MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 215 din 6 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

853. - Hotărâre privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

 

854. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 si la Bucuresti la 10 mai 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CEREALCOM” - S.A. Tulcea, judetul Tulcea

 

856. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 166/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 215

din 6 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 1.889/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, Ilie Gheorghe Vasile Cornel. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei formulează cerere prealabilă, în sensul acordării unui nou termen de judecată, pentru a putea reformula exceptia de neconstitutionalitate în raport cu prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Reprezentantul Ministerului Public, fată de continutul acestei cereri, arată că se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând, respinge cererea autorului exceptiei.

Cauza se află în stare de judecată.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că dispozitiile Legii nr. 146/1997 sunt neconstitutionale prin aceea că, instituind obligatia de a timbra în functie de obiectul cererii, încalcă dreptul justitiabililor fără posibilităti financiare de a se adresa neîngrădit justitiei.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 ca inadmisibilă, iar în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii ale legii, solicită respingerea ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.889/2003, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel într-o cauză civilă ce are ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare formulate împotriva Deciziei civile nr. 1.442 din 11 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.408/2003 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prin impunerea sa la plata taxei de timbru, în baza Legii nr. 146/1997, se încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 21, 24, 42, 46, 48 si ale art. 135.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că art. 3 lit. g) din Legea nr. 146/1997, care stabileste cuantumul taxei de timbru pentru contestatiile în anulare, nu încalcă principiul constitutional al egalitătii în fata legii, deoarece, prin instituirea unei taxe fixe de timbru pentru anumite categorii de cereri, nu face nici o diferentiere între contribuabili.

În ceea ce priveste înfrângerea art. 21 din Constitutie, arată că “justitia este un serviciu al statului si este echitabil ca toti cetătenii care sesizează instanta judecătorească pentru valorificarea drepturilor subiective să contribuie, cu exceptiile prevăzute de lege, la cheltuielile ocazionate de acestea, prin plata taxelor de timbru”. Totodată consideră că, având în vedere cuantumul mic al sumei stabilite în cauză ca taxă de timbru pentru exercitarea căii de atac, nu se poate sustine că s-a îngrădit accesul liber la justitie. Instanta apreciază că dispozitiile Legii nr. 146/1997 nu contravin nici prevederilor constitutionale ale art. 42 referitoare la dreptul la mostenire si nici celor ale art. 135, care reglementează proprietatea. De asemenea, instituirea unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, astfel încât nu se aduce atingere art. 46 din Constitutie, referitor la protectia persoanelor cu handicap. În sfârsit, instanta opinează că nu poate fi primită nici critica privind încălcarea art. 48 din Constitutie, “întrucât motivul este evident de ordin formal si nesemnificativ pentru solutionarea exceptiei formulate”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului precizează că, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a acestui act normativ în raport cu prevederile constitutionale ale art. 16 si 21, sinstanta de contencios constitutional ar trebui să verifice dacă autorul exceptiei a solicitat Ministerului Finantelor Publice scutirea de la plata taxei judiciare de timbru si dacă acest minister a răspuns solicitării făcute”. De asemenea, arată că, pentru luarea unei decizii în speta de fată, Curtea Constitutională “ar putea să examineze dacă instituirea, prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, a plătii anticipate a unor taxe de timbru, ar putea constitui o restrângere a liberului acces la justitie” si totodată ar putea afecta dreptul la apărare ca parte componentă a dreptului la un proces echitabil. Referitor la celelalte norme constitutionale invocate de autorul exceptiei, apreciază că acestea nu sunt relevante pentru solutionarea exceptiei de fată, neavând incidentă cu obiectul acesteia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16, 21, 24, 42, 46, 48 si ale art. 135, care, în noua lor redactare si numerotare din Constitutia republicată, au următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 46: “Dreptul la mostenire este garantat.”;

- Art. 50: “Persoanele cu handicap se bucură de protectie specială. Statul asigură realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viata comunitătii, respectând drepturile si îndatoririle ce revin părintilor si tutorilor.”;

- Art. 52: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.”;

- Art. 136: “(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 146/1997, Curtea constată că prin Decizia nr. 233 din 5 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003, a statuat că dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 sunt neconstitutionale. În acest sens, Curtea a retinut împrejurarea că prin Decizia nr. 127 din 27 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, conform cărora se solutionau, potrivit dispozitiilor ordonantei, “si contestatiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru”. În motivarea deciziei, Curtea a retinut că dispozitia legală mentionată contravine prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie si principiului separatiei puterilor în stat. Curtea a observat că ratiunile care au motivat decizia mentionată, prin care s-a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, subzistă si în cazul dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Ca atare, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu privire la dispozitiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Cu privire la celelalte dispozitii legale criticate, Curtea constată că Legea nr. 146/1997 a mai format, atât în întregul său, cât si pe articole, obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 82/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999, Decizia nr. 47/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 februarie 2003, si Decizia nr. 343/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, Curtea a respins exceptiile de neconstitutionalitate privind dispozitiile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

În jurisprudenta sa în materie, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că accesul liber la justitie nu înseamnă că acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit. În acest sens, s-a retinut că art. 21 din Constitutie, republicată, nu instituie nici o interdictie cu privire la taxele în justitie, fiind legal si normal ca justitiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăsurată de autoritătile judecătoresti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Pe de altă parte, s-a arătat că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor de judecată stabilite de instanta de judecată prin hotărârea pe care o pronuntă în cauză, plata acestora revenind părtii care cade în pretentii.

Curtea observă, de asemenea, că dispozitiile art. 21 din Legea nr. 146/1997 reglementează posibilitatea Ministerului Finantelor Publice de a acorda scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru.

Având în vedere toate aceste argumente, nu poate fi retinută critica autorului exceptiei referitoare la încălcarea principiului constitutional al liberului acces la justitie si a dreptului la apărare. De asemenea, Curtea apreciază că prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalitătii în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferentiere între contribuabili.

În legătură cu invocarea principiilor si normelor constitutionale prevăzute la art. 46, 50, 52 si 136, Curtea constată că aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei de fată, neavând incidentă cu obiectul acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 1.889/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte dispozitii din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 22 alin. (2), art. 29 alin. (1) si al art. 30 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Crisan nr. 27, judetul Mehedinti.

Art. 2. - (1) Obiectul de activitate al clubului sportiv înfiintat potrivit art. 1 constă în:

a) realizarea performantei, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale;

b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive în conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.

(2) Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin poate desfăsura si alte activităti în vederea realizării scopului si obiectului de activitate, în conditiile legii.

Art. 3. - Bunurile imobile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum si celelalte bunuri aflate în administrarea si întretinerea unitătii fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru Sport a Judetului Mehedinti se transmit în administrarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin.

Art. 4. - Bunurile prevăzute la art. 3 se preiau pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Directia pentru Sport a Judetului Mehedinti din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport si Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza situatiei financiare la data de 31 martie 2004.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin se asigură din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin este condus de un director, numit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Personalul salariat de la unitatea fără personalitate juridică de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru Sport a Judetului Mehedinti se preia de către Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin, cu exceptia paznicilor, acestia urmând a beneficia de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului din unitătile bugetare.

Art. 8. - Anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport si sursele de finantare ale acestora” la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La litera A punctul II “Cluburi sportive”, după pozitia 45 se introduce pozitia 46 cu următorul cuprins: “Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin”.

2. Se elimină coloana “Număr maxim de posturi” si după punctul VII se introduce nota cu următorul continut:

“NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unitătile care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, prevăzute la lit. A si B, este de 3.325, din care 267 posturi pentru directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 853.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Directiei pentru Sport a Judetului Mehedinti în administrarea Clubului Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin, institutii publice aflate în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport

 

Nr. crt.

Nr.

M.F.P.

Denumirea si adresa

bunurilor imobile care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit bunurile

Persoana juridică

la care se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice

ale bunurilor

1.

26.617

Complex Olimpic de Natatie,

str. Crisan nr. 27, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Agentia Natională pentru

Sport, prin Directia pentru

Sport a Judetului Mehedinti,

str. Crisan nr. 27, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Agentia Natională pentru Sport,

prin Clubul Sportiv Municipal

Drobeta-Turnu Severin,

str. Crisan nr. 27, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Suprafata totală = 12.656,00 m2,

din care:

Suprafata construită =

2.825,02 m2, alcătuită din:

- bazin acoperit = 2.658,17 m2

- birouri + garaj = 45,05 m2

- vestiare = 121,80 m2

2.

144.721

Stadion Angelescu, str. Şincai

nr. 26 A, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Agentia Natională pentru

Sport, prin Directia pentru

Sport a Judetului Mehedinti,

str. Crisan nr. 27, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Agentia Natională pentru Sport,

prin Clubul Sportiv Municipal

Drobeta-Turnu Severin,

str. Crisan nr. 27, municipiul

Drobeta-Turnu Severin,

judetul Mehedinti

Suprafata totală = 22.803,00 m2,

din care:

Suprafata construită = 381 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 si la Bucuresti la 10 mai 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 11/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 26 aprilie 2004 si la Bucuresti la 10 mai 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002 între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2002, aprobată prin Legea nr. 11/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iunie 2004.

Nr. 854.

 

Banca Mondială

26 aprilie 2004

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

România: Proiectul de dezvoltare institutională a sectorului privat si public (4676 RO). Amendament la acordul de împrumut

Stimate domnule ministru,

Mă refer la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru proiectul mentionat mai sus, datat 13 septembrie 2002 (Acord) si adresa dumneavoastră din 11 februarie 2004 prin care solicitati anumite amendamente la acordul mentionat mai sus. Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin această scrisoare amendăm acordul, după cum urmează (modificările sunt reflectate în litere italice):

1. Două paragrafe noi, paragrafele g) si h), se adaugă la sectiunea 1.02, după cum urmează:

“g) agentii de implementare înseamnă următoarele ministere si agentii ale Împrumutatului, responsabile de implementarea activitătilor proiectului: APAPS, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Cancelaria Primului-Ministru sau oricare succesor legal al acestora;

h) PMU PAL înseamnă Unitatea de Management al Proiectului înfiintată în cadrul Cancelariei Primului-Ministru al Împrumutatului, pentru monitorizarea pregătirii si implementării împrumutului de ajustare programatică (PAL) propus Băncii pentru finantare.”

2. Sectiunea 3.05 se modifică pentru a se citi după cum urmează:

“Pe perioada implementării proiectului, Împrumutatul va mentine într-o manieră si în cadrul unor termeni de referintă satisfăcători pentru Bancă o comisie de supervizare a proiectului, condusă de coordonatorul proiectului si alcătuită din reprezentanti ai fiecărei agentii de implementare. Comisia va fi responsabilă de supravegherea implementării proiectului.”

3. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 se modifică pentru a se citi după cum urmează:

 

Categoria

Suma împrumutului alocat

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care urmează să fie finantate

.(1) Bunuri

6.280.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(2) Lucrări civile

350.000

80%

(3) Servicii de consultantă (incluzând audit si pregătire profesională)

10.741.000

 

100%

(4) Cheltuieli de functionare

1.229.000

 

100%

 

(5) Nealocate

0

 

TOTAL:

18.600.000”

 

 

4. Paragraful 1 al părtii D din anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

“1. Întărirea capacitătii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru dezvoltarea în sistem electronic a afacerilor, comertului, administratiei guvernamentale, portal România Gateway si înfiintarea de telecentre.”

5. Paragraful 5 al părtii D din anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:

“5. Furnizarea unor servicii de consultantă si bunuri pentru îmbunătătirea mediului de afaceri si a afacerilor în sistem electronic în Valea Jiului, la nivelul municipalitătii.”

6. Partea E din anexa nr. 2 se modifică pentru a se citi după cum urmează:

“1. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Finantelor Publice pentru îmbunătătirea managementului cheltuielilor publice, printre altele, în domeniile: a) managementului de numerar în sistemul de trezorerie; b) elaborării bugetului; c) coordonării finantării externe; d) contabilitătii publice si raportărilor financiare; e) auditului intern; si f) descentralizării.

2. Furnizarea de asistentă tehnică, pregătire profesională si tehnologia informatiei pentru Curtea de Conturi. 3. Furnizarea de asistentă tehnică si echipamente Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru dezvoltarea sistemului SMART-card.

4. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Administratiei si Internelor pentru pregătirea, dezvoltarea si implementarea unui sistem de indicatori de monitorizare a reformei functiei publice, pentru managementul si impactul asupra reformei functiei publice.

5. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si curtilor de justitie pentru realizarea unui program al reformei judiciare.

6. Dezvoltarea unei strategii si a unui plan de actiune pentru administrarea asigurărilor de sănătate publică.

7. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor Publice pentru îmbunătătirea relatiilor fiscale interguvernamentale.

8. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Secretariatului General al Guvernului al Cancelariei Primului-Ministru pentru formularea politicilor si responsabilizarea administratiei.

9. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru revizuirea Codului muncii, realizarea unui studiu asupra pietei muncii, strategii si plan de actiune.

10. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Educatiei si Cercetării pentru reformele în sectorul de educatie.

11. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Sănătătii pentru reformele în sectorul de sănătate.

12. Furnizarea de asistentă tehnică, bunuri si pregătire profesională Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru reformele în sectorul de drumuri si cale ferată.”

7. Partea F a anexei nr. 2 se modifică pentru a se citi după cum urmează:

“Acoperirea cheltuielilor curente de functionare ale UMP si UMP PAL pentru întărirea capacitătii lor de management în realizarea proiectului si pentru desfăsurarea activitătii lor în cadrul împrumutului de ajustare programatică propus Băncii spre finantare.”

8. În paragraful 2 al părtii C din sectiunea I a anexei nr. 4 se elimină cuvintele “până la o sumă totală care să nu depăsească 260.000 dolari S.U.A. echivalent”.

9. În paragraful 3 al părtii C din sectiunea I a anexei nr. 4 se elimină cuvintele “până la o sumă totală care să nu depăsească 130.000 dolari S.U.A. echivalent”.

10. În paragraful 1 al părtii C din sectiunea a II-a a anexei nr. 4 se elimină cuvintele “până la o sumă totală care să nu depăsească 880.000 dolari S.U.A. echivalent”.

11. În paragraful 2 al părtii C din sectiunea a II-a a anexei nr. 4 se elimină cuvintele “până la o sumă totală care să nu depăsească 680.000 dolari S.U.A. echivalent”.

12. Paragraful 4 al părtii C din sectiunea a II-a a anexei nr. 4 se modifică pentru a se citi după cum urmează:

“Serviciile în continuarea activitătii desfăsurate anterior de firma pentru auditarea conturilor proiectului si serviciile pentru dezvoltarea unui nou regim de reglementare în calea ferată pentru armonizarea cu regulile de interoperabilitate ale Uniunii Europene, cu aprobarea prealabilă a Băncii, pot fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.8-3.11 din Ghidul pentru consultantă.”

Vă rog confirmati acordul dumneavoastră cu cele de mai sus, din partea României, prin semnarea, datarea si restituirea către noi a copiei anexate la această scrisoare. Acest amendament va intra în vigoare după primirea unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Anand K. Seth,

drector

 

Unitatea de tară pentru Europa de Sud si Centrală

Regiunea Europa si Asia Centrală

De acord:

ROMÂNIA

Prin /ss/Mihai Nicolae Tănăsescu

Reprezentant autorizat

Titlul: Ministrul finantelor publice

Data: 10 mai 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “CEREALCOM” - S.A. Tulcea, judetul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor care trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “CEREALCOM” - S.A. Tulcea,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “CEREALCOM” - S.A. Tulcea, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Tulcea, judetul Tulcea, Str. Progresului nr. 26, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J36/359/1997, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 1 iunie 2004.

Nr. 6.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 166/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale dispozitiilor art. VIII alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 17 martie 2004, se completează la final cu o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:

“C. După compensarea obligatiilor bugetare conform lit. A si B, în cazul în care mai rămân diferente de sume din accizele rămase necompensate, acestea se sting cu obligatiile către bugetul de stat si cele reprezentând contributii sociale datorate de societătile comerciale care desfăsoară activităti de transport naval, după data de 1 ianuarie 2004 si nestinse până la data compensării.

1. Sumele ce se vor compensa sunt cele înscrise la pct. 4.2 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plată, prezentat în modelul din anexa la prezentele norme metodologice, initiat de beneficiar pentru ultimul furnizor fată de care înregistrează datorii provenite din relatiile contractuale încheiate cu acesta, conform procedurii prevăzute la lit. B pct. 8.

2. Procedura de compensare a diferentelor de sume rămase din accize cu obligatiile bugetare datorate de beneficiar pentru anul 2004 si nestinse până la data compensării este cea prevăzută la lit. A pct. 2, 3, 4 si 5.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 856.