MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iunie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 224 din 18 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, precum si a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si a celor ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

357. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003

 

358. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003

 

359. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003

 

360. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 107/2003

 

361. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003

 

362. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003

 

363. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 333/2003

 

364. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 336/2003

 

365. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 366/2003

 

366. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 106/2003

 

367. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002

 

368. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 105/2003

 

3.680. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării cu privire la planul si programele de învătământ ale unitătilor care organizează si desfăsoară cursuri de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

61. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C.

 

62. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVÂNTUL  MOINESTI O.C.

 

Lista nr. 2 cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

Lista nr. 2 cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 224

din 18 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, precum si a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si a celor ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 11, 12 si 13 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si Consiliul Local Constanta - Serviciul public de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local în Dosarul nr. 9.384/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, invocându-se, în acest sens, Decizia nr. 154/2004, iar considerentele acesteia îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 decembrie 2003, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si Consiliul Local Constanta - Serviciul public de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile “art. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/31.05.2003” încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), ale art. 41 alin. (2), devenit, după republicarea Constitutiei, art. 44 alin. (2), ale art. 49, devenit art. 53, ale art. 53 alin. (2), devenit art. 56 alin. (2), ale art. 119, devenit art. 120 alin. (1), precum si pe cele ale art. 138 alin. (1) si (2), devenit art. 139 alin. (1) si (2).

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că “legea retroactivează cu 5 luni”, iar textele criticate contravin principiului autonomiei locale si lezează dreptul de proprietate privată. Se consideră că este încălcat dreptul consiliului local de a stabili impozite si taxe, fiind afectată “însăsi existenta dreptului, atingere prohibită de art. 53 alin. (2) din Constitutie”. De asemenea, se mai sustine că “exceptarea discriminatorie de la plata taxei de folosintă a terenului încalcă art. 56 alin. (2) din Constitutie, care prevede necesitatea unei asezări juste a sarcinilor fiscale” si că prevederile criticate “lezează competentele reglementate prin art. 138 alin. (1) si (2) din Constitutia României”.

Judecătoria Constanta, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, conform dispozitiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, consideră că aceasta este întemeiată sub aspectul încălcării principiului neretroactivitătii legii.

Se arată că “fată de situatia că anul fiscal 2003 a început la 1.01.2003, iar Legea nr. 232/2003 a fost publicată în M.Of. la 31.05.2003, excluderile de la plata taxelor, începând cu un moment anterior intrării sale în vigoare, contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Retroactivitatea legitimată de art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 nu este înlăturată nici de caracterul anual al impozitului câtă vreme acesta se datorează pentru clădiri si terenuri, potrivit art. 10 si 20 din O.G. nr. 36/2002, în rate trimestriale, la datele stabilite, din care una expirase la momentul publicării legii”.

Cu referire la sustinerea conform căreia sunt încălcate dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie, republicată, instanta arată că “taxele reglementate [...] sunt taxe de folosintă a unor bunuri proprietate publică”, prin urmare nu se poate retine încălcarea dispozitiilor constitutionale mentionate. De asemenea, se apreciază că nici referirea la dispozitiile art. 53 din Constitutie, republicată, nu este pertinentă, “întrucât acestea legitimează posibilitatea restrângerii exercitiului unor drepturi si libertăti apartinând cetătenilor”, iar autoritătile publice “nu sunt înzestrate cu drepturi, ci dispun de anumite prerogative destinate înfăptuirii functiilor lor publice”.

Cu privire la art. 120 alin. (1) din Constitutie, republicată, invocat în sustinerea exceptiei, instanta arată că “autonomia locală nu este absolută, prerogativele decizionale trasferate la nivel local fiind strict determinate prin lege”, ceea ce nu este contrar textului constitutional.

De asemenea, mai arată că aceeasi solutie se impune si cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 139 alin. (1) si (2).

Se apreciază, totodată, că “referirea la o justă asezare a sarcinilor fiscale exclude dintru început o egalitate sinonimă cu uniformitatea. În materie fiscală, legiuitorul poate să îsi varieze actiunile, creând diferite regimuri fiscale, de îndată ce-si poate justifica rational optiunile”, astfel că dispozitiile criticate nu sunt de natură să contravină dispozitiilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

Guvernul consideră că prevederile legale supuse criticii de neconstitutionalitate “se referă la modificări si completări aduse exclusiv Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale [...] atât sub aspectul unor exceptări de la plata impozitelor si taxelor locale, cât si sub aspectul retroactivitătii acestor măsuri”, iar “Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost în mod expres si integral abrogată” potrivit art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, “prevederile privind impozitele si taxele locale fiind revizuite si restructurate în noua reglementare”. Se arată că, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, Curtea “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unor dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare”, ceea ce, coroborat cu prevederile art. 23 alin. (6), duce la concluzia că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie dispozitiile art. I pct. 11, 12 si 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003 (iar nu art. 11, 12 si 23 cum din eroare se mentionează în încheiere). Dispozitiile sus-mentionate au modificat si completat prevederile art. VI pct. 1 si 3 ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003. Dispozitiile art. VI pct. 1 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 modificaseră si completaseră, la rândul lor, anexa nr. 2 pct. 7 subpunctele (12) si (14), respectiv anexa nr. 5 lit. B. din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002.

În consecintă, Curtea retine că dispozitiile criticate, în realitate, de autorul exceptiei sunt cele ale pct. 7 subpunctele (12) si (14) din anexa nr. 2, precum si cele ale lit. B. pct. 5 din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cele aduse conform art. I pct. 11 si 12 din Legea nr. 232/2003. În acelasi timp, Curtea retine că autorul exceptiei în mod gresit a mentionat art. I pct. 23 al Legii nr. 232/2003, care se referă la alte acte normative fără legătură cu continutul exceptiei de neconstitutionalitate. În realitate, textul vizat este cel imediat următor - art. II alin. (1) al Legii nr. 232/2003, care cuprinde dispozitia criticată pentru retroactivitate.

Textele criticate pentru neconstitutionalitate au următorul cuprins:

- dispozitiile pct. 7 subpunctele (12) si (14) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Legea nr. 232/2003, anexă cu lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului:

“(12) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătătiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor;

...................................................................................

(14) retele si conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare.”

- dispozitiile lit. B. pct. 5 din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Legea nr. 232/2003, anexă cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul si taxa pe teren:

“5. terenurile aferente complexelor hidrotehnice sau de navigatie, porturilor, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare.”;

- dispozitiile art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003: “Modificările si completările aduse [...], precum si cele aduse prin prezenta lege la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale se aplică începând cu anul fiscal 2003.”

Ulterior invocării exceptiei, Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Noul act normativ a preluat, în titlul IX, la art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si art. 257 lit. j), solutia legislativă prevăzută anterior la pct. 7 subpunctele (12) si (14) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si pe cea prevăzută la lit. B. pct. 5 din anexa nr. 5 la aceeasi ordonantă. Aceste prevederi ale Codului fiscal au următorul cuprins:

- Art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n): “(1) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru: [...]

11. oricare dintre următoarele constructii speciale: [...]

l) constructii hidrometrice, oceanografice, hidrometeorologice, hidrotehnice, de îmbunătătiri funciare, porturi, canale navigabile cu ecluzele si statiile de pompare aferente canalelor: [...];

n) retele si conducte pentru transportul sau distributia apei, produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retele de canalizare.”;

- Art. 257: “Impozitele pe teren nu se datorează pentru: [...]

j) orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare.”

În concordantă cu jurisprudenta sa, Curtea examinează constitutionalitatea textelor din Codul fiscal care au conservat reglementarea cuprinsă anterior în textele criticate ale celor două anexe ale Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt art. 15 alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 53, art. 56 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 139 alin. (1) si (2). Acestea au următorul cuprins:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 56 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- Art. 120 alin. (1): “Administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.”;

- Art. 139 alin. (1) si (2): “(1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

(2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”;

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. În legătură cu invocarea încălcării dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie privind neretroactivitatea legii, cu exceptia celei penale sau contraventionale mai favorabile, Curtea retine că dispozitia art. II din Legea nr. 232/2003, care se referă la modificările si completările aduse Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, în sensul că acestea se aplică începând cu anul fiscal 2003, a fost ea însăsi abrogată prin dispozitiile art. 298 alin. (1) pct. 27 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederi care se referă expres si la modificările si completările ulterioare aduse Ordonantei Guvernului nr. 36/2002.

În ceea ce priveste Codul fiscal, acesta, conform art. 297, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului în care se prevede altfel (sunt prevăzute si termene ulterioare datei de 1 ianuarie 2004), nepreluând, astfel, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003.

În consecintă, Curtea, în temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, urmează a respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003, ca devenită inadmisibilă.

II. În analiza constitutionalitătii dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n) si a celor ale art. 257 lit. j) din Codul fiscal, Curtea retine că, în conformitate cu dispozitiile art. 139 alin. (1) din Constitutie, republicată, impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc prin lege, iar, potrivit alin. (2) al aceluiasi articol, impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii, ceea ce înseamnă că autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să se supună legilor în vigoare în privinta stabilirii impozitelor si taxelor locale. De asemenea, art. 121 din Constitutie, republicată, care consacră, alături de art. 120, principiul autonomiei locale, stabileste că autoritătile administratiei publice prin care acesta se realizează, functionează ca autorităti administrative autonome, în conditiile legii. În consecintă, legiuitorul are deplină legitimitate constitutională în reglementarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a exceptării anumitor imobile - clădiri si terenuri - de la plata acestora, tinând seama de natura bunurilor respective, care, asa cum se poate constata, sunt de uz sau de interes public, apartinând domeniului public.

Curtea nu poate retine nici sustinerea conform căreia proprietatea privată a unitătii administrativ-teritoriale ar fi lezată prin modul de reglementare a imobilelor exceptate de la plata impozitelor si taxelor de care ar fi putut beneficia. Dispozitiile art. 44 alin. (2) din Constitutie, republicată, nu au incidentă în cauză, având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul acesteia, conform cărora bunurile la care se referă dispozitiile criticate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate apartin domeniului public. De asemenea, sumele care, virtual, ar fi putut fi încasate ca impozite si taxe nu pot fi considerate proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia se află bunurile exceptate de la plata impozitelor si taxelor.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor constitutionale ale art. 53, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si sustinerea că textele criticate ating însăsi existenta dreptului de a încasa impozitele si taxele respective, Curtea constată că legea este cea care stabileste impozitele si taxele ce se fac venit la bugetele locale si, prin urmare, dreptul autoritătilor administratiei publice locale de a le stabili si încasa. În cazul în care legea prevede anumite bunuri pentru care nu se plătesc impozite si taxe, dreptul autoritătilor locale nu este în fiintă, astfel că nu se poate pune problema restrângerii acestuia.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a art. 56 alin. (2) din Constitutie, republicată, privind asezarea justă a sarcinilor fiscale, Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu încalcă, ci, dimpotrivă, prin stabilirea obligatiei de plată a impozitelor si taxelor locale, precum si prin scutirea de la plata acestora pentru anumite bunuri, venituri sau categorii de contribuabili, dau expresie acestui text constitutional.

De altfel, dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, iar Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 154 din 30 martie 2004, încă nepublicată până la data pronuntării prezentei decizii, a respins exceptia. Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită indamisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală, exceptie ridicată de primarul municipiului Constanta si Consiliul Local Constanta - Serviciul public de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului local în Dosarul nr. 9.384/2003 al Judecătoriei Constanta.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) si n), precum si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2001 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 12-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea telefericelor pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 102/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 si 233 bis din 5 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 12 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 12.9 si 12.10 cu următorul cuprins:

“12.9. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică telefericelor pentru materiale construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor teleferice în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

12.10. Prevederile pct. 12.9 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 357.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 16-2003, editia 1, “Cerinte tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, revizia, verificarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 103/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 si 245 bis din 10 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 12 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 12.9 si 12.10 cu următorul cuprins:

“12.9. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică instalatiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor instalatii în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

12.10. Prevederile art. 12.9 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 358.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 17-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor de constructie specială pentru materiale”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 104/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 si 251 bis din 11 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 9 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 9.7 si 9.8 cu următorul cuprins:

“9.7. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică ascensoarelor de constructie specială pentru materiale, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor ascensoare în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

9.8. Prevederile art. 9.7 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 359.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 107/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 18-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu în sălile de spectacole”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 107/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 si 267 bis din 17 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 11 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 11.6 si 11.7 cu următorul cuprins:

“11.6. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică trapelor de scenă, trapelor de decoruri si instalatiilor de cortine pentru incendiu în sălile de spectacole, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor instalatii în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

11.7. Prevederile art. 11.6 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 360.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 19-2002, editia 1, “Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 98/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 si 162 bis din 13 martie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 14 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 14.3 si 14.4 cu următorul cuprins:

“14.3. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică echipamentelor si instalatiilor montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joacă, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor instalatii si echipamente în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

14.4. Prevederile art. 14.3 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 361.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT A 2-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 367/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 si 459 bis din 27 iunie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 10 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 10.6 si 10.7 cu următorul cuprins:

“10.6. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor aparate în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

10.7. Prevederile pct. 10.6 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 362.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 333/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C 2-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă si de apă fierbinte”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 333/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, se completează după cum urmează:

- La capitolul 8 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 8.12 si 8.13 cu următorul cuprins:

“8.12. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică instalatiilor de tratare a apei si produselor chimice de conditionare, spălare chimică si conservare a cazanelor de abur, de apă caldă si de apă fierbinte, construite/fabricate si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite/fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor instalatii/produse chimice în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

8.13. Prevederile pct. 8.12 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 363.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 336/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT C 11-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 336/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, se completează după cum urmează:

- La capitolul 6 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 6.8 si 6.9 cu următorul cuprins:

.6.8. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică sistemelor de automatizare aferente centralelor termice construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor sisteme în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

6.9. Prevederile pct. 6.8 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 364.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 366/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT A 3-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea si verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 366/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 si 456 bis din 26 iunie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 8 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 8.6 si 8.7 cu următorul cuprins:

“8.6. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică aparatelor consumatoare de combustibili lichizi construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor aparate în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

8.7. Prevederile pct. 8.6 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 365.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 106/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 13-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 si 263 bis din 16 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 9 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 9.7 si 9.8 cu următorul cuprins:

“9.7. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică ascensoarelor cu schip construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor ascensoare în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

9.8. Prevederile pct. 9.7 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 366.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 14-2002, editia 1, “Cerinte tehnice privind introducerea pe piată si verificarea în exploatare a cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 643/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 6 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 6.4 si 6.5 cu următorul cuprins:

“6.4. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică cablurilor, lanturilor, benzilor, funiilor, cârligelor si elementelor de legare si prindere a sarcinii, utilizate la instalatii de ridicat construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor produse în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

6.5. Prevederile pct. 6.4 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 367.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 105/2003

 

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Prescriptia tehnică PT R 15-2003, editia 1, “Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea tehnică a ascensoarelor pentru santiere de constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 12 aprilie 2003, se completează după cum urmează:

- La capitolul 9 (DISPOZITII FINALE) se introduc punctele 9.8 si 9.9 cu următorul cuprins:

“9.8. Prevederile prezentei prescriptii tehnice referitoare la încercările în vederea omologării si omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică ascensoarelor pentru santiere de constructii, construite si comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene si în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele legale aplicabile acestor ascensoare în statul respectiv să prezinte garantii echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării si omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispozitia ISCIR-INSPECT.

9.9. Prevederile pct. 9.8 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 368.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

cu privire la planul si programele de învătământ ale unitătilor care organizează si desfăsoară cursuri de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere

 

În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 64 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003,

având în vedere avizul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 29.360/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă planul de învătământ pentru cursul de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere.

Planul de învătământ este prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele de învătământ pentru modulele: Legislatie rutieră, Conducere preventivă, Prim ajutor, Controlul si întretinerea autovehiculelor si Conducerea autovehiculelor, prevăzute în planul de învătământ pentru cursul de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere. Programele de învătământ sunt cuprinse în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Planul si programele de învătământ se aplică tuturor cursurilor organizate în vederea obtinerii permisului de conducere în unităti de învătământ/scoli de soferi de stat sau particulare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare judetene, unitătile de învătământ/scolile de soferi de stat sau particulare care organizează si desfăsoară cursuri de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 3.680.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0049 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C., cu sediul in Livezi, com. Livezi, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/262/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Economcoop Bacau, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlaului Livezi, Semanatorul Secuieni, Plugarul Tescani, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Economcoop Bacau, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlaului Livezi, Semanatorul Secuieni, Plugarul Tescani.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VALEA TAZLĂULUI LIVEZI O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Economcoop Bacau. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 61.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVÂNTUL MOINESTI O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit AVÂNTUL MOINESTI O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0050 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit AVÂNTUL MOINESTI O.C., cu sediul in Moinesti, Str. Zorilor, Nr. 7, Bl. 7, Sc. 1, Ap. 3, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/267/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Creditul Onestean Onesti, Progrescoop Bogdanesti, Zavoi Comanesti, Avantul Moinesti, Simbreacoop Arges, Ocnacoop Targu Ocna, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit AVÂNTUL MOINESTI O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Creditul Onestean Onesti, Progrescoop Bogdanesti, Zavoi Comanesti, Avantul Moinesti, Simbreacoop Arges, Ocnacoop Targu Ocna.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit AVÂNTUL MOINESTI O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Creditul Onestean Onesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 62.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI SI UTILIZĂRII

APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

 

LISTA Nr. 2

din 3 iunie 2004

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

1. Societatea Comercială FAMI - S.R.L., Brasov, str. Titan nr. 1, judetul Brasov, cod unic de înregistrare R1090664, telefon/fax: 0268/41.15.96, 41.15.99:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0233 din 5 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FAMICARB, model FAMICENT-1, configuratie: aplicatie PC: FAMICENT-1 V6.0, imprimantă fiscală IFEF 2002, afisaj client 2X20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, comert cu carburanti, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

2. Societatea Comercială TRION COMPANY - S.R.L., Curtea de Arges, str. Voievozi nr. 4A, judetul Arges, cod unic de înregistrare R3835189, telefon/fax: 0248/72.15.62:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0242 din 20 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SUPERTAX, model 101 F-A, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 11 agenti economici de distributie si 11 agenti economici de service.

3. Societatea Comercială ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii Tronson 3 dreapta, nr. 8, bl. B4, parter, sectorul 4, cod unic de înregistrare R399557, telefon/fax: 021/233.25.00, 233.25.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0243 din 13 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS BZ, configuratie: aplicatie PC: SPECTRUM POS BZ, imprimantă fiscală: ND77 MF WINCOR NIXDORF, display client 2X20, tip hârtie: normală, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 7 agenti economici de distributie si 8 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0244 din 13 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS TH, configuratie: aplicatie PC: SPECTRUM POS TH, imprimantă fiscală: MF THF WINCOR NIXDORF, display client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 7 agenti economici de distributie si 8 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0249 din 27 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Position POS, configuratie: aplicatie PC: Position POS, imprimantă fiscală: ND77 MF WINCOR NIXDORF, display client 2X20, tip hârtie: normală, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 13 agenti economici de distributie si 14 agenti economici de service.

4. Societatea Comercială REL COMPUTER - S.R.L., Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod unic de înregistrare R3510209, telefon/fax: 021/224.00.27:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0245 din 16 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip RELTRADE, model A100 P, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, portabilă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 42 agenti economici de distributie si 41 agenti economici de service.

5. Societatea Comercială BAR CODE SYSTEMS COMPANY - S.R.L., Bucuresti, str. Hatmanu Arbore nr. 4, sectorul 1, cod unic de înregistrare R15100300, telefon/fax: 021/231.88.14, 231.88.16:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0246 din 12 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip BCS for RETAIL, configuratie: aplicatie PC: BCS for RETAIL; imprimantă fiscală: Epson MF Romania; display client 2X20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

6. Societatea Comercială EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A., Bucuresti, str. Nicolae G. Caramfil nr. 26, bl. 1D, sectorul 1, cod unic de înregistrare R6811850, telefon/fax: 021/232.71.91, 232.14.53:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0247 din 3 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip A800, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 10 agenti economici de distributie si 11 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0255 din 23 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT EXPRESS, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

7. Societatea Comercială ACCORD ELECTRONICS - S.R.L., Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 66, ap. 2, sectorul 1, cod unic de înregistrare R11027087, telefon/fax: 021/321.21.54, 321.28.81:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0248 din 3 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PLATO POS, model FP 210 RA, configuratie: aplicatie PC: EUROPOS SM vers. 1.57.5; imprimantă fiscală: EPSON FP 210 RA; display client 2X20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 14 agenti economici de distributie si 17 agenti economici de service.

8. Societatea Comercială VICTORIA R.G. EXPORT- IMPORT - S.R.L., Bucuresti, str. Dragos Vodă nr. 2, sectorul 2, cod unic de înregistrare R7300161, telefon/fax: 021/322.24.60, 322.24.13:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0250 din 12 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Daisy, model MAGENTIS, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 40 agenti economici de distributie si 41 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0251 din 12 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Daisy, model Micro, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 40 agenti economici de distributie si 41 agenti economici de service.

9. Societatea Comercială SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor, cod unic de înregistrare R6390409, telefon/fax: 0259/44.32.88:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0252 din 12 februarie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OMROM, model RS 2010, configuratie: structură închisă, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

10. Societatea Comercială MICROSIF HARDWARE - S.R.L., Bucuresti, str. Palanca nr. 1, sectorul 2, cod unic de înregistrare R8474298, telefon/fax: 021/240.08.21, 241.27.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0253 din 29 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MICROSIF, model 03, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 13 agenti economici de distributie si 13 agenti economici de service.

11. Societatea Comercială SELIROM - S.R.L., Bucuresti, bd. Timisoara nr. 16, sectorul 6, cod unic de înregistrare R15681210, telefon/fax: 021/413.20.99, 413.70.27:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0254 din 31 martie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SELIROM ER 04 F, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 15 agenti economici de distributie si 15 agenti economici de service.

12. Societatea Comercială FADATA - S.R.L., Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 9, sectorul 2, cod unic de înregistrare R11865369, telefon/fax: 021/212.08.51, 212.12.40:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0256 din 4 mai 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ORGTECH, model MICRO JE, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 14 agenti economici de distributie si 14 agenti economici de service.

13. Societatea Comercială NITESCU-BERCEANU - S.N.C., Craiova, str. Horia nr. 28, judetul Dolj, cod unic de înregistrare R2299627, telefon/fax: 0251/41.12.37, 40.67.45: - Aviz de distributie si utilizare nr. 0257 din 25 mai 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ECTRA CE 67F, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 10 agenti economici de distributie si 10 agenti economici de service.

14. Societatea Comercială GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., satul Ghermănesti nr. 17, comuna Snagov, judetul Ilfov, cod unic de înregistrare R13556890, telefon: 021/212.09.58, 212.09.59:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0258 din 25 mai 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip TAXIMETRU ELECTRONIC, model Xcomm TAXITEL 5000, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

15. Societatea Comercială COMTEC NET - S.R.L., Bucuresti, str. Mexic nr. 13, sectorul 1, cod unic de înregistrare R1558561, telefon/fax: 021/230.14.68, 231.47.05:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0259 din 2 iunie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip POS-CS, configuratie: aplicatie PC: POS-CS; imprimantă fiscală: Xcomm Epson TM model U220A; display client 2x20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

16. Societatea Comercială CODEC ELECTRONICS PROD - S.R.L., Cluj-Napoca, str. Dostoievski nr. 28, judetul Cluj, cod unic de înregistrare R5773635, telefon/fax: 0264/41.82.03, 41.82.04, 41.08.05:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0260 din 4 iunie 2004, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CODEC A2, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: taximetrie, retea de distributie si service: 3 agenti economici de distributie si 3 agenti economici de service.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI SI UTILIZĂRII

APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

 

LISTA Nr. 2

din 3 iunie 2004

cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Nr.

crt.

Societatea comercială

Nr. si data avizului

Tipul si modelul aparatului

Data de la care s-a retras

dreptul de distributie si

comercializare a aparatelor

de marcat electronice fiscale

1.

REL COMPUTER - S.R.L.

Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, Bucuresti,

cod unic de înregistrare R3510209

0159 din 19 martie 2002

ZIT 98-M5

30 ianuarie 2004

2.

DAEWOO ELECTRONICS

ROMANIA - S.R.L.

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 1,

sectorul 1, Bucuresti, cod fiscal R7580967

0042 din 30 martie 2000

OLIVETTI CRF4050

27 februarie 2004

3.

COMTEC NET - S.R.L.

Str. Mexic nr. 13, sectorul 1, Bucuresti,

cod unic de înregistrare R1558561

0043 din 30 martie 2000

0162 din 2 aprilie 2002

ZIT 98 M-5

ZEKA

27 februarie 2004

27 februarie 2004

4.

ISYS TRADING - S.R.L.

Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. 1,

ap. 48, sectorul 2, Bucuresti,

cod fiscal R30249

0051 din 30 martie 2000

FLORA 150

31 martie 2004

5.

EDF ASRO - S.R.L.

Comuna Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti

km 16,5, bl. CORP B4, parter,

judetul Ilfov, cod fiscal R487527

0053 din 11 aprilie 2000

EDFPOS EDFPOS 2,0

31 martie 2004

6.

ANA ELECTRONIC - S.A.

Calea Dorobantilor nr. 134, sectorul 1,

Bucuresti, cod fiscal R6641365

0059 din 6 aprilie 2000

0060 din 6 aprilie 2000

SAMSUNG ER350F

SAMSUNG ER700F

30 aprilie 2004

30 aprilie 2004

7.

PRINTEC GROUP ROMANIA - S.R.L.

Bd. Geniului nr. 8, sectorul 6, Bucuresti,

cod fiscal R9225910

0061 din 12 aprilie 2000

0062 din 12 aprilie 2000

NCR 7445-Falcon

NCR 7453

30 aprilie 2004

30 aprilie 2004

8.

BAR CODE SYSTEMS - B.C.S. - S.R.L.

Str. Valea Ialomitei nr. 9, bl. D19, sc. 4,

ap. 35, sectorul 6, Bucuresti,

cod fiscal R8978651

0075 din 15 mai 2000

BCS OL-3508

31 mai 2004

9.

FISCAL - S.R.L.

Calea Serban Vodă nr. 43, bl. 2, parter,

sectorul 4, Bucuresti,

cod fiscal R12772950

0078 din 23 mai 2000

SERENA F

31 mai 2004