MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

426. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 211 din 4 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantă de urgentă privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

846. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Institutul National de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă

 

12. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de  lapte, cu modificările si completările ulterioare

 

27. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti

 

Rectificări la:

- Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 80/2004

 

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unor gratieri individuale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. d) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, din motive umanitare si pentru ca acest act de clementă să conducă la integrarea socială a celor cărora le-a fost acordat,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se gratiază pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Alexe Stelian, născut la 11 august 1974 în Stejaru, judetul Tulcea, fiul lui Alexe si Maria, condamnat prin Sentinta penală nr. 47/2002 a Tribunalului Constanta, modificată prin Decizia penală nr. 4.449/2003 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

- Gavris Vasile, născut la 1 ianuarie 1969 în Gherta Mică, judetul Satu Mare, fiul lui Gavril si Ana, condamnat prin Sentinta penală nr. 25/2003 a Tribunalului Satu Mare, modificată prin Decizia penală nr. 45/2004 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

- Murariu (fostă Chiu) Ionela-Camelia, născută la 3 ianuarie 1965 în Deta, judetul Timis, fiica lui Ioan si Maria, condamnată prin Sentinta penală nr. 762/1999 a Tribunalului Timis, modificată prin Decizia penală nr. 68/2000 a Curtii de Apel Timisoara;

Art. 2. - Se gratiază restul rămas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicată următorilor:

- Marin Nicolae-Valentin, născut la 31 iulie 1980 în Buzău, judetul Buzău, fiul lui Nicolae si Florica, condamnat prin Sentinta penală nr. 590/2003 a Judecătoriei Ploiesti;

- Mihai Rădut, născut la 3 septembrie 1967 în Plopii Slăvitesti, judetul Teleorman, fiul lui Gheorghe si Amelia, condamnat prin Sentinta penală nr. 807/1991 a Judecătoriei Slatina;

- Rădulescu (fostă Vasile) Luciana, născută la 16 iunie 1963 în Ciutura, judetul Dolj, fiica lui Ion si Floarea, condamnată prin Sentinta penală nr. 220/1999 a Tribunalului Dolj, modificată prin Decizia penală nr. 335/2000 a Curtii de Apel Craiova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iunie 2004.

Nr. 426.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 211

din 4 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “LAROM” - S.R.L. Botosani în Dosarul nr. 11.697/2003 al Judecătoriei Iasi.

La apelul nominal, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând, pe de o parte, că, în virtutea dispozitiilor art. 115 alin. (1) din Constitutie, republicată, Guvernul poate adopta ordonante în domenii ce nu fac obiectul legii organice, iar, pe de altă parte, că dispozitiile criticate au fost introduse chiar printr-o lege adoptată de Parlament. Se consideră că prin prevederile criticate nu se stabilesc măsuri de limitare a dreptului de proprietate. De asemenea, se mai arată că nu este de competenta Curtii Constitutionale solutionarea eventualei încălcări, prin reglementarea criticată, a art. 480 din Codul civil.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 11.697/2003, Judecătoria Iasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “LAROM” - S.R.L. Botosani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (1), devenit, după republicarea Constitutiei, art. 44 alin. (1), ale art. 134 alin. (1) si (2) lit. a), devenit art. 135 alin. (1) teza întâi, respectiv art. 135 alin. (2) lit. a), precum si celor ale art. 135 alin. (6), devenit art. 136 alin. (5). De asemenea, se mai sustine că au fost încălcate si dispozitiile art. 480 din Codul civil.

În esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că “ordonanta nu este «lege»”, iar “prin ordonantă nu se pot stabili limite ale exercitării dreptului de dispozitie (ca dezmembrământ al dreptului de proprietate)”, deoarece, în caz contrar, s-ar ajunge la o violare a dreptului de proprietate.

Judecătoria Iasi, formulându-si opinia asupra exceptiei, consideră că aceasta este neîntemeiată. Se arată că ordonantele sunt emise în baza unei legi speciale de abilitare, iar Guvernul “are competentă legislativă doar în limitele admise de Parlament si numai în conditiile prevăzute strict de Constitutie”. Instanta sustine că “ordonantele sunt adoptate în exercitarea unor atributii ale Parlamentului”, acestea fiind “acte executive din punct de vedere organic si legislative din punct de vedere material”.

Prin urmare, nu se poate primi sustinerea conform căreia ordonanta emisă de Guvern nu are valoarea unei legi.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Se sustine că, în esentă, critica de neconstitutionalitate “nu se referă la continutul textului art. 52 în raport cu dispozitiile constitutionale invocate, ci vizează posibilitatea legiuitorului de a stabili continutul si limitele dreptului de proprietate [...] numai prin lege, stricto sensu, nu si prin ordonantă a Guvernului”. Se mai arată că stabilirea “de lege” a continutului si limitelor drepturilor prevăzute la art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, are semnificatia “de a interzice posibilitatea stabilirii acestora prin acte normative inferioare, ca fortă juridică, legii, cum sunt hotărârile Guvernului [...], nu si prin ordonante ale Guvernului, care se emit în domenii rezervate legii ordinare”. În acest sens, Guvernul invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

În opinia Guvernului, Parlamentul îsi exercită competenta de “unică autoritate legiuitoare a tării” fie în mod direct, conform procedurii de legiferare prevăzute la titlul III, capitolul I, sectiunea a 3-a din Constitutie, “fie prin procedura delegării legislative, prevăzută la art. 115 din Constitutie, republicată [...] ordonantele adoptate de Guvern, în limitele legii speciale de abilitare a acestuia, fiind aprobate sau respinse de Parlament, prin lege”.

Se mai arată că, de altfel, prevederile “art. 52 din ordonantă, a căror putere de lege este criticată […], au fost introduse prin art. I pct. 7 din legea de aprobare a ordonantei respective”. În ceea ce priveste dispozitiile art. 136 alin. (5) din Constitutie, republicată, pretins încălcate, Guvernul consideră că “nu sunt incidente în cauză, neputându-se retine încălcarea acestora”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2003. Dispozitiile criticate au următorul cuprins:

“Conform reglementărilor prezentei ordonante se interzic comercializarea si/sau utilizarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare produse în tară sau importate, în următoarele cazuri:

a) produse necertificate/neomologate;

b) produse nemarcate corespunzător, după caz, cu marca fabricantului, marca de certificare a conformitătii, numărul certificatului de conformitate, marca «Fabricat în România» sau marcajul special de securizare;

c) produse pe care au fost aplicate inscriptionări si/sau marcaje falsificate ori neautorizate;

d) produse neinscriptionate cu informatiile stabilite prin reglementări;

e) produse neînsotite de declaratia de conformitate si certificatul de garantie;

f) produse având marcaje si inscriptionări cu denumiri care pot crea confuzii.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt art. 44 alin. (1) teza finală, art. 135 alin. (1) teza întâi si alin. (2) lit. a), precum si art. 136 alin. (5), acestea având următorul cuprins:

- Art. 44 alin. (1): “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”;

- Art. 135 alin. (1) si (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

De asemenea, în sustinerea exceptiei, se mai invocă si încălcarea prevederilor art. 480 din Codul civil, având următorul cuprins:

- Art. 480 Cod civil: “Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea că stabilirea continutului si limitelor dreptului de proprietate se poate face doar printr-o lege emisă de Parlament, nu si printr-o ordonantă a Guvernului; în caz contrar, în viziunea autorului exceptiei de neconstitutionalitate, s-ar ajunge la încălcarea dreptului de proprietate, precum si a principiilor economiei de piată, a libertătii comertului, a liberei initiative si a protectiei concurentei loiale.

Analizând dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate, Curtea retine că acestea nu stabilesc măsuri de limitare a dreptului de proprietate, asa cum sustine autorul exceptiei, ci stabilesc anumite reguli privind circulatia si utilizarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare a vehiculelor rutiere, de natură să garanteze siguranta în circulatie a acestora. În aceste conditii este firesc ca statul să intervină pentru protejarea interesului general si să stabilească anumite garantii de calitate a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare a vehiculelor rutiere, prevenind astfel pericolele la care pot fi expusi toti participantii la traficul rutier.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la natura actului prin care aceste reguli au fost stabilite, Curtea constată că este neîntemeiată, deoarece ordonanta, desi act al Guvernului, este adoptată în virtutea delegării legislative prevăzute de art. 115 alin. (1) din Constitutie si în baza unei legi de abilitare adoptate de Parlament (în cauză Legea nr. 125/2000), având aceeasi fortă juridică ca si legea. De altfel, textul criticat pentru neconstitutionalitate a fost introdus în ordonantă prin dispozitiile art. I pct. 7 din Legea nr. 671/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.

Referitor la critica autorului exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la încălcarea dispozitiilor constitutionale privind economia de piată, libera initiativă si concurenta, libertatea comertului si protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, Curtea constată că este, de asemenea, neîntemeiată, întrucât functionarea economiei de piată si aplicarea principiilor care îi sunt proprii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune stabilirea si respectarea anumitor reguli de natură să protejeze pe toti participatii la circuitul economic, precum si viata cetătenilor. Obligatii pentru stat, în acest sens, sunt prevăzute, de exemplu, în dispozitiile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. b) si f), potrivit cărora statul trebuie să asigure “protejarea intereselor nationale în activitatea economică”, precum si “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”.

Sustinerea autorului exceptiei în sensul că dispozitiile criticate contravin unor dispozitii ale Codul civil nu este pertinentă în cauză, întrucât lipsa de coordonare legislativă, chiar dacă ar fi reală, nu constituie un motiv de neconstitutionalitate, înlăturarea ei fiind de resortul exclusiv al autoritătii legiuitoare.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum si conditiile de comercializare si utilizare a acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 671/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “LAROM” - S.R.L. Botosani în Dosarul nr. 11.697/2003 al Judecătoriei Iasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind abilitarea politistilor din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României

 

Având în vedere necesitatea adoptării de măsuri imediate pentru onorarea numeroaselor solicitări ale organizatiilor internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României, de a colabora, în interesul statului român, cu politistii din Ministerul Administratiei si Internelor, elemente care vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, se impune completarea de urgentă a cadrului normativ corespunzător, pentru abilitarea politistilor de a îndeplini functii în aceste organizatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se abilitează politistii din Ministerul Administratiei si Internelor să îndeplinească functii în organizatiile internationale care acordă asistentă de specialitate pe teritoriul României.

(2) Politistii prevăzuti la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de prevederile anexei nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Institutul National de Statistică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma de 250 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Institutul National de Statistică, în vederea organizării manifestărilor ocazionate de sărbătorirea a 145 de ani de statistică oficială în România si a Zilei Statisticianului.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se va utiliza pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 15 august 2004.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.

Art. 5. - Secretariatul General al Guvernului si Institutul National de Statistică, după caz, răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan Ungureanu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

CHELTUIELI

necesare organizării manifestărilor ocazionate de sărbătorirea a 145 de ani de statistică oficială în România si a Zilei Statisticianului

 

- lei -

1. Plachete jubiliare

100.000.000

2. Serie de plicuri personalizate obliterate aniversar

25.000.000

3. Editarea de publicatii si achizitionarea de materiale promotionale

100.000.000

4. Închirieri de spatii pentru realizarea manifestărilor si alte servicii adiacente

25.000.000

TOTAL:

250.000.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 21.179 din 10 mai 2004, întocmit de Directia generală veterinară,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de actiuni pentru îmbunătătirea calitătii si salubritătii laptelui materie primă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins: “d) etapa a IV-a: perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009”

2. La articolul 11, litera c) va avea următorul cuprins: “c) începând cu data de 1 ianuarie 2010:

(i) numărul total de germeni/ml lapte materie primă < 100.000

(ii) numărul de celule somatice/ml lapte materie primă < 400.000”

Art. II. - Institutele veterinare de profil si directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 21.180 din 10 mai 2004, întocmit de Directia generală veterinară,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prevederile cap. IV lit. A pct. 1 si 2, lit. B pct. 1 si lit. C pct. 1 din norma sanitară veterinară mentionată se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.”

Art. II. - Institutele veterinare de profil si directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 62/2004 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 12.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 27.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 bis în afara abonamentului, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În titlul anexei la Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 80/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- în loc de: Regulament privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Europei se va citi: Regulament privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei.