MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 521         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 197 din 29 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

848. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

857. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

252/877. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

128. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate

 

129. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

130. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 197

din 29 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, exceptie ridicată de Agentia Domeniilor Statului în Dosarul nr. 4.964/C/2003 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin consilier juridic, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia deoarece prevederile criticate încalcă dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 123 alin. (2), art. 125 alin. (1) si ale art. 128 din Constitutie. Se arată că prevederile criticate creează posibilitatea organelor fiscale de a anula hotărâri judecătoresti, ceea ce reprezintă o imixtiune a organelor administrative în sfera justitiei. Se mai sustine că, desi textele de lege criticate au fost abrogate, la momentul ridicării exceptiei acestea erau în vigoare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că dispozitiile criticate au fost abrogate, acestea nefiind preluate în noua reglementare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.964/C/2003, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, exceptie ridicată de Agentia Domeniilor Statului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si cele ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 123 alin. (2), art. 125 alin. (1) si ale art. 128 din Constitutie.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textele criticate au creat “posibilitatea imixtiunii autoritătilor administratiei publice locale si, pe cale de consecintă, a puterii executive în sfera justitiei”. Se mai arată că, potrivit acestor texte, un organ al administratiei publice locale poate cenzura încheierea instantei de judecată prin care este stabilită taxa judiciară de timbru prin admiterea unei contestatii, iar actul cu caracter administrativ-jurisdictional emis reprezintă o “imixtiune a puterii executive în sfera actului de justitie”. De asemenea, potrivit sustinerilor autorului exceptiei, art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale permite “suspendarea efectelor unei hotărâri judecătoresti si să fixeze o garantie în acest sens, cu încălcarea atributiilor date prin Constitutie si prin lege puterii judecătoresti”.

Se consideră că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale “în măsura în care se referă si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti”.

Judecătoria Galati, formulându-si opinia asupra exceptiei, consideră că aceasta este întemeiată, “dar numai în ceea ce priveste taxele judiciare de timbru, întrucât se creează posibilitatea cenzurării unei hotărâri judecătoresti de către un organ administrativ, cenzură care nu se poate realiza decât prin promovarea căilor de atac tot în fata instantei de judecată, si, implicit, se încalcă principiul separatiei puterilor în stat”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

Se arată, în punctul de vedere prezentat, că Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale a fost abrogată prin art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar în noua reglementare “sunt preluate doar dispozitiile referitoare la destinatia taxelor judiciare de timbru, în sensul că acestea constituie venituri la bugetele locale [art. 295 alin. (11) lit. b)]”.

În ceea ce priveste Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, se arată că aceasta a fost abrogată prin art. 200 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Guvernul sustine că, în conditiile actualei reglementări, “se poate formula contestatie [...] numai împotriva titlurilor de creantă fiscală si împotriva altor acte administrative fiscale”, iar actul administrativ fiscal este definit ca “actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale”, în timp ce “taxele judiciare de timbru sunt stabilite de către instanta judecătorească - ce nu poate fi considerată ca fiind o autoritate administrativă - prin încheiere”.

De asemenea, potrivit punctului de vedere al Guvernului, “contestatia se depune la organul fiscal al cărui act administrativ este atacat, organul fiscal sau autoritatea fiscală competentă fiind definită de art. 7 alin. (1) pct. 6 din Codul fiscal ca «organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz, care au responsabilităti fiscale»”.

Se consideră că noile prevederi legale nu preiau dispozitiile criticate ca neconstitutionale de autorul exceptiei, întrucât “împotriva modului de stabilire a taxelor judiciare de timbru nu se mai poate formula contestatie la o autoritate a administratiei publice”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, precum si prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 358/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003. Autorul exceptiei a precizat însă că se referă, în exclusivitate, la acele prevederi care reglementează posibilitatea ca organele administrative să solutioneze contestatii formulate împotriva actelor prin care instantele judecătoresti stabilesc taxa de timbru judiciar.

Prevederile criticate aveau, la data formulării exceptiei, următorul cuprins:

1. Art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002:

“(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor, a amenzilor si a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectuează de către autoritătile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în functie de atributiile specifice, potrivit legii.

(2) Taxele cuvenite bugetelor locale în conditiile art. 74 sunt asimilate impozitelor si taxelor locale.”

Textul de trimitere al art. 74 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 avea următorul continut:

“(1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse bănesti:

a) penalitătile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca exceptie de la dispozitiile art. 131 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare;

b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, iar actualizarea periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă;

c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările si completările ulterioare, iar actualizarea

periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă;

d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodică în functie de rata inflatiei si majorarea anuală pentru taxele mentionate la cap. I-IV, precum si la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonantă.

(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.”

2. Art. 1 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (3) si art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003, după cum urmează:

- Art. 1 alin. (1) lit. c): “Prezenta ordonantă reglementează într-un cadru unitar colectarea creantelor bugetelor locale, precum si celelalte proceduri de administrare a acestora, respectiv: [...]

c) procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si măsuri.”;

- Art. 10 alin. (3): “Exercitarea de către contribuabili a căilor de atac în conditiile prevăzute la art. 190-199 nu suspendă obligatia acestora de plată. La cererea debitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, primarii/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintii consiliilor judetene vor dispune suspendarea obligatiei de plată a creantelor la bugetul local, până la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate.”;

- Art. 190: “Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, nemultumit de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele si taxele locale, accesoriile acestora, precum si alte sume sau măsuri, are dreptul de a formula obiectiuni si contestatii, în conditiile stabilite de prezentul titlu.”;

- Art. 191: “(1) Obiectiunile si contestatiile sunt căi administrativ-jurisdictionale de atac prin care:

a) se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor locale, a accesoriilor acestora si a altor sume, stabilite de compartimentele de specialitate;

b) se contestă măsurile aplicate de compartimentele de specialitate.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale,

care se solutionează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”;

- Art. 192: “(1) Împotriva constatărilor si măsurilor stabilite în cadrul competentelor legale prin procese-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate contribuabilii pot face obiectiuni în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ.

(2) Obiectiunile se depun la compartimentele de specialitate care au emis actul atacat.

(3) Solutionarea obiectiunilor se face motivat de conducătorul compartimentului de specialitate si se va comunica contribuabilului în cauză în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.”;

- Art. 193: “Contribuabilul nemultumit de modul în care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării răspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, în functie de competenta acestora în stabilirea impozitelor si taxelor locale.”;

- Art. 194: “(1) Contestatia adresată potrivit art. 193 se solutionează în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrare, de către primar sau de către presedintele consiliului judetean, după caz, prin dispozitie motivată, care se comunică celui în cauză în termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterea acesteia.

(2) Contestatia se depune la compartimentul de specialitate care a solutionat obiectiunile, urmând ca acesta, în termen de 5 zile calendaristice de la primire, să prezinte emitentului dispozitiei contestatia si dosarul obiectiunilor.”;

- Art. 195: “Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume sau măsuri decât cele asupra cărora s-au solutionat obiectiunile.”;

- Art. 196: “Obiectiunile, precum si contestatiile adresate în conditiile prezentului titlu sunt scutite de taxa de timbru.”;

- Art. 197: “Ca urmare a solutionării obiectiunilor si contestatiilor nu se pot stabili impozite si taxe locale mai mari decât cele constatate prin actul administrativ atacat.”;

- Art. 198: “(1) Împotriva dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean contribuabilul nemultumit se poate adresa, în conditiile legii, judecătoriei sau, după caz, tribunalului, cu actiune pentru anularea actului respectiv.

(2) Termenul de introducere a actiunii este de 15 zile calendaristice de la data comunicării dispozitiei.

(3) Contribuabilul nemultumit de hotărârea judecătorească se poate adresa cu recurs tribunalului respectiv sau curtii de apel în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea hotărârii.”;

- Art. 199: “Căile de atac formulate înainte de data intrării în vigoare a prezentului titlu se solutionează potrivit procedurilor existente la data depunerii acestora.”

Analizând aceste prevederi legale, Curtea observă că, ulterior invocării exceptiei de neconstitutionalitate, art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale a fost abrogat, ca de altfel întreaga ordonantă, prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, preluându-se, prin art. 295 alin. (11) lit. b), doar reglementarea cu privire la destinatia taxei de timbru, aceasta constituind venit la bugetul local, aspect care însă nu face obiect al criticii de neconstitutionalitate.

De asemenea, Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, fără ca reglementările criticate ca fiind neconstitutionale să fi fost preluate. Titlul IX al Codului de procedură fiscală, care se referă la solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, precizează în mai multe articole că procedura instituită prin acest act normativ se referă la actele administrative fiscale - decizii de impunere, acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si la titlurile de creantă privind datoria vamală. Conform art. 37 din Codul de procedură fiscală, în întelesul codului, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt: art. 1 alin. (3), art. 123 alin. (2) [devenit art. 124 alin. (3) după republicarea Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003], art. 125 alin. (1) [devenit art. 126 alin. (1)] si art. 128 (devenit art. 129). De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate invocă si principiul separatiei puterilor [principiu consacrat expres în art. 1 alin. (4) după revizuirea si republicarea Constitutiei].

Aceste texte constitutionale, în noua lor redactare, după republicarea Constitutiei, au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (3) si (4): “(3) România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale.”;

- Art. 124 alin. (3): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 126 alin. (1): “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.”;

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate vizează dispozitiile potrivit cărora “s-a creat posibilitatea imixtiunii autoritătilor administratiei publice locale si, pe cale de consecintă, a puterii executive în sfera justitiei”, prin reglementarea solutionării de către organele administrativ-jurisdictionale a contestatiilor împotriva încheierilor instantelor prin care s-a fixat o anumită taxă de timbru.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate astfel formulată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei au fost abrogate prin Codul fiscal si Codul de procedură fiscală, fără să fi fost preluate prevederi care să reglementeze solutionarea de către organele administrative fiscale a contestatiilor cu privire la actele instantelor judecătoresti prin care se stabileste taxa judiciară de timbru. De altfel, această procedură nici nu mai era posibilă, întrucât, anterior adoptării celor două acte normative, Codul fiscal si Codul de procedură fiscală, Curtea Constitutională a stabilit, prin Decizia nr. 127 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, că sunt neconstitutionale dispozitiile art. 1 alin. (2) teza întâi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, în măsura în care se referă si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti, iar prin Decizia nr. 233 din 5 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, a constatat si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în măsura în care se referă si la taxele judiciare de timbru stabilite de instantele judecătoresti.

În considerentele celor două decizii s-a retinut în esentă că, desi “stabilirea cuantumului si verificarea plătii taxelor judiciare de timbru nu sunt acte propriu-zise de înfăptuire a justitiei, acestea sunt strâns legate de actul de justitie, privind chestiuni prejudiciale ce tin pe loc ori chiar împiedică înfăptuirea actului de justitie. Solutionarea unei eventuale contestatii privind modul de stabilire de către instanta judecătorească a obligatiei de plată si a cuantumului taxei judiciare de timbru constituie fără îndoială un act de înfăptuire a justitiei”. De asemenea, Curtea a stabilit că “nici o autoritate a administratiei publice nu poate controla, anula ori modifica o hotărâre a unei instante judecătoresti sau o măsură dispusă de instantă ori de un judecător, în legătură cu activitatea de judecată. Prin urmare, darea în competenta organelor Ministerului Finantelor Publice a solutionării contestatiilor împotriva modului de stabilire, de către instanta judecătorească, a taxei judiciare de timbru este contrară principiului separatiei puterilor în stat si, în mod direct, dispozitiilor art. 125 alin. (1) din Constitutie” (Decizia nr. 127/2003 a Curtii Constitutionale).

Prin Decizia nr. 233/2003, Curtea Constitutională a retinut că, “luând în considerare faptul că taxele judiciare de timbru se stabilesc de către instantele judecătoresti prin încheieri pronuntate în cadrul procesului, fiind supuse căilor de atac prevăzute de lege, [...] nu se poate admite, fără riscul încălcării principiilor si normelor constitutionale, ca modul de stabilire a taxei judiciare de timbru să fie cenzurat pe calea procedurii administrative [...]”.

Având în vedere că prevederile criticate de autorul exceptiei nu mai sunt în vigoare, fiind expres abrogate, după sesizarea Curtii Constitutionale, de Codul fiscal si Codul de procedură fiscală, care nu au preluat dispozitiile care se referă la posibilitatea unui control administrativ cu privire la încheierile instantelor judecătoresti prin care s-a stabilit taxa judiciară de timbru, Curtea constată că exceptia a devenit inadmisibilă, conform dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si celor ale art. 1 alin. (1) lit. c), ale art. 10 alin. (3) si ale art. 190-199 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, exceptie ridicată de Agentia Domeniilor Statului în Dosarul nr. 4.964/C/2003 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 7.053 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Arges, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Botosani, Brasov, Brăila, Caras-Severin, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Maramures, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 848.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 857.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Amihalachioaie Mihai, fiul lui Pavel (născut la 24 iunie 1930 în Molnita) si Elena, născut la 23 februarie 1961 în localitatea Molnita, judetul Herta, Cernăuti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, ap. 48. 

- Amihalachioaie Petru - născut la 21 februarie 1990.

2. Amihalachioaie Valentina, fiica lui Barda Teodosie (născut la 25 martie 1935 în Padoina) si Ecaterina (născută la 22 noiembrie 1939 în Padoina), născută la 24 martie 1961 în localitatea Podaima, judetul Camenca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 3, ap. 48.

3. Bogătoiu Irini, fiica lui Glinas Ilias si Maria, născută la 20 ianuarie 1951 în localitatea Partizani, judetul Arges, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, localitatea Onesti, Str. Libertătii nr. 5, ap. 22, judetul Bacău.

4. Bors Victoria, fiica lui Bors Nicolae (fiul lui Petru, născut la 1 octombrie 1914 în Băcioi, si Maria, născută la 21 septembrie 1915 în Băcioi) si Evdochia Utica, născută la 7 noiembrie 1982 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Băcioi, Ialoveni, judetul Chisinău.

5. Botnaru Silvia, fiica lui Botnaru Gheorghe si Alexandra (fiica lui Chiochiu Constantin, născut la 17 septembrie 1927 în Băcioi, si Ecaterina, născută la 12 octombrie 1932 în Băcioi), născută la 19 octombrie 1981 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Băcioi, Ialoveni, judetul Chisinău.

6. Cărăus Valentin, fiul lui Trifan (fiul lui Tudor, născut la 25 februarie 1915 în Bilicenii Vechi, si Maria, născută la 15 februarie 1917 în Bilicenii Vechi) si Domnica, născut la 20 iunie 1971 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Floresti, Str. Florilor nr. 50, judetul Soroca.

7. Cernica Ion, fiul lui Cernica Mihail (născut la 6 septembrie 1915 în Sărăteni) si Maria (născută la 20 octombrie 1918 în Sărăteni), născut la 11 ianuarie 1950 în localitatea Sărăteni, judetul Telenesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, Str. Bulgară nr. 82, ap. 22, judetul Bălti.

8. Chitoroagă Andrei, fiul lui Chitoroagă Vasile si Nadejda (fiica lui Criganută Nicolae, născut la 1 aprilie 1914 în Băcioi, si Varvara, născută la 17 iunie 1918 în Băcioi), născut la 24 aprilie 1978 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Băcioi, Ialoveni, judetul Chisinău.

9. Colesnic Svetlana, fiica lui Colesnic Grigore (născut la 24 ianuarie 1932 în Voinova) si Elena (născută la 14 octombrie 1935 în Voinova), născută la 1 ianuarie 1977 în localitatea Voinova, judetul Străseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Belgrad nr. 17.

10. Colun Vladimir, fiul lui Iacob (născut la 22 decembrie 1922 în Morozeni) si Ana (născută la 16 februarie 1928 în Morozeni), născut la 18 martie 1958 în localitatea Morozeni, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Ivancea, judetul Orhei.

11. Corosanu Grigore, fiul lui Mihail (născut la 20 august 1935 în Bilicenii Vechi) si Aneta (născută la 13 ianuarie 1937 în Bilicenii Vechi), născut la 1 decembrie 1962 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, Str. 1 Mai nr. 54.

12. Cotofana Igor, fiul lui Vasile (fiul lui Procopie, născut la 7 iulie 1919 în Popesti, si Alexandra, născută la 27 octombrie 1919 în Popesti) si Eugenia, născut la 26 iunie 1975 în localitatea Popesti, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Popestii de Jos, Drochia, judetul Soroca.

13. Croitor Petru, fiul lui Gheorghe (născut la 24 mai 1931 în Străseni) si Elena (născută la 28 mai 1938 în Străseni), născut la 23 septembrie 1965 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Străseni, str. Mihai Eminescu nr. 102, judetul Chisinău.

14. Croitoru Iurie, fiul lui Croitoru Vasile (născut la 26 februarie 1939 în Cociulia) si Efimia (născută la 29 aprilie 1938 în Cociulia), născut la 21 august 1967 în localitatea Cociulia, Cantemir, judetul Cahul, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 37, ap. 35.

15. Cubasov Ghenadie, fiul lui Cubasov Andrei (născut la 13 februarie 1938 în Albina, Cimislia) si Valentina, născut la 6 februarie 1965 în localitatea Gura-Galbenei, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, sos. Hîncesti nr. 64/B, ap. 5.

- Cubasov Oxana - născută la 23 noiembrie 1990.

16. Daniliuc Svetlana, fiica lui Sendrea Gheorghe (născut la 1 mai 1936 în Cioro, Borta/Criuleni) si Haritina, născută la 28 martie 1967 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Tohatin, judetul Chisinău.

17. Draganel Ala, fiica lui Mihalceanu Andrei (născut la 16 august 1935 în Redi, Ceresnovăt) si Silvia, născută la 1 ianuarie 1963 în localitatea Redi, Ceresnovăt, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, Str. Voluntarilor nr. 57, ap. 38, judetul Bălti.

18. Erhan Corina, fiica lui Petru (fiul lui Grigore, născut la 17 martie 1927 în Brăviceni, si Maria, născută la 13 martie 1925 în Brăviceni) si Galina, născută la 2 mai 1984 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, str. Lucian Blaga nr. 4.

19. Frunză Dumitru, fiul lui Frunză Nicolae (născut la 20 decembrie 1937 în Hoginesti) si Raisa, născut la 7 noiembrie 1976 în localitatea Hoginesti, judetul Ungheni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Hoginesti, judetul Ungheni.

20. Gîndea Simion, fiul lui Teodosie (fiul lui Teofan, născut la 12 martie 1901 în Malcoci, si Alexandra, născută la 15 martie 1905 în Malcoci) si Maria, născut la 19 martie 1982 în localitatea Truseni, judetul Străseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Malcoci, raionul Ialoveni.

21. Glavan Vladimir, fiul lui Mihail (născut la 10 noiembrie 1929 în Pelinia) si Eugenia (născută la 10 decembrie 1926 în Sverdiac, Rîscani), născut la 27 august 1959 în localitatea Pelinia, judetul Rîscani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. B. Glavan nr. 15.

- Glavan Evelina - născută la 28 ianuarie 1998

- Glavan Cristina - născută la 4 decembrie 1996

- Glavan Daniela - născută la 24 septembrie 1999

- Glavan Mihai - născut la 15 februarie 2002.

22. Gratii Igor, fiul lui Gratii Vasile (fiul lui Parfenie, născut la 16 februarie 1921 în Cruzesti, si Vera, născută la 27 iunie 1922 în Budesti, Criuleni) si Tamara, născut la 8 septembrie 1974 în localitatea Cruzesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Cruzesti, judetul Chisinău.

23. Gratii Raisa, fiica lui Galit Ion si Eugenia (fiica lui Petru, născut la 14 octombrie 1916 în Slobozia Mare, Cahul, si Parascovia, născută la 29 aprilie 1918 în Slobozia Mare), născută la 25 septembrie 1973 în localitatea Fălesti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Cruzesti, judetul Chisinău.

- Gratii Daniel - născut la 24 septembrie 1996.

24. Gutu Gabriela, fiica lui Gutu Ilie (fiul lui Andrei, născut la 15 octombrie 1925 în Scăieni, Edinet, si Vera, născută la 16 iulie 1931 în Scăieni) si Elena, născută la 11 mai 1980 în localitatea Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, Str. Răzesilor nr. 13.

25. Jinga Constantina, fiica lui Glinas Ilias si Maria, născută la 17 ianuarie 1960 în localitatea Vâlcele, judetul Covasna, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, localitatea Onesti, Str. Libertătii nr. 7, ap. 63, judetul Bacău.

26. Juc Valeriu, fiul lui Ion (născut la 5 iulie 1932 în Moara de Piatră) si Maria (născută la 9 septembrie 1939 în Petreni), născut la 8 ianuarie 1967 în localitatea Moara de Piatră, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. Decebal nr. 59.

27. Malîhin Alexandr, fiul lui Mihail (fiul lui Chirill si Elena, născută la 1 august 1921 în Vasilevca) si Anna, născut la 7 septembrie 1976 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, ap. 86.

28. Malîhin Mihail, fiul lui Chirill si Elena (născută la 1 august 1921 în Vasilevca), născut la 20 noiembrie 1952 în localitatea Vasilevca, judetul Kilia, Odessa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 16, ap. 86.

29. Manaf Serghei, fiul lui Manaf Gheorghe (născut la 15 octombrie 1934 în Dimitrovca, Cimislia) si Vera, născut la 22 mai 1959 în localitatea Dimitrovca, judetul Cimislia, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, str. Alexandru cel Bun nr. 12, bl. T61, sc. 1, ap. 15, sectorul 2.

30. Mura Valentina, fiica lui Glavan Mihail (născut la 10 noiembrie 1929 în Pelinia) si Eugenia (născută la 10 decembrie 1926 în Sverdiac, Rîscani), născută la 10 ianuarie 1961 în localitatea Pelinia, judetul Rîscani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. B. Glavan nr. 15.

31. Novac Ghenadie, fiul lui Novac Stefan (născut la 15 aprilie 1934 în Dubăsarii Vechi) si Maria, născut la 27 februarie 1968 în localitatea Dubăsarii Vechi, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, Bd. Moscovei nr. 2, ap. 233.

- Novac Denis Andrian - născut la 12 decembrie 1995.

32. Novac Mariana, fiica lui Novac Mircea si Elizaveta (fiica lui Pripa Gheorghe, născut în 1930 în Pelinia, si Liubova, născută în 1931 în Pelinia), născută la 24 aprilie 1979 în localitatea Drochia, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Drochia, str. Sfatul Tării nr. 25, ap. 4.

33. Revenco Oxana, fiica lui Cubasov Andrei (născut la 13 februarie 1938 în Albina, Cimislia) si Valentina, născută la 26 martie 1969 în localitatea Gura-Galbenei, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, Chisinău, Bd. Moscovei nr. 3, bl. 2, ap. 64.

- Revenco Diana - născută la 1 februarie 1991

- Revenco Karina Nicole - născută la 30 aprilie 1996.

34. Rusu Veronica, fiica lui Gheorghe si Liuba (fiica lui Trofimciuc Ion, născut la 8 martie 1922 în Chetrosu, Soroca, si Anisia), născută la 27 iulie 1982 în localitatea Fîntînita, judetul Soroca, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Fîntînita, judetul Soroca.

35. Scutelnicu Vasilichi, fiica lui Glinas Ilias si Maria, născută la 11 octombrie 1952 în localitatea Partizani, judetul Arges, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, localitatea Onesti, str. Emil Rebreanu nr. 7, ap. 73, judetul Bacău.

36. Sîrbu Angela, fiica lui Severin Mihail si Ecaterina (fiica lui Croitor Timofei, născut la 25 aprilie 1925 în Străseni, si Anastasia, născută la 8 februarie 1921 în Străseni), născută la 14 martie 1969 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Străseni, str. Grigore Ureche nr. 26, judetul Chisinău.

- Sîrbu Mihail - născut la 5 septembrie 1989

- Sîrbu Ion - născut la 8 aprilie 1994.

37. Suman Vasile, fiul lui Andrei (născut la 30 iulie 1936 în Străseni) si Elena (născută la 30 ianuarie 1935 în Străseni), născut la 25 decembrie 1967 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Străseni, str. Varlaam nr. 7, judetul Chisinău.

38. Tonconog Vitalie, fiul lui Tonconog Anatolie si Iulita (fiica lui Cretu Constantin, născut la 17 septembrie 1912 în Băcioi, Chisinău, si Elena, născută la 15 ianuarie 1912 în Băcioi), născut la 15 noiembrie 1977 în localitatea Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, satul Băcioi, Ialoveni, judetul Chisinău.

39. Ursachii Veaceslav, fiul lui Vasile (născut la 6 august 1926 în Bălti) si Ana (născută la 5 august 1926 în Cobîlnea), născut la 7 mai 1970 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, stradela Rascovoi nr. 6, judetul Bălti.

40. Damian Zinaida, fiica lui Moraru Vasile (născut la 4 ianuarie 1921 în Sîngereii Noi, judetul Sîngerei) si Eugenia, născută la 7 iulie 1953 în localitatea Sîngereii Noi, judetul Sîngerei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Moldova, localitatea Bălti, str. Gluhovski nr. 6, judetul Bălti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 252 din 31 mai 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 877 din 6 mai 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului studiilor si a conditiilor de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

 

În temeiul prevederilor din anexa nr. V/1b pct. VI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 220/2003, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitătile care au organizate servicii publice de salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NIVELUL STUDIILOR SI CONDITIILE

de ocupare a functiilor specifice din serviciile publice de salvamont

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Conditiile

de ocupare a functiei

1.

Salvator montan gradul I

S; SSD; PL; M

Absolvent al Scolii Nationale de Salvamont, curs de iarnă-vară, atestat de Asociatia Natională a Salvatorilor Montani din România, cu vechime în activitatea de

salvator montan de minimum 4 ani

2.

Salvator montan gradul II

S; SSD; PL; M

Absolvent al Scolii Nationale de Salvamont, curs de iarnă-vară, atestat de Asociatia Natională a Salvatorilor Montani din România, cu vechime în activitatea de

salvator montan de minimum 2 ani

3.

Salvator montan gradul III

S; SSD; PL; M

Absolvent al Scolii Nationale de Salvamont, curs de iarnă-vară, atestat de Asociatia Natională a Salvatorilor Montani din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate

 

În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Prezentul regulament se aplică agentilor economici din toate sectoarele economiei, cu exceptia celor care desfăsoară activităti legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor agricole mentionate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004 si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004.

(2) În domeniile autovehiculelor, transportului aerian, otelului, cărbunelui si fibrelor sintetice se aplică cu prioritate reglementările specifice.”

2. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Această conditie ia, de regulă, forma unei limitări a prezentei de care societatea se bucură pe o piată sau pe mai multe piete după terminarea perioadei de restructurare. Când mărimea pietei (pietelor) relevante este neglijabilă la nivelul tării sau segmentul detinut de firmă pe piata (pietele) relevantă (relevante) este neglijabil, se consideră că nu există denaturare semnificativă a concurentei.

Această conditie nu se aplică întreprinderilor mici si mijlocii, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în reglementările privind ajutorul de stat, aplicabile în sectoare specifice.”

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Consiliul Concurentei trebuie să fie în măsură să se asigure că planul de restructurare este corect implementat, prin examinarea rapoartelor periodice detaliate, comunicate de furnizorul de ajutor de stat în cauză.”

4. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Cu privire la ajutoarele de stat nenotificate, Consiliul Concurentei va tine cont în analiza acestora de posibilitatea ca respectivele ajutoare de stat să fie compatibile dacă îndeplinesc conditiile de autorizare prevăzute în alte reglementări ale Consiliului Concurentei decât cele privind salvarea si restructurarea firmelor în dificultate.”

5. În titlul articolului 30 se elimină sintagma “si Oficiului Concurentei”.

6. Alineatul (5) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(5) Consiliul Concurentei va monitoriza modul de implementare a deciziilor emise, iar furnizorii ajutorului de stat au obligatia de a raporta ajutoarele de stat conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, notificate după intrarea sa în vigoare, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare

 

În temeiul art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002 privind punerea în aplicare a regulamentelor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În teza finală a ultimului paragraf din introducere, sintagma “fără a avea ulterior efecte dăunătoare asupra concurentei si cresterii economice” va fi înlocuită cu sintagma “fără a distorsiona semnificativ mediul concurential normal si cresterea economică”.

2. Teza a II-a a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins: “Pentru a stabili gradul de apropiere fată de piată a ajutorului pentru cercetare si dezvoltare, Consiliul Concurentei face distinctie între activitătile de cercetare fundamentală, de cercetare aplicativă si de dezvoltare precompetitivă, denumită si preconcurentială.”

3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(3) Activitatea de cercetare fundamentală este orientată spre dobândirea de cunostinte stiintifice noi, precum si spre formularea si verificarea de noi ipoteze si teorii, fără a avea însă scop industrial sau comercial.

(4) Activitatea de cercetare aplicativă este orientată spre lărgirea cunostintelor, cu scopul de a utiliza aceste cunostinte pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii ori pentru a îmbunătăti semnificativ produsele, procesele sau serviciile existente.

(5) Activitatea de dezvoltare precompetitivă este orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătătite, chiar dacă acestea sunt destinate vânzării ori utilizării, incluzând si fabricarea prototipului initial, care nu poate fi utilizat în scopuri comerciale. Aceasta poate include formularea conceptului si a schitelor pentru alte produse, procese sau servicii si a proiectului demonstrativ ori a proiectelor-pilot, cu conditia ca asemenea proiecte să nu fie utilizate pentru aplicatii industriale sau în scopuri comerciale. Activitatea de dezvoltare precompetitivă nu include schimbările periodice ale produselor, liniilor de productie, procesului de fabricatie, serviciilor existente si ale altor operatii în derulare, chiar dacă aceste schimbări constituie îmbunătătiri.”

4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă aceste contracte sunt încheiate în conditiile pietei, în special, în conformitate cu regulile aplicabile achizitiilor publice, atunci ele nu au a fi considerate din perspectiva art. 2 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Titlul articolului 16 va avea următorul cuprins: “Intensitatea ajutorului de stat în cazul avansurilor rambursabile”

6. Alineatul (8) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(8) Cumularea cresterii prevăzute la alin. (2)-(6) cu procentele prevăzute la art. 14 - art. 18 nu poate depăsi o intensitate brută maximă de 75% pentru cercetarea aplicativă si de 50% pentru activitătile de dezvoltare precompetitivă. Aceste limite trebuie respectate în toate cazurile.”

7. După litera c) a alineatului (1) al articolului 22 se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) ajutorul întruneste conditiile prevăzute în anexa nr. II «Sprijinul intern: Baza de exceptare de la angajamentul de reducere» la Întelegerea privind agricultura din cadrul Rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale.”

8. La alineatul (2) al articolului 25, sintagma “Oficiul Concurentei” va fi înlocuită cu sintagma “Consiliul Concurentei”.

9. În tot cuprinsul regulamentului sintagma “cercetare precompetitivă” se înlocuieste cu sintagma “dezvoltare precompetitivă”.

Art. II. - Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru activitătile de cercetare-dezvoltare, notificate după intrarea sa în vigoare, precum si atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurentei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurentei nu a emis încă o decizie.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 130.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor

 

În temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 11 din Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul întelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 63/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor si instructiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 31 martie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Acordurile exceptate prin decizie a Consiliului Concurentei, în conformitate cu prevederile cap. VIII din Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 bis din 3 aprilie 1997, precum si întelegerile încheiate si în vigoare la 30 aprilie 2004, care nu îndeplinesc conditiile de exceptare ale prezentului regulament, dar care îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, rămân valabile si beneficiază de exceptare până la data de 1 ianuarie 2006.”

Art. II. - Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.