MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iunie 2004

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 179 din 22 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

752. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

363. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior, care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

580/252. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea anexei nr. IV la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

581/251. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind continuarea finantării achizitiei de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 36/2004

- Decretul nr. 320/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 179

din 22 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si 26 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 3.319/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Ilie Gheorghe Vasile Cornel solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 24 si 26 din Legea nr. 3/2000, potrivit cărora au dreptul să participe la activitatea birourilor electorale numai membrii partidelor parlamentare, contravin prevederilor art. 16 si art. 53 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic poate fi reglementat diferit.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.319/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si 26 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 24 si 26 din Legea nr. 3/2000 sunt neconstitutionale, deoarece nu prevăd participarea în Biroul Electoral Central, precum si în birourile electorale de circumscriptie si în cele ale sectiilor de votare a reprezentantilor partidelor care nu sunt reprezentate în Parlament, în cazul referendumului national, sau în consiliul local ori judetean, în cazul referendumului local.

Potrivit autorului exceptiei, textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, formulându-si opinia asupra exceptiei, consideră că textele de lege criticate “nu contravin normelor constitutionale cuprinse în art. 16 din Legea fundamentală”. Potrivit opiniei instantei, “a stabili anumite conditii de reprezentativitate, competentă sau calificare pentru exercitarea anumitor activităti, în conditiile legii, nu înseamnă o încălcare a egalitătii în drepturi a cetătenilor, fiecare cetătean având vocatia si sansa de a exercita aceste activităti, fără discriminări sau privilegii, dacă îndeplineste conditiile prevăzute în legea specială”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată, în esentă, că este justificată deosebirea de tratament juridic între partidele care au reprezentare în Parlament sau în autoritătile locale ale administratiei publice si cele care nu au o asemenea reprezentare, ceea ce, în consecintă, “nu înseamnă o încălcare a egalitătii în drepturi”. Guvernul mai arată că “principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit”.

Avocatul Poporului consideră exceptia neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere se arată că diferentierea făcută de legiuitor între reprezentantii partidelor politice după cum sunt sau nu reprezentate în Parlament îsi are justificarea în situatia juridică diferită a acestora, fundamentată “pe diferenta de legitimitate politică a acestor două categorii de partide politice”. Totodată se precizează că, “în ceea ce priveste principiul egalitătii în fata legii, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 1/1994, statuând că acesta presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform memoriului depus de autorul exceptiei, dispozitiile art. 24 alin. (1) si ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările ulterioare, texte care au următorul cuprins:

- Art. 24 alin. (1): “Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curtii Supreme de Justitie, dintre care unul va îndeplini functia de presedinte, precum si din câte un delegat al fiecărui partid politic reprezentat în Parlament.”;

- Art. 26 alin. (1): “Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si birourile electorale ale sectiilor de votare se compun dintr-un presedinte si cel mult 6 delegati ai partidelor politice reprezentate în Parlament, în cazul referendumului national, sau ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau judetean, în cazul referendumului local.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea că textele mentionate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, text care are următorul cuprins: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate încalcă principiul constitutional al egalitătii în drepturi prin distinctia pe care o fac în legătură cu participarea în organismele electorale între partidele politice, bazată pe criteriul reprezentării lor în Parlament sau în consiliile judetene ori în cele locale. Analizând sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Curtea Constitutională a stabilit în jurisprudenta sa, în acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului în legătură cu interpretarea dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care se referă la nediscriminare, că egalitatea în drepturi nu exclude un tratament juridic diferit în cazul unor situatii juridice diferite, când acesta are o justificare obiectivă si ratională.

Dispozitiile legale criticate, care reglementează componenta Biroului Electoral Central, a birourilor electorale de circumscriptie si a birourilor electorale ale sectiilor de votare, stabilind că numai partidele care au reprezentare parlamentară, în cazul referendumului national, sau care sunt reprezentate în consiliul local sau judetean, în cazul referendumului local, pot desemna delegati în organismele electorale respective, au la bază un criteriu rational si obiectiv. În nici un caz nu se putea accepta ca din aceste birouri electorale să facă parte reprezentanti ai tuturor partidelor politice existente în tară, întrucât astfel aceste organisme ar fi devenit nefunctionale, iar activitatea electorală ar fi riscat să se blocheze.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 3.319/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, fabricate în tară sau importate.

(2) Sunt incluse în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri dispozitivele de securitate, dispozitivele de control si dispozitivele de reglare destinate utilizării în afara atmosferelor potential explozive, dar care sunt necesare sau care contribuie la functionarea în conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare în ceea ce priveste riscurile de explozie.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

A. echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive:

a) echipamente - masini, aparatură, dispozitive fixe sau mobile, componente de control si instrumentatia din acestea si sisteme de detectare sau prevenire care, separat sau împreună, sunt destinate generării, transferului, stocării, măsurării, controlului si transformării energiei si/sau prelucrării materialelor si care pot cauza o explozie prin propriile lor surse potentiale de aprindere;

b) sisteme protectoare - dispozitive, altele decât componentele echipamentului definit mai sus, care sunt destinate opririi imediate a exploziilor incipiente si/sau limitării domeniului efectiv al unei explozii si care sunt introduse pe piată separat pentru utilizare ca sisteme autonome;

c) componente - orice piesă esentială pentru functionarea în conditii de securitate a echipamentelor si sistemelor protectoare, dar care nu are o functie autonomă;

B. atmosfere explozive - amestecul cu aer, în conditii atmosferice, al substantelor inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceată sau pulberi în care, după ce s-a produs aprinderea, combustia se propagă în întregul amestec nears;

C. atmosferă potential explozivă - o atmosferă care poate deveni explozivă datorită conditiilor locale si operationale;

D. grupe si categorii de echipamente:

a) echipamente grupa I - echipamente destinate utilizării în părtile subterane ale minelor si la acele părti ale instalatiilor de la suprafată ale acestor mine care pot fi expuse la grizu si/sau la pulberi combustibile;

b) echipamente grupa a II-a - echipamente destinate utilizării în alte locuri care pot fi expuse la atmosfere explozive.

Categoriile de echipamente care definesc nivelurile de protectie necesare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Echipamentele si sistemele protectoare pot fi destinate numai unei anumite atmosfere explozive; în acest caz, acestea trebuie să fie marcate corespunzător;

E. utilizare destinată - folosirea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) în conformitate cu grupa si categoria echipamentelor si cu toate informatiile furnizate de producător, care sunt necesare pentru functionarea în conditii de sigurantă a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor.

(2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) dispozitivelor medicale destinate utilizării într-un mediu medical;

b) echipamentelor si sistemelor protectoare la care pericolul de explozie rezultă exclusiv din prezenta substantelor explozive sau a substantelor chimice instabile;

c) echipamentelor destinate utilizării în medii casnice si necomerciale în care atmosferele potential explozive pot fi create doar rareori, numai ca rezultat al scurgerii accidentale de gaz combustibil;

d) echipamentelor individuale de protectie reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată;

e) navelor maritime si unitătilor de platforme maritime mobile împreună cu echipamentele de la bordul acestora;

f) mijloacelor de transport, adică vehiculelor si remorcilor acestora, destinate exclusiv transportului de pasageri aerian, rutier, feroviar sau pe apă, precum si mijloacelor de transport, destinate transportului de bunuri pe cale aeriană, rutieră, feroviară sau pe apă. Nu trebuie excluse vehiculele destinate utilizării într-o atmosferă potential explozivă;

g) armelor, munitiilor sau materialelor de război.

 

CAPITOLUL II

Conditii de introducere pe piată

 

Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) numai dacă nu periclitează securitatea si sănătatea

persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, atunci când sunt corespunzător instalate, întretinute si utilizate conform destinatiei lor.

(2) Autoritătile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor, în special a angajatilor care utilizează echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2). Respectivele reglementări nu pot aduce modificări echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Cu ocazia târgurilor, expozitiilor, demonstratiilor si altora asemenea, echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi prezentate cu conditia ca un indicator vizibil să specifice clar faptul că astfel de echipamente, sisteme protectoare si dispozitive prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri si nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în stare de conformitate de producător sau de reprezentantul său autorizat. În timpul demonstratiilor se vor lua măsuri de securitate corespunzătoare pentru a se asigura protectia persoanelor.

Art. 5. - (1) Echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să satisfacă cerintele esentiale pentru sănătate si securitate, prevăzute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile tinându-se seama de utilizarea destinată.

(2) Se consideră că sunt respectate toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv procedurile relevante pentru evaluarea conformitătii cuprinse în cap. III, dacă:

a) echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) poartă marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, prevăzut la art. 12, si sunt însotite de declaratia de conformitate EC, prevăzută în anexa nr. 10;

b) componentele prevăzute la art. 6 alin. (2) sunt însotite de atestatul scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3).

Art. 6. - (1) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a echipamentelor si sistemelor protectoare sau a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a componentelor care sunt însotite de un atestat scris de conformitate prevăzut la art. 9 alin. (3) si care sunt destinate să fie încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare, asa cum sunt ele definite în prezenta hotărâre, nu pot fi interzise, restrictionate sau împiedicate.

Art. 7. - (1) În cazul în care standardele române si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprind una sau mai multe dintre cerintele esentiale pentru sănătate si securitate, se presupune că echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), construite în conformitate cu standardele respective, sunt în conformitate cu cerintele pentru sănătate si securitate aplicabile.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va actualiza periodic lista standardelor române care adoptă standardele prevăzute la alin. (1), listă care se aprobă prin ordin al ministrului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În absenta standardelor prevăzute la alin. (1), lista standardelor si specificatiile tehnice nationale existente, considerate importante sau relevante pentru implementarea corespunzătoare a cerintelor esentiale pentru sănătate si securitate, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În situatia în care se constată că un standard prevăzut la alin. (1) nu satisface în totalitate cerintele esentiale pentru sănătate si securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei înstiintează Comitetul de pe lângă Comisia Europeană.

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul de pe lângă Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.

(5) Autoritatea competentă va desemna un reprezentant în vederea participării la Comitetul de pe lângă Comisia Europeană pentru dezbaterea problemelor care pot apărea la implementarea Directivei 94/9/EC.

Art. 8. - (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 14 constată că echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), care poartă marcajul CE si sunt folosite în conformitate cu utilizarea destinată, pot periclita securitatea persoanelor sau, după caz, a animalelor domestice ori a bunurilor, dispune măsuri pentru a le retrage de pe piată, pentru a le interzice introducerea pe piată, punerea în functiune sau utilizarea ori pentru a le restrictiona libera circulatie.

(2) Organul de control informează în scris Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asupra măsurilor luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si în special dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale pentru sănătate si securitate, prevăzute la art. 5 alin. (1);

b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1);

c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1).

(3) În cazul în care un echipament, un sistem protector sau un dispozitiv prevăzut la art. 1 alin. (2), care nu este conform, poartă marcajul CE, organul de control trebuie să ia măsurile corespunzătoare împotriva persoanei si/sau persoanelor care au aplicat marcajul si trebuie să informeze Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei asupra deciziei luate.

(4) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va informa Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate în baza prevederilor alin. (2) si (3).

 

CAPITOLUL III

Proceduri pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 9. - (1) Procedurile pentru evaluarea conformitătii echipamentelor, inclusiv, dacă este necesar, a dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să tină seama de următoarele:

A. Echipamente grupele I si II, categoriile M1 si 1 Pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să respecte procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu:

a) procedura referitoare la asigurarea calitătii productiei, prevăzută în anexa nr. 4; sau

b) procedura referitoare la verificarea produsului, prevăzută în anexa nr. 5.

B. Echipamente grupele I si II, categoriile M2 si 2

a) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul motoarelor cu combustie internă si al echipamentelor electrice din aceste grupe si categorii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să urmeze procedura de examinare EC de tip, prevăzută în anexa nr. 3, împreună cu procedura referitoare la conformitatea cu tipul, prevăzută în anexa nr. 6, sau cu procedura referitoare la asigurarea calitătii produsului, prevăzută în anexa nr. 7.

b) Pentru a aplica marcajul CE, în cazul altor echipamente din aceste grupe si categorii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să respecte procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevăzută în anexa nr. 8, si să înainteze documentatia tehnică prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 8 organismului notificat, care trebuie să confirme primirea ei îndată ce este posibil si să o retină.

C. Echipamente grupa II, categoria 3

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevăzută în anexa nr. 8.

D. Echipamente grupele I si II

Pe lângă procedurile prevăzute la lit. A, B si C, producătorul sau reprezentantul său autorizat poate, de asemenea, pentru a aplica marcajul CE, să urmeze procedura referitoare la verificarea EC a unitătii de produs, prevăzută în anexa nr. 9.

(2) Prevederile alin. (1) lit. A sau D se aplică pentru evaluarea conformitătii sistemelor protectoare autonome.

(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie aplicate referitor la componentele prevăzute la art. 6 alin. (2), cu exceptia aplicării marcajului CE. Trebuie emis un atestat scris de conformitate de către producător sau reprezentantul său autorizat, declarând conformitatea componentelor cu prevederile prezentei hotărâri care se referă la ele si enuntând caracteristicile lor si cum trebuie să fie ele încorporate în echipamente sau în sisteme protectoare pentru a ajuta conformarea cu cerintele esentiale pentru sănătate si securitate aplicabile echipamentelor sau sistemelor protectoare complete.

(4) În plus, pentru a aplica marcajul CE, producătorul sau reprezentantul său autorizat poate urma procedura referitoare la controlul intern al productiei, prevăzută în anexa nr. 8, cu referire la aspectele de securitate prevăzute la pct. 1.2.7 din anexa nr. 2.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4), Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, pe baza unei solicitări justificate, poate autoriza introducerea pe piată si/sau punerea în functiune pe teritoriul României a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor individuale prevăzute la art. 1 alin. (2), în legătură cu care nu s-au aplicat procedurile prevăzute la alineatele anterioare si a căror utilizare este în interesul protectiei.

(6) Documentele si corespondenta privind procedurile prevăzute la alin. (1)-(5) trebuie redactate, după caz, în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene în care se aplică procedurile respective ori într-o limbă acceptată de organismul notificat.

Art. 10. - (1) În cazul în care echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) le sunt aplicabile si alte reglementări care se referă la alte aspecte si care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevăzut la art. 12, acesta trebuie să indice si conformitatea echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) cu dispozitiile acelor reglementări.

(2) Atunci când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă tranzitorie, alegerea regimului de aplicare, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu dispozitiile reglementărilor aplicate de producător. În acest caz, în documentele, în notele sau instructiunile cerute de aceste reglementări si care însotesc echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie incluse referiri la reglementările aplicate.

 

CAPITOLUL IV

Organisme notificate

 

Art. 11. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei aplică la evaluarea organismelor care urmează a fi notificate criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11. Se consideră că organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 11, dacă satisfac conditiile prevăzute în standardele armonizate relevante.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei notifică la Comisia Europeană si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 9 si 10, împreună cu sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană.

(3) Lista organismelor notificate si numărul de identificare alocat acestora, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizează permanent.

(4) În conditiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei retrage notificarea organismului si informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL V

Marcajul de conformitate CE

 

Art. 12. - (1) Marcajul de conformitate CE este format din initialele “CE”, conform graficii modelului prevăzut în anexa nr. 10. Marcajul CE trebuie să fie urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în situatia în care un asemenea organism este implicat în etapa de control a productiei.

(2) Marcajul CE se aplică în mod distinct, vizibil, lizibil si durabil, pe echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în plus fată de prevederile pct. 1.0.5 din anexa nr. 2.

(3) Aplicarea pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) a marcajelor care pot induce în eroare tertii în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

Art. 13. - (1) În cazul în care organul de control stabileste că marcajul CE a fost aplicat în mod incorect, producătorul sau reprezentantul său autorizat, fără a prejudicia prevederile art. 8, este obligat să aducă produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piată a produsului respectiv ori să asigure retragerea acestuia de pe piată, în conformitate cu prevederile art. 8.

 

CAPITOLUL VI

Supravegherea pietei, răspunderi si sanctiuni

 

Art. 14. - Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 15. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si a introducerii pe piată si/sau a punerii în functiune a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1)-(4), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul său autorizat pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 12, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată, interzicerea introducerii pe piată a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), nemarcate sau marcate incorect;

d) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piată a echipamentelor, sistemelor protectoare sau dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CS.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspectiei Muncii.

Art. 16. - (1) Orice măsură a Inspectiei Muncii luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sanctiuni, restrictionarea, interzicerea introducerii pe piată si/sau a punerii în functiune ori necesitatea retragerii de pe piată a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să mentioneze motivarea în fapt si în drept a deciziei în conditiile prezentei hotărâri si va fi adusă la cunostintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Soiciale si Familiei.

(2) Măsura se aduce la cunostintă celui sanctionat,  într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestatie legală, termenul si organul competent să solutioneze contestatia.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 17. - Părtile implicate în aplicarea acestei hotărâri sunt obligate să respecte confidentialitatea în ceea ce priveste toate informatiile obtinute în procesul de desfăsurare a sarcinilor lor. Această prevedere nu afectează obligatiile Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale organismelor notificate în ceea ce priveste informarea reciprocă si difuzarea avertizărilor.

Art. 18. - (1) Prevederile art. 11 alin. (1), (2) si (4) se aplică la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale între România si Uniunea Europeană, care include domeniul atmosfere potential explozive, denumit în continuare PECA, sau la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2) Prevederile art. 7 alin. (4) si ale art. 8 alin. (4) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 19. - (1) Până la data intrării în vigoare a PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune în România si a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor alin. (2), precum si a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însotite de atestatul scris de conformitate. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.

(2) În situatia în care evaluarea conformitătii echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre de către organisme recunoscute si aprobate conform prevederilor alin. (6), producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul CS si să emită declaratia CS de conformitate.

(3) În situatia în care evaluarea conformitătii componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), destinate pietei nationale, se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute de prezenta hotărâre, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să emită atestatul scris de conformitate.

(4) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică identic si pentru marcajul CS.

(5) Pe echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se poate aplica decât unul dintre marcajele prevăzute de prezenta hotărâre.

(6) Până la termenele prevăzute la alin. (1), pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei recunoaste si aprobă organisme de certificare la nivel national.

(7) Recunoasterea si aprobarea prevăzute la alin. (6) se realizează avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 11, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Lista cuprinzând organismele prevăzute la alin. (6) si sarcinile specifice pe care acestea trebuie să le îndeplinească se aprobă si se actualizează ori de câte ori este necesar prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acest ordin se va mentiona pentru fiecare organism numărul de identificare alocat anterior de Ministerul Economiei si Comertului la solicitarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 20. - (1) Responsabilitătile producătorului sau reprezentantului său autorizat în legătură cu echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), introduse pe piată cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), cu marcaj CE.

(2) Măsurile prevăzute la art. 16 se aplică si în cazul echipamentelor, sistemelor protectoare, dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) si componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), introduse pe piată cu marcaj CS sau, după caz, cu atestat scris de conformitate.

Art. 21. - (1) Certificatele emise pentru echipamentele, sistemele protectoare si dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza legislatiei în vigoare la data publicării prezentei hotărâri, îsi mentin valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a PECA, ori până la data aderării României la Uniunea Europeană, în situatia în care acest protocol nu este încheiat.

(2) Pentru echipamentele, sistemele protectoare sau dispozitivele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care au fost emise certificate valabile în conditiile prevăzute la alin. (1), producătorii aplică marcajul CS.

Art. 22. - De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune numai a echipamentelor, sistemelor protectoare si dispozitivelor prevăzute la art. 1 alin. (2), care poartă marcajul CE si sunt însotite de declaratia EC de conformitate, precum si a componentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), însotite de atestatul scris de conformitate.

Art. 23. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi dată se abrogă Normele metodologice referitoare la certificarea calitătii din punct de vedere al securitătii muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 94/9/EC cu privire la echipamentele si sistemele protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potential explozive.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 752.

 

ANEXA

ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2003 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2004,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 se aprobă de către directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate.

Art. 6. - Directia de regim silvic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, împreună cu directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 797/2003 privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 23 octombrie 2003.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 363.

 

ANEXA Nr. 1

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

107,4

Arad

160,1

Arges

14,5

Bacău

7,6

Bihor

172,5

Bistrita-Năsăud

494,3

Botosani

0,1

Brasov

280,0

Brăila

0,5

Buzău

0,1

Caras-Severin

49,0

Călărasi

0,1

Cluj

35,5

Constanta

0,1

Covasna

150,0

Dâmbovita

2,6

Dolj

0,1

Galati

0,1

Giurgiu

0,1

Gorj

0,5

Harghita

108,4

Hunedoara

60,0

Ialomita

0,4

Iasi

0,1

Ilfov

12,1

Maramures

112,0

Mehedinti

0,4

Mures

205,7

Neamt

57,3

Olt

0,3

Prahova

0,7

Satu Mare

37,0

Sălaj

14,5

Sibiu

329,3

Suceava

146,1

Teleorman

0,7

Timis

33,2

Tulcea

0,4

Vaslui

0,4

Vâlcea

2,9

Vrancea

2,9

TOTAL:

2.600

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2004 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

24,2

Arad

74,5

Arges

170,1

Bacău

88,1

Bihor

46,7

Bistrita-Năsăud

79,3

Botosani

14,5

Brasov

89,2

Brăila

0,1

Buzău

111,5

Caras-Severin

36,0

Călărasi

0,7

Cluj

37,0

Constanta

0,1

Covasna

290,0

Dâmbovita

35,4

Dolj

5,5

Galati

16,0

Giurgiu

2,0

Gorj

44,0

Harghita

324,8

Hunedoara

82,3

Ialomita

7,8

Iasi

22,8

Ilfov

2,1

Maramures

102,0

Mehedinti

23,0

Mures

142,1

Neamt

73,9

Olt

33,0

Prahova

23,4

Satu Mare

46,0

Sălaj

47,0

Sibiu

16,4

Suceava

147,3

Teleorman

8,8

Timis

28,0

Tulcea

0,1

Vaslui

18,1

Vâlcea

240,6

Vrancea

245,6

TOTAL:

2.800

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care se poate recolta în anul 2004 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

Judetul

Volumul (mii m3)

Alba

18,1

Arad

15,9

Arges

6,5

Bacău

15,1

Bihor

59,5

Bistrita-Năsăud

15,3

Botosani

2,5

Brasov

50,0

Brăila

2,9

Buzău

15,7

Caras-Severin

22,0

Călărasi

1,5

Cluj

60,0

Constanta

0,7

Covasna

60,8

Dâmbovita

5,4

Dolj

2,0

Galati

1,2

Giurgiu

1,3

Gorj

5,2

Harghita

65,4

Hunedoara

20,5

Ialomita

1,6

Ilfov

1,3

Maramures

17,0

Mehedinti

6,3

Mures

42,5

Neamt

7,8

Prahova

2,1

Satu Mare

18,0

Sălaj

6,2

Sibiu

14,0

Suceava

10,0

Teleorman

0,8

Timis

8,8

Tulcea

2,5

Vaslui

2,0

Vâlcea

2,7

Vrancea

5,9

TOTAL:

600

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 580 din 19 mai 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 252 din 20 mai 2004

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. IV la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. O.B.5.650/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Punctul 2.3 “Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice” din anexa nr. IV, punctul 1 “Unităti sanitare prin care se derulează programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat”, la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 11 martie 2004, se modifică după cum urmează:

“2.3. Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă» Bucuresti;

Spitalul Clinic Municipal Timisoara - Clinica O.R.L.;

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi - Clinica O.R.L.”

Art. 2. - Directiile de sănătate publică judetene, unitătile sanitare implicate, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 581 din 19 mai 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 251 din 20 mai 2004

 

ORDIN

privind continuarea finantării achizitiei de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

- prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si autoritătile administratiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătătii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 759/1981,

văzând Referatul comun de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii nr. 24.698/2004 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. CC 2.794/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă continuarea finantării din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate a achizitiei de vaccin rabic destinat profilaxiei postexpunere.

Art. 2. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti asigură aprovizionarea ritmică cu cantitătile de vaccin solicitate de către centrele de vaccinare antirabică.

(2) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti verifică trimestrial necesarurile de vaccin estimate si consumurile efectuate de către centrele de vaccinare antirabică.

Art. 3. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Directia generală de sănătate publică si inspectia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 36/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 27 februarie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 5 pct. 13, în loc de: “doamnei Csorvassi C. Olga...” se va citi: “doamnei Csorvasi C. Olga...”;

- la art. 6 pct. 1, în loc de: “domnului Abramovici Al. Dan...” se va citi: “domnului Avramovici Al. Dan...”;

- la art. 6 pct. 3, în loc de: “domnului Andrei Victor...” se va citi: “domnului Bădulescu Andrei Victor...”;

- la art. 6 pct. 25, în loc de: “domnului Ionut Bogdan...” se va citi: “domnului Stefănescu Ionut Bogdan...”.

 

În Decretul nr. 320/2004 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 mai 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 1 pct. 42, în loc de: “domnului Roncea Ioan...” se va citi: “domnului Ivan-Roncea Ion...”.