MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 553         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

233. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

411. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

237. - Lege pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003

 

415. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003

 

241. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

419. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 229 din 18 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL II

Mandatul Avocatului Poporului”

 

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, în sedintă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Propunerile de candidati se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

(2) Candidatii vor fi audiati de comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea conditiilor prevăzute de Constitutie si de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidatii vor fi prezenti la dezbateri.

(3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputatilor si senatorilor prezenti.”

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în fata presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ:

«Jur să respect Constitutia si legile tării si să apăr drepturile si libertătile cetătenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credintă si impartialitate atributiile de Avocat al Poporului. Asa să-mi ajute Dumnezeu!»

(2) Jurământul poate fi depus si fără formula religioasă.

(3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în functie a Avocatului Poporului si deschide procedura pentru numirea în functie a altei persoane.

(4) Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului.”

5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“(2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, în sedintă comună, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a functiei sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului.”

6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncti, specializati pe următoarele domenii de activitate:

a) drepturile omului, egalitate de sanse între bărbati si femei, culte religioase si minorităti nationale;

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

c) armată, justitie, politie, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protectie socială, impozite si taxe.”

7. După alineatul (1) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Adjunctii Avocatului Poporului îndeplinesc atât atributiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât si orice alte atributii care le sunt încredintate de Avocatul Poporului.”

8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

Conditiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Dispozitiile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, jurământul depunându-se în fata Avocatului Poporului si a câte unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor si al Senatului.”

10. La articolul 13, după litera c) se introduc trei litere noi, literele c1)-c3), cu următorul cuprins:

“c1) formulează puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;

c2) poate sesiza Curtea Constitutională cu privire la neconstitutionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;

c3) poate sesiza direct Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor;”

11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate să permită, fără nici o restrictie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori retinute, precum si minorilor aflati în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertătilor lor, cu exceptia restrângerilor legale.

(2) Aceeasi obligatie revine si comandantilor unitătilor militare, în privinta persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor si libertătilor lor, cu exceptia restrângerilor legale.”

12. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Avocatul Poporului are acces, în conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritătile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru solutionarea plângerilor care i-au fost adresate.”

13. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Avocatul Poporului va aduce la cunostintă persoanei care i-a adresat cererea modul de solutionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimtământul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 19 privind informatiile si documentele secrete.”

14. Articolul 261 va avea următorul cuprins:

“Art. 261. - Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atributiilor ce revin, potrivit prezentei legi, institutiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.”

15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmărit si trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 27, dar nu poate fi retinut, perchezitionat sau arestat fără încuviintarea presedintilor celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Adjunctii Avocatului Poporului pot fi urmăriti si trimisi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 27, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati sau arestati fără înstiintarea prealabilă a Avocatului Poporului.

(3) Dacă Avocatul Poporului sau adjunctii săi sunt arestati ori trimisi în judecată penală, ei vor fi suspendati din functie, de drept, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti.”

16. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În timpul exercitării functiei, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot îndeplini nici o altă functie publică sau privată, cu exceptia activitătilor si functiilor didactice din învătământul superior.

(2) Incompatibilitătile prevăzute la alin. (1) se aplică si personalului cu functii de conducere si de executie de specialitate.”

17. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Structura organizatorică, statul de functii si numărul de personal necesar activitătii institutiei se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.”

18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul institutiei Avocatul Poporului se ocupă prin concurs, în conditiile legii.”

19. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară se stabileste conform Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului.”

20. Alineatele (1) si (3) ale articolului 33 vor avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Institutia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispozitia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare.

............................................................................................

(3) Functia de Avocat al Poporului este asimilată cu functia de ministru. Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată cu functia de sef de departament, iar functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului.”

21. Alineatul (2) al articolului 33 se abrogă.

22. Articolul 34 se abrogă.

23. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului.”

24. Legea nr. 35/1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 233.

 

ANEXĂ

 

BIROURILE TERITORIALEALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

 

Nr.

biroului

Sediul

 

Județele aflate

în competență teritorială

1.

Alba Iulia

Alba, Sibiu, Hunedoara

2.

Pitești

Argeș, Vâlcea

3.

Bacău

Bacău, Neamț

4.

Oradea

Bihor, Satu Mare

5.

Suceava

Suceava, Botoșani

6.

Brașov

Brașov, Covasna

7.

București

Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman

8.

Cluj-Napoca

Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj

9.

Constanța

Constanța, Tulcea

10.

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt

11.

Galați

Galați, Brăila, Vrancea

12.

Iași

Iași, Vaslui

13.

Târgu Mureș

Mureș, Harghita

14.

Ploiești

Prahova, Buzău, Dâmbovița

15.

Timișoara

Timiș, Arad, Caraș-Severin

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 411.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 50 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Prevederile licentelor de explorare si/sau exploatare aprobate de Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în conditiile în care au fost încheiate.”

3. După alineatul (1) al articolului 60 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Acordarea facilitătilor de natura ajutorului de stat pentru titularii licentelor de explorare si/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cele în curs de aprobare de către Guvern si pentru noii solicitanti se face cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 237.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 415.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15 din 1 aprilie 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2004.

Nr. 241.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 419.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 229

din 18 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Sorin Toader si Irina Toader în Dosarul nr. 8.537/2003 al Tribunalului Bihor – Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.537/2003, Tribunalul Bihor - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Sorin Toader si Irina Toader, părti vătămate recurente în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală sunt contrare prevederilor cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2), în art. 21 alin. (1), (2) si (3) si, respectiv, în art. 124 alin. (2) din Constitutie, republicată. Se motivează că prin textul criticat “se realizează o discriminare în ce priveste tratamentul juridic aplicat pentru infractiunile de drept comun, care sunt săvârsite de militari si de persoane care au calitatea de notar public, judecător etc., desi nimeni nu este mai presus de lege”.

În fapt, autorii exceptiei i-au chemat în judecată pe numitii Sorin Pantea si Gabriela Pantea pentru săvârsirea fată de ei a infractiunilor de amenintare, insultă si calomnie, prevăzute în art. 193, respectiv în art. 205 si 206 din Codul penal. Judecătoria Alesd, prin Sentinta penală nr. 331/2003, a hotărât, în baza art. 285 din Codul de procedură penală, scoaterea cauzei de pe rol si trimiterea acesteia spre solutionare Parchetului Militar Oradea, cu motivarea că Sorin Pantea are calitatea de militar. Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs autorii exceptiei, iar în fata Tribunalului Bihor au ridicat prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Tribunalul Bihor - Sectia penală consideră că exceptia este neîntemeiată, arătând că nu se încalcă prevederile art. 16 si 124 din Constitutie, republicată, prin faptul că plângerea prealabilă se adresează organului competent să efectueze urmărirea penală, dacă aceasta este îndreptată împotriva unor persoane care au o calitate specială. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul apreciază că dispozitiile criticate sunt norme procesuale de competentă, în deplin acord cu dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie, care nu garantează acest acces la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, legiuitorul având posibilitatea instituirii unor reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite. Se arată totodată că regula instituită prin dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Astfel, este de competenta exclusivă a legiuitorului instituirea regulilor procesuale necesare bunei administrări a justitiei, cu respectarea ansamblului normelor constitutionale.

Referitor la pretinsa contrarietate a textelor de lege criticate cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, republicată, se arată că aceasta nu poate fi retinută, întrucât art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală nu vizează nici unul dintre criteriile de discriminare prevăzute de art. 4 alin. (2) din Constitutie, republicată. În concluzie, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că, în raport cu prevederile art. 16 din Constitutie, republicată, critica dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală este neîntemeiată, deoarece există o diferentă între situatia grupului de făptuitori care cuprinde civili si militari si situatia grupului de făptuitori format numai din civili. Deosebirea este dată de prezenta militarilor, care sunt supusi unui tratament juridic diferit, în sensul că legiuitorul a instituit reguli speciale cu privire la organul competent să efectueze urmărirea penală. Se apreciază că este neîntemeiată si critica dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală în raport de dispozitiile art. 21 din Constitutie, republicată, întrucât prin textele criticate se asigură tocmai accesul liber la justitie, în scopul apărării drepturilor si intereselor legitime ale persoanei vătămate. În ceea ce priveste critica dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 124 din Constitutie, republicată, Avocatul Poporului apreciază că textul constitutional invocat, care se referă la înfăptuirea justitiei, nu are incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 281/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, dispozitii care prevăd că plângerea prealabilă se adreseaz㠓organului competent să efectueze urmărirea penală, când plângerea prealabilă este îndreptată contra unui judecător, procuror, notar public, militar, judecător si controlor financiar de la camera de conturi judeteană, controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele arătate în art. 29 pct. 1”.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), potrivit cărora: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări; (2) Nimeni nu este mai presus de lege”, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3), conform cărora: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime; (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept; (3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”, precum si ale art. 124 alin. (2), care prevăd c㠓Justitia este unică, impartială si egală pentru toti”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea prevederilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală prin raportare la dispozitiile art. 16 si 21 din Constitutie, republicată, prin Decizia nr. 134 din 23 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 29 aprilie 2004.

Cu acel prilej, respingând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a retinut că dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea în fata legii, întrucât “stabilirea unor reguli speciale de competentă după calitatea persoanei si a unor reguli de procedură diferite pentru anumite situatii nu reprezintă o încălcare, ci o confirmare a principiului egalitătii, care presupune tratamente juridice deosebite pentru situatii diferite”.

Totodată, Curtea a retinut că dispozitiile criticate nu îngrădesc dreptul de acces liber la justitie, deoarece prin lege pot fi instituite reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite, semnificatia prevederilor înscrise în alin. (2) al art. 21 din Constitutie, republicată, fiind aceea c㠓legiuitorul nu poate exclude de la exercitarea unor drepturi pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social”.

În sfârsit, în cadrul aceleiasi decizii, Curtea a mai statuat că dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil [drept garantat de dispozitiile art. 21 alin. (3) din Constitutie, astfel cum a fost revizuită, text constitutional invocat de altfel de autorii prezentei exceptii de neconstitutionalitate], întrucât “textul criticat nu opreste părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează un proces echitabil”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia adoptată prin decizia citată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea mai constată că dispozitiile art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală nu contravin nici prevederilor art. 124 alin. (2) din Legea fundamentală, contrar celor sustinute de autorii exceptiei. Astfel, stabilirea de către legiuitor, în temeiul prerogativelor conferite acestuia de dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, a unor reguli speciale de sesizare a organelor judiciare pentru anumite situatii limitativ stabilite de lege nu este de natură să aducă atingere principiului constitutional ce consacră unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, câtă vreme aceste reguli se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatii identice sau similare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Sorin Toader si Irina Toader în Dosarul nr. 8.537/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu