MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 505         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

206. - Lege privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare

 

371. - Decret pentru promulgarea Legii privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare

 

207. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

372. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

208. - Lege pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice

 

373. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice

 

210. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

375. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

211. - Lege privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

 

376. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

 

212. - Legea asigurărilor private de sănătate

 

377. - Decret privind promulgarea Legii asigurărilor private de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

234. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Etica în activitătile de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si de inovare, denumite în continuare activităti de cercetare-dezvoltare, se bazează pe un ansamblu de principii morale si de proceduri destinate respectării acestora.

(2) Principiile morale si procedurile destinate respectării acestora sunt cele reunite în Codul de etică si deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Respectarea acestor principii morale determină buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să se desfăsoare în respect fată de fiinta si demnitatea umană, precum si fată de suferinta animalelor, care trebuie prevenită sau redusă la minimum.

(2) Buna conduită în cercetare-dezvoltare trebuie să se desfăsoare cu ocrotirea si refacerea mediului natural si a echilibrului ecologic, asigurându-se protectia acestora fată de eventualele agresiuni produse de stiintă si tehnologie.

(3) Buna conduită în cercetare-dezvoltare exclude:

a) ascunderea sau înlăturarea rezultatelor nedorite;

b) confectionarea de rezultate;

c) înlocuirea rezultatelor cu date fictive;

d) interpretarea deliberat distorsionată a rezultatelor si deformarea concluziilor;

e) plagierea rezultatelor sau a publicatiilor altor autori;

f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători;

g) neatribuirea corectă a paternitătii unei lucrări;

h) introducerea de informatii false în solicitările de granturi sau de finantare;

i) nedezvăluirea conflictelor de interese;

j) deturnarea fondurilor de cercetare;

k) neînregistrarea si/sau nestocarea rezultatelor, precum si înregistrarea si/sau stocarea eronată a rezultatelor;

l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finantare si asocieri;

m) lipsa de obiectivitate în evaluări si nerespectarea conditiilor de confidentialitate;

n) publicarea sau finantarea repetată a acelorasi rezultate ca elemente de noutate stiintifică.

(4) Personalul de cercetare-dezvoltare are responsabilităti conform legislatiei în domeniu si codurilor deontologice profesionale în cercetările pe subiecti umani, în folosirea animalelor pentru experimente si în protectia mediului.

(5) Buna conduită în cercetare-dezvoltare se asigură în conformitate cu reglementările internationale din domeniu, cu legislatia Uniunii Europene si cu regulile de etică ale programelor de cercetare stiintifică ale acesteia.

Art. 3. - Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentală sau de practică, diferentele de interpretare a datelor, diferentele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării si nu constituie abateri de la buna conduită.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiti astfel:

a) frauda în stiintă - actiunea deliberată de confectionare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării stiintifice;

b) confectionarea de date - înregistrarea si prezentarea unor date din imaginatie, care nu sunt obtinute prin metodele de lucru folosite în cercetare;

c) falsificare - măsluirea materialelor de cercetare, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; omiterea unor date sau rezultate de natură a deforma rezultatele cercetării;

d) plagiat - însusirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obtinute, prezentându-le drept creatie personală;

e) conflict de interese - situatia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influentează impartialitatea si obiectivitatea activitătilor sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitătilor de cercetare-dezvoltare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, sotul/sotia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru institutia din care face parte.

 

CAPITOLUL II

Consiliul National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării

 

Art. 5. - (1) În vederea coordonării si monitorizării aplicării normelor de conduită morală si profesională în activitătile de cercetare-dezvoltare, se înfiintează Consiliul National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării, denumit în continuare Consiliul National de Etică, organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului National de Etică se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Membrii Consiliului National de Etică trebuie să fie persoane cu activitate recunoscută în domeniu: academicieni, profesori universitari, cercetători stiintifici gradul I, functionari publici, reprezentanti ai autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si ai altor ordonatori principali de credite care au în subordine si/sau în coordonare unităti de cercetare-dezvoltare.

(4) Pentru activitatea desfăsurată, membrii Consiliului National de Etică sunt remunerati de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare, în functie de orele efectiv lucrate.

Art. 6. - În sensul prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 7. - Consiliul National de Etică are următoarele atributii:

a) stabileste principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare;

b) elaborează codurile de etică pe domenii de activitate;

c) stabileste procedurile specifice de urmat în cazul aparitiei unei conduite necorespunzătoare;

d) urmăreste aplicarea si respectarea de către unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, precum si de către personalul de cercetare-dezvoltare a dispozitiilor legale referitoare la normele de conduită morală si profesională;

e) formulează opinii si recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de evolutia stiintei si a cunoasterii;

f) analizează cazurile sesizate referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită si face recomandări de solutionare si/sau de aplicare a sanctiunilor;

g) îndeplineste si alte atributii stabilite de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 8. - (1) Consiliul National de Etică îsi desfăsoară activitatea în plen si în comisii de etică pe domenii de stiintă si tehnologie, cu statut permanent sau temporar.

(2) Consiliul National de Etică poate avea comisii de etică, cu statut permanent, pentru:

a) stiinte socioumaniste;

b) stiinte legate de lumea viului;

c) stiinte exacte si tehnice.

(3) Consiliul National de Etică are un aparat propriu de lucru si, atunci când este cazul, poate apela la experti.

 

CAPITOLUL III

Comisiile de etică

 

Art. 9. - (1) Unitătile si institutiile care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare, unitătile si/sau institutiile care conduc programe de cercetare-dezvoltare, precum si unitătile care asigură valorificarea rezultatelor sunt responsabile pentru respectarea normelor si a valorilor etice în cercetare-dezvoltare.

(2) În cadrul unitătilor si al institutiilor prevăzute la alin. (1) se înfiintează comisii de etică, pe lângă consiliile stiintifice sau, după caz, pe lângă consiliile de administratie.

(3) Componenta comisiilor de etică este propusă de consiliile stiintifice sau, după caz, de consiliile de administratie si se aprobă prin ordin al conducătorului institutiei sau al unitătii prevăzute la alin. (1).

Art. 10. - Atributiile comisiilor de etică sunt următoarele:

a) urmăresc în cadrul unitătilor sau al institutiilor respectarea codurilor de etică specifice domeniului;

b) cercetează cazurile de abateri de la etica profesională si propun conducerii unitătii sau institutiei măsurile necesare.

Art. 11. - (1) În cazul abaterilor de la buna conduită, sesizate în scris, pe bază de dovezi, de persoane sau institutii cunoscute, procedura urmată de comisiile de etică cuprinde următoarele etape:

a) informarea în scris a persoanei/persoanelor incriminate cu privire la începerea anchetei, motivele si dovezile existente;

b) formularea de recomandări către conducătorul institutiei sau al unitătii.

(2) Termenul de răspuns la sesizare este de maximum 30 de zile de la începerea anchetei. Persoana găsită vinovată de către comisia de etică poate să se adreseze Consiliului National de Etică, ce verifică contestatia si stabileste în termen de 30 de zile verdictul, propunerile si recomandările către conducătorul institutiei sau al unitătii.

(3) Pentru analizarea contestatiei, membrii Consiliului National de Etică au acces la acele documente ale institutiei sau ale unitătii care sunt legate de acuzatiile ce urmează a fi verificate.

Art. 12. - Evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare se realizează de către comisiile de evaluare ale acestora si va cuprinde în mod obligatoriu verificarea conformitătii proiectelor respective cu:

a) reglementările de etică general aplicabile, referitoare la:

1. protectia persoanei umane:

- utilizarea embrionilor umani, precum si a altor mostre biologice umane;

- utilizarea datelor personale pentru bănci biologice, inclusiv bănci de gene;

- utilizarea pentru teste clinice a persoanelor (indivizi sau populatie) din următoarele categorii: persoane care nu-si pot da acordul, în special copii, femei gravide, voluntari sănătosi;

- protectia datelor personale;

2. protectia animalelor, inclusiv a animalelor transgenice si a primatelor nonumane;

3. protectia mediului;

b) reglementările de etică specifice, interne si internationale, aplicabile pentru cercetarea respectivă si care trebuie specificate explicit prin proiect.

Art. 13. - La elaborarea normelor referitoare la etică, precum si în derularea efectivă a activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare se vor respecta reglementările internationale la care România este parte.

Art. 14. - (1) Pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare, constatate si dovedite, Consiliul National de Etică propune aplicarea următoarelor sanctiuni:

a) îndepărtarea persoanei/persoanelor din echipa de realizare a proiectului;

b) schimbarea responsabilului de proiect;

c) retragerea si/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea regulilor de bună conduită;

d) mustrare scrisă;

e) retrogradarea din functie;

f) suspendarea din functie;

g) concedierea.

(2) De asemenea, pentru abaterile de la buna conduită în cercetare-dezvoltare se aplică sanctiunile disciplinare prevăzute în Codul de etică si deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, precum si sanctiunile prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată, cu modificările ulterioare, în Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicată, si în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 15. - Codurile etice pe domenii ale cercetării se elaborează de Consiliul National de Etică, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 16. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 206.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 371.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 6 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 207.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea actului aditional la contractul de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 1.479/1997 si pentru solutionarea amiabilă a litigiului arbitral initiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fata Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 372.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul 2 al articolului 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 septembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins: “Pentru competitiile sportive internationale, precum si pentru manifestările sportive internationale, declararea prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăsurare a acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 208.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 373.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 23 martie 2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 martie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 210.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 375.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În scopul asigurării protectiei victimelor infractiunilor, prezenta lege reglementează unele măsuri de informare a victimelor infractiunilor cu privire la drepturile acestora, precum si de consiliere psihologică, asistentă juridică gratuită si compensatie financiară de către stat a victimelor unor infractiuni.

Art. 2. - Ministerul Justitiei, prin Institutul National al Magistraturii, si Ministerul Administratiei si Internelor au obligatia de a asigura specializarea personalului care, în exercitarea atributiilor prevăzute de lege, stabileste legături directe cu victimele infractiunilor.

Art. 3. - Autoritătile publice cu atributii în domeniul protectiei victimelor infractiunilor, în cooperare cu organizatiile neguvernamentale, organizează campanii publice de informare în acest domeniu.

 

CAPITOLUL II

Informarea victimelor infractiunilor

 

Art. 4. - (1) Judecătorii, în cazul infractiunilor pentru care plângerea prealabilă se adresează instantei de judecată, procurorii, ofiterii si agentii de politie au obligatia de a încunostinta victimele infractiunilor cu privire la:

a) serviciile si organizatiile care asigură consiliere psihologică sau orice alte forme de asistentă a victimei, în functie de necesitătile acesteia;

b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;

c) dreptul la asistentă juridică si institutia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;

d) conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite;

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părtii vătămate si ale părtii civile;

f) conditiile si procedura pentru a beneficia de dispozitiile art. 861, 862, 864 si 865 din Codul de procedură penală, precum si de dispozitiile Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor;

g) conditiile si procedura pentru acordarea compensatiilor financiare de către stat.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunostintă victimei de către judecătorul, procurorul, ofiterul sau agentul de politie la care victima se prezintă.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunostintă victimei, în scris sau verbal, într-o limbă pe care aceasta o întelege.

(4) Îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează la institutia din care face parte judecătorul, procurorul, ofiterul sau agentul de politie la care se prezintă victima.

Art. 5. - (1) Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, cu sprijinul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, asigură functionarea unei linii telefonice disponibile permanent

pentru informarea victimelor infractiunilor. Prin intermediul liniei telefonice se asigură comunicarea informatiilor prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) Accesul la linia telefonică prevăzută la alin. (1) se asigură, în mod gratuit, prin apelarea unui număr de telefon unic la nivel national.

(3) Personalul care asigură comunicarea informatiilor prin intermediul liniei telefonice prevăzute la alin. (1) are obligatia de a anunta unitătile de politie dacă din convorbirea telefonică rezultă că victima este în pericol.

(4) Autoritătile administratiei publice locale si organizatiile neguvernamentale pot înfiinta la nivel local linii telefonice pentru informarea victimelor infractiunilor.

Art. 6. - (1) Informatiile prevăzute la art. 4 alin. (1) se publică pe paginile de Internet ale Ministerului Justitiei si ale Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Instantele judecătoresti, parchetele de pe lângă instantele judecătoresti si unitătile de politie pot publica pe pagina de Internet informatiile prevăzute la art. 4 alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Consilierea psihologică a victimelor unor infractiuni si alte forme de asistentă a victimelor infractiunilor

 

Art. 7. - Consilierea psihologică a victimelor infractiunilor se asigură, în conditiile prezentei legi, de către serviciile de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor, care functionează pe lângă tribunale.

Art. 8. - (1) Consilierea psihologică asigurată de serviciile de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor se acordă gratuit, la cerere, pentru victimele tentativei la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, pentru victimele infractiunilor de lovire sau alte violente si vătămare corporală, săvârsite asupra membrilor familiei, prevăzute la art. 180 alin. 11 si 21 si art. 181 alin. 11 din Codul penal, ale infractiunii de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal, ale infractiunilor intentionate care au avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, ale infractiunilor de viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală si coruptie sexuală, prevăzute la art. 197, 198, art. 201 alin. 2-5 si la art. 202 din Codul penal, ale infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 306 din Codul penal, precum si pentru victimele infractiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Consilierea psihologică gratuită se acordă victimelor infractiunilor prevăzute la alin. (1), dacă infractiunea a fost săvârsită pe teritoriul României sau dacă infractiunea a fost săvârsită în afara teritoriului României si victima este cetătean român sau străin care locuieste legal în România.

Art. 9. - Consilierea psihologică gratuită asigurată de serviciile de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor se acordă pe o perioadă de cel mult 3 luni, iar în cazul victimelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Art. 10. - (1) Cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se depune la serviciul de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor de pe lângă tribunalul în a cărui circumscriptie domiciliază victima.

(2) Cererea poate fi depusă numai după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instantei de judecată cu privire la săvârsirea infractiunii.

(3) Cererea trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta victimei;

b) data, locul si circumstantele săvârsirii infractiunii;

c) data sesizării si organul judiciar sesizat.

(4) La cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere.

(5) Cererea pentru acordarea consilierii psihologice gratuite se solutionează în termen de 10 zile de la data depunerii.

Art. 11. - Serviciile de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor pot asigura si alte forme de asistentă a victimelor infractiunilor.

Art. 12. - Organizatiile neguvernamentale pot organiza, în mod independent sau în cooperare cu autoritătile publice, servicii pentru consilierea psihologică a victimelor infractiunilor si pentru asigurarea altor forme de asistentă a victimelor infractiunilor. În acest scop, organizatiile neguvernamentale pot beneficia, în conditiile legii, de subventii de la bugetul de stat.

Art. 13. - Victimele traficului de persoane si ale violentei în familie beneficiază si de măsurile de protectie si de asistentă prevăzute de Legea nr. 678/2001, cu modificările ulterioare, sau, după caz, de Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Asistenta juridică gratuită a victimelor unor infractiuni

 

Art. 14. - (1) Asistenta juridică gratuită se acordă, la cerere, următoarelor categorii de victime:

a) persoanele asupra cărora a fost săvârsită o tentativă la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, o infractiune de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal, o infractiune intentionată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o infractiune de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuală, prevăzute la art. 197, 198 si art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;

b) sotul, copiii si persoanele aflate în întretinerea persoanelor decedate prin săvârsirea infractiunilor de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.

(2) Asistenta juridică gratuită se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) dacă infractiunea a fost săvârsită pe teritoriul României sau, în cazul în care infractiunea a fost săvârsită în afara teritoriului României, dacă victima este cetătean român sau străin care locuieste legal în România si procesul penal se desfăsoară în România.

Art. 15. - Asistenta juridică gratuită se acordă, la cerere, victimelor altor infractiuni decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1), cu respectarea conditiilor stabilite la art. 14 alin. (2), dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe tară stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asistentă juridică gratuită.

Art. 16. - (1) Asistenta juridică gratuită se acordă numai dacă victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanta de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârsirii infractiunii.

(2) În cazul victimelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), termenul de 60 de zile se calculează de la data la care victima a luat cunostintă de săvârsirea infractiunii.

(3) Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

(4) Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani si cele puse sub interdictie nu au obligatia de a sesiza organele de urmărire penală sau instanta de judecată cu privire la săvârsirea infractiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdictie poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârsirea infractiunii.

Art. 17. - (1) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscriptie domiciliază victima si se solutionează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor unor infractiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.

(2) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta victimei;

b) data, locul si circumstantele săvârsirii infractiunii;

c) dacă este cazul, data sesizării si organul de urmărire penală sau instanta de judecată, sesizată potrivit art. 16;

d) calitatea de sot, copil sau persoană aflată în întretinerea persoanei decedate, în cazul victimelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b);

e) dacă este cazul, venitul lunar pe membru de familie al victimei;

f) numele, prenumele si forma de exercitare a profesiei de avocat de către apărătorul ales sau mentiunea că victima nu si-a ales un apărător.

(3) La cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere si orice alte documente detinute de victimă, utile pentru solutionarea cererii.

(4) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite se solutionează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

(5) În cazul în care victima nu si-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistentă juridică gratuită trebuie să cuprindă si desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Statutului profesiei de avocat.

(6) Încheierea prin care s-a solutionat cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite se comunică victimei.

(7) Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia functionează Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se solutionează în complet format din doi judecători.

Art. 18. - (1) Asistenta juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe tară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistentă juridică gratuită.

(2) Fondurile necesare pentru acordarea asistentei juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Art. 19. - Dispozitiile art. 14-18 se aplică în mod corespunzător si pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoresti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infractiunii.

Art. 20. - (1) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite si cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoresti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infractiunii pot fi formulate de reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdictie.

(2) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite si cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoresti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infractiunii pot fi formulate si de organizatiile neguvernamentale care îsi desfăsoară activitatea în domeniul protectiei victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind datele prevăzute la art. 17 alin. (2) si sunt anexate documentele prevăzute la art. 17 alin. (3).

(3) Cererea pentru acordarea asistentei juridice gratuite si cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătoresti prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infractiunii sunt scutite de taxa de timbru.

 

CAPITOLUL V

Acordarea de către stat a compensatiilor financiare victimelor unor infractiuni

 

Art. 21. - (1) Compensatia financiară se acordă, la cerere, în conditiile prezentului capitol, următoarelor categorii de victime:

a) persoanele asupra cărora a fost săvârsită o tentativă la infractiunile de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, o infractiune de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal, o infractiune intentionată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o infractiune de viol, act sexual cu un minor si perversiune sexuală, prevăzute la art. 197, 198 si art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;

b) sotul, copiii si persoanele aflate în întretinerea persoanelor decedate prin săvârsirea infractiunilor de omor, omor calificat si omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal, precum si a infractiunilor intentionate care au avut ca urmare moartea persoanei.

(2) Compensatia financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) dacă infractiunea a fost săvârsită pe teritoriul României si victima este cetătean român sau străin care locuieste legal în România.

(3) Compensatia financiară se acordă victimelor prevăzute la alin. (1) în baza conventiilor internationale la care România este parte, dacă infractiunea a fost săvârsită pe teritoriul României si victima este străin care nu locuieste în România.

Art. 22. - (1) Compensatia financiară nu se acordă dacă:

a) se stabileste că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală ori că fapta a fost săvârsită în stare de legitimă apărare împotriva atacului victimei în conditiile art. 44 din Codul penal;

b) victima este condamnată definitiv pentru participarea la un grup infractional organizat;

c) victima este condamnată definitiv pentru una dintre infractiunile prevăzute la art. 21 alin. (1);

d) instanta retine în favoarea făptuitorului circumstanta atenuantă a depăsirii limitelor legitimei apărări împotriva atacului victimei, prevăzută la art. 73 lit. a) din Codul penal, sau circumstanta atenuantă a provocării prevăzută la art. 73 lit. b) din Codul penal.

(2) Victima care a beneficiat de compensatie financiară sau de un avans din compensatia financiară este obligată la restituirea sumelor dacă se stabileste existenta unuia dintre cazurile prevăzute la alin. (1).

Art. 23. - (1) Compensatia financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de urmărire penală sau instanta de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârsirii infractiunii.

(2) În cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), termenul de 60 de zile se calculează de la data la care victima a luat cunostintă de săvârsirea infractiunii.

(3) Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală sau instanta de judecată, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

(4) Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani si cele puse sub interdictie nu au obligatia de a sesiza organele de urmărire penală sau instanta de judecată cu privire la săvârsirea infractiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdictie poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârsirea infractiunii.

Art. 24. - (1) În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensatia financiară poate fi acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) victima a formulat cererea de compensatie financiară în termen de un an, după caz:

1. de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanta penală a pronuntat condamnarea sau achitarea în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. d) si e) din Codul de procedură penală si a acordat despăgubiri civile ori a pronuntat achitarea în cazul prevăzut la art. 10 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală sau încetarea procesului penal în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. g) si i1) din Codul de procedură penală;

2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. c), d) si e) din Codul de procedură penală sau a dispus încetarea urmăririi penale în cazul prevăzut la art. 10 alin. 1 lit. g) din Codul de procedură penală;

3. de la data la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cazurile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. c), d), e) si g) din Codul de procedură penală;

b) victima s-a constituit ca parte civilă în cadrul procesului penal, cu exceptia cazului prevăzut la lit. a) pct. 3;

c) făptuitorul este insolvabil sau dispărut;

d) victima nu a obtinut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

(2) Dacă victima s-a aflat în imposibilitate de a formula cererea de compensatie financiară, termenul de un an prevăzut la alin. (1) lit. a) se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

(3) În cazul în care instanta a dispus disjungerea actiunii civile de actiunea penală, termenul de un an prevăzut la alin. (1) lit. a) curge de la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care a fost admisă actiunea civilă.

(4) Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani si cele puse sub interdictie nu au obligatia prevăzută la alin. (1) lit. b).

Art. 25. - În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensatie financiară în termen de 3 ani de la data săvârsirii infractiunii, dacă este îndeplinită conditia prevăzută la art. 24 alin. (1) lit. d).

Art. 26. - Dacă victima este un minor si reprezentantul legal al acestuia nu a formulat cererea de compensatie financiară în termenele prevăzute, după caz, la art. 24 sau 25, aceste termene încep să curgă de la data la care victima a împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 27. - (1) Compensatia financiară se acordă victimei pentru următoarele categorii de prejudicii suferite de aceasta prin săvârsirea infractiunii:

a) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a):

1. cheltuielile de spitalizare si alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă;

2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârsirea infractiunii;

3. câstigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârsirii infractiunii;

b) în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b):

1. cheltuielile de înmormântare;

2. întretinerea de care victima este lipsită din cauza săvârsirii infractiunii.

(2) Compensatia financiară pentru prejudiciile materiale prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 se acordă în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe tară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensatie financiară.

(3) Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile si indemnizatia obtinută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârsirea infractiunii se scad din cuantumul compensatiei financiare acordate de stat victimei.

Art. 28. - (1) Cererea de compensatie financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscriptie domiciliază victima si se solutionează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor, constituite în fiecare tribunal.

(2) Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor este alcătuită din cel putin doi judecători, desemnati pentru o perioadă de 3 ani de adunarea generală a judecătorilor tribunalului.

(3) Adunarea generală a judecătorilor tribunalului desemnează, pentru o perioadă de 3 ani, si un număr egal de judecători supleanti ai judecătorilor care alcătuiesc Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor.

(4) Judecătorii supleanti prevăzuti la alin. (3) participă la solutionarea cererilor de compensatii financiare în cazul imposibilitătii de participare a unuia sau a ambilor judecători care alcătuiesc Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor.

(5) Secretariatul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor este asigurat de unul sau mai multi grefieri, desemnati de presedintele tribunalului.

Art. 29. - (1) Cererea de compensatie financiară trebuie să cuprindă:

a) numele, prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, domiciliul sau resedinta victimei;

b) data, locul si împrejurările săvârsirii infractiunii care a cauzat prejudiciul;

c) categoriile de prejudicii suferite prin săvârsirea infractiunii, care se încadrează în dispozitiile art. 27 alin. (1);

d) dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanta de judecată si data sesizării acestora;

e) dacă este cazul, numărul si data hotărârii judecătoresti sau a actului organului de urmărire penală, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a);

f) calitatea de sot, copil sau persoană aflată în întretinerea persoanei decedate, în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b);

g) antecedentele penale;

h) sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizatia obtinută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârsirea infractiunii;

i) cuantumul compensatiei financiare solicitate.

(2) La cererea de compensatie financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere si orice alte documente detinute de victimă, utile pentru solutionarea cererii.

Art. 30. - (1) Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor un avans din compensatia financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe tară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.

(2) Avansul se poate solicita prin cererea de compensatie financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instantei de judecată, dacă este cazul, potrivit art. 23, si cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensatie. Dispozitiile art. 29 se aplică în mod corespunzător în cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, în care se mentionează si stadiul procedurii judiciare.

(3) Avansul se acordă dacă victima se află într-o situatie financiară precară.

(4) Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensatia financiară se solutionează în termen de 30 de zile de la data solicitării, de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor.

(5) În cazul respingerii cererii de compensatie financiară, victima este obligată la restituirea avansului, cu exceptia cazului în care cererea de compensatie financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.

(6) Victima care a beneficiat de un avans din compensatia financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensatie financiară în termenele prevăzute, după caz, la art. 24, 25 sau 26.

Art. 31. - (1) Cererea de compensatie financiară si cererea privind acordarea unui avans din compensatia financiară se solutionează în camera de consiliu, cu citarea victimei.

(2) Participarea procurorului este obligatorie.

(3) În vederea solutionării cererii, Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor în complet format din doi judecători poate să audieze persoane, să solicite documente si să administreze orice alte probe pe care le consideră utile pentru solutionarea cererii.

(4) Solutionând cererea de compensatie financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta, Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor în complet format din doi judecători poate pronunta, prin hotărâre, una dintre următoarele solutii:

a) admite cererea si stabileste cuantumul compensatiei financiare sau, după caz, al avansului din aceasta;

b) respinge cererea dacă nu sunt întrunite conditiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea compensatiei financiare sau, după caz, a avansului din aceasta.

(5) Hotărârea prin care s-a solutionat cererea de compensatie financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei.

(6) Hotărârea poate fi atacată cu recurs la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 32. - Comisia pentru acordarea de compensatii financiare victimelor infractiunilor are obligatia de a informa organul de urmărire penală sau instanta învestită cu judecarea infractiunii ori, după caz, instanta învestită cu solutionarea actiunii civile, cu privire la cererea de compensatie financiară ori cu privire la cererea prin care victima a solicitat un avans din compensatia financiară.

Art. 33. - (1) Fondurile necesare pentru acordarea compensatiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infractiunilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

(2) Plata compensatiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infractiunilor se asigură de compartimentele financiare ale tribunalelor, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost acordată compensatia financiară sau un avans din aceasta.

(3) Statul, prin Ministerul Justitiei, se subrogă în drepturile victimei care a beneficiat de compensatie financiară sau de un avans din aceasta pentru recuperarea sumelor plătite victimei.

Art. 34. - (1) Cererea de compensatie financiară si cererea privind acordarea unui avans din aceasta pot fi formulate de către reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdictie.

(2) Cererea de compensatie financiară si cererea privind acordarea unui avans din aceasta pot fi formulate si de către organizatiile neguvernamentale care îsi desfăsoară activitatea în domeniul protectiei victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind datele prevăzute la art. 29 alin. (1) si sunt anexate documentele prevăzute la art. 29 alin. (2). În cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, în cerere se mentionează si stadiul procedurii judiciare.

(3) Cererea de compensatie financiară si cererea privind acordarea unui avans din aceasta sunt scutite de taxa de timbru.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Denumirea servicii de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate sau denumirea servicii de reintegrare socială si supraveghere, prevăzută în Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 129/2002, precum si în alte acte normative, se înlocuieste cu denumirea servicii de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor.

Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 376.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

asigurărilor private de sănătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurările private de sănătate pentru plata serviciilor medicale constituie un sistem facultativ, suplimentar celui de asigurări de sănătate obligatoriu, care acoperă asiguratilor serviciile medicale în conditiile legislatiei privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) prin pachetul de servicii de bază se întelege serviciile acoperite prin asigurările sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

b) prin pachetul suplimentar de servicii se întelege serviciile acoperite în temeiul unei asigurări private de sănătate, stabilite în contractul de asigurare privată de sănătate.

Art. 3. - (1) Asigurările private de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări de tip complementar, suplimentar si substitutiv.

(2) Asigurările private de sănătate de tip complementar suportă total sau partial plata serviciilor excluse partial de către asigurările sociale de sănătate din pachetul de bază, inclusiv coplătile, după caz.

(3) Asigurările private de sănătate de tip suplimentar suportă total sau partial plata pentru serviciile care excedează pachetului de servicii de bază din sistemul asigurărilor sociale de sănătate privind furnizarea unui grad ridicat de confort, accesul rapid la servicii medicale în cazul listelor de asteptare, servicii medicale speciale în străinătate si alte servicii.

(4) Asigurările private de sănătate de tip substitutiv suportă total sau partial plata pentru orice tip de servicii, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 2 lit. a).

Art. 4. - (1) Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate orice persoane, cetăteni români, cetăteni străini sau apatrizi cu domiciliul sau, după caz, resedinta pe teritoriul României care, după îndeplinirea cerintelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, încheie contracte cu societăti de asigurări private de sănătate, denumite în continuare asigurători, si achită prima de asigurare.

(2) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale de cooperare în domeniul sănătătii si stiintelor medicale sunt eligibili pentru serviciile oferite de sistemul de asigurări private de sănătate si fără îndeplinirea cerintelor obligatorii ale asigurărilor sociale de sănătate, dacă acordurile, întelegerile, conventiile sau protocoalele încheiate între România si tara respectivă nu prevăd altfel.

Art. 5. - (1) Asiguratii sunt persoanele fizice care au un contract de asigurare privată de sănătate încheiat cu un asigurător, individual sau de către o tertă persoană.

(2) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot să încheie contracte de asigurare privată de sănătate pentru angajatii lor, individual sau în grup, acordate ca beneficii aditionale la drepturile salariale ale acestora, în scopul atragerii, selectionării si stabilizării personalului angajat.

(3) Orice unitate publică sau privată, autorizată, prestatoare de servicii medicale poate încheia contracte cu societătile de asigurări private de sănătate, autorizate.

(4) Societătile de asigurări private de sănătate, autorizate, pot înfiinta cabinete medicale, spitale, farmacii si alte unităti de servicii medicale, în conditiile legii.

Art. 6. - Asigurările private de sănătate oferite de societătile de asigurări private de sănătate sunt servicii medicale si farmaceutice ce se stabilesc de către fiecare societate de asigurări private de sănătate sub formă de pachete de servicii, în functie de riscul individual.

Art. 7. - În sistemul asigurărilor private de sănătate alegerea furnizorilor de servicii medicale de către asigurat si asigurător este liberă.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, autorizarea si functionarea societătilor de asigurări private de sănătate

 

Art. 8. - Înfiintarea, autorizarea si functionarea societătilor de asigurări private de sănătate se desfăsoară în conformitate cu prevederile legislatiei care reglementează activitatea de asigurări.

Art. 9. - Asigurătorii pot functiona numai dacă au ca obiect de activitate si asigurări private de sănătate.

Art. 10. - Autorizarea asigurătorilor se efectuează, în conditiile legii, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 11. - (1) Asigurătorii au obligatia reasigurării, în conditiile legii.

(2) Operatiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare.

Art. 12. - Conducerea asigurătorilor care desfăsoară activitatea de asigurări private de sănătate se exercită în conformitate cu prevederile legislatiei care reglementează activitatea de asigurare, completată cu prevederile legislatiei comerciale.

 

CAPITOLUL III

Activitătile societătilor de asigurări private de sănătate

 

Art. 13. - (1) Activitatea de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract între părti si pe baza documentului de asigurare, denumit polită de asigurare.

(2) Activitătile de asigurări private de sănătate se derulează pe bază de contract cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice si cu persoane fizice sau juridice, în calitate de asigurati sau asigurători.

(3) Asigurarea privată de sănătate este operatiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualitătii, un fond de asigurare, prin contributia unui număr de asigurati expusi la producerea unor riscuri, si îi indemnizează pe cei care apelează la utilizarea pachetului suplimentar de servicii medicale pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitătii desfăsurate.

Art. 14. - Asigurătorii vor preciza în contractul de asigurare pachetul suplimentar de servicii, în conditiile art. 2 lit. b), serviciile medicale excluse sau cele pentru care se aplică restrictii.

Art. 15. - (1) Asiguratii au dreptul de a fi informati în detaliu de societatea de asigurări private de sănătate despre serviciile medicale acordate, primele de asigurare, drepturile si obligatiile contractuale.

(2) Societătile de asigurări private de sănătate au obligatia de a prezenta datele necesare privind drepturile si obligatiile persoanei asigurate la încheierea contractului de asigurare cu aceasta. Informatiile cuprinse în contract au caracter confidential si nu pot fi divulgate de societatea de asigurări private de sănătate unor terti, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 16. - Decontarea cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale acordate asiguratilor se efectuează pe baza documentelor justificative ale efectuării acestora.

Art. 17. - Lichidarea, dizolvarea, reorganizarea si falimentul societătilor de asigurări private de sănătate se fac conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de asigurare privată de sănătate

 

Art. 18. - (1) Relatiile dintre asigurat si asigurător, drepturile si obligatiile fiecărei părti se stabilesc prin contractul de asigurare privată de sănătate.

(2) Contractul de asigurare privată de sănătate trebuie să contină:

a) numele si adresele înregistrate ale părtilor contractante, seria si numărul de înmatriculare ale contractului, codul unic de înregistrare si numărul de înregistrare ale asigurătorului de la registrul comertului;

b) tipul si volumul serviciilor medicale si ale altor servicii;

c) conditiile de asigurare a serviciilor care sunt garantate de asigurător pentru asigurati;

d) data începerii si data încetării asigurării;

e) primele de asigurare, termenul si modul de plată;

f) sumele asigurate;

g) alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile părtilor.

Art. 19. - Prin contractul de asigurare privată de sănătate asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare privată de sănătate asigurătorului, iar acesta se obligă ca, la producerea unuia dintre riscurile asumate prin contract, să plătească, în numele asiguratului, tipul de servicii medicale, în functie de cantitatea si calitatea actului medical si de riscul individual si alte servicii primite de la furnizorii de servicii medicale, în limitele si la termenele convenite, precum si cheltuielile conexe legate de serviciile respective.

Art. 20. - Prima de asigurare privată de sănătate se achită asigurătorului de către persoana fizică sau de către angajatorul care încheie contractul de asigurare privată de sănătate.

Art. 21. - Asigurătorul poate solicita informatii privind starea de sănătate a asiguratului, precum si efectuarea unui examen medical pentru evaluarea stării de sănătate a solicitantului de către un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta.

Art. 22. - Societătile de asigurări private de sănătate decontează contravaloarea serviciilor medicale probate, conform contractului si politei de asigurare.

Art. 23. - Cheltuielile cu asigurările private de sănătate, efectuate de persoana fizică sau de către angajator, sunt deductibile fiscal.

Art. 24. - Diferendele survenite între asigurător si furnizorii de servicii medicale se aplanează pe cale amiabilă. În cazul imposibilitătii rezolvării pe cale amiabilă, litigiile sunt deduse instantelor judecătoresti legal

competente.

Art. 25. - Neîntelegerile survenite între asigurat si asigurător se solutionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare si cele din contractul încheiat între părti.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea specializată a asigurărilor private de sănătate

 

Art. 26. - Asigurătorii au obligatia să organizeze proceduri de control intern pentru a asigura desfăsurarea activitătii în conformitate cu cerintele legale si prudentiale.

Art. 27. - Asigurătorii angajează un auditor financiar independent, autorizat să desfăsoare această activitate în România.

Art. 28. - Ministerul Sănătătii are obligatia de a supraveghea respectarea legislatiei în vigoare din domeniul medical si farmaceutic prin persoane împuternicite în acest scop de ministrul sănătătii.

Art. 29. - Personalul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este obligat să păstreze secretul profesional privind informatiile primite. Furnizarea oricărei informatii se poate face numai pe baza consimtământului persoanelor fizice vizate sau al angajatorilor vizati ori în cazurile prevăzute de lege, prin cerere scrisă a parchetului sau a instantei judecătoresti.

Art. 30. - Asigurătorii vor oferi, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, informatiile si documentele privitoare la asigurările private de sănătate pentru care sunt autorizati să functioneze.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 31. - Prezentarea cu rea-credintă de informatii nereale de către solicitantul contractului de asigurare, cu privire la starea sa de sănătate, poate conduce la rezilierea contractului.

Art. 32. - Neplata cheltuielilor către furnizorii de servicii medicale sau plata cu întârziere, care depăseste 30 de zile de la data scadentei de către asigurător, atrage calcularea de penalităti conform prevederilor stipulate în contract.

Art. 33. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi si a normelor de aplicare a acesteia se constată de către personalul împuternicit prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 34. - Dispozitiile prezentei legi se completează, după caz, cu cele referitoare la legislatia privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

Art. 35. - Ministerul Sănătătii împreună cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor elabora normele metodologice si instructiunile de aplicare a prezentei legi, în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 212.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii asigurărilor private de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea asigurărilor private de sănătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 377.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice

 

Având în vedere prevederile art. 294 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea si folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice,

prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea si folosirea în public de către persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice pot comercializa obiecte artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele I si II către populatie numai dacă sunt autorizate conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Obiectele artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice se pot comercializa către persoanele fizice si se pot folosi în public de către acestea numai în perioadele prevăzute în prezentele norme metodologice, astfel:

a) articolele din clasa I, prevăzute la art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, se pot comercializa si se pot folosi tot timpul anului;

b) articolele din clasa a II-a, prevăzute la art. 5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, se pot comercializa în perioada 27-31 decembrie a anului si se pot folosi numai în zilele de 31 decembrie si 1 ianuarie.

Art. 2. - Sunt interzise comercializarea către persoanele fizice si folosirea de către acestea:

a) a pocnitorilor si petardelor de orice tip;

b) a obiectelor artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele III, IV, T1 si T2.

Art. 3. - Se interzice folosirea de către persoane fizice a obiectelor artizanale si de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice, în situatiile prevăzute de lege, precum si în următoarele locuri:

a) mijloacele de transport de orice fel (terestre, aeriene, navale si feroviare);

b) clădiri, indiferent de destinatia acestora;

c) statiile mijloacelor de transport, pe drumurile publice si aleile pietonale;

d) piete, târguri, oboare, adunări si manifestări publice de orice fel si în cadrul grupurilor de persoane;

e) zonele în care există riscuri de producere a incendiilor, exploziilor, căderilor de roci sau de alte obiecte si producerii avalanselor.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 126/1995, cu modificările si completările ulterioare.