MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 509         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 218 din 6 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

802. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001

 

839. - Hotărâre privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

844. - Hotărâre privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

845. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

847. - Hotărâre privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

849. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult

 

850. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, familiilor din comunele Copălău si Hlipiceni, judetul Botosani, pentru strămutarea sau consolidarea gospodăriilor afectate de alunecările de teren

 

851. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orasului Săcueni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Săcueni, judetul Bihor, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national, precum si încadrarea functională a acestora ca drum national

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 218

din 6 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Laurentiu Gică Ciofu în Dosarul nr. 14.063/2003 al Judecătoriei Iasi.

La apelul nominal părtile sunt lipsă, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu este în contradictie cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 14.063/2003, Judecătoria Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Laurentiu Gică Ciofu într-o cauză civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile de lege criticate contravin “dispozitiilor art. 50 din Constitutie, care se referă la protectia persoanelor cu handicap”, fără să arate însă în ce constă această contradictie.

Judecătoria Iasi apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că “utilizarea de către legiuitor în cuprinsul art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 a expresiei «dacă nu au alte venituri» a fost făcută tocmai în scopul de a acoperi toate categoriile de persoane cu handicap care poate nu au fost avute în vedere la adoptarea unor acte normative si cărora să le ofere sanse egale de prevenire si tratament ale handicapului în vederea participării efective a acestora la viata comunitătii”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999, care a fost adoptată având în vedere tocmai programul de protectie specială a persoanelor cu handicap si integrarea socială si profesională a acestora, sunt constitutionale. Ordonanta criticată dispune cu privire la asigurarea unei protectii reale a persoanelor care nu se pot integra în viata socială prin forte proprii si sunt incapabile de muncă. Aceste măsuri “transpun dispozitiile constitutionale referitoare la necesitatea asigurării de către stat a unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viata comunitătii, respectând drepturile si îndatoririle ce le revin părintilor”.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate instituie, în sensul art. 50 din Constitutie, republicată, drepturi specifice pentru adultii cu handicap, în vederea asigurării dreptului acestora la securitate socială, în cadrul obligatiei statului de a realiza măsuri de protectie specială pentru această categorie de persoane.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate sunt conforme cu art. 50 din Constitutie, republicată, întrucât contin dispozitii ce asigură protectia specială a persoanelor cu handicap, inclusiv a celor cu handicap grav sau accentuat, si realizează obligatia statului de a asigura o politică natională de egalitate a sanselor, de prevenire si tratament ale handicapului, în vederea participării efective a acestor persoane în viata comunitătii.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, presedintelui Camerei Deputatilor si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, prevederi al căror continut este următorul: “În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum si a dreptului la ocrotirea sănătătii si la instruire, adultii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi:

a) adultii cu handicap grav si accentuat, dacă nu au alte venituri cu exceptia pensiei de urmas, beneficiază de o indemnizatie lunară în procent de 50% din salariul minim brut pe tară, pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenta până la nivelul indemnizatiei lunare; pentru afectiuni care creează handicap ireversibil indemnizatia lunară se stabileste pe toată durata vietii.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 50 referitoare la “Protectia persoanelor cu handicap”, fără a formula însă motive din care să rezulte în ce constă această contrarietate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Textul de lege criticat stabileste că pentru asigurarea dreptului la securitate socială, a dreptului la ocrotirea sănătătii si la instruire, adultii cu handicap grav si accentuat care nu au alte venituri, cu exceptia pensiei de urmas, beneficiază de indemnizatii lunare pe toată durata handicapului sau pe toată durata vietii dacă afectiunile creează handicap ireversibil. Analizând continutul acestora nu rezultă că ele ar fi în contradictie cu dispozitiile art. 50 din Constitutie, republicată, potrivit cărora “Persoanele cu handicap se bucură de protectie specială. Statul asigură realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viata comunitătii, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor”. Dimpotrivă, ordonanta criticată a fost adoptată si cuprinde dispozitii care sunt chiar în sensul aducerii la îndeplinire a celor consacrate prin textul constitutional mentionat.

De altfel, din continutul dosarului se constată că în realitate nici nu se critică art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 sub aspectul neconstitutionalitătii, ci exceptia a fost ridicată într-o cauză în care autorul acesteia este obligat la restituirea sumelor încasate în temeiul prevederilor ordonantei, ca urmare a unor declaratii nereale, pe propria răspundere. Asadar, în cauză se ridică o problemă de aplicare a legii, ce nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Laurentiu Gică Ciofu în Dosarul nr. 14.063/2003 al Judecătoriei Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Având în vedere necesitatea realizării la termenele stabilite a angajamentelor asumate de România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, ce se regăsesc în Programul social pentru perioada 2003-2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2003,

tinând cont de recomandarea Băncii Mondiale de a unifica cele două unităti de management care realizează derularea Proiectului cadastrului si publicitătii imobiliare,

în scopul creării sistemului unic de cadastru, în concordantă cu Declaratia asupra cadastrului în Europa, adoptată la Congresul de la Granada în anul 2002, conform căreia informatiile din cadastru trebuie să fie disponibile pentru toti cetătenii, pentru toate institutiile publice si private,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul I va avea următorul cuprins: “Regimul general al cadastrului si publicitătii imobiliare”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Se înfiintează Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agentia Natională, ca institutie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitătii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justitiei.

La nivelul fiecărui judet si în municipiul Bucuresti se înfiintează oficiile de cadastru si publicitate imobiliară ca unităti cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciară de pe lângă judecătorii.

Se înfiintează Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

Agentia Natională este condusă de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzând reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competentă profesională, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.

Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor.

Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Directorul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile ordonatorului de credite si reprezintă Agentia Natională pe plan intern si international.”

3. Articolul 4 se abrogă.

4. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) coordonează si controlează executarea lucrărilor de cadastru si asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii tări;”

5. La articolul 5, litera i) se abrogă.

6. La articolul 5, după litera a) se introduce litera a1), iar după litera j) se introduc literele k), l), m), n) si o) cu următorul cuprins:

“a1) coordonează, controlează si execută, după caz, lucrări de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul întregii tări;

...........................................................................................

k) avizează, înainte de depunerea lor în instanta de judecată, expertizele efectuate de expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie si cadastru;

l) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;

m) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

n) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacităti si litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;

o) îndeplineste si alte atributii ce au legătură cu activitatea specifică.”

7. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

Atributiile si răspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitătilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.

Veniturile proprii se constituie din:

a) încasări din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatură;

d) donatii si sponsorizări primite potrivit legii;

e) dobânzi aferente disponibilitătilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

Tarifele se stabilesc, se modifică si se actualizează prin hotărâre a consiliului de administratie al Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.

Veniturile încasate se virează în contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

Agentia Natională poate colabora cu persoane fizice si juridice române sau străine de specialitate, în conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

Agentia Natională poate contracta credite bancare în conditiile prevăzute de lege.

Agentia Natională întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Natională, îsi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului si publicitătii imobiliare, finantat prin împrumut de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justitiei.

Agentia Natională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Natională.”

9. Alineatul 1 al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidentă al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizează de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.”

10. După alineatul 1 al articolului 20 se introduc alineatele 11, 12, 13, 14 si 15 cu următorul cuprins:

Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

Ocuparea postului de registrator se va face în urma sustinerii unui concurs organizat de Agentia Natională.

Prin exceptie de la prevederile alin. 12, până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciară, care nu îndeplinesc conditiile de studii, dar au cel putin 5 ani experientă în domeniul publicitătii imobiliare.

Registratorul răspunde pentru activitatea sa în conditiile legii.

În cadrul Agentiei Nationale se va înfiinta Directia de publicitate imobiliară care va coordona activitatea birourilor de carte funciară din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, în vederea respectării legilor si reglementărilor în materie.”

11. Alineatul 1 al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai dacă acel act s-a încheiat în formă autentică.”

12. Alineatul 1 al articolului 50 va avea următorul cuprins:

“În cazul în care registratorul admite cererea, dispune înscrierea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste din punct de vedere formal următoarele conditii:

a) cerintele de validitate a actului juridic încheiat în formă autentică sau, după caz, a certificatului de mostenitor;

b) indică numele părtilor;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însotit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română.”

13. Alineatul 2 al articolului 52 va avea următorul cuprins:

“Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanta competentă din circumscriptia în care se află imobilul. Plângerea împotriva încheierii de înscriere se depune la biroul de carte funciară si se înscrie în cartea funciară. Biroul de carte funciară este obligat să înainteze plângerea, însotită de dosarul înscrierii si copia cărtii funciare, la instanta competentă.”

14. Alineatul 1 al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“Notarul public care a întocmit actul prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la biroul de carte funciară în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de mostenitor.”

15. Articolul 57 se abrogă.

16. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

În regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, până la deschiderea cărtii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

În cazul înscrierii unei constructii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.”

Art. II. - (1) Până la preluarea lor, birourile de carte funciară si personalul acestora îsi vor continua activitatea în cadrul judecătoriilor, în acord cu procedurile mentionate în cadrul titlului II cap. II din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, cu modificările ulterioare.

(2) Birourile de carte funciară din cadrul judecătoriilor vor continua să colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliară până la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară.

Art. III. - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară va întocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate.

Art. V. - (1) Spatiile aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară în care îsi desfăsoară activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciară care îsi desfăsoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si în folosinta gratuită a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.

(2) Spatiile aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îsi desfăsoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si în folosinta gratuită a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară judetene si al municipiului Bucuresti.

(3) Spatiile aflate în incinta instantelor judecătoresti se eliberează până la data de 31 decembrie 2004.

(4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciară trec în proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004.

Art. VI. - (1) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate vor prelua personalul de specialitate din cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si al birourilor de carte funciară.

(2) Personalul preluat poate opta între mentinerea calitătii avute anterior reorganizării sau cea de personal contractual în cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

(3) Personalul preluat beneficiază de salariile si de drepturile avute anterior, până la încheierea contractului colectiv sau individual de muncă, după caz. Personalul care va beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă este personalul contractual.

(4) Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a unitătilor subordonate se va face potrivit prevederilor legale în vigoare, referitoare la institutiile publice cu finantare integrală din venituri proprii.

Art. VII. - (1) Corespunzător sarcinilor preluate, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat, respectiv în volumul si în structura bugetelor Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Justitiei pe anul 2004, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

(2) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura numărului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salarii pe anul 2004.

Art. VIII. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, ori de câte ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate în temeiul prezentei ordonante de urgentă, trimiterea se va considera a fi făcută, când este cazul, la dispozitiile corespunzătoare care le înlocuiesc, cu exceptia sintagmei “cadastru de specialitate”, care se redefineste ca “sistem informational specific domeniului de activitate”.

Art. IX. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul justitiei,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 168 va avea următorul cuprins:

“(3) Cererea de autorizare pentru functionarea unui antrepozit vamal si pentru utilizarea regimului de antrepozitare a antrepozitelor de tip A-E se întocmeste conform anexei nr. 7 si se depune la biroul vamal în a cărui rază teritorială se află locul de antrepozitare.”

2. Alineatul (1) al articolului 175 va avea următorul cuprins:

“Art. 175. - (1) Antrepozitele vamale în care mărfurile pot fi depozitate sub regimul vamal de antrepozit vamal sunt următoarele:

a) antrepozit public de tip A, în care depozitul si mărfurile sunt sub răspunderea detinătorului depozitului;

b) antrepozit public de tip B, în care depozitul si mărfurile sunt sub răspunderea fiecărui antrepozitar;

c) antrepozit public de tip F, în care depozitul si mărfurile sunt sub răspunderea autoritătii vamale;

d) antrepozit privat de tip D, în cazul căruia importul mărfurilor antrepozitate se efectuează în procedură simplificată de vămuire si poate fi acordat pe baza felului, valorii în vamă si a cantitătii mărfurilor luate în considerare la momentul plasării sub regim de antrepozitare;

e) antrepozit privat de tip E, în care se aplică regimul de antrepozitare chiar dacă mărfurile nu sunt depozitate într-un loc aprobat ca antrepozit vamal;

f) antrepozit privat de tip C, când nu se aplică situatiile prevăzute la lit. d) si e).”

3. La articolul 175 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Poate fi emisă o aprobare pentru antrepozit de tip E si în cazul importului în procedura simplificată de vămuire mentionată la antrepozitul de tip D.”

4. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

“Art. 176. - (1) Antrepozitele de tip A, B, D, C se înfiintează în amplasamente sau în perimetre precis determinate, acceptate de biroul vamal în a cărui rază teritorială se află acestea.

(2) În cazul antrepozitului de tip F autoritatea vamală desemnează amplasamentul acestuia.”

5. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autorizatia de antrepozit vamal nu cuprinde un termen de valabilitate.”

6. Alineatul (1) al articolului 184 va avea următorul cuprins:

“Art. 184. - (1) Mărfurile antrepozitate pot fi scoase temporar din antrepozitul vamal, pentru o perioadă ce nu poate depăsi 90 de zile, pe baza aprobării biroului vamal, la solicitarea scrisă a antrepozitarului. În cazuri temeinic justificate, la cererea antrepozitarului, biroul vamal poate prelungi acest termen.”

7. Alineatul (1) al articolului 185 va avea următorul cuprins:

“Art. 185. - (1) Transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la un alt antrepozit vamal, fără încheierea regimului, se efectuează utilizându-se formularul de declaratie vamală în detaliu si potrivit procedurii stabilite în anexa nr. 10.

Această procedură de transfer poate avea loc numai dacă cel de al doilea titular de antrepozit vamal utilizează proceduri simplificate de vămuire a mărfurilor.”

8. La articolul 185, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), transferul mărfurilor de la un antrepozit vamal la alt antrepozit vamal se realizează conform procedurii de tranzit vamal.”

9. Alineatul (2) al articolului 349 va avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile transportate pe calea ferată, prin postă, pe calea aerului, pe apă si prin conducte de tranzit pe teritoriul României sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.”

10. Anexa nr. 7 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul delegat pentru

coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 19 mai 2004.

Nr. 802.

 

ANEXĂ

(anexa nr. 7 la regulament)

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru functionarea unui antrepozit vamal sau pentru utilizarea regimului de antrepozitare

 

1. Denumirea, actul constitutiv si sediul (1)

....................................................................................................................................................………………………….

..............................................................................................................................................................................................

2. Descrierea locului destinat utilizării ca antrepozit vamal sau, în cazul solicitării unui antrepozit de tip F, precizarea instalatiilor de stocaj utilizate de solicitant             ...................................................................................................................................................………………………….

..............................................................................................................................................................................................

3. Tipul de antrepozit solicitat (2) ................................................................................................................................

4. Proceduri de utilizare (3):

a) pentru plasarea mărfurilor sub regimul: .................................................................................................................

b) pentru introducerea în circuitul economic a mărfurilor plasate sub regimul: ....................................................................................................................................................………………………….

..............................................................................................................................................................................................

c) pentru exportul mărfurilor plasate sub regimul: ..........................................................................................…………..........

d) pentru transferul eventual într-un alt antrepozit vamal fără a încheia regimul:

....................................................................................................................................................………………………….

..............................................................................................................................................................................................

5. Justificarea economică a antrepozitării: ............................................................................................................…………....

..............................................................................................................................................................................................

6. Descrierea evidentei contabile materiale tinute si locul unde aceasta este tinută ............................................……………….

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

7. Durata medie a stocajului (4) ..............................................................................................................................…………

8. Felul mărfurilor ..............................................................................................................................................……...........

9. Manipulările preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării ...................................................................…………....…

.............................................................................................................................................................................................

10. Scoaterile temporare din antrepozit, preconizate să fie efectuate ...............................................................……………...

.............................................................................................................................................................................................

11. Operatiuni preconizate să fie efectuate în timpul antrepozitării:

a) perfectionare activă ..........................................................................................................................................…….....…

b) transformarea mărfurilor agricole înaintea exportului .........................................................................................………..…

12. Avizul autoritătilor vamale care controlează antrepozitul ..................................................................................………..…

.............................................................................................................................................................................................

13. Avizul autoritătilor vamale care acordă regimul .............................................................................................…………...

.............................................................................................................................................................................................

14. Documente anexate (5) .........................................................................................................................……................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Data...............................

 

Semnătura......................

 

Instructiuni de completare

 

(1) Această mentiune nu este cerută când cererea este redactată pe hârtie cu antetul solicitantului, pe care figurează datele cerute.

(2) Se indică, în ordinea de preferintă, unul dintre tipurile de antrepozit vamal prevăzute la art. 175 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.

(3) Se indică, după caz:

- procedura vamală de plasare;

- una dintre procedurile simplificate de plasare;

- procedura normală de încheiere;

- una dintre procedurile simplificate de încheiere.

(4) Se completează numai în cazul antrepozitului de tip B, deoarece acest tip de antrepozit este destinat stocajului de mărfuri pentru o durată relativ limitată.

(5) De exemplu: planuri, descrierea detaliată a locurilor destinate depozitării sau a evidentei contabile materiale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna iunie 2004 nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 296/2002 privind nivelul alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 839.

 

ANEXĂ

NIVELUL

alocatiilor de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice si din crese

 

- lei/bolnav/zi -

Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare - adulti

90.000

Bolnavi de HIV/SIDA internati în unităti sanitare - copii

67.000

Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti sanitare - adulti

90.000

Bolnavi de TBC, neoplazici, hepatită si diabet, internati în unităti sanitare - copii

67.000

Bolnavi arsi internati în unităti sanitare

90.000

Lăuze internate în unităti sanitare

63.000

Alti bolnavi adulti internati în unităti sanitare

47.000

Bolnavi în leprozerii

70.000

Bolnavi internati în stationare de zi

23.000

Copii nou-născuti prematur în maternităti sau compartimente, alimentati artificial

28.000

Copii nou-născuti prematur în maternităti sau compartimente, alimentati natural

14.000*)

Copii între 0 - 3 ani internati în unităti sanitare

34.000

Copii între 3 – 16 ani internati în unităti sanitare

47.000

Copii în crese cu program zilnic

34.000

Copii în crese cu program săptămânal

42.000

Însotitori ai bolnavilor internati în unităti sanitare

40.000

Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte distribuit prin unitătile sanitare

14.000

Bolnavi psihici si bolnavi psihici cu internare obligatorie în unităti sanitare cu paturi

70.000

Bolnavi străini internati la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan”

126.000

 

NOTĂ :

Nivelul alocatiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă poate fi depăsit la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea de către acestea a cheltuielilor suplimentare.


*) În cazul alimentatiei naturale, de alocatia nou-născutului poate beneficia mama copilului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C.

Irina Paula Jianu,

inspector general de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 844.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului care trec din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică din administrarea căreia

trec suprafetele din imobil

Persoana juridică în administrarea căreia trec suprafetele

din imobil

Caracteristicile tehnice ale suprafetelor din imobil supuse transmiterii

Municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C.

Etaj I - tronsoanele 5 si 6 =  261,27 m2

Etaj V - tronsoanele 5 si 6 = 1.005 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 10.000.000 mii lei pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

în vederea efectuării unor lucrări de reabilitare a drumurilor judetene si comunale.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 845.

 

ANEXĂ

SITUATIA

sumelor repartizate unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures pentru executarea lucrărilor de reabilitare la unele drumuri judetene si comunale

 

- mii lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma

1.

Judetul Mures

Reabilitarea drumurilor judetene 154J, 135A, 142, 151D, 153A, 154, 154F

7.100.000

2.

Comuna Pănet

Reabilitarea drumului comunal 136

2.500.000

3.

Comuna Sâncraiu de Mures

Reabilitarea drumului comunal 66

400.000

 

 

TOTAL:

10.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Alocatia zilnică de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială se majorează si se stabileste potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocatiilor de hrană vor fi suportate din aceleasi fonduri din care sunt finantate institutiile publice de asistentă socială.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocatia zilnică de hrană pentru consumurile colective din institutiile private de asistentă socială se stabileste cel putin la nivelul prevăzut în anexă pentru institutiile publice de asistentă socială.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 687/2002 privind alocatiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 10 iulie 2002;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.003/2002 privind alocatiile zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 17 septembrie 2002;

c) Hotărârea Guvernului nr. 339/2003 privind majorarea cuantumului alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 31 martie 2003;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2003 privind stabilirea cuantumurilor alocatiilor zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile de învătământ special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 30 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 847.

 

ANEXĂ

NIVELURILE

alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

Nr. crt.

Institutia publică de asistentă socială

Nivelul alocatiei zilnice de hrană  (lei/zi/persoană)

A.

Institutii de asistentă socială pentru copii

 

 

Centre de plasament pentru:

 

1.

- copii între 0-6 luni

43.452

 

- copii între 6-12 luni

46.385

 

- copii între 1-4 ani

48.362

 

- copii între 4-18 ani

63.180

 

- tineri între 18-26 ani

63.180

2.

Centre de primire

63.180

3.

Centre maternale pentru: nivelurile prevăzute

 

 

- copii la punctul 1

 

 

- mame asistate

63.180

4.

Centre de îngrijire de zi

42.800

5.

Institutii de protectie specială destinate copilului cu handicap

63.180

6.

Alte institutii publice de asistentă socială cu regim rezidential sau semirezidential, destinate protectiei copilului

63.180

7.

Unităti sau sectii de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii infectati cu HIV/bolnavi de SIDA

128.879

B.

Institutii de asistentă socială pentru învătământul special

 

1.

Grădinite speciale pentru copii cu deficiente, cu vârsta între 3-7 ani inclusiv

37.394

2.

Unităti de învătământ special, inclusiv centre de zi, centre de educatie, centre de pedagogie si altele asemenea, pentru:

 

 

- elevi între 7-18 ani inclusiv

54.371

 

- tineri între 18-26 ani inclusiv

54.371

3.

Copii/elevi/tineri cu deficiente integrati în scoala publică (individual sau în clase compacte)

54.371

C.

Institutii de asistentă socială pentru persoane cu handicap

 

1.

Institutii de asistentă socială pentru persoane cu handicap

65.223

D.

Institutii de asistentă socială pentru adulti si persoane vârstnice

 

1.

Cămine pentru persoane vârstnice

66.340

2.

Cantine de ajutor social

48.129

3.

Alte institutii publice de asistentă socială cu regim rezidential sau semirezidential, destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu handicap

66.340

E.

Institutii de asistentă medico-socială

66.340

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 12.490.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru parohiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea continuării lucrărilor de reabilitare si consolidare a clădirilor lăcasurilor de cult apartinând acestora.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 849.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Arhiepiscopia de care apartine

Suma alocată (mii lei)

1.

Parohia Romano Catolică “Sfântul Ioan Botezătorul” Târgu Mures, judetul Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

1.800.000

2.

Parohia “Sfânta Cruce”, Miercurea Ciuc, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

1.800.000

3.

Arhiepiscopia Alba Iulia “Ferma Nouă” Alba Iulia, judetul Alba

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

800.000

4.

Parohia Romano-Catolică Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

300.000

5.

Parohia Romano-Catolică Turches Săcele, judetul Brasov

Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

500.000

6.

Parohia Romano-Catolică Petrosani, judetul Hunedoara

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

500.000

7.

Parohia Romano-Catolică Teius, judetul Alba

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

300.000

8.

Parohia Romano-Catolică Lunca de Jos, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

300.000

9.

Parohia Romano-Catolică Copsa Mică, judetul Sibiu

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

300.000

10.

Parohia Romano-Catolică Reghin, judetul Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

400.000

11.

Parohia Romano-Catolică “Sfântul Nicolae” Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

700.000

12.

Parohia Romano-Catolică “Sfânta Tereza” Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

150.000

13.

Parohia Romano-Catolică Mugeni, judetul Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

100.000

14.

Parohia Romano-Catolică Satu Mare, judetul Satu Mare

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

50.000

15.

Parohia Romano-Catolică Vinga, judetul Timis

Episcopia Romano-Catolică Timisoara

100.000

16.

 Parohia Reformată Bucuresti II, Sos. Viilor nr. 97, sectorul 5

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

190.000

17.

 Parohia Reformată I centrală, Cluj Napoca, judetul Cluj

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

100.000

18.

Parohia Cluj-Napoca II “Orasul de Jos”, judetul Cluj

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

500.000

19.

Parohia Reformată Cluj-Napoca XI, str. Grigorescu, Cluj-Napoca, judetul Cluj

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

200.000

20.

Parohia Reformată Colonia Ludus, judetul Mures

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

200.000

21.

Parohia Reformată Fântânele, judetul Mures

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

100.000

22.

Parohia Reformată Sfântul Gheorghe II, judetul Covasna

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

100.000

23.

Parohia Reformată Sovata, judetul Mures

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

100.000

24.

Parohia Reformată Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

150.000

25.

Parohia Reformată Păsăreni, judetul Mures

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

50.000

26.

Parohia Reformată Cuzăplac, judetul Sălaj

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

50.000

27.

Parohia Reformată nr. 1, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

500.000

28.

Parohia Reformată nr. 3, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

Eparhia Reformată Ardeal Cluj

300.000

29.

Parohia Reformată Sărmăsag, judetul Sălaj

Eparhia Reformată Piatra Craiului

200.000

30.

Parohia Reformată Vârsolt, judetul Sălaj

Eparhia Reformată Piatra Craiului

100.000

31.

Parohia Zăuan, comuna Ip, judetul Sălaj

Eparhia Reformată Piatra Craiului

50.000

32.

Parohia Unitariană Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures

Eparhia Unitariană Cluj

700.000

33.

Parohia Unitariană nr. 1, Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

Eparhia Unitariană Cluj

200.000

34.

Parohia Evanghelică Miercurea-Ciuc, judetul Harghita

Eparhia Evanghelică S.P. Cluj

300.000

35.

Parohia Evanghelică Turches Săcele, judetul Brasov

Eparhia Evanghelică S.P. Cluj

300.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii si reparat case, familiilor din comunele Copălău si Hlipiceni, judetul Botosani, pentru strămutarea sau consolidarea gospodăriilor afectate de alunecările de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 2,8 miliarde lei, familiilor afectate de alunecările de teren din comunele Copălău si Hlipiceni, judetul Botosani, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Botosani.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform prevederilor art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de Prefectura Judetului Botosani se efectuează în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se face de Prefectura Judetului Botosani prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Botosani va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Botosani în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 850.

 

ANEXĂ

LISTA

materialelor de constructii si reparat case, care se acordă ca ajutor umanitar familiilor din comunele Copălău si Hlipiceni, judetul Botosani, pentru strămutarea sau consolidarea gospodăriilor afectate de alunecările de teren

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

1.

Carton bitumat

m2

480

2.

Cărămidă

buc.

34.156

3.

Cherestea de răsinoase

m3

124

4.

Lemn rotund

m3

96

5.

Ciment

tonă

261

6.

Geam

m2

76

7.

Tablă zincată

kg

1.850

8.

Tiglă

buc.

11.926

9.

Coamă

buc.

583

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orasului Săcueni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Săcueni, judetul Bihor, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national, precum si încadrarea functională a acestora ca drum national

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) si al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a orasului Săcueni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Săcueni, judetul Bihor, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national.

(2) Sectoarele de drum preluate conform art. 1 se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale si vor avea indicativul DN 19D, potrivit anexei.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Orasului Săcueni si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va asigura sursele financiare necesare realizării si modernizării acestor sectoare de drum, care urmează a fi preluate si încadrate în categoria drumurilor nationale, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 851.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum care se transmit din proprietatea publică a orasului Săcueni si din administrarea Consiliului Local al Orasului Săcueni, judetul Bihor, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national, si care se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale

 

Nr.

crt.

Denumirea sectorului

de drum

 

Persoana juridică

de la care se

transmite sectorul

de drum

Persoana juridică

la care se transmite sectorul

de drum

Lungimea

totală

(km)

Cod

de

clasificare

Indicativul

vechi

Indicativul

nou

1.

DC 156 Săcueni (DN 19) - km 7+480 km 0+000 - 7+480

Consiliul Local

al Orasului Săcueni,

judetul Bihor

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

7,48

 

 

1.3.7.

 

 

DC 156

 

DN 19D

 

 

2.

Drum agricol km 7+480 -

frontiera cu Ungaria km 7+480 - 10+200

Consiliul Local

al Orasului

Săcueni,

judetul Bihor

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

2,72

1.3.7.

Drum agricol

 

DN 19D