MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

300. - Lege privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent

 

520. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent

 

303. - Lege privind statutul magistratilor

 

523. - Decret pentru promulgarea Legii privind statutul magistratilor

 

304. - Lege privind organizarea judiciară

 

524. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea judiciară

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice, cetăteni români sau cetăteni străini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinând Spatiului Economic European, pot desfăsura activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociatii familiale în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate să desfăsoare activităti economice în toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale.

Art. 2. - (1) Asociatia familială se poate înfiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia.

(2) Sunt considerati membrii unei familii, în sensul prezentei legi, sotul, sotia si copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani, la data autorizării asociatiei familiale, precum si rudele acestora până la gradul al patrulea inclusiv.

(3) În cazul desfăsurării activitătii în contextul dreptului de stabilire, asociatia familială se constituie din membrii de familie care au domiciliul sau resedinta în România.

(4) Asociatia familială este reprezentată în relatiile cu tertii de persoana din initiativa căreia s-a înfiintat sau de persoana împuternicită de aceasta, în baza unei procuri autentificate.

Art. 3. - (1) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

(2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.

(3) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale autorizate în conditiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăsurarea activitătilor pentru care s-a obtinut autorizatia.

Art. 4. - Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatia familială trebuie să detină autorizatia si certificatul de înregistrare eliberate în conditiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea. Procedura de autorizare.

Anularea autorizatiei

 

Art. 5. - Pot desfăsura activităti economice în mod independent sau în cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice ce solicită autorizarea pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor asociatiei familiale;

b) starea sănătătii le permite desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizatia;

c) au calificarea - pregătire profesională sau, după caz, experientă profesională -, necesară pentru a desfăsura activitatea economică pentru care se solicită autorizatia;

d) nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

e) îndeplinesc conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apărării împotriva incendiilor si cerintele reglementărilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăsurată, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piată.

Art. 6. - (1) În vederea emiterii autorizatiei pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent sau în cadrul unei asociatii familiale, trebuie să se asigure la primăria competentă o documentatie care va cuprinde:

a) cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie să contină semnăturile tuturor membrilor asociatiei;

b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;

c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al asociatiei familiale, în original. Cetătenii străini neînregistrati fiscal în România au obligatia să prezinte o declaratie pe propria răspundere autentificată, din care să rezulte că nu au datorii fiscale si că nu au săvârsit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală;

d) copii de pe actele de identitate;

e) în cazul desfăsurării activitătii în contextul dreptului de stabilire - actele din care să rezulte domiciliul sau resedinta;

f) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atestă că starea sănătătii le permite desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitară;

g) declaratia-tip pe propria răspundere că îndeplineste conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apărării împotriva incendiilor, precum si reglementările specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfăsurată si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piată;

h) copii de pe documentele prevăzute la art. 7, care dovedesc pregătirea profesională sau, după caz, experienta profesională, pentru desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizarea.

(2) În cazul în care pentru practicarea unor activităti economice, ocupatii sau meserii sunt prevăzute, prin acte normative, cerinte de pregătire profesională si/sau de atestare specifice, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii cerintelor respective.

(3) În cazul în care activitatea economică pentru care se solicită autorizarea nu necesită calificare, persoana fizică nu va prezenta dovada pregătirii sau experientei profesionale prevăzute la alin. (1) lit. h).

Art. 7. - (1) Calificarea prevăzută la art. 5 lit. c), dobândită în România, poate fi dovedită cu următoarele documente, după caz:

a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învătământ preuniversitar sau universitar;

b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în conditiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;

c) certificatul de competentă profesională, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei în vigoare;

d) cartea de mestesugar, obtinută în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia;

e) carnetul de muncă al solicitantului, din care să reiasă că acesta a fost încadrat în muncă pe o durată de minimum 2 ani în activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicită autorizarea;

f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăsura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localitătii respective în mod gratuit în cazul meseriilor traditionale artizanale;

g) autorizatia eliberată în conditiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare;

h) alte dovezi care să ateste experienta profesională.

(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) care au dobândit calificarea în străinătate trebuie să depună pentru obtinerea autorizatiei, după caz:

a) atestatul de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. 1 lit. a);

b) atestatul de recunoastere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învătământ, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în conditiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învătământ, de cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European.

Art. 8. - Autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumită în continuare autorizatie, se eliberează, la cerere:

a) în cazul desfăsurării activitătii în contextul dreptului de stabilire, de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială solicitantii îsi au domiciliul sau resedinta;

b) în cazul desfăsurării activitătii în contextul prestării de servicii, de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială solicitantii vor presta activitătile respective.

Art. 9. - Primăria are obligatia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de autorizare sau, după caz, de completare a autorizatiei, să elibereze autorizatia si copia certificată a acesteia.

Art. 10. - Autorizatia va cuprinde în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a emitentului autorizatiei;

b) datele de identificare a persoanei fizice care va desfăsura activităti economice în mod independent sau a persoanei din initiativa căreia se înfiintează asociatia familială si a membrilor acesteia;

c) activitatea principală si, după caz, activitătile secundare pentru care se eliberează autorizatia, codificate conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, clasă de 4 cifre;

d) locul de desfăsurare a activitătii principale si, după caz, a activitătilor secundare;

e) data eliberării autorizatiei si numărul de înregistrare al acesteia.

Art. 11. - (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care exercită în mod legal o activitate economică ce face obiectul prezentei legi într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, în care sunt stabilite, si care solicită desfăsurarea activitătii respective în România în contextul prestării de servicii, autorizatia prevăzută de prezenta lege va fi eliberată de primării în baza cererii si a documentului care atestă că solicitantul desfăsoară în statul de provenientă în mod legal activitatea pentru care solicită autorizarea.

(2) Actul prevăzut la alin. (1) va fi depus în copie tradusă si legalizată.

Art. 12. - (1) O persoană fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau o asociatie familială are dreptul de a detine o singură autorizatie.

(2) Pentru desfăsurarea altei activităti care nu este prevăzută în autorizatie este necesară completarea autorizatiei.

(3) Activitătile de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pot fi realizate, în conditiile stabilite de dispozitiile legale în vigoare, fără a fi necesar ca aceste activităti să fie prevăzute în autorizatie.

Art. 13. - (1) Anularea autorizatiei se realizează în baza cererii de renuntare sau când una dintre conditiile de autorizare prevăzute la art. 5 nu mai este îndeplinită.

(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adresează în scris autoritătii administratiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau de către reprezentantul asociatiei familiale si se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comertului cazurile de anulare a autorizatiei, prevăzute în prezenta lege, împreună cu originalul certificatelor de înregistrare si va comunica aceste cazuri si organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autoritătii publice emitente.

(4) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau a asociatiei familiale.

Art. 14. - Persoanelor fizice, cetăteni străini, care desfăsoară activităti economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se aplică regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 15. - (1) Organele de control competente conform dispozitiilor legale în vigoare vor verifica prin sondaj periodic respectarea conditiilor de autorizare de către persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale autorizate în conditiile prezentei legi.

(2) În cazul în care se constată că una dintre conditiile de autorizare nu este îndeplinită, autoritatea care a emis autorizatia va fi notificată în vederea anulării autorizatiei.

(3) Anularea autorizatiei în situatia prevăzută la alin. (2) atrage radierea din registrul comertului fără plata taxelor prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL III

Procedura de înregistrare în registrul comertului

 

Art. 16. - (1) În vederea eliberării certificatului de înregistrare, primăriile au obligatia să ia măsurile necesare pentru a asigura obtinerea cazierului fiscal si dovada rezervării denumirii firmei necesare pentru eliberarea si depunerea autorizatiei, în copie certificată, la oficiul registrului comertului.

(2) Depunerea autorizatiei în copie certificată de oficiul registrului comertului se realizează în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acesteia.

(3) În cazul în care transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) se face prin postă, taxele postale aferente sunt suportate din taxa de eliberare a autorizatiei.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, înregistrarea în registrul comertului a comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale se face numai pe baza autorizatiei emise de primari.

(5) În termen de 7 zile lucrătoare de la primirea documentelor transmise de primărie, oficiul registrului comertului va emite si va transmite către primărie certificatul de înregistrare.

(6) Data comunicării certificatului de înregistrare către comerciant va fi transmisă de către primării organelor fiscale competente din structura teritorială a Ministerului Finantelor Publice, pentru evidenta fiscală.

(7) Transmiterea se face în scris, nominal, în intervalul cuprins între prima si a cincea zi a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Art. 17. - Primăriile au obligatia să notifice institutiilor abilitate cu supravegherea respectării de către comercianti a legislatiei specifice în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionării comerciantilor, despre eliberarea autorizatiei si a certificatului de înregistrare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Activitătile economice care fac obiectul prezentei legi sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 701 din 17 decembrie 2003 pentru desemnarea institutiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învătământ, de cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinând Spatiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2004.

Art. 19. - Autoritatea competentă să elibereze documentele care atestă experienta profesională dobândită în România, pentru persoanele care doresc să desfăsoare în statele membre ale Uniunii Europene si în statele apartinând Spatiului Economic European activităti economice care fac obiectul prezentei legi, se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - (1) Respingerea cererii de autorizare si refuzul înregistrării în registrul comertului în mod nejustificat, precum si măsura anulării autorizatiei pot fi contestate în instantă, în conditiile legii.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 9 se sanctionează cu amendă de 500.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 21. - Constituie contraventia prevăzută de art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se sanctionează, potrivit legii, începerea desfăsurării oricărei activităti comerciale înainte de obtinerea autorizatiei si a certificatului de înregistrare, prevăzute de prezenta lege.

Art. 22. - Persoanele fizice independente si asociatiile familiale care s-au înfiintat în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice sau care si-au preschimbat autorizatia emisă în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative nu au obligatia de preschimbare a autorizatiei.

Art. 23. - În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comună a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice în mod independent si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 520.

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind statutul magistratilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Principii

 

Art. 1. - (1) Justitia se înfăptuieste de judecători în numele legii si are ca scop apărarea ordinii de drept si garantarea respectării drepturilor, a libertătilor si a intereselor legitime ale persoanelor.

(2) Judecătorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie să fie impartiali.

(3) Orice persoană, organizatie, autoritate sau institutie este datoare să respecte independenta judecătorilor.

Art. 2. - Judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor.

Art. 3. - (1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, în conditiile prezentei legi.

(2) Judecătorii inamovibili pot fi mutati prin transfer, delegare, detasare sau promovare, numai cu acordul lor, si pot fi suspendati sau eliberati din functie în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 4. - (1) Procurorii numiti de Presedintele României se bucură de stabilitate, în conditiile prezentei legi si ale Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutati prin transfer, detasare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegati, suspendati sau eliberati din functie în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. - (1) Magistratii sunt obligati ca, prin întreaga lor activitate, să asigure suprematia legii, să respecte drepturile si libertătile persoanelor, precum si egalitatea lor în fata legii si să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei de magistrat si să participe la formarea profesională continuă.

(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

 

CAPITOLUL II

Incompatibilităti si interdictii

 

Art. 6. - Functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Magistratilor le este interzis:

a) să desfăsoare activităti comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfăsoare activităti de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăti civile, societăti comerciale, inclusiv bănci sau alte institutii de credit, societăti de asigurare ori financiare, companii nationale, societăti nationale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

(2) Prin derogare de la regula prevăzută la alin. (1) lit. c), magistratii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea în masă.

Art. 8. - (1) Magistratii nu se subordonează scopurilor si doctrinelor politice.

(2) Magistratii nu pot să facă parte din partide sau formatiuni politice si nici să desfăsoare activităti cu caracter politic.

(3) Magistratii sunt obligati ca în exercitarea atributiilor să se abtină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.

Art. 9. - (1) Magistratii nu îsi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăsurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

(2) Magistratilor nu le este permis să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile sau solutiile date în dosarele rezolvate de ei.

(3) Magistratii nu pot să dea consultatii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decât acelea în cadrul cărora îsi exercită functia si nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.

(4) Magistratilor le este permis să pledeze, în conditiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si în asemenea situatii însă magistratilor nu le este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenta solutia instantei de judecată sau a parchetului si trebuie să evite a se crea aparenta că ar putea influenta în orice fel solutia.

Art. 10. - (1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.

(2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale, cu acordul conducătorului instantei sau al parchetului.

(3) Magistratii pot fi membri ai societătilor stiintifice sau academice, precum si ai asociatiilor sau fundatiilor care au scop stiintific ori profesional.

 

TITLUL II

Cariera magistratilor

 

CAPITOLUL I

Recrutarea si formarea profesională initială a magistratilor

 

Art. 11. - Recrutarea magistratilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii.

Art. 12. - Recrutarea si formarea profesională initială în vederea ocupării functiei de magistrat se realizează prin Institutul National al Magistraturii.

Art. 13. - (1) Admiterea la Institutul National al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparentei si egalitătii, exclusiv pe bază de concurs.

(2) La concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii se poate înscrie persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) este licentiată în drept;

c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

d) cunoaste limba română;

e) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei. Comisia medicală se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sănătătii.

Art. 14. - (1) Concursul de admitere se organizează anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăsurare a

concursului de admitere si numărul de locuri scoase la concurs se aduc la cunostintă printr-un comunicat de presă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste în fiecare an numărul de cursanti, în functie de posturile de judecători si procurori vacante, precum si de cele care vor fi înfiintate.

(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Verificarea dosarelor candidatilor si îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) se realizează de comisia de admitere.

(4) Rezultatele concursului se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

(5) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii în termen de 3 zile de la afisare la comisia de solutionare a contestatiilor. Aceasta le va solutiona în termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabilă, dispozitiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 15. - (1) Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie.

(2) Formarea profesională initială în cadrul Institutului National al Magistraturii constă în pregătirea teoretică si practică a auditorilor de justitie pentru a deveni judecători sau procurori.

(3) Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justitie este de 2 ani. După primul an de cursuri, auditorii de justitie optează, în ordinea mediilor si în raport cu numărul posturilor, pentru functia de judecător sau procuror.

(4) În perioada cursurilor, auditorii de justitie efectuează stagii de practică în cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor, asistă la sedintele de judecată si la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaste în mod direct activitătile pe care le desfăsoară magistratii si personalul auxiliar de specialitate.

(5) Programul de formare profesională a auditorilor de justitie se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.

Art. 16. - (1) Auditorii de justitie beneficiază de o indemnizatie lunară corespunzătoare functiei de magistrat stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

(2) Indemnizatia auditorilor de justitie prevăzută la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevăzute de lege pentru magistratii stagiari.

(3) Indemnizatiile auditorilor de justitie se plătesc din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justitie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime în magistratură.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică si auditorilor de justitie proveniti din alte tări, pe baza întelegerilor încheiate cu ministerele de justitie din tările respective.

Art.17. - (1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de justitie de la îndatoririle ce le revin potrivit legii sau Regulamentului Institutului National al Magistraturii se sanctionează disciplinar.

(2) Sanctiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justitie sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni sau proportional cu numărul absentelor nemotivate, dacă acestea depăsesc 8 ore într-o lună;

c) exmatricularea din Institutul National al Magistraturii.

(3) Avertismentul se aplică, în scris, de directorul Institutului National al Magistraturii si poate fi contestat la consiliul stiintific al institutului.

(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) se aplică de consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.

(5) Hotărârile consiliului stiintific prevăzute la alin. (3) si (4) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competentă.

(6) În cazul exmatriculării din Institutul National al Magistraturii, cel sanctionat este obligat să restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.

(7) Procedura de constatare a abaterilor si de aplicare a sanctiunilor disciplinare se stabileste prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii.

Art. 18. - (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire, constând în probe teoretice si practice, prin care se verifică însusirea cunostintelor necesare exercitării functiei de judecător sau de procuror.

(2) Auditorii de justitie care au promovat examenul prevăzut la alin. (1) vor fi numiti, potrivit legii, de regulă, în functiile pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul Institutului National al Magistraturii.

(3) Auditorii de justitie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru sustinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul National al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justitie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca magistrat si este obligat să restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.

Art. 19. - (1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt obligati să îndeplinească timp de 6 ani functia de judecător sau de procuror.

(2) În cazul în care un magistrat absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat să restituie indemnizatia de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Magistratii stagiari

 

Art. 20. - (1) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti în functie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

(2) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti în functie numai la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea.

Art. 21. - (1) Durata stagiului este de 3 ani.

(2) În perioada stagiului, judecătorii si procurorii sunt obligati să continue formarea profesională, sub coordonarea unui judecător sau procuror anume desemnat de presedintele judecătoriei sau, după caz, de prim-procurorul parchetului de pe lângă această instantă.

(3) Conducerea instantelor si a parchetelor este obligată să asigure toate conditiile pentru buna desfăsurare a stagiului.

Art. 22. - (1) Judecătorii stagiari au dreptul să facă parte din completul de judecată numai alături de un judecător inamovibil.

(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instantă, să efectueze si să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate.

Art. 23. - (1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea magistratilor stagiari întocmeste anual un referat de evaluare individuală privind însusirea cunostintelor practice specifice activitătii de judecător sau de procuror.

(2) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuală cuprinde în mod obligatoriu avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 24. - (1) După încheierea perioadei de stagiu, magistratii stagiari sunt obligati să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.

(2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calitătii de judecător stagiar sau de procuror stagiar.

(3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen dacă de la încheierea stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani.

Dispozitiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.

Art. 25. - (1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.

(2) Data, locul si modul de desfăsurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

(3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însotite de referatele de evaluare si de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, se depun la Institutul National al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.

Art. 26. - (1) Comisia pentru examenul de capacitate este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, judecători de la curtile de apel, procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel, cadre didactice din învătământul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Comisiile pentru examenul de capacitate sunt alcătuite, după caz, din judecători, respectiv procurori, precum si din cadre didactice din învătământul juridic universitar acreditat.

Art. 27. - (1) Examenul de capacitate constă în verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.

(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară si Codul deontologic al magistratilor. La sustinerea probelor orale participă cel putin 3 membri ai comisiei prevăzute la art. 26 alin. (1).

(3) Probele cu caracter practic constau în solutionarea de spete si întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători si procurori, în functie de specificul activitătii acestora.

Art. 28. - (1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidatilor, care se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostintă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

(2) După întocmirea tabelului de clasificare a candidatilor, Consiliul Superior al Magistraturii validează examenul de capacitate, în prima sedintă care urmează afisării rezultatelor.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate conditiile prevăzute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau că există dovada săvârsirii unor fraude.

Art. 29. - (1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii si parchetele de pe lângă aceste instante se publică de îndată, separat pentru judecători si procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si se afisează la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-si aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari numai pentru posturi de procuror.

(3) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere a postului în termenul prevăzut la alin. (2) i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.

(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, detinătorul titlului de doctor în drept, cel care are o vechime mai mare în magistratură ori magistratul care functionează la instanta sau parchetul pentru care a optat.

(5) Repartizarea pe posturi se afisează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor, se comunică persoanelor interesate si se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL III

Numirea magistratilor

 

Art. 30. - (1) Judecătorii inamovibili si procurorii care se bucură de stabilitate sunt numiti de Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Propunerile de numire se fac în cel mult 3 luni de la data validării examenului de capacitate.

(3) În perioada dintre data validării examenului de capacitate si data intrării în vigoare a actului de numire de către Presedintele României, magistratii în functie primesc salariul corespunzător functiei imediat superioare celei de magistrat stagiar.

Art. 31. - (1) Pot fi numiti în magistratură, pe bază de concurs, personalul de specialitate juridică asimilat magistratilor potrivit prezentei legi, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani.

(2) În termen de cel mult 3 luni de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României numirea în functia de judecător sau, după caz, de procuror a candidatilor admisi.

(3) După numirea în functia de magistrat, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii.

(4) Judecătorii Curtii Constitutionale care, la data numirii, aveau functia de judecător sau de procuror au dreptul, la încetarea mandatului, să revină la postul detinut anterior.

(5) Profesorii universitari din învătământul juridic superior acreditat, precum si persoanele care au îndeplinit functia de magistrat sau magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 5 ani de la numire în conditiile legii si care si-au încetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite în magistratură fără concurs.

Art. 32. - (1) Înainte de a începe să-si exercite functia, judecătorii si procurorii depun următorul jurământ: “Jur să respect Constitutia si legile tării, să apăr drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atributiile cu onoare, constiintă si fără părtinire.”

(2) Refuzul depunerii jurământului atrage, de drept, nulitatea numirii în functie.

(3) Jurământul se depune în sedintă solemnă, în fata magistratilor instantei sau, după caz, ai parchetului la care a fost numit magistratul, după citirea actului de numire.

(4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de conducătorul instantei sau, după caz, al parchetului si de doi dintre magistratii prezenti, precum si de cel care a depus jurământul.

(5) Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului sau al promovării judecătorului ori procurorului în altă functie în cadrul corpului magistratilor.

(6) Actele efectuate de magistrat înainte de depunerea jurământului sunt nule.

 

CAPITOLUL IV

Formarea profesională continuă si evaluarea periodică a magistratilor

 

Art. 33. - (1) Formarea profesională continuă a magistratilor constituie garantia independentei si impartialitătii în exercitarea functiei.

(2) Formarea profesională continuă trebuie să tină seama de dinamica procesului legislativ si constă, în principal, în cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care România este parte, a jurisprudentei instantelor judecătoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum si în abordarea multidisciplinară a institutiilor cu caracter de noutate.

Art. 34. - Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a magistratilor revine Institutului National al Magistraturii, conducătorilor instantelor sau parchetelor la care acestia îsi desfăsoară activitatea,

precum si fiecărui magistrat, prin pregătire individuală.

Art. 35. - (1) Magistratii participă, cel putin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate ori la alte forme de perfectionare profesională.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea Institutului National al Magistraturii, programul de formare profesională continuă a magistratilor.

(3) Formarea profesională continuă a magistratilor se realizează tinându-se seama de necesitatea specializării lor.

Art. 36. - (1) În cadrul fiecărei curti de apel si în cadrul fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel se organizează periodic activităti de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează magistratii care răspund de organizarea activitătii de formare profesională continuă a magistratilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel si parchetele subordonate.

Art. 37. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competentă profesională a magistratilor, activitatea acestora este supusă anual unei evaluări privind îndeplinirea cu celeritate a lucrărilor, practica de casare sau, după caz, infirmările de solutii, obligatia de formare profesională continuă, comportamentul în cadrul raporturilor de serviciu si îndeplinirea celorlalte îndatoriri profesionale prevăzute de lege.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite în circumscriptia curtii de apel, respectiv a parchetului de pe lângă curtea de apel, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători si procurori.

(3) Evaluarea judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Criteriile de evaluare a activitătii profesionale a magistratilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(5) Regulamentul privind procedura de evaluare a activitătii profesionale a magistratilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 38. - (1) Prin raportul de evaluare a activitătii profesionale a magistratului, întocmit de comisiile prevăzute la art. 37 alin. (2) sau (3), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.

(2) Judecătorii sau procurorii nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) În solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instantei sau parchetului ori comisiilor prevăzute la art. 37 alin. (2) sau (3) orice informatii pe care le consideră necesare, iar citarea magistratului pentru a fi audiat este obligatorie.

(4) Hotărârile sectiilor pot fi atacate la plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instantă de judecată, sunt definitive si irevocabile.

Art. 39. - (1) Magistratii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligati să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.

(2) Magistratii care primesc calificativul satisfăcător în urma a două evaluări consecutive sunt obligati să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.

(3) Cursurile prevăzute la alin. (1) si (2) se încheie prin sustinerea unui examen, în conditiile prezentei legi.

(4) Magistratul care primeste în urma a două evaluări consecutive calificativul nesatisfăcător sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesională de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 40. - (1) Evolutia carierei de magistrat de la intrarea în magistratură până la încetarea functiei se consemnează în fisa din dosarul profesional, care se întocmeste si se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Datele continute în dosarul profesional sunt confidentiale, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Magistratul are acces la propriul dosar profesional si poate obtine copii ale actelor existente în dosar.

Art. 41. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii constituie si actualizează o bază de date cuprinzând magistratii care s-au remarcat în activitatea lor profesională.

(2) În aprecierea activitătii profesionale se acordă importantă următoarelor criterii:

a) rezultatele evaluărilor activitătii profesionale a magistratului;

b) detinerea de titluri si grade academice sau didactice în învătământul juridic superior;

c) absolvirea unor cursuri de specializare;

d) sustinerea de comunicări stiintifice, referate sau alte lucrări în cadrul unor congrese, seminarii, mese rotunde sau al altor forme de dezbatere stiintifică;

e) publicarea de lucrări de specialitate juridică;

f) detinerea unor functii de specialitate în institute de cercetare interne sau internationale;

g) cunoasterea unor limbi străine;

h) detinerea cunostintelor de operare pe calculator;

i) orice alte asemenea elemente care pot caracteriza cariera magistratului.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în baza de date prevăzută la alin. (1) se realizează în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Promovarea magistratilor si accesul la functiile de conducere

 

SECTIUNEA 1

Promovarea în functii de executie la tribunale, curti de apel si la parchete

 

Art. 42. - (1) Promovarea în functii de executie reprezintă recunoasterea performantelor profesionale ale magistratilor si constituie o componentă a carierei acestora.

(2) Promovarea magistratilor se face numai cu consimtământul lor.

Art. 43. - (1) Promovarea magistratilor în functii de executie se face numai prin concurs organizat la nivel national, tinându-se seama de vechimea în magistratură si de activitatea profesională a magistratului, precum si de posturile vacante existente la tribunale si curti de apel sau, după caz, la parchete.

(2) Concursul pentru promovarea magistratilor în functii de executie se organizează, anual sau ori de câte ori este nevoie, de Institutul National al Magistraturii, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor magistratilor, prin curtile de apel si parchete, cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

Art. 44. - (1) Pot participa la concursul de promovare în functii de executie magistratii care în ultimii 3 ani înaintea concursului au avut calificativul foarte bine, n-au săvârsit abateri disciplinare si îndeplinesc următoarele conditii minime de vechime:

a) 8 ani vechime în magistratură, pentru promovarea în functiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat pentru minori si familie;

b) 12 ani vechime în magistratură, pentru promovarea în functiile de judecător de curte de apel si procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel;

c) 15 ani vechime în magistratură, pentru promovarea în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 45. - Magistratii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 46. - (1) Concursul de promovare în functii de executie constă în probe scrise si orale, cu caracter teoretic si practic, precum si în elaborarea unui studiu de specialitate.

(2) Probele scrise si orale se sustin la una dintre următoarele discipline, în functie de specializarea magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, precum si, indiferent de specializare, procedura civilă sau procedura penală. Studiul de specialitate va aborda probleme ce tin de competenta instantei sau a parchetului unde magistratul solicită promovarea, jurisprudenta instantelor judecătoresti si a Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si drept comparat.

Art. 47. - În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea magistratilor declarati admisi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accesul la functiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor

 

Art. 48. - (1) Promovarea în functii de conducere la instantele judecătoresti si parchete se face pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitatea reînvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii, dintre magistratii care au calificativul foarte bine în ultimii 5 ani, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională si au o bună capacitate de organizare si decizie.

(2) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecătoresti si parchete este publică si disponibilă permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Magistratii îsi pot depune candidaturile însotite de un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere la instanta ori parchetul pentru care candidează, precum si orice alte acte considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicare, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Selectia magistratilor pentru promovarea în functii de conducere se face de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza dosarelor profesionale, a criteriilor stabilite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, a informatiilor cuprinse în baza de date prevăzută la art. 41 alin. (1), a proiectului mentionat la alin. (3) si a unui interviu.

(5) Pentru realizarea selectiei prevăzute la alin. (4) sunt necesare cel putin două candidaturi.

Art. 49. - (1) Pentru promovarea în functii de conducere, sunt necesare următoarele conditii minime de vechime:

a) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie si adjunct al acestuia, o vechime de 8 ani în magistratură;

b) pentru functia de presedinte, vicepresedinte si presedinte de sectie de tribunal sau tribunal specializat, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef sectie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori si familie, o vechime de 10 ani în magistratură;

c) pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef sectie al parchetului de pe lângă curtea de apel, judecător inspector si procuror inspector, o vechime de 15 ani în magistratură;

d) pentru functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si procuror sef sectie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, o vechime de 18 ani în magistratură.

(2) Pentru promovarea în functii de conducere, magistratul trebuie să aibă dreptul să functioneze la instanta sau, după caz, parchetul la care solicită promovarea în functia de conducere.

Art. 50. - (1) La încetarea mandatului functiei de conducere, magistratul poate opta între depunerea candidaturii pentru o altă functie de conducere din magistratură la aceeasi instantă sau la acelasi parchet ori

la altă instantă sau parchet ori pentru exercitarea functiei de magistrat la orice instantă sau la orice parchet, în conditiile legii.

(2) Revocarea din functia de conducere se poate dispune, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii din oficiu, la propunerea colegiilor de conducere ale instantelor sau ale parchetelor ori ca sanctiune disciplinară, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Promovarea în functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie si accesul la functiile de conducere din cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Art. 51. - (1) Promovarea în functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecătorii sau procurorii care au calificativul foarte bine în ultimii 5 ani, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională si au o vechime efectivă în magistratură sau în învătământul juridic superior acreditat de cel putin 15 ani.

(2) Evidenta posturilor vacante de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie este publică si disponibilă permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) Magistratii care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) îsi pot depune candidaturile pentru functia de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, însotite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicare, la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Candidaturile prevăzute la alin. (3) se analizează de colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care prezintă Consiliului Superior al Magistraturii un raport consultativ asupra promovării.

Art. 52. - (1) Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie care au o vechime minimă de 18 ani în magistratură sau în învătământul juridic superior acreditat, pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitatea reînvestirii.

(2) Presedintele României nu poate refuza numirea în functiile de conducere prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.

(3) Judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) îsi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacantă.

(4) Revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie se face de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, ca sanctiune disciplinară.

Art. 53. - (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, precum si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie si adjunctul acestuia sunt numiti de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu recomandarea ministrului justitiei, dintre procurorii care au o vechime minimă de 18 ani în magistratură, pe o perioadă de 5 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Dispozitiile art. 52 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(2) Revocarea din functie a procurorilor cu functii de conducere prevăzuti la alin. (1) se face de către Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, ca sanctiune disciplinară.

Art. 54. - La încetarea mandatului pentru functiile de conducere prevăzute la art. 52 si 53, magistratul poate opta între depunerea candidaturii pentru o altă functie de conducere la aceeasi instantă sau parchet sau la altă instantă sau parchet ori pentru exercitarea functiei de magistrat la orice instantă sau parchet.

 

CAPITOLUL VI

Delegarea, detasarea si transferul

 

Art. 55. - (1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecători, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel, poate delega, cu acordul lor, judecători de la alte instante din circumscriptia mentionată.

(2) Delegarea judecătorilor curtilor de apel se dispune, cu acordul lor, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel, cu respectarea celorlalte conditii prevăzute la alin. (1).

(3) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegati de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Delegarea magistratilor se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile si poate fi prelungită cu acordul magistratului cel mult 60 de zile într-un an.

(5) Pe perioada delegării magistratii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege.

Art. 56. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune detasarea magistratilor, numai cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitătile subordonate acestuia ori la alte autorităti publice.

(2) Durata detasării este cuprinsă între 6 luni si 3 ani.

Detasarea poate fi prelungită pentru o durată de până la 3 ani, o singură dată, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1).

(3) În perioada detasării, judecătorii si procurorii îsi păstrează calitatea de magistrati si beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detasat.

Când salariul si celelalte drepturi bănesti prevăzute pentru functia în care este detasat magistratul sunt inferioare celor de care acesta beneficiază în calitatea sa de magistrat, el îsi păstrează indemnizatia de încadrare lunară si celelalte drepturi bănesti ale functiei de magistrat pe care o detine.

(4) După încetarea detasării, magistratul revine la postul detinut anterior.

Art. 57. - Delegarea si detasarea nu se pot face la instante sau parchete de nivel superior celor la care magistratul are dreptul să functioneze potrivit legii.

Art. 58. - Transferul magistratilor de la o instantă la altă instantă sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publică se aprobă, la cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 59. - La cerere, judecătorii pot fi numiti în functia de procuror, iar procurorii în functia de judecător, prin decret al Presedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta lege.

 

CAPITOLUL VII

Suspendarea din functie si încetarea functiei de magistrat

 

Art. 60. - (1) Magistratul este suspendat din functie în următoarele cazuri:

a) când a fost pusă în miscare actiunea penală împotriva sa;

b) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să-si exercite functia în mod corespunzător.

(2) Suspendarea din functie a magistratului se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) În perioada suspendării din functie, magistratului nu i se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în magistratură.

Art. 61. - (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de îndată magistratului si conducerii instantei sau parchetului unde acesta functionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din functie.

(2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal fată de magistrat, suspendarea din functie încetează, iar magistratul este repus în situatia anterioară, i se plătesc drepturile bănesti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din functie si i se recunoaste vechimea în magistratură pentru această perioadă.

Art. 62. - (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau, după caz, a conducătorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită în conditiile art. 13 alin. (2) lit. e).

(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării si repunerea în functie a magistratului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, propune Presedintelui României eliberarea sa din functie.

(3) În perioada suspendării, magistratului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Art. 63. - (1) Magistratii sunt eliberati din functie în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) pensionare, potrivit legii;

c) transfer într-o altă functie, în conditiile legii;

d) incapacitate profesională;

e) ca sanctiune disciplinară;

f) condamnarea definitivă a magistratului pentru o infractiune;

g) neîndeplinirea oricăreia dintre conditiile prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) Eliberarea din functie a magistratilor se dispune prin decret al Presedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. În situatia prevăzută la alin. (1) lit. e), Consiliul Superior al Magistraturii comunică hotărârea de aplicare a sanctiunii rămasă irevocabilă Administratiei Prezidentiale, în vederea emiterii decretului de eliberare din functie de către Presedintele României.

(3) Eliberarea din functie a magistratilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) În cazul în care magistratul cere eliberarea din functie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia să devină efectivă, dacă prezenta magistratului este necesară.

(5) Magistratul eliberat din functie din motive neimputabile îsi păstrează gradul profesional dobândit în ierarhia instantelor sau a parchetelor.

Art. 64. - (1) Magistratii pot fi mentinuti în functie, după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 68 de ani, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui curtii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(2) În mod exceptional, magistratii pensionati pentru limită de vârstă pot fi reîncadrati în functie până la împlinirea vârstei de 68 de ani, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL VIII

Magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Art. 65. - (1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie fac parte din corpul magistratilor si se bucură de stabilitate.

(2) Magistratii-asistenti sunt numiti si promovati în functie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs.

(3) Conditiile generale de numire a magistratilor-asistenti sunt cele prevăzute pentru functia de magistrat.

Art. 66. - (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 4 ani în această functie.

(2) Magistratii-asistenti sefi gradul III sunt promovati dintre magistratii-asistenti cu cel putin 3 ani vechime în această functie. După o perioadă de 2 ani ca magistrati-asistenti sefi pot fi trecuti în gradul II si după alti 5 ani în gradul I.

(3) Magistratii-asistenti gradul III sunt numiti fără concurs dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratură de cel putin 4 ani. După o perioadă de 3 ani în această functie, magistratii-asistenti pot fi trecuti în gradul II, iar după alti 3 ani în gradul I.

(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, consilieri juridici, cadre didactice din învătământul superior cu o vechime de cel putin 6 ani, precum si grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 10 ani.

Art. 67. - (1) Prim-magistratul-asistent are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea magistratilor-asistenti din sectii si a functionarilor din Cancelaria Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Completului de 9 judecători, ca instantă disciplinară.

(2) Prim-magistratul-asistent are si alte atributii stabilite prin Regulamentul privind organizarea administrativă si functionarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 68. - Magistratii-asistenti sefi au următoarele atributii:

a) participă la sedintele de judecată ale sectiilor si ale Completului de 9 judecători;

b) repartizează magistratii-asistenti care participă la sedintele de judecată;

c) asigură tinerea în bune conditii a evidentelor sectiilor si realizarea la timp a tuturor lucrărilor.

Art. 69. - Magistratii-asistenti participă la sedintele de judecată ale sectiilor.

Art. 70. - Magistratii-asistenti care participă la sedintele de judecată ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie redactează încheierile, participă cu vot consultativ la deliberări si redactează hotărâri, conform repartizării făcute de presedinte pentru toti membrii completului de judecată.

Art. 71. - Magistratii-asistenti aduc la îndeplinire orice alte sarcini încredintate de Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinte sau de presedintele sectiei.

 

TITLUL III

Drepturile si îndatoririle magistratilor

 

Art. 72. - Stabilirea drepturilor magistratilor se face tinându-se seama de locul si rolul justitiei în statul de drept, de răspunderea si complexitatea functiei de magistrat, de interdictiile si incompatibilitătile prevăzute de lege pentru magistrati si urmăreste garantarea independentei si impartialitătii acestora.

Art. 73. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, magistratii au dreptul la o remuneratie stabilită în raport cu nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinută, cu vechimea în magistratură si cu alte criterii prevăzute de lege.

(2) Drepturile salariale ale magistratului nu pot fi diminuate sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea magistratilor se stabileste prin lege specială.

(3) Salarizarea judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică.

Art. 74. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii, garant al independentei justitiei, are dreptul si obligatia de a apăra corpul magistratilor si pe membrii acestuia împotriva oricărui act care ar putea afecta independenta sau impartialitatea magistratului în înfăptuirea actului de justitie ori crea suspiciuni cu privire la acestea.

(2) Magistratul care consideră că independenta si impartialitatea îi sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în activitatea judiciară sau de influentare a evolutiei sale profesionale se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.

(3) Informatiile de interes public referitoare la activitatea judiciară a magistratilor, care intră sub incidenta Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, se pot solicita numai prin intermediul birourilor de informatii si relatii publice din cadrul instantelor si parchetelor sau prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 75. - (1) Magistratii sunt liberi să se asocieze sau să adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, în scopul apărării intereselor lor profesionale, precum si la cele prevăzute de art. 10 alin. (3).

(2) Este interzis organizatiilor profesionale ale magistratilor să constituie sau să adere la alte asociatii decât cele profesionale.

Art. 76. - (1) Magistratii în functie sau pensionari au dreptul de a li se asigura măsuri speciale de protectie împotriva amenintărilor, violentelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.

(2) Măsurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 77. - (1) Magistratii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei sau, după caz, ale Ministerului Public, pentru viată, sănătate si bunuri, în limita veniturilor pentru anii lucrati în aceste functii, dar nu în mai mult de 15 ani de activitate.

(2) La eliberarea din functie, asigurarea prevăzută la alin. (1) încetează.

(3) Asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(4) Magistratii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevăzută la alin. (1).

(5) Prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinta Casa de asigurări a magistratilor.

Art. 78. - (1) Magistratii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.

(2) Magistratii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în tară sau în străinătate, pentru pregătirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind concediile magistratilor.

(3) Magistratii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(4) Magistratii în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale.

(5) Magistratii au dreptul la atribuirea locuintelor de serviciu, iar după 10 ani de vechime în magistratură le pot cumpăra.

Art. 79. - Magistratii beneficiază anual de 6 călătorii în tară dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în tară dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.

Art. 80. - (1) Magistratii cu vechime continuă în magistratură în ultimii 20 de ani înainte de data pensionării sau a eliberării din functie pentru alte motive neimputabile beneficiază de o indemnizatie egală cu 7 indemnizatii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul carierei de magistrat si se înregistrează, potrivit legii.

(3) Modul de calcul al vechimii continue în magistratură se stabileste prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul decesului magistratului aflat în activitate. În acest caz, de indemnizatie beneficiază sotul/sotia si copiii care se află în întretinerea magistratului la data decesului.

Art. 81. - (1) Magistratii cu o vechime de cel putin 25 de ani în magistratură beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

(2) Pentru fiecare an care depăseste vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din venit, fără a se putea depăsi venitul brut avut la data pensionării.

(3) De pensia de serviciu beneficiază si magistratii cu o vechime în magistratură între 20 si 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrală.

(4) Persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime prevăzute la alin. (1) si (3) numai în functia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupatie. În acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un magistrat în functie în conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.

(5) De prevederile alin. (4) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de magistrat din motive neimputabile.

Art. 82. - Sotul supravietuitor si copiii magistratilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiază de pensie de urmas dacă îndeplinesc conditiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 83. - (1) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suportă din bugetul de stat.

(2) Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizează în raport cu nivelul indemnizatiei brute a magistratilor în activitate.

(3) De dispozitiile alin. (2) beneficiază si magistratii pensionari.

Art. 84. - Magistratii pot fi pensionati anticipat în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, respectându-se, în mod corespunzător, drepturile prevăzute în prezenta lege.

Art. 85. - Constituie vechime în magistratură perioada în care magistratul sau persoana asimilată acestuia a îndeplinit functiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică din fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie sau personal de specialitate juridică asimilat magistratilor, precum si perioada în care o persoană a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi.

Art. 86. - (1) Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii este asimilat magistratilor pe durata îndeplinirii functiei.

(2) Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile si îndatoririle magistratilor, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea anuală a activitătii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare se aplică în mod corespunzător si personalului de specialitate juridică prevăzut la alin. (1).

Art. 87. - (1) Pentru merite deosebite în activitate, respectarea îndatoririlor prevăzute de lege si vechime îndelungată în magistratură ca judecător sau procuror, magistratii în activitate, care au obtinut numai calificative de foarte bine în ultimii 10 ani, pot fi distinsi cu Diploma Meritul judiciar clasele I-III.

(2) În mod exceptional, Diploma Meritul judiciar poate fi conferită si magistratilor pensionari care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) si au avut o contributie deosebită la înfăptuirea actului de justitie, precum si personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor, dacă au avut o contributie deosebită la organizarea si administrarea justitiei, la elaborarea legislatiei ori la formarea initială si continuă a personalului din sistemul justitiei.

(3) Diploma Meritul judiciar se acordă de Presedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 88. - (1) Diploma Meritul judiciar se conferă astfel:

a) Diploma Meritul judiciar clasa I, pentru 20 de ani vechime;

b) Diploma Meritul judiciar clasa II, pentru 15 ani vechime;

c) Diploma Meritul judiciar clasa III, pentru 10 ani vechime.

(2) Modelul diplomelor si modul de confectionare a acestora se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de ministrul justitiei.

Art. 89. - (1) Magistratii sunt datori să se abtină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie si în societate.

(2) Relatiile magistratilor la locul de muncă si în societate se bazează pe respect si bună-credintă.

Art. 90. - (1) Magistratii sunt obligati să rezolve lucrările în termenele stabilite si să solutioneze cauzele în termen rezonabil, în functie de complexitatea acestora.

(2) Magistratii sunt obligati să desfăsoare activitatea judiciară în mod independent, dând dovadă de o conduită impartială si să respecte secretul profesional.

(3) Judecătorul este obligat să păstreze secretul deliberărilor si al voturilor la care a participat, inclusiv după încetarea exercitării functiei.

Art. 91. - (1) Magistratii sunt obligati să aibă, în timpul sedintelor de judecată, tinuta vestimentară corespunzătoare instantei la care functionează.

(2) Tinuta vestimentară se stabileste prin hotărâre a Guvernului si se asigură în mod gratuit.

Art. 92. - Magistratii sunt obligati să prezinte, în conditiile si la termenele prevăzute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese.

 

TITLUL IV

Răspunderea magistratilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 93. - Magistratii răspund civil, disciplinar, administrativ si penal, în conditiile legii.

Art. 94. - (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

(2) Răspunderea statului este stabilită în conditiile legii si nu înlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.

(3) Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârsite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedură penală.

(4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârsite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a magistratului pentru o faptă săvârsită în cursul judecătii procesului si dacă această faptă este de natură să determine o eroare judiciară.

(5) Nu este îndreptătită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârsirea erorii judiciare de către magistrat.

(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu actiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o actiune în despăgubiri împotriva magistratului care, cu rea-credintă sau gravă neglijentă, a săvârsit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

(8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol este de un an.

Art. 95. - (1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instantelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a unui magistrat, încălcarea obligatiilor profesionale în raporturile cu justitiabilii ori săvârsirea de către acesta a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discutie solutiile pronuntate prin hotărârile judecătoresti, care sunt supuse căilor legale de atac.

 

CAPITOLUL II

Răspunderea disciplinară a magistratilor

 

Art. 96. - Magistratii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afectează prestigiul justitiei.

Art. 97. - Constituie abateri disciplinare:

a) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităti si interdictii privind magistratii;

b) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al magistratilor;

c) interventiile pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, precum si imixtiunea în activitatea altui magistrat;

d) desfăsurarea de activităti publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atributiilor de serviciu;

e) nerespectarea secretului deliberării sau a confidentialitătii lucrărilor care au acest caracter;

f) nerespectarea în mod repetat a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;

g) refuzul de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părtile din proces;

h) retinerea repetată a dosarelor peste timpul necesar efectuării lucrărilor sau studiului dosarului;

i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii sau dispusă, potrivit legii, de conducătorul instantei ori parchetului;

j) neglijenta gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor;

k) efectuarea cu întârziere a lucrărilor;

l) absentele nemotivate de la serviciu sau întârzierea ori plecarea de la program, în mod repetat;

m) atitudinile ireverentioase în timpul exercitării atributiilor de serviciu fată de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili.

Art. 98. - Sanctiunile disciplinare care se pot aplica magistratilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni;

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instantă sau la un parchet, situate în circumscriptia aceleiasi curti de apel ori în circumscriptia aceluiasi parchet de pe lângă curtea de apel;

d) revocarea din functia de conducere ocupată;

e) excluderea din magistratură.

Art. 99. - Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 98 se aplică de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii sale organice.

 

TITLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 100. - (1) Magistratii în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplinesc conditiile legale pentru ocuparea functiilor în care sunt numiti.

(2) Judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu încuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, încuviintarea se acordă de către ministrul justitiei.

(3) În caz de infractiune flagrantă, judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat neîntârziat de organul care a dispus retinerea sau perchezitia. Până la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, va fi informat ministrul justitiei.

Art. 101. - (1) Judecătorii în functie ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie îsi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiti.

(2) Judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, după caz, sunt eliberati din motive neimputabile, îsi păstrează gradul dobândit în ierarhie si pot ocupa o functie de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie si pot reveni pe functia de magistrat detinută anterior sau pe o altă functie de judecător ori procuror sau pot opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen.

Art. 102. - Magistratii care au, la data intrării în vigoare a prezentei legi, norma de bază la institutii de învătământ superior juridic, au obligatia ca, începând cu anul universitar următor, să-si transfere norma de bază la instanta sau parchetul la care functionează ori să renunte la calitatea de magistrat.

Art. 103. - (1) Magistratii în functie si personalul de specialitate juridică asimilat acestora care au beneficiat de vechime în magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează această vechime.

(2) Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată prin Legea nr. 347/2003, în baza coeficientilor de multiplicare prevăzuti la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistratii-asistenti gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13, 19 pentru magistratii-asistenti sefi, gradul I, II, III si la nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.

Art. 104. - (1) Dispozitiile prezentei legi privind vechimea necesară pentru ocuparea functiei de judecător sau procuror si pentru promovarea în aceste functii se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.

(2) Până la data de 1 ianuarie 2005, pot fi numite în magistratură, în conditiile art. 31, si persoanele care au ocupat cel putin 5 ani functia de personal de specialitate juridică din fostele arbitraje de stat, magistrat consultant, asistent judiciar, avocat, notar, jurisconsult, consilier juridic, cadru didactic din învătământul superior acreditat ori de cercetare în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române sau functii de specialitate juridică în administratia publică, în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi, Avocatului Poporului sau Consiliului Legislativ.

Art. 105. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si magistratilor militari.

(2) Perioada în care judecătorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari si consilierii sectiei jurisdictionale ai Curtii de Conturi au exercitat aceste functii în cadrul Curtii de Conturi se consideră vechime în magistratură.

(3) Perioada în care personalul de specialitate juridică a functionat în fostele arbitraje de stat constituie vechime în magistratură.

Art. 106. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, probele de examen, procedura de desfăsurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media minimă de admitere si de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

b) Regulamentul Institutului National al Magistraturii;

c) Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, probele de examen, procedura de desfăsurare si media minimă de promovare a examenului de capacitate al magistratilor stagiari;

d) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură;

e) Regulamentul privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute;

f) Regulamentul privind concursul de promovare în functii de executie a magistratilor;

g) Regulamentul privind concediile magistratilor.

(2) Regulamentele prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei legi.

Art. 107. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) dispozitiile art. 6, art. 12, art. 14-16, art. 36-43, art. 55, art. 58 si art. 59-69 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42-69, art. 91-1201 si art. 121-1311 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 66 privind vechimea în magistratură necesară pentru promovarea în functia de judecător sau procuror, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.

(3) Dispozitiile art. 13 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 303.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind statutul magistratilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind statutul magistratilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 523.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind organizarea judiciară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor si a libertătilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internatională a drepturilor omului, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Conventia Organizatiei Natiunilor Unite asupra drepturilor copilului si Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum si pentru garantarea respectării Constitutiei si a legilor tării.

Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil si judecarea proceselor de către instante judecătoresti în mod impartial si independent de orice influente extranee.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Principiile organizării judiciare

 

Art. 1. - (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casatie si Justitie si de celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.

(3) Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(2) Justitia se realizează prin următoarele instante judecătoresti:

a) Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) curti de apel;

c) tribunale;

d) tribunale specializate;

e) judecătorii.

Art. 3. - Competenta organelor judiciare si procedura judiciară sunt stabilite de lege.

Art. 4. - (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

(2) Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.

Art. 5. - Ministerul Justitiei asigură buna organizare si administrare a justitiei ca serviciu public.

 

CAPITOLUL II

Accesul la justitie

 

Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.

(2) Accesul la justitie nu poate fi îngrădit.

Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în fata legii, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Justitia se realizează în mod egal pentru toti, fără deosebire de rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenentă politică, avere, origine ori conditie socială sau de orice alte criterii discriminatorii.

Art. 8. - Asistenta juridică internatională se solicită sau se acordă în conditiile prevăzute de lege, de conventiile internationale la care România este parte sau, după caz, pe bază de reciprocitate.

Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functionează ca instantă de judecată pentru solutionarea contestatiilor formulate de magistrati împotriva hotărârilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date în materie disciplinară.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii generale privind procedura judiciară

 

Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instantă impartială si independentă, constituită potrivit legii.

Art. 11. - Sedintele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronuntarea hotărârilor se face în sedintă publică, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Procedura judiciară se desfăsoară în limba română.

(2) Cetătenii români apartinând minoritătilor nationale au dreptul să se exprime în limba maternă, în fata instantelor de judecată, în conditiile prezentei legi.

(3) În cazul în care una sau mai multe părti solicită să se exprime în limba maternă, instanta de judecată trebuie să asigure, în mod gratuit, folosirea unui interpret sau traducător autorizat.

(4) În situatia în care toate părtile solicită sau sunt de acord să se exprime în limba maternă, instanta de judecată trebuie să asigure exercitarea acestui drept, precum si buna administrare a justitiei cu respectarea principiilor contradictorialitătii, oralitătii si publicitătii.

(5) Cererile si actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

(6) Consemnarea dezbaterilor purtate de părti în limba maternă se face la dictarea publică a presedintelui si numai în limba română. Obiectiunile formulate de cei interesati cu privire la traduceri si consemnarea acestora se rezolvă de instanta de judecată până la încheierea dezbaterilor din acel dosar, consemnându-se în încheierea de sedintă.

(7) Interpretul sau traducătorul va semna pe toate actele întocmite, pentru conformitate, atunci când acestea au fost redactate sau consemnarea s-a făcut în baza traducerii sale.

Art. 13. - Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie reprezentate sau, după caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu, potrivit legii.

Art. 14. - Hotărârile judecătoresti trebuie respectate si aduse la îndeplinire în conditiile legii.

Art. 15. - Hotărârile judecătoresti pot fi desfiintate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege si exercitate conform dispozitiilor legale.

 

TITLUL II

Instantele judecătoresti

 

CAPITOLUL I

Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

SECTIUNEA 1

Organizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Art. 16. - (1) În România functionează o singură instantă supremă, denumită Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu personalitate juridică si cu sediul în capitala tării.

(2) Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

(3) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie are calitatea de ordonator principal de credite.

(4) Cheltuielile necesare functionării se finantează din bugetul de stat.

Art. 17. - (1) Înalta Curte de Casatie si Justitie se compune din: presedinte, un vicepresedinte, 4 presedinti de sectii si judecători.

(2) Înalta Curte de Casatie si Justitie este organizată în 4 sectii - Sectia civilă si de proprietate intelectuală, Sectia penală, Sectia comercială, Sectia de contencios administrativ si fiscal -, Completul de 9 judecători si Sectiile Unite, fiecare având competentă proprie.

Art. 18. - (1) În cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie functionează magistrati-asistenti, stabiliti prin statul de functii.

(2) Înalta Curte de Casatie si Justitie cuprinde în structură Cancelaria, directii, servicii si birouri, cu personalul stabilit prin statul de functii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Art. 19. - Sectia civilă si de proprietate intelectuală, Sectia penală, Sectia comercială si Sectia de contencios administrativ si fiscal ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronuntate de curtile de apel si a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 20. - Sectia penală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie judecă:

a) în primă instantă, procesele si cererile date prin lege în competenta de primă instantă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) recursurile, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 21. - (1) Sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în raport cu competenta fiecăreia, solutionează:

a) cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de procedură;

b) conflictele de competentă, în cazurile prevăzute de lege;

c) orice alte cereri prevăzute de lege.

(2) Sectiile Înaltei Curti de Casatie si Justitie solutionează si recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoresti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nici o altă cale, iar cursul

judecătii a fost întrerupt în fata curtilor de apel.

Art. 22. - (1) Completul de 9 judecători solutionează recursurile si cererile în cauzele judecate în primă instantă de Sectia penală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Completul de 9 judecători judecă si alte cauze date în competenta sa prin lege, precum si ca instantă disciplinară.

Art. 23. - Înalta Curte de Casatie si Justitie se constituie în Sectii Unite pentru:

a) judecarea recursurilor în interesul legii;

b) solutionarea, în conditiile prezentei legi, a sesizărilor privind schimbarea jurisprudentei Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

c) sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitătii legilor înainte de promulgare.

Art. 24. - Dacă o sectie a Înaltei Curti de Casatie si Justitie consideră că este necesar să revină asupra propriei jurisprudente, întrerupe judecata si sesizează Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care judecă cu citarea părtilor din dosarul a cărui judecată a fost întreruptă.

După ce Sectiile Unite s-au pronuntat asupra sesizării privind schimbarea jurisprudentei, judecata continuă.

Art. 25. - (1) La sfârsitul fiecărui an, Înalta Curte de Casatie si Justitie, în Sectii Unite, stabileste cazurile în care este necesară îmbunătătirea legislatiei si le comunică ministrului justitiei.

(2) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie poate încuviinta ca judecătorii să se informeze la sediul instantelor asupra aspectelor privind aplicarea corectă si unitară a legii, făcând cunoscută jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie, si să constate situatii care justifică propuneri de îmbunătătire a legislatiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

Art. 26. - (1) Conducerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie se exercită de presedinte, vicepresedinte si colegiul de conducere.

(2) Presedintele reprezintă Înalta Curte de Casatie si Justitie în relatiile interne si internationale.

(3) Presedintele, vicepresedintele, presedintii de sectii si 5 judecători, alesi pe o perioadă de 5 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei sectii, constituie colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Când se dezbat probleme economico-financiare si administrative, la sedintele colegiului de conducere participă managerul economic al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care are vot consultativ.

Art. 27. - (1) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie are următoarele atributii:

a) aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă, precum si statele de functii si de personal ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

b) recomandă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii numirea la Înalta Curte de Casatie si Justitie a judecătorilor în functie cărora le expiră mandatul de 6 ani;

c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea si încetarea din functie a magistratilor-asistenti;

d) organizează si supraveghează rezolvarea petitiilor, în conditiile legii;

e) exercită actiunea disciplinară împotriva presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii, judecătorilor si magistratilor-asistenti ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si împotriva presedintilor curtilor de apel;

f) propune proiectul de buget al Înaltei Curti de Casatie si Justitie;

g) exercită alte atributii prevăzute în Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(2) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie este prezidat de către presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

(3) Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau la solicitarea a cel putin 3 dintre membrii săi.

(4) Hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie se adoptă cu votul majoritătii membrilor săi.

Art. 28. - Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie se întruneste pentru:

a) aprobarea raportului anual de activitate, care se dă publicitătii;

b) aprobarea bugetului Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice;

c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Completele de judecată

 

Art. 29. - (1) Completele de judecată se compun din 3 judecători ai aceleiasi sectii.

(2) Dacă numărul de judecători necesar formării completului de judecată nu se poate asigura, acesta se constituie cu judecători de la celelalte sectii, desemnati de către presedintele sau vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 30. - Completul de 9 judecători este prezidat de presedintele sau vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie. În lipsa acestora, completul poate fi prezidat de un presedinte de sectie sau de un judecător desemnat în acest scop de presedintele ori vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 31. - (1) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie prezidează Sectiile Unite, Completul de 9 judecători, iar în cadrul sectiilor orice complet, când participă la judecată.

(2) În lipsa presedintelui, sedintele la care acesta trebuie să ia parte sunt prezidate de vicepresedintele instantei sau de un presedinte de sectie.

(3) Presedintii de sectii pot prezida orice complet de judecată din cadrul sectiei, iar ceilalti judecători prezidează prin rotatie.

Art. 32. - În cazul în care Înalta Curte de Casatie si Justitie judecă în Sectii Unite, la judecată trebuie să ia parte cel putin două treimi din numărul judecătorilor în functie. Decizia poate fi luată numai cu majoritatea voturilor celor prezenti.

 

CAPITOLUL II

Curtile de apel, tribunalele, tribunalele specializate si judecătoriile

 

SECTIUNEA 1

Organizarea curtilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate si a judecătoriilor

 

Art. 33. - (1) Curtile de apel sunt instante cu personalitate juridică, în circumscriptia cărora functionează mai multe tribunale si tribunale specializate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Curtea de Apel Bucuresti functionează si ca instantă specializată pentru judecarea cauzelor privind proprietatea intelectuală, potrivit legii.

(3) În cadrul curtilor de apel functionează sectii pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, precum si, în raport cu natura si numărul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii.

Art. 34. - (1) Tribunalele sunt instante cu personalitate juridică, organizate la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti, si au, de regulă, sediul în municipiul resedintă de judet.

(2) Tribunalul Bucuresti functionează si ca instantă specializată pentru judecarea cauzelor privind proprietatea intelectuală, potrivit legii.

(3) În circumscriptia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din judet sau, după caz, din municipiul Bucuresti.

(4) În cadrul tribunalelor functionează sectii pentru cauze civile si sectii pentru cauze penale si, în raport cu natura si numărul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii.

Art. 35. - (1) Tribunalele specializate sunt:

a) tribunale pentru minori si familie;

b) tribunale de muncă si asigurări sociale;

c) tribunale comerciale;

d) tribunale administrativ-fiscale.

(2) Tribunalele specializate sunt instante fără personalitate juridică, care functionează la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti si au, de regulă, sediul în municipiul resedintă de judet.

Art. 36. - (1) Judecătoriile sunt instante fără personalitate juridică, organizate în judete si în sectoarele municipiului Bucuresti, potrivit anexei.

(2) Localitătile care fac parte din circumscriptiile judecătoriilor din fiecare judet se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 37. - În raport cu natura si numărul cauzelor, în cadrul tribunalelor specializate si al judecătoriilor se pot înfiinta sectii.

Art. 38. - (1) Sectiile curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia acestora se înfiintează la propunerea presedintilor curtilor de apel, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Componenta sectiilor se stabileste de presedintele instantei, în raport cu volumul de activitate, tinându-se seama de specializarea judecătorului.

(3) În mod exceptional, în situatia în care în cadrul unei sectii nu se poate constitui un complet de judecată, presedintele instantei poate dispune participarea unor judecători de la alte sectii.

Art. 39. - În raport cu volumul de activitate, cu natura si complexitatea cauzelor deduse judecătii, pentru curtile de apel, tribunale si judecătorii se pot înfiinta sedii secundare cu activitate permanentă în alte localităti din judet sau în municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Competenta instantelor judecătoresti

 

Art. 40. - Competenta judecătoriilor, a tribunalelor si a curtilor de apel este stabilită în Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, si în Codul de procedură penală, cu modificările si completările ulterioare, precum si în legi speciale.

Art. 41. - Tribunalele pentru minori si familie judecă în primă instantă următoarele categorii de cauze:

1. în materie civilă, cauzele referitoare la drepturile, obligatiile si interesele legitime privind persoana minorilor, decăderea din drepturile părintesti, cererile privind nulitatea sau desfacerea căsătoriei, cererile pentru încuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei, precum si cauzele privind raporturile de familie;

2. în materie penală, infractiuni săvârsite de minori sau asupra minorilor.

Art. 42. - Când în aceeasi cauză sunt mai multi inculpati, unii minori si altii majori, si nu este posibilă disjungerea, competenta apartine tribunalului pentru minori si familie.

Art. 43. - Tribunalele de muncă si asigurări sociale solutionează în primă instantă conflictele de muncă si asigurări sociale.

Art. 44. - Tribunalele comerciale judecă în primă instantă procesele si cererile în materie comercială, inclusiv cele în materie de reorganizare judiciară si faliment, în afară de cele date prin lege în competenta judecătoriilor.

Art. 45. - (1) Tribunalele administrativ-fiscale judecă în primă instantă cauzele în materie de contencios administrativ si fiscal, precum si cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, dispozitii din ordonante ale Guvernului declarate neconstitutionale, în afară de cele date prin lege în competenta curtilor de apel.

(2) Tribunalele administrativ-fiscale judecă în primă instantă si litigiile rezultate din activitatea Curtii de Conturi, în afară de cele date prin lege în competenta curtilor de apel.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea instantelor judecătoresti

 

Art. 46. - (1) Fiecare instantă judecătorească este condusă de un presedinte.

(2) Presedintii curtilor de apel si ai tribunalelor exercită, de asemenea, atributii de coordonare si control ale administrării instantei unde functionează, precum si ale instantelor din circumscriptie.

(3) Presedintii judecătoriilor si ai tribunalelor specializate exercită si atributii de administrare a instantei.

Art. 47. - Presedintii curtilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite, iar presedintii tribunalelor au calitatea de ordonator tertiar de credite.

Art. 48. - (1) În functie de volumul de activitate si de complexitatea cauzelor, la curtile de apel, tribunale si tribunale specializate, presedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepresedinti, iar la judecătorii, presedintele poate fi ajutat de un vicepresedinte.

(2) La Curtea de Apel Bucuresti si la Tribunalul Bucuresti, presedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepresedinti.

Art. 49. - (1) Presedintii si vicepresedintii instantelor judecătoresti iau măsuri pentru organizarea si buna functionare a instantelor pe care le conduc si, după caz, a instantelor din circumscriptiile acestora, asigură si verifică respectarea obligatiilor statutare si a regulamentelor de către judecători si personalul auxiliar de specialitate.

(2) Verificările efectuate personal de presedinti sau vicepresedinti ori, după caz, prin judecătorii inspectori trebuie să respecte principiile independentei judecătorilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat.

Art. 50. - Presedintii instantelor desemnează judecătorii care urmează să îndeplinească, potrivit legii, si alte atributii decât cele privind activitatea de judecată.

Art. 51. - Sectiile instantelor judecătoresti sunt conduse de câte un presedinte de sectie.

Art. 52. - (1) În cadrul fiecărei instante judecătoresti functionează un colegiu de conducere, care hotărăste cu privire la problemele generale de conducere a instantei.

Colegiul de conducere al curtii de apel exercită si actiunea disciplinară, în conditiile legii.

(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri si au următoarea componentă:

a) la curtile de apel: presedintele, vicepresedintii, judecătorii inspectori si presedintii de sectii, precum si 1-2 judecători alesi în adunarea generală a judecătorilor;

b) la tribunale si tribunale specializate: presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectii, precum si 1-2 judecători alesi în adunarea generală a judecătorilor;

c) la judecătorii: presedintele si, după caz, vicepresedintele si presedintii de sectii, precum si 1-2 judecători alesi în adunarea generală a judecătorilor.

(3) La curtile de apel si tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la sedintele acestuia participă si managerul economic al instantei, cu vot consultativ.

(4) În functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiilor de conducere ale curtilor de apel, ale tribunalelor si tribunalelor specializate pot fi invitate si persoane cu functii de conducere a instantelor din circumscriptia acestora.

Art. 53. - (1) La instantele judecătoresti se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, adunări generale ale judecătorilor.

(2) Adunările generale ale judecătorilor se convoacă după cum urmează:

a) adunarea generală a curtii de apel si adunarea generală a judecătorilor din circumscriptia acesteia – de presedintele curtii de apel;

b) adunarea generală a tribunalului si adunarea generală a judecătorilor din circumscriptia acestuia – de presedintele tribunalului;

c) adunarea generală a tribunalului specializat – de presedintele acestuia;

d) adunarea generală a judecătorilor - de presedintele judecătoriei.

Art. 54. - Adunările generale ale judecătorilor, prevăzute la art. 53 alin. (1), au următoarele atributii:

a) dezbat activitatea anuală desfăsurată de instante;

b) aleg, în conditiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

c) dezbat probleme de drept;

d) analizează proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justitiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii;

e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

f) îndeplinesc alte atributii prevăzute de lege sau regulamente.

 

SECTIUNEA a 4-a

Completele de judecată

 

Art. 55. - (1) Presedintii instantelor sau, după caz, presedintii de sectii stabilesc compunerea completelor de judecată, de regulă, la începutul anului judecătoresc, cu avizul colegiului de conducere al instantei, urmărind asigurarea continuitătii completului.

(2) Completul de judecată este prezidat de presedintele sau vicepresedintele instantei, de judecătorul inspector ori, după caz, de presedintele de sectie, atunci când acestia participă la judecată. În celelalte cazuri, completul de judecată este prezidat, prin rotatie, de judecătorul desemnat de presedintele instantei sau al sectiei, dintre judecătorii care compun acel complet.

Art. 56. - (1) Repartizarea cauzelor pe complete de judecată se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat.

(2) Cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în conditiile prevăzute de lege.

Art. 57. - (1) Cauzele se judecă în primă instantă în complet format din 2 judecători, cu exceptia următoarelor cauze, care se judecă de un singur judecător:

a) cererile privind pensii de întretinere, cererile privind înregistrările si rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviintarea executării silite, învestirea cu formulă executorie si luarea unor măsuri asigurătorii;

b) cererile de ordonantă presedintială;

c) actiunile posesorii;

d) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale;

e) somatia de plată;

f) reabilitarea;

g) constatarea interventiei amnistiei ori gratierii;

h) perchezitia si măsurile preventive luate în cursul urmăririi penale.

(2) Apelurile si recursurile se judecă în complet format din 3 judecători.

(3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă acestia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunta, procesul se judecă din nou în complet de divergentă, în conditiile legii.

(4) Completul de divergentă se constituie prin includerea, în completul de judecată, a presedintelui sau a vicepresedintelui instantei, a judecătorului inspector, a presedintelui de sectie ori a unui alt judecător desemnat de presedintele instantei.

Art. 58. - (1) Completul pentru solutionarea în primă instantă a cauzelor privind conflictele de muncă si asigurări sociale se constituie din 2 judecători si 2 asistenti judiciari.

(2) Asistentii judiciari participă la deliberări cu vot consultativ si semnează hotărârile pronuntate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează.

(3) În cazul în care judecătorii care intră în compunerea completului de judecată nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunta, procesul se judecă din nou în complet de divergentă, prevederile art. 57 alin. (3) si (4) fiind aplicabile.

 

TITLUL III

Ministerul Public

 

CAPITOLUL I

Atributiile Ministerului Public

 

Art. 59. - (1) Ministerul Public îsi exercită atributiile în temeiul legii.

(2) Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiilor legalitătii, impartialitătii si controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei, în conditiile legii.

(3) Procurorii îsi exercită functiile în conformitate cu legea, respectă si protejează demnitatea umană si apără drepturile persoanei.

(4) Parchetele sunt independente în relatiile cu instantele judecătoresti, precum si cu celelalte autorităti publice.

Art. 60. - Ministerul Public exercită, prin procurori, următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cazurile si în conditiile prevăzute de lege si participă, potrivit legii, la solutionarea conflictelor prin mijloace alternative;

b) conduce si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, conduce si controlează activitatea altor organe de cercetare penală;

c) sesizează instantele judecătoresti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii;

d) exercită actiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege;

e) participă, în conditiile legii, la sedintele de judecată;

f) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în conditiile prevăzute de lege;

g) apără drepturile si interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie, ale dispărutilor si ale altor persoane, în conditiile legii;

h) actionează pentru prevenirea si combaterea criminalitătii, sub coordonarea ministrului justitiei, pentru realizarea unitară a politicii penale a statului;

i) studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea, elaborează si prezintă ministrului justitiei propuneri în vederea eliminării acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei în domeniu;

j) exercită orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 61. - (1) Dispozitiile procurorului ierarhic superior, date în scris si în conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine.

(2) În solutiile dispuse, procurorul este autonom.

Art. 62. - (1) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonati conducătorului parchetului respectiv.

(2) Conducătorul unui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeasi circumscriptie.

(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie sau de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori inspectori.

Art. 63. - (1) Organele de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea de cercetare penală, în mod nemijlocit, sub conducerea si supravegherea procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire dispozitiile acestuia.

(2) Serviciile si organele specializate în culegerea, prelucrarea si arhivarea informatiilor au obligatia de a pune, de îndată, la dispozitia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele si toate informatiile detinute în legătură cu săvârsirea infractiunilor.

(3) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 64. - (1) Procurorul participă la sedintele de judecată, în conditiile legii, si are rol activ în aflarea adevărului.

(2) Procurorul este liber să prezinte în instantă concluziile pe care le consideră întemeiate, potrivit legii, tinând seama de probele administrate în cauză.

(3) În procesele penale, la sedinta de judecată, poate participa procurorul care a efectuat urmărirea penală sau alt procuror desemnat de conducătorul parchetului.

Art. 65. - Procurorul exercită, în conditiile legii, căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti pe care le consideră netemeinice si nelegale.

Art. 66. - (1) Ministrul justitiei, când consideră necesar, din proprie initiativă sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercită controlul asupra procurorilor, prin procurorii inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, din Parchetul National Anticoruptie, din parchetele de pe lângă curtile de apel sau alti procurori delegati.

(2) Controlul constă în verificarea modului în care se desfăsoară raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate în lucrările de competenta parchetelor.

(3) Ministrul justitiei poate să ceară procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, procurorului general al Parchetului National Anticoruptie informări asupra activitătii parchetelor si să dea îndrumări scrise cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea si combaterea criminalitătii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Ministerului Public

 

SECTIUNEA 1

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Art. 67. - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie coordonează activitatea parchetelor din subordine, îndeplineste atributiile prevăzute de lege, are personalitate juridică si gestionează bugetul Ministerului Public.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de un prim-adjunct, un adjunct si 3 procurori consilieri.

(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este ordonator principal de credite.

Art. 68. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie reprezintă Ministerul Public în relatiile cu celelalte autorităti publice si cu orice persoane juridice sau fizice, din tară sau din străinătate.

Art. 69. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie exercită, direct sau prin procurori inspectori, controlul asupra tuturor parchetelor.

Art. 70. - (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie participă la sedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie în Sectii Unite, precum si la orice complet al acesteia, când consideră necesar.

(2) În cazul imposibilitătii de participare, procurorul general deleagă pe prim-adjunctul sau pe adjunctul său ori pe un alt procuror pentru a participa, în locul său, la sedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie prevăzute la alin. (1).

Art. 71. - Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie desemnează, dintre procurorii acestui parchet, pe procurorii care participă la sedintele Curtii Constitutionale, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 72. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie are în structură sectii conduse de procurori sefi, care pot fi ajutati de adjuncti. În cadrul sectiilor pot functiona servicii si birouri conduse de procurori sefi.

Art. 73. - În exercitarea atributiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie emite ordine cu caracter intern.

Art. 74. - (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie functionează colegiul de conducere, care hotărăste asupra problemelor generale de conducere ale Ministerului Public.

(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general, prim-adjunctul, adjunctul si consilierii acestuia, procurorii sefi de sectie, procurorul inspector sef si 5 procurori alesi în adunarea generală a procurorilor.

(3) Dispozitiile art. 52 alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 75. - (1) Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se convoacă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, anual sau ori de câte ori este necesar.

(2) Dispozitiile art. 54 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Parchetul National Anticoruptie

 

Art. 76. - (1) Parchetul National Anticoruptie este specializat în combaterea infractiunilor de coruptie, potrivit legii, îsi exercită atributiile pe întreg teritoriul României, prin procurori specializati în combaterea infractiunilor de coruptie si functionează ca parchet pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Parchetul National Anticoruptie se organizează ca structură autonomă în cadrul Ministerului Public si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Parchetul National Anticoruptie are personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 77. - (1) Parchetul National Anticoruptie îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea administrativă a ministrului justitiei.

(2) Parchetul National Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea, precum si în relatiile cu celelalte autorităti publice, exercitându-si atributiile numai în temeiul legii si pentru asigurarea respectării acesteia.

Art. 78. - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de doi procurori generali adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilati procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator principal de credite.

(4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigură de la bugetul de stat.

Art. 79. - (1) În cadrul Parchetului National Anticoruptie functionează colegiul de conducere, care hotărăste asupra problemelor generale de conducere ale acestui parchet.

(2) Colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie este constituit din procurorul general, adjunctii si consilierii acestuia, procurorii sefi de sectie si 5 procurori alesi în adunarea generală a procurorilor.

(3) Dispozitiile art. 52 alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 80. - (1) Adunarea generală a procurorilor Parchetului National Anticoruptie se convoacă de către procurorul general al acestui parchet, anual sau ori de câte ori este necesar.

(2) Dispozitiile art. 54 se aplică în mod corespunzător.

Art. 81. - În exercitarea atributiilor ce-i revin, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie emite ordine cu caracter intern.

Art. 82. - (1) În cadrul Parchetului National Anticoruptie se pot înfiinta servicii teritoriale, servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet.

(2) Sediul serviciilor teritoriale si circumscriptia acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, de regulă, în localitătile în care îsi au sediul parchetele de pe lângă curtile de apel si în raport cu circumscriptiile acestora.

Art. 83. - Atributiile, competenta, structura, organizarea si functionarea Parchetului National Anticoruptie sunt stabilite prin lege specială.

 

SECTIUNEA a 3-a

Parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecătorii

 

Art. 84. - (1) Pe lângă fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori si familie si judecătorie functionează un parchet.

(2) Parchetele au sediul în localitătile în care îsi au sediul instantele pe lângă care functionează si au aceeasi circumscriptie cu acestea.

(3) Parchetele de pe lângă curtile de apel si parchetele de pe lângă tribunale au personalitate juridică. Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori si familie si parchetele de pe lângă judecătorii nu au personalitate juridică.

Art. 85. - (1) Parchetele de pe lângă curtile de apel si tribunale au în structură sectii, în cadrul cărora pot functiona servicii si birouri. Parchetele de pe lângă curtile de apel au în structură si câte o sectie pentru minori si familie.

(2) În raport cu natura si numărul cauzelor, în cadrul parchetelor de pe lângă judecătorii pot functiona sectii maritime si fluviale.

(3) Birourile, serviciile ori alte compartimente de specialitate din cadrul parchetelor se stabilesc de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul ministrului justitiei.

Art. 86. - În localitătile unde functionează sediile secundare ale tribunalelor si judecătoriilor se înfiintează sedii secundare ale parchetelor, cu activitate permanentă, având aceeasi circumscriptie cu sediile secundare ale instantelor pe lângă care functionează.

Art. 87. - (1) Parchetele de pe lângă curtile de apel sunt conduse de procurori generali.

(2) Parchetele de pe lângă tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecătorii sunt conduse de prim-procurori.

(3) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel si prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale exercită si atributii de coordonare si control al administrării parchetului unde functionează, precum si a parchetelor din circumscriptie.

(4) Prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori si prim-procurorii parchetelor de pe lângă judecătorii exercită si atributii de administrare a parchetului.

Art. 88. - Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite, iar prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

Art. 89. - (1) În functie de volumul de activitate, la parchetele de pe lângă curtile de apel si tribunale, procurorul general sau, după caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1-2 adjuncti, iar la parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori si familie si judecătorii, prim-procurorul poate fi ajutat de un adjunct.

(2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti si la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, procurorul general sau, după caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1-3 adjuncti.

Art. 90. - (1) Sectiile, serviciile si birourile parchetelor de pe lângă instante sunt conduse de procurori sefi.

(2) Conducătorul fiecărui parchet repartizează procurorii pe sectii, servicii si birouri.

Art. 91. - (1) În cadrul parchetelor functionează colegii de conducere, care avizează problemele generale de conducere ale parchetelor.

(2) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curti de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecătorii au în componentă procurori care detin functii de nivelul celor prevăzute la art. 52 alin. (2) pentru colegiile de conducere ale instantelor.

(3) Dispozitiile art. 52 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 92. - Dispozitiile art. 53 si 54 se aplică în mod corespunzător si pentru organizarea si desfăsurarea adunărilor generale ale procurorilor.

 

TITLUL IV

Organizarea si functionarea Institutului National al Magistraturii

 

Art. 93. - (1) Institutul National al Magistraturii este institutia publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea initială a judecătorilor si procurorilor, formarea profesională continuă a magistratilor în functie, precum si formarea formatorilor, în conditiile legii.

(2) Institutul National al Magistraturii nu face parte din sistemul national de învătământ si educatie si nu este supus dispozitiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor.

(3) Institutul National al Magistraturii are sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 94. - (1) Institutul National al Magistraturii este condus de un consiliu stiintific format din 13 membri: un judecător al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, un judecător al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandati de Facultatea de Drept a Universitătii Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitătii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si Facultatea de Drept a Universitătii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, 4 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justitie, precum si directorul Institutului National al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu si îl prezidează.

(2) Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al magistratilor sau al cadrelor didactice din învătământul superior juridic acreditat potrivit legii.

(3) Durata mandatului membrilor consiliului stiintific este de 3 ani si poate fi reînnoit, cu exceptia mandatului reprezentantului auditorilor de justitie, care este ales pe un an.

(4) La sedintele consiliului stiintific pot participa, fără drept de vot, reprezentanti ai asociatiilor profesionale legal constituite ale magistratilor.

Art. 95. - Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii propune proiectul de buget si hotărăste asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea Institutului, la propunerea directorului acestei institutii.

Art. 96. - (1) Institutul National al Magistraturii este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii.

(2) Directorul Institutului National al Magistraturii este ordonator secundar de credite.

Art. 97. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Institutul National al Magistraturii se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 98. - (1) Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor si procurorilor în functie cu o vechime de cel putin 10 ani în magistratură, care pot fi detasati în conditiile prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul Institutului, cu avizul consiliului stiintific al Institutului.

(2) Institutul National al Magistraturii poate folosi, în conditiile legii, si cadre didactice din învătământul juridic superior acreditat potrivit legii, alti specialisti români si străini, precum si personal de specialitate juridică asimilat magistratilor, pentru desfăsurarea procesului de formare profesională.

(3) Salarizarea personalului de instruire de altă specialitate decât cea juridică este stabilită prin Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 99. - Prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinta, în subordinea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public, centre si puncte zonale de formare profesională continuă a grefierilor si a altor categorii de personal de specialitate.

 

TITLUL V

Asistentii judiciari

 

Art. 100. - Asistentii judiciari sunt numiti de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, pe o perioadă de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în functii juridice de cel putin 5 ani si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) sunt licentiate în drept si dovedesc o pregătire teoretică corespunzătoare;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

d) cunosc limba română;

e) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei.

Art. 101. - (1) Asistentii judiciari se bucură de stabilitate pe durata mandatului si se supun numai legii.

(2) Dispozitiile legale privind obligatiile, interdictiile si incompatibilitătile magistratilor se aplică si asistentilor judiciari.

(3) Dispozitiile referitoare la concediul de odihnă, asistentă medicală gratuită si gratuitatea transportului, prevăzute de lege pentru magistrati, se aplică si asistentilor judiciari.

(4) Asistentii judiciari depun jurământul în conditiile prevăzute de lege pentru magistrati.

(5) Numărul total al posturilor de asistenti judiciari si repartizarea posturilor pe instante, în raport cu volumul de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 102. - Asistentii judiciari exercită atributiile prevăzute la art. 58 alin. (2), precum si alte atributii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară a instantelor judecătoresti.

Art. 103. - (1) Asistentilor judiciari li se aplică dispozitiile legale privind abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si motivele de eliberare din functie prevăzute de lege pentru magistrati.

(2) Sanctiunile disciplinare se aplică de către ministrul justitiei.

(3) Împotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel în circumscriptia căreia functionează cel sanctionat. Hotărârea curtii de apel este definitivă.

(4) Asistentii judiciari pot fi eliberati din functie si ca urmare a reducerii numărului de posturi, în raport cu volumul de activitate al instantei.

(5) Sanctiunile aplicate asistentilor judiciari si eliberarea din functie a acestora se comunică Consiliului Economic si Social de ministrul justitiei.

Art. 104. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic si Social si a Ministerului Justitiei, se stabilesc:

a) conditiile, procedura de selectie si de propunere de către Consiliul Economic si Social a candidatilor, pentru a fi numiti ca asistenti judiciari de către ministrul justitiei;

b) conditiile de delegare, detasare si transfer al asistentilor judiciari.

Art. 105. - Magistratii consultanti în functie la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt numiti de drept în functiile de asistenti judiciari si îsi continuă activitatea în cadrul tribunalelor de muncă si asigurări sociale sau, după caz, al sectiilor sau completelor specializate.

 

TITLUL VI

Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor

 

Art. 106. - (1) Toate instantele judecătoresti si toate parchetele au în structură următoarele compartimente auxiliare de specialitate:

a) registratura;

b) grefa;

c) arhiva;

d) biroul de informare si relatii publice;

e) biblioteca.

(2) Instantele judecătoresti si parchetele pot avea si alte compartimente stabilite prin regulamentele prevăzute la art. 126 alin. (1) si art. 127 alin. (1).

(3) Curtile de apel si parchetele de pe lângă aceste curti, Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare si un compartiment de informatică juridică. Compartimentele de informatică juridică se pot organiza si în structura tribunalelor, a tribunalelor specializate, a judecătoriilor si a parchetelor de pe lângă aceste instante.

Art. 107. - (1) Biroul de informare si relatii publice asigură legăturile instantei sau ale parchetului cu publicul si cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparentei activitătii judiciare, în conditiile stabilite de lege.

(2) Biroul este condus de un magistrat desemnat de presedintele instantei sau, după caz, de conducătorul parchetului, care îndeplineste si rolul de purtător de cuvânt.

Art. 108. - (1) Personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii instantelor sau parchetelor unde functionează.

(2) Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate se face de presedintele instantei sau de procurorul general ori, după caz, de prim-procurorul parchetului.

(3) La curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si parchetele de pe lângă acestea, compartimentele în care îsi desfăsoară activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim-grefieri, iar la sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la sectiile Parchetului National Anticoruptie, la judecătorii si parchetele de pe lângă acestea, de grefieri-sefi.

(4) Personalul de specialitate informatică va fi subordonat din punct de vedere administrativ presedintelui instantei din care face parte si profesional Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 109. - (1) Grefierii care participă la sedintele de judecată sau la efectuarea actelor de urmărire penală sunt obligati să efectueze toate consemnările despre desfăsurarea acestora si să îndeplinească orice alte însărcinări din dispozitia si sub controlul presedintelui completului de judecată sau, după caz, al procurorului.

(2) La sedintele de judecată, grefierii sunt obligati să poarte tinuta vestimentară corespunzătoare instantei unde functionează. Tinuta vestimentară se stabileste prin hotărâre a Guvernului si se asigură în mod gratuit.

Art. 110. - (1) În vederea informatizării activitătii instantelor si parchetelor, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie iau măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.

(2) Numărul informaticienilor se stabileste de către presedintele instantei sau de către conducătorul parchetului.

 

TITLUL VII

Paza instantelor judecătoresti si a parchetelor si protectia magistratilor

 

Art. 111. - (1) Paza sediilor instantelor judecătoresti si a parchetelor, a bunurilor si valorilor apartinând acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfăsurării normale a activitătii în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

(2) Numărul de jandarmi angajati pe bază de contract se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si a ministrului administratiei si internelor, precum si a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

(3) Activitatea personalului prevăzut la alin. (2) este coordonată de presedintele instantei sau de conducătorul parchetului.

Art. 112. - Modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei magistratilor se stabileste prin protocol încheiat între Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie sau, după caz, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor.

 

TITLUL VIII

Gestiunea economico-financiară si administrativă a instantelor si parchetelor

 

CAPITOLUL I

Organizarea departamentului economico-financiar si administrativ

 

Art. 113. - (1) Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, curtile de apel, parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunalele si parchetele de pe lângă tribunale au în structură câte un departament economico-financiar si administrativ, condus de un manager economic.

(2) Managerul economic este subordonat presedintelui instantei sau, după caz, conducătorului parchetului în cadrul căruia functionează.

(3) Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea asigură activitatea economică, financiară si administrativă si pentru tribunalele specializate si judecătoriile sau, după caz, pentru parchetele din circumscriptia lor.

Art. 114. - (1) Poate fi numită în functia de manager economic persoana care a fost admisă la concursul organizat în acest scop de către:

a) Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru managerul economic al acestei instante;

b) curtile de apel, pentru managerii economici ai curtilor de apel si ai tribunalelor;

c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru managerul economic al acestui parchet si pentru managerii economici ai parchetelor de pe lângă curti de apel si tribunale;

d) Parchetul National Anticoruptie, pentru managerul economic al acestui parchet.

(2) La concursul prevăzut la alin. (1) se pot înscrie persoanele care au studii economice superioare, o vechime în specialitate de minimum 5 ani si care îndeplinesc celelalte conditii prevăzute de lege pentru functionarii publici.

(3) Numirea în functia de manager economic a persoanelor declarate admise la concursul prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al conducătorului instantei sau, după caz, al conducătorului parchetului care organizează concursul.

(4) Personalul din cadrul departamentului economico-financiar si administrativ este încadrat de către presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, presedintele curtii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, pe bază de concurs sau probă practică.

(5) Concursul prevăzut la alin. (1) si (4) se organizează potrivit unui regulament aprobat de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de ministrul justitiei, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.

Art. 115. - Managerul economic are următoarele atributii principale:

a) conduce departamentul economico-financiar si administrativ al instantei sau parchetului în cadrul căruia functionează;

b) răspunde pentru gestiunea economico-financiară a instantelor sau parchetelor fără personalitate juridică din circumscriptia instantei sau a parchetului în cadrul căruia functionează;

c) îndeplineste, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, toate atributiile acestora prevăzute de lege;

d) răspunde de utilizarea creditelor bugetare si realizarea veniturilor, de folosirea cu eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredintate instantei sau parchetului, de organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si a executiei bugetare;

e) coordonează activitatea de administrare a sediilor instantelor si parchetelor si ia măsuri pentru asigurarea conditiilor materiale în vederea desfăsurării corespunzătoare a activitătii instantelor si parchetelor;

f) ia măsuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparatii curente si capitale ale sediilor si obiectivelor de investitii, urmăreste si răspunde de realizarea acestora;

g) organizează tinerea evidentei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea instantelor ori, după caz, a parchetelor, precum si a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora.

Art. 116. - Managerii economici, informaticienii si personalul de specialitate din activitatea financiar-contabilă si din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile au calitatea de functionari publici, având drepturile si obligatiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 117. - Presedintii instantelor si conducătorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor economici.

 

CAPITOLUL II

Bugetele instantelor si parchetelor

 

Art. 118. - (1) Activitatea instantelor si parchetelor este finantată de la bugetul de stat.

(2) Bugetul curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecătoriilor este gestionat de Ministerul Justitiei, ministrul justitiei având calitatea de ordonator principal de credite.

(3) Bugetul pentru parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecătorii este gestionat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 119. - (1) Curtile de apel si parchetele de pe lângă curtile de apel elaborează proiectele de buget annual pentru instantele sau, după caz, parchetele din circumscriptiile lor.

(2) Proiectele de buget elaborate potrivit alin. (1) se transmit Ministerului Justitiei sau, după caz, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie îsi elaborează propriile proiecte de buget anual. În bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sunt cuprinse si bugetele parchetelor de pe lângă celelalte instante judecătoresti.

(4) Proiectele de bugete elaborate potrivit alin. (1) si (3) se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) Bugetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se aprobă de adunarea generală a judecătorilor acestei curti, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 120. - (1) Fiecare instantă si fiecare parchet se încadrează cu numărul necesar de judecători sau, după caz, de procurori, precum si cu numărul necesar de personal auxiliar de specialitate si personal al departamentului economico-financiar si administrativ.

(2) Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si presedintii curtilor de apel, împreună cu ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie analizează anual volumul de activitate al instantelor si parchetelor si, în functie de rezultatele analizei, iau măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 121. - (1) Numărul maxim de posturi pentru instante si parchete se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, numărul maxim de posturi se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 122. - Statele de functii si de personal pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii si parchete se aprobă cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justitiei.

 

TITLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 123. - Instantele si parchetele militare sunt organizate si functionează potrivit legii.

Art. 124. - Pe lângă instantele judecătoresti functionează, în conditiile legii, următoarele structuri:

a) serviciile de reintegrare socială si supraveghere;

b) oficiile registrului comertului;

c) alte structuri înfiintate prin lege specială.

Art. 125. - (1) Statul este obligat să asigure sediile si celelalte mijloace materiale si financiare necesare pentru buna functionare a activitătii instantelor si parchetelor.

(2) Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, pun la dispozitia Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Ministerului Justitiei, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a Parchetului National Anticoruptie sediile necesare bunei functionări a instantelor judecătoresti si a parchetelor.

Art. 126. - (1) Prin Regulamentul de ordine interioară a instantelor judecătoresti se stabilesc:

a) organizarea administrativă a curtilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate si a judecătoriilor;

b) modul si criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecată;

c) atributiile presedintilor, vicepresedintilor, judecătorilor inspectori, presedintilor de sectii, ale judecătorilor si ale celorlalte categorii de personal;

d) organizarea si modul de desfăsurare a activitătii colegiilor de conducere ale instantelor judecătoresti si a adunărilor generale ale judecătorilor;

e) vacanta judecătorească;

f) modul de organizare, functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate;

g) modul de organizare, functionarea si atributiile departamentului economico-financiar si administrativ.

(2) Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti se elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii si de Ministerul Justitiei si se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 127. - (1) Prin Regulamentul de ordine interioară a parchetelor se stabilesc:

a) organizarea administrativă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a Parchetului National Anticoruptie, a parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunale pentru minori si familie si judecătorii;

b) atributiile procurorilor generali, prim-procurorilor si ale adjunctilor acestora, ale procurorilor inspectori, ale procurorilor sefi si ale procurorilor, precum si ale celorlalte categorii de personal;

c) organizarea si modul de desfăsurare a activitătii colegiilor de conducere ale parchetelor si a adunărilor generale ale procurorilor;

d) ierarhia functiilor administrative din cadrul Ministerului Public;

e) modul de organizare, functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor;

f) modul de organizare, functionarea si atributiile departamentului economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor.

(2) Regulamentul de ordine interioară a parchetelor se aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 128. - Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se reglementează prin lege specială, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 129. - Referirile la Curtea Supremă de Justitie cuprinse în actele normative în vigoare se consideră a fi făcute la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 130. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Tribunalele specializate vor începe să functioneze cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2008. Datele la care vor începe să functioneze tribunalele specializate se stabilesc, în mod esalonat, prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Tribunalele pentru minori si familie, care se vor înfiinta până la 1 ianuarie 2008, vor judeca numai cauzele prevăzute la art. 41 si art. 42 care sunt în competenta de primă instantă a tribunalului.

(4) Până la înfiintarea tribunalelor specializate în toate judetele si în municipiul Bucuresti, în cadrul tribunalelor de drept comun vor functiona sectii sau complete specializate.

(5) Dispozitiile prezentei legi privind managerii economici ai instantelor si ai parchetelor, precum si cele referitoare la colegialitatea completelor pentru judecarea în primă instantă a cauzelor se aplică începând cu 1 ianuarie 2005.

Art. 131. - (1) Dispozitiile art. 56 alin. (1) privind repartizarea cauzelor în sistem informatizat se aplică treptat, actiunea încheindu-se până în anul 2007.

(2) Până în anul 2007 repartizarea cauzelor la instantele care nu dispun de sistem informatizat se face în mod aleatoriu, în conditiile stabilite prin Regulamentul de ordine interioară a instantelor judecătoresti.

Art. 132. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi, se vor adopta regulamentele prevăzute de prezenta lege, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei legi.

Art. 133. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) dispozitiile art. 1-5, art. 7-11, art. 17-26, art. 27-35, art. 44-54, art. 56 si art. 57 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile art. 1, art. 2 alin. 1, 3 si (4), art. 4-9, art. 10-16, art. 17 alin. 11-13 si alin. 3-5, art. 18-25, art. 26-41, art. 691-695, art. 70-85, art. 132, art. 133 alin. 1 si 3, art. 134 si art. 136-160 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile art. 17 alin. 1 si 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, referitoare la compunerea completelor de judecată si dispozitiile art. 133 alin. 2 si ale art. 135 din Legea nr. 92/1992, republicată, referitoare la directorii economici, se abrogă la data de 1 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

A. JUDECĂTORIILE, PARCHETELE SI LOCALITĂTILE DE RESEDINTĂ ALE ACESTORA

 

Judetul

Judecătoria

Localitatea de resedintă

Alba

Alba Iulia

municipiul Alba Iulia

 

Câmpeni

orasul Câmpeni

 

Aiud

municipiul Aiud

 

Blaj

municipiul Blaj

 

Sebes

municipiul Sebes

Arad

Arad

municipiul Arad

 

Ineu

orasul Ineu

 

Lipova

orasul Lipova

 

Gurahont

comuna Gurahont

 

Chisineu-Cris

orasul Chisineu-Cris

Arges

Pitesti

municipiul Pitesti

 

Câmpulung

municipiul Câmpulung

 

Curtea de Arges

municipiul Curtea de Arges

 

Costesti

orasul Costesti

 

Topoloveni

orasul Topoloveni

Bacău

Bacău

municipiul Bacău

 

Onesti

municipiul Onesti

 

Moinesti

municipiul Moinesti

 

Podu Turcului

comuna Podu Turcului

 

Buhusi

orasul Buhusi

Bihor

Oradea

municipiul Oradea

 

Beius

municipiul Beius

 

Marghita

municipiul Marghita

 

Alesd

orasul Alesd

 

Salonta

municipiul Salonta

Bistrita-Năsăud

Bistrita

municipiul Bistrita

 

Năsăud

orasul Năsăud

 

Beclean

orasul Beclean

Botosani

Botosani

municipiul Botosani

 

Dorohoi

municipiul Dorohoi

 

Săveni

orasul Săveni

 

Darabani

orasul Darabani

Brasov

Brasov

municipiul Brasov

 

Făgăras

municipiul Făgăras

 

Rupea

orasul Rupea

 

Zărnesti

orasul Zărnesti

Brăila

Brăila

municipiul Brăila

 

Făurei

orasul Făurei

 

Însurătei

orasul Însurătei

Buzău

Buzău

municipiul Buzău

 

Râmnicu Sărat

municipiul Râmnicu Sărat

 

Pătârlagele

comuna Pătârlagele

 

Pogoanele

orasul Pogoanele

Caras-Severin

Resita

municipiul Resita

 

Caransebes

municipiul Caransebes

 

Oravita

orasul Oravita

 

Moldova Nouă

orasul Moldova Nouă

 

Bozovici

comuna Bozovici

 

Bocsa

orasul Bocsa

Călărasi

Călărasi

municipiul Călărasi

 

Oltenita

municipiul Oltenita

 

Lehliu-Gară

orasul Lehliu-Gară

Cluj

Cluj-Napoca

municipiul Cluj-Napoca

 

Turda

municipiul Turda

 

Dej

municipiul Dej

 

Huedin

orasul Huedin

 

Gherla

municipiul Gherla

Constanta

Constanta

municipiul Constanta

 

Medgidia

municipiul Medgidia

 

Hârsova

orasul Hârsova

 

Mangalia

municipiul Mangalia

 

Cernavodă

orasul Cernavodă

 

Băneasa

comuna Băneasa

Covasna

Sfântu Gheorghe

municipiul Sfântu Gheorghe

 

Târgu Secuiesc

municipiul Târgu Secuiesc

 

Întorsura Buzăului

orasul Întorsura Buzăului

Dâmbovita

Târgoviste

municipiul Târgoviste

 

Găesti

orasul Găesti

 

Pucioasa

orasul Pucioasa

 

Răcari

comuna Răcari

 

Moreni

municipiul Moreni

Dolj

Craiova

municipiul Craiova

 

Băilesti

municipiul Băilesti

 

Filiasi

orasul Filiasi

 

Segarcea

orasul Segarcea

 

Calafat

municipiul Calafat

 

Bechet

orasul Bechet

Galati

Galati

municipiul Galati

 

Tecuci

municipiul Tecuci

 

Târgu Bujor

orasul Târgu Bujor

 

Liesti

comuna Liesti

Giurgiu

Giurgiu

municipiul Giurgiu

 

Bolintin-Vale

orasul Bolintin-Vale

 

Comana

comuna Comana

Gorj

Târgu Jiu

municipiul Târgu Jiu

 

Târgu Cărbunesti

orasul Târgu Cărbunesti

 

Novaci

orasul Novaci

 

Motru

municipiul Motru

Harghita

Miercurea-Ciuc

municipiul Miercurea-Ciuc

 

Odorheiu Secuiesc

municipiul Odorheiu Secuiesc

 

Toplita

municipiul Toplita

 

Gheorgheni

municipiul Gheorgheni

Hunedoara

Deva

municipiul Deva

 

Hunedoara

municipiul Hunedoara

 

Petrosani

municipiul Petrosani

 

Orăstie

municipiul Orăstie

 

Brad

municipiul Brad

 

Hateg

orasul Hateg

Ialomita

Slobozia

municipiul Slobozia

 

Urziceni

municipiul Urziceni

 

Fetesti

municipiul Fetesti

Iasi

Iasi

municipiul Iasi

 

Pascani

municipiul Pascani

 

Hârlău

orasul Hârlău

 

Răducăneni

comuna Răducăneni

Ilfov

Buftea

orasul Buftea

 

Cornetu

comuna Cornetu

Maramures

Baia Mare

municipiul Baia Mare

 

Sighetu Marmatiei

municipiul Sighetu Marmatiei

 

Viseu de Sus

orasul Viseu de Sus

 

Târgu Lăpus

orasul Târgu Lăpus

 

Dragomiresti

comuna Dragomiresti

 

Somcuta Mare

orasul Somcuta Mare

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

municipiul Drobeta-Turnu Severin

 

Strehaia

orasul Strehaia

 

Orsova

municipiul Orsova

 

Vânju Mare

orasul Vânju Mare

 

Baia de Aramă

orasul Baia de Aramă

Mures

Târgu Mures

municipiul Târgu Mures

 

Sighisoara

municipiul Sighisoara

 

Reghin

municipiul Reghin

 

Târnăveni

municipiul Târnăveni

 

Ludus

orasul Ludus

 

Sângeorgiu de Pădure

orasul Sângeorgiu de Pădure

Neamt

Piatra-Neamt

municipiul Piatra-Neamt

 

Roman

municipiul Roman

 

Târgu-Neamt

orasul Târgu-Neamt

 

Bicaz

orasul Bicaz

Olt

Slatina

municipiul Slatina

 

Caracal

municipiul Caracal

 

Corabia

orasul Corabia

 

Bals

orasul Bals

 

Scornicesti

orasul Scornicesti

Prahova

Ploiesti

municipiul Ploiesti

 

Câmpina

municipiul Câmpina

 

Vălenii de Munte

orasul Vălenii de Munte

 

Mizil

orasul Mizil

 

Sinaia

orasul Sinaia

 

Urlati

orasul Urlati

Satu Mare

Satu Mare

municipiul Satu Mare

 

Carei

municipiul Carei

 

Negresti-Oas

orasul Negresti-Oas

Sălaj

Zalău

municipiul Zalău

 

Simleu Silvaniei

orasul Simleu Silvaniei

 

Jibou

orasul Jibou

Sibiu

Sibiu

municipiul Sibiu

 

Medias

municipiul Medias

 

Agnita

orasul Agnita

 

Avrig

orasul Avrig

 

Săliste

orasul Săliste

Suceava

Suceava

municipiul Suceava

 

Câmpulung Moldovenesc

municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

Rădăuti

municipiul Rădăuti

 

Fălticeni

municipiul Fălticeni

 

Vatra Dornei

municipiul Vatra Dornei

 

Gura Humorului

orasul Gura Humorului

Teleorman

Alexandria

municipiul Alexandria

 

Rosiori de Vede

municipiul Rosiori de Vede

 

Turnu Măgurele

municipiul Turnu Măgurele

 

Videle

orasul Videle

 

Zimnicea

orasul Zimnicea

Timis

Timisoara

municipiul Timisoara

 

Lugoj

municipiul Lugoj

 

Deta

orasul Deta

 

Sânnicolau Mare

orasul Sânnicolau Mare

 

Făget

orasul Făget

 

Jimbolia

orasul Jimbolia

Tulcea

Tulcea

municipiul Tulcea

 

Babadag

orasul Babadag

 

Măcin

orasul Măcin

Vaslui

Vaslui

municipiul Vaslui

 

Bârlad

municipiul Bârlad

 

Husi

municipiul Husi

 

Murgeni

orasul Murgeni

Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

municipiul Râmnicu Vâlcea

 

Drăgăsani

municipiul Drăgăsani

 

Horezu

orasul Horezu

 

Brezoi

orasul Brezoi

 

Bălcesti

orasul Bălcesti

Vrancea

Focsani

municipiul Focsani

 

Panciu

orasul Panciu

 

Adjud

municipiul Adjud

Bucuresti

Judecătoria sectorului 1

municipiul Bucuresti

 

Judecătoria sectorului 2

municipiul Bucuresti

 

Judecătoria sectorului 3

municipiul Bucuresti

 

Judecătoria sectorului 4

municipiul Bucuresti

 

Judecătoria sectorului 5

municipiul Bucuresti

 

Judecătoria sectorului 6

municipiul Bucuresti

 

 

B. TRIBUNALELE, PARCHETELE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALE SI LOCALITĂTILE DE RESEDINTĂ

 

Judetul

Tribunalul

Localitatea de resedintă

Alba

Alba Iulia

municipiul Alba Iulia

Arad

Arad

municipiul Arad

Arges

Arges

municipiul Pitesti

Bacău

Bacău

municipiul Bacău

Bihor

Bihor

municipiul Oradea

Bistrita-Năsăud

Bistrita-Năsăud

municipiul Bistrita

Botosani

Botosani

municipiul Botosani

Brasov

Brasov

municipiul Brasov

Brăila

Brăila

municipiul Brăila

Buzău

Buzău

municipiul Buzău

Caras-Severin

Caras-Severin

municipiul Resita

Călărasi

Călărasi

municipiul Călărasi

Cluj

Cluj

municipiul Cluj-Napoca

Constanta

Constanta

municipiul Constanta

Covasna

Covasna

municipiul Sfântu Gheorghe

Dâmbovita

Dâmbovita

municipiul Târgoviste

Dolj

Dolj

municipiul Craiova

Galati

Galati

municipiul Galati

Giurgiu

Giurgiu

municipiul Giurgiu

Gorj

Gorj

municipiul Târgu Jiu

Harghita

Harghita

municipiul Miercurea-Ciuc

Hunedoara

Hunedoara

municipiul Deva

Ialomita

Ialomita

municipiul Slobozia

Iasi

Iasi

municipiul Iasi

Ilfov

Ilfov

orasul Buftea

Maramures

Maramures

municipiul Baia Mare

Mehedinti

Mehedinti

municipiul Drobeta-Turnu Severin

Mures

Mures

municipiul Târgu Mures

Neamt

Neamt

municipiul Piatra-Neamt

Olt

Olt

municipiul Slatina

Prahova

Prahova

municipiul Ploiesti

Satu Mare

Satu Mare

municipiul Satu Mare

Sălaj

Sălaj

municipiul Zalău

Sibiu

Sibiu

municipiul Sibiu

Suceava

Suceava

municipiul Suceava

Teleorman

Teleorman

municipiul Alexandria

Timis

Timis

municipiul Timisoara

Tulcea

Tulcea

municipiul Tulcea

Vaslui

Vaslui

municipiul Vaslui

Vâlcea

Vâlcea

municipiul Râmnicu Vâlcea

Vrancea

Vrancea

municipiul Focsani

Bucuresti

Bucuresti

municipiul Bucuresti

 

 

C. CURTILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LÂNGĂ CURTILE DE APEL,

CIRCUMSCRIPTIILE ACESTORA SI LOCALITĂTILE DE RESEDINTĂ

 

 

Curtea de apel

Tribunalele si tribunalele

specializate cuprinse

în circumscriptia curtii de apel

Localitatea de resedintă

1.

Curtea de Apel Alba Iulia

Alba

Sibiu

Hunedoara

municipiul Alba Iulia

2.

Curtea de Apel Pitesti

Arges

Vâlcea

municipiul Pitesti

3.

Curtea de Apel Bacău

Bacău

Neamt

municipiul Bacău

4.

Curtea de Apel Oradea

Bihor

Satu Mare

municipiul Oradea

5.

Curtea de Apel Suceava

Suceava

Botosani

municipiul Suceava

6.

Curtea de Apel Brasov

Brasov

Covasna

municipiul Brasov

 

7.

Curtea de Apel Bucuresti

Bucuresti

Călărasi

Giurgiu

Ialomita

Ilfov

Teleorman

municipiul Bucuresti

8.

Curtea de Apel Cluj

Cluj

Bistrita-Năsăud

Maramures

Sălaj

municipiul Cluj-Napoca

9.

Curtea de Apel Constanta

Constanta

Tulcea

municipiul Constanta

10.

Curtea de Apel Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

municipiul Craiova

11.

Curtea de Apel Galati

Galati

Brăila

Vrancea

municipiul Galati

12.

Curtea de Apel Iasi

Iasi

Vaslui

municipiul Iasi

13.

Curtea de Apel Târgu Mures

Mures

Harghita

municipiul Târgu Mures

14.

Curtea de Apel Ploiesti

Prahova

Buzău

Dâmbovita

municipiul Ploiesti

15.

Curtea de Apel Timisoara

Timis

Arad

Caras-Severin

municipiul Timisoara

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea judiciară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea judiciară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 524.