MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

205. - Lege privind protectia animalelor

 

369. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia animalelor

 

215. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare

 

380. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind protectia animalelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea conditiilor de viată si bunăstare ale animalelor cu sau fără detinător.

(2) Gestionarea populatiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin detinător de animale se întelege proprietarul, persoana care detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Art. 3. - Detinătorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproductia, exploatarea, precum si a celor referitoare la protectia si bunăstarea animalelor.

Art. 4. - Detinătorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fată de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, precum si de a nu le părăsi sau izgoni.

Art. 5. - (1) Detinătorii de animale au obligatia de a asigura acestora, în functie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă si categorie de productie, următoarele:

a) un adăpost corespunzător;

b) hrană si apă suficiente;

c) posibilitatea de miscare suficientă;

d) îngrijire si atentie.

(2) Detinătorilor de animale le este interzis să aplice tratamente rele, precum: lovirea, schingiuirea si alte asemenea cruzimi.

Art. 6. - (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se întelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, maltratarea si supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor minime necesare vietii si bunăstării acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime fată de animale se întelege:

a) omorârea animalelor, din perversitate, precum si prin practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

c) folosirea de animale vii pentru dresajul câinilor sau pentru a le controla agresivitatea;

d) folosirea de animale pentru expozitii, publicitate, realizare de filme sau în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităti le provoacă acestora suferinte fizice si psihice, afectiuni sau răniri;

e) abandonarea unui animal a cărui existentă depinde de îngrijirea omului;

f) administrarea de substante destinate stimulării capacitătilor fizice ale animalelor în timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului.

Art. 7. - Animalele folosite în scopuri stiintifice sunt supuse unor reguli de protectie specifice, fără a li se provoca suferinte inutile.

Art. 8. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor*) reprezintă autoritatea natională în domeniul protectiei animalelor.

(2) Conditiile de detinere, adăpostire si întretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Conditii privind detinerea animalelor

 

Art. 9. - (1) Detinătorii de animale pot detine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizati de directia veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Conditiile privind detinerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, la propunerea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 10. - (1) Detinătorii de animale au obligatia de a îngriji si trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.

(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferinte fizice si psihice inutile, în conditii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale.

Art. 11. - Detinătorii de animale care selectionează un animal pentru reproductie au obligatia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice si comportamentale ale speciei si rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performantele, sănătatea si bunăstarea descendentilor.

Art. 12. - Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligatia de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum si de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

 

CAPITOLUL III

Conditii privind comertul cu animale, transportul animalelor, precum si folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expozitii, competitii si manifestări similare

 

Art. 13. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, din considerente privind protectia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul tării, poate impune anumite conditii, precum si limita sau interzice importul, exportul, tranzitul si comertul cu animale, tinând cont de reglementările comunitare.

Art. 14. - (1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele în conditii corespunzătoare, în functie de specie, sex, vârstă, categorie de productie, pentru a evita rănirea sau epuizarea fizică a acestora.

(2) Conditiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 15. - Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expozitii, competitii sau alte manifestări similare numai dacă:

a) organizatorul asigură conditiile prevăzute la art. 5;

b) sănătatea si bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.

Art. 16. - În cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substante ori să fie supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului natural al performantelor.

 

CAPITOLUL IV

Interventii chirurgicale

 

Art. 17. - (1) Animalele sunt supuse interventiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.

(2) Interventiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.

(3) Manoperele medicale care pot provoca suferintă animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.

Art. 18. - Prin exceptie de la dispozitiile art. 17 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale, interventiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate si de alte persoane care au calificarea necesară.

 

CAPITOLUL V

Tăierea sau uciderea animalelor

 

Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile în cazul tăierii sau uciderii.

Art. 20. - Tăierea animalelor se va efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie tăiate ori ucise imediat.

 

CAPITOLUL VI

Folosirea animalelor în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale

 

Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, precum si în alte scopuri similare, atunci când obiectivul activitătii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 23. - (1) Constituie contraventie următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 12;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (1);

c) supunerea unui animal la rele tratamente;

d) nerespectarea dispozitiilor art. 26 alin. (3);

e) supunerea unui animal la cruzimi.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;

b) cele de la lit. b) si c), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;

c) cea de la lit. d), cu amendă de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 24. - În cazul săvârsirii de trei ori pe o perioadă de 2 ani a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c) si e) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contraventională, se aplică si măsura confiscării animalelor. În acest caz, animalele se cazează în adăposturile care functionează pe lângă consiliile locale si sunt valorificate în conditiile legii.

Art. 25. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane împuternicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23 alin. (2), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Administratiei si Internelor, prin organele abilitate, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele împuternicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Administratiei si Internelor au acces în clădiri, adăposturi si alte locuri unde sunt tinute animalele, precum si dreptul de a solicita orice informatie si documente necesare controlului si de a preleva probe pentru cercetări si analize de laborator.

(3) În situatia în care locul unde sunt tinute animalele se află la domiciliul sau resedinta detinătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spatiu se face cu acordul detinătorului. În lipsa acordului, detinătorul de animale are obligatia de a face dovada respectării dispozitiilor art. 5.

Art. 27. - Ordinele prevăzute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CONSTANTIN NITĂ

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 205.


*) Conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin Legea nr. 215/2004, reprodusă la pag. 3-16, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se înfiintează prin reorganizarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor, a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si a unor servicii care functionează în structura aceluiasi minister.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia animalelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia animalelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 369.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitătii veterinare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Persoanele fizice si persoanele juridice proprietare sau detinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piată, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse si subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animală, produse si materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea si respectarea întocmai a prevederilor legislatiei sanitar-veterinare, în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Statul sprijină activitatea de apărare a sănătătii animalelor, de supraveghere, prevenire si control al bolilor ce sepot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului institutional si juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăsurarea în conditii optime a activitătilor din domeniul sanitar-veterinar.”

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Organizarea si functionarea serviciilor sanitar-veterinare”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Serviciile sanitar-veterinare se organizează si functionează ca sistem veterinar unic si sunt structurate astfel:

a) servicii sanitar-veterinare de stat - publice;

b) activităti sanitar-veterinare de liberă practică.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o conceptie unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct si autonom, având următoarea structură:

a) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, care coordonează tehnic si administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare, organizează si controlează efectuarea activitătilor sanitar-veterinare publice;

b) institutele veterinare, autorităti de referintă la nivel national pentru domeniile de competentă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii;

c) directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, autorităti sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii, care se înfiintează prin reorganizarea directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

d) circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

e) posturile de inspectie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura Autoritătii.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autoritatea se înfiintează prin reorganizarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor, a Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si a unor servicii care functionează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Autoritatea preia drepturile, obligatiile, competentele, personalul si resursele financiare ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si ale Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor.”

8. După articolul 6 se introduc articolele 61-69 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Autoritatea functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Finantarea Autoritătii se asigură din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat.

Art. 62. - Autoritatea are drept scop:

a) apărarea sănătătii animalelor, protectia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, în raport cu cresterea animalelor, identificarea si înregistrarea animalelor;

b) realizarea sigurantei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.

Art. 63. - Autoritatea are următoarele atributii principale:

a) organizează serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitătile de finantare ale acestora;

b) organizează activitătile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

c) stabileste atributiile si responsabilitătile serviciilor sanitar-veterinare de stat;

d) elaborează si promovează, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, cadrul legal în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor;

e) participă la activitatea de standardizare, gradare si calificare a produselor alimentare;

f) organizează activitatea în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, conform limitelor de competentă legale;

g) realizează, în colaborare cu alte autorităti abilitate implicate, sistemul de analiză, gestionare si comunicare a riscului în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor;

h) emite avize stiintifice si acordă asistentă tehnică si stiintifică privind legislatia natională si comunitară în domeniile care au o influentă directă sau indirectă asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale. Furnizează informatii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii si comunică riscurile;

i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protectie a vietii si sănătătii umane, tinând seama de sănătatea si bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor si protectia mediului;

j) colectează si analizează datele pentru a permite caracterizarea si monitorizarea riscurilor care au o influentă directă sau indirectă asupra sigurantei alimentelor si în domeniul hranei pentru animale;

k) acordă consultantă stiintifică si asistentă tehnică si stiintifică privind nutritia umană, tinând seama de prevederile legislatiei nationale si comunitare, emite avize stiintifice cu privire la probleme legate de sănătatea si bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, precum si avize stiintifice privind produsele, altele decât alimentele si hrana pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 214/2002;

l) emite avize stiintifice care servesc drept bază stiintifică pentru elaborarea si adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate;

m) elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atributiilor specifice.

Art. 64. - (1) Autoritatea functionează în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, precum si cu celelalte autorităti nationale ce au competente executive în domeniul sigurantei alimentelor.

(2) Autoritatea cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentară, cu institutiile similare comunitare si din statele membre, precum si cu institutiile similare internationale.

Art. 65. - (1) În îndeplinirea atributiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeană pentru Siguranta Alimentară si actionează pe bază de autonomie functională si decizională conform angajamentelor asumate de România.

(2) În cadrul Autoritătii functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, condus de presedintele Autoritătii.

Art. 66. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) În exercitarea atributiilor care îi revin presedintele emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(3) Presedintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu stiintific si un consiliu consultativ, fără personalitate juridică.

(4) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

Art. 67. - Secretarul general al Autoritătii este numit prin decizie a primului-ministru. Atributiile sale sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 68. - (1) Consiliul stiintific este format din minimum 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se aprobă prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

Art. 69. - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si reprezentanti ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritătii.

(3) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al presedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.

(4) Membrii Consiliului stiintific beneficiază de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia brută a presedintelui Autoritătii.”

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Autoritatea are în structura sa următoarele directii generale:

a) Directia generală sanitară veterinară, condusă de un director general - medic veterinar;

b) Directia generală pentru siguranta alimentelor, condusă de un director general;

c) Directia generală pentru inspectie, control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare, condusă de un director general;

d) Directia generală economică, administrativă, juridică si relatii internationale, condusă de un director general.

(2) Directorii generali ai directiilor generale sunt numiti, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general al Directiei generale sanitare veterinare emite decizii tehnice si poate dispune măsuri urgente în cazul unor situatii deosebite în domeniul sanitar-veterinar.”

10. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Autoritatea îsi desfăsoară activitatea conform principiilor independentei, transparentei, confidentialitătii, accesului la documente si informatii în conditiile legii.

(2) Autoritatea prezintă anual Guvernului un raport privind activitatea desfăsurată, care include bilantul rezultatelor.”

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autoritătii, institutelor veterinare si directiilor sanitar- veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea în structura altor ministere au atributii si competente de medic veterinar oficial si pot fi trecuti, cu acordul părtilor, în structura Autoritătii.”

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

Atributii si competente ale serviciilor sanitar-veterinare de stat”

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Domeniile de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare de stat sunt:

a) stabilirea obligatiilor si responsabilitătilor persoanelor fizice si juridice în domeniul sanitar-veterinar;

b) stabilirea obligatiilor si responsabilitătilor institutiilor si organelor administratiei publice în domeniul sanitar-veterinar;

c) autorizarea, omologarea si acreditarea în domeniul sanitar-veterinar;

d) sistemul informatic sanitar-veterinar national;

e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare;

f) definirea termenilor tehnici utilizati în domeniul sanitar-veterinar, prevăzuti în anexa nr. 1;

g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protectie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale si prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

h) sănătatea publică veterinară;

i) identificarea si înregistrarea animalelor;

j) stabilirea cerintelor sanitar-veterinare si controlul producerii, miscării interne, punerii pe piată, comertului, importului, tranzitului si exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) nutritia animalelor, furajele medicamentate si aditivii furajeri;

l) stabilirea cerintelor sanitar-veterinare pentru protectia si bunăstarea animalelor si controlul aplicării acestora;

m) inspectia si controalele sanitar-veterinare;

n) cerintele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproductie a animalelor;

o) stabilirea cheltuielilor în domeniul sanitar-veterinar;

p) elaborarea si punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul sanitar-veterinar;

q) stabilirea necesitătilor de investitii si dotare în domeniul sanitar-veterinar.”

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Autoritatea are următoarele atributii:

a) organizează activitătile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tării, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătătii animalelor, a sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;

b) elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii, pentru domeniile de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare, unice si obligatorii pentru persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 2;

c) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare;

d) stabileste responsabilitătile generale ale medicilor veterinari;

e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar;

h) împreună cu Ministerul Sănătătii răspunde de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor de origine animală;

i) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor;

j) organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea posturilor de inspectie la frontieră;

k) organizează si asigură functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene;

l) elaborează regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitătile acestora;

m) organizează si controlează activitătile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti;

n) stabileste cerintele sanitar-veterinare;

o) elaborează programele nationale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Drepturile si competentele Autoritătii sunt următoarele:

a) are acces liber, pentru a-si exercita competentele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum si în alte locuri ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

b) solicită prezentarea si verificarea oricăror documente, date si informatii relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) dispune măsuri de protectie si restrictie privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) suspendă sau interzice functionarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1);

e) impune măsuri de restrictie privind miscarea si certificarea sanitar-veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar ce se află în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

f) limitează sau interzice comertul, importul, producerea sau punerea pe piată, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respectă cerintele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

i) inspectează si controlează conformitatea cu cerintele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea si distrugerea produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) aplică sanctiuni contraventionale în cazul săvârsirii unor fapte care constituie contraventii la legislatia sanitar-veterinară;

l) solicită organelor administratiei publice centrale si locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.”

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - În vederea realizării activitătilor sanitar-veterinare publice, în limitele de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu asociatiile si patronatele din domeniul agricol si industria farmaceutică, cu reprezentantii societătii civile si cu organizatiile internationale din domeniul sanitar-veterinar.”

17. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

“Art. 121. - Atributiile Autoritătii în domeniul sigurantei alimentelor sunt stabilite si prin legislatia specifică.”

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligatii:

a) să anunte de urgentă autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor despre orice suspiciune privind aparitia unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum si a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea si protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

b) să ia măsurile de urgentă prevăzute de lege, pentru a preveni si a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor si sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) să participe, la solicitarea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, a Autoritătii, la actiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România;

d) să dispună respectarea perioadelor de asteptare si întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenta de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman;

e) să înregistreze si să păstreze, pentru o perioadă stabilită de Autoritate, un registru cu activitatea desfăsurată si evidenta modului de prescriere, distribuire si utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri si a furajelor medicamentate;

f) să păstreze confidentialitatea asupra oricăror fapte, informatii sau documente de care iau cunostintă în exercitarea activitătilor, pentru care există drepturi de autor, protectie de confidentialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licentiată.”

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Medicii veterinari oficiali au următoarele obligatii principale:

a) dispun aplicarea prevederilor legislatiei sanitar-veterinare, controlează respectarea acestora si efectuează activitătile sanitar-veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor;

b) dispun măsurile necesare si supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice si juridice, pentru apărarea si îmbunătătirea sănătătii animalelor, protectia sănătătii publice, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

c) dispun fără întârziere măsurile necesare, până la clarificarea oricăror suspiciuni referitoare la aparitia unei boli sau a unui element de risc în relatie cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

d) dispun măsurile necesare pentru precizarea cauzelor îmbolnăvirilor si controlează aplicarea măsurilor specifice în vederea controlului si eradicării bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor;

e) participă la evaluarea costurilor de compensare, în cazul tăierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare si procesare a deseurilor animaliere, de dezinfectie, deratizare si dezinsectie, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animală ori de produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

f) asigură controlul produselor si subproduselor de origine animală destinate consumului uman, precum si al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutritia animalelor si al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piată, si al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului si comertului;

g) participă la cursuri de instruire în domeniul sanitar-veterinar.

(2) Măsurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atributiilor si responsabilitătilor lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităti ce intră sub incidenta competentelor serviciilor sanitar-veterinare.

(3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competentele autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, prevăzute la art. 11.

(4) În functie de strategia natională în domeniul sanitar-veterinar, Autoritatea poate stabili si alte drepturi si obligatii ale medicilor veterinari oficiali.”

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciti au obligatiile prevăzute la art. 13, precum si cele ce rezultă din contractele pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice, încheiate cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a actiunilor privind identificarea si înregistrarea animalelor, precum si a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti pot angaja personal sanitar-veterinar propriu sau pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizati în conditiile legii.

(3) Numărul posturilor pentru personalul sanitar-veterinar propriu, pentru fiecare directie sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(4) Activitătile de asistentă medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare.”

21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“Obligatiile si responsabilitătile în domeniul sanitar-veterinar”

22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Persoanele fizice si persoanele juridice prevăzute la art. 2 au următoarele obligatii:

a) să anunte directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene sau a municipiului Bucuresti începerea ori sistarea activitătilor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

b) să asigure sprijinul necesar autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru realizarea atributiilor si responsabilitătilor acestora;

c) să permită accesul liber, permanent si nerestrictionat al autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru efectuarea inspectiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) să ofere autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor asistenta necesară în timpul controalelor, inspectiilor, verificărilor si examinărilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atributiilor si responsabilitătilor acestora;

e) să anunte fără întârziere autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale si administratia publică locală despre aparitia oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii si a altor produse si subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale;

f) să anunte autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/iesirea de animale în/din localităti, înstrăinarea si dobândirea de animale, disparitia, moartea, tăierea de animale, precum si orice alte evenimente privind miscarea animalelor;

g) să sprijine autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor în efectuarea actiunilor sanitar-veterinare de interes public;

h) să prezinte animalele pentru efectuarea actiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data si ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

i) să respecte măsurile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor;

j) să anunte autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor locală si să solicite certificatul de sănătate animală si de transport ori alte documente necesare în vederea miscării sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

k) să trimită autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor si certificatelor ce însotesc animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

l) să respecte interdictiile si restrictiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor privind activitătile prevăzute la art. 2;

m) să pună pe piată, să importe, să exporte si să comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de asteptare sau de întrerupere;

n) să respecte măsurile de interdictie si restrictie pentru produse medicinale veterinare si pentru produse si materii utilizate în nutritia animalelor, pentru unele substante interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relatie cu produsele de origine animală;

o) să pună la dispozitie autoritătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele de origine animală, produsele medicinale veterinare, deseurile, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agentii patogeni de origine animală, produsele si materiile utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor, în vederea examinării si testării acestora, pentru depistarea unor substante interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri sanitar-veterinare;

p) să respecte măsurile de interzicere sau restrictionare privind punerea pe piată, importul, exportul, tranzitul si comertul cu produse si subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, precum si dispozitiile autoritătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor de distrugere a produselor si subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutritia animalelor, ce pot constitui un risc potential pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

q) să aplice normele sanitar-veterinare privind cerintele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproductie si utilizare ratională a animalelor, precum si măsurile suplimentare stabilite de autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor în aceste domenii;

r) să aplice măsurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum si pentru controlul si eradicarea sau prevenirea difuzării acestora în teritoriu;

s) să întretină în bună stare de functionare si igienă, cu respectarea strictă a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

s) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, certificatele si documentele ce atestă sau certifică starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animală sau a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar;

t) să respecte măsurile de suspendare sau retragere de pe piată a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, si să pună la dispozitie acesteia documentele si produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;

t) să se conformeze cerintelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să colaboreze si să sprijine medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în exercitarea competentelor specifice domeniului sanitar-veterinar.”

24. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“Autorizarea, omologarea si acreditarea în domeniul  sanitar-veterinar”

25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Functionarea exploatatiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervatiilor nationale si grădinilor zoologice, păsunilor si taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, statiilor de incubatie a ouălor, precum si a unitătilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piată, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deseuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenti patogeni de origine animală, produse si materii utilizate în nutritia animalelor ori alte materii si produse ce pot influenta starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sunt autorizate de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori, după caz, de către Autoritate si au asigurate supravegherea si controlul sanitar-veterinar, în conditiile legii.

(2) Autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor autorizează unitătile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerintele prevăzute de legislatia sanitar-veterinară în vigoare.

(3) Autoritatea autorizează, în conditiile legii, unitătile prevăzute la alin. (1) care efectuează activităti de export.

(4) Autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor participă în comisiile de omologare si acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, în conditiile legii.

(5) Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc taxele prevăzute în anexele nr. 3, 4 si 5, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autoritătii împreună cu Ministerul Finantelor Publice.

(6) Autoritatea va elabora norme sanitar-veterinare privind cerintele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele prevăzute la alin. (1) în vederea autorizării pentru activitătile supuse autorizării sanitar-veterinare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Functionarea unitătilor de tăiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii, este permisă numai dacă sunt autorizate si au asigurată asistenta tehnică sanitar-veterinară de stat, în conditiile legislatiei sanitar-veterinare.

(2) Asistenta tehnică sanitar-veterinară prevăzută la alin. (1) se asigură de personalul sanitar-veterinar angajat, în conditiile legii, pe perioadă determinată, de către directiile sanitar-veterinare sipentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.”

27. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

Cerinte sanitar-veterinare si controale de sănătate pentru animale vii si material germinativ de origine animală”

28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) În vederea certificării miscării animalelor si a aplicării conceptului de zonare si regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, defineste sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) si a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, în conditiile prevăzute de legislatia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Institutul veterinar de profil întocmeste si monitorizează situatia actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum si a zonelor si regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificării sanitar-veterinare, prevăzut la alin. (1).”

29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu animale vii si material germinativ de origine animală sunt supuse certificării sanitar-veterinare.

(2) Animalele vii si materialul germinativ de origine animală, pentru a fi puse pe piată, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comertului, trebuie să fie însotite de certificat sanitar-veterinar si, după caz, de alte documente pentru atestarea îndeplinirii cerintelor sanitar-veterinare si de conformitate.

(3) Cerintele sanitar-veterinare, conditiile, modalitătile si competentele de certificare sanitar-veterinară sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(4) Autoritatea poate modifica si completa cerintele, conditiile, modalitătile si competentele de certificare, în functie de strategia serviciilor sanitar-veterinare.”

30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Autoritatea pune în aplicare la nivel national un sistem unic de identificare si înregistrare a animalelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor si a materialului germinativ de origine animală, în corelatie directă cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea.

(2) Autoritatea este coordonatorul activitătilor privind identificarea si înregistrarea animalelor si proprietarul sistemului informatic pentru identificarea si înregistrarea animalelor.”

31. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Comertul, importul, miscarea internă, tranzitul si exportul de animale vii si material germinativ de origine animală se realizează în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevăzute în normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Autoritatea stabileste tările terte autorizate si unitătile pentru export în România de animale vii si material germinativ de origine animală.”

32. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Materialul germinativ de origine animală trebuie să fie produs în unităti specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(2) Unitătile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise în lista oficială elaborată de Autoritate si sunt supuse inspectiei si controalelor sanitar-veterinare, în vederea conformitătii cu cerintele sanitar-veterinare prevăzute de legislatia sanitar-veterinară.

(3) Prelevarea, prelucrarea si depozitarea materialului germinativ de origine animală se efectuează de echipe specializate, autorizate de Autoritate.”

33. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) În cadrul comertului, tranzitului sau importului de animale vii si material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, Autoritatea poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protectie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor.

(2) Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire.

(3) Sunt exceptate de la obligatia anuntării si notificării cazurile de îmbolnăvire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări stiintifice ori testări ale unor produse medicinale veterinare.”

34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizată prin efectuarea actiunilor de supraveghere sanitar-veterinară activă si pasivă, în vederea cunoasterii incidentei si prevalentei acestora.

(2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin miscarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, Autoritatea elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) Autoritatea stabileste si actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declarării si notificării oficiale, precum si a celor supuse carantinei de necesitate, diferentiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzabilitate, particularitătile modului si ale căilor de transmitere a acesteia, precum si cu implicatiile economico-sociale.

(4) Pentru sprijinirea actiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor, prin hotărâre a consiliului local sau judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie comandamente antiepizootice formate din conducători ai unitătilor de pe teritoriul respectiv si alte persoane cărora le revin sarcini în aplicarea măsurilor de control stabilite de Autoritate cu privire la combaterea bolilor.

(5) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru economia natională, prin hotărâre a Guvernului se constituie comandamentul antiepizootic central, alcătuit din conducători ai ministerelor si ai altor organe ale administratiei publice centrale, care stabileste măsurile ce se impun în toate sectoarele social-economice si răspunde de aplicarea acestora, în conditiile legii.

(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implică tăierea sau uciderea unor animale, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în conditii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la valoarea de înlocuire la pretul pietei a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boală, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(8) Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea si combaterea epizootiilor si apărarea sănătătii animalelor, în cazul actiunilor de importantă deosebită, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autoritătii.

(9) Autoritatea va elabora si va pune în aplicare strategii nationale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii si criterii similare cu cele utilizate de statele membre.

(10) Autoritatea elaborează si pune în aplicare planuri nationale de necesitate si alertă pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor.

(11) Lista bolilor pentru care se elaborează programe nationale de necesitate si alertă se stabileste de Autoritate.”

35. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Autoritatea elaborează, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe nationale de eradicare si controlează aplicarea corectă si în termenele stabilite a acestora.

(2) Autoritatea întocmeste documentatia necesară pentru obtinerea statusului de tară sau zonă liberă ori oficial liberă de aceste boli si dispune aplicarea măsurilor pentru mentinerea acestui status.

(3) Autoritatea realizează zonarea si regionalizarea teritoriului României în functie de bolile prevăzute la alin. (1).”

36. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Consiliile locale sau judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, asigură strângerea si distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unitătile de ecarisaj, organizează actiuni de strângere a câinilor fără stăpân si asigură aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internationale si amenajează si întretin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare.”

37. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:

Cerinte sanitar-veterinare privind produsele si subprodusele de origine animală destinate consumului uman”

38. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Comertul, importul, producerea, punerea pe piată, tranzitul si exportul de produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman se realizează în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.

(2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, tipurile de produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piată si care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului.”

39. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Produsele si subprodusele de origine animală destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piată, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspectiilor si controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare si dacă au fost obtinute de la animale care:

a) nu au făcut obiectul unor restrictii din motive sanitar-veterinare; sau

b) au făcut obiectul unor restrictii din motive sanitar-veterinare, dar care:

- au fost marcate cu o marcă specială în acest sens;

- au fost tratate sau procesate printr-o metodă adecvată pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal.”

40. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Miscarea internă, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare.

(2) Cerintele sanitar-veterinare, conditiile si modalitătile realizării certificării sanitar-veterinare, precum si stabilirea competentelor de certificare pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al presedintelui.”

41. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:

“Cerinte sanitar-veterinare privind deseurile animaliere, subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agentii patogeni de origine animală  si produsele selectate de origine vegetală”

42. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Comertul, importul, miscarea internă, tranzitul si exportul deseurilor animaliere, subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, agentilor patogeni de origine animală si produselor selectate de origine vegetală se realizează în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.”

43. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Schimbul de agenti patogeni si de material patologic de origine animală se realizează numai între unităti de învătământ superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unităti si institutii de cercetare, unităti ce produc preparate imunologice, kituri si reagenti de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfăsura astfel de activităti, în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.”

44. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Deseurile animaliere si subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sunt supuse inspectiei si contractelor sanitar-veterinare la locurile de producere, colectare, depozitare, sortare, precum si în unitătile de procesare a acestora, în scopul prevenirii si răspândirii de boli la animale si oameni si respectării conditiilor igienice de procesare a acestora, în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.”

45. Articolul 35 se abrogă.

46. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

“Cerinte sanitar-veterinare comune pentru protectia sănătătii publice”

47. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană.”

48. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al presedintelui, pentru supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animală destinate consumului uman.

(2) Autoritatea elaborează si pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul national de supraveghere si monitorizare a unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animală si controlează respectarea cerintelor sanitar-veterinare specifice.

(3) Autoritatea transmite organismelor internationale informatiile si datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligatiilor asumate.”

49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Autoritatea stabileste si pune în aplicare, prin autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor.

(2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii si controlului zoonozelor în relatie cu sănătatea animalelor si a produselor si subproduselor de origine animală supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar.”

50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Autoritatea stabileste si pune în aplicare, prin autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrană concentrată pentru animale de companie.

(2) Autoritatea elaborează si actualizează lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrană concentrată pentru animale de companie, a aditivilor furajeri si lista unitătilor si întreprinderilor autorizate să producă furaje medicamentate, aditivi furajeri si hrană concentrată pentru animale de companie.”

51. Titlul capitolului XII va avea următorul cuprins:

“Cerinte sanitar-veterinare privind inspectiile si controalele sanitar-veterinare”

52. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) Importul, exportul si tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar se efectuează numai prin posturile de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei României.

(2) Autoritatea elaborează cerintele sanitar-veterinare pentru organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale, aprobate prin ordin al presedintelui.

(3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligatia să ia măsuri pentru asigurarea conditiilor corespunzătoare de desfăsurare a activitătii sanitar-veterinare, precum si a bazei materiale si a fortei de muncă necesare pentru efectuarea dezinfectiei, dezinsectiei si deratizării în aceste locuri, ca si pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deseuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.

(4) Activitatea de dezinfectie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurată de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.

(5) Dacă la punctele de inspectie si controale sanitar-veterinare de frontieră se depistează boli transmisibile ale animalelor sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protectia animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor, întregul lot de animale se va returna către tara de origine, iar dacă această măsură nu este posibilă, Autoritatea poate dispune tăierea imediată si valorificarea în conditii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum si distrugerea obiectelor si materialelor aferente.

(6) În situatiile prevăzute la alin. (5) Autoritatea trebuie să notifice măsurile dispuse autoritătii sanitar-veterinare centrale a tării exportatoare.

(7) Când prin conventiile sau acordurile sanitar-veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora.”

53. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din tări terte, fac obiectul inspectiei si controalelor sanitar-veterinare la frontieră, efectuate de autoritătile sanitar-veterinare în baza cerintelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.

(2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate si special amenajate, autorizate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerintelor sanitar-veterinare specifice.”

54. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Autoritatea stabileste si pune în aplicare, prin autoritătile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cerintele sanitar-veterinare privind inspectia si controalele sanitar-veterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele si subprodusele supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si controlează conformitatea cu aceste cerinte.

(2) Responsabilitatea respectării conditiilor de igienă privind producerea, transportul, punerea pe piată si comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar apartine unitătilor prevăzute la art. 18 alin. (1).

(3) Autoritatea controlează respectarea conditiilor de igienă prevăzute la alin. (2).

(4) Autoritatea elaborează si pune în aplicare programul national de inspectie si controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilitătile Autoritătii si ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.”

55. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - În vederea importului din tări terte al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu tările, unitătile sau întreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanti ai Autoritătii pot efectua evaluări sanitar-veterinare în tările si la obiectivele mentionate privind respectarea cerintelor sanitar-veterinare si conformitatea acestor obiective cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare românesti ce reglementează importul din tări terte.”

56. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:

Cerinte sanitar-veterinare privind protectia si bunăstarea animalelor”

57. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Proprietarii, detinătorii sau îngrijitorii de animale au obligatia să respecte si să aplice prevederile legislatiei sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adăpostirea si îngrijirea animalelor din exploatatii, grădini, parcuri si rezervatii zoologice ori din aglomerările temporare de animale sau pe perioada păsunatului, în scopul respectării cerintelor fiziologice si de comportament ale acestora, potrivit legislatiei în domeniul protectiei si bunăstării animalelor.

(2) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru protectia animalelor de fermă, a animalelor în timpul transportului, în timpul tăierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, grădinile, rezervatiile zoologice, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competitie, a animalelor din aglomerări temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de disparitie si controlează conformitatea cu aceste cerinte.

(3) Autoritatea, în colaborare cu organizatiile neguvernamentale pentru protectia animalelor, va lua măsurile necesare pentru respectarea cerintelor sanitar-veterinare prevăzute la alin. (2).”

58. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor.

(2) Autoritatea stabileste lista diferitelor categorii de furaje si materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate si a altor materii si produse utilizate în furajarea sau nutritia animalelor în România.”

59. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Autoritatea stabileste, prin ordin al presedintelui, cerintele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare.

(2) Autoritatea elaborează si actualizează, prin ordin al presedintelui, lista unitătilor care fabrică produse medicinale veterinare, precum si lista fabricantilor si distribuitorilor autorizati să aibă în posesie substante active cu proprietăti anabolice, antiinfectioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare.

(3) Autoritatea stabileste si actualizează, prin ordin al presedintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de asteptare si întrerupere, precum si a interdictiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse.

(4) Autoritatea elaborează si pune în aplicare un program de farmacovigilentă.”

60. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - Împreună cu autoritatea natională responsabilă pentru activitătile de ameliorare si selectie a animalelor si cu organizatiile si asociatiile crescătorilor de animale, Autoritatea stabileste cerintele sanitar-veterinare privind animalele si activitatea de reproductie.”

61. Titlul capitolului XIV va avea următorul cuprins:

Finantarea si cheltuielile serviciilor si activitătilor sanitar-veterinare de stat”

62. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din fonduri publice.

(2) Autoritatea asigură finantarea cheltuielilor pe bază de programe ce se aprobă ca anexe la bugetul acesteia, pentru:

a) efectuarea actiunilor cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;

b) actiunile cuprinse în programele nationale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor;

c) instituirea, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar-veterinare nationale;

d) actiunile privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, potrivit legii;

e) actiunile privind identificarea si înregistrarea bovinelor, potrivit legii;

f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti;

g) actiunile prevăzute în alte programe nationale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare.

(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) lit. f) se realizează pe bază de contract încheiat, în conditiile legii, cu institutiile de învătământ sau cu alte institutii abilitate.

(4) Veniturile realizate din exercitarea activitătii de inspectie si control sanitar-veterinar se virează lunar de către unitătile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finantării cheltuielilor curente si de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct.

(5) Veniturile proprii pentru institutiile prevăzute la art. 5 lit. b) si c) se constituie din exercitarea activitătii de inspectie si control sanitar-veterinar, din tarife pentru activităti sanitar-veterinare si de laborator, din consultantă si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrări de laborator, precum si din alte activităti din domeniul sanitar-veterinar.

(6) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) si (5) sunt destinate finantării cheltuielilor curente si de capital si se înregistrează în contabilitate în mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite si pentru a angaja personal de specialitate si auxiliar.

(7) Cuantumul tarifelor pentru veniturile proprii se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(8) Veniturile proprii ale Autoritătii se constituie dintr-o cotă din veniturile proprii ale unitătilor subordonate, prevăzute în anexa nr. 2.

(9) Cotele prevăzute la alin. (8) se aprobă anual prin ordin al presedintelui Autoritătii, se utilizează pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si, în functie de politica sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, pot fi redistribuite la unităti subordonate.”

63. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Activitatea de inspectie si control sanitar-veterinar de frontieră se face de către Autoritate prin posturile de inspectie la frontieră. Veniturile proprii ale Autoritătii se constituie si din tarifele privind inspectia si controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform conventiei încheiate, pentru activitătile de tranzit, import si export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar au obligatia să le achite.

(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

64. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Cheltuielile implicate de executarea măsurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspectie la frontieră, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabilă, conform conventiei încheiate.

(2) Sistemul informatic sanitar-veterinar national cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru înregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alertă, sistemul informatic pentru monitorizarea miscării animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului si tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinară a bolilor transmisibile ale animalelor, precum si alte sisteme informatice necesare realizării atributiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat în limitele de competentă ale acestora.”

65. După articolul 50 se introduce articolul 501 cu următorul cuprins:

“Art. 501. - Autoritatea poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare si informare referitoare la activitatea specifică.”

66. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Faptele care constituie contraventii la normele sanitar-veterinare, precum si persoanele care pot să constate contraventii si să aplice sanctiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sanctiunile contraventionale se aplică si persoanelor juridice.

(3) Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

67. După articolul 51 se introduc articolele 511 si 512 cu următorul cuprins:

“Art. 511. - (1) În cadrul scolilor de studii postuniversitare din facultătile evaluate si aprobate de Comisia Europeană se înfiintează centre de formare continuă si instruire veterinară, cu personalitate juridică, în coordonarea Autoritătii.

(2) Atestarea privind absolvirea si promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continuă si instruire sanitar-veterinară se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise în comun de Autoritate si facultătile evaluate si aprobate de Comisia Europeană.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a centrelor de formare continuă si instruire sanitar-veterinară se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 512. - (1) Se înfiintează Comitetul National Codex Alimentarius, fără personalitate juridică, în coordonarea presedintelui Autoritătii.

(2) Componenta si atributiile Comitetului National Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

68. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonante Autoritatea elaborează si aprobă, prin ordin al presedintelui, norma sanitar-veterinară privind definirea termenilor utilizati în domeniul sanitar-veterinar.”

69. Articolele 53 si 54 se abrogă.

70. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins: «d) administrator - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.»

2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins: «Art. 4. - (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspectie la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală si al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespundă conditiilor generale si speciale stabilite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin ordin al presedintelui acesteia.»

3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspectie din structura acestuia, precum si reactualizarea listei punctelor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, silvicultură, protectia mediului si transport.»

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autoritătilor publice centrale care răspund de administratia publică, agricultură, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, silvicultură, protectia mediului si transport.»

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează si functionează în cadrul PIF, în structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.»

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - Atributiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.»

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - Coordonarea si controlul activitătii tehnice si administrative a PIF, competentele si responsabilitătile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.»

8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

«(3) După realizarea dezbaterilor mentionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Autoritatea Natională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului si vor cuprinde răspunderile si termenele, încadrate în strategia natională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea si asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes national.»

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

«Art. 12. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este responsabilă pentru finantarea proiectării si construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.»

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - Imobilele necesare constituirii si functionării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si vor fi date în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.»”

71. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Structura organizatorică, functionarea si numărul de posturi finantate de la buget ale Autoritătii, ale institutelor veterinare si ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Numărul de posturi ale Autoritătii se asigură prin preluarea unui număr de 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, 14 posturi finantate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătătii si 35 de posturi finantate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, si a posturilor finantate din venituri proprii si din fondurile publice aferente unitătilor subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la Autoritate.

(3) Personalul din cadrul Autoritătii si din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format atât din functionari publici, cât si din personal contractual.

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autoritătii se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii si fonduri publice, iar salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor.

(5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din functionari publici, cât si din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

(6) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, în limita posturilor disponibile.”

72. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 si în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finantarea actiunilor si a activitătilor Autoritătii si a unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se asigură sursele financiare pentru activitătile prevăzute în:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004;

c) Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003.”

73. După articolul 57 se introduce articolul 571 cu următorul cuprins:

“Art. 571. - Proiectele derulate prin intermediul Unitătii de implementare a programelor PHARE si ale Băncii Mondiale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, până la constituirea unitătilor de implementare a programelor PHARE si ale Băncii Mondiale în cadrul Autoritătii.”

74. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor auriculare se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati în conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinatie.»”

75. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Atribuirea contractelor de servicii privind aplicarea mărcilor/crotaliilor auriculare si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati în conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinatie.»

2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«(3) Achizitionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor si caprinelor se face de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin licitatie publică, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.»”

76. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - Toate referirile la «Agentia Natională Sanitară Veterinară» si la «Agentia Română pentru Siguranta Alimentelor» din legislatia în vigoare se consideră ca fiind făcute la «Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor».”

77. Anexele nr. 1-5 vor avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINIREA TERMENILOR

 

- Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor - autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

- activitate sanitar-veterinară - activitatea desfăsurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonantă;

- activitate sanitar-veterinară publică - activităti sanitar-veterinare strategice, de interes national, efectuate în limitele de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor si politicilor guvernamentale de apărare si îmbunătătire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protectia sănătătii publice, a animalelor, protectia mediului si siguranta alimentelor;

- activitate sanitar-veterinară de liberă practică – activităti sanitar-veterinare, altele decât cele publice, efectuate de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;

- autoritate sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor - autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, ce are atributii în domeniile de competentă ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice altă autoritate din domeniul sanitar-veterinar, căreia i s-au delegat aceste puteri si competente;

- autoritate centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării si implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competentelor si atributiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării si controlului activitătilor sanitar-veterinare publice;

- autoritate sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană - serviciile publice sanitar-veterinare descentralizate, subordonate tehnic si administrativ autoritătii centrale, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, având autoritatea si responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul judetului respectiv, a gestionării, realizării si controlului activitătilor sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum si alte competente delegate de autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor; este reprezentată de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

- autoritate locală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscriptiilor sanitar-veterinare teritoriale, subordonată tehnic si administrativ autoritătii judetene sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, respectiv a municipiului Bucuresti, care are responsabilitatea realizării, gestionării si notificării activitătilor sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;

- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat si retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitătile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară la care îsi desfăsoară activitatea;

- medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităti sanitar-veterinare de liberă practică în conditiile legii;

- medic veterinar de liberă practică împuternicit – medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitar- veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pe bază de contract, să efectueze unele activităti sanitar-veterinare publice în conditiile legii;

- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;

- tări terte - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, conventii sau alte întelegeri internationale privind domeniul sanitar-veterinar;

- animal - mamifere, păsări domestice si sălbatice, pesti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluste, gasteropode, crustacee si tunicate;

- punerea sub sechestru veterinar - procedură ce constituie o atributie a autoritătilor sanitar-veterinare si care constă în interzicerea punerii pe piată, comercializării si miscării unor animale vii, produse germinative de origine animală si a altor produse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, precum si în cazarea sau depozitarea acestora în spatiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinară, în vederea stabilirii destinatiei finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;

- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restrictii sanitar-veterinare si dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor si subproduselor supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;

- distrugere - neutralizarea deseurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;

- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glont liber sau a pustii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum si injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăti anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;

- tăiere - provocarea mortii unui animal prin sângerare, pentru a obtine produse destinate consumului uman.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice cu personalitate juridică:

1.

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat

2.

Institutele veterinare:

 

a) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

b) Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

 

c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

II.

Institutii publice fără personalitate juridică:

1.

Circumscriptiile sanitar-veterinare zonale

2.

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

ANEXA Nr. 3

 

TAXE

pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar-veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de înregistrare si reînregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Taxa (lei/U.M.)

I.

AVIZ SANITAR-VETERINAR DE IMPORT:

 

 

1.

a) materii prime furajere, furaje concentrate, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteice, medicamente pulvis si altele

tonă

3.000

 

b) animale mici pentru reproductie, animale mici pentru măcelărie, animale mici pentru concurs, expozitii, păsări exotice

cap

3.000

 

c) animale mijlocii pentru măcelărie, animale mijlocii pentru reproductie

cap

3.000

2.

- ouă pentru incubatie

1.000 bucăti

10.000

3.

a) animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproductie

cap

25.000

 

b) păsări pentru carne

cap

5.000

 

c) păsări pentru reproductie, porumbei pentru concurs, expozitii, alte manifestări

cap

5.000

4.

a) pui de o zi

1.000 cap

10.000

 

b) pui reproductie si/sau crestere

1.000 cap

10.000

5.

- animale de companie (câini, pisici, maimute si altele)

cap

50.000

6.

- medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, până la 1.000 flacoane

lot

150.000

7.

- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, între 1.000-5.000 flacoane

lot

200.000

8.

- medicamente de uz veterinar, alte produse de uz veterinar, peste 5.000 flacoane

lot

400.000

9.

- familii de albine

familie

0

10.

- ouă pentru consum 1.000

bucăti

25.000

11.

- lapte, lapte condensat 100

litri

25.000

12.

- slănină crudă, grăsimi tehnice

tonă

4.000

13.

a) subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane etc.)

tonă

5.000

 

b) untură, cochilii de melci, organe necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentară, izolat proteic alimentar, gelatină alimentară si tehnică

tonă

5.000

14.

- produse lactate proaspete (iaurt, friscă etc.), lapte praf, unt, brânzeturi, cascaval, înghetată, inclusiv praf de înghetată, ingrediente si arome pentru înghetată, subproduse lactate (zer, cazeină), cheag, gogosi de mătase, condimente, lână, piei brute, pene, păr

tonă

100.000

15.

- produse apicole (ceară, polen, venin etc.)

kg

15.000

16.

- ouă de viermi de mătase

kg

150.000

17.

- produse din ouă (praf, maioneză, melanj etc.), miere de albine, membrane artificiale

tonă

150.000

18.

a) peste viu, peste proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broască, carne de melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic (în blană, în pene)

tonă

200.000

 

b) căzătură coarne, conserve si concentrate pentru hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse de abator pentru industria farmaceutică

tonă

200.000

19.

- trofee de vânătoare si blănuri

bucată

600.000

20.

- alte produse nenominalizate

tonă, kg, hl sau alte unităti de măsură

50.000

21.

a) mostre până la 100 kg total

 

0

 

b) produse de uz veterinar pentru înregistrare

 

0

 

c) ajutoare umanitare

 

0

 

d) donatii în cadrul ajutoarelor umanitare de orice fel

 

0

II.

CERTIFICAT DE ABILITARE

bucată

2.500.000

III.

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SI REÎNREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ VETERINAR

produs

15.000.000

IV.

ACORD SANITAR-VETERINAR DE IMPORT

bucată

300.000

V.

AVIZ SANITAR-VETERINAR PENTRU EXPORT:

 

0

 

- animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar-veterinar

 

 

VI.

AVIZ SANITAR-VETERINAR DE TRANZIT:

 

0

 

- animale, produse de origine animală, furaje si alte produse supuse controlului sanitar-veterinar

 

 

 

NOTĂ: Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni din unitatea de măsură prevăzută în prezenta anexă se calculează proportional cu cantitatea respectivă.

 

ANEXA Nr. 4

 

TAXE

pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor

supuse controlului sanitar-veterinar

 

Taxele pentru eliberarea avizului sanitar-veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar-veterinar reprezintă 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitar-veterinară de functionare a acestora.

 

ANEXA Nr. 5

 

TAXE

pentru eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animală, furajelor si altor mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar, precum si a certificatelor de sănătate pentru export animale si certificatelor sanitar-veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Taxa  (lei/U.M.)

A.

Pentru intern:

 

 

1.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport animale

 

0

2.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport ouă de viermi de mătase

 

0

3.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport puiet de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste sau peste destinat repopulării

 

0

4.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport gunoi de grajd în scopul comercializării

 

0

5.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport cadavre, deseuri de abator

 

0

6.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport furaje

tona

5.000

7.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport ouă pentru incubatie 0

 

 

8.

Certificat sanitar-veterinar pentru transport produse de origine animală: carne toate speciile, inclusiv vânat împuscat destinat consumului public

 

0

 

- slănină, seu, subproduse comestibile: organe, intestine, stomacuri

 

 

 

- grăsimi tehnice, oase, păr, piei, coarne, unghii, copite

 

 

 

- alte produse de origine animală nenominalizate

 

 

 

- produse din carne (preparate din carne, conserve, semiconserve carne, alte produse din carne)

 

 

 

- lapte lichid si lapte condensat

 

 

 

- produse lactate proaspete

 

 

 

- brânzeturi, unt, înghetată, lapte praf, praf de înghetată, cazeină

 

 

 

- alte produse din lapte nenominalizate

 

 

 

- peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste sărat, peste afumat

 

 

 

- conserve, semiconserve de peste

 

 

 

- icre de sturion

 

 

 

- icre tarama

 

 

 

- alte produse din peste nenominalizate

 

 

 

- miere de albine

 

 

 

- produse apicole (ceară de albine, lăptisor de matcă, polen etc.)

 

 

 

- alte produse apicole nenominalizate

 

 

 

- ouă pentru consum

 

 

 

- produse din ouă (melanj, praf de ouă, maioneză)

 

 

 

- alte produse din ouă, nenominalizate

 

 

9.

Certificat sanitar-veterinar de sănătate animală pentru intern

 

 

B.

Pentru export:

 

0

10.

Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru export animale si certificat de transport international

 

0

11.

Certificat sanitar-veterinar pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animală, cu exceptia trofeelor

 

0

12.

Certificat sanitar-veterinar de sănătate pentru export trofee:

 

 

 

- ursi

blană + craniu

1.500.000

 

- capre negre

coarne

1.000.000

 

- cerb carpatin

coarne

500.000

 

- cerb lopătar căprior

coarne

300.000

 

- mistreti colti

 

200.000

 

- cocosi de munte

exemplar

250.000

 

- iepuri, fazani, rate, gâste sălbatice, potârnichi

exemplar

100.000

 

- alte păsări sălbatice (prepelite, porumbei, turturele, sitari, grauri, sturzi etc.)

exemplar

50.000

 

NOTĂ:

Taxa pentru cantitătile exprimate în fractiuni din unitatea de măsură prevăzută în prezenta anexă se calculează

proportional cu cantitatea respectivă.”

 

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 90/2003 privind înfiintarea Agentiei Române pentru Siguranta Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 600/2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2004.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 380.