MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 529         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

860. - Hotărâre privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

877. - Hotărâre privind trecerea fără plată a unor bunuri din domeniul public si, respectiv, privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al orasului Nehoiu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu, judetul Buzău

 

878. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Dispensar medical în comuna Osica de Sus”, judetul Olt, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al comunei Osica de Sus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Osica de Sus, judetul Olt

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea calificării de medic veterinar si reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II din Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică medicilor veterinari cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, care exercită profesia de medic veterinar în România în regim salarial si/sau independent.

Art. 2. - Autoritatea competentă pentru recunoasterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de medic veterinar este Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Art. 3. - În mod exclusiv, prin sintagma stat membru de origine sau de provenientă si, după caz, stat membru gazdă se întelege un stat membru al Uniunii Europene, un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiană.

 

CAPITOLUL II

Diplome, certificate si alte titluri care atestă calificări oficiale de medic veterinar

 

Art. 4. - În scopul exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României, Colegiul Medicilor Veterinari din România recunoaste diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state apartinând Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, în conformitate cu normele Uniunii Europene, care sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, acordând unor astfel de calificări acelasi efect juridic ca si diplomelor, certificatelor sau titlurilor eliberate de autoritătile române competente.

Art. 5. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, prevăzute în anexă, care au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau care au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare profesională începută anterior.

(2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:

a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;

d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia si Islanda;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(3) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente din statul emitent, care atestă că diploma, certificatul sau titlul de calificare respectiv este conform normelor Uniunii Europene din punct de vedere al formării profesionale.

Art. 6. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, care nu răspund criteriilor minime de formare profesională în medicină veterinară prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau dacă au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare începută anterior.

(2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:

a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Irlanda, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie;

b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;

c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;

d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania si Portugalia;

e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia si Islanda;

f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;

g) 1 iunie 2002 pentru Elvetia;

h) 1 mai 2004 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia.

(3) Recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însotite de un certificat care atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare cel putin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat.

Art. 7. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritătile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora si care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexă.

(2) Diplomele, certificatele si titlurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însotite de un certificat emis de autoritătile competente, prin care să se ateste că aceste documente au fost eliberate pe baza unei formări profesionale desfăsurate în conformitate cu normele Uniunii Europene si sunt asimilate de statul membru emitent calificărilor si denumirilor prevăzute în anexă.

Art. 8. - Se recunosc diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care atestă o formare profesională însusită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane si care nu întruneste toate cerintele minime de formare profesională prevăzute de normele Uniunii Europene, dacă:

a) atestă o formare profesională începută înainte de unificarea Germaniei;

b) dau dreptul posesorului să exercite activitătile specifice profesiei de medic veterinar pe întregul teritoriu al Germaniei, în aceleasi conditii ca si titlurile eliberate de autoritătile competente din Germania, prevăzute în anexă; si

c) sunt însotite de un certificat emis de autoritătile competente din Germania, care atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile de medic veterinar în Germania timp de cel putin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat.

Art. 9. - Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de Estonia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, sau care atestă o formare profesională începută în acest stat înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, se recunosc dacă sunt însotite de un certificat care atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare în Estonia cel putin 5 ani consecutivi în cursul celor 7 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 10. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile cehe în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Republicii Cehe, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 11. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile estoniene în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 5 ani consecutivi în cursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 12. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile letone în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Letoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 13. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritătile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile lituaniene în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile lituaniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 14. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritătile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovace în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 15. - (1) Diplomele, certificatele si alte titluri care atestă calificări oficiale în medicină veterinară, eliberate de fosta Iugoslavie cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene înainte de 25 iunie 1991 sau care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritătile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleasi efecte juridice ca si titlurile slovene în medicină veterinară în ceea ce priveste accesul la profesia de medic veterinar si exercitiul acesteia.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însotit de un certificat eliberat de autoritătile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare pe teritoriul acestui stat cel putin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

Art. 16. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele si titlurile de medic veterinar, eliberate de Italia pe baza unei formări profesionale începute anterior datei de 1 ianuarie 1985, dacă sunt însotite de un certificat care atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv si legal activitătile veterinare cel putin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.

(2) Certificatul la care se referă alin. (1) nu este necesar atunci când diplomele, certificatele si titlurile respective sunt însotite de un certificat eliberat de autoritătile competente italiene, care atestă faptul că posesorul a dobândit o formare profesională conformă normelor Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea titlului academic

 

Art. 17. - (1) Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4-7, au dreptul să utilizeze titlul licit de formare profesională obtinut în statul membru de origine sau de provenientă, în limba acelui stat, si, după caz, abrevierea acestui titlu. Titlul licit de formare profesională va fi însotit de numele si locul institutiei ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu.

(2) Dacă titlul licit de formare profesională obtinut în statul de origine sau de provenientă poate fi confundat în România cu un titlu care implică o pregătire complementară neînsusită de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire si a libertătii de prestare a serviciilor cu privire la activitătile de medic veterinar

 

A. Prevederi privind dreptul de stabilire

Art. 18. - În vederea accesului la activitătile profesionale, medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din România certificatul de cazier judiciar emis de autoritătile competente ale statului membru de origine ori de provenientă sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de autoritătile competente ale acelui stat.

Art. 19. - (1) Atunci când Colegiul Medicilor Veterinari din România are cunostintă de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în România, comise de medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România si în afara teritoriului său, acesta informează statul membru de origine sau de provenientă al celor în cauză.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari din România comunică statului membru gazdă informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum si cu privire la sanctiunile penale interesând exercitiul profesiei de medic veterinar, aplicate medicilor veterinari pe durata exercitării profesiei în România.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari din România analizează informatiile transmise de statul membru gazdă cu privire la faptele grave si precise comise de medicii veterinari cetăteni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă si în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în acel stat.

(4) Colegiul Medicilor Veterinari din România decide asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le întreprinde în situatiile pentru care a fost sesizat si comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecintele care rezultă cu privire la certificatele si documentele pe care le-a emis în cazurile respective.

(5) Colegiul Medicilor Veterinari din România asigură confidentialitatea informatiilor transmise.

Art. 20. - (1) Pentru accesul la activitătile veterinare sau pentru exercitiul acestora, medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta Colegiului Medicilor Veterinari din România certificatul de sănătate fizică si psihică eliberat de statul membru de origine sau de provenientă.

(2) În situatia în care pentru accesul sau pentru exercitiul activitătilor respective statul membru de origine sau de provenientă nu impune o astfel de cerintă si, în consecintă, nu emite cetătenilor săi un astfel de document, Colegiul Medicilor Veterinari din România acceptă din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate.

Art. 21. - Documentele prevăzute la art. 18, 19 si 20 sunt valabile timp de 3 luni de la data emiterii.

Art. 22. - (1) Solicitările medicilor veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, cu privire la accesul în România la activitătile veterinare, se solutionează de Colegiul Medicilor Veterinari din România în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de către cel interesat. Dosarul va cuprinde:

a) actul de identitate;

b) documentul de calificare în profesie, anexele la acest document si, după caz, certificatele însotitoare eliberate de statul de origine sau de provenientă, respectiv atestatul de echivalare eliberat de statul român;

c) certificatul de cazier judiciar emis de statul de origine sau de provenientă ori documentul echivalent;

d) certificatul de sănătate eliberat de statul de origine sau de provenientă ori documentul echivalent.

(2) În situatiile prevăzute la art. 19 alin. (1) si (3), cererea de reexaminare suspendă termenul legal de solutionare.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari din România continuă procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situatii.

(4) În lipsa unui răspuns din partea statului membru consultat în termenul de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea acestuia, Colegiul Medicilor Veterinari din România va actiona având în vedere faptele grave si precise de care are cunostintă.

Art. 23. - Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene pot depune jurământul necesar pentru înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari din România, în limba română ori în limba statului de origine sau de provenientă ori într-o formulă corespunzătoare si echivalentă de jurământ sau declaratie.

B. Prevederi speciale referitoare la prestarea de servicii

Art. 24. - (1) Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, sunt exceptati de la obligatia înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari din România, atunci când solicită accesul la activitătile de medic veterinar sau exercitarea acestora, în vederea prestării temporare de servicii veterinare în România.

(2) Acestia sunt înregistrati în registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari din România în acest scop, pe durata prestării temporare de servicii veterinare, în vederea aplicării prevederilor referitoare la conduita profesională.

(3) Exercitarea activitătilor de medic veterinar în aceste situatii se face cu respectarea celorlalte drepturi si obligatii prevăzute de lege pentru medicii veterinari cetăteni români. Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state si care prestează servicii veterinare în România, se supun regulilor de conduită de natură profesională si administrativă care se aplică în România.

(4) Atunci când pe durata prestării temporare de servicii în România persoanele enumerate la alin. (1) încalcă dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Veterinari din România informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliti.

(5) Prestarea temporară de servicii veterinare pe teritoriul României de către cetătenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul dintre aceste state, se face pe baza următoarelor documente:

a) declaratia prealabilă adresată Colegiului Medicilor Veterinari din România de către solicitant cu privire la prestarea de servicii, în care se precizează durata de prestare a activitătilor veterinare, natura si locul de desfăsurare a acestor activităti, atunci când prestarea de servicii implică sederea temporară a prestatorului pe teritoriul României. Declaratia prealabilă poate avea în vedere o serie de servicii prestate în aceeasi regiune si cu privire la unul sau mai multi beneficiari într-o perioadă de cel mult un an. În cazuri urgente, declaratia poate fi făcută în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestării activitătilor de medic veterinar;

b) un certificat prin care autoritătile competente ale statului membru în care solicitantul este stabilit atestă că acesta exercită legal activitătile respective pe teritoriul acelui stat;

c) un certificat prin care autoritătile competente ale statului membru de origine sau de provenientă atestă că solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor ori al altor titluri de medic veterinar prevăzute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitătilor în cauză.

(6) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.

(7) Colegiul Medicilor Veterinari din România va retrage, după caz, temporar sau definitiv, certificatul prevăzut la alin. (5) lit. b), eliberat unui medic veterinar cetătean român ori cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, stabilit în România, în cazul în care acestei persoane i se aplică sanctiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau ridicarea dreptului de liberă practică a profesiei.

C. Prevederi comune cu privire la dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii veterinare

Art. 25. - Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, ale căror diplome, certificate sau alte titluri care atestă o calificare oficială în medicină veterinară se recunosc conform prevederilor prezentei hotărâri, exercită profesia în România cu titlul profesional român, corespunzător calificării profesionale însusite, utilizând de asemenea si abrevierea acestuia.

Art. 26. - (1) Medicii veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si exercită profesia de medic veterinar în România, au obligatia de a se informa la autoritătile competente cu privire la legislatia veterinară si cu privire la Codul de deontologie medical-veterinară.

(2) În vederea furnizării informatiilor prevăzute la alin. (1) oricărei persoane interesate, au fost înfiintate puncte de informare la nivelul Colegiului Medicilor Veterinari din România si la nivelul Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari din România va facilita, atunci când este cazul, obtinerea de către persoanele interesate, în interesul acestora si al clientilor lor, a cunostintelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor titluri eliberate de statele membre ale Uniunii Europene, de statele apartinând Spatiului Economic European, precum si de Confederatia Elvetiană se efectuează indiferent dacă formarea profesională a fost dobândită în tot sau în parte pe teritoriul acestor state.

Art. 28. - În caz de îndoială justificată, Colegiul Medicilor Veterinari din România poate solicita autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene să confirme autenticitatea diplomelor, certificatelor si titlurilor care atestă calificarea de medic veterinar, eliberate în acele state, precum si confirmarea faptului că posesorul a îndeplinit toate conditiile de formare profesională prevăzute de normele Uniunii Europene.

Art. 29. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică si:

a) cetătenilor români care au dobândit un act de calificare dintre cele la care se referă prezenta hotărâre;

b) sotului, precum si descendentilor de gradul I aflati în întretinerea unui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, unui cetătean al unui stat apartinând Spatiului Economic European sau unui cetătean al Confederatiei Elvetiene, care desfăsoară activităti salarizate sau nesalarizate pe teritoriul României, indiferent de cetătenia lor, în vederea accesului la exercitarea în regim salarial a acestei profesii;

c) beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung, acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Art. 30. - (1) Colegiul Medicilor Veterinari din România va aplica medicilor veterinari cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui alt stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care solicită accesul la activitătile veterinare sau exercitarea acestora pe teritoriul României, acelasi tratament ca si medicilor veterinari cetăteni români.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si activitătilor în domeniul profilaxiei care, potrivit legii, implică exercitiul autoritătii publice, în măsura în care aceste responsabilităti sunt acordate medicilor veterinari români care exercită activităti veterinare în regim salarial sau independent.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, activitătilor în domeniul inspectiei produselor alimentare animale sau de origine animală pe care medicii veterinari români au fost autorizati să le exercite în cadrul competentelor serviciilor veterinare publice.

(4) Colegiul Medicilor Veterinari din România acordă accesul la aceste activităti conditionat de prezentarea la un interviu în care medicul veterinar în cauză trebuie să dovedească autoritătii nationale competente cunoasterea legislatiei românesti în materie.

Art. 31. - Colegiul Medicilor Veterinari din România împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării notifică Comisiei Europene dispozitiile legislative, regulamentare si administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atestă calificarea de medic veterinar.

Art. 32. - Atunci când diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat apartinând Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora, nu îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, Ministerul Educatiei si Cercetării si Colegiul Medicilor Veterinari din România vor examina cunostintele de specialitate si competentele atestate de aceste diplome, certificate si titluri, precum si experienta solicitantului, comparativ cu cerintele de calificare si cunostintele prevăzute de legea română.

Art. 33. - Diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, obtinute în afara Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene, care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state, sunt echivalate de Ministerul Educatiei si Cercetării conform legii.

Art. 34. - (1) Diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, obtinute în afara Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si recunoscute în unul dintre aceste state, sunt examinate de Ministerul Educatiei si Cercetării conform legii.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) se examinează si formarea complementară si/sau, în cooperare cu Colegiul Medicilor Veterinari din România, experienta profesională dobândită de către cel interesat într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană ori în afara granitelor acestora.

(3) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitătile si cunostintele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai partial cerintelor de calificare si cunostintelor prevăzute de legea română, autoritătile competente române pot solicita persoanei interesate să dovedească că îndeplineste toate aceste cerinte.

(4) Decizia autoritătilor competente române se aduce la cunostintă solicitantului într-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.

Art. 35. - (1) Decizia Colegiului Medicilor Veterinari din România de respingere a solicitării de recunoastere în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atestă calificarea de medic veterinar va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.

(2) Deciziile Colegiului Medicilor Veterinari din România cu privire la recunoasterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instantele de contencios administrativ.

(3) Nesolutionarea cererilor de recunoastere a calificărilor profesionale în termenele prevăzute de prezenta hotărâre poate fi atacată la instantele de contencios administrativ.

Art. 36. - Colegiul Medicilor Veterinari din România eliberează cetătenilor români, medici veterinari, care se deplasează în statele Uniunii Europene, în celelalte state ale Spatiului Economic European si în Confederatia Elvetiană, adeverinte, certificate sau orice tip de document necesar recunoasterii profesionale în statele mentionate.

Art. 37. - În aplicarea prezentei hotărâri Colegiul Medicilor Veterinari din România va elabora norme.

Art. 38. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 78/1026/CEE din 18 decembrie 1978 privind recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor titluri care atestă calificări oficiale în medicină veterinară, inclusiv măsurile destinate să faciliteze exercitarea efectivă a dreptului de stabilire si a libertătii de a presta servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificările si completările ulterioare, si art. 1 paragraful 5 teza a 2-a din Directiva nr. 78/1027/CEE privind coordonarea dispozitiilor legislative, regulamentare si administrative, referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 362 din 23 decembrie 1978, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 860.

 

ANEXĂ*)

 

DIPLOME, CERTIFICATE SI ALTE TITLURI CARE  ATESTĂ CALIFICĂRI OFICIALE

ÎN MEDICINA VETERINARĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea fără plată a unor bunuri din domeniul public si, respectiv, privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al orasului Nehoiu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu, judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea fără plată a unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al orasului Nehoiu, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu.

Art. 2. - Se aprobă trecerea fără plată a bunului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al orasului Nehoiu, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu.

Art. 3. - (1) Patrimoniul Administratiei Nationale “Apele Române” se diminuează în mod corespunzător.

(2) Personalul aferent activitătilor de tratare si transport al apei se preia de la Administratia Natională “Apele Române” conform prevederilor legale în vigoare, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 877.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Administratiei Nationale

“Apele Române” în domeniul public al orasului Nehoiu si în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor care se transmit

Amplasare

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice

ale bunurilor transmise

1.

Statia de tratare Siriu nr. inv. 10661

Comuna Siriu, judetul Buzău

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

Orasul Nehoiu, în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Q inst. = 150 l/s, cameră de reactie,

3 decantoare, gospodărire reactivi,

statie filtre, statie clorinare, statie de

pompare, laborator si dispecerat

Conductă transport apă brută

Dn 400 mm, L = 175 m

Dn 300 mm, L = 325 m

Capacitatea statiei de tratare = 150 l/s

Suprafata totală = 5.615 m 2

Suprafata construită = 522,8 m 2

2.

Statie de tratare (extindere) nr. inv. 10660

Comuna Siriu, judetul Buzău

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

Orasul Nehoiu, în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Un decantor tip vertical cu D = 7 m,

H = 7 m

Q med. = 37,5 l/s

1 buc. filtru

Suprafata construită = 38,5 m 2

3.

Retea de apă + rezervor nr. inv. 10655

Comuna Siriu, judetul Buzău

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

Orasul Nehoiu, în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Rezervor 1.000 m 3 Siriu

Suprafata totală = 407 m 2

Suprafata construită = 214 m 2

4.

Retea de apă Nehoiu nr. inv. 10656

Orasul Nehoiu, judetul Buzău

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

Orasul Nehoiu, în administrarea Consiliului Local al Orasului Nehoiu

Conductă transport apă tratată

Dn 400 mm - 350 mm, L = 11 km

1 rezervor 1.000 m 3 Nehoiu si

1 rezervor 500 m 3 Nehoiasu

Suprafata totală = 2.019 m 2

Suprafata construită = 324 m 2

 

ANEXA Nr. 2

Nr. crt.

Denumirea bunurilor care se transmit

Amplasare

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice

ale bunurilor transmise

1.

Conductă de alimentare cu apă (partial) nr. înreg. M.F.P. 116548

Comuna Siriu, judetul Buzău

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”

Orasul Nehoiu, în administrarea Consiliului Local al Orasului

Nehoiu

Nr. inv. 10661

Conductă de metal

Dn = 400 mm, L = 325 m

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Dispensar medical în comuna Osica de Sus”, judetul Olt, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al comunei Osica de Sus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Osica de Sus, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Dispensar medical în comuna Osica de Sus”, judetul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al comunei Osica de Sus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Osica de Sus, judetul Olt.

Art. 2. - Predarea-preluarea obiectivului de investitii care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 878.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investitii în curs de executie, care se transmite cu titlu gratuit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al comunei Osica de Sus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Osica de Sus, judetul Olt

 

Locul unde este situat obiectivul de investitii care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite obiectivul de investitii

Persoana juridică la care se transmite obiectivul de investitii

Caracteristicile tehnice ale

obiectivului de investitii

Comuna Osica de Sus, judetul Olt

Statul român, Ministerul Sănătătii

Comuna Osica de Sus, Consiliul Local al Comunei Osica de Sus, judetul Olt

Stadiu fizic: fundatie + placă peste subsol

Valoarea cheltuielilor efectuate

până la data de 31 decembrie

2003: 6.911 mii lei

C + M = 280,7 mii lei