MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

263. - Lege privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

455. - Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

470. - Decret pentru numirea unui procuror financiar

 

471. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952

 

472. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 243 din 27 mai 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

67. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PLUGARUL TESCANI O.C.

 

68. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C.

 

69. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CASCADA VADU CRISULUI

 

70. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA BRATCA.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.308. - Decizie privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activitătii Societătii Comerciale “Astop Prest” - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.280/2004

 

3.314. - Decizie privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activitătii Societătii Comerciale “Euro Arc Consult” - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.282/2004

 

3.317. - Decizie privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Nemes” - S.R.L.

 

3.319. - Decizie privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează asigurarea continuitătii asistentei medicale primare a colectivitătilor locale arondate, denumite în continuare centre de permanentă.

Art. 2. - Centrele de permanentă sunt unităti sanitare, fără personalitate juridică, care functionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie si care asigură continuitatea asistentei medicale primare.

Art. 3. - Centrele de permanentă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localitătile care nu pot asigura continuitatea asistentei medicale primare.

Art. 4. - Zonele în care se înfiintează centre de permanentă sunt stabilite de directiile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări sociale de sănătate si al consiliilor locale.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de permanentă

 

Art. 5. - (1) Atributiile directiilor de sănătate publică privind functionarea centrelor de permanentă sunt următoarele:

a) arondarea teritorială a localitătilor la centrele de permanentă;

b) asigurarea dotării truselor de urgentă cu medicamente si materiale sanitare;

c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistentei medicale de urgentă;

d) controlul organizării si desfăsurării activitătii.

(2) Costurile medicamentelor si ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgentă ale centrelor de permanentă se suportă din fondurile alocate programului national de sănătate privind reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească.

Art. 6. - Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanentă constau în:

a) asigurarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii centrelor de permanentă;

b) asigurarea personalului auxiliar;

c) asigurarea dotării minimale necesare functionării centrelor de permanentă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii;

d) asigurarea utilitătilor necesare functionării centrelor de permanentă.

Art. 7. - Continuitatea asistentei medicale primare este asigurată de:

a) medicii de familie asociati din mai multe localităti în centre de permanentă, care vor functiona în regim de cameră de gardă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, rezolvând situatiile de urgentă si acordând, după caz si cu precădere, solicitantilor din teritoriul arondat, servicii medicale în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale primare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară;

b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanentă, precum localităti izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori si cu număr redus de medici.

Art. 8. - (1) Centrele de permanentă vor functiona cu un număr de minimum 5 medici de familie, care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.

(2) În situatia în care medicii de familie nu pot fi asigurati din unitătile administrativ-teritoriale respective, pot participa la asociere medici din unitătile scolare si/sau de la unitătile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.

(3) Directiile de sănătate publică numesc pentru fiecare centru de permanentă un medic coordonator dintre medicii de familie asociati.

Art. 9. - (1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociati, conform unui grafic stabilit de comun acord.

(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face de către medicul de familie, prin tariful orar stabilit în functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit, finantat din fondul special prevăzut în contractul-cadru pentru acoperirea cheltuielilor asistentei medicale în regim de continuitate.

Art. 10. - Centrul de permanentă este deservit de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulantă.

Art. 11. - Programul de functionare a centrelor de permanentă se stabileste între orele 15,00-8,00 în zilele lucrătoare si permanent, în zilele nelucrătoare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - Medicii de familie asociati în centre de permanentă au obligatia de a afisa la cabinetul medical individual în care îsi desfăsoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:

a) centrul de permanentă care asigură rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate;

b) numărul de telefon al centrului de permanentă;

c) programul fiecăruia dintre medicii asociati;

d) numărul de telefon al substatiei serviciului judetean de ambulantă.

Art. 13. - (1) În situatia în care nu există spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanentă independent, rezolvarea situatiilor de urgentă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotatie de către medicii de familie asociati în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical individual.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical individual programarea si locul unde se asigură rezolvarea situatiilor de urgentă, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum si numărul de telefon la care poate fi apelată substatia serviciului judetean de ambulantă.

Art. 14. - Centrele de permanentă înfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.

Art. 15. - Până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora de către Ministerul Sănătătii, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 iunie 2004.

Nr. 455.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror financiar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi, potrivit Hotărârii nr. 97 din 3 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tudose Daniela se numeste în functia de procuror financiar pe lângă Curtea de Conturi, prin reînnoirea mandatului, pentru un termen de 6 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 470.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 219 din 3 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, si la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 471.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 215 din 3 iunie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 16 iunie 2004.

Nr. 472.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 243

din 27 mai 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Filip Panait în Dosarul nr. 7.090/2003 al Judecătoriei Piatra-Neamt.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că garantarea dreptului la ocrotirea sănătătii nu înseamnă scutire de la plata asigurărilor medicale. Totodată, consideră că intră în atributiile legiuitorului să impună conditiile în care persoanele asigurate trebuie să plătească contributia la asigurările sociale de sănătate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.090/2003, Judecătoria Piatra-Neamt a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Filip Panait într-o cauză având ca obiect obligarea Casei Judetene de Asigurări de Sănătate Neamt de a suporta costurile serviciilor medicale complete.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 sunt contrare prevederilor art. 22 alin. (1), art. 34 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (2) si art. 56 alin. (1) din Constitutie, republicată, deoarece: viata cetătenilor exclusi de la îngrijiri medicale complete este pusă în pericol; prin modul de acordare a asistentei medicale se creează discriminare între cetăteni pe motive economice; excluzând de la îngrijiri medicale categoriile de cetăteni cele mai sărace, pun în pericol igiena si sănătatea publică; nu se realizează obligatia generală a cetătenilor de a contribui la cheltuielile publice, întrucât nu se încasează sumele datorate fondului de asigurări de sănătate de la toti cetătenii.

Judecătoria Piatra-Neamt apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate sunt în acord cu Legea fundamentală, nici un text al acesteia neprevăzând gratuitatea asistentei medicale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că sunt neîntemeiate criticile formulate prin exceptia de neconstitutionalitate, deoarece, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Constitutie, republicată, organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate si recuperare, precum si alte măsuri de protectie a sănătătii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii, fiind astfel de competenta legiuitorului reglementarea conditiilor de finantare a asistentei medicale. Dreptul asiguratilor la acordarea serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate este, exceptând situatiile expres si limitativ prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, corelativ obligatiei de a plăti contributia la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, ce se înscrie în cadrul obligatiei generale a cetătenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice.

Avocatul Poporului arată că din încheierea de sesizare nu rezultă textele constitutionale presupus încălcate de art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, motiv pentru care, având în vedere dispozitiile imperative ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, “numai Curtea Constitutională poate decide cadrul constitutional în care urmează să fie examinată exceptia de neconstitutionalitate”.

De altfel, apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin nici unui text din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002), cu modificările si completările ulterioare, având în prezent următorul cuprins:

- Art. 13: “Persoanele care nu fac dovada calitătii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.”;

- Art. 52 alin. (2): “Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia plătii contributiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat.”;

- Art. 53 alin. (4): “Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, să achite contributia legală pe ultimii 3 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe tară, potrivit normelor elaborate de CNAS si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 22 alin. (1), art. 34, art. 47 alin. (2) si ale art. 56 alin. (1) din Constitutia României, revizuită si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, având următorul continut:

- Art. 22 alin. (1): “Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.”;

- Art. 34: “(1) Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice. [...]”;

- Art. 47 alin. (2): “Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”;

- Art. 56 alin. (1): “Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Garantarea dreptului la ocrotirea sănătătii, prevăzută pentru toate categoriile de persoane la art. 34 alin. (1) din Constitutie, republicată, nu înseamnă gratuitatea serviciilor medicale, respectiv scutirea de la plata contributiei la asigurările de sănătate, sistem care trebuie sustinut cu mijloace financiare corespunzătoare. Potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Constitutie, republicată, organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale de sănătate se stabilesc “potrivit legii”. Astfel, intră în atributiile exclusive ale autoritătii legiuitoare determinarea categoriilor de persoane care beneficiază de asigurări de sănătate, precum si a conditiilor de exercitare a acestui drept.

Curtea constată că reglementarea legală a organizării si functionării sistemului de asigurări sociale de sănătate prevede obligatia generală a persoanelor asigurate si a angajatorilor (persoane juridice si persoane fizice) de a plăti contributia, în raport cu veniturile realizate ori cu drepturile salariale achitate, la fondul de asigurări de sănătate, fără a institui privilegii sau discriminări. Sunt prevăzute si unele exceptii, categorii de persoane aflate în situatii deosebite, care pot beneficia de asigurare de sănătate fără plata contributiei, dar situatia obiectiv diferită a acestor categorii de persoane justifică tratamentul juridic diferit.

Modul de reglementare a asistentei medicale si a asigurărilor de sănătate nu atinge dreptul persoanelor la viată, la integritatea corporală sau la sănătatea fizică si mentală, ci doar stabileste conditiile în care persoanele asigurate trebuie să contribuie la plata asistentei medicale.

Chiar si în conditiile neacordării gratuite a asistentei medicale, art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 prevede, si pentru persoanele care nu fac dovada calitătii de asigurat, acordarea serviciilor medicale în cadrul unui pachet minimal în cazul urgentelor medicalo-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic, ca o măsură de protectie socială pentru apărarea vietii persoanelor si a igienei si sănătătii publice.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 si art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13, art. 52 alin. (2) si art. 53 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Filip Panait în Dosarul nr. 7.090/2003 al Judecătoriei Piatra-Neamt.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 mai 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PLUGARUL TESCANI O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PLUGARUL TESCANI O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0057 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PLUGARUL TESCANI O.C., cu sediul in Tescani, com. Beresti-Tazlau, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/260/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Economcoop Bacau, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlaului Livezi, Semanatorul Secuieni, Plugarul Tescani, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PLUGARUL TESCANI O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Economcoop Bacau, Orbic Buhusi, Galbeni Filipesti, Valea Tazlaului Livezi, Semanatorul Secuieni, Plugarul Tescani.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PLUGARUL TESCANI O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Economcoop Bacau. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 67.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C.

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C., în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0058 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C., cu sediul in Targu Ocna, Str. Victoriei, Bl. F6, Ap. Parter, judetul Bacau, numar de ordine in Registrul Comertului J04/279/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Creditul Onestean Onesti, Progrescoop Bogdanesti, Zavoi Comanesti, Avantul Moinesti, Simbreacoop Agas, Ocnacoop Targu Ocna, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C. a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Creditul Onestean Onesti, Progrescoop Bogdanesti, Zavoi Comanesti, Avantul Moinesti, Simbreacoop Agas, Ocnacoop Targu Ocna.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit OCNACOOP TÂRGU OCNA O.C. este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Creditul Onestean Onesti. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 68.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CASCADA VADU CRISULUI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit CASCADA VADU CRISULUI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0062 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit CASCADA VADU CRISULUI, cu sediul in Vadu Crisului, Str. Principala, Nr. 695, judetul Bihor, numar de ordine in Registrul Comertului J05/99/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Soimul Alesd, Cascada Vadu Crisului, Poiana Bratca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit CASCADA VADU CRISULUI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Soimul Alesd, Cascada Vadu Crisului, Poiana Bratca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit CASCADA VADU CRISULUI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Soimul Alesd. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 69.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA BRATCA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit POIANA BRATCA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0066 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit POIANA BRATCA, cu sediul in Bratca, com. Bratca, Nr. 105, judetul Bihor, numar de ordine in Registrul Comertului J05/90/1991, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Soimul Alesd, Cascada Vadu Crisului, Poiana Bratca, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit POIANA BRATCA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Soimul Alesd, Cascada Vadu Crisului, Poiana Bratca.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit POIANA BRATCA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Soimul Alesd. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 70.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activitătii Societătii Comerciale “Astop Prest” - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.280/2004

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 19 mai 2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. 14.133 din 17 mai 2004 privind stadiul rezilierii contractelor de prestări de servicii, încheiată de Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L. cu asigurătorii, s-a hotărât revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24-30, judetul Bihor, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J05/77/1995, cod unic de înregistrare nr. 7109170, reprezentată legal prin doamna Cerasela Nerghes, în calitate de administrator/director general, măsură dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.280 din 27 aprilie 2004.

Avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

În urma controlului efectuat la Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L., Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data încetării încălcării dispozitiilor legale, respectiv până la data rezilierii contractelor de prestări de servicii, al căror obiect de activitate excedează prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, contracte încheiate cu societătile de asigurare.

Prin Adresa înregistrată sub nr. 27.757 din 3 mai 2004, brokerul de asigurare a depus la autoritatea de supraveghere dovada rezilierii acestor contracte de prestări de servicii.

Având în vedere faptul că Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L. a reziliat contractele de prestări de servicii al căror obiect de activitate exceda prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, contracte încheiate cu societătile de asigurare, în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se revocă măsura de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Astop Prest” - S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24-30, judetul Bihor, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J05/77/1995, cod unic de înregistrare nr. 7109170, reprezentată legal prin doamna Cerasela Nerghes, în calitate de administrator/director general, dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.280 din 27 aprilie 2004, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 mai 2004.

Nr. 3.308.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activitătii Societătii Comerciale “Euro Arc Consult” - S.R.L., dispusă prin Decizia nr. 3.282/2004

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 19 mai 2004,

conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei privind stadiul rezilierii contractelor de prestări de servicii, încheiată de Societatea Comercială “Euro Arc Consult” - S.R.L. cu asigurătorii, s-a hotărât revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “Euro Arc Consult” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 64, bl.L110, sc. 2, ap. 21, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/5.141/1997, cod fiscal nr. 9566730, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Mihai Iorgoveanu, în calitate de director general, măsură dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.282 din 27 aprilie 2004.

Avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

În urma controlului efectuat la societatea sus-mentionată, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Euro Arc Consult” - S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data încetării încălcării dispozitiilor legale, respectiv până la data rezilierii contractelor de prestări de servicii, al căror obiect de activitate excedează prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, contracte încheiate cu societătile de asigurare.

Prin Adresa înregistrată sub nr. 27.648 din 29 aprilie 2004, brokerul de asigurare a depus la autoritatea de supraveghere dovada rezilierii acestor contracte de prestări de servicii.

Având în vedere faptul că Societatea Comercială “Euro Arc Consult” - S.R.L. a îndeplinit măsura dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.282 din 27 aprilie 2004, s-a retinut incidenta prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor hotărând revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare de către brokerul de asigurare, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se revocă măsura de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Euro Arc Consult” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110, sc. 2, ap. 21, sectorul 3, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/5.141/1997, cod fiscal nr. 9566730, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Mihai Iorgoveanu, în calitate de director general, dispusă prin Decizia de sanctionare nr. 3.282 din 27 aprilie 2004, conform prevederilor art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 1 iunie 2004.

Nr. 3.314.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Nemes” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucurestiu, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 12 mai 2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei de constatare nr. 27.779 din 3 mai 2004,

în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în baza Deciziei nr. 3.246 din 5 martie 2004, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor - Reprezentanta Cluj au efectuat un control la Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 8/A, bl. E.S., sc. B, parter, ap. 2, judetul Arad, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J02/1.275/1993, cod unic de înregistrare nr. 4819122, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Simona Daniela Nemes, în calitate de administrator.

Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor - Reprezentanta Cluj a avut ca obiect verificarea activitătii brokerului de asigurare conform Tematicii de control de fond nr. 10.285 din 29 octombrie 2002; verificarea a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii brokerului de asigurare.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate în Nota de constatare, semnată fără obiectiuni de Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L., înregistrată cu nr. 123 din 27 aprilie 2004 la societatea sus-mentionată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - Reprezentanta Cluj, sub nr. 15.042/26 aprilie 2004.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

Brokerul de asigurare a înregistrat alte venituri decât cele din comisioanele acordate de asigurători, si anume servicii de consultantă.

Tipurile de contracte încheiate sunt următoarele:

- Consultantă acordată asigurătorului, contracte-cadru în care brokerul se obligă la efectuarea de studii pe piată, îndrumare a personalului asigurătorului pentru cresterea capacitătii de pregătire a acestuia, promovarea imaginii asigurătorului etc.

În baza acestor contracte au fost încasate sume de bani fără înscrisuri suplimentare, cum ar fi:

- liste întocmite cu personalul asigurătorului, care a beneficiat de pregătire;

- studiile de piată care trebuiau predate asigurătorului;

- contorizări ale activitătii de promovare a imaginii asigurătorului etc.

Tipurile de contracte sus-mentionate excedează obiectului de activitate al brokerului, încălcându-se astfel prevederile art. 39 alin. (2) lit. l) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) si cu prevederile art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Dovada săvârsirii de către Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L. a fapelor nelegale descrise mai sus rezultă din documentele contabile ale brokerului de asigurare, precum si din nota de constatare semnată si înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - Reprezentanta Cluj sub nr. 15.042 din 26 aprilie 2004.

Săvârsirea acestor fapte a fost consemnată în Nota de constatare întocmită în două exemplare de către organele de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrată la Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L. sub nr. 123 din 27 aprilie 2004, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 15.042 din 26 aprilie 2004, din care un exemplar a rămas la brokerul controlat.

Fată de aceste motive, pentru faptele nelegale retinute de organul de control în sarcina Societătii Comerciale “Nemes” - S.R.L., prin nota de constatare sus-mentionată, fapte descrise în prezenta decizie, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (1) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în sedinta din data de 12 mai 2004, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a activitătii de broker de asigurare, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se interzice temporar exercitarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 8/A, bl. E.S., sc. B, parter, ap. 2, judetul Arad, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J02/1.275/1993, cod unic de înregistrare nr. 4819122, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Simona Daniela Nemes, în calitate de administrator, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data încetării încălcării dispozitiilor legale, respectiv până la data rezilierii contractelor de prestări servicii, al căror obiect de activitate excedează prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, contracte încheiate cu societătile de asigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare prevăzute la art. 1, societătii i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice sau juridice, a acordării de asistentă în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul are obligatia să notifice clientii, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător.

(3) Societatea are obligatia să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de prestări de servicii încheiate cu societătile de asigurare.

(4) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Nemes” - S.R.L. se va dispune prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emisă în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Nemes” - S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 3.317.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 12 mai 2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. 14123 din 3 mai 2004 privind stadiul verificării activitătii brokerului de asigurare, s-a hotărât interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A., cu sediul în Constanta, bd. Mamaia nr. 268, judetul Constanta, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J13/2.313/1998, cod unic fiscal nr. R-11083044, reprezentată legal de Cornelia Carla Mocian, în calitate de director,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

În baza Deciziei nr. 3.239 din 18 februarie 2004, prin care s-a dispus efectuarea unui control de fond al activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A., Directia generală control a procedat la verificarea activitătii brokerului de asigurare, constatând următoarele:

1. Societatea Comercială “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 2 lit. c) din Normele privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2003, întrucât nu a făcut dovada existentei unui contract de răspundere civilă profesională, în vigoare la data controlului, cu nerespectarea limitei minime de acoperire a politei de răspundere civilă profesională si a obiectului de activitate, societatea prezentând doar xerocopii ale contractelor de asigurare de răspundere civilă aferente perioadei 1 noiembrie 2001 - 8 noiembrie 2003.

Totodată s-a retinut că fapta sus-mentionată încalcă dispozitiile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care prevăd că brokerul de asigurare are obligatia “să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea ce priveste raportările, precum si activitătile pe care le desfăsoară, astfel cum vor fi stabilite prin norme”.

2. Din verificarea actelor referitoare la raportările lunare, semestriale si anuale a rezultat faptul ca Societatea Comercială “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A. nu a depus la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările anuale complete aferente exercitiului financiar al anului 2001, la termenul prevăzut de Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, cu modificările ulterioare, si anume:

- Situatia privind evolutia si structura capitalului social;

- Situatia privind denumirea asigurătorilor cu care colaborează si volumul primelor intermediate;

- Informatii privind litigiile cu angajatii, asigurătorii, reasigurătorii, alti clienti;

- Numărul angajatilor, fondul de salarii, nivelul salariului maxim si mediu pe societate.

Faptele sus-mentionate încalcă dispozitiile art. 39 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 7 alin. (2) din Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, referitoare la faptul că raportările prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), c), d) si f) din normele de mai sus se transmit anual, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si al art. 8 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (1) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în sedinta din data de 12 mai 2004, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât interzicerea temporară a activitătii brokerului de asigurare, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se interzice temporar desfăsurarea activitătii de brokeraj de către Societatea Comercială “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A., cu sediul în Constanta, bd. Mamaia nr. 268, judetul Constanta, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J13/2.313/1998, cod unic fiscal nr. R-11083044, reprezentată legal de Cornelia Carla Mocian, în calitate de director, conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la data când societatea va prezenta autoritătii de supraveghere întreaga documentatie solicitată, urmând a se constata respectarea dispozitiilor prevăzute de legislatia în vigoare si remedierea neregulilor retinute prin actul de control si prin prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare prevăzute la art. 1, brokerului de asigurare i se interzice desfăsurarea activitătii de negociere si de încheiere de noi contracte de asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice sau juridice, a acordării de asistentă în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul are obligatia să notifice clientii, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, răspunderea directă a brokerului pentru prejudiciile cauzate fiind stabilită în conditiile legii.

(3) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A. se va dispune prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, emisă în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Compania Română de Brokeraj în Asigurări” - S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 2 iunie 2004.

Nr. 3.319.