MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iulie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Ordonantă privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.147. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Bihor

 

1.150. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

1.151. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

1.152. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buzias, judetul Timis

 

1.155. - Hotărâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

295/1.192. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

 

954. - Ordin al ministrului sănătătii privind reglementarea acordării asistentei medicale pacientilor din România de către specialisti apartinând unor clinici sau organizatii umanitare din străinătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

360. - Decizie privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Circulară pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Intrările de credite externe prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004 se diminuează cu suma de 2.500,0 miliarde lei de la titlul V “Transferuri” si de la titlul VII “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si în structura bugetului creditelor externe, precum si în bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 52.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren, situat în municipiul Oradea, bd. Dacia nr. 25A, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.147.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Agentia de Protectie a Mediului Bihor

 

Locul unde

este situat terenul

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Municipiul Oradea,

bd. Dacia nr. 25 A,

judetul Bihor

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – Agentia de Protectie a Mediului Bihor

- suprafata terenului = 1.000 m2

- CF 2.015

- nr. cadastral 3.235

- nr. topo 8/178

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.150.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Cluj-Napoca, zona Aeroport, judetul Cluj

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Cluj, în administrarea

Consiliului Judetean

Cluj

- imobil 5255

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.764

- suprafata totală

a terenului = 14,2 ha

Municipiul Cluj-Napoca, zona Aeroport, judetul Cluj

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Cluj, în administrarea

Consiliului Judetean

Cluj

- imobil 5259

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.765

- suprafata totală

a terenului = 12,0 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat,

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.151.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

Locul unde este situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Ploiesti,

str. Dr. Gheorghe

Grigore Cantacuzino,

judetul Prahova

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Ploiesti,

Consiliul Local

al Municipiului Ploiesti,

judetul Prahova

- cod 8.29.09

- nr. M.F.P. 103.782

- imobil 816 (partial)

- suprafata construită =

- 3.677 m2

- suprafata desfăsurată =

-3.677 m2

- suprafata totală

a terenului,

inclusiv constructiile =

44.044,53 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buzias, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buzias, judetul Timis.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.152.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Clubul Copiilor Buzias, judetul Timis

 

Locul unde

este situat

imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care

alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Buzias,

Str. Republicii

nr. 3 A, judetul Timis

Statul român, din administrarea Ministerului

Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

- imobil 1332

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.155

- suprafata construită =

- 344,80 m2

- suprafata desfăsurată =

- 406,55 m2

- suprafata totală

a terenului = 1.714 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde, se stabileste la 896.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 686/2002 privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 1.155.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 295 din 19 iulie 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.192 din 30 iunie 2004

 

ORDIN

privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

 

În temeiul prevederilor pct. VI din anexa nr. V/1b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 220/2003, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului

emit următorul ordin:

Art. I. - Punctul 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 9 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Conditiile de ocupare

a functiei

“3.

Salvator

Montan

gradul III

S; SSD;

PL; M; G

Absolvent al Scolii Nationale de Salvamont,

curs de iarnă-vară, atestat de Asociatia

Natională a Salvatorilor Montani din România”

 

 

Art. II. - Unitătile care au organizate servicii publice de salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul

administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratie

publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII 

 

ORDIN

privind reglementarea acordării asistentei medicale pacientilor din România de către specialisti apartinând unor clinici sau organizatii umanitare din străinătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. B 8.534 din 26 iulie 2004 al Directiei generale asistentă medicală privind necesitatea reglementării în mod unitar a procedurilor prealabile ce trebuie îndeplinite de către specialistii sau echipele de specialisti care urmează să efectueze tratamente medicale ori chirurgicale pacientilor români în unităti sanitare cu paturi din România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Specialistii sau echipele de specialisti apartinând unor clinici sau organizatii umanitare din străinătate, care doresc si/sau sunt invitate să efectueze tratamente medicale ori chirurgicale pacientilor români în unităti sanitare cu paturi din România, vor putea să desfăsoare aceste activităti numai cu acordul Ministerului Sănătătii.

Art. 2. - (1) În vederea obtinerii acordului prevăzut la art. 1, solicitantii vor prezenta următoarele documente:

a) adresa de solicitare din partea furnizorului de servicii medicale;

b) cererea unitătii sanitare si avizul directiei de sănătate publică locale;

c) aprobarea Colegiului Medicilor din România;

d) CV-ul specialistului/membrilor echipei de specialisti;

e) documente care să ateste experienta profesională a specialistului/membrilor echipei, eliberate de o institutie de renume.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) ministrul sănătătii va emite ordinul de aprobare, la propunerea Directiei generale asistentă medicală.

Art. 3. - Anterior efectuării tratamentului medical sau chirurgical, atât seful sectiei implicate, cât si specialistul/echipa de specialisti îsi vor asuma responsabilitatea actului medical.

Art. 4. - De ducerea la îndeplinire a prezentului ordin rămân răspunzători conducătorii unitătilor sanitare cu paturi în care au loc astfel de tratamente, directorii directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 27 iulie 2004.

Nr. 954.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind repartizarea fondului de stimulente pe case de asigurări de sănătate

 

Având în vedere:

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora;

- Referatul de aprobare nr. 1.474 din 12 iulie 2004 al Directiei generale economice, în temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 16 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Fondul de stimulente destinat caselor de asigurări de sănătate se repartizează astfel:

a) 70% din suma cuvenită caselor de asigurări de sănătate, respectiv din cota de 75% din suma virată de unitătile teritoriale ale trezoreriilor judetene, se repartizează direct casei de asigurări de sănătate judetene arondate teritorial, ca rezultat al eforturilor depuse în aplicarea procedurilor legale de recuperare a creantelor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

b) 30% din suma cuvenită caselor de asigurări de sănătate se repartizează acestora în functie de ponderea fondului de salarii în fondul total de salarii, care să reflecte efortul fiecărei case de asigurări de sănătate în gestionarea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - Directia generală economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 iulie 2004.

Nr. 360.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Natională a României a Centralei Incidentelor de Plăti, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Preambulul referitor la temeiul legal va avea următorul cuprins:

“Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24, 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,”.

2. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - În cazul în care persoana declarantă - bancă anulează într-o lună calendaristică între 1 si 5 incidente de plată transmise anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 5.000.000 lei. Pentru fiecare nou interval cuprins între 1 si 5 incidente de plată anulate în aceeasi lună calendaristică, ca urmare a unei erori sau omisiuni, se va aplica o amendă de 5.000.000 lei. Această sanctiune se constată de către directia din cadrul Băncii Nationale a României care coordonează activitatea CIP, în conformitate cu informatiile existente în baza de date, si se aplică lunar.”

3. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în conditiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 28, art. 36 alin. (2)], incidentele de plăti către CIP si/sau nu le-au notificat către client vor fi sanctionate cu amendă de 5.000.000 lei pentru fiecare zi bancară de întârziere.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică, în aceleasi conditii, si băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem intrabancar declaratia CIP privind interdictia bancară [art. 30 alin. (1)], declaratia CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] sau declaratia prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.”

4. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - Băncile care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflati în interdictie bancară vor fi sanctionate cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

5. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - În cazul în care băncile nu au notificat CIP anularea unui incident de plată declarat anterior la Banca Natională a României din vina lor exclusivă, sustrăgându-se astfel de la plata amenzii prevăzute la art. 55, vor fi sanctionate cu amendă de 5.000.000 lei.”

Art. II. - (1) Prezenta circulară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 30 iulie 2004.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 384/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III. - Regulamentul nr. 1/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2004.

Nr. 15.