MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 569         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

291. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

501. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2004 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Economia si finantele publice:

1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004;

2. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru anul 2005;

3. reglementarea unor măsuri financiare;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată;

5. modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată;

6. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare;

7. reglementarea modului de plată a personalului angajat pe bază de conventii pentru încasarea creantelor fiscale;

8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001;

9. măsuri privind îmbunătătirea mediului de afaceri;

10. reglementări privind angajarea si derularea proiectelor statistice finantate din fonduri externe nerambursabile;

11. trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias;

12. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 449/2001;

13. scutirea de la plata drepturilor de import a materialelor, utilajelor, instalatiilor si a know-how-ului care se importă pentru realizarea investitiei “Reabilitarea Grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroseni”;

14. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare;

15. scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, inclusiv a constructiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităti de productie oprite ale agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;

16. măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate;

17. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare;

18. modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

19. măsuri privind asigurarea pazei conductelor de transport titei, gazolină, condensat, etan lichid si produse petroliere cu efective de jandarmi si exceptarea de la plată a serviciilor prestate;

20. măsuri privind constituirea si utilizarea eficientă a veniturilor cu destinatie specială în sectorul energetic;

21. scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a unor cantităti de combustibil;

22. măsuri privind transferul cu titlu gratuit al unor pachete de actiuni din proprietatea statului în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale locale;

23. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;

24. reglementări referitoare la construirea, întretinerea, reparatia si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.;

25. stabilirea si sanctionarea contraventiilor la transportul de persoane cu metroul pe reteaua de căi ferate administrată de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A.;

26. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002;

27. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislatia comunitară;

28. amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

29. dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

30. completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare.

II. Agricultură:

1. instituirea, la nivel national, a Retelei de informatii contabile agricole;

2. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările si completările ulterioare;

3. aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup si pisică sălbatică, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005;

4. reglementări privind înfiintarea, organizarea si functionarea crescătoriilor de vânat si a complexurilor de vânătoare;

5. stabilirea măsurilor necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;

6. stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora;

7. modificarea art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004.

III. Administratie publică:

1. înfiintarea Centrului National de Instruire si Atestare Feroviară CENAFER;

2. înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant;

3. completarea Decretului-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică);

4. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

IV. Sănătate:

1. măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar;

2. modificarea Legii spitalelor nr. 270/2003, cu modificările si completările ulterioare;

3. modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

4. modificarea si completarea Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte;

5. completarea art. 8 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările ulterioare.

V. Muncă si solidaritate socială:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată;

2. modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati;

3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2003;

4. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004.

VI. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. acordarea de facilităti fiscale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord pe timpul desfăsurării în România a Reuniunii informale a ministrilor apărării din tările membre NATO;

2. modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2004. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 291.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 501.