MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 544         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 iunie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

890. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

906. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea fondurilor necesare realizării obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea suprafetei de joc a stadionului din incinta Complexului Sportiv National «Lia Manoliu» Bucuresti”

 

907. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

944. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

945. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare drum national DN 19D km 0+000-10+200”

 

946. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

947. - Hotărâre privind stabilirea duratei si conditiilor de păstrare a materialelor necesare votării

 

948. - Hotărâre privind organizarea în România a manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării, în perioada 22-29 iunie 2004

 

949. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de constructie a Catedralei “Maica Domnului” din orasul Gura Humorului, judetul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

126. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

47. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit  AGRICULTORUL VINGA

 

48. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂLINESTI

 

49. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL COSTESTI

 

50. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA MIROSI

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

Având în vedere că în prezent în Ministerul Sănătătii si în directiile de sănătate publică peste 50% din functiile publice de conducere sunt vacante sau ocupate cu caracter temporar, pe o perioadă de maximum 6 luni, respectiv până la data de 30 iunie 2004, dată de la care numirea temporară a persoanelor care ocupă aceste posturi nu mai poate fi prelungită, ceea ce poate genera o criză managerială,

tinând seama de faptul că ocuparea posturilor de conducere nu este posibilă în prezent decât de către persoanele care au calitatea de functionar public si pentru care există grilă de salarizare, iar numărul medicilor care au calitatea de functionar public este extrem de limitat, ceea ce face ca baza de selectie a viitorilor manageri din administratia sanitară să fie foarte redusă,  deoarece situatia este similară la nivelul tuturor autoritătilor publice centrale si locale, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ care să ofere posibilitatea de ocupare a functiilor publice de conducere, fără obligativitatea de a detine initial o functie publică de executie, prin stabilirea salariului de bază al functiei publice,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de bază al functiei publice se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite sau, după caz, al ordonatorului de credite, până la nivelul de finantare prevăzut în statul de functii, aprobat potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 46.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 12 lit. j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si (4), art. 40 alin. (1) si al art. 93 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 220 se introduce un articol nou, articolul 2201, cu următorul cuprins:

“Art. 2201. - (1) Pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, între orele 22,00-5,00, precum si în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin vehicul care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase se întelege orice vehicul căruia îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se pot efectua transporturi rutiere de mărfuri periculoase pe timp de noapte, precum si în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale, cu avizul agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române - ARR, al directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., precum si cu avizul inspectoratelor judetene de politie.

(4) Autovehiculele care au primit avizele conform alin. (3) trebuie să fie precedate de un autovehicul de însotire asigurat de către operatorul de transport. Acestea trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumină galbenă, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgentă, iar conducătorii acestora trebuie să le mentină în functiune pe toată perioada deplasării pe drumul public.”

2. Litera f) a articolului 226 va avea următorul cuprins:

“f) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 50 alin. (2) lit. d), art. 55 alin. (2), art. 120 alin. (3), art. 121, art. 149-152, art. 170 alin. (1), art. 172 alin. (2) si ale art. 2201, cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 890.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea fondurilor necesare realizării obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea suprafetei de joc a stadionului din incinta Complexului Sportiv National «Lia Manoliu» Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea suprafetei de joc a stadionului din incinta Complexului Sportiv National «Lia Manoliu» Bucuresti”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea investitiei prevăzute la art. 1 se face din bugetul Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.246/2003 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, conform programului de investitii aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 906.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Sport.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1.      Titlul va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, unor federatii sportive nationale”

2. Anexa “Datele de identificare a bunurilor imobile (spatii cu destinatia de birouri), aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, date în folosintă gratuită unor federatii sportive nationale” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Tineretului si Sportului” se înlocuieste cu sintagma “Agentia Natională pentru Sport”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Constantin Diaconu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 907.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile (spatii cu destinatia de birouri), aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, date în folosintă gratuită unor federatii sportive nationale

 

Nr. crt.

Nr.

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Cod de clasificare

 

Adresa bunurilor

imobile care se dau

în folosintă

Persoana juridică

de la care se dau

în folosintă bunurile

imobile

Persoana juridică la care se dau în folosintă bunurile imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

0

1

2

3

4

5

6

 

34.228

8.29.04

 

Municipiul Bucuresti,

str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2

Agentia Natională

pentru Sport

Federatia Română de Volei

Federatia Română de Tenis de Masă

Federatia Română de Schi-Biatlon

Federatia Română de Canotaj

Federatia Română de Bob si Sanie

Federatia Aeronautică Română

Federatia Română de Judo

Federatia Română de Polo

Federatia Română de Orientare Sportivă

Federatia Română de Dans Sportiv

Federatia Română de Gimnastică

Federatia Română de Yachting

Federatia Română de Caiac-Canoe Federatia Română de Lupte

Federatia Română de Haltere

Federatia Română de Popice

Federatia Română Sportul pentru Toti

Federatia Română de Biliard

Federatia Română de Tenis

Federatia Română de Sah

Federatia Română de Gimnastică Ritmică

Federatia Română de Ciclism

Federatia Română de Fotbal-Tenis

Federatia Română de Badminton

Federatia Română de Box

Federatia Română de Baschet

Federatia Română Sportul pentru Persoane cu Handicap

 

Camerele 503, 505, 506, 507 = 66,52 m2

Camerele 508, 509, 510 = 62,15 m2

Camerele 511, 512 = 33,30 m2

Camerele 513, 514, 515 = 60,69 m2

Camerele 516, 517 = 27,40 m2

Camera 518 = 15,13 m2

Camerele 519, 520 = 32,91 m2

Camerele 521, 522, 523 = 41,67 m2

Camera 525 = 20,59 m2

Camera 603 = 19,21 m2

Camerele 604, 605, 606, 607, 608 =

109,92 m2

Camera 609 = 10,90 m2

Camerele 610, 611, 612 = 58,80 m2

Camerele 613, 617, 618 = 78,92 m2

Camerele 614, 615, 616 = 47,18 m2

Camerele 619, 620 = 51,30 m2

Camerele 621, 622 = 46,96 m2

Camera 703 = 19,21 m2

Camerele 704, 705, 706 = 55,10 m2

Camerele 707, 708 = 57,40 m2

Camerele 709 = 10,50 m2, 710 = 16,61 m2

Camerele 711, 712 = 41,98 m2

Camera 713 = 21,05 m2

Camera 714 = 18,81 m2

Camerele 715, 716, 717, 718 = 86,26 m2

Camerele 719, 720, 721, 722 = 98,26 m2

Camerele 9, 18 (parter) = 38,45 m2

2.

 

34.224

8.29.04

 

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 37-39,

sectorul 2

Agentia Natională

pentru Sport -

Complexul Sportiv

National

“Lia Manoliu”

(sediul central)

 

Federatia Română de Arte Martiale

Federatia Română de Arte Martiale de Contact

Federatia Română de Baseball si Softball

Federatia Română de Culturism si Fitness

Federatia Română de Karate Modern

Federatia Română de Taekwondo

Federatia Română de Karate Traditional

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 20,50  m2

2 camere = 38,08 m2

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 20,50 m2

1 cameră = 19,04 m2

2 camere = 41 m2

 

3.

 

34.188

8.29.04

Municipiul Bucuresti,

bd. Basarabia

nr. 35, sectorul 2

 

Agentia Natională

pentru Sport -

Complexul Sportiv

National

“Lia Manoliu”(patinoar)

 

Federatia Română de Patinaj

Federatia Română de Motociclism

Federatia Română de Oină

Federatia Română de Radioamatorism

Federatia Română de Bridge

Federatia Română de Scrabble

Federatia Română de Alpinism si Escaladă

Federatia Română de Oină, Federatia Română de Radioamatorism, Federatia Română

de Bridge si Federatia Română de Alpinism si Escaladă

2 camere = 44,14 m2

1 cameră = 50,37 m2

1 cameră = 11,84 m2

2 camere = 23,66 m2

1 cameră = 11,84 m2

1 cameră = 11,84 m2

1 cameră = 11,84 m2

au în folosintă gratuită exclusivă:

2 holuri = 131,74 m2

grupuri sanitare = 31,25 m2

 

4.

34.210

8.29.04

Municipiul Bucuresti,

str. Maior Coravu

nr. 34-36, sectorul 2

 

 

Agentia Natională

pentru Sport -

Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” (Complexul de natatie

si atletism)

Federatia Română de Natatie si Pentatlon (inclusiv holuri si grupuri sanitare)

 

Birouri = 116,15 m2

 

 

5.

101.319

8.29.04

Municipiul Bucuresti,

Parcul Tineretului,

sectorul 4

Agentia Natională

pentru Sport -

Complexul Sportiv National “Sala Polivalentă”

Federatia Română de Go

Federatia Ecvestră Română

Federatia Română de Modelism

Federatia Română de Tir cu Arcul

Camera 203 = 20,80 m2

Camera 219 = 28,16 m2

Camera 210 = 28,60 m2

Camera 220 = 22,60 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, subcapitolul 68.01.05 “Drumuri si poduri”, titlul “Cheltuieli de capital”, cu suma de 160 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă în vederea realizării lucrărilor la obiectivul “Modernizare drum national DN 19D, km 0+000-10+200”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 30 noiembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 944.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare drum national DN 19D km 0+000 - 10+200”

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Modernizare drum national DN 19D km 0+000-10+200”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 945.


*) Anexa se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 2.321 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii si intemperii sau pentru acoperirea unor cheltuieli datorate alunecărilor de teren.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 946.

 

ANEXĂ*)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea duratei si conditiilor de păstrare a materialelor necesare votării

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 126 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Buletinele de vot întrebuintate, contestate sau necontestate, precum si cele neîntrebuintate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale folosite în procesul electoral pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale vor fi predate pe bază de proces-verbal de către birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească si municipală judecătoriilor la care sunt arondate unitătile administrativ-teritoriale respective si judecătoriilor de sector de către birourile electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti.

(2) Judecătoriile vor păstra materialele întrebuintate în procesul electoral, în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, o perioadă de 3 luni după declararea ca legal constituit a fiecărui consiliu din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Prefecturile vor comunica judecătoriilor, tribunalelor, respectiv Tribunalului Municipiului Bucuresti, datele la care au fost constituite consiliile din judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

Art. 3. - După împlinirea termenelor prevăzute la art. 1 alin. (2), judecătoriile, cu sprijinul prefectului, vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, agentilor economici specializati buletinele de vot si celelalte materiale folosite în procesul electoral, pe care le-au primit de la birourile electorale de circumscriptie.

Art. 4. - (1) Documentele si celelalte materiale folosite de către birourile electorale de circumscriptie judeteană si de către Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti vor fi predate, pe bază de proces-verbal, tribunalelor, respectiv Tribunalului Municipiului Bucuresti, care le vor păstra în arhivă, separat de celelalte documente ale instantei, o perioadă de 3 luni după declararea ca legal constituit a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), tribunalele, respectiv Tribunalul Municipiului Bucuresti, cu sprijinul prefectului, vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, agentilor economici specializati documentele si celelalte materiale primite de la birourile electorale de circumscriptie judeteană, respectiv de la Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Documentele detinute de Biroul Electoral Central vor fi predate pe bază de proces-verbal si păstrate în arhiva Autoritătii Electorale Permanente.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 947.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării, în perioada 22-29 iunie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a manifestărilor prilejuite de Ziua Dunării, în perioada  22-29 iunie 2004, sub auspiciile Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunărea (I.C.P.D.R.).

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor pentru actiunile de organizare a manifestărilor la nivel national prevăzute de art. 1, în suma totală de 1.810.000.000 lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 948.


*) Anexa se comunică Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de constructie a Catedralei “Maica Domnului” din orasul Gura Humorului, judetul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, culte si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 2 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea lucrărilor de constructie a Catedralei “Maica Domnului” din orasul Gura Humorului, judetul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 949.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

În conformitate cu Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

având în vedere dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (72) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în baza Instructiunilor de metrologie legală IML 1-97 Transmiterea unitătilor de măsură si IML 2-97 Aprobarea de model, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. - Articolul 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003, modificat prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - La data de 31 decembrie 2004 se abrogă Norma de metrologie legală NML 1-13-01 «Taximetre electronice», editie oficială 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 51/2001. Această normă poate fi utilizată în continuare până la data abrogării la verificarea metrologică a taximetrelor pentru care au fost emise aprobări de model anterior datei de 28 ianuarie 2003.”

Art. 2. - Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 126.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AGRICULTORUL VINGA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AGRICULTORUL VINGA, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0030 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AGRICULTORUL VINGA, cu sediul in Vinga, Nr. 117, judetul Arad, numar de ordine in Registrul Comertului J02/403/1998, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muresul Arad, Speranta Pecica, Albina Curtici, Unirea Scitin, Furnica Siria, Agricultorul Vinga, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit AGRICULTORUL VINGA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muresul Arad, Speranta Pecica, Albina Curtici, Unirea Scitin, Furnica Siria, Agricultorul Vinga.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit AGRICULTORUL VINGA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muresul Arad. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 47.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂLINESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VIITORUL CĂLINESTI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0032 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VIITORUL CĂLINESTI, cu sediul in Calinesti, com. Calinesti, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2557/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VIITORUL CĂLINESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VIITORUL CĂLINESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muntenia Pitesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 48.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL COSTESTI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TELEORMANUL COSTESTI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0033 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TELEORMANUL COSTESTI, cu sediul in Costesti, Str. Victoriei,  Nr. C4, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2509/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TELEORMANUL COSTESTI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TELEORMANUL COSTESTI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muntenia Pitesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 49.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA MIROSI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALBINA MIROSI, in baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0036 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ALBINA MIROSI, cu sediul in Mirosi, judetul Arges, numar de ordine in Registrul Comertului J03/2586/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ALBINA MIROSI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Muntenia Pitesti, Vulturul Poiana Lacului, Teleormanul Costesti, Albina Mirosi, Neajlovul Oarja, Carcinovul Topoloveni, Viitorul Calinesti.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ALBINA MIROSI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Muntenia Pitesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 50.

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 203/1999*)

privind permisele de muncă

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 203/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999 si a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 550/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 32/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 25 iunie 2003.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României si conditiile de eliberare a permiselor de muncă.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) străin - persoana care nu are cetătenie română;

b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în conditiile prezentei legi, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă în România;

c) lucrătorul stagiar - străinul încadrat în muncă, a cărui prezentă pe teritoriul României este strict determinată în timp si are drept scop îmbunătătirea pregătirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;

d) lucrătorul sezonier - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăsoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată;

e) lucrătorul transfrontalier - străinul încadrat în muncă în localitătile de frontieră de pe teritoriul României si care se întoarce în fiecare zi sau cel putin o dată pe săptămână în zona de frontieră a unui stat care are frontieră comună cu România, în care îsi are domiciliul si al cărui cetătean este.

Art. 3. - (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia română cu privire la încadrarea în muncă si care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza delungă sedere pentru angajare în muncă sau, după caz, viza de lungă sedere pentru alte scopuri.

(2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lungă sedere pentru angajare în muncă, străinilor aflati în una dintre următoarele situatii:

a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, conventii sau întelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;

b) beneficiază de drept de sedere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în conditiile stabilite de legislatia privind regimul străinilor în România;

c) beneficiază de drept de sedere temporară în scop de studii si solicită încadrarea în muncă în baza unor contracte individuale de muncă cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;

d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii – ai cetătenilor români cu domiciliul în România.

Art. 4. - (1) Permisul de muncă se eliberează de Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de 12 luni.

(3) În temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau întelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite si în alte conditii sau situatii decât cele prevăzute în prezenta lege.

(4) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, cu avizul ministrului administratiei si internelor, poate decide eliberarea automată a permisului de muncă pentru persoanele care urmează să desfăsoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităti cu influente majore asupra dezvoltării economice a tării.

(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2007.

(6) Litigiile în legătură cu refuzul acordării permisului de muncă se solutionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art. 5. - (1) Permisul de muncă dă dreptul titularului să fie încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată, pe perioada de valabilitate a acestuia, la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentantă autorizată din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

(2) Prevederile art. 80 alin. (3) si ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limitează posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durată determinată, nu sunt aplicabile străinilor.

Art. 6. - Pot fi încadrati în muncă sau, după caz, pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii de persoane:

a) străinii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România;

b) cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;

c) străinii al căror acces pe piata muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state;

d) străinii care au dobândit o formă de protectie în România;

e) străinii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentantă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/actionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;

f) străinii detasati de către un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părti;

g) străinii care desfăsoară activităti didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităti specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort;

h) străinii care urmează să desfăsoare pe teritoriul României activităti temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autorităti administrative autonome.

Art. 7. - (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în concordantă cu politica privind migratia fortei de muncă si luând în considerare situatia pietei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor.

(2) În vederea elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă transmite trimestrial Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei - Directia politici fortă de muncă situatia statistică a permiselor de muncă.

Art. 8. - (1) Lucrătorii străini pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României numai în următoarele conditii:

a) dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român;

b) dacă lucrătorul străin îndeplineste conditiile speciale de pregătire profesională si experientă în activitate, solicitate de angajator si de legislatia în vigoare.

(2) Permisul de muncă eliberat acestor lucrători poate fi prelungit numai în situatia în care sunt întrunite conditiile de încadrare în muncă prevăzute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de străini prevăzute la art. 3 alin. (2), precum si străinilor prevăzuti în legi speciale.

Art. 9. - (1) Accesul lucrătorilor străini stagiari si sezonieri pe piata muncii este reglementat prin acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale, încheiate de România cu alte state.

(2) Lucrătorii stagiari pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a sederii până la obtinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul.

(3) Lucrătorii sezonieri pot fi încadrati în muncă pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni si trebuie să rămână în afara teritoriului României cel putin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelasi scop. Permisul de muncă al lucrătorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de altă natură.

Art. 10. - (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plăti o taxă în lei, egală cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniti din schimb valutar, stabilită în raport cu cursul oficial al Băncii Nationale a României la data efectuării plătii.

(2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plăti o taxă în lei, egală cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilită potrivit dispozitiilor alin. (1).

(3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea si de prelungirea permiselor de muncă Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 11. - Încadrarea fără permis de muncă sau mentinerea în muncă a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizică sau juridică din România, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 6, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 12. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de către salariatii Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, desemnati prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Prevederile alin. (1) si ale art. 11 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Sumele provenite din taxele plătite conform prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) si din comisionul prevăzut la art. 10 alin. (3), precum si cele provenite din amenzile prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.

Art. 14. - Procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei si Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)

Art. 15. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 6 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligatia cetătenilor străini si a apatrizilor de a obtine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.