MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 561         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

251. - Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

443. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

252. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

444. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

254. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

446. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

256. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

448. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.,  semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 231 din 25 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

924. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri situate în municipiul Rosiori de Vede, judetul Teleorman

 

925. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

927. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

928. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

929. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

930. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

931. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

950. - Hotărâre privind aprobarea finantării actiunilor ce se vor desfăsura în contextul exercitării de către România a mandatului de presedinte al Consiliului de Securitate al O.N.U.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

64. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C.

 

65. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDBAC SASCUT O.C.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Persoanele care au calitatea de demnitar public si cele care detin functii de demnitate publică, magistratii si cei asimilati acestora, persoanele cu functii de conducere si de control, functionarii publici din cadrul autoritătilor si institutiilor publice sau de interes public, precum si celelalte persoane care au obligatia să-si declare averea, potrivit legii, au obligatia de a declara si prezenta la conducătorul institutiei, în termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit în cadrul unor activităti de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):

a) medaliile, decoratiile, insignele, ordinele, esarfele, colanele si altele asemenea, primite în exercitarea demnitătii sau a functiei;

b) obiectele de birotică cu o valoare de până la 50 euro.

Art. 2. - (1) Conducătorul autoritătii, institutiei publice sau al persoanei juridice dispune constituirea unei comisii alcătuite din 3 persoane de specialitate din institutie, care va evalua si va inventaria bunurile prevăzute la art. 1.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) tine evidenta bunurilor primite de fiecare demnitar sau functionar si, înainte de finele anului, propune conducătorului institutiei rezolvarea situatiei bunului.

(3) În cazurile în care valoarea bunurilor stabilite de comisie este mai mare decât echivalentul a 200 euro, persoana care a primit bunurile poate solicita păstrarea lor, plătind diferenta de valoare. Dacă valoarea bunurilor stabilită de comisie este sub echivalentul a 200 euro, acestea se păstrează de către primitor.

(4) În cazurile în care persoana care a primit bunurile nu a solicitat păstrarea lor, la propunerea comisiei prevăzute la alin. (1), bunurile rămân în patrimoniul institutiei sau pot fi transmise cu titlu gratuit unei institutii publice de profil ori vândute la licitatie, în conditiile legii.

(5) Veniturile obtinute ca urmare a valorificării acestor bunuri se varsă, după caz, la bugetul statului, bugetele locale sau la bugetele autoritătilor, institutiilor publice ori persoanelor juridice, potrivit modului de finantare a acestora.

Art. 3. - La sfârsitul fiecărui an, autoritătile, institutiile publice sau persoanele juridice publică lista cuprinzând bunurile depuse potrivit prezentei legi si destinatia acestora, pe pagina de Internet a persoanei juridice respective ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suportă de persoana juridică din care fac parte persoanele prevăzute la art. 1.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei vor elabora un regulament de punere în aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 251.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 443.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 252.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 16/2004 privind modificarea alin. (2) al art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii  publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 444.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22 din 15 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 446.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 29 aprilie 2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 10 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 256.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 448.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 231

din 25 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2004

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, aprobată prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Amir Abdul Rahman în Dosarul nr. 6.907/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate nu contravin principiului egalitătii în drepturi, deoarece art. 16 din Constitutie, republicată, se referă numai la cetătenii români. Se mai arată că nu sunt încălcate nici celelalte texte constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.907/2003, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Amir Abdul Rahman.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că, potrivit dispozitiilor criticate, cetătenilor străini care solicită acordarea statutului de refugiat le este interzisă folosirea plângerii împotriva hotărârii de respingere, pe calea contenciosului administrativ, fiind obligati să se adreseze judecătoriei, desi, pe de o parte, ar trebui să fie egali cu cetătenii români, iar pe de altă parte, potrivit Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor, în cazurile prevăzute de art. 19 alin. (1), cetătenii străini se pot adresa justitiei pe calea contenciosului administrativ.

Autorul exceptiei invocă, în sustinerea exceptiei, încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 52 alin. (1) si art. 53 alin. (1).

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, consideră că aceasta este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În legătură cu critica autorului exceptiei privind încălcarea principiului constitutional al egalitătii, se arată că “art. 16 alin. (1) din Constitutia României, republicată, care reglementează egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nu este aplicabil în spetă, deoarece textul constitutional are în vedere doar cetătenii români, iar nu si apatrizii ori străinii care intră sub incidenta art. 18 din Legea fundamentală”. De altfel, se arată în continuare, invocându-se si jurisprudenta Curtii Constitutionale, “procedura pentru acordarea statutului de refugiat reprezintă o situatie juridică specifică, deosebită de procedura legală pentru solutionarea altor categorii de cereri, iar legiuitorul poate institui, în considerarea acestei situatii, o procedură aparte, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constitutia republicată”.

În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se apreciază, de asemenea, că nu este întemeiată nici critica formulată de autorul exceptiei în raport cu art. 52 alin. (1) din Constitutie, republicată, referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, deoarece “în cadrul procedurii de solutionare a cererilor de acordare a statutului de refugiat în România, art. 15 din ordonanta criticată reglementează în mod expres dreptul străinului de a se adresa instantei atunci când acesta se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim prin hotărâre de respingere a cererii, pentru apărarea drepturilor si intereselor sale”.

Prevederile invocate nu încalcă, în opinia presedintelui Camerei Deputatilor, nici dispozitiile art. 53 alin. (1) din Constitutie, republicată.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se sustine că recurgerea la procedura contenciosului administrativ nu este necesară, legea specială prevăzând în mod expres dreptul persoanei de a se adresa justitiei. De asemenea, Guvernul arată că “dispozitiile criticate nu contin restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi pentru străinii care urmează procedura de acordare a unei forme de protectie din partea statului român”. Mai mult, se arată în continuare, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, solicitantii se bucură, pe întreaga durată a procedurii de acordare a statutului de refugiat, “de dreptul de a fi asistati sau reprezentati de un avocat, de dreptul de a li se asigura în mod gratuit un interpret, de a fi consiliati si asistati de un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale, de a fi informati cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au”.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei că exercitarea căii de atac a recursului nu se face în conditii optime, Guvernul precizează că, potrivit art. 129 din Constitutie, republicată, “împotriva hotărârilor judecătoresti, căile de atac pot fi exercitate de partea interesată si de Ministerul Public numai în conditiile legii”. De asemenea, Guvernul arată că “legiuitorul poate institui reguli speciale de procedură în considerarea unor situatii deosebite, astfel cum este si situatia refugiatilor în România”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În sustinerea acestui punct de vedere se arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate întemeiată pe invocarea încălcării principiului egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât textul criticat nu distinge între diferitele categorii de solicitanti ai statutului de refugiat. Totodată, se arată că “procedura pentru acordarea acestui statut reprezintă o situatie juridică specifică, care nu se poate confunda cu procedura legală pentru solutionarea altor categorii de cereri, iar legiuitorul poate institui, în considerarea acestei situatii, o procedură aparte”.

Referitor la invocarea încălcării dispozitiilor art. 52 din Constitutie, republicată, privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, Avocatul Poporului apreciază că aceasta “nu poate fi retinută, deoarece, în cadrul procedurii de solutionare a cererilor de acordare a statutului de refugiat în România, legea prevede în mod expres dreptul străinului de a se adresa justitiei în cazul în care acesta s-ar considera vătămat într-un drept al său prin hotărârea de respingere a cererii, pentru apărarea drepturilor si intereselor sale”. Pe cale de consecintă, se arată că “legiuitorul a apreciat că în România nu este necesară recurgerea la procedura contenciosului administrativ. (Decizia Curtii Constitutionale nr. 295/2001)”. Pe de altă parte, se sustine că, “în plus, procedura prevăzută de art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 este conformă cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, în sensul că este constitutional ca numai prin lege să se stabilească competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată, ceea ce s-a si realizat prin Ordonanta Guvernului nr. 102/2000”.

Potrivit punctului de vedere al Avocatului Poporului, nici sustinerea că dispozitiile criticate ar încălca prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti nu este fondată, întrucât, se arată în continuare, prevederile criticate “nu contin restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti pentru străinii care urmează procedura de acordare a unei forme de protectie din partea statului român”. Conform art. 18 alin. (1) din Constitutie, republicată, “cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si averilor”. În aceste conditii, sustine Avocatul Poporului, “este indiferent dacă acestia solicită sau nu acordarea statutului de refugiat, ca formă de protectie a străinilor din partea statului român, întrucât si într-un caz cât si în celălalt, persoanele în cauză au aceleasi drepturi”. Totodată, se mai arată în acest punct de vedere că “în cazul cetătenilor străini si apatrizilor care solicită acordarea statutului de refugiat, acestia au drepturile si obligatiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, printre care si dreptul înscris la art. 15, de a contesta hotărârea Oficiului National pentru Refugiati prin care se decide acordarea sau nu a statutului de refugiat în România. Acest drept este conform cu art. 18 din Constitutie, întrucât se realizează astfel protectia generală a persoanelor si a averilor si, în consecintă, textul legal criticat nu contine o restrângere a exercitării unui drept, ci, dimpotrivă, recunoaste un drept”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323 din 27 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004, dispozitii care au următorul cuprins:

“(3) Plângerea se solutionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului National pentru Refugiati care a emis hotărârea. [...]

(5) Plângerea se înaintează de îndată instantei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile. [...]

(7) Împotriva hotărârii instantei contestatarul sau Oficiul National pentru Refugiati poate declara recurs în termen de 5 zile de la pronuntare. Declararea recursului în termen suspendă executarea dispozitiei de părăsire a teritoriului.

(8) Recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa pe rolul instantei de recurs.”

Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea că, prin dispozitiile criticate, cetătenilor străini care solicită acordarea statutului de refugiat “le este interzisă calea contenciosului administrativ, deci accesul la Curtea de Apel sau Tribunal, instante specializate în controlul legalitătii actelor administrative”. În opinia autorului exceptiei, aceste reglementări ar crea o discriminare fată de cetătenii români si chiar fată de cetătenii străini cărora, potrivit Legii nr. 123/2001, li se limitează sau întrerupe dreptul de sedere în România. De asemenea, se mai sustine că procedura de urgentă instituită prin dispozitiile criticate îi privează pe cetătenii străini refugiati în România de posibilitatea “de a-si pregăti apărarea într-un termen decent, într-o problemă vitală”. Autorul exceptiei consideră, totodată, că “lipsa procedurii prealabile, judecarea în regim de urgentă, lipsa organului care a luat hotărârea contestată (participarea procurorului nu poate suplini această lacună) sunt de natură să lezeze drepturile constitutionale recunoscute si cetătenilor străini”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 52 si 53, texte care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 52: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele criticate ale Ordonantei nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România reglementează o procedură specială, si anume cea a solutionării plângerii pe care străinul solicitant al statutului de refugiat o face împotriva hotărârii de respingere a cererii, dată de Oficiul National pentru Refugiati.

Această procedură de solutionare a plângerii este instituită pentru o categorie specială de persoane si cu privire la o anumită categorie de cereri ce comportă o urgentă evidentă. Având la bază deci un criteriu rational, este justificată o asemenea reglementare, diferită de cea a procedurii contenciosului administrativ, ca si de alte proceduri prevăzute de lege.

Pe de altă parte, în lumina dispozitiilor art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, republicată, Curtea retine că legiuitorul este cel care stabileste competenta instantelor si procedura de judecată, respectiv exercitarea căilor de atac, tinând seama, în principal, de natura cauzelor.

Fixarea unor termene mai scurte pentru solutionarea cauzelor, ca si o anumită reglementare a căilor de atac, justificată prin specificul proceselor respective, în cadrul unei proceduri speciale, stabilită în mod constitutional, prin lege sau prin ordonantă a Guvernului, care are aceeasi fortă juridică ca si legea, nu este de natură să constituie nici discriminare, întrucât se aplică tuturor persoanelor din categoria respectivă (respectiv străini solicitanti ai statutului de refugiat). De asemenea, Curtea retine că în cauză nu a fost restrânsă exercitarea unor drepturi sau libertăti constitutionale, stabilirea termenelor de judecată sau procedura solutionării căilor de atac nefiind prevăzute de Constitutie, ci de lege.

În acelasi timp, Curtea are în vedere jurisprudenta sa constantă, în deplin acord cu cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, în sensul că principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării nu are semnificatia introducerii uniformitătii în ceea ce priveste tratamentul juridic aplicabil subiectelor de drept. Dimpotrivă, conform acestei jurisprudente, este admisibilă diferenta de tratament juridic pentru situatii diferite, când aceasta se justifică în mod rational si obiectiv.

De altfel, Constitutia prevede, în art. 18, referitor la străini si apatrizi, că acestia se bucură de protectia generală a persoanelor si averilor, garantată de Constitutie si de alte legi, iar dreptul de azil se acordă si se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor internationale la care România este parte.

Dispozitiile art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2004, care, în esentă, contineau prevederi asemănătoare celor criticate prin exceptia de fată, au mai fost supuse controlului de constitutionalitate.

Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 295 din 1 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 17 ianuarie 2002, a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate (cu acelasi obiect), prin care se invocase încălcarea principiului egalitătii prevăzut de art. 16 alin. (1), a dispozitiilor art. 48 privind dreptul persoanei vătămate si cele ale art. 49 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi.

În esentă, Curtea a retinut în decizia mentionată că “prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, care reglementează egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nu sunt aplicabile în cauză, întrucât acest text constitutional are în vedere numai cetătenii români, iar nu si străinii sau apatrizii, care cad sub incidenta reglementării generale a art. 18 din Constitutie”.

De asemenea, în considerentele deciziei, Curtea mentiona că procedura acordării statutului de refugiat în România a fost în trecut reglementată în mod similar si prin art. 13 din Legea nr. 15/1996, abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, lege a cărei constitutionalitate fusese constatată prin Decizia nr. 49 din 10 martie 1998 a Curtii Constitutionale, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3), (5), (7) si (8) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 43/2004, exceptie ridicată de Amir Abdul Rahman în Dosarul nr. 6.907/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri situate în municipiul Rosiori de Vede, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea unor drumuri situate în municipiul Rosiori de Vede, judetul Teleorman, în categoria functională a drumurilor judetene, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 924.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

unor drumuri situate în municipiul Rosiori de Vede, judetul Teleorman, în categoria functională de drumuri judetene

 

Nr.

crt.

Denumirea

drumului

Traseul

drumului

Pozitia

kilometrică

Lungimea reală totală

(km)

Provine din:

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

A. Drumuri judetene

Drumuri judetene noi

1.

DJ 612 C

Strada Dunării

0+000

1+225

1,225

Stradă categoria a II-a

 

 

Bd. Comercial

1+225

4+645

3,420

Stradă categoria a II-a

 

 

Str. 1 Decembrie

4+645

5+280

0,635

Stradă categoria a II-a

 

 

Str. Izbiceanu

5+280

5+830

0,550

Stradă categoria a II-a

 

 

Str. Oltului

5+830

6+805

0,975

Stradă categoria a II-a

TOTAL:

 

 

 

 

6,805

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 5 miliarde lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al Consiliului Judetean Caras-Severin în vederea finantării lucrărilor la Monumentul eroilor bănăteni ai natiunii române de pe Muntele Mic.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 925.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare de lucru.”

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 927.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea

Guvernului nr. 744/2003)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 35, sectorul 3, în calitate de concesionar, a zăcământului de nisip si pietris în perimetrul Ilba, situat pe teritoriul localitătii Cicârlău, judetul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 928.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială  “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare pentru nisipuri si pietrisuri, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 35, sectorul 3, în calitate de concesionar, în perimetrul Nedelea din localitatea Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre. Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 929.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a zăcământului de nisip si pietris, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 35, sectorul 3, în calitate de concesionar, în perimetrul Luncasi, localitătile Hălăucesti si Alexandru I. Cuza, judetul Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 930.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Lafarge Agregate Betoane” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 35, sectorul 3, în calitate de concesionar, a zăcămintelor de andezit industrial si de constructie, în perimetrele Dorna - Burcut, Dornisoara I si Dornisoara II, situate pe teritoriul localitătii Poiana Stampei, judetul Suceava, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac în conditiile prevăzute la art. X din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Cuantumul majorărilor de întârziere, prevăzut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotărâre, se stabileste la nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere prevăzute la art. 108 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 931.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării actiunilor ce se vor desfăsura în contextul exercitării de către România a mandatului de presedinte al Consiliului de Securitate al O.N.U.

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea actiunilor ce se vor desfăsura în contextul exercitării de către România a mandatului de presedinte al Consiliului de Securitate al O.N.U.

Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 2.120.965.000,00 lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si se efectuează cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 950.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0054 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C., cu sediul in Racaciuni, com. Racaciuni, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/274/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Lumina Podu Turcului, Credbac Sascut, Rasaritul Racaciuni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Lumina Podu Turcului, Credbac Sascut, Rasaritul Racaciuni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit RĂSĂRITUL RĂCĂCIUNI O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Lumina Podu Turcului. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 64.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDBAC SASCUT O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CREDBAC SASCUT O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

 

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0055 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CREDBAC SASCUT O.C., cu sediul in Sascut, com. Sascut, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/270/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Lumina Podu Turcului, Credbac Sascut, Rasaritul Racaciuni, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CREDBAC SASCUT O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Lumina Podu Turcului, Credbac Sascut, Rasaritul Racaciuni.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CREDBAC SASCUT O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Lumina Podu Turcului. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 65.