MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 506         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

229. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.)

 

407. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.)

 

230. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

408. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

396. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

397. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

398. - Decret privind conferirea unor decoratii de război

 

400. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 3 martie 2004

 

401. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

406. - Decret pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

834. - Hotărâre privind acordarea de burse pentru pregătirea unor diplomati irakieni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 7 aprilie 2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 16 aprilie 2004, cu următoarea modificare:

- În titlu, în preambul si în tot cuprinsul ordonantei de urgentă se înlocuieste sintagma membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.) cu sintagma membru fondator al Retelei Internationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.).

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 iunie 2004.

Nr. 229.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte si pentru aprobarea plătii cotizatiei României ca membru fondator la Reteaua Internatională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (I.N.S.M.E.) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 407.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Evaluarea si atestarea capacitătii unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 lit. b) si c) se realizează, după caz, de către Academia Română si academiile de ramură, respectiv de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior. Pentru celelalte unităti si institutii prevăzute la art. 7 si 8, evaluarea si atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în conditiile art. 44. Academia Română, academiile de ramură si Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării, neacordarea atestării sau retragerea atestării, după evaluarea la un interval maxim de 3 ani, pentru unitătile si institutiile prevăzute la art. 7 si 8.

(2) Acreditarea unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7 ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizează, după caz, de către Academia Română, academiile de ramură, Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, respectiv Colegiul consultativ. Reacreditarea unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se efectuează periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al acestora. Academia Română, academiile de ramură si Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, respectiv Colegiul consultativ, propun autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea hotărârilor privind acreditarea sau neacreditarea, respectiv reacreditarea.

(3) Institutele nationale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în conditiile prezentei ordonante.

(4) Criteriile, standardele si metodologiile de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare, respectiv de acreditare, se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin consultarea Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, până la 15 noiembrie 2004, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Atributiile Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, prevăzute de Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu atributiile stabilite la art. 33 alin. (1), (2) si (4).”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 36 va avea următorul cuprins:

“(3) După intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4), unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea sau acreditarea, după caz, Academiei Române, academiilor de ramură, Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, respectiv Colegiului consultativ, conform prevederilor prezentei ordonante.”

4. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“(3) La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ, Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, Academia Română si academiile de ramură, precum si alti factori interesati.”

5. La articolul I punctul 7, articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) Unitătile de drept public prevăzute la art. 7 lit. a)-c) pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităti desfăsurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale unitătilor respective, avizate de organul administratiei publice centrale sub coordonarea căruia functionează si aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) unitătile de drept public care beneficiază de finantare integrală de la bugetul de stat.”

6. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, în sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea unitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic. Sustinerea financiară se realizează prin Programul pentru sustinerea si dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic si inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul I, punctul 10 se abrogă.

Art. II. - (1) La solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetării, institutiile bugetare creditoare vor acorda unitătilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, institutii publice de cercetare-dezvoltare finantate din venituri proprii, precum si ca societăti comerciale cu capital majoritar de stat si cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 si 74, următoarele înlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:

a) scutirea la plată a obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 si nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj;

b) scutirea la plată a obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 si nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi, către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, datorate si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor fiscale restante prevăzute la lit. a) si b), cuprinse în certificatele de obligatii fiscale eliberate de creditorii bugetari.

(2) Sumele care, potrivit alin. (1), fac obiectul înlesnirilor sunt cele stabilite în certificatele de obligatii fiscale eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de către organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz, care au responsabilităti fiscale. Aceste prevederi se aplică si obligatiilor fiscale esalonate la plată, potrivit legii, pentru fiecare unitate de cercetare-dezvoltare.

(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare beneficiare si plafonul pentru care se aprobă scutirile la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Educatiei si Cercetării este mandatat să notifice Consiliului Concurentei schema de ajutor de stat reglementată de prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 iunie 2004.

Nr. 230.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 408.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de apreciere pentru îndelungata sa contributie personală la întărirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare economică si politică dintre România si Republica Africa de Sud,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter domnului Alexandru Maicu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 396.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

cu ocazia împlinirii a 80 de ani, pentru contributia si sprijinul constant acordat promovării valorilor culturii românesti în Republica Armenia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F - “Promovarea culturii”, domnului Manuk Manukyan, vicepresedintele Asociatiei de prietenie Armenia-România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 397.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii de război

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1), art. 7, art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului apărării nationale,

pentru fapte de comandament si de arme meritorii în executarea misiunilor de mentinere a păcii sub egida O.N.U. în Kosovo (U.N.M.I.K.), încredintate fortelor de politie si jandarmerie românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter domnului colonel Balint Zoltan.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor:

- domnului comisar Naghi Liviu-Constantin;

- domnului comisar Nicolăită Adrian-Gheorghe.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter:

- domnului subcomisar Boghiu Octavian;

- domnului subcomisar Iordache Ionut;

- domnului inspector principal Chirită Dragos-Silviu;

- doamnei inspector principal de politie Cocos Viorica-Irinel;

- domnului căpitan Filipas Tiberiu-Adrian;

- doamnei inspector principal de politie Florescu Andreea-Diana;

- domnului căpitan Velicu Marius.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler:

- domnului locotenent Cucos Gheorghe-Sebastian;

- domnului locotenent Gegea Daniel;

- domnului locotenent Sârbu Petrică-Cristian.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor domnului locotenent-colonel dr. Diaconu Ion.

Art. 6. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a:

- domnului plutonier adjutant sef Bantas Mircea.

Art. 7. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a:

- domnului sergent Cîmpu Daniel;

- domnului plutonier major Niculae Stelică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. 2 din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 398.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 3 martie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 187 din 14 mai 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului Acordul dintre România si Regatul Spaniei privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la Bucuresti la 3 martie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Franceză domnul Oliviu Gherman.

Art. 2. - Ambasadorul mentionat la art. 1 îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 401.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unor magistrati

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 92 alin. 1 lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70 din 28 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se eliberează din functia de judecător, ca urmare a pensionării, la cerere, următorii:

- domnul Ioan Tilea, judecător la Curtea de Apel Târgu Mures, începând cu data de 1 iunie 2004;

- doamna Sanda Angela Serban, judecător la Tribunalul Cluj, începând cu data de 1 martie 2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 406.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. IX - Comisia pentru muncă, familie si protectie socială - domnul senator Cautis Vasile – Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Prichici Emilian, Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 31 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2004.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de burse pentru pregătirea unor diplomati irakieni în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se acordă de către Ministerul Afacerilor Externe burse pentru pregătirea diplomatică, în anul 2004, a sase diplomati irakieni recomandati de Ministerul Afacerilor Externe irakian.

(2) Cuantumul maxim al bursei de pregătire este echivalentul în lei al sumei de 700 euro/lună/persoană si acoperă cheltuielile de întretinere.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente burselor de pregătire prevăzute la art. 1, precum si cheltuielile de transport international si de cazare vor fi acoperite din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Marian Constantinescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 834.