MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 526         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

430. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

431. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

432. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 11 din 8 iunie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

883. - Hotărâre privind finantarea începerii lucrărilor de realizare a primei etape a Ansamblului monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989”

 

884. - Hotărâre privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

293/855. - Ordin al ministrului economiei si comertului si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

28. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA LOPADEA NOUĂ

 

29. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MURESUL OCNA MURES

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 204 din 27 mai 2004,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 430.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere a întregii activităti, a remarcabilelor opere de artă plastică prin care a îmbogătit patrimoniul national si international,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria C - “Artele Plastice”, domnului Sulea Ioan, pictor, Uniunea Artistilor Plastici din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de apreciere deosebită pentru sustinerea intereselor României în cadrul comunitătii de informatii a NATO, pentru sprijinul acordat în pregătirea personalului de specialitate românesc de către Agentia de Informatii a Apărării (DIA) a S.U.A.,

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului viceamiral Lowell E. Jacoby, director al Agentiei de Informatii a Apărării a Statelor Unite ale Americii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 432.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

PLEN

 

HOTĂRÂREA Nr. 11

din 8 iunie 2004

 

În temeiul dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) si (2), precum si ale art. 361 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 3 iunie 2004,

tinând cont de prevederile art. 5 pct. H din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998,

văzând procesul-verbal din care rezultă că în privinta candidaturii domnului judecător Ioan Vida la functia de presedinte al Curtii Constitutionale au fost exprimate 9 voturi “pentru”,

Plenul Curtii Constitutionale, întrunit în ziua de 8 iunie 2004, a adoptat prezenta hotărâre.

Art. 1. - Domnul judecător Ioan Vida este ales în functia de presedinte al Curtii Constitutionale pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Plenul Curtii Constitutionale, în sedinta sa din data de 8 iunie 2004, prezidată de domnul judecător Ion Predescu, la care au participat judecătorii: Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Koszokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu si Ioan Vida.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Contrasemnează:

Ruxandra Săbăreanu,

secretar general

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea începerii lucrărilor de realizare a primei etape a Ansamblului monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 20 miliarde lei, în vederea asigurării surselor de finantare necesare începerii lucrărilor de realizare a primei etape a Ansamblului monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989”, conform documentatiilor de urbanism legal aprobate.

Art. 2. - Ansamblul monumental “Glorie Eternă Eroilor si Revolutiei Române din Decembrie 1989” va fi amplasat pe terenul situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei - zona Parcul Senatului, aflat în proprietatea publică a municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu prevederile legale, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sumele puse la dispozitia Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 883.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 14 alin. (4) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu completările ulterioare, al art. 2 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si al art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Bunurile imobile sau părtile acestora, aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, în care functionează cabinete medicale înfiintate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu completările ulterioare, trec în proprietatea privată a statului, respectiv a unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, precum si spatiilor destinate functionării cabinetelor medicale din reteaua proprie Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, care rămân în domeniul public.

Art. 2. - (1) Concesionarea imobilelor în care functionează cabinetele medicale înfiintate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1 alin. (1), se face fără licitatie publică si potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri.

(2) Spatiile concesionate potrivit alin. (1) vor fi utilizate doar în scopul desfăsurării de activităti medicale.

Art. 3. - (1) Concesionarea se face prin contractul de concesiune încheiat între concedent si concesionar.

(2) Au calitatea de concedent, în numele statului, judetului, orasului sau comunei:

a) Ministerul Sănătătii, prin directiile de sănătate publică, pentru bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea acestora;

b) ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, pentru bunurile proprietate privată a statului aflate în administrarea acestora, conform prevederilor prezentei hotărâri;

c) consiliile judetene sau consiliile locale, pentru bunurile proprietate privată a judetelor, oraselor sau comunelor, aflate în administrarea acestora;

d) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru bunurile proprietate privată a municipiului Bucuresti, aflate în administrarea acestuia.

(3) Calitatea de concesionar o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care functionează în spatiul ce face obiectul concesionării, acestia având drept de preferintă fată de alti medici.

Art. 4. - (1) Concesionarea spatiilor se face în schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar.

(2) Modul de calcul al redeventei se stabileste de către concedent, iar valoarea redeventei se negociază cu concesionarul si va fi de 1 euro/m2/an în primii 5 ani.

(3) După primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de către concedent, pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptată.

(4) Redeventa obtinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local al comunei, orasului, judetului ori al municipiului Bucuresti, după caz, în functie de concedentul bunurilor imobile concesionate.

Art. 5. - (1) Durata concesiunii se stabileste de către părti, nu poate fi mai mică de 15 ani si nu poate depăsi durata prevăzută de actele normative în vigoare.

(2) În situatia în care concesionarul îndeplineste conditiile în vederea pensionării pentru limită de vârstă la un termen care se înscrie în cadrul duratei minime a concesiunii, contractul de concesiune se va încheia pe o perioadă care să nu depăsească data limită de pensionare.

(3) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;

c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri;

f) în cazul în care titularul cabinetului medical nu mai desfăsoară activitate medicală.

(4) Concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denuntării.

Art. 6. - În spatiile în care se înfiintează, se organizează si functionează două sau mai multe cabinete medicale, în sistem tură/contratură, se încheie contract de concesiune cu fiecare titular de cabinet medical. Titularii de astfel de cabinete vor anexa la contractul de concesiune acordul lor de vointă privind împărtirea timpului de folosintă a spatiului.

Art. 7. - (1) Spatiile de folosintă comună, respectiv holuri si săli de asteptare, grupuri sanitare, săli de tratament, camere de sterilizare, fisiere etc. sunt puse la dispozitie concesionarilor, sub formă de cotă indiviză, pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecărei specialităti medicale.

(2) În contractul de concesiune se vor prevedea spatiile de folosintă comună, modalitatea de exploatare si modul de suportare a cheltuielilor reprezentând întretinerea acestora.

 

CAPITOLUL II

Initierea concesionării

 

Art. 8. - (1) Concesiunea se initiază de către concedent sau concesionar, astfel cum sunt prevăzuti la art. 3.

(2) Concedentul are obligatia să înstiinteze în scris medicul titular al cabinetului medical, medicul delegat de medicii asociati sau reprezentantul legal al societătii civile medicale despre intentia de concesionare.

Art. 9. - (1) Spatiile folosite în prezent pentru desfăsurarea de activităti medicale, care nu se solicită a fi concesionate si care nu mai servesc realizării obiectului de activitate al unitătii medicale ce le administrează, pot fi scoase la concesionare prin licitatie publică, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Concesionarea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face numai în scopul desfăsurării de activităti medicale, cu aprobarea Ministerului Sănătătii sau directiei de sănătate publică, după caz.

 

CAPITOLUL III

Contractul de concesiune

 

Art. 10. - (1) Contractul de concesiune se încheie în termen de maximum 15 zile de la data la care a fost initiată procedura concesionării, conform modelului-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terte persoane, a spatiului care face obiectul contractului de concesiune.

(3) Schimbarea destinatiei spatiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de concesiune.

(4) Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, cel putin în conditiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 11. - (1) Bunurile mobile, proprietate privată a statului, aflate în dotarea spatiilor ce se concesionează, pot fi atribuite, la cerere, cu titlu gratuit, concesionarilor, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Conditiile atribuirii vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Dispozitiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 884.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 293 din 17 mai 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 855 din 2 iunie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În baza art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută de art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier, datorate si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru luna martie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru luna aprilie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Aceste obligatii se vor regulariza pe baza realizărilor lunii aprilie 2004.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican, secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

ANEXA Nr. 1

- miliarde lei -

Nr. crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat preliminat pentru luna martie 2004

0

1

2

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

133,6

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

21,5

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

25,2

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

164,3

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

7,3

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

7,0

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

34,8

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

1,9

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

4,7

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

5,7

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

6,9

 

TOTAL:

413,0

 

ANEXA Nr. 2

 

- miliarde lei -

Nr. crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat preliminat pentru luna aprilie 2004

0

1

2

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

157,4

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

19,0

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

21,6

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

119,4

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

7,9

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

6,5

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

27,3

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

2,1

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

4,5

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

4,9

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

3,7

 

TOTAL:

374,4

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind retragerea antorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA LOPADEA NOVA

 

Avand in vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit UNIREA LOPADEA NOUA în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Nationala a României hotaraste:

Art. I. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0006 din data de 23.09.002 a Cooperativei de credit UNIREA LOPADEA NOUA, cu sediul in Lopadea Noua, Str. Principala, Nr. 283, judetuI Alba, numar de ordine in Registrul comertului J/01/1247/1994, urmare aprobării Băncii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Zlatna, Muresul Ocna Mures, Horia,  Closca si Crisan Abrud, Avram Iancu Campeni, Motul Scarisoara, Unirea Lopadea Noua, pentru urrnatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de credit UNIREA LOPADEA NOUA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Zlatna, Muresul Ocna Mures, Horia, Closca si Crisan Abrud, Avram Iancu Campeni, Motul Scărisoara, Unirea Lopadea Noua.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit UNIREA LOPADEA NOUA este absorbita, întregul sau patrimoniu transmitându-se catre Cooperativa de credit Munteana Aiud. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 28.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativci de credit MURESUL OCNA MURES

 

Având în vedere cererea formulată de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MURESUL OCNA MURES, în baza art.7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunca si divizarea coopcrativelor de credit,

În temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare seria B Nr. 0007 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MURESUL OCNA MURES, cu sediul in Ocan Mures, Str. Brazilor, nr. 1A, judetul Alba, numar de ordine in Registrul comertului j/01/1249/1994, urmare a aprobarii Bancii Nationale a României privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Zlatna, Motul Scarisoara, Unirea Lopadea Noua, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de credit MURESUL OCNA MURES a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. În sedinta din 19.02.2004 consiliul de administrare al Băncii Nationale a României a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Aiud, Muresul Ocna Mures, Horia, Closca si Crisan Abrud, Avram Iancu Campeni, Motul Scarisoara, Unirea Lopadea Noua.

Urmare fuziunii, Cooperativa de credit MURESUL OCNA MURES este absorbita, întregul sau patrimoniu transmitându-se către Cooperativa de credit Munteana Aiud. Prin urmare, aceasta urmează a-si înceta activitatea.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrala si va intra în vigoare la data publicării ei in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 29.