MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 503         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 191 din 27 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

837. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

840. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, în perioada 13-14 iulie 2004, a Conferintei Ministeriale a Procesului de Cooperare Dunăreană

 

841. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

842. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

843. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 191

din 27 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Opnic” - S.R.L. Băbeni în Dosarul nr. 2.953/CAF/2003 al Tribunalului Vâlcea - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât prin numeroase decizii Curtea Constitutională a statuat că textul atacat nu aduce atingere dreptului de proprietate privată, ci reprezintă tocmai o aplicare legală a dispozitiilor art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicată, potrivit cărora “bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii”.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.953/CAF/2003, Tribunalul Vâlcea – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Opnic” - S.R.L. Băbeni în dosarul cu numărul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de contraventie  întocmit de Garda Financiară - Sectia Vâlcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin textul incriminat se prezumă dobândirea ilicită a bunurilor neînsotite de documente legale de provenientă si implicit a veniturilor obtinute din comercializarea lor. Or, printr-o lege ordinară nu se poate stabili o prezumtie contrară celei instituite prin Constitutie la art. 44 alin. (8). În opinia autorului, veniturile obtinute din vânzarea bunurilor supuse confiscării (a căror provenientă nu poate fi dovedită) nu se încadrează în categoria bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii, deoarece produsele astfel comercializate au fost plătite, iar sumele rezultate din vânzarea lor sunt grevate de taxele si impozitele legale corespunzătoare.

Tribunalul Vâlcea - Sectia contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 44 alin. (8) si (9) din Legea fundamentală reglementează o prezumtie a caracterului licit al dobândirii averii, prezumtie care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrare sau ori de câte ori legea care sanctionează infractiuni sau contraventii reglementează expres confiscarea anumitor bunuri.

Prevederile art. 6 din Legea nr. 12/1990 nu contravin în nici un mod textelor constitutionale invocate, ci reprezintă tocmai o materializare a acestora.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României consideră că dispozitiile legale atacate nu încalcă prevederile constitutionale invocate, întrucât reglementează conditiile în care se poate realiza confiscarea bunurilor sau veniturilor al căror caracter ilicit a fost deja dovedit.

De altfel, din sustinerile autorului exceptiei rezultă că, de fapt, acesta invocă neîncadrarea veniturilor obtinute din vânzarea produselor supuse confiscării în vreuna dintre categoriile de bunuri la care se referă art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicată. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei. Sub acest aspect, Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, deoarece dispozitiile legale criticate nu au legătură cu interdictia confiscării averii dobândite în mod licit, caz în care caracterul licit al dobândirii bunului se prezumă. Interdictia confiscării averii dobândite în mod licit nu trebuie confundată cu confiscarea specială a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii, care, potrivit art. 44 alin. (9) din Constitutie, republicată, are loc în conditiile legii. În cazul de fată, confiscarea nu este urmarea faptului că averea ar fi fost dobândită ilicit, ci urmarea faptului că o serie de bunuri au rezultat din săvârsirea unei contraventii, care constă în împrejurarea că societatea comercială nu poate dovedi provenienta licită a mărfurilor vândute.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 din Legea nr. 12/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificările si completările ulterioare, si are următorul continut:

- Art. 6: “Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j), dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum si sumele de bani si lucrurile dobândite prin săvârsirea contraventiei se confiscă si se valorifică în conditiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administratiei publice centrale.

Veniturile obtinute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activitătile prevăzute la art. 1, precum si încasările în întregime din vânzarea mărfurilor a căror provenientă nu este dovedită se confiscă si se fac venit la bugetul administratiei publice centrale.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 44 alin. (8) si (9) din Constitutia României, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 44 alin. (8) si (9): “(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că măsura confiscării dispusă prin art. 6 din Legea nr. 12/1990 nu contravine dispozitiilor art. 44 alin. (8) din Constitutie, republicată, întrucât se întemeiază tocmai pe prevederile textului constitutional invocat care, în alin. (9), prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în conditiile legii.

Textul atacat nu instituie o prezumtie de dobândire ilicită a bunurilor a căror provenientă nu poate fi justificată, deoarece presupune existenta dovedirii caracterului ilicit al dobândirii, iar măsura confiscării beneficiilor si încasărilor rezultate din vânzarea unor asemenea mărfuri apare ca o măsură subsidiară dobândirii ilegale si se impune tocmai pentru că acestea au servit la săvârsirea contraventiei.

Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990, republicată si modificată, respingând exceptii de neconstitutionalitate având acelasi obiect, prin deciziile nr. 429 din 18 noiembrie 2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003) si nr. 76 din 26 februarie 2004 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 9 martie 2004).

Deoarece în spetă nu au fost invocate elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate mai sus îsi păstrează valabilitatea si în acest caz, astfel încât prezenta exceptie de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al. art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Opnic” - S.R.L. Băbeni în Dosarul nr. 2.953/CAF/2003 al Tribunalului Vâlcea – Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În vederea solutionării cererii distribuitorilor autorizati si a utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale privind crearea posibilitătii de utilizare până la epuizare a stocurilor de consumabile destinate acestor aparate, precum si pentru prevenirea efectelor financiare negative cu impact asupra tuturor agentilor economici care comercializează sau utilizează aparate de marcat electronice fiscale,

pentru evitarea suspendării activitătii transportatorilor în regim de taxi ca urmare a nedotării cu aparate de marcat electronice fiscale, fapt ce ar aduce prejudicii atât interesului public, cât si celui privat,

având în vedere că aceste probleme constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Termenul prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2004.

Art. II. - Termenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeasi lege, astfel cum a fost prorogat prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2003, aprobată prin Legea nr. 112/2004, se prorogă până la data de 31 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, se organizează si functionează ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Art. 2. - Sediul AVAS este în municipiul Bucuresti, str. Căpitan Aviator Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1.

Art. 3. - (1) Atributiile AVAS sunt cele prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004.

(2) În exercitarea atributiilor sale, AVAS colaborează cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Natională a României, organismele internationale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale.

(3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, în vederea îndeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.

(4) Băncile sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitătilor bănesti, precum si al oricăror active detinute la aceste bănci de către debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Informatiile obtinute în temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si în mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.

(6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurării, prevăzut la art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, au obligatia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvăluirea, în timpul activitătii în cadrul AVAS, precum si o perioadă de 5 ani de la încetarea activitătii în cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAS.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a AVAS se aprobă de Consiliul de supraveghere si îndrumare a AVAS, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În structura organizatorică a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activităti în teritoriu.

(2) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, si 250 de posturi pentru desfăsurarea activitătii prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Statul de functii al AVAS se aprobă prin ordin al presedintelui.

(4) În cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, având nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevăzute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.

Art. 5. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de către Consiliul de supraveghere si îndrumare a AVAS.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

Art. 6. - (1) Salariatilor AVAS li se interzice să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de altă natură, care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fată de AVAS.

(2) Salariatii AVAS îsi desfăsoară activitatea si sunt salarizati în conformitate cu contractul colectiv de muncă, încheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale în materie si ale contractelor individuale de muncă.

Art. 7. - (1) Supravegherea si îndrumarea activitătii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si îndrumare, format din 9 membri, în următoarea componentă:

a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) 8 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Nationale a României, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Justitiei, Autoritătii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS sunt numiti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Componenta nominală a Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul institutiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

(5) Modalitătile de lucru ale Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS.

Art. 8. - (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si îndrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.

(2) Consiliul de supraveghere si îndrumare a AVAS adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(3) La sedintele Consiliului de supraveghere si îndrumare a AVAS participă, fără drept de vot, presedintele AVAS.

Art. 9. - (1) Conducerea AVAS se exercită de către presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele este ordonator principal de credite.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, presedintele emite ordine si instructiuni.

(4) Vicepresedintii AVAS exercită atributiile delegate de către presedinte. Atributiile si răspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.

(5) În cazul în care presedintele, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepresedinti să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 10. - Pe lângă presedinte functionează colegiul director, ca organ colectiv de analiză si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitătile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.

Art. 11. - (1) Finantarea AVAS este asigurată din sursele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004.

(2) AVAS administrează, angajează si utilizează fondurile provenite din sursele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementărilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

(3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor specifice proprii, AVAS are în dotare un număr de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme în parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate în parcul comun, precum si pentru activităti specifice.

(2) Consumul de carburanti este de 400 litri/lună/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/lună/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.

(3) Nu se consideră depăsiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă din functie membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;

- Hotărârea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 837.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Neculae Eugeniu Plăiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

Niculae Ion Vulpescu - membru, reprezentant al Băncii Nationale a României

Iulian Iancu - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului

Aurel Milescu - membru, reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor

Adriana Fulga - membru, reprezentant al Ministerului Integrării Europene

Claudiu Seucan - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei

Marin Popescu - membru, reprezentant al Autoritătii Nationale de Control

Dragos Condrea - membru, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru

Eugen Ovidiu Chirovici - membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, în perioada 13-14 iulie 2004, a Conferintei Ministeriale a Procesului de Cooperare Dunăreană

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În perioada 13-14 iulie 2004 se organizează la Bucuresti Conferinta Ministerială a Procesului de Cooperare Dunăreană, denumită în continuare Conferinta.

Art. 2. - (1) În vederea luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Conferintei, se constituie o Comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si are în componentă câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din cadrul următoarelor institutii publice:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Finantelor Publice;

c) Ministerul Administratiei si Internelor;

d) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) Ministerul Economiei si Comertului;

f) Ministerul Culturii si Cultelor;

g) Serviciul de Protectie si Pază.

(3) La lucrările Comisiei de organizare poate participa, în calitate de invitat, si un reprezentant al Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.

(4) În vederea organizării si desfăsurării Conferintei, Comisia de organizare colaborează cu autorităti si institutii publice, persoane juridice de drept privat, precum si cu organizatii neguvernamentale.

(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai autoritătilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, ai persoanelor juridice de drept privat, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 3. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Conferintei se realizează din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, în limita sumei de 3 miliarde lei, din care 675 milioane lei vor fi destinate proiectării, implementării si administrării, de către Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, a unei baze de date cuprinzând profiluri ale agentilor economici, oportunităti de afaceri si proiecte de investitii din regiunea dunăreană, care va putea fi accesată on-line.

(2) Cu suma de 3 miliarde lei prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.

(4) Cu sumele neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - În vederea desfăsurării în bune conditii a Conferintei, se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, alte surse atrase în conditiile legii, precum si resurse financiare externe pentru finantarea cheltuielilor.

Art. 5. - Structura detaliată a bugetului aferent organizării si desfăsurării Conferintei se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 6. - Secretariatul General al Guvernului asigură bunurile, serviciile si lucrările necesare pentru buna organizare si desfăsurare a Conferintei, prin achizitionarea acestora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 7. - Eventualele pagube neimputabile se acoperă din bugetul aferent organizării si desfăsurării Conferintei, prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 8. - Executia bugetului Conferintei se aprobă prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 840.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 127.000 euro pentru efectuarea unui transplant medular la clinica Hadassah University Hospital din Ierusalim, Israel, domnului Ovidiu Ilie, în vârstă de 19 ani, domiciliat în satul Negrulesti, comuna Bărbătesti, judetul Vâlcea.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va acorda în lei si va fi suportată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Vâlcea, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru achitarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Vâlcea către Directia de sănătate publică a judetului Vâlcea, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii prin Directia de sănătate publică a judetului Vâlcea, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 841.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 6.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pentru Stoica Oana Cristina în vârstă de 20 de ani, domiciliată în municipiul Mangalia, bd Callatis nr. 1, bl. MG32, sc. A, ap. 16, judetul Constanta.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se va acorda în lei si va fi suportată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Constanta, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru achitarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Constanta către Directia de sănătate publică a judetului Constanta, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru achitarea integrală a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii prin Directia de sănătate publică a judetului Constanta, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 842.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, precum si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 60.000 euro pentru efectuarea transplantului medular alogen si a tratamentului medical în străinătate, copilului Medve Kalman Iozsef, în vârstă de 15 ani, domiciliat în localitatea Brâncovenesti, Str. Principală nr. 249, judetul Mures.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi suportată din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 20.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 40.000 euro.

(3) Ajutorul se va acorda în lei si va fi suportat atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Mures, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Mures, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea transplantului medular alogen si a tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Mures, Directiei de sănătate publică a judetului Mures, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea transplantului medular alogen si a tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de sănătate publică a judetului Mures, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 843.