MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

238. - Legea petrolului

 

416. - Decret pentru promulgarea Legii petrolului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

856. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Afumati, judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

190. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport pentru aprobarea nivelului studiilor si conditiilor de ocupare a unor functii de specialitate din unitătile sportive din sectorul bugetar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOTUL SCĂRISOARA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

petrolului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Resursele de petrol situate în subsolul tării si al platoului continental românesc al Mării Negre, delimitat conform principiilor dreptului international si conventiilor internationale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice si apartin statului român.

(2) Petrolul reprezintă substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestră si care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă, sub formă de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de titei si condensat.

(3) Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia amestecurilor de gaz condensat.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite se definesc după cum urmează:

1. abandonare semnifică ansamblul lucrărilor care conduc la închiderea exploatării unui zăcământ de petrol, incluzând lucrările de refacere si reabilitare a mediului;

2. acord petrolier este actul juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între autoritatea competentă si una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea efectuării de operatiuni petroliere si a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora;

3. autoritate competentă este Agentia Natională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, conform atributiilor stabilite de prezenta lege;

4. cadastru extractiv semnifică cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidentă si inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente operatiunilor petroliere: terenuri, constructii si instalatii, sub aspect tehnic, economic, juridic si alte informatii privind perimetrul instituit;

5. carte petrolieră este instrumentul de evidentă care cuprinde:

a) toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului dezvoltare si exploatare, proprietatea, situatia topografică a lucrărilor aferente operatiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol si de productie;

b) date referitoare la delimitarea perimetrelor si operatiunile petroliere efectuate în fazele de prospectiune si explorare;

6. concedent este autoritatea competentă abilitată de lege să acorde concesiunea;

7. concesiune petrolieră semnifică operatiunea juridică prin care statul român, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane juridice române sau străine, în calitate de concesionar, dreptul si obligatia de a efectua, pe risc si cheltuială proprii, operatiuni petroliere ce cad sub incidenta prezentei legi si dreptul de a utiliza bunurile aflate în proprietate publică, necesare realizării operatiunilor petroliere, în schimbul unei redevente;

8. concesionar este titularul căruia i se acordă concesiunea petrolieră;

9. conductă colectoare semnifică orice conductă sau retea de conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală;

10. conductă magistrală este orice conductă, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import si punctele de predare la unitătile de prelucrare, centrele de distributie si la consumatorii racordati direct la aceasta sau la export;

11. conductă de tranzit este conducta care asigură transportul petrolului pe teritoriul României, între două puncte diferite situate pe frontiera de stat a tării, construită în baza unui acord interguvernamental, care are regimul juridic si este operată în conformitate cu prevederile legii speciale prin care se aprobă acordul;

12. depozit subteran este un spatiu din scoarta terestră cu calităti naturale sau dobândite ca urmare a unor operatiuni petroliere ori activităti miniere anterioare, proprii pentru introducerea, stocarea si scoaterea unor volume de petrol;

13. dezvoltare semnifică ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea, montarea, reabilitarea si modernizarea instalatiilor specifice, conductelor colectoare, conductelor magistrale, echipamentelor si a altor utilităti necesare extractiei, tratării, stocării, transportului si tranzitului petrolului;

14. exploatare semnifică ansamblul de lucrări efectuate la si de la suprafată pentru extragerea petrolului, colectarea, tratarea, transportul, precum si tranzitul acestuia prin conductele magistrale, în vederea realizării unor scopuri economice prin folosirea si punerea în valoare a acestuia;

15. explorare semnifică ansamblul de studii si operatiuni care se realizează pentru cunoasterea conditiilor geologice de acumulare a petrolului si cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă si calitativă a acestora, precum si determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare;

16. fond geologic national reprezintă totalitatea datelor privind resursele si rezervele minerale, obtinute din activităti miniere si petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

17. fond national de resurse geologice/rezerve de petrol reprezintă totalitatea resurselor/rezervelor evidentiate si înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă de petrol a tării, determinate conform reglementărilor specifice;

18. fortă majoră semnifică un eveniment imprevizibil, inevitabil si insurmontabil, care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, partială ori totală, a operatiunilor petroliere;

19. înmagazinare subterană reprezintă ansamblul de operatiuni petroliere executate la si de la suprafată pentru introducerea, stocarea în depozite subterane, precum si scoaterea petrolului din acestea, în vederea valorificării;

20. mediu semnifică ansamblul de conditii si elemente naturale, definite conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care pot fi afectate prin operatiuni petroliere;

21. operare a conductelor magistrale semnifică ansamblul activitătilor desfăsurate pentru realizarea transportului petrolului, construirea, exploatarea, dezvoltarea, întretinerea, repararea, modernizarea si abandonarea conductelor magistrale sau a unor portiuni din acestea;

22. operare a terminalelor petroliere semnifică ansamblul activitătilor pentru receptionarea, stocarea si transferul la facilitătile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului si al produselor petroliere;

23. operator semnifică titularul sau o persoană juridică desemnată de titular să conducă operatiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier si să îl reprezinte în relatiile cu autoritatea competentă;

24. operatiuni petroliere semnifică ansamblul de activităti de explorare, dezvoltare, exploatare si abandonare a unui zăcământ petrolier, înmagazinarea subterană, transportul si tranzitul petrolului pe conducte magistrale, precum si operarea terminalelor petroliere;

25. petrimetru petrolier reprezintă aria corespunzătoare proiectiei la suprafată a conturului părtii din scoarta terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de explorare, dezvoltare, exploatare sau înmagazinare, precum si suprafetele necesare desfăsurării activitătilor de explorare, dezvoltare, exploatare, înmagazinare si transport al petrolului, situate în afara acestei arii;

26. perimetru de operare a conductelor magistrale si a terminalului petrolier delimitează culoarul de protectie si sigurantă a conductelor, terenurile aferente statiilor de pompare, comprimare si depozitare, precum si instalatiilor de protectie, securitate si comunicatii aferente;

27. permis de prospectiune este actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul neexclusiv, în sensul că se poate acorda simultan mai multor solicitanti, de a efectua lucrări de explorare într-un perimetru petrolier;

28. plan de abandonare semnifică complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motivează închiderea exploatării si contine actiunile necesare pentru asigurarea finantării si realizării efective a măsurilor de încetare a activitătii;

29. plan de refacere a mediului reprezintă ansamblul măsurilor de refacere si reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, tinându-se cont si de optiunile colectivitătilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, si care contine si proiectul tehnic de realizare a acestora;

30. pret de referintă al petrolului reprezintă pretul stabilit de către autoritatea competentă, în baza unei metodologii fundamentate prin studii de specialitate, care se utilizează pentru calculul veniturilor bugetului de stat aferente redeventei petroliere;

31. productie brută de petrol reprezintă cantitătile de petrol extrase din zăcământ, determinate la punctele de măsură, după trecerea prin instalatiile de separare si/sau tratare;

32. provizion de abandonare, de refacere a mediului si de redare în circuitul agricol sau forestier reprezintă suma înregistrată în evidenta contabilă si dedusă anual la calculul impozitului pe profit, în conditiile reglementărilor în vigoare;

33. redeventă petrolieră reprezintă suma datorată de către titularii acordurilor petroliere bugetului de stat, în conditiile legii, pentru exploatarea unui zăcământ petrolier si a bunurilor aflate în domeniul public, în scopul transportului si tranzitului petrolului pe conducte magistrale, precum si operării terminalelor petroliere;

34. resursă geologică de petrol semnifică totalitatea cantitătilor sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite si a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operatiuni petroliere;

35. rezervă de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată că poate fi extrasă în conditiile tehnice si economice existente la data la care a fost calculată;

36. reziliere este actul juridic prin care autoritatea competentă dispune încetarea, în conditiile prezentei legi, a unui acord petrolier;

37. sistem national de transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import si dirijarea lui de la punctele de predare de către producători, respectiv importatori, la unitătile de prelucrare, spre centrele de distributie si consum sau la export, statiile de pompare si comprimare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum si toate instalatiile, echipamentele si dotările aferente acestora;

38. subcontractant reprezintă persoana juridică ce prestează servicii concesionarului în baza unui contract, care are ca obiect executarea în parte a operatiunilor petroliere prevăzute în acordul petrolier;

39. terminal petrolier reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe si instalatii portuare care asigură transferul petrolului de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitătile portuare, pentru import, respectiv export;

40. titular semnifică persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere în baza unui acord petrolier;

41. transport desemnează ansamblul activitătilor pentru operarea conductelor magistrale sau a unor portiuni din acestea, precum si preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selectionarea, transmisia si livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în tranzit;

42. transportator desemnează orice persoană juridică care este titular al unui acord petrolier pentru transportul petrolului prin conducte magistrale si/sau de tranzit;

43. tranzit desemnează transportul pe teritoriul României al petrolului provenit dintr-un stat si destinat altui stat;

44. zăcământ comercial desemnează acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol, a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic si economic;

45. zonă de protectie desemnează suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor magistrale si a instalatiilor/infrastructurii aferente, cu o distantă care asigură integritatea tehnică în functionarea acestora;

46. zona de sigurantă desemnează suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor magistrale si a instalatiilor/infrastructurii aferente, cu o distantă stabilită pentru fiecare obiectiv, în functie de cerintele de sigurantă si interventie ale acestuia.

Art. 3. - Operatiunile petroliere se realizează de către persoane juridice, române sau străine, în conditiile legii, numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către autoritatea competentă.

Art. 4. - (1) Toate datele si informatiile, indiferent de modalitatea de stocare, obtinute ca urmare a efectuării de operatiuni asupra resurselor petroliere românesti, determinate conform art. 1 alin. (1), apartin statului român.

(2) Persoanele juridice care efectuează operatiuni petroliere pot utiliza datele si informatiile obtinute, numai în interes propriu, pe toată durata acestora.

(3) Transmiterea către alte părti interesate a datelor si informatiilor privind resursele petroliere din România se face cu acordul autoritătii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

(4) Autoritatea competentă, titularii de acorduri/permise, precum si alte autorităti publice si institutii cu atributii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra datelor si informatiilor transmise de titularii acordurilor si/sau permiselor de care iau cunostintă în executarea atributiilor de serviciu, pe toată durata operatiunilor petroliere, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Lucrările de dezvoltare si exploatare a zăcămintelor comerciale de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de autoritatea competentă, la propunerea titularului.

(2) Documentatiile privind calculul rezervelor se întocmesc de către titular, în conformitate cu instructiunile tehnice emise de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectuează operatiuni petroliere

 

Art. 6. - Dreptul de folosintă a terenurilor necesare efectuării operatiunilor petroliere se dobândeste în conditiile legii, prin:

a) vânzarea-cumpărarea terenurilor si, după caz, a constructiilor situate pe acestea, la pretul convenit între părti;

b) schimbul de terenuri, însotit de strămutarea proprietarului afectat si de reconstructia clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform conventiei părtilor;

c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părti;

d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în conditiile legii;

e) concesionarea terenurilor;

f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de acord;

g) alte proceduri prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricăror activităti pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra plătii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza conventiei încheiate între părti cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de acorduri si/sau permise.

(3) În cazul în care părtile nu ajung la un acord de vointă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instantă, în conditiile legii.

(4) Durata servitutii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operatiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.

Art. 8. - (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la art. 7 alin. (1) se stabileste prin negocieri între titularul acordului petrolier si proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalitătii de tratament si al echitătii.

(2) În caz de fortă majoră sau avarie, accesul la terenuri este neîngrădit, iar evaluarea efectelor accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despăgubire a proprietarului terenului.

Art. 9. - Dreptul de acces în perimetrul de operare a conductelor este diferentiat, în functie de natura operatiunilor ce urmează a se efectua, astfel:

a) permanent, pentru verificarea zilnică a perimetrului de operare a conductelor magistrale, cu informarea anuală a proprietarilor terenurilor;

b) ocazional, pentru lucrări de interventii în caz de avarii si de reparatii programate, cu anuntarea proprietarilor de terenuri si plata despăgubirilor potrivit legii.

Art. 10. - (1) Orice neîntelegeri între titularii care desfăsoară operatiuni petroliere si proprietarii terenurilor se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

(2) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere contravaloarea productiei estimate a culturilor si plantatiilor afectate, precum si valoarea de circulatie a bunurilor imobile afectate, stabilite în conditiile legii, la momentul afectării.

Art. 11. - În cazul în care statul vinde bunurile expropriate în conditiile art. 6 lit. d), fostii proprietari sau, după caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra în posesia acestora, la un pret ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată, scop în care vor fi înstiintati despre conditiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

Art. 12. - (1) Efectuarea de operatiuni petroliere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zone de protectie sanitară si perimetre de protectie hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă, precum si instituirea dreptului de servitute pentru operatiunile petroliere pe astfel de terenuri sunt interzise.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despăgubiri si alte măsuri compensatorii.

Art. 13. - Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemtiune asupra concesionării operatiunilor petroliere.

 

CAPITOLUL III

Regimul sistemului national de transport al petrolului si al conductelor magistrale care asigură transportul si tranzitul petrolului

 

Art. 14. - (1) Sistemul national de transport al petrolului face parte din proprietatea publică a statului si este de importantă strategică.

(2) Investitiile efectuate din surse proprii ale titularului, pe durata concesiunii, în vederea operării sistemului national de transport al petrolului, concretizate în dezvoltări si modernizări ale sistemului national de transport al petrolului, fac parte din proprietatea publică a statului.

(3) Investitiile prevăzute la alin. (2) sunt considerate active corporale supuse amortizării, potrivit prevederilor legale.

(4) Investitiile efectuate în baza unui contract de parteneriat public-privat au regimul juridic al bunurilor prevăzute la alin. (1).

(5) Bunurile aflate în proprietatea publică a statului, finantate din surse bugetare, nu se supun amortizării.

(6) Bunurile aflate în proprietatea publică a statului, precum si cele prevăzute la alin. (2) se predau de către titular autoritătii competente, la data încetării concesiunii.

Art. 15. - (1) Investitiile efectuate din surse proprii ale titularului, concretizate în bunuri noi similare celor prevăzute la art. 14, dar care nu fac parte din sistemul national de transport al petrolului, au regimul juridic de bunuri proprietate privată si se pot conecta la acesta.

(2) Titularul are obligatia să permită accesul la aceste conducte în conditiile art. 47 lit. b).

 

SECTIUNEA 1

Tranzitul petrolului

 

Art. 16. - Tranzitul petrolului se efectuează prin conducte magistrale, pe baze contractuale, cu respectarea legislatiei în vigoare si a acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 17. - Contractele de tranzit al petrolului vor fi negociate de entitătile desemnate de statul român cu entitătile corespondente din statele implicate, având la bază si clauzele contractuale stabilite prin mandatul autoritătilor competente.

Art. 18. - Conditiile prevăzute în contractele de tranzit nu vor include clauze restrictive nejustificate sau care să pericliteze securitatea furnizării si calitatea serviciilor, tinându-se cont de rezerva de productie, capacitatea de depozitare si de eficienta modului de operare a sistemului existent.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul transportului petrolului prin sistemul national de transport

 

Art. 19. - Transportul petrolului prin sistemul national de transport constituie un serviciu public de interes national si importantă strategică.

Art. 20. - (1) Concesionarul sistemului national de transport al petrolului are calitatea de transportator comun si obligatia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, tuturor solicitantilor, persoane juridice autorizate, în conditii egale, în mod nediscriminatoriu si transparent.

(2) Capacitatea disponibilă reprezintă diferenta dintre capacitatea fizică totală a sistemului si capacitatea angajată prin obligatiile contractuale asumate de către transportator, prin contracte încheiate si în vigoare la data solicitării de către un beneficiar, asigurând totodată:

a) transportul petrolului apartinând transportatorului;

b) îndeplinirea unor obligatii privind prestarea unor servicii publice de către transportatorul comun, conform legislatiei în vigoare;

c) mentinerea unei rezerve de capacitate necesare operării sistemului în conditii de securitate, flexibilitate si eficientă, potrivit normelor tehnice emise de transportator si avizate de autoritatea competentă.

(3) Accesul la capacitatea disponibilă a sistemului national de transport al petrolului reprezintă dreptul oricărui solicitant autorizat de a beneficia de racordare efectivă la sistem si/sau de transport al propriilor cantităti de titei, condensat si/sau gaze naturale, corespunzător contractului de transport încheiat si în schimbul achitării tarifelor de transport.

(4) Tarifele de transport din sistemul national de transport se stabilesc de către autoritatea competentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 21. - (1) Transportatorul comun nu este obligat să asigure accesul la sistemul national de transport al petrolului atunci când:

a) nu există capacitate disponibilă în conductele magistrale, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2), pentru rutele solicitate. În cazul în care nu există suficientă capacitate disponibilă pentru a transporta întreaga cantitate solicitată, transportatorul comun va informa solicitantul, iar acesta va putea să îsi ajusteze cererea în mod corespunzător;

b) există considerente temeinice de ordin tehnic, operational sau de sigurantă, care pot afecta securitatea operării sistemului;

c) calitatea petrolului solicitat să fie transportat nu respectă:

(i) specificatiile de calitate corespunzătoare pentru sistemul national de transport al petrolului;

(ii) specificatiile de calitate a transporturilor de petrol contractate;

(iii) calitatea transporturilor de petrol solicitate, cărora li s-a acordat un nivel mai înalt de prioritate în cadrul cererii.

(2) Orice refuz al transportatorului comun de a asigura oricărui solicitant accesul la sistemul national de transport va fi motivat în mod corespunzător si transmis în scris acestuia si către autoritatea competentă.

(3) Transportatorul comun are următoarele obligatii:

a) asigură integritatea calitativă si cantitativă a petrolului transportat, cu deducerea cantitătilor aferente pierderilor tehnologice, calculate conform instructiunilor tehnice în vigoare;

b) asigură o rezervă de capacitate, necesară operării sistemului în conditii de securitate, flexibilitate si eficientă, potrivit normelor tehnice emise de transportator si avizate de autoritatea competentă.

(4) Solicitantul va avea dreptul de a se adresa autoritătii competente referitor la refuzul transportatorului comun, a cărui solutionare se va face printr-o procedură stabilită de aceasta prin reglementări, iar solutia autoritătii competente este obligatorie pentru transportator si solicitant.

Art. 22. - Autoritatea competentă are dreptul să investigheze, să analizeze si să solutioneze, din proprie initiativă, orice caz de refuz al accesului la sistemul national de transport, înregistrat de către transportatorul comun.

Art. 23. - (1) Nu pot avea calitatea de transportator comun persoanele juridice care:

a) sunt controlate, fie prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, fie prin orice altă formă de exercitare a controlului asupra managementului ori administrării, fie în orice alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune în pericol prevederea de transparentă si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport al petrolului, de o tertă persoană juridică angajată în mod direct ori indirect în activităti de productie, prelucrare, rafinare sau comercializare a petrolului;

b) sunt controlate simultan de persoane fizice sau juridice care detin controlul ori sunt capabile să exercite controlul asupra persoanelor juridice prevăzute la lit. a), prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, ori prin altă formă de detinere a controlului, sau în orice alt mod ce ar putea fi considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune în pericol prevederea de transparentă si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport.

(2) Persoana juridică ce detine calitatea de transportator comun nu se va angaja în mod direct sau indirect în operatiuni petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, precum si în activităti de prelucrare, rafinare ori comercializare a petrolului, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni, ori printr-un contract de management în care este implicată oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1), sau în orice alt mod ce ar putea fi rezonabil considerat ca determinant al unui conflict de interese ce poate pune în pericol prevederea de transparentă si nediscriminare a accesului la sistemul national de transport.

Art. 24. - Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2), transportatorii comuni au dreptul de a efectua operatiuni comerciale de cumpărare-vânzare a petrolului în conditiile stabilite si în limitele aprobate de autoritatea competentă, strict în vederea asigurării echilibrului fizic si mentinerii în parametrii operationali a sistemului national de transport. Orice astfel de operatiune se comunică autoritătii competente la momentul executării, iar evidentele contabile privind astfel de operatiuni vor fi tinute distinct de cele privind transportul prin sistemul national de transport.

Art. 25. - (1) Pentru a asigura întretinerea sistemului national de transport al petrolului si pentru a elimina aparitia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se instituie zone de protectie si de sigurantă.

(2) Zonele de protectie si de sigurantă se determină în conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice specifice aprobate de autoritatea competentă.

(3) Asupra terenurilor aflate în proprietatea tertilor, cuprinse în zonele de protectie si de sigurantă, se stabileste drept de servitute legală.

(4) Transportatorii au dreptul să realizeze lucrări de interventii numai cu anuntarea proprietarului terenului.

Despăgubirile pentru interventiile executate se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului, iar în caz de divergentă cuantumul despăgubirilor se stabileste de către instantele judecătoresti.

Art. 26. - (1) Regimul juridic al transportului gazelor naturale prin sistemul national de transport se stabileste prin lege specială.

(2) Modul de reglementare a accesului, a refuzului de acces la sistem, a avizării normelor tehnice privind transportul gazelor naturale, a operatiunilor comerciale efectuate în baza art. 24, precum si tarifele pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale se stabilesc de către autoritatea competentă.

(3) Autoritatea competentă având functie de reglementare în sectorul si pe piata gazelor naturale este Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

 

CAPITOLUL IV

Regimul concesiunilor petroliere

 

Art. 27. - (1) Operatiunile petroliere, inclusiv bunurile necesare realizării acestor operatiuni aflate în proprietate publică, se concesionează în conditiile prezentei legi de către autoritatea competentă.

(2) Durata initială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani.

Art. 28. - (1) Lucrările de explorare pot fi executate si numai pe bază de permise neexclusive de prospectiune, acordate de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice.

(2) Forma si dimensiunile perimetrului de prospectiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

(3) Permisul de prospectiune se acordă pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire.

Art. 29. - (1) Autoritatea competentă stabileste, prin ordin, lista perimetrelor pentru executarea operatiunilor petroliere care se concesionează, precum si a bunurilor necesare realizării acestor operatiuni. Lista se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La momentul aderării la Uniunea Europeană, lista se va publica si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 30. - (1) Concesionarea operatiunilor petroliere se realizează prin acord petrolier, încheiat de autoritatea competentă cu persoane juridice române sau străine.

(2) Acordul petrolier se încheie cu câstigătorul unui apel public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în conditiile prezentei legi.

(3) Initiativa concesiunii operatiunilor petroliere poate apartine autoritătii competente ori persoanelor juridice române sau străine interesate.

(4) În vederea participării la apelul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen care nu poate fi mai mic de 30 de zile si nu poate depăsi 270 de zile calendaristice, determinat de autoritatea competentă, prin ordin.

(5) Ofertele contin programul de explorare, de dezvoltare-exploatare sau de exploatare, după caz, propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică si financiară a ofertantului, precum si alte documente stabilite de autoritatea competentă.

(6) Programul de explorare propus cuprinde descrierea operatiunilor petroliere si cheltuielile aferente acestora, obligatoriu de realizat.

(7) Programul de dezvoltare-exploatare sau de exploatare va cuprinde rezervele estimate, perioada de valorificare economică a rezervelor si lucrările de dezvoltare propuse.

(8) Conditiile de organizare si desfăsurare a apelului public de ofertă prevăzut la alin. (2), criteriile de selectare si desemnare a câstigătorului, precum si alte aspecte se stabilesc, prin derogare de la legislatia privind regimul concesiunilor, prin norme metodologice transparente si nediscriminatorii, aprobate de Guvern.

Art. 31. - (1) Acordul petrolier se încheie în formă scrisă si intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern.

(2) Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, cu exceptia adoptării unor dispozitii legale favorabile titularului acordului petrolier.

(3) În situatia în care, pe parcursul realizării operatiunilor petroliere, apar situatii care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului, cu exceptia prevederilor care au condus la câstigarea concursului public de ofertă, părtile, de comun acord, vor încheia acte aditionale, care vor intra în vigoare la data aprobării lor de către Guvern.

Art. 32. - Începerea operatiunilor petroliere se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în baza autorizatiilor si avizelor impuse de legislatia în vigoare.

Art. 33. - (1) Persoanele juridice străine care au obtinut dreptul de a efectua operatiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acordului petrolier, să înfiinteze si să mentină, pe toată durata concesiunii si în conditiile acordului petrolier, o filială sau sucursală cu sediul în România.

(2) În cazul în care doi sau mai multi parteneri străini dobândesc drepturi petroliere cu privire la acelasi perimetru, obligatia înfiintării si mentinerii unei filiale sau sucursale în România revine companiei desemnate să reprezinte interesele lor.

Art. 34. - (1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite si obligatiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autoritătii competente.

(2) Orice transfer făcut fără aprobarea autoritătii competente este lovit de nulitate.

(3) Aprobarea transferului drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate se face în conditiile în care persoana juridică, care preia drepturile si obligatiile acordului petrolier, dovedeste că are capacitatea tehnică si financiară necesară efectuării operatiunilor petroliere în conditiile stabilite prin acord.

(4) În cazul în care titularul acordului petrolier îsi modifică statutul prin reorganizare, acordul petrolier, asa cum a fost negociat, va fi transferat succesorilor legali ai titularului prin ordin al presedintelui autoritătii competente, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (3).

Art. 35. - În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petrolieră se pot acorda, în conditiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul acordului petrolier, dreptul de explorare si/sau exploatare pentru substante minerale utile, altele decât cele prevăzute la art. 1, cu conditia ca aceste activităti să nu influenteze în mod negativ operatiunile petroliere.

Art. 36. - Dreptul obtinut prin concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor si nu poate fi transmis de către titular în beneficiul oricărei alte părti decât în conditiile art. 34.

Art. 37. - Titularul poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării operatiunilor petroliere, cu certificarea existentei concesiunii de către autoritatea competentă.

Art. 38. - Concesiunea încetează:

a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

b) prin renuntarea de către titularul acordului petrolier, în conditiile stabilite la art. 40 alin. (1);

c) prin rezilierea acordului de către autoritatea competentă, conform prevederilor art. 42;

d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de fortă majoră si care determină imposibilitatea obiectivă si definitivă de îndeplinire a unor obligatii si/sau realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în acord si care sunt esentiale pentru realizarea operatiunilor petroliere.

Art. 39. - Concesiunea încetează la data expirării acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părti, prin hotărre a Guvernului, înainte de expirare.

Art. 40. - (1) Titularul poate renunta la acordul petrolier, dacă la data notificării renuntării către autoritatea competentă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) pune la dispozitia autoritătii competente toată documentatia privind activitatea desfăsurată până la data notificării renuntării, precum si rezultatele acesteia;

b) pune la dispozitia autoritătii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier si al celor de dezvoltare si exploatare, scadente la data notificării renuntării si neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier. Suma rezultată se face venit la bugetul de stat;

c) pune la dispozitia autoritătii competente documentul de atestare a executiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a operatiunilor petroliere desfăsurate până la momentul renuntării, emis de autoritatea competentă în domeniul mediului;

d) pune la dispozitia autoritătii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de abandonare neexecutate, aferente operatiunilor petroliere desfăsurate până la momentul renuntării si programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de abandonare. Suma rezultată se face venit la bugetul de stat.

(2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) în termen de 60 de zile de la data notificării renuntării.

(3) La împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. (2), acordul petrolier încetează dacă autoritatea competentă nu a comunicat refuzul său, aceasta fiind obligată să emită decizia de încetare a concesiunii.

(4) În caz de refuz al autoritătii competente, titularul poate cere instantei judecătoresti sau arbitrale, inclusiv celor internationale, după caz, constatarea îndeplinirii conditiilor renuntării la acordul petrolier.

(5) În cazul în care instantele judecătoresti sau arbitrale, inclusiv cele internationale, constată îndeplinirea conditiilor renuntării la acordul petrolier, autoritatea competentă emite decizia de încetare a concesionării, cu efect de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii.

Art. 41. - (1) Autoritatea competentă poate suspenda concesiunea când titularul acordului petrolier, în pofida sanctionării contraventionale si/sau a notificării ce i-a fost făcută, dacă si după 60 de zile de la primirea acesteia, se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu respectă hotărrea unei instante judecătoresti privind litigiile apărute în executarea operatiunilor petroliere;

b) este supus procedurii reorganizării judiciare si/sau a falimentului;

c) periclitează, prin modul de executare a operatiunilor petroliere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protectia si exploatarea în sigurantă a zăcămintelor;

d) aduce grave încălcări privind sănătatea, siguranta si securitatea muncii.

(2) Suspendarea acordului/permisului pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicării făcute de către autoritatea competentă, până la disparitia cauzei care a determinat suspendarea, dar nu mai mult de un an.

Art. 42. - (1) Autoritatea competentă reziliază concesiunea când constată că titularul acordului petrolier:

a) nu îsi îndeplineste, din vină proprie, obligatiile asumate cu privire la termenul de începere a operatiunilor petroliere;

b) continuă sistarea operatiunilor petroliere pe o perioadă mai mare de 60 de zile, fără acordul autoritătii competente;

c) nu respectă prevederile studiilor tehnico-stiintifice de exploatare;

d) execută operatiuni petroliere fără autorizatiile prevăzute de lege sau dacă i s-a retras acordul si/sau autorizatia privind protectia mediului si/sau cea de protectie a muncii;

e) furnizează, cu bună stiintă, autoritătii competente date si informatii false cu privire la operatiunile petroliere sau încalcă clauzele de confidentialitate prevăzute în licentă;

f) nu achită în termen de 6 luni de la data scadentă redeventa petrolieră datorată statului;

g) nu respectă o clauză prevăzută prin acordul petrolier, cu sanctiunea revocării concesiunii;

h) nu realizează volumul minim de lucrări prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă dată si expirată;

i) nu înlătură, în termenul stabilit la art. 41 alin. (1), cauza pentru care a fost suspendată concesiunea.

(2) Rezilierea concesiunii pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute de către autoritatea competentă.

Art. 43. - (1) În cazul în care survine un eveniment dintre cele prevăzute la art. 38 lit. d), titularul notifică autoritătii competente situatia în termen de 5 zile de la producerea evenimentului; documentele care certifică forta majoră sunt eliberate de institutia legal abilitată în acest scop si se depun în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Încetarea concesiunii produce efect după 30 de zile de la data notificării cauzei de fortă majoră.

(2) Dacă, în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă notifică titularului acordului refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de fortă majoră, provocând imposibilitatea definitivă a initierii sau a continuării executării operatiunilor petroliere, neimputabilă acestuia, titularul acordului poate cere instantei de contencios administrativ pronuntarea încetării acordului pentru caz de fortă majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.

(3) După rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti, autoritatea competentă va emite decizia de încetare a concesiunii.

Art. 44. - (1) Decizia de încetare a concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mentiunea datei de la care produce efect, si se înscrie în Cartea petrolieră de către autoritatea competentă.

(2) La încetarea concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 38, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, libere de orice sarcină, bunurile concesionate, inclusiv investitiile realizate la acestea, legate nemijlocit de realizarea operatiunilor petroliere.

(3) În cazul în care, la încetarea cauzei de fortă majoră, titularul decide să renunte la acordul petrolier, despăgubirea va fi în obligatia noului titular, licentiat de către autoritatea competentă în conditiile legii, si va acoperi valoarea activelor preluate, asa cum este aceasta înscrisă în Cartea petrolieră.

Art. 45. - În termen de maximum 6 luni de la primirea notificării privind încetarea concesiunii petroliere, autoritatea competentă va stabili si va comunica titularului măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul petrolier, la perimetrele de operare a conductelor magistrale si terminalului petrolier si la dotările aferente acestora, după caz.

Art. 46. - (1) Titularul acordului petrolier rămâne tinut, potrivit regulilor răspunderii civile delictuale, la repararea prejudiciilor cauzate tertilor din culpa sa prin operatiunile petroliere efectuate până la data renuntării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii petroliere.

(2) Concesionarii răspund patrimonial până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectati de operatiunile petroliere, în conformitate cu planul de refacere a mediului, aprobat de autoritatea competentă de mediu.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile titularului

 

Art. 47. - Titularul acordului petrolier are următoarele drepturi:

a) de folosintă si de acces, în conditiile legii, la terenurile necesare desfăsurării operatiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier;

b) de acces, în conditiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile si la alte instalatii, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operatiunilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, cu plata tarifelor respective către titularii acordurilor de concesiune a sistemului national de transport si a terminalelor petroliere;

c) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operatiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier;

d) să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor si al protectiei mediului, surse de apă de suprafată sau subterane, necesare desfăsurării operatiunilor petroliere;

e) să dispună asupra cantitătilor de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, inclusiv să le exporte;

f) să monteze conducte colectoare si instalatii proprii pentru transportul petrolului si al produselor sale petroliere la statii de separare si tratare, la rampe de încărcare, la punctele de predare-primire si la consumatori, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

g) să construiască drumuri, poduri si căi ferate necesare efectuării operatiunilor petroliere si transportului produselor rezultate din exploatare, în conditiile legii;

h) să solicite, în regim de prioritate, concesionarea exploatării unor substante minerale utile, altele decât petrolul, descoperite prin operatiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatării si al valorificării, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

i) să solicite autoritătii competente extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedeste continuitatea dezvoltării zăcământului în afara limitelor perimetrului acordat initial, în cazul în care suprafetele respective nu fac obiectul unui alt acord petrolier;

j) să se asocieze cu alte persoane juridice, în vederea executării operatiunilor petroliere prevăzute în acord, cu aprobarea prealabilă a autoritătii competente.

Responsabilitatea îndeplinirii obligatiilor din acord revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de acord. În vederea emiterii aprobării asocierii, autoritatea competentă va avea în vedere cel putin următoarele elemente: capacitatea tehnică si financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor si obligatiilor asociatilor. Companiile si societătile nationale care execută operatiuni petroliere vor obtine aprobarea autoritătii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;

k) să obtină de la autoritatea competentă, în conditiile legii, datele necesare operatiunilor petroliere de realizat, să detină si să utilizeze aceste date, precum si pe cele obtinute din operatiunile proprii, pe durata valabilitătii acordului petrolier;

l) să desemneze operatorul si limitele de competentă ale acestuia;

m) să efectueze operatiuni de înmagazinare a petrolului, cu avizul prealabil al autoritătii competente, numai după obtinerea licentei de înmagazinare subterană, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 48. - (1) Titularul acordului petrolier are următoarele obligatii:

a) să respecte normele si instructiunile emise în aplicarea prezentei legi si prevederile acordului petrolier;

b) să elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentatii tehnice si economice pentru realizarea operatiunilor petroliere si să le supună aprobării autoritătii competente;

c) să obtină, să întocmească, să tină la zi si să transmită la termenele fixate toate datele, informatiile si documentatiile stabilite de către autoritatea competentă referitoare la operatiunile petroliere executate si la rezultatele obtinute;

d) să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de către autoritătile locale de protectia mediului si de protectia muncii;

e) să păstreze confidentialitatea asupra datelor prevăzute în acordul petrolier si asupra altor informatii obtinute în conditiile legii de la autoritatea competentă si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si să le difuzeze numai în conditiile prevăzute în acord;

f) să se asocieze, la solicitarea autoritătii competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constată, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamică a zăcământului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficientă a rezervelor;

g) să procedeze la predarea către autoritatea competentă a perimetrului acordat, în termen de 60 de zile de la încetarea concesionării, prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 38;

h) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de autoritatea competentă în exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit legii;

i) să înregistreze în evidenta contabilă si să deducă provizionul de abandonare, de refacere a mediului si de redare în circuitul agricol sau forestier; calculul si limita deductibilitătii provizionului pe toată durata de exploatare a zăcământului se fac potrivit legii privind impozitul pe profit;

j) să obtină avizul autoritătilor portuare si al autoritătilor publice competente în domeniul transporturilor si gospodăririi apelor, pentru efectuarea operatiunilor petroliere în zona căilor navigabile;

k) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie si perfectionare profesională, prevăzute în acord;

l) să achite redeventa petrolieră la termenele stabilite prin prezenta lege.

(2) Dezactivarea unui sector din sistemul national de transport al petrolului se poate face numai cu acordul autoritătii competente si cu obligatia titularului de a asigura preluarea si transportul petrolului din sectorul respectiv si realizarea lucrărilor de refacere si reabilitare a mediului.

 

CAPITOLUL VI

Tarife si redevente petroliere

 

Art. 49. - (1) Titularii acordurilor petroliere sunt obligati la plata către bugetul de stat a unei redevente petroliere.

(2) Redeventa petrolieră se stabileste astfel:

a) o cotă procentuală din valoarea productiei brute extrase, pentru operatiunile petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, după cum urmează:

 

 

Redeventa

Productia brută

%

 

titei/condensat 103 tone/trimestru

3,5%

pentru zăcăminte care produc

sub 10

5%

pentru zăcăminte care produc

între 10 si 20

7%

pentru zăcăminte care produc

între 20 si 100

13,5

pentru zăcăminte care produc

peste 100

%

 

gaze naturale 106 m3/trimestru

3,5%

pentru zăcăminte care produc

sub 10

7,5%

pentru zăcăminte care produc

între 10 si 50

9%

pentru zăcăminte care produc

între 50 si 200

13%

pentru zăcăminte care produc

peste 200

 

b) o cotă de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operatiuni petroliere de transport si tranzit al petrolului prin sistemele nationale de transport al petrolului, precum si din operatiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului.

(3) Redeventa petrolieră este datorată din ziua începerii operatiunilor petroliere si este plătibilă trimestrial, cu scadenta la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

(4) Calculul contravalorii redeventei petroliere datorate bugetului de stat de către titularii acordurilor petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare se face pe baza preturilor de referintă stabilite de autoritatea competentă.

(5) Pentru cantitătile de petrol destinate constituirii stocului minim de sigurantă nu se datorează redeventă.

Art. 50. - (1) Gazele din productia internă extrase si reinjectate în scopul înmagazinării sunt supuse plătii redeventei petroliere, în momentul scoaterii din depozitele de înmagazinare.

(2) Pentru gazele naturale reinjectate în zăcământ în scop tehnologic nu se datorează redeventă petrolieră.

(3) Gazele extrase din sonde concomitent cu titeiul, neutilizate si nevalorificate de către titular, se predau autoritătii competente, fără plată, iar titularul este scutit de la plata redeventei petroliere. Dreptul de valorificare a acestor gaze se va concesiona de către autoritatea competentă prin acord petrolier, noul titular urmând să suporte cheltuielile de preluare, riscurile de utilizare, precum si redeventa petrolieră aferentă cantitătilor preluate.

(4) Pentru gazele extrase din depozite de înmagazinare, provenite din import, nu se datorează redeventă petrolieră.

Art. 51. - (1) Verificarea exactitătii datelor pe baza cărora se calculează redeventa petrolieră se face de către autoritatea competentă, precum si de către organele de stat cu atributii în domeniul controlului financiar.

(2) Pentru neplata la termen a redeventei petroliere se datorează dobânzi si penalităti de întârziere, conform legislatiei fiscale în vigoare.

(3) În cazul în care se constată înt‚rzieri de peste 6 luni în achitarea acestor obligatii, autoritatea competentă reziliază concesiunea petrolieră, conform art. 42 alin. (1) lit. f).

Art. 52. - (1) Pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale - avize, permise de prospectiune si exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a operatiunilor petroliere, aprobări de asociere, de transfer al acordului petrolier, atestate, autorizări sau alte asemenea acte -, autoritatea competentă percepe tarife stabilite pe baza costurilor aferente cuprinzând cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.

(2) Pentru consultarea si utilizarea unor documente si informatii referitoare la resursele de petrol, în vederea participării la concursuri de ofertă, precum si pentru consultarea Cărtii petroliere, se percep taxe calculate în baza valorii de utilizare a documentelor si informatiilor.

Taxele se calculează în functie de volumul informatiei oferite, calitatea acesteia, metoda de investigare folosită pentru obtinerea informatiei si vechimea acesteia.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) si taxele prevăzute la alin. (2) constituie venituri extrabugetare.

(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) si (2) de către autoritatea competentă se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia unei cote de până la 20%, destinată acordării de stimulente personalului acesteia.

 

CAPITOLUL VII

Autoritatea competentă

 

Art. 53. - Autoritatea competentă, abilitată pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, este Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Art. 54. - În domeniul resurselor de petrol, Agentia Natională pentru Resurse Minerale are următoarele atributii:

a) gestionează resursele de petrol ale statului;

b) negociază clauzele si conditiile acordurilor petroliere si încheie în numele statului astfel de acorduri;

c) reglementează operatiunile petroliere desfăsurate în temeiul acordurilor petroliere, precum si al normelor si instructiunilor tehnice emise în aplicarea legii;

d) primeste, verifică si înregistrează datele si informatiile privind resursele si rezervele de petrol, asigură stocarea, sistematizarea si valorificarea acestora; constituie fondul national de resurse geologice/rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la resursele geologice/rezervele de petrol sunt cele înscrise în acesta;

e) efectuează studii pe baza cărora fundamentează si stabileste pretul de referintă al petrolului extras în România, tarifele de transport prin conductele magistrale al titeiului si condensatului, precum si tarifele prevăzute la art. 52 alin. (1);

f) urmăreste si verifică productia petrolieră pentru calcularea redeventelor;

g) urmăreste aplicarea măsurilor stabilite pentru protectia suprafetei si a subsolului în cursul operatiunilor petroliere;

h) controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din acordul petrolier, precum si a celor din normele si instructiunile din domeniu si dispune măsuri pentru respectarea acestora;

i) ordonă sistarea lucrărilor de explorare sau de exploatare executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentatii tehnice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfăsurare, pot conduce la exploatarea neratională si la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

j) emite norme si instructiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi;

k) elaborează si tine Cartea petrolieră; actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea petrolieră nu sunt opozabile tertilor;

l) constată executarea de activităti fără permis sau acord petrolier si o aduce la cunostintă organelor de stat competente;

m) avizează planul de abandonare si aprobă încetarea concesiunii în baza îndeplinirii prevederilor planului de refacere a mediului, aprobat de autoritătile abilitate prin legislatia privind protectia mediului.

Art. 55. - Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si infractiuni

 

Art. 56. - Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a următoarelor dispozitii ale prezentei legi constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 33 alin. (1) si ale art. 48 alin. (1) lit. b), c) si h) - cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (2), (3) si (4), art. 41 alin. (1) lit. c), art. 42 alin. (1) lit. a), b) si d), precum si ale art. 48 alin. (1) lit. a) si f) - cu amendă de la 300.000.000 lei la 700.000.000 lei;

c) nerespectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. e) si i) - cu amendă de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

d) realizarea de către persoane juridice, române sau străine, de operatiuni petroliere în cadrul altor perimetre decât cele stabilite în acest scop de către autoritatea competentă - cu amendă de la 700.000.000 lei la 1.000.000.000 lei; totodată, în această situatie se confiscă instalatiile si echipamentele cu care se efectuează operatiunile petroliere si cantitătile de petrol extrase din cadrul altor perimetre decât cele stabilite în acest scop de către autoritatea competentă si/sau, după caz, se percep daune reprezentând contravaloarea cantitătilor nerecuperate de la persoana juridică română sau străină care a comis contraventia.

Art. 57. - Executarea de operatiuni petroliere fără permis sau acord petrolier constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 58. - Săvârsirea pentru a doua oară si în continuare a vreuneia dintre contraventiile sanctionate prin prevederile art. 56 si pentru care legea nu prevede revocarea concesiunii se sanctionează cu amendă, limitele amenzii prevăzute pentru contraventia respectivă fiind fixate la dublu, fără a depăsi suma de 1.000.000.000 lei.

Art. 59. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către agenti constatatori anume desemnati de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 60. - Contraventiilor prevăzute la art. 56 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozitiile cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 61. - (1) Prevederile acordurilor petroliere aprobate de Guvern rămân valabile, pe întreaga lor durată, în conditiile în care au fost încheiate.

(2) Acordarea facilitătilor de natura ajutorului de stat pentru titularii acordurilor petroliere încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cele în curs de aprobare de către Guvern si pentru noii solicitanti se face cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

Art. 62. - Solutionarea litigiilor în legătură cu interpretarea si executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competenta instantelor din România, dacă părtile nu au convenit solutionarea pe cale arbitrală. În litigiile cu elemente de extraneitate părtile pot conveni asupra competentei, inclusiv a instantelor arbitrale internationale.

Art. 63. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, autoritatea competentă va elabora normele de aplicare a acesteia, pe care le va supune aprobării prin hotărre a Guvernului.

Art. 64. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 238.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii petrolului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea petrolului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 416.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Afumati, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Afumati, judetul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 856.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Afumati, judetul Ilfov

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Afumati, judetul Ilfov

 

Descrierea stemei:

Stema comunei Afumati, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, în câmp albastru afl‚ndu-se un cal si un călăret de argint.

Calul este în galop spre dreapta, cu frâu de argint.

Călăretul este încoronat, poartă o mantie si are spada încinsă la mijloc, spre stânga. El poartă în m‚na dreaptă topuzul, iar în m‚na stângă frâul, toate de argint.

Semnificatia elementelor însumate:

Compozitia stemei se leagă de amintirea domnitorului Radu de la Afumati (1522-1529).

Coroana murală, de argint, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului studiilor si conditiilor de ocupare a unor functii de specialitate din unitătile sportive din sectorul bugetar

 

Având în vedere Referatul nr. 1.073/2004 al Directiei programe ale structurilor sportive,

în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor de specialitate din unitătile sportive din sectorul bugetar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 201/1996.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Morariu

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 190.

 

ANEXĂ

 

NIVELUL STUDIILOR SI CONDITIILE

de ocupare a unor functii de specialitate din unitătile sportive din sectorul bugetar

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Conditii de ocupare a functiei

1.

Expert sportiv gradul I A

- Studii superioare de lungă durată de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă

 

- Minimum 5 ani vechime în activitatea specifică de conducere, coordonare sau organizare în domeniul sportului

 

 

Sau

 

 

 

- Studii superioare de scurtă durată de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă

- Minimum 7 ani vechime în activitatea specifică de conducere, coordonare sau oganizare în domeniul sportului

 

 

sau

 

 

 

- Studii superioare de lungă durată de alte specialităti, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă

- Minimum 7 ani vechime în muncă, coroborat cu minimum 5 ani de activitate în domeniul sportului, respectiv în cadrul organelor de

conducere si administrare, precum si al colegiilor si comisiilor structurilor sportive sau în cadrul institutiilor publice cu activitate în domeniul sportului

2.

Expert sportiv gradul I

- Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv cu diplomă

- Minimum 3 ani vechime în activitatea specifică de conducere, coordonare sau organizare în domeniul sportului

 

 

sau

 

 

 

- Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată de alte specialităti, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv cu diplomă

- Minimum 5 ani vechime în muncă, coroborat cu minimum 3 ani de activitate în domeniul sportului, respectiv în cadrul organelor de conducere si administrare, precum si al colegiilor si comisiilor structurilor sportive sau în cadrul institutiilor publice cu activitate în domeniul sportului

3.

Expert sportiv gradul II

- Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată de specialitate sportivă, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv cu diplomă

 

 

- Minimum 2 ani vechime în activitatea specifică de conducere, coordonare sau organizare în domeniul sportului

 

 

sau

 

 

 

- Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată de alte specialităti, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, respectiv cu diplomă

- Minimum 3 ani vechime în muncă, coroborat cu minimum 2 ani de activitate în domeniul sportului, respectiv în cadrul organelor de

conducere si administrare, precum si al colegiilor si comisiilor structurilor sportive sau în cadrul institutiilor publice cu activitate în domeniul sportului

4.

Referent sportiv gradul III

- Studii medii de specialitate sportivă (liceu cu program sportiv), absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Minimum 3 ani vechime în muncă

 

 

sau

 

 

 

- Studii medii de alte specialităti, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Minimum 5 ani vechime în muncă, coroborat cu minimum 3 ani de activitate în domeniul sportului sau cu calificare de antrenor

5.

Referent sportiv gradul IV

- Studii medii de specialitate sportivă (liceu cu program sportiv), absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Minimum 1 an vechime în muncă

 

 

 

sau

 

 

 

- Studii medii de alte specialităti absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Minimum 3 ani vechime în muncă, coroborat cu minimum 1 an de activitate în domeniul sportului sau cu calificare de antrenor

6.

Referent sportiv debutant

- Studii medii de specialitate sportivă (liceu cu program sportiv) absolvite cu diplomă de bacalaureat

 

 

 

sau

 

 

 

 

- Studii medii de alte specialităti, absolvite cu diplomă de bacalaureat

- Minimum 1 an de activitate ca sportiv de performantă legitimat la un club sportiv

 

NOTĂ:

Categoria de antrenor corespunde gradului profesional.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

HOTARARE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOTUL SCARISOARA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit MOTUL SCARISOARA, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0008 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit MOTUL SCARISOARA, cu sediul in Scarisoara, Str. Centru, Nr. 216, judetul Alba, numar de ordine in Registrul Comertului J/01/1246/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Zlatna, Muresul Ocna Mures, Horia, Closca si Crisan Abrud, Avram Iancu Campeni, Motul Scarisoara, Unirea Lopadea noua, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit MOTUL SCARISOARA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Munteana Aiud, Ampoiul Zlatna, Muresul Ocna Mures, Horia, Closca si Crisan Abrud, Avram Iancu Campeni, Motul Scarisoara , Unirea Lopadea Noua.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit MOTUL SCARISOARA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Munteana Aiud. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,

MUGUR ISARESCU

 

Bucuresti. 25 mai 2004.

Nr. 30.

 

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 30.