MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 563         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iunie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

9. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

24. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

25. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 246 din 15 iunie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă de urgentă pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

966. - Hotărâre pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând pretul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara  către Parcul industrial Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.116. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din acest judet

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 185, 189 alin. (1) si art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie la data de 25 iunie 2004, prezentată de domnul Iancu Holtea, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 27 Mehedinti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 22 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Doru-Laurian Bădulescu, ales în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 22 iunie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 24.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Constantin Nicolescu, ales în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 22 iunie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 25.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 246

din 15 iunie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Teodor Leahu în Dosarul nr. 1.957/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.957/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001. Exceptia a fost ridicată de Teodor Leahu cu ocazia solutionării apelului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.454 din 3 martie 2003, pronuntată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti în Dosarul nr. 2.971/2001.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, înfrâng prevederile constitutionale consacrate în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1) si (2), precum si prevederile art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Astfel, potrivit opiniei sale, textele de lege criticate creează o situatie de inegalitate între fostii chiriasi din imobilele care au fost retrocedate proprietarilor, deoarece situatia juridică a acestora depinde de vointa proprietarului de a încheia sau nu un nou contract de închiriere. În acest sens, face trimitere la situatia chiriasului căruia proprietarul nu doreste să îi încheie un contract de închiriere si pe care o consideră ca fiind precară din punct de vedere juridic, deoarece acesta se află, practic, “în imposibilitatea de a se mai bucura de normele instituite de lege, tocmai în scopul protectiei chiriasului si în scopul evitării arbitrarului fiecărui proprietar”.

Autorul exceptiei apreciază, de asemenea, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale “si în sensul în care se creează situatii de inegalitate si între chiriasii din imobilele ce au fost retrocedate fostilor proprietari si chiriasii care locuiesc în imobile nationalizate care au rămas în patrimoniul statului”. În continuare pune în discutie conformitatea prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu prevederile constitutionale care consacră neretroactivitatea legii si liberul acces la justitie. În acest sens arată că si în ipoteza în care, în spetă, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) din ordonantă, referitoare la prelungirea contractului de închiriere, el nu se poate bucura de aceste dispozitii, deoarece nu mai este parte în nici un contract de închiriere, “acest raport juridic încetând în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, adică în 1998, anterior aparitiei Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999”.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, retine că textele de lege criticate, departe de a avea un caracter discriminatoriu, sunt concepute tocmai în sensul protejării chiriasilor. În acest sens arată că art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, instituie o obligatie pentru proprietari, în timp ce art. 11 alin. (1) prevede, în acelasi spirit, sanctiunea pentru nerespectarea acestei obligatii sub forma prelungirii de drept a contractului de închiriere până la încheierea unui nou contract, fără ca proprietarul să aibă posibilitatea de a evacua chiriasii pentru neplata chiriei pe această durată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în opinia sa, textele legale criticate nu înfrâng art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece, asa cum a statuat si Curtea Constitutională, “instituirea de regimuri diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii”. De altfel, observă că legiuitorul a asigurat prin dispozitiile legale care fac obiectul exceptiei atât posibilitatea proprietarului de a-si valorifica atributele dreptului său de proprietate, cât si protectia chiriasului împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile, fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta. În continuare, referindu-se la conformitatea prevederilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, în raport cu principiul constitutional al neretroactivitătii legii, mentionează că aceste texte legale nu contin nici o dispozitie cu aplicare sau efect retroactiv.

În legătură cu acest aspect, retine si că afirmatiile potrivit cărora autorul exceptiei nu mai este parte în contractul de închiriere, deoarece acest raport a încetat în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, sunt neîntemeiate, deoarece acestuia îi sunt aplicabile prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, raportate la dispozitiile art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justitie, precizează că acestea nu contravin acestui principiu constitutional, întrucât legiuitorul a prevăzut în mod expres, în art. 22 alin. (3) din ordonantă, care este procedura de urmat în cazul refuzului proprietarului de a reînnoi contractul de închiriere. De asemenea, apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. În final, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale prin care această instantă a respins exceptiile de neconstitutionalitate având un obiect identic. În acest sens aminteste Decizia nr. 139/2001, Decizia nr. 89/2001, Decizia nr. 143/2001 si Decizia nr. 102/2000.

Avocatul Poporului consideră că sustinerile autorului exceptiei referitoare la neconformitatea art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu art. 16 alin. (1) din Constitutie sunt neîntemeiate. Astfel, observă că textele de lege criticate se aplică, fără distinctie, tuturor chiriasilor. De asemenea, apreciază că situatia juridică a chiriasilor din locuintele retrocedate fostilor proprietari si a chiriasilor din imobilele care au rămas în patrimoniul statului este diferită, fapt ce justifică un tratament juridic diferit. În acelasi timp aminteste că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că “statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoană fizică si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea valorificării atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se totodată de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri”. În sensul celor de mai sus este invocată jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 157/2003, în Decizia nr. 263/2003 si în Decizia nr. 439/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 10 alin. (1): “În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriasului sau fostului chirias, prin executorul judecătoresc, data si locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”;

- Art. 11 alin. (1): “Nerespectarea de către proprietar a dispozitiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriasului sau a fostului chirias.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutia republicată:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

De asemenea, autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate încalcă dispozitiile art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, al căror continut este următorul: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără deosebire la o protectie egală a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că o primă critică pe care autorul acesteia o aduce dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, priveste încălcarea de către acestea a principiului constitutional al egalitătii în drepturi a cetătenilor, principiu ce se regăseste consacrat si în art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Critica vizează două aspecte: pe de o parte, inegalitatea dintre fostii chiriasi din imobilele ce au fost retrocedate proprietarilor, a căror situatie juridică depinde, potrivit autorului exceptiei, de vointa proprietarului de a încheia sau nu un nou contract de închiriere, iar pe de altă parte, inegalitatea dintre toti acesti chiriasi si cei care locuiesc în imobile nationalizate care au rămas în patrimoniul statului.

Curtea observă că textele de lege criticate nu contin nici un element care ar putea determina un tratament inegal sau discriminatoriu între fostii chiriasi din imobilele ce au fost retrocedate proprietarilor. Curtea constată că modul de manifestare a vointei proprietarilor cu privire la încheierea unui nou contract de închiriere este o chestiune de aplicare a legii, care excedează normelor criticate si care nu poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate.

Aceeasi concluzie se retine si în legătură cu pretinsa inegalitate creată între fostii chiriasi din imobilele ce au fost retrocedate proprietarilor si chiriasii care locuiesc în imobile nationalizate care au rămas în patrimoniul statului, textele legale criticate neoperând nici o distinctie între aceste două categorii de chiriasi.

De asemenea, Curtea apreciază că nu poate fi retinută nici sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 contravine prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), deoarece textul de lege criticat nu contine nici o dispozitie cu aplicare sau efect retroactiv.

De altfel, cu privire la conformitatea art. 10 si 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 cu prevederile art. 15 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 143 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 16 iulie 2001, si Decizia nr. 139 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 20 iunie 2001, retinând că aceste dispozitii legale nu aduc atingere principiului constitutional al neretroactivitătii legii si nici celui al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, în raport cu prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2), Curtea retine că, în jurisprudenta sa, cu prilejul examinării dispozitiilor ordonantei în ansamblul său, a statuat că acest act normativ nu contravine, prin nici o dispozitie a sa, principiului constitutional al liberului acces la justitie. În acest sens este Decizia nr. 97 din 18 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 19 octombrie 2000.

Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.d) si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si  completările ulterioare,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si ale art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Teodor Leahu în Dosarul nr. 1.957/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 iunie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizatede alimentare cu energie termică

 

Având în vedere criteriile de performantă structurale privind sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, asumate prin angajamente internationale, referitoare la reducerea si eliminarea treptată, până în anul 2007, a subventiilor acordate de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populatiei în sistem centralizat pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, precum si la stoparea imediată a subventiilor către localitătile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei prin sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică în scopul încălzirii locuintei si preparării apei calde de consum se diminuează anual, începând cu anul 2005, cu o cotă de 33% în primul an, de 66% în al doilea an si de 100% în al treilea an, raportate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, prevăzute pentru anul 2004.

(2) Diminuarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va opera începând din anul 2005 si va continua progresiv până la eliminarea pretului national de referintă în anul 2007.

Art. 2. - (1) Sumele disponibilizate conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, în vederea reducerii costurilor de productie si eliminării treptate a subventiilor pentru energia termică livrată populatiei.

(2) Aceste sume se acordă numai în conditii justificate, pe bază de studii de fezabilitate prezentate de către operatorii producători si/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat, însusite de autoritătile administratiei publice locale si avizate de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) În situatia în care, prin lucrările de retehnologizare, modernizare si dezvoltare a sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, nu se asigură reducerea prevăzută la alin. (1), consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, vor aloca subventii din bugetele locale ale acestora până la eliminarea pretului national de referintă al energiei termice livrate populatiei.

Art. 3. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu se mai acordă subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif la energia termică livrată populatiei prin sisteme centralizate în localitătile în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat a fost sistată prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale si care sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Anexa se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Autoritătile administratiei publice locale din localitătile mentionate în anexă sunt obligate să reorganizeze serviciul de încălzire urbană si să asigure solutii alternative de încălzire a imobilelor rămase fără alimentare cu energie termică ca urmare a scoaterii din functiune a sistemelor centralizate de încălzire urbană.

Art. 5. - Sumele disponibilizate ca urmare a sistării plătii subventiilor în unele localităti în conformitate cu prevederile art. 3 se utilizează de către autoritătile administratiei publice locale potrivit prevederilor art. 4 si art. 6 alin. (1).

Art. 6. - (1) Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, si care locuiesc în apartamente situate în condominii racordate la sistemele de încălzire centralizată scoase din functiune în conformitate cu art. 3, vor fi sprijinite de către autoritătile administratiei publice locale pentru a-si instala sisteme de încălzire alternative.

(2) Începând cu anul 2005, pentru sprijinirea potrivit alin. (1) a familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, se vor utiliza si sume prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru acordarea ajutoarelor de încălzire si disponibilizate ca urmare a sistării furnizării energiei termice în sistem centralizat.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prevăzute la alin. (1) si (2), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

LISTA

localitătilor în care se sistează serviciul de încălzire urbană în conformitate cu art. 3 din ordonanta de urgentă

 

Nr.

crt.

Judetul/Localitatea

Denumirea operatorului care a produs si distribuit energie termică

 

ALBA

1.

Cugir

S.C. “Cugireana” - S.A. Cugir

2.

Aiud

S.C. “Ediltrans” - S.A. Aiud

3.

Blaj

S.C. “Urbana”- S.A. Blaj

4.

Sebes

S.C. “Argos” - S.A. Sebes

 

BIHOR

5.

Beius

Serviciul public se află în cadrul Primăriei Beius

 

BOTOSANI

6.

Darabani

S.C. “Dacaterm” - S.A. Darabani

7.

Dorohoi

S.C. “Goscom” - S.A. Dorohoi

8.

Săveni

S.C. “Conacet” - S.A. Săveni

9.

Bucecea

C.L. Bucecea - serviciul se află în cadrul Primăriei Bucecea

 

BRĂILA

10.

Ianca

Servicii Publice Ianca din cadrul Primăriei Ianca

 

DOLJ

 

11.

Băilesti

S.C. GCL Băilesti - S.A.

 

IALOMITA

12.

Urziceni

S.C. “Terma” - S.A. Urziceni

13.

Tăndărei

S.C. “Apatermo” - S.A.

 

OLT

14.

Drăgănesti-Olt

IGO Drăgănesti-Olt

15.

Slatina

S.C. “Aceti” - S.A.

 

TELEORMAN

16.

Zimnicea

S.C. “Urbana” - S.A.

 

VÂLCEA

 

17.

Govora

S.C. “Goscom” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând pretul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea actiunilor detinute la Societatea Comercială “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În termen de două zile de la încasarea sumei reprezentând pretul cu care au fost vândute actiunile Societătii Comerciale “SIDERURGICA” - S.A. Hunedoara, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului notifică si solicită Parcului industrial Hunedoara datele de identificare a acestuia, precum si contul în care se virează suma.

Art. 2. - În termen de 3 zile de la solicitarea datelor de identificare, precum si a contului în care va fi virată suma, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va vira această sumă în contul indicat, din veniturile prevăzute în anexa nr. 1B la Hotărârea Guvernului nr. 646/2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si va notifica Ministerului Finantelor Publice această operatiune, pentru confirmarea sumei cu care se vor diminua vărsămintele la trezoreria statului.

Art. 3. - Sumele primite de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor fi utilizate de Parcul industrial Hunedoara numai în scopul stabilit potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2003, respectiv crearea de noi locuri de muncă.

Art. 4. - Verificarea modului de utilizare a sumei virate către Parcul industrial Hunedoara se face de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 966.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din acest judet

 

În temeiul art. (3) alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se agreează Policlinica Judeteană Tulcea pentru examinarea medicală a personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din judetul Tulcea.

(2) Se agreează laboratoarele de psihologie auto din judetul Tulcea pentru examinarea psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din sectorul auto, precum si pentru examinarea psihologică a personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din judetul Tulcea.

Art. 2. - Examinarea medicală si psihologică se efectuează în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003.

Art. 3. - Directia medicală va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 iunie 2004.

Nr. 1.116.