MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 559         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

255. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

447. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

74. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA

 

75. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TIBLESULUI URIU

 

76. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VATRA ZAGRA

 

77. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BRADUL PRUNDU BÂRGĂULUI

 

78. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA NĂSĂUD

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Profesia de avocat este liberă si independentă, cu organizare si functionare autonome, în conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.

(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocatii înscrisi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3) Constituirea si functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire si de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.

(2) Avocatul promovează si apără drepturile, libertătile si interesele legitime ale omului.

(3) Avocatul are dreptul să asiste si să reprezinte persoanele fizice si juridice în fata instantelor autoritătii judecătoresti si a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmărire penală, a autoritătilor si institutiilor publice, precum si în fata altor persoane fizice sau juridice, care au obligatia să permită si să asigure avocatului desfăsurarea nestingherită a activitătii sale, în conditiile legii.

(4) Orice persoană are dreptul să îsi aleagă în mod liber avocatul.

(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul si obligatia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justitie, pentru un proces echitabil si într-un termen rezonabil.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Activitatea avocatului se realizează prin:

a) consultatii si cereri cu caracter juridic;

b) asistentă si reprezentare juridică în fata instantelor judecătoresti, a organelor de urmărire penală, a autoritătilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecătoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, în conditiile legii;

c) redactarea de acte juridice, atestarea identitătii părtilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;

d) asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fata altor autorităti publice cu posibilitatea atestării identitătii părtilor, a continutului si a datei actelor încheiate;

e) apărarea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile acestora cu autoritătile publice, cu institutiile si cu orice persoană română sau străină;

f) activităti de mediere;

g) activităti fiduciare constând în primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum si plasarea si valorificarea acestora, în numele si pe seama clientului, activităti de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăti comerciale la sediul profesional al avocatului si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a părtilor de interes, a părtilor sociale sau a actiunilor societătilor astfel înregistrate;

i) activitătile prevăzute la lit. g) si h) se pot desfăsura în temeiul unui nou contract de asistentă juridică;

j) orice mijloace si căi proprii exercitării dreptului de apărare, în conditiile legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile profesionale sau societăti civile profesionale cu răspundere limitată.

(2) În cabinetul individual îsi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alti avocati colaboratori.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei; drepturile si obligatiile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate îsi păstrează caracterul personal si nu pot fi cedate. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia si cu societătile civile profesionale.

(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-si crea facilităti tehnico-economice în vederea exercitării profesiei si îsi păstrează individualitatea în relatiile cu clientii.

(5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai multi avocati definitivi. În societatea civilă profesională îsi pot exercita profesia si avocati colaboratori sau avocati salarizati. Societatea civilă profesională si avocatii care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistentă juridică persoanelor cu interese contrare.

(6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societătile civile profesionale si societătile civile profesionale cu răspundere limitată pot avea si proprietate comună.

(7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înstiintarea baroului din care face parte.

(8) Avocatul nu îsi poate exercita profesia, în acelasi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia.

(9) Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrăinate prin acte între vii numai între avocati definitivi si aflati în exercitiul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calitătii, cu respectarea regimului investitiilor reglementat prin prezenta lege.”

5. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată se constituie prin asocierea a cel putin 2 avocati definitivi si aflati în exercitiul profesiei, are personalitate juridică si patrimoniu propriu. Aporturile asociatilor la capitalul social pot fi în industrie, în bani sau în natură, reprezentat de activitatea profesională, inclusiv aportul de clientelă. Capitalul social al societătii este reprezentat de părti sociale transmisibile si negociabile si este de cel putin echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro.

Transmiterea părtilor sociale se poate face numai către avocati aflati în exercitiul profesiei. Activitatea profesională se realizează de către avocatii asociati, avocati colaboratori si avocati salarizati. Avocatii care îsi exercită profesia în cadrul societătii civile profesionale cu răspundere limitată îsi angajează răspunderea profesională numai în limitele capitalului social subscris si vărsat.

(2) Dobândirea personalitătii juridice a societătii civile profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal.

(3) Societătile civile profesionale cu răspundere limitată sunt supuse regimului impozitării pe profit.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, în conditiile legii. Societătile civile profesionale si societătile civile profesionale cu răspundere limitată pot încheia astfel de conventii numai cu acordul tuturor asociatilor.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat si cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;

b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate;

c) în cazul societătilor civile profesionale si al societătilor civile profesionale cu răspundere limitată - numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate civilă de avocati sau, după caz, societate civilă de avocati cu răspundere limitată;

d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.

(2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată si după decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul acestuia, sau, după caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societătilor, în conditiile stabilite de statutul profesiei.

(4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocatii străini se pot utiliza denumirea si numele formei de exercitare a profesiei din tară sau din străinătate, în conditiile prezentului articol.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societătilor civile profesionale de avocati si a societătilor civile profesionale cu răspundere limitată, precum si conventiile prevăzute la art. 6 se încheie în formă scrisă, cu respectarea conditiilor de fond prevăzute de lege si de statutul profesiei.

(2) Consiliul baroului sesizat verifică îndeplinirea conditiilor legale si, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea conventiei în termen de o lună de la înregistrarea cererii.

(3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim al său poate formula plângere la organele de jurisdictie profesională, în conditiile prezentei legi si ale statutului profesiei.

(4) Barourile tin evidenta separată a avocatilor pentru fiecare formă de exercitare a profesiei.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Barourile si U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competenta si disciplina profesională, protectia demnitătii si onoarei avocatilor membri.

(2) În fiecare judet există si functionează un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de resedintă a judetului.

(3) Fiecare barou organizează si asigură functionarea a câte unui serviciu de asistentă judiciară pe lângă fiecare judecătorie. Consiliul baroului răspunde de organizarea si functionarea acestui serviciu.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român si are exercitiul drepturilor civile si politice;

b) este licentiat al unei facultăti de drept sau doctor în drept;

c) nu se găseste în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

(2) Îndeplinirea conditiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în conditiile prevăzute în statutul profesiei.”

11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Membrul unui barou din altă tară poate exercita profesia de avocat în România dacă îndeplineste conditiile prevăzute de lege, mai putin cea cu privire la cetătenia română.

(2) Pentru a acorda consultantă juridică privind dreptul românesc, avocatul străin are obligatia de a sustine un examen de verificare a cunostintelor de drept românesc si de limbă română, organizat de U.N.B.R.

(3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5.

(4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în fata instantelor judecătoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj international.

(5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra si se vor plăti integral în România.

(6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie în tabloul special tinut de fiecare barou si se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei si codului deontologic.”

12. La articolul 15, literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

b) activităti si functii didactice în învătământul juridic superior;

...................................................................................

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciară, în conditiile legii.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Primirea în profesie se obtine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei.

(2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen:

a) titularul diplomei de doctor în drept;

b) cel care până la data primirii în profesia de avocat a îndeplinit functia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani si dacă nu i-a încetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat.

(3) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele care au detinut functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie.”

14. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Persoana care îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a fi primită în profesia de avocat poate solicita aceasta cu cel putin 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare în sistemul de pensii si asigurări sociale din care face parte.”

15. La articolul 17, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Conditiile efectuării stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum si ale baroului fată de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei.

.........................................................................................

(5) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocati definitivi cu o vechime de cel putin 6 ani în această calitate si care se bucură de o reputatie profesională nestirbită.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Dobândeste calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare în conditiile art. 17, precum si avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului National pentru Pregătirea si Perfectionarea Avocatilor, în conditiile prevăzute de statutul profesiei.

(2) Dobândeste calitatea de avocat definitiv cel înscris în profesie în conditiile art. 16 alin. (2), dacă a fost definitivat în functia juridică pe care a exercitat-o înainte de primirea în avocatură.

(3) Dobândeste calitatea de avocat definitiv cel care a fost înscris în profesie în conditiile art. 16 alin. (2), dacă a promovat examen de definitivare în functia juridică pe care a exercitat-o anterior. Cei care nu îndeplinesc conditiile de vechime în profesiile anterioare vor fi obligati să sustină examenul de definitivare în avocatură.

(4) Avocatii - fosti judecători nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori si cadre de politie nu pot acorda asistentă juridică la unitatea de urmărire penală la care si-au desfăsurat activitatea, timp de 2 ani de la încetarea functiei respective.”

18. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate si curtile de apel, precum si la parchetele de pe lângă aceste instante, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineste functia de judecător sau procuror.”

19. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si la Parchetul National Anticoruptie.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică si avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseste de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în conditiile legii în scopul eludării acestor interdictii, sub sanctiunea săvârsirii unei abateri disciplinare grave.”

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) La înscrierea în barou avocatul depune în fata consiliului baroului, în cadru solemn, următorul jurământ:

Jur să respect si să apăr Constitutia si legile tării, drepturile si libertătile omului si să exercit profesia de avocat cu cinste si demnitate. Asa să-mi ajute Dumnezeu!

(2) Jurământul poate fi depus si fără formula religioasă.

În acest caz, jurământul va începe cu formula: Jur pe onoare si constiintă!”

21. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie si poate asista ori reprezenta partea la organele si institutiile prevăzute la art. 3.

(2) Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instantele, cu exceptia Înaltei Curti de Casatie si Justitie si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii dacă are o vechime neîntreruptă în profesie de cel putin 5 ani de la definitivare.”

22. La articolul 23, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societătile civile profesionale si societătile civile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului si a avocatilor care le compun.

(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor si modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instantelor judecătoresti, organelor de urmărire penală si autoritătilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si U.N.B.R.”

23. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei.”

24. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Exercitarea oricărei activităti de asistentă juridică specifică profesiei de avocat si prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.”

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Calitatea de avocat încetează:

a) prin renuntarea scrisă la exercitiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sanctiune disciplinară;

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală si care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.”

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Calitatea de avocat este suspendată:

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stări;

b) pe perioada interdictiei de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

c) în caz de neplată totală sau partială a taxelor si a contributiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. si către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora si până la lichidarea integrală a datoriilor;

d) la cererea scrisă a avocatului.”

27. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Avocatul, precum si clientul au dreptul să renunte la contractul de asistentă juridică sau să îl modifice de comun acord, în conditiile prevăzute de statutul profesiei.

Renuntarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.”

28. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu si la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

(2) În acest scop, avocatul poate să îsi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor si altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, în conditiile prevăzute de statutul profesiei.

(3) Contractul de asistentă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restantele din onorarii si alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispozitiilor statutului profesiei.”

29. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutionează de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacată la consiliul baroului.”

30. După articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

“Art. 311. - (1) Cheltuielile efectuate pentru investitii de sediu, de dotări si utilităti necesare cabinetelor de avocati sau altor forme de exercitare a profesiei la înfiintarea lor în temeiul art. 5 si care se efectuează pe o perioadă de 3 ani de la intrarea în exercitiul profesiei, se scad din veniturile impozabile, esalonat, până la achitarea investitiei.

Pentru avocatii stagiari, termenul de 3 ani se calculează de la data definitivării în profesie.

(2) De prevederile alin. (1) un avocat poate beneficia o singură dată.

(3) Destinatia profesională a investitiilor prevăzute la alin. (1) trebuie mentinută si acestea nu pot fi înstrăinate prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la expirarea termenului de 3 ani, cu exceptia cesiunilor între avocati, prevăzute la art. 5 alin. (9).

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) atrage nulitatea de drept a actului de înstrăinare si plata facilitătilor de care s-a beneficiat, majorate cu procentul corespunzător dobânzii legale.”

31. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele si lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile.

Perchezitionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri si bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în conditiile legii.”

32. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detentie, administratia locului de arest ori detentie are obligatia de a lua măsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).”

33. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Avocatul care profesează individual, cabinetele asociate, societatea civilă profesională si societatea civilă profesională cu răspundere limitată au dreptul la sediu profesional în circumscriptia baroului în care sunt înscrisi si la sedii secundare în alt barou din tară sau din străinătate unde sunt luati în evidentă.”

34. La articolul 37, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(5) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea sedintei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autoritătii, demnitătii si onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalti avocati si părtilor ori reprezentantilor acestora din proces.

(6) Avocatul nu răspunde penal pentru sustinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată si cu respectarea prevederilor alin. (5), în fata instantelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdictie si numai dacă aceste sustineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză si sunt necesare stabilirii adevărului.”

35. La articolul 37, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

“(7) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (5) si (6) constituie abatere disciplinară gravă.

Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.”

36. După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:

“Art. 371. - Urmărirea penală si trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale săvârsite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta se pot face numai cu aprobarea procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază de competentă s-au săvârsit faptele.”

37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredintate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instantele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte institutii, conform mandatului încredintat, să manifeste constiinciozitate si probitate profesională, să pledeze cu demnitate fată de judecători si de părtile din proces, să depună concluzii scrise sau note de sedintă ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanta de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinară.”

38. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Avocatul este obligat să tină evidentele cerute de lege si de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat si să achite cu regularitate si la timp taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului baroului si a fondurilor Casei de Asigurări a Avocatilor din România si ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contributiile barourilor, stabilite conform legii si statutului profesiei.”

39. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Avocatul este obligat să poarte robă în fata instantelor judecătoresti.

(2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei.

(3) Purtarea robei în afara incintei instantei judecătoresti este interzisă, cu exceptia cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei să reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune această tinută.”

40. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Convocarea se face prin afisare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistentă din judet si prin publicare într-un ziar local cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.”

41. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu prezenta majoritătii membrilor baroului. Pentru Baroul Bucuresti alegerea organelor de conducere a baroului se

face prin desemnare de reprezentanti - electori, potrivit procedurii stabilite prin statutul profesiei.”

42. La articolul 52, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedintă si de vot.”

43. La articolul 53, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul baroului are următoarele atributii:

a) adoptă hotărâri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. si ale adunării generale a baroului;

c) întocmeste, modifică si dă publicitătii tabloul anual al avocatilor, membri ai baroului, si îl comunică celor în drept;

d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar si deontologic, pentru solutionarea sesizărilor si reclamatiilor, în conditiile prevăzute de lege si de statutul profesiei;

e) verifică si constată îndeplinirea conditiilor legale ale cererilor de primire în profesie si aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen;

f) hotărăste asupra stării de incompatibilitate si asupra încetării acesteia;

g) solutionează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii si ale statutului profesiei;

h) verifică si constată dacă actele privind constituirea, modificarea si schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum si conventiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc conditiile prevăzute de lege si de statutul profesiei; organizează si tine evidenta acestora;

i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocatilor din raza de competentă;

j) organizează conferintele de stagiu, cercurile de studii si editează publicatiile baroului;

k) organizează si îndrumă activitatea serviciilor de asistentă juridică din judet, potrivit legii si statutului profesiei;

l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocatilor;

m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplătii taxelor, avocatul care nu achită taxele si contributiile prevăzute de lege si de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenta acestora, dacă a fost avertizat despre neplată si nu s-a conformat obligatiei;

n) solutionează contestatiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

o) stabileste cota de contributie a avocatilor la bugetul baroului;

p) acceptă donatiile si legatele făcute baroului;

q) aprobă statul de functii si angajează personalul baroului;

r) întocmeste proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale si administrează patrimoniul baroului;

s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului si a decanului, de gestiune curentă si de gestionare a patrimoniului baroului;

t) alege prodecanul baroului;

u) solutionează plângerile si contestatiile împotriva deciziilor decanului baroului;

v) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.”

44. La articolul 55 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. si date în competenta sa.”

45. La articolul 55, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Prodecanul îl înlocuieste pe decan la cererea sau în absenta acestuia.

(3) Dacă decanul si prodecanul sunt în imposibilitate temporară de a-si exercita functiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atributiile decanului.”

46. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) La Baroul Bucuresti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este înlocuit, la cerere sau în absenta sa, de către prodecanul pe care îl desemnează în scris.”

47. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - Avocatul nemultumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului.”

48. La capitolul IV, titlul sectiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 2-a

Uniunea Natională a Barourilor din România - U.N.B.R.”

49. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Uniunea Natională a Barourilor din România - U.N.B.R. este formată din toate barourile din România si are sediul în capitala tării, municipiul Bucuresti.

(2) U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, are patrimoniu si buget proprii.

(3) Bugetul U.N.B.R. se formează din contributia barourilor în cote stabilite de Congresul avocatilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit si în activităti producătoare de venituri, în conditiile legii.

(4) Baroul de avocati se constituie si functionează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi si statutului profesiei.

(5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din România.”

50. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt:

a) Congresul avocatilor;

b) Consiliul U.N.B.R.;

c) Comisia permanentă a U.N.B.R.;

d) presedintele U.N.B.R.

(2) În cadrul U.N.B.R. se constituie si functionează:

a) Comisia centrală de cenzori;

b) Comisia centrală de disciplină;

c) aparatul tehnic-administrativ.”

51. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Congresul avocatilor este constituit din delegati ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, si din membrii Consiliului U.N.B.R.

(2) Congresul avocatilor se întruneste anual în sesiune ordinară, la convocarea Consiliului U.N.B.R.

(3) La cererea a cel putin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este obligat să convoace Congresul avocatilor în sesiune extraordinară.”

52. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Congresul avocatilor are următoarele atributii:

a) analizează si aprobă raportul anual al Consiliului U.N.B.R.;

b) alege Comisia centrală de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Avocatilor;

c) face propuneri autoritătilor cu drept de initiativă legislativă privind profesia de avocat;

d) adoptă si modifică statutul profesiei si statutul Casei de Asigurări a Avocatilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi si pe baza proiectelor întocmite de Consiliul U.N.B.R.;

e) adoptă hotărâri privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea pregătirii profesionale si respectarea regulilor deontologice ale profesiei;

f) alege si revocă membrii Comisiei centrale de disciplină. Fiecare barou are dreptul de a propune câte un candidat pentru Comisia centrală de disciplină. Competenta si procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplină se stabilesc prin statut;

g) aprobă bugetul anual al Casei de Asigurări a Avocatilor si executia bugetară anuală;

h) aprobă bugetul anual al U.N.B.R. si executia bugetară anuală a acestuia si stabileste cota de contributie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R.. Cheltuielile necesare organizării congreselor se suportă de către fiecare barou în functie de numărul reprezentantilor săi.”

53. La articolul 62, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor si reprezentantii barourilor alesi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei.

(2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferenta de mandat. Înlocuitorul este desemnat în conditiile prevăzute la alin. (1).”

54. La articolul 62, după alineatul (3) se introduc alineatele (4), (5) si (6) cu următorul cuprins:

“(4) Consiliul U.N.B.R. se întruneste trimestrial la convocarea presedintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel putin 15 zile înainte de data sedintei.

(5) La cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situatii exceptionale, presedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în sedintă extraordinară, în cel mult 10 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ.

(6) Consiliul U.N.B.R. lucrează în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri valabile cu votul majoritătii membrilor prezenti.”

55. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - Consiliul U.N.B.R. are următoarele atributii:

a) este organul reprezentativ si deliberativ al barourilor din România si asigură activitatea permanentă a U.N.B.R.;

b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocatilor;

c) rezolvă orice probleme interesând profesia de avocat între sesiunile Congresului avocatilor, cu exceptia acelora care sunt date în competenta exclusivă a Congresului avocatilor;

d) exercită controlul asupra activitătii si asupra hotărârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.;

e) organizează examenul de verificare a cunostintelor de drept românesc si de limba română ale avocatilor străini;

f) organizează si conduce activitatea Institutului National de Pregătire si Perfectionare a Avocatilor, constituit ca persoană juridică de drept privat nonprofit si care nu face parte din sistemul national de învătământ si  nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare;

g) adoptă hotărâri în toate problemele privind pregătirea si perfectionarea profesională a avocatilor, precum si recomandări privind relatiile dintre barouri;

h) asigură caracterul unitar al examenelor de primire si de definitivare în profesie;

i) organizează si supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.;

j) organizează si editează publicatiile U.N.B.R. si sprijină publicatiile barourilor;

k) întocmeste proiectul de buget al U.N.B.R. si îl supune spre aprobare Congresului avocatilor, precum si executia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.;

l) întocmeste raportul anual de activitate si de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. si le supune spre aprobare Congresului avocatilor;

m) stăruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. si executarea de către barouri a hotărârilor adoptate de Congresul avocatilor si de Consiliul U.N.B.R.;

n) alege si revocă presedintele si vicepresedintii U.N.B.R. si membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani;

o) verifică legalitatea si temeinicia deciziilor de primire în profesie, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate;

p) anulează hotărârile barourilor pentru cauze de nelegalitate si rezolvă plângerile si contestatiile făcute împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, în cazurile prevăzute de lege si de statutul profesiei;

q) înfiintează Casa Centrală de Credit si Ajutor a Avocatilor si controlează activitatea acesteia;

r) coordonează activitatea Casei de Asigurări a Avocatilor si adoptă regulamentul acesteia;

s) îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege si adoptă hotărâri în interesul profesiei, cu respectarea legii;

t) acordă, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de presedinte de onoare al U.N.B.R.”

56. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Comisia permanentă a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanti ai Baroului Bucuresti, iar 10 membri sunt reprezentanti ai celorlalte barouri din tară. Presedintele si vicepresedintii U.N.B.R. sunt membri de drept ai Comisiei permanente a U.N.B.R. si se includ în cei 15 membri.

Mandatul membrilor Comisiei permanente a U.N.B.R. este de 4 ani. În caz de încetare a mandatului unui membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea înlocuitorului se face pe aceleasi criterii si înlocuitorul execută diferenta de mandat. Unul dintre membrii Comisiei permanente a U.N.B.R. îndeplineste functia de secretar al acesteia si este desemnat prin vot de Comisia permanentă a U.N.B.R.

Presedintele U.N.B.R. este si presedintele Comisiei permanente a U.N.B.R.”

57. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Comisia permanentă a U.N.B.R. are următoarele atributii:

a) este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanentă si de legătură cu barourile U.N.B.R.;

b) duce la îndeplinire hotărârile Congresului avocatilor si ale Consiliului U.N.B.R. si supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptând decizii corespunzătoare;

c) organizează serviciile Consiliului U.N.B.R. si serviciile proprii si angajează personalul acestora;

d) asigură executia bugetară si urmăreste realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.;

e) acceptă donatiile si legatele făcute U.N.B.R.;

f) în realizarea atributiilor sale, emite decizii executorii.

(2) Comisia permanentă a U.N.B.R. este condusă de presedintele U.N.B.R. si lucrează valabil în prezenta majoritătii membrilor săi si tot astfel adoptă deciziile.

(3) Comisia permanentă a U.N.B.R. îndeplineste si alte atributii stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei.”

58. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

“Art. 66. - (1) Presedintele U.N.B.R. are următoarele atributii:

a) reprezintă U.N.B.R. în relatiile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate;

b) încheie conventii, acorduri si contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului U.N.B.R.;

c) convoacă si conduce sedintele Consiliului U.N.B.R. si ale Comisiei permanente a U.N.B.R.;

d) ordonantează cheltuielile bugetare si extrabugetare ale U.N.B.R.;

e) semnează actele Consiliului si ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.;

f) supraveghează relatiile dintre structurile centrale ale profesiei si barouri, precum si relatiile dintre barouri;

g) acordă sprijin si ajutor barourilor în relatiile lor cu autoritătile centrale si locale;

h) veghează la asigurarea conditiilor corespunzătoare de desfăsurare a activitătii avocatilor la instantele judecătoresti si la organele de urmărire penală.

(2) Presedintele este înlocuit, la cerere sau în absenta sa, de către vicepresedintele pe care îl desemnează în acest scop.”

59. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

“Art. 67. - Consiliul U.N.B.R. stabileste personalul necesar îndeplinirii atributiilor functiei pentru presedintele U.N.B.R.”

60. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Anchetarea abaterii si exercitarea actiunii disciplinare privind decanii barourilor si membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenta Consiliului U.N.B.R. Persoana anchetată sau trimisă în judecată disciplinară nu participă la luarea hotărârii.”

61. La articolul 72, alineatele (2), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul U.N.B.R. este organizată si functionează Comisia centrală de disciplină, care judecă:

a) ca instantă de fond, în complet de 3 membri, abaterile săvârsite de membrii Consiliului U.N.B.R. si de decanii barourilor;

b) în contestatie, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei.

(3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplină, ca instantă de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instantă disciplinară în plenul său, în afară de persoana implicată în cauză.

(4) Împotriva hotărârilor pronuntate potrivit alin. (2) si (3), partea interesată poate declara recurs la sectia de contencios a Curtii de Apel Bucuresti, a cărei hotărâre este definitivă si irevocabilă.”

62. La articolul 72, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Procedura judecării abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei si se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.”

63. La articolul 73 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

“c) amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizează periodic de către Consiliul U.N.B.R., în functie de rata inflatiei.”

64. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) În cadrul U.N.B.R. este organizată si functionează Casa de Asigurări a Avocatilor, în scopul stabilirii si acordării pensiilor si ajutoarelor sociale cuvenite avocatilor si urmasilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în conditiile prevăzute de legea specială.

(2) Organizarea si functionarea Casei de Asigurări a Avocatilor se stabilesc de Congresul avocatilor prin statutul acesteia.”

65. La articolul 76, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din alte forme de asigurări sociale.”

66. La articolul 79, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul alege din rândurile sale un presedinte si un vicepresedinte. Unul dintre membri, desemnat de presedinte, îndeplineste si functia de secretar al consiliului.”

67. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Prezenta lege va fi pusă în aplicare astfel:

a) actualele organe de conducere ale Uniunii Avocatilor din România îsi vor îndeplini în continuare atributiile, potrivit legii si statutului profesiei, ca organe de conducere ale U.N.B.R., pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost alese;

b) Consiliul U.N.B.R. va elabora proiectul statutului profesiei si îl va adopta în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Statutul profesiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) formele noi de asociere pentru exercitarea profesiei de avocat se vor organiza si vor functiona numai după intrarea în vigoare a noului statut al profesiei.”

68. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi*) persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviintate prin hotărâri judecătoresti să desfăsoare activităti de consultantă, reprezentare sau asistentă juridică, în orice domenii, îsi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităti constituie infractiune si se

pedepseste potrivit legii penale.

(2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi*) încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute ori încuviintate activităti de consultantă, reprezentare si asistentă juridică contrare dispozitiilor prezentei legi.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică profesiei de consilier juridic, care va fi exercitată potrivit dispozitiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

(4) Consiliile si decanii barourilor au obligatia si autorizarea să urmărească ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) si (2) si să ia măsurile legale în acest sens.”

69. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

“Art. 83. - La data intrării în vigoare a prezentei legi*), denumirea Uniunea Avocatilor din România se înlocuieste cu denumirea Uniunea Natională a Barourilor din România, în toate actele normative.”

70. După articolul 83 se introduce articolul 84 cu următorul cuprins:

“Art. 84. - La data intrării în vigoare a prezentei legi*) orice dispozitii contrare se abrogă.”

Art. II. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 255.


*) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 si 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

*) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 si 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 447.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0079 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA, cu sediul in Lechinta, Str. Garii, Nr. 390, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/921/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ÎNFRĂTIREA LECHINTA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 74.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TIBLESULUI URIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VALEA TIBLESULUI URIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0080 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VALEA TIBLESULUI URIU, cu sediul in Uriu, Str. Principala, Nr. 317/A, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/917/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VALEA TIBLESULUI URIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VALEA TIBLESULUI URIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 75.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VATRA ZAGRA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit VATRA ZAGRA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0081 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit VATRA ZAGRA, cu sediul in Zagra, Str. Principala, Nr. 132, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/918/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit VATRA ZAGRA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit VATRA ZAGRA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 76.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BRADUL PRUNDU BÂRGĂULUI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit BRADUL PRUNDU BIRGĂULUI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0083 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit BRADUL PRUNDU BIRGĂULUI, cu sediul in Prundu Birgaului, Str. Principala, Nr. 138, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/910/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit BRADUL PRUNDU BIRGĂULUI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit BRADUL PRUNDU BIRGĂULUI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 77.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA NĂSĂUD

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ALIANTA NĂSĂUD, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0084 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ALIANTA NĂSĂUD, cu sediul in Nasaud, Str. Miron Cristea, Nr. FN, Bl. F1, Sc. A, Ap. 3, judetul Bistrita-Nasaud, numar de ordine in Registrul Comertului J06/920/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ALIANTA NĂSĂUD a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Antic Bistrita, Ilveana Ilva-Mare, Infratirea Lechinta, Alianta Nasaud, Bradu Prundu Bargaului, Granicerul Rodna, Valea Tiblesului Uriu, Vatra Zagra.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ALIANTA NĂSĂUD este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Antic Bistrita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 78.