MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 502         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

232. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

410. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

402. - Decret privind numirea unui ambasador

 

403. - Decret privind numirea unui ambasador

 

404. - Decret privind numirea unui ambasador

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997,  cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Înaintea alineatului (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“Art. 1. - Curtea Constitutională este garantul suprematiei Constitutiei.”

2. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Curtea Constitutională asigură controlul constitutionalitătii legilor, a tratatelor internationale, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului. (2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei.

(3) Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Atributiile Curtii Constitutionale sunt cele stabilite de Constitutie si de prezenta lege.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin Curtea Constitutională este singura în drept să hotărască asupra competentei sale.”

5. Articolele 4 si 5 se abrogă.

6. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.

7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Mandatul presedintelui poate fi reînnoit.”

8. Literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“a) coordonează activitatea Curtii Constitutionale;

b) convoacă si prezidează sedintele Curtii Constitutionale;”.

9. După litera b) a alineatului (1) al articolului 11 se introduce o literă nouă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) desemnează judecătorul-raportor în cazurile prevăzute de lege si stabileste termenele de judecată;”

10. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) În exercitarea atributiilor de conducere administrativă, presedintele emite ordine.”

11. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Curtea Constitutională poate fi sesizată în cazurile expres prevăzute de art. 146 din Constitutie, republicată, sau de legea sa organică.”

12. Partea introductivă si litera A ale alineatului (1) al articolului 13 vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Curtea Constitutională pronuntă decizii, hotărâri si emite avize, după cum urmează:

A. Decizii, în cazurile în care:

a) se pronuntă asupra constitutionalitătii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;

b) se pronuntă asupra constitutionalitătii tratatelor sau altor acorduri internationale, înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;

c) se pronuntă asupra constitutionalitătii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;

d) hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial, precum si a celor ridicate direct de Avocatul Poporului;

e) solutionează conflictele juridice de natură constitutională dintre autoritătile publice, la cererea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;

f) hotărăste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.”

13. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Deciziile, hotărârile si avizele Curtii Constitutionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile si hotărârile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.”

14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Sedintele de judecată sunt publice, în afară de cazul în care, din motive întemeiate, Curtea hotărăste altfel.”

15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii legilor înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.

(2) În vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, legea se comunică Guvernului, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si Avocatului Poporului si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si la cel al Senatului. În cazul în care legea a fost adoptată cu procedură de urgentă, termenul este de 2 zile.”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) În cazul sesizării Curtii Constitutionale de unul dintre presedintii celor două Camere ale Parlamentului, de parlamentari, de Guvern, de Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea va comunica Presedintelui României sesizarea primită, în ziua înregistrării.

(2) Dacă sesizarea s-a făcut de Presedintele României, de parlamentari, de Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea Constitutională o va comunica, în termen de 24 de ore de la înregistrare, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, precizând si data când vor avea loc dezbaterile.

(3) Dacă sesizarea s-a făcut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutională o va comunica presedintelui celeilalte Camere, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, iar dacă sesizarea s-a făcut de către Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Avocatului Poporului, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.”

17. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Până la data dezbaterilor, presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului pot prezenta, în scris, punctul lor de vedere.”

18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

“(2) Decizia se pronuntă, în urma deliberării, cu votul majoritătii judecătorilor si se comunică Presedintelui României. Decizia prin care se constată neconstitutionalitatea legii se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si primului-ministru.

(3) În cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale.”

19. La capitolul III sectiunea a 2-a, după punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 si 12, cu următorul cuprins:

“11. Verificarea constitutionalitătii initiativelor de revizuire a Constitutiei

Art. 201. - Înainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativă, însotită de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constitutională, care este obligată ca, în termen de 10 zile, să se pronunte asupra respectării dispozitiilor constitutionale privind revizuirea.

Art. 202. - La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, presedintele Curtii numeste un judecător-raportor si stabileste termenul de judecată.

Art. 203. - (1) Curtea Constitutională se pronuntă asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative cu votul a două treimi din numărul judecătorilor.

(2) Decizia Curtii se comunică celor care au initiat proiectul de lege sau propunerea legislativă ori, după caz, reprezentantului acestora.

Art. 204. - Proiectul de lege sau propunerea legislativă se prezintă Parlamentului numai împreună cu decizia Curtii Constitutionale, comunicată potrivit art. 203 alin. (2).

Art. 205. - (1) În termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constitutiei, Curtea Constitutională se pronuntă, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 202 si art. 203 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputatilor si Senatului, în vederea reexaminării legii de revizuire a Constitutiei, pentru punerea ei de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

12. Controlul constitutionalitătii tratatelor sau a altor acorduri internationale

Art. 206. - (1) Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii tratatelor sau a altor acorduri internationale înainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor două Camere, a unui număr de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.

(2) Dacă sesizarea s-a făcut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutională o va comunica Presedintelui României, presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului.

(3) Sesizarea făcută de parlamentari se înregistrează, după caz, la Senat sau la Camera Deputatilor si se trimite Curtii Constitutionale, în ziua primirii ei, de către secretarul general al Camerei respective.

(4) Curtea Constitutională comunică sesizarea Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Art. 207. - Până la data dezbaterilor în plenul Curtii Constitutionale, Presedintele României, presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, în scris, punctele lor de vedere.

Art. 208. - (1) Dezbaterea asupra constitutionalitătii tratatului sau a acordului international are loc în plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizării, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atât asupra prevederilor mentionate în sesizare, cât si asupra celor de care, în mod necesar si evident, acestea nu pot fi disociate.

(2) Decizia se pronuntă, în urma deliberării, cu votul majoritătii judecătorilor si se comunică Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

(3) În cazul în care constitutionalitatea tratatului sau a acordului international a fost constatată potrivit art. 146 lit. b) din Constitutie, republicată, acesta nu poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate. Tratatul sau acordul international constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat.”

20. Alineatul (3) al articolului 22 se abrogă.

21. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă prin decizie se constată neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului, Camera sesizată va reexamina, în termen de 45 de zile, aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei.

Pe durata acestui termen, dispozitiile din regulament declarate neconstitutionale sunt suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, dispozitiile regulamentare declarate neconstitutionale îsi încetează efectele juridice.”

22. La capitolul III sectiunea a 2-a, punctul 3 va avea următorul titlu:

“3. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”.

23. Alineatele (1), (2), (3) si (6) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.

(2) Exceptia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părti sau, din oficiu, de către instanta de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, exceptia poate fi ridicată de procuror în fata instantei de judecată, în cauzele la care participă.

(3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale.

............................................................................................

(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

24. Alineatele (1) si (4) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Primind încheierea prevăzută la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecătorul-raportor si va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constitutională presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

............................................................................................

(4) Judecata are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse în dosar, cu înstiintarea părtilor si a Ministerului Public.”

25. Alineatul (3) al articolului 24 se abrogă.

26. După alineatul (4) al articolului 24 se introduce un alineat nou, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Participarea procurorului la judecată este obligatorie.”

27. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare constatate ca fiind neconstitutionale îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.”

28. La capitolul III sectiunea a 2-a, după punctul 3 se introduc două puncte noi, punctele 31 si 32, cu următorul cuprins:

“31. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului

Art. 251. - Curtea Constitutională hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare.

Art. 252.-La solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 23-25 se aplică în mod corespunzător.

32. Solutionarea conflictelor juridice de natură constitutională dintre autoritătile publice

Art. 253. - (1) Curtea Constitutională solutionează conflictele juridice de natură constitutională dintre autoritătile publice, la cererea Presedintelui României, a unuia dintre presedintii celor două Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Cererea de solutionare a conflictului va mentiona autoritătile publice aflate în conflict, textele legale asupra cărora poartă conflictul, prezentarea pozitiei părtilor si opinia autorului cererii.

Art. 254. - (1) Primind cererea, presedintele Curtii Constitutionale o va comunica părtilor aflate în conflict, solicitându-le să îsi exprime, în scris, în termenul stabilit, punctul de vedere asupra continutului conflictului si a eventualelor căi de solutionare a acestuia, si va desemna judecătorul-raportor.

(2) La data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai târziu de 20 de zile de la primirea cererii, presedintele Curtii Constitutionale stabileste termenul pentru sedinta de judecată si citează părtile implicate în conflict. Dezbaterea va avea loc la data stabilită de presedintele Curtii Constitutionale chiar dacă vreuna dintre autoritătile publice implicate nu respectă termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere.

(3) Dezbaterea are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (1), a probelor administrate si a sustinerilor părtilor.

Art. 255. - Decizia prin care se solutionează conflictul juridic de natură constitutională este definitivă si se comunică autorului sesizării, precum si părtilor aflate în conflict, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

29. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Curtea Constitutională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui României si confirmă rezultatele sufragiului.

(2) Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al României este validat de Curtea Constitutională.”

30. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Contestatiile cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii la functia de Presedinte al României, precum si cele cu privire la împiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfăsura campania electorală în conditiile legii se solutionează de Curtea Constitutională, cu votul majoritătii judecătorilor, în termenele prevăzute de legea pentru alegerea Presedintelui României.”

31. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Pentru solutionarea contestatiei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecătorul-raportor, care este obligat să o comunice, împreună cu actele doveditoare, partidului politic la care se referă contestatia, precizându-i data până la care poate depune un memoriu în apărare, însotit de dovezile corespunzătoare.

(2) Contestatia se judecă, pe baza raportului prezentat de judecătorul desemnat în acest scop si a probelor administrate, cu citarea contestatorului, a partidului politic a cărui constitutionalitate este contestată si a Ministerului Public.

............................................................................................

(4) Decizia Curtii nu este supusă căilor de atac.”

32. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale în cazurile prevăzute de art. 40 alin. (2) din Constitutie, republicată.

(2) Decizia de admitere a contestatiei se comunică Tribunalului Bucuresti în vederea radierii partidului politic neconstitutional din Registrul partidelor politice.”

33. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(3) Presedintele Curtii Constitutionale, primind cererea, va desemna judecătorul-raportor.”

34. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Avizul cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui României se emite de Curtea Constitutională în urma dezbaterii propunerii de suspendare si a dovezilor prezentate.”

35. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Cererea pentru constatarea existentei împrejurărilor care justifică interimatul functiei de Presedinte al României va fi însotită de dovezile necesare, iar constatarea acestor împrejurări se face de Curtea Constitutională, cu votul majoritătii judecătorilor.”

36. La capitolul III sectiunea a 2-a, după punctul 7 se introduc două puncte noi, punctele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“71. Exercitarea atributiilor privitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului si la confirmarea rezultatelor acestuia

Art. 341. - (1) Curtea Constitutională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea si desfăsurarea referendumului si confirmă rezultatele acestuia.

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), Curtea Constitutională poate cere informatii de la autoritătile publice.

(3) Biroul Electoral Central este obligat să prezinte, la solicitarea Curtii Constitutionale, informări asupra fazelor si operatiunilor de desfăsurare a referendumului.

Art. 342. - (1) Plenul Curtii Constitutionale decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilitătii referendumului.

(2) Hotărârea Curtii Constitutionale stabileste dacă a fost respectată procedura pentru organizarea si desfăsurarea referendumului si confirmă rezultatele acestuia.

(3) Înaintea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea Curtii Constitutionale se prezintă Camerei Deputatilor si Senatului, întrunite în sedintă comună.

72. Verificarea îndeplinirii conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de către cetăteni

Art. 343. - Curtea Constitutională, din oficiu sau pe baza sesizării presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat initiativa legislativă a cetătenilor, se pronuntă asupra:

a) caracterului constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetătenilor;

b) îndeplinirii conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si dacă listele de sustinători sunt atestate de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale ori de către împuternicitii acestora;

c) întrunirii numărului minim de sustinători pentru promovarea initiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) sau, după caz, la art. 150 alin. (1) din Constitutie, republicată, precum si asupra respectării dispersiei teritoriale în judete si în municipiul Bucuresti, prevăzută de aceleasi articole.

Art. 344. - La primirea sesizării, presedintele Curtii Constitutionale desemnează judecătorul-raportor si stabileste termenul pentru întrunirea judecătorilor, în vederea verificării initiativei.”

37. Articolele 35 si 36 se abrogă.

38. După capitolul III se introduc două capitole noi, capitolele III1 si III2, cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL III1

Plenul Curtii Constitutionale

 

Art. 361. - Plenul Curtii Constitutionale, alcătuit din judecătorii Curtii, îndeplineste atributiile acesteia, prevăzute de Constitutie si de lege. Plenul poate lua orice măsură necesară pentru buna desfăsurare a activitătii Curtii.

Art. 362. - (1) Curtea Constitutională lucrează legal în prezenta a două treimi din numărul judecătorilor. Plenul decide cu votul majoritătii judecătorilor Curtii, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Solutiile adoptate de Curtea Constitutională în exercitarea atributiilor jurisdictionale se înscriu în condica sedintelor de judecată, iar în materie administrativă se consemnează, pentru fiecare sedintă în parte, într-un proces-verbal pe baza căruia se emite o hotărâre, semnată de presedintele Curtii si contrasemnată de secretarul general.

(3) Pentru exercitarea altor atributii decât cele jurisdictionale, Plenul se convoacă de presedintele Curtii Constitutionale, din proprie initiativă sau la cererea scrisă a unui judecător. Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, care se adoptă în plen, la începutul sedintei.

 

CAPITOLUL III2

Reguli procedurale specifice activitătii Curtii Constitutionale

 

Art. 363. - (1) La sedintele Plenului participă toti judecătorii Curtii Constitutionale, în afară de situatiile în care unii absentează în mod justificat.

(2) Sedintele sunt prezidate de presedintele Curtii Constitutionale. În lipsa presedintelui Curtii, sedintele sunt prezidate de un judecător desemnat de acesta. La sedinte participă în mod obligatoriu magistratul-asistent repartizat pe lângă judecătorul-raportor, iar în cazurile prevăzute de lege, reprezentantul Ministerului Public si alte persoane sau autorităti, înstiintate în acest scop.

(3) Dezbaterile au loc cu participarea numai a judecătorilor Curtii Constitutionale, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar si, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 146 lit. d), e) si k) din Constitutie, republicată, fără înstiintarea părtilor.

Presedintele Curtii poate invita, pentru relatii, persoanele considerate necesare.

Art. 364. - (1) Accesul publicului este limitat la numărul de locuri din sala de sedintă. Secretarul general va lua măsuri pentru asigurarea accesului publicului în sala de sedinte.

(2) În scopul asigurării solemnitătii sedintei, utilizarea în sala de sedintă a aparatelor ce permit înregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvântului ori a imaginii este admisă numai înaintea începerii dezbaterilor si cu autorizarea prealabilă a presedintelui Curtii Constitutionale.

(3) Este interzis ca în sala de sedintă să se facă propagandă de orice fel, prin viu grai ori prin afise, pancarte sau alte materiale de acest gen, sub sanctiunea evacuării din sală si a sesizării organelor de politie, dacă presedintele Curtii Constitutionale apreciază că fapta are caracter grav.

(4) Dispozitiile art. 122 si 123 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.

(5) Conexarea dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale se dispune atunci când obiectul exceptiei este identic.

Art. 365. - În timpul sedintelor publice, judecătorii, magistratii-asistenti, procurorii si avocatii poartă robă.

Art. 366. - Curtea Constitutională, legal sesizată, procedează la examinarea constitutionalitătii, nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecătorilor.

Art. 367. - În cursul sedintei publice, magistratul-asistent va consemna în registrul de note, numerotat si sigilat, numărul dosarului, sustinerile orale ale părtilor si ale procurorului, măsurile dispuse de Curtea Constitutională, precum si toate celelalte aspecte rezultând din desfăsurarea dezbaterilor. Pe baza acestuia, magistratul-asistent va întocmi încheierea de dezbateri. Registrul de note se păstrează în arhiva Curtii timp de 5 ani de la data ultimelor note scrise.

Art. 368. - În cazul în care Curtea Constitutională rămâne în pronuntare, presedintele anuntă ziua stabilită pentru aceasta. Amânarea pronuntării nu va depăsi, de regulă, 30 de zile. În condica de sedintă se va trece în momentul pronuntării si termenul la care au avut loc dezbaterile.

Art. 369. - (1) Deliberarea se face în secret si la ea vor fi prezenti numai judecătorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregătit dezbaterile si a participat la ele poate fi consultat.

(2) Judecătorul-raportor votează primul, cel mai tânăr judecător, al doilea, apoi ceilalti judecători si, la sfârsit, presedintele Curtii Constitutionale.

(3) În situatia în care un judecător cere să se întrerupă deliberarea pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul dezbaterii si presedintele Curtii Constitutionale sau cel putin o treime din numărul judecătorilor Plenului consideră cererea justificată, se va amâna pronuntarea pentru o altă dată, tinându-se seama de urgenta cauzei.

(4) Dacă în cursul deliberării se constată necesitatea lămuririi suplimentare a unor aspecte, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, luând măsurile procesuale necesare.

Art. 3610. - (1) Rezultatul deliberării se înscrie într-o minută, care se semnează de judecătorii care au participat la sedintă si de magistratul-asistent.

(2) Magistratul-asistent va consemna de îndată în condica de sedintă solutiile date, care se semnează de către judecători.

(3) Judecătorul care a votat împotrivă poate formula opinie separată. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurentă. Opinia separată si, după caz, cea concurentă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu decizia.

Art. 3611. - (1) Deciziile, hotărârile si avizele se redactează în scris de către magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub îndrumarea judecătorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronuntare.

(2) Deciziile, hotărârile si avizele se certifică de către presedintele Curtii Constitutionale si de magistratul-asistent care a participat la dezbateri. Ele primesc număr în ordinea înscrierii lor în condica de sedintă, separat pentru decizii, hotărâri si avize.

(3) Curtea Constitutională editează culegeri de decizii si hotărâri si organizează sistematizarea jurisprudentei sale.”

39. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins

 

“CAPITOLUL IV

Statutul judecătorilor Curtii Constitutionale”

 

40. Înaintea alineatului (1) al articolului 37 se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:

“Art. 37. - Judecătorii Curtii Constitutionale sunt independenti în exercitarea atributiilor lor si sunt inamovibili pe durata mandatului.

Judecătorii Curtii Constitutionale nu pot fi trasi la răspundere juridică pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor.”

41. Alineatele (1) si (2) ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Judecătorii Curtii Constitutionale nu pot fi arestati sau trimisi în judecată penală decât cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau a Presedintelui României, după caz, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Competenta de judecată pentru infractiunile săvârsite de judecătorii Curtii Constitutionale apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.”

42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Presedintele Curtii Constitutionale este egal în grad cu presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, iar judecătorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, beneficiind de indemnizatie egală cu a acestora, majorată cu 15%, precum si de celelalte drepturi.”

43. După articolul 46 se introduc două articole noi, articolele 461 si 462, cu următorul cuprins:

“Art. 461. - Judecătorii care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti beneficiază de cazare gratuită, de transport săptămânal la si de la localitatea de domiciliu, precum si de diurnă pentru zilele în care participă la lucrările Curtii Constitutionale, în conditiile prevăzute de lege pentru deputati si senatori.

Art. 462. - (1) La încetarea mandatului, ca urmare a expirării termenului acestuia sau a imposibilitătii exercitării sale din motive de sănătate, judecătorii Curtii Constitutionale beneficiază de o sumă egală cu indemnizatia netă pe 6 luni de activitate.

(2) Judecătorii Curtii Constitutionale, la data pensionării sau recalculării pensiilor anterior stabilite, beneficiază de pensie de serviciu egală cu 80% din indemnizatia lor brută lunară. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizatia judecătorilor Curtii Constitutionale si se impozitează potrivit legii.

(3) Judecătorii Curtii Constitutionale au dreptul la pasaport diplomatic, în conditiile legii.”

44. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL V

Personalul Curtii Constitutionale”

 

45. În cadrul capitolului V, după articolul 462 se introduc două articole noi, articolele 463 si 464, cu următorul cuprins:

“Art. 463. - (1) Personalul Curtii Constitutionale este constituit din corpul magistratilor-asistenti si din personalul Secretariatului General, care este condus de un secretar general.

(2) Secretarul general este asimilat magistratilor, beneficiind în mod corespunzător de drepturile acestora.

Perioada de îndeplinire a functiei de secretar general al Curtii Constitutionale constituie vechime în magistratură.

(3) Secretarul general este ordonator de credite, în conditiile art. 11 alin. (2).

Art. 464. - Statutul personalului Curtii Constitutionale se reglementează prin lege specială.”

46. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale”

 

47. Alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“(2) Proiectul de buget se aprobă de către Plenul Curtii Constitutionale si se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării.”

48. Articolul 51 se abrogă.

49. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Autoritătile publice, institutiile, regiile autonome, societătile comerciale si orice alte organizatii sunt obligate să comunice informatiile, documentele si actele pe care le detin, cerute de Curtea Constitutională pentru realizarea atributiilor sale.”

50. Articolul 53 se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul legii, denumirea “Curtea Supremă de Justitie” se înlocuieste cu denumirea “Înalta Curte de Casatie si Justitie”.

Art. III. - Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 232.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 410.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad Vladimir Galin-Corini se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Senegal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 402.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste domnul Andrei Magheru în calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 403.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tasin Gemil se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Turkmenistan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 404.