiilor.

(4) La încetarea raporturilor juridice care stau la baza exercitării profesiei fată de o persoană juridică publică sau privată, entitate interesată, română ori străină, consilierul juridic va preda, pe bază de proces-verbal, în vederea arhivării, toate documentele aferente activitătii depuse.

(5) Predarea pe bază de proces-verbal, numerotat si datat, a documentelor mentionate mai sus îl descarcă în totalitate, de orice răspundere, pe consilierul juridic.

Art. 48. - Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligatiilor profesionale, potrivit legii si prezentului statut.

Art. 49. - Activitatea desfăsurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat.

Art. 50. - La încetarea raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei de consilier juridic fată de beneficiarul prestatiei, consilierul juridic va informa în scris colegiul din care face parte. În situatia în care consilierul juridic nu va face informarea mai sus mentionată imediat si continuă să îsi exercite profesia, va răspunde potrivit reglementărilor care sanctionează exercitarea fără drept a unei profesii. În acest caz, la constatare, Colegiul va sanctiona disciplinar consilierul juridic, în functie de gravitatea situatiei.

Art. 51. - Consilierul juridic înscris în Colegiu, dar care nu îsi va putea exercita profesia, se consideră suspendat.

Art. 52. - Consilierului juridic, functionar public, îi sunt aplicabile si beneficiază si de prevederile legii functionarului public.

Art. 53. - Protectia drepturilor profesionale, economice si sociale ale consilierului juridic

(1) Conform art. 23 din Legea nr. 514/2003, în activitatea sa profesională consilierul juridic se bucură de protectia legii, în conditiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Perchezitionarea consilierului juiridic, a domiciliului ori a locului său de muncă sau ridicarea de înscrisuri ori de bunuri de la acesta nu poate fi făcută decât de procuror în baza unui mandat emis de judecător.

Art. 54. - Exercitarea activitătilor specifice profesiei de consilier juridic: consultantă, asistentă, reprezentare juridică, avizare pentru legalitate si contrasemnare de acte juridice de către persoane neautorizate prin nerespectarea conditiilor prevăzute de lege si de prezentul statut reprezintă exercitare fără drept a profesiei de consilier juridic si se sanctionează conform legii penale.

Art. 55. - (1) Toti consilierii juridici asociati, membri ai colegiilor teritoriale, au îndatorirea de a participa la activitătile profesionale, stagiile de pregătire profesională, conferintele, simpozioanele si la orice alte manifestări organizate de colegiile teritoriale si U.C.C.J.R. potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

(2) Colegiile si U.C.C.J.R. au obligatia să actioneze prin toate mijloacele legale pentru organizarea si exercitarea unitară si specializată a profesiei.

(3) Lipsa nejustificată a consilierului juridic asociat de la formele de pregătire profesională sau neabsolvirea acestora constituie abatere disciplinară, fiind sanctionată cu suspendarea din profesie pentru o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni.

Art. 56. - Colegiile si U.C.C.J.R. pot colabora în scopul realizării si promovării politicilor si strategiilor de formare profesională a consilierilor juridici cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor (C.N.F.P.A.), înfiintat în temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999, republicată.

Art. 57. - (1) În temeiul art. 38, art. 39 alin. (1) lit. g), art. 188 alin. (1) lit. c), e) si g), art. 189 lit. a, c), e) si f), art. 190 si 193 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. (2) din Constitutie, republicată, beneficiarii serviciilor profesionale ale consilierilor juridici angajati sau numiti vor initia participarea atât la stagiile de formare profesională, cât si la toate formele de pregătire profesională specifică profesiei de consilier juridic, prin acte aditionale la actele de angajare a serviciilor profesionale sau în actele de numire, asigurând plata cheltuielilor ocazionate de aceste forme de pregătire profesională.

(2) În scopul formării profesionale a consilierilor juridici angajati sau numiti în functie, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile pentru reorganizarea profesiei ocazionate de: înscrierea în colegiu, achizitionarea robei, a legitimatiei de consilier juridic, a insignei, stampilelor profesionale, precum si a tuturor registrelor de evidentă profesională.

(3) Cheltuielile avansate de consilierul juridic, ocazionate de reorganizarea profesiei precizate la alineatul precedent, se vor deconta acestuia de către autoritatea sau institutia publică ori de către persoana juridică în favoarea căreia acesta exercită profesia de consilier juridic.

Art. 58. - (1) Autoritătile, institutiile si persoanele juridice la care consilierii juridici îsi exercită profesia în mod permanent sunt obligate să asigure acestora spatii distincte si corespunzătoare atât pentru buna desfăsurare a activitătilor profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidentialitătii si secretului profesional stabilite de lege.

(2) În acelasi scop, pentru exercitarea corespunzătoare a profesiei de consilier juridic, acestea vor asigura baza tehnicomaterială necesară, birotica si orice alte utilităti necesare îndeplinirii serviciului profesional.

Art. 59. - Autoritătile administrative judetene si locale vor asigura sprijin pentru identificarea de spatii corespunzătoare functionării organizatiilor profesionale, colegiilor consilierilor juridici si pentru asigurarea formării profesionale a membrilor săi, care exercită un serviciu profesional specializat, de interes general.

Art. 60. - (1) Pentru activitatea sa profesională consilierul juridic are dreptul la o remuneratie de bază, stabilită prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat, sau conform legilor speciale pentru cel numit în functie.

(2) Deosebit de remuneratia de bază astfel stabilită, în considerarea specificului muncii si a importantei sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 si 26 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestatii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Statutului profesiei de consilier juridic, autoritătile publice, institutiile si celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezentul statut cu privire la încadrarea, salarizarea, stabilirea statutului, a drepturilor si obligatiilor consilierilor juridici pe care i-au numit sau i-au angajat.

 

IV. ORGANIZAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

A. Organizarea si functionarea Colegiului Consilierilor Juridici

 

Art. 61. - (1) Colegiul teritorial este organizatia profesională creată pentru toti consilierii juridici asociati în această formă de organizare dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitării profesiei, ce asigură organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar si apără drepturile si interesele legitime ale consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial este persoană juridică de interes general si are sediul în orasul de resedintă al judetului, respectiv în municipiul Bucuresti.

(3) Colegiul teritorial are patrimoniu si buget propriu.

Patrimoniul Colegiului poate fi folosit în activităti producătoare de venituri, în conditiile dreptului comun.

(4) Contributia consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilită de fiecare colegiu.

(5) Colegiul teritorial activează în baza statutului propriu.

Art. 62. - Organele de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 63. - Atributiile si răspunderile organelor de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 64. - În cadrul fiecărui colegiu functionează un secretar general si un trezorier, o comisie de cenzori compusă din 3-5 membri si o comisie de disciplină formată din 3-5 membri, a căror atributii sunt stabilite prin regulamentele proprii de functionare aprobate de Adunarea generală a Colegiului, în baza hotărârilor Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 65. - Colegiile teritoriale înfiintate după constituirea U.C.C.J.R. devin membre cu drepturi si obligatii egale prin asociere.

Art. 66. - Decanii acestor colegii sunt de drept membri în Consiliul U.C.C.J.R.

 

B. Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România

 

Art. 67. - (1) U.C.C.J.R. este formată din toate colegiile consilierilor juridici din România si cuprinde toti consilierii juridici înscrisi în Tabloul acestora, cu drept de exercitare a profesiei de consilier juridic si are drept scop organizarea unitară a exercitării profesiei de consilier juridic în România.

(2) U.C.C.J.R. este persoană juridică de interes general, are patrimoniu si buget propriu.

(3) Bugetul U.C.C.J.R. se formează din contributiile colegiilor în cotele stabilite de Congresul U.C.C.J.R.

(4) Patrimoniul U.C.C.J.R. poate fi folosit în activităti producătoare de venituri, în conditiile dreptului comun.

Art. 68. - (1) Organele de conducere ale U.C.C.J.R. sunt:

a) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România;

b) Consiliul U.C.C.J.R.;

c) biroul executiv;

d) presedintele;

e) prim-vicepresedintele;

f) vicepresedintii.

(2) În structura centrală a U.C.C.J.R. functionează:

a) secretarul general;

b) Comisia centrală de cenzori;

c) Comisia centrală de disciplină;

d) Comisia metodologică de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic;

e) aparatul tehnic administrativ.

Art. 69. - (1) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România este constituit din câte un delegat pentru 100 de consilieri juridici din fiecare colegiu si decanii colegiilor.

(2) Congresul ordinar se întruneste anual, la convocarea Consiliului U.C.C.J.R. sau la convocarea presedintelui U.C.C.J.R.

(3) La cererea a cel putin unei treimi din numărul colegiilor, Consiliul U.C.C.J.R. este obligat să convoace congresul în sedintă extraordinară, în maximum 10 zile de la solicitarea acestora.

Art. 70. - (1) Convocarea congresului ordinar se face cu cel putin o lună înainte de data stabilită, prin înstiintarea în scris a colegiilor si prin publicarea într-un ziar central.

(2) Consiliile colegiilor sunt obligate să afiseze data convocării si ordinea de zi la sediul colegiului si la instantele judecătoresti din raza teritorială a acestora.

(3) Colegiile teritoriale sunt obligate să îsi aleagă delegatii cu cel putin 10 zile înainte de congres.

(4) Congresul este legal constituit în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(5) Fiecare colegiu are drept la un singur vot în Congresul U.C.C.J.R.

Art. 71. - Congresul U.C.C.J.R. are competentele prevăzute în Statutul U.C.C.J.R.

Art. 72. - (1) Consiliul U.C.C.J.R. este constituit din decanii colegiilor teritoriale.

(2) Mandatul membrilor Consiliului U.C.C.J.R. este de 4 ani.

În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferenta de mandat. Înlocuitorul este desemnat de adunarea generală a colegiului teritorial.

(3) Consiliul U.C.C.J.R. se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui U.C.C.J.R.

Convocarea se face cu cel putin 10 zile înainte de data sedintei.

(4) La cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor consiliului sau în situatii exceptionale, presedintele U.C.C.J.R. va convoca consiliul în sedintă extraordinară în cel mult 5 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

(5) Consiliul U.C.C.J.R. lucrează în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri valabile cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(6) Fiecare colegiu teritorial are drept la un singur vot în sedintele Consiliului U.C.C.J.R.

Art. 73. - Consiliul U.C.C.J.R. are atributii si competente stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 74. - Biroul Executiv al U.C.C.J.R. este format din presedintele si prim-vicepresedintele U.C.C.J.R., precum si din cei 3 vicepresedinti alesi de Congresul U.C.C.J.R. dintre membrii săi pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre vicepresedinti, stabilit la propunerea presedintelui, îndeplineste functia de secretar al Biroului executiv al U.C.C.J.R.

Art. 75. - Biroul executiv al U.C.C.J.R. are atributiile si competentele stabilite prin Statutul U.C.C.J.R.

Art. 76. - Presedintele U.C.C.J.R. are următoarele atributii:

a) reprezintă U.C.C.J.R. în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) încheie conventii si contracte în numele U.C.C.J.R., cu autorizarea Biroului executiv al U.C.C.J.R.

c) convoacă si conduce sedintele Consiliului U.C.C.J.R. si ale Biroului executiv;

d) ordonantează cheltuielile bugetare si extrabugetare ale U.C.C.J.R.

e) semnează actele consiliului si ale Biroului executiv.

Art. 77. - Prim-vicepresedintele U.C.C.J.R. este înlocuitorul de drept al presedintelui U.C.C.J.R. si are următoarele atributii:

a) coordonează si organizează activitatea curentă a departamentelor profesionale si administrative ale U.C.C.J.R.;

b) supraveghează relatiile dintre structurile centrale ale profesiei si colegiile teritoriale, precum si relatiile dintre acestea din urmă;

c) acordă sprijin si ajutor colegiilor în relatiile lor cu autoritătile centrale si locale.

Art. 78. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. sunt în număr de 3 si sunt înlocuitori ai presedintelui, în lipsa prim-vicepresedintelui, în ordinea stabilită de către acesta.

Art. 79. - Vicepresedintii U.C.C.J.R. coordonează si îndrumă activitatea curentă a colegiilor.

Art. 80. - Secretarul general al U.C.C.J.R. este ales de Congresul U.C.C.J.R. si îndeplineste sarcinile stabilite de Biroul executiv al U.C.C.J.R. Mandatul acestuia este de 4 ani.

Art. 81. - În structurile centrale de conducere ale profesiei de consilier juridic: Consiliul U.C.C.J.R., Biroul executiv al U.C.C.J.R., presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii U.C.C.J.R. durata mandatului în functie este de 4 ani si orice titular de mandat poate fi reales în aceeasi sau în altă functie din aceste structuri centrale de conducere.

Art. 82. - (1) Comisia centrală de cenzori a U.C.C.J.R. se compune din 3-5 membri alesi de către Congresul U.C.C.J.R., pentru un mandat de 4 ani, dintre care unul are calitatea de contabil autorizat sau de expert contabil.

(2) Comisia centrală de cenzori are obligatia verificării trimestriale a activitătilor economico-financiare ale U.C.C.J.R. si dispunerii măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului U.C.C.J.R.

(3) Comisia centrală de cenzori functionează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 83. - (1) Comisia centrală de disciplină a U.C.C.J.R. este alcătuită din 5-9 membri, alesi de Congresul U.C.C.J.R. pentru un mandat de 4 ani.

(2) Membrii Comisiei centrale de disciplină se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime mai mare de 10 ani în activităti juridice.

(3) Comisia centrală de disciplină îsi organizează, îsi tine evidentele, îsi desfăsoară lucrările si functionează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 84. - Comisia metodologică de organizare si exercitare a profesiei de consilier juridic este alcătuită din 7-9 membri alesi de Congresul U.C.C.J.R. si functionează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R.

Art. 85. - Cheltuielile necesare participării membrilor Consiliului U.C.C.J.R., a membrilor Biroului executiv al U.C.C.J.R. si a membrilor comisiilor centrale de cenzori, de disciplină si comisiei metodologice la sedintele acestor organe se suportă de fiecare colegiu.

 

V. DISPOZITII FINALE

 

Art. 86. - Prezentul statut va fi pus în aplicare astfel:

a) în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului statut, conducerile colegiilor vor înainta U.C.C.J.R. datele si documentele necesare înscrierii în evidente a consilierilor juridic definitivi si stagiari;

b) în termen de 45 de zile de la adoptarea statutului, Consiliul U.C.C.J.R. si comisiile U.C.C.J.R. vor adopta regulamentele profesionale care vor fi comunicate colegiilor teritoriale;

c) prezentul statut va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 514/2003.

Art. 87. - După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului statut, consultanta, redactarea, avizarea pentru legalitate si contrasemnarea actelor juridice, asistenta si reprezentarea juridică a institutiilor, autoritătilor publice, a persoanelor juridice se vor realiza numai de către consilierii juridici înscrisi în Tablou.

Art. 88. - Însemnele corpului profesional, insigna si legitimatia consilierului juridic, modelul stampilelor colegiilor si ale consilierilor juridici, precum si modelul împuternicirilor de reprezentare juridică sunt cuprinse în anexele nr. 1-7*) care fac parte integrantă din prezentul statut.

Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu prezentul statut.

Art. 89. - Depăsirea termenelor de plată a taxelor si cotizatiilor profesionale atrage obligatia de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 90. - Consilierul juridic este dator să îsi decline calitatea si să îsi probeze identitatea cu actul “Legitimatie de consilier juridic“ în fata tuturor instantelor judecătoresti de orice grad, institutiilor si autoritătilor statului si a altor consilieri juridici si avocati cu care intră în contact cu prilejul îndeplinirii actelor specifice profesiei.

Art. 91. - Conflictele de orice natură dintre consilierii juridici sau dintre consilierul juridic si avocati, magistrati ori alte autorităti publice se aduc de îndată la cunostintă, în scris, decanului colegiului, de către consilierul juridic în cauză, care va decide asupra măsurilor ce trebuie luate.

Art. 92. - Prezentul statut a fost adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România din data de 6 martie 2004, prin reprezentantii legali, si intră în vigoare la data adoptării, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 546/2004 pentru eliberarea din functie a unor magistrati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 12 iulie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

- în preambul, la al doilea paragraf, în loc de: “... Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 76 din 26 mai 2004“ se va citi: “... Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 99 din 23 iunie 2004“;

- în anexă, la liniuta a patra, în loc de: “- Domnul Nitoi Corbut Stefan - judecător la Judecătoria Deva - de la data de 1 septembrie 2004“ se va citi: “- Domnul Nitoi Corbut Stefan - judecător la Judecătoria Medias - de la data de 1 octombrie 2004“;

- în anexă, la liniuta a opta, în loc de: “- Domnul Deac Iacob - judecător la Judecătoria Medias - de la data de 1 septembrie 2004“ se va citi: “- Domnul Deac Iacob - judecător la Judecătoria Medias - de la data de 1 iulie 2004“.