MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 541         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

7. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

23. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

908. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Bibliotecii Academiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si schimbul acestuia cu un imobil, proprietate privată a Societătii Comerciale “Foisor” - S.A.

 

909. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

910. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

911. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

914. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei generale dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 19 decembrie 2003

 

Conventie generală între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

915. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

916. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

 

918. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Circulară pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

51. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VULTURUL POIANA LACULUI

 

52. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit Dâmbovita RUCĂR

 

53. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CARCINOVUL TOPOLOVENI

 

54. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 185-189 si 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie a domnului Acsinte Gaspar, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 40 Vâlcea, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 14 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Ion Predescu, ales în Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta începând cu data de 14 iunie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 23.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Bibliotecii Academiei Române din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si schimbul acestuia cu un imobil, proprietate privată a Societătii Comerciale “Foisor” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 4, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului aflat în administrarea Bibliotecii Academiei Române, compus din constructie si teren aferent, situat în municipiul Bucuresti, str. Avram Iancu nr. 32 - Corp B, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă schimbul imobilului prevăzut la art. 1 cu imobilul, compus din constructie si teren aferent, situat în municipiul Bucuresti, str. Ion Maiorescu nr. 9, sectorul 2, aflat în proprietatea Societătii Comerciale “Foisor” - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexă.

(2) Schimbul de imobile se va efectua fără plata diferentei valorii de circulatie a imobilelor.

Art. 3. - Imobilul preluat prin schimb de către statul român, conform prevederilor art. 2, trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în administrarea Bibliotecii Academiei Române, ca sediu de arhivă.

Art. 4. - Predarea imobilelor se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 908.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind schimbul de imobile situate în municipiul Bucuresti, între Biblioteca Academiei Române si Societatea Comercială “Foisor” - S.A.

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Nr. de înregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana

juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Bucuresti, str. Avram Iancu nr. 32, sectorul 2

Biblioteca Academiei Române

35.887

Societatea Comercială “Foisor” - S.A.

Clădirea cu suprafată construită desfăsurată = 233 m 2

Teren = 304 m 2 , din care:

Teren sub constructie = 233,00 m 2

Teren cotă indiviză curte = 71 m 2

An constructie = 1900

Valoarea constructiei = 328.493.690 lei, conform dosarului anexat

2.

Municipiul Bucuresti, str. Ion Maiorescu nr. 9, sectorul 2

Societatea Comercială “Foisor” - S.A.

 

Biblioteca Academiei Române

Imobil cu suprafată construită desfăsurată = 166 m 2

Teren = 209 m 2 , din care:

Teren sub constructie = 166,00 m 2

Teren cotă indiviză curte = 43,00 m 2

An constructie = 1924

Valoarea constructiei = 409.626.500 lei, conform dosarului anexat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în orasul Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 257, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea constructiei prevăzute la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 909.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de inventar

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Orasul Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 257, judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 02 – “Centrală termică” (constructie parter)

- Suprafata construită = 26,15 m 2

- Valoarea contabilă la 31 decembrie 2003 = 55.007.340 lei

102.743 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasate în incinta imobilului situat în comuna Voluntari, str. Drumul Negru nr. 1, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 910.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Numărul de inventar

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Comuna Voluntari, str. Drumul Negru nr. 1, judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor

- Constructie cu destinatia de: hale păsări

Suprafata construită = 136,62 m 2

Suprafata desfăsurată = 136,62 m 2

Valoarea de inventar = 336.162.000 lei

- Constructie cu destinatia de: magazie

Suprafata construită = 25 m 2

Suprafata desfăsurată = 25 m 2

Valoarea de inventar = 60.671.000 lei - Constructie cu destinatia de: copertină

Suprafata construită = 25 m 2

Suprafata desfăsurată = 25 m 2

Valoarea de inventar = 57.402.000 lei

- Constructie cu destinatia de: hambar porumb

Suprafata construită = 75 m 2

Suprafata desfăsurată = 75 m 2

Valoarea de inventar = 127.929.000 lei

113.992

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, fără plată, a unui imobil compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Fălticeni, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 911.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în domeniul public al judetului Suceava si în administrarea Consiliului Judetean Suceava

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Fălticeni, Str. Sucevei nr. 47, judetul Suceava

Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală

Judetul Suceava, în administrarea Consiliului Judetean Suceava

Constructie: Locuintă, corp A+B: - suprafata construită = 570 m 2 - suprafata terenului = 6.026 m 2

Cod de clasificare:

82906

Nr. de inventar atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice: 34.819

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei generale dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 19 decembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Conventia generală dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 19 decembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 914.

 

CONVENTIE GENERALĂ

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România, denumit în continuare partea română, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză, denumit în continuare partea franceză, ambele denumite în continuare părtile,

având în vedere prevederile Memorandumului dintre ministrul de interne al României si ministrul afacerilor externe din Republica Franceză referitor la cooperarea în domeniul pregătirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,

ca urmare a Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Cursului International al Scolii de Aplicatie pentru Ofitei “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003, denumită în continuare Conventia, si a Conventiei de finantare dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părtii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la Cursul International al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 11 iulie 2003,

exprimându-si vointa comună de a continua si de a dezvolta cooperarea în acest domeniu, pe baza încrederii reciproce si a raporturilor traditionale de prietenie existente între statele lor si în scopul valorificării bunelor rezultate obtinute,

decizând reînnoirea Conventiei generale dintre Ministerul de Interne din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucuresti la 6 noiembrie 2002,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părtile constată existenta si recunosc capabilitatea operatională (pedagogică, administrativă si logistică) a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, situată la Bucuresti, pe teritoriul României.

Aceasta va fi denumită în continuare, în text, Scoala.

(2) Scoala este destinată să pregătească într-un an de învătământ maximum 100 de ofiteri de jandarmi care au absolvit cursurile de pregătire initială la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. Limbile de predare sunt româna si franceza.

(3) Adresându-se pentru început ofiterilor români, Scoala are, de asemenea, drept obiectiv să primească si ofiteri din statele terte, potrivit modalitătilor definite în Conventie.

(4) În limita capacitătii didactice si a spatiului disponibil, Scoala asigură si desfăsurarea altor cursuri prevăzute în “Graficul anual de perfectionare a pregătirii ofiterilor în activitate si în rezervă”.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Scoala face parte integrantă din structura Jandarmeriei Române, fiind în subordinea directă a comandantului acesteia.

(2) Comandantul Scolii este un ofiter român de jandarmi cu grad superior.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Pentru scopurile prezentei Conventii generale dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind conditiile de functionare a Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, denumită în continuare Conventia generală, partea franceză se angajează să trimită, iar partea română este de acord să primească următoarele categorii de personal:

a) un ofiter al Jandarmeriei Franceze, numit în calitate de consilier al comandantului Scolii, având ca sarcină sprijinirea activitătii pedagogice si de instruire, precum si gestionarea sprijinului material furnizat de partea franceză.

Acest ofiter, pus la dispozitia părtii române, poate, în acelasi timp, să sprijine, ca expert, alte actiuni de cooperare bilaterală în domeniul pregătirii cadrelor Jandarmeriei Române;

b) în functie de resurse, instructori specializati, pe durate limitate, pentru satisfacerea nevoilor de învătământ.

(2) Retributia si celelalte drepturi, fie ele bănesti, materiale sau de orice altă natură, cuvenite personalului francez prevăzut la alin. (1), sunt asigurate de partea franceză.

(3) Statutul, drepturile si obligatiile personalului francez, prevăzut la alin. (1) al acestui articol, pe teritoriul României, sunt cele prevăzute pentru personalul militar si civil si membrii lor de familie, în Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995 si ratificat de România prin Legea nr. 23/1996.

(4) Pe timpul activitătilor desfăsurate în cadrul Scolii si în relatiile cu personalul Jandarmeriei Române, personalul francez va respecta următoarele reguli:

a) activitatea se desfăsoară potrivit programului de lucru al Scolii, pe baza unui plan de muncă aprobat de comandantul Scolii sau, după caz, de comandantul Jandarmeriei Române, la propunerea consilierului francez;

b) în activitatea profesională, personalul francez este supus nemijlocit sau, după caz, prin intermediul sefului ierarhic autoritătii comandantului Scolii si comandantului Jandarmeriei Române, cu care comunică prin canalele stabilite de comun acord si pe care are obligatia de a-I informa permanent cu privire la rezultatele obtinute si la eventualele dificultăti întâmpinate, în limitele misiunii încredintate;

c) pe durata de valabilitate a prezentei Conventii generale, precum si după scurgerea acestei perioade, personalul francez se va obliga, prin angajament scris, să asigure păstrarea secretului profesional si a  confidentialitătii documentelor, datelor si informatiilor la care are acces în exercitarea atributiilor sale, stabilite în baza prezentei Conventii generale, potrivit nivelului de clasificare stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare în România.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Partea franceză îsi asumă următoarele responsabilităti si obligatii:

a) să sprijine activitătile de instruire. Pentru aceasta, ea pune la dispozitie personalul specializat prevăzut la art. 3;

b) să participe, împreună cu partea română, la elaborarea, executarea si controlul programelor de instruire;

c) să participe la întretinerea materialelor pedagogice si furnizarea consumabilelor de birotică, pe durata de valabilitate a prezentei Conventii generale si în limita alocatiei sale bugetare anuale;

d) să asigure gestionarea si controlul mijloacelor financiare pe care le furnizează;

e) să asigure acordarea de sprijin pentru personalul pe care îl pune la dispozitia părtii române;

f) să mentină, prin intermediul personalului pus la dispozitie, o legătură privilegiată între Scoală si Scoala de Ofiteri a Jandarmeriei Nationale Franceze (SOJN) de la Melun;

g) să continue participarea la toate actiunile comune care favorizează dezvoltarea vocatiei internationale a Scolii.

(2) Partea română îsi asumă următoarele responsabilităti si obligatii:

a) să desemneze un ofiter de jandarmi cu grad superior, în calitate de comandant al Scolii, si să asigure încadrarea corespunzătoare a acesteia cu toate categoriile de personal necesar (didactic, logistic, administrativ etc.);

b) să pună la dispozitie, pentru scopurile prezentei Conventii generale, clădirile si terenurile necesare pentru instruirea, cazarea si hrănirea personalului Scolii si a stagiarilor;

c) să stabilească programe de instruire în colaborare si de comun acord cu ofiterul superior francez, consilier al comandantului Scolii;

d) să asigure, cu contributia financiară a părtii franceze, întretinerea materialelor pedagogice puse la dispozitie de către aceasta;

e) să asigure întretinerea tuturor celorlalte materiale, inclusiv a mobilierului de cazare, puse la dispozitie de către partea franceză;

f) să asigure, în conformitate cu legislatia în vigoare, întretinerea generală a stagiarilor români;

g) să acorde sprijin pentru instalarea, rezolvarea formalitătilor administrative si asigurarea conditiilor de viată si de muncă ale personalului francez care cooperează în cadrul acestui proiect, în conformitate cu prevederile art. 3 din prezenta Conventie generală;

h) să pună la dispozitia consilierului francez o linie telefonică internatională si să asigure finantarea acesteia.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Activitătile de pregătire a fiecărei promotii de ofiteri elevi vor face obiectul unui raport final, care se redactează de către comandantul Scolii, în colaborare cu consilierul său francez, si care va cuprinde, detaliat:

(i) modul de organizare si derulare a procesului de învătământ;

(ii) continutul si rezultatele instruirii;

(iii) concluziile importante rezultate si propunerile pentru îmbunătătirea activitătii.

(2) Raportul va fi transmis reprezentantilor desemnati în acest scop de cele două părti, în termen de 45 de zile de la încheierea anului scolar. El va constitui documentul oficial în baza căruia părtile evaluează performantele Scolii.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Angajamentele celor două părti enuntate în prezenta Conventie generală se exercită în limita bugetelor anuale care le sunt alocate.

(2) Nerespectarea de către oricare dintre părti a angajamentelor prevăzute la art. 4, care nu fac obiectul alin. (1) al prezentului articol, va antrena imediat încetarea efectelor prezentei Conventii generale.

(3) Orice diferend în legătură cu interpretarea si aplicarea prezentei Conventii generale va fi solutionat prin consultări între comandantul Scolii si consilierul său francez sau, după caz, între comandantul Jandarmeriei Române si atasatul de securitate internă pe lângă Ambasada Frantei în România.

(4) Legislatia aplicabilă este cea în vigoare pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Prezenta Conventie generală va intra în vigoare la data la care partea română va notifica părtii franceze îndeplinirea procedurilor interne cerute pentru intrarea sa în vigoare si va rămâne valabilă până la data de 31 decembrie 2004. Ea se va reînnoi apoi prin tacită reconductiune pentru noi perioade de un an, de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, sub rezerva deschiderii, prin legea finantării anuale, a unor credite care să permită părtii franceze asigurarea finantării angajamentelor asumate prin dispozitiile prezentei Conventii generale.

(2) De comun acord, părtile pot aduce modificări prezentei Conventii generale. Modificările vor intra în vigoare potrivit dispozitiilor alin. (1) al acestui articol.

(3) Oricare dintre părti poate denunta, în orice moment, prezenta Conventie generală, notificând în scris celeilalte părti intentia sa si motivele care justifică o asemenea decizie. Denuntarea va intra în vigoare după 6 luni de la data primirii unei asemenea notificări.

(4) Dacă părtile nu convin în alt fel, în cazul punerii în aplicare a dispozitiilor art. 6 alin. (2) sau ale art. 7 alin. (3), orice angajament al uneia dintre părti fată de un tert, în legătură cu aplicarea prezentei Conventii generale, precum si activitătile comune deja începute vor continua până la stingerea obligatiilor asumate fată de terti.

Semnată la Bucuresti la 19 decembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, toate aceste texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Alexandru Mircea,

secretar de stat

Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză,

Philippe Etienne,

ambasadorul Frantei în România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative.

Art. 2. - (1) Ministerul Apărării Nationale va folosi, fără plată, elemente ale sistemului RTP/STAR cu toate componentele sale, aflate pe partea de imobil prevăzut la art. 1.

(2) Scoala Natională de Studii Politice si Administrative va asigura în continuare utilitătile pentru structurile militare aferente acestui imobil.

(3) Cheltuielile comune referitoare la plata utilitătilor se determină si se suportă potrivit protocolului ce se va încheia cu ocazia predării-primirii imobilului.

Art. 3. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pa bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 915.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 25, judetul Ilfov

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Ministerul Educatiei si Cercetării

- imobil 1.177 (partial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 103.593

- Suprafata construită = 11.009,91 m 2

- Suprafata desfăsurată = 24.499,81 m 2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 302.261 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 916.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării Nationale care

alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul român, Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

- imobil 1.145 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 103.631

- Suprafata construită = 2.091 m 2

- Suprafata desfăsurată = 2.091 m 2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 10,85 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, si echipamente agricole noi, cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 8 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Literele b) si c) ale punctului 2 “Surse” vor avea următorul cuprins:

“b) Suma necesară derulării Programului pentru achizitionarea de tractoare agricole noi si echipamente agricole noi este de 1.300 miliarde lei.

c) Suma prevăzută la lit. b) se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.”

2. Litera a) a punctului 5 “Destinatia alocatiei” va avea următorul cuprins:

“a) Alocatia de 45% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.) se acordă pentru procurarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP si de 195 CP, cu preturi pe CP maxime de 265 euro - CIP România, si pentru echipamente agricole noi.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 918.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Articolul 19 din Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 19

Intrarea în vigoare

Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 septembrie 2004, cu exceptia dispozitiilor referitoare la supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari pe bază consolidată, care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2005.”

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 11 iunie 2004.

Nr. 12.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VULTURUL POIANA LACULUI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VULTURUL POIANA LACULUI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0037 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VULTURUL POIANA LACULUI, cu sediul in Poiana Lacului, com. Poiana Lacului, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2565/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VULTURUL POIANA LACULUI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VULTURUL POIANA LACULUI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muntenia Pitesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 51.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit Dâmbovita RUCĂR

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit Dâmbovita RUCĂR, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0009 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit Dâmbovita RUCĂR, cu sediul in Rucar, com. Rucar, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2599/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Piatra Craiului Campulung, Dambovita Rucar, Riul Doamnei Domnesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit Dâmbovita RUCĂR a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Piatra Craiului Campulung, Dambovita Rucar, Riul Doamnei Domnesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit Dâmbovita RUCĂR este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Piatra Craiului Campulung. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 52.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CARCINOVUL TOPOLOVENI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CARCINOVUL TOPOLOVENI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0039 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CARCINOVUL TOPOLOVENI, cu sediul in Topoloveni, com. Topoloveni, str. Calea Bucuresti, Nr. P31, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2587/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CARCINOVUL TOPOLOVENI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CARCINOVUL TOPOLOVENI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muntenia Pitesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 53.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0041 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI, cu sediul in Albestii de Arges, com. Albestii de Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2568/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Argesul Curtea de Arges, Infratirea Albesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Argesul Curtea de Arges, Infratirea Albesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA ALBESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Argesul Curtea de Arges. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 54.