MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

222. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară

 

387. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

184. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 9 din 22 ianuarie 2004 privind unele contracte de garantie financiară, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“a) bancă de dezvoltare multilaterală - reprezintă banca de dezvoltare internatională si regională, cum ar fi: Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare – International Bank for Reconstruction and Development, Corporatia Financiară Internatională - International Finance Corporation, Banca Interamericană de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatică de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africană de Dezvoltare - African Development Bank, Council of Europe Development Bank, Banca Nordică de Investitii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiană de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Fondul European de Investitii si Corporatia Interamericană de Investitii - European Investment Fund and Inter-American Investment Corporation;”

2. La articolul 3, punctele 1, 3, 4 si 6 ale literei c) vor avea următorul cuprins:

“. o institutie de credit, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare;

.........................................................................................................

3. o institutie financiară, astfel cum a fost definită în Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare;

4. o societate comercială de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, astfel cum acestea au fost definite în Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare;

.........................................................................................................

6. o societate de administrare a investitiilor, astfel cum aceasta a fost definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 513/2002;”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Punerea la dispozitie a garantiei financiare se face prin remiterea, transferarea, detinerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care beneficiarul garantiei ori persoana care actionează pe seama acestuia obtine detentia sau controlul asupra garantiei financiare. Garantia financiară se consideră pusă la dispozitie chiar dacă furnizorul acesteia beneficiază de dreptul de a înlocui garantia financiară sau de a retrage în favoarea sa surplusul de bani ori instrumentele financiare.

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garantiei financiare. În acest scop este suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul garantiei financiare, sunt înregistrate în creditul contului relevant sau constituie un credit asupra acestui cont, iar sumele de bani care fac obiectul garantiei financiare sunt înregistrate în creditul unui cont desemnat ori constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Se consideră că garantia financiară se află sub controlul beneficiarului acesteia, atunci când:

a) garantia reală mobiliară asupra valorilor mobiliare s-a înscris în registrul emitentului, în conditiile legii;

b) garantia reală mobiliară asupra titlurilor de stat s-a înscris în registrul titlurilor de stat, în conditiile legii;

c) garantia reală mobiliară asupra certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României s-a înscris în registrul emitentului, în conditiile legii;

d) sumele de bani si soldurile creditoare au fost blocate într-un cont deschis la o institutie de credit sau de către aceasta.”

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Contractelor de garantie financiară si garantiilor financiare prevăzute de prezenta ordonantă nu le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la formalitătile de constituire si publicitate a garantiilor reale mobiliare, la ordinea de preferintă, precum si la conditiile de executare a garantiilor reale mobiliare, stabilite de dispozitiile titlului XV “Despre amanet” din Codul civil, ale Codului de procedură civilă si ale titlului VI “Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 6, alineatele (4) si (7) vor avea următorul cuprins:

“(4) Executarea sau evaluarea garantiilor financiare, precum si calcularea obligatiilor financiare garantate trebuie să fie realizate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial, potrivit întelegerii dintre părti.

.........................................................................................................

(7) Prevederile art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în ceea ce priveste momentul la care operează transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garantiei financiare.”

7. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:

“(8) Prevederile alin. (1) lit. b) se realizează cu respectarea reglementărilor emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în aplicarea art. 162 si 166 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Dacă contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate prevede astfel, beneficiarul garantiei financiare dintr-un astfel de contract are dreptul de utilizare a garantiei în conditiile prevăzute de contractul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante.

(2) În măsura în care beneficiarul garantiei financiare exercită dreptul prevăzut la alin. (1), acestuia îi revine obligatia de a transfera o garantie echivalentă pentru a înlocui garantia financiară initială, până cel târziu la data scadentei obligatiei financiare garantate.

(3) La data scadentei obligatiilor financiare garantate, în măsura în care termenii din contractul de garantie financiară prevăd astfel, beneficiarul garantiei financiare este obligat:

a) fie să restituie garantia, în cazul în care obligatia principală este îndeplinită;

b) fie să compenseze valoarea garantiei echivalente cu valoarea obligatiilor financiare garantate;

c) fie să retină garantia drept plată a acestor obligatii.

(4) Garantia echivalentă transferată în îndeplinirea unei obligatii financiare, conform alin. (2), va face obiectul aceluiasi contract de garantie financiară fără transfer de proprietate ca si garantia financiară initială si va fi considerată ca si când ar fi fost pusă la dispozitie la momentul la care a fost pusă la dispozitie garantia financiară initială.

(5) Utilizarea garantiei financiare de către beneficiarul acesteia, conform prevederilor prezentului articol, nu afectează valabilitatea sau exercitarea drepturilor beneficiarului garantiei, ce decurg din contractul de garantie financiară fără transfer de proprietate cu privire la garantia financiară transferată de către acesta în executarea unei obligatii conform alin. (2).

(6) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, instrumentele financiare care fac obiectul unei garantii financiare prevăzute de prezenta ordonantă nu sunt oprite de la tranzactionare pe pietele reglementate, în cazul în care contractul prevede dreptul de garantie mobiliară.”

9. La articolul 12, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“b) dreptul de a retrage garantia financiară constituită prin schimbarea sau înlocuirea acesteia cu o garantie financiară de aceeasi valoare.”

10. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În măsura în care contractul de garantie financiară cuprinde clauze în sensul celor prevăzute la alin. (1), punerea la dispozitie a garantiei financiare, garantiei financiare suplimentare sau înlocuirea garantiei financiare, în temeiul obligatiei, respectiv dreptului decurgând din asemenea clauze, nu va putea fi declarată nulă sau anulabilă numai pe motiv că a fost realizată în următoarele conditii:”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 222.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 387.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Documentul de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 20 mai 2004.

Nr. 184.

 

ANEXĂ