MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 539         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 220 din 6 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,  cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

885. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A. în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

896. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar

 

901. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului aditional la Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnat la Euskirchen la 10 decembrie 2003

 

Protocol aditional la Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului

 

470. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor pentru aprobarea modelului formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 220

din 6 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Maria Viorica Fabiola Ana Terdic si Marius Tudor Terdic în Dosarul nr. 7.339/2003 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru autorii exceptiei, avocat Dan C. Stegăroiu, cu delegatie depusă la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorilor exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, arătând că prin procedura administrativă prealabilă si prin impunerea termenului prevăzut de art. 5 alin. 1 si 5 din legea criticată se ajunge la o veritabilă expropriere a titularului dreptului de proprietate. Asa fiind, în spetă devin aplicabile dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, referitoare la jurisdictiile speciale administrative care sunt facultative si gratuite. Mentionează că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, dar nu raportat, ca în cauză, la prevederile art. 15 si ale art. 44 alin. (1), (2), (3) si (8) din Constitutie, republicată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.339/2003, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Maria Viorica Fabiola Ana Terdic si Marius Tudor Terdic într-o cauză de contencios administrativ în care acestia solicită anularea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra unor terenuri.

În motivarea exceptiei se sustine că textele de lege criticate contravin prevederilor art. 15, art. 16 alin. (2), art. 21, art. 41 alin. (1), (2), (3) si (7), art. 48 alin. (1) si ale art. 51 din Constitutie. Astfel, se arată că dispozitiile cuprinse în alin. 1 al art. 5 din Legea nr. 29/1990, referitoare la procedura administrativă prealabilă sesizării instantei de judecată, îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât “adresarea prealabilă la forul administrativ este fără eficientă”, ajungându-se chiar la o “anulare a dreptului de a apela la instanta de judecată din considerente procedurale”. De asemenea, se invocă încălcarea dreptului constitutional al persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, deoarece acest drept de actiune este, în opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, imprescriptibil, “ori prin legea specială criticată se instituie un termen restrictiv de 30 de zile”.

Neconstitutionalitatea dispozitiilor alin. 5 al art. 5 din lege constă în aceea că, prin restrângerea la un an a dreptului de a actiona în justitie autoritatea publică ce a produs vătămarea, nu se respectă imprescriptibilitatea dreptului la actiune, “ocrotirea egală a dreptului de proprietate devine iluzorie” si se ajunge la o expropriere si la o confiscare a averii prezumate a fi dobândită licit, întemeiate pe dispozitii procedurale. Autorul exceptiei consideră că astfel se încalcă prevederile art. 15, art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (1), (2), (3) si (7) si ale art. 51 din Constitutie.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ, în raport de prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) si (4), precum si ale art. 52 din Constitutie, republicată, este neîntemeiată, deoarece “procedura plângerii prealabile nu poate fi considerată ca fiind o jurisdictie specială administrativă în sensul dispozitiilor constitutionale anterior mentionate”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Astfel, art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, instituie o procedură prealabilă sesizării instantei judecătoresti, care nu poate fi confundată cu jurisdictia specială administrativă prevăzută în art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată. Consideră că, în sensul acestor dispozitii constitutionale, cuvântul “jurisdictie” desemnează  “un organ administrativ cu atributii jurisdictionale, respectiv un organ care are ca atributii solutionarea de litigii, în conditiile unei proceduri contradictorii si publice, asemenea unei instante judecătoresti”, pe când procedura prealabilă este o procedură gratioasă, “care nu presupune implicarea unui organ cu atributii jurisdictionale, ci chiar a aceluiasi organ care a emis actul administrativ sau a organului ierarhic superior”.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate sub aspectul încălcării art. 52 alin. (1) din Legea fundamentală, se apreciază că termenul de prescriptie de 30 de zile instituit de art. 5 din Legea nr. 29/1990 respectă prevederile constitutionale, întrucât, prin lege organică, legiuitorul are competenta si optiunea de a reglementa asupra conditiilor si limitelor exercitării dreptului de sesizare a instantei cu o actiune de contencios administrativ de către persoana vătămată de o autoritate publică. În sprijinul acestor sustineri se invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, textul de lege criticat nu contravine art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, întrucât instituirea de către legiuitor a unei proceduri administrative prealabile sesizării instantelor judecătoresti are drept scop asigurarea rezolvării cu celeritate a unor categorii de litigii si limitarea, pe cât posibil, a cheltuielilor. Această reglementare nu poate avea ca efect limitarea accesului la justitie, atât timp cât contestatorul se poate adresa instantei de contencios administrativ împotriva solutiei date de organul administrativ. Totodată, se arată că prevederile art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, invocate de autorul exceptiei, nu sunt incidente în cauză, întrucât textul de lege criticat reglementează o procedură administrativă prealabilă sesizării instantelor judecătoresti, si nu una administrativ-jurisdictională. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de dispozitiile art. 48 din Constitutie, devenit art. 52, consideră că nu există o încălcare a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, întrucât stabilirea conditiilor si limitelor exercitării acestui drept sunt de domeniul legii organice, iar Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 apartine unei asemenea categorii de legi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

- Art. 5: “Înainte de a cere instantei anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autoritătii emitente, care este obligată să rezolve reclamatia în termen de 30 de zile de la aceasta. [...]

În toate cazurile, introducerea cererii la instantă nu se va putea face mai târziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, legea criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 15, art. 16 alin. (2), art. 21, ale art. 41 alin. (1), (2), (3) si (7), devenit art. 44 alin. (1), (2), (3) si (8), ale art. 48 alin. (1), devenit art. 52 alin. (1), si ale art. 51, devenit art. 1 alin. (5). Textele din Constitutia republicată invocate ca fiind încălcate dispun cu privire la: art. 1 alin. (5) - suprematia si obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor; art. 15 - principiile universalitătii si neretroactivitătii legii; art. 16 alin. (2) - egalitatea în drepturi a cetătenilor; art. 21 - accesul liber la justitie; art. 44 alin. (1), (2), (3) si (8) - garantarea si ocrotirea în mod egal de lege a dreptului de proprietate privată, indiferent de titular; interzicerea exproprierii în afara conditiilor stabilite de lege; interzicerea confiscării averii prezumate a fi dobândită în mod licit; art. 52 alin. (1) - dreptul persoanei vătămate într-un drept al său ori într-un interes legitim de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei produse printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În esentă, se sustine că art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, limitează accesul liber la justitie prin instituirea procedurii administrative prealabile sesizării instantei judecătoresti si a termenului de cel mult un an pentru exercitarea dreptului la actiune de către persoana vătămată printr-un act al administratiei publice.

Din analiza textelor de lege criticate rezultă că acestea stabilesc obligativitatea îndeplinirii procedurii administrative prealabile sesizării instantei judecătoresti, precum si limitele si conditiile pentru realizarea acestei proceduri speciale, obligatorii. Curtea constată că instituirea prin aceste dispozitii a recursului prealabil sau gratios reprezintă o modalitate simplă, rapidă si scutită de taxa de timbru prin care persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului său legitim direct de la organul emitent. Se realizează astfel, pe de o parte, protectia persoanei vătămate si a administratiei, iar pe de altă parte, degrevarea instantelor judecătoresti de contencios administrativ de acele litigii care pot fi solutionate pe cale administrativă, dându-se expresie principiului celeritătii.

Sub acest aspect, Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, si prin Decizia nr. 199 din 13 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2003, că sinstituirea prin lege a unei proceduri administrative ori administrativ-jurisdictionale prealabile sesizării instantelor judecătoresti nu este de natură să îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie, [...] ci, dimpotrivă, constituie o măsură de protectie care nu poate avea ca efect, în nici un mod, limitarea accesului la justitie”. De asemenea, în acelasi sens, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului statuează că “dreptul de acces la tribunale nu este absolut.

Fiind vorba de un drept pe care Conventia l-a recunoscut fără să-l definească în sensul restrâns al cuvântului, există posibilitatea limitărilor implicite admise chiar în afara limitelor care circumscriu continutul oricărui drept” (Cauza Golder contra Regatului Unit, 1975). Fată de cele arătate, Curtea urmează să respingă sustinerile privind încălcarea art. 21 din Constitutie, republicată.

În legătură cu critica referitoare la nesocotirea, prin art. 5 din lege, a dreptului constitutional al persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, Curtea constată, de asemenea, că aceasta este neîntemeiată. Aceasta deoarece, conform art. 52 alin. (2) din Constitutie, republicată, “conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică”,

iar Legea nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, este, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Legea fundamentală, lege organică care reglementează contenciosul administrativ.

Autorii exceptiei mai invocă si încălcarea art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, care dispune că “Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”. Curtea observă că “jurisdictiile speciale administrative” reprezintă o activitate jurisdictională realizată de un organ de jurisdictie ce functionează în cadrul unei institutii a administratiei publice sau al unor autorităti administrative autonome, care se realizează conform procedurii imperative prevăzute într-o lege specială, procedură asemănătoare cu cea a instantelor de judecată, desfăsurată însă paralel si separat de aceasta. Pe de altă parte, prin Decizia nr. 188 din 27 aprilie 2004, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 29/1990 (nepublicată încă), Curtea a retinut că “în virtutea principiului neretroactivitătii legii civile, prevăzut de art. 15  alin. (2) din Constitutie, această dispozitie nu poate fi considerată ca aplicabilă decât în cazul unor actiuni ulterioare intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 prin care Constitutia a fost revizuită, textul fiind introdus prin această lege”. Prin aceeasi decizie s-a mai retinut că textul constitutional care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative nu este aplicabil prevederilor art. 5 din legea criticată, prevederi care instituie obligatia persoanei vătămate de a se adresa cu reclamatie organului administrativ emitent mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal, întrucât “dispozitia  constitutională a desfiintat conditia prealabilă numai pentru procedura administrativă jurisdictională. Nici o dispozitie constitutională nu interzice ca, prin lege, să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional, cum este, de exemplu, procedura recursului administrativ gratios sau ierarhic”.

Cele statuate prin decizia mentionată sunt valabile si în prezenta cauză, astfel că sustinerile autorilor exceptiei urmează a fi înlăturate.

În sfârsit, în legătură cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1), (2), (3) si (8), referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată, ale art. 1 alin. (5), privind suprematia si obligativitatea respectării Constitutiei, si cele ale art. 16 alin. (2), care consacră principiul egalitătii în drepturi, invocate de asemenea ca fiind încălcate, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză, asa încât criticile formulate nu pot fi retinute.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 si 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Viorica Fabiola Ana Terdic si Marius Tudor Terdic în Dosarul nr. 7.339/2003 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor active din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A. în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată din patrimoniul Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., a unor active, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A. se diminuează în mod corespunzător cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 885.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe ce se transmit fără plată în domeniul public al municipiului Deva si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Valoarea

de inventar

amortizată la 31 decembrie 2003

rămasă de

amortizat

1.

Străzi, alei, platforme

1.295.017.832

267.055.223

1.027.962.609

2.

Alei carosabile bloc 88

521.474

521.474

-

 

TOTAL:

1.295.539.306

267.576.697

1.027.962.609

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 21 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Specializările cu denumirile de referintă, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu si care sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, functionează începând cu anul I de studii al anului universitar 2004/2005.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru lărgirea competentelor absolventilor care sunt pregătiti si pentru a desfăsura activităti didactice ca profesori în învătământul preuniversitar, institutiile de învătământ universitar pot organiza specializări duble, în conditiile legii. Astfel de specializări nu pot fi organizate cu specializări care au durata studiilor de 3 ani.

(2) Totodată, institutiile de învătământ universitar pot organiza programe de studii complementare.”

3. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 896.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului aditional la Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnat la Euskirchen la 10 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul aditional la Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnat la Euskirchen la 10 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 901.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei  militare

 

Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, denumite în continuare părti,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993, si ale Întelegerii-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnată la Bucuresti la 12 septembrie 1995,

dorind să dezvolte cooperarea în domeniul militar,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului protocol aditional este completarea prevederilor Întelegerii-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnată la Bucuresti la 12 septembrie 1995.

 

ARTICOLUL 2

Modificări

 

Prezentul protocol aditional va face parte integrantă din Întelegerea-anexă la Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale al României si Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul geodeziei militare, semnată la Bucuresti la 12 septembrie 1995, si specifică “furnizarea de hărti aeronautice pentru cazuri exceptionale”, după cum urmează:

(1) În cazurile în care o aeronavă a unei părti se află pe un aerodrom al celeilalte părti si nu posedă hărti aeronautice necesare urgent pentru continuarea zborului în spatiul aerian al statului ultimei părti mentionate, deoarece aceste hărti:

a) nu au fost considerate necesare în momentul pregătirilor pentru zbor; sau

b) nu au fost disponibile în momentul pregătirilor pentru zbor si nu ar fi putut fi furnizate la timp prin canalele nationale de aprovizionare a celeilalte părti; sau

c) au fost actualizate si publicate într-o nouă editie între timp, aceste hărti vor fi furnizate de ultima parte echipajului unei asemenea aeronave în cantitatea necesară sigurantei zborului.

(2) Furnizarea de hărti aeronautice pentru motivele expuse la alin. (1) al prezentului articol va fi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Întelegerea-anexă.

(3) În fiecare caz în care hărtile aeronautice se vor furniza în asemenea conditii, va fi pregătit un dosar si înaintat responsabililor pentru aplicare, conform art. 2 alin. (1) din Întelegerea-anexă, pentru ca acestia să le poată lua în considerare când se va determina – în conformitate cu art. 7 alin. (2) din Întelegerea-anexă - dacă echitatea a fost stabilită.

 

ARTICOLUL 3

Prevederi finale

 

Prezentul procotol aditional va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc, în scris, pe căi diplomatice, că au fost îndeplinite procedurile interne legale pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Semnat la Euskirchen la 10 decembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,

colonel Alexandru Ciocan,

seful Directiei topografice militare

Pentru Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania,

colonel Klaus Schneemann,

seful Biroului geografic al Armatei Federale a Republicii Federale Germania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 69.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

 

 

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE CONTROL

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (5) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, utilizat în activitatea autoritătii vamale, al cărui continut este prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională a Vămilor si unitătile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Secretarul de stat

al Autoritătii Nationale a Vămilor,

Ion Stoica

Avizat,

Ministrul delegat pentru

coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 470.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a