MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

313. - Legea datoriei publice

 

533. - Decret privind promulgarea Legii datoriei publice

 

314. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

534. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

315. - Lege privind dezvoltarea regională în România

 

535. - Decret pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regională în România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGEA

datoriei publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Cadrul de reglementare

 

Prezenta lege reglementează sfera de cuprindere, scopul, contractarea, rambursarea, înregistrarea, raportarea si administrarea datoriei publice.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. stat - desemnează România, ale cărei interese sunt reprezentate de Guvern;

2. datorie publică guvernamentală - totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din împrumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, în numele României, de pe pietele financiare;

3. datorie publică locală - totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritătilor administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare;

4. datorie publică - datoria publică guvernamentală la care se adaugă datoria publică locală. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligatie, exprimată în valută, este calculată în monedă natională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;

5. datorie publică guvernamentală internă - partea din datoria publică guvernamentală care reprezintă totalitatea obligatiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România, în lei sau în valută, în conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporară a deficitelor bugetare;

6. datorie publică guvernamentală externă - partea din datoria publică guvernamentală reprezentând totalitatea obligatiilor financiare ale statului, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România;

7. datorie publică locală internă - partea din datoria publică locală care reprezintă totalitatea obligatiilor financiare ale autoritătilor administratiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente în România;

8. datorie publică locală externă - partea din datoria publică locală reprezentând totalitatea obligatiilor financiare ale autoritătilor administratiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România;

9. serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice, conform acordurilor sau contractelor de împrumut, la o anumită dată sau pentru o perioadă determinată;

10. garantie de stat - angajamentul asumat în contul si în numele statului de către Guvern prin Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, de a plăti la scadentă obligatiile neonorate ale garantatului, în conditiile legii;

11. registrul datoriei publice - baza de date organizată pe suport magnetic si/sau hârtie care evidentiază situatia datoriei publice în ordine cronologică si care are patru componente: subregistrul datoriei publice guvernamentale interne, subregistrul datoriei publice guvernamentale externe, subregistrul datoriei publice locale interne si subregistrul datoriei publice locale externe, fiecare dintre aceste patru subregistre având două pozitii distincte, si anume pentru datoria publică directă si datoria publică garantată;

12. împrumut de stat - obligatia generată de un contract prin care statul, în calitate de împrumutat, obtine fonduri financiare de la o persoană fizică sau juridică creditoare si se angajează să le ramburseze, împreună cu dobânda si cu alte costuri aferente, într-o perioadă specificată;

13. titlu de stat - instrument financiar care atestă datoria publică sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerăscumpărate la scadentă si transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă natională sau în valută, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative sau la purtător, si pot fi negociabile sau nenegociabile;

14. termen scurt - durata de rambursare nu depăseste 1 an;

15. termen mediu - durata de rambursare este mai mare de 1 an, dar nu depăseste 5 ani;

16. termen lung - durata de rambursare depăseste 5 ani;

17. titlu de stat pe termen scurt - bonul de tezaur si certificatul de trezorerie, fie purtătoare de dobândă, fie cu discont, cu scadentă de până la 1 an inclusiv, precum si alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, în conditiile legii;

18. titlu de stat pe termen mediu sau lung – obligatiune de stat cu o scadentă de peste 1 an si maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtătoare de dobândă, fie cu discont, emis conform clauzelor împrumutului de stat;

19. titlu de stat cu dobândă - titlul de stat care are o valoare nominală la care se plăteste o dobândă stabilită, la date specificate;

20. titlu de stat cu discont - titlul de stat fără cupon de dobândă, care este vândut la o valoare mai mică decât valoarea sa nominală;

21. capital aferent titlurilor de stat purtătoare de dobândă - suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat purtătoare de dobândă;

22. capital aferent titlurilor de stat cu discont – suma împrumutată de la cel care oferă împrumutul, la data efectuării emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezintă pretul titlurilor de stat cu discont;

23. autorizare bugetară permanentă – autorizarea Guvernului de a majora, în situatii exceptionale, prevederile bugetare din bugetul de stat aferente plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor bugetare de la alte capitole bugetare;

24. titlu de stat dematerializat - titlul de stat care se evidentiază prin înregistrare în cont;

25. titlu de stat materializat - titlul de stat în formă fizică;

26. sistem de înregistrare în cont - sistemul operational prin intermediul căruia titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, înregistrarea lor fiind efectuată de către Ministerul Finantelor Publice sau de agentul desemnat de acesta;

27. pretul titlului de stat - suma plătită de cumpărătorii titlurilor de stat;

28. valoarea nominală a titlului de stat - valoarea unui titlu de stat, rambursabilă la scadentă;

29. primă - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominală, dacă pretul este mai mare decât valoarea nominală;

30. discont - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominală, dacă pretul este mai mic decât valoarea nominală;

31. rata dobânzii - dobânda exprimată în procente pe an, plătită pentru capitalul unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă;

32. rata variabilă a dobânzii - rata dobânzii unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, care se modifică la intervale de timp, în conformitate cu un indice, o formulă sau un alt criteriu, după cum este prevăzut în clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;

33. data scadentei - data la care valoarea nominală si ultima transă de dobândă, aferente unui împrumut sau titlu de stat purtător de dobândă, ori valoarea nominală a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, în conformitate cu clauzele contractului de împrumut sau ale prospectului de emisiune;

34. data plătii dobânzii - data desemnată pentru plata dobânzii aferente unui împrumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtătoare de dobândă;

35. data rambursării în avans - data rambursării unui împrumut, anterioară scadentei acestuia;

36. fond de risc - fondul constituit la Ministerul Finantelor Publice din sumele provenite din comisioanele primite de la beneficiarii împrumuturilor contractate de stat prin Ministerul Finantelor Publice si subîmprumutate acestora si ale celor garantate de stat prin Ministerul Finantelor Publice, precum si din alte surse prevăzute de lege;

37. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior - organismul care examinează si avizează, potrivit competentelor, emiterea de garantii de stat pentru împrumuturile contractate de agentii economici, precum si subîmprumuturile acordate de către Ministerul Finantelor Publice, ale cărui componentă si competente se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

38. Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale - comisie care examinează si avizează, potrivit competentelor, contractarea de împrumuturi si emiterea de garantii de către autoritătile administratiei publice locale, ale cărei componentă si competente se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

39. plafon de îndatorare publică - totalitatea obligatiilor financiare pe care le pot contracta si garanta autoritătile administratiei publice centrale si autoritătile administratiei publice locale pe o perioadă de 1 an, care este stabilit anual prin lege. Plafonul de îndatorare publică cuprinde plafonul de îndatorare publică internă si plafonul de îndatorare publică externă, care se stabilesc ca sumă maximă a împrumuturilor interne, respectiv externe pe care le pot contracta si garanta autoritătile administratiei publice centrale si autoritătile publice locale pe o perioadă de 1 an;

40. scrisoare de garantie - documentul care atestă garantia de stat;

41. contul curent general al Trezoreriei Statului – contul în care statul colectează toate veniturile publice si din care se efectuează toate cheltuielile publice, dacă nu este prevăzut altfel prin lege;

42. institutie financiară internatională – organizatie internatională multilaterală, constituită în scopul dezvoltării relatiilor economice si financiare dintre state, al promovării cooperării monetare internationale, al facilitării dezvoltării comertului international, care operează în concordantă cu principiile bancare si comerciale, acordă credite si garantii pentru proiectele de dezvoltare economică, socială si de investitii în domeniile public si privat, în tările afiliate la acest organism;

43. beneficiar final al acordului de împrumut subsidiar - orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotărâre a Guvernului sau prin lege de ratificare a împrumutului, după caz;

44. beneficiar de garantie de stat - orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotărâre a Guvernului, pentru care se prevede ca rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse proprii, fără a afecta bugetul general consolidat, sau, în cazul garantiilor acordate autoritătilor administratiei publice locale, se prevede ca rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse ale bugetelor locale;

45. buget general consolidat - conform definitiei prevăzute la art. 2 pct. 7 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

46. operatiune la vedere (spot) - operatiune de vânzare/cumpărare de valută, cu decontare în maximum 2 zile de la data încheierii tranzactiei, la cursul valutar stabilit între părti (curs spot), dacă părtile nu convin altfel;

47. operatiune la termen (forward) - operatiune de vânzare/cumpărare de valută cu decontare într-un termen mai mare de 2 zile lucrătoare de la data încheierii tranzactiei, la cursul valutar stabilit între părti (curs forward). În cazul în care aceasta este o zi nelucrătoare, decontarea are loc în următoarea zi lucrătoare, dacă părtile nu convin altfel;

48. swap valutar - operatiune de cumpărare si vânzare simultană a aceleiasi sume în valută cu aceeasi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă, spot si forward), la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei;

49. swap pe rata dobânzii - operatiune de schimbare a ratei de dobândă, pe baza unui acord contractual între două părti, prin care fiecare parte este de acord să facă plăti periodice celeilalte părti, într-un interval definit de timp, în aceeasi valută, reprezentând dobânda calculată în baza unei rate fixe, pentru o parte, si variabile, pentru cealaltă parte, aplicabile la acelasi capital;

50. data valutei - data la care se face decontarea tranzactiei;

51. data tranzactiei - data la care se încheie tranzactia;

52. schimbarea valutei de contract a unui împrumut - decizia Ministerului Finantelor Publice de redenominare valutară a unui împrumut si a conditiilor financiare, în baza conditiilor de piată, de comun acord cu împrumutătorul;

53. redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operatiunea prin care Ministerul Finantelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat aflate deja în portofoliul acestuia.

 

ARTICOLUL 3

Contractarea datoriei publice

 

(1) Guvernul este autorizat să contracteze împrumuturi de stat interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice, în următoarele scopuri:

a) finantarea deficitului bugetului de stat, finantarea temporară a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinatie, finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului Trezoreriei Statului din exercitiul curent si refinantarea datoriei publice guvernamentale, în conditii acceptate de Ministerul Finantelor Publice;

b) mentinerea în permanentă a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Finantelor Publice;

c) finantarea unor proiecte sau a altor necesităti aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) sustinerea balantei de plăti si a rezervei valutare;

e) alte situatii prevăzute de lege.

(2) Guvernul este autorizat să garanteze împrumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice, contractate în scopuri prioritare pentru economia românească, stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului. Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru împrumuturi a căror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, în cazul autoritătilor administratiei publice locale.

(3) Împrumuturile contractate sau garantate de autoritătile administratiei publice locale fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezintă obligatii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferentă acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.

(4) Autoritătile administratiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne si/sau externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, potrivit legii, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; raportarea si înregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice.

(5) Modalitatea de contractare pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice se aprobă prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea datoriei publice guvernamentale

 

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligatie neconditionată si irevocabilă a statului de plată a capitalului, a dobânzilor si a altor costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate; comisioanele, valoarea discontului, cheltuielile cu plata altor servicii legate de contractarea împrumuturilor de stat, precum si cheltuielile aferente serviciilor prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tară vor fi plătite din bugetul de stat.

(2) În vederea plătii serviciului datoriei publice guvernamentale se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli.

(3) În conformitate cu prevederile legale, sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:

a) disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) împrumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale;

c) cheltuielile prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat;

d) sumele încasate de către institutiile financiare mandatate de Ministerul Finantelor Publice pentru a administra împrumuturile externe contractate de acesta, în numele si în contul statului, de la beneficiarii finali de împrumuturi;

e) sumele încasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii finali ai împrumuturilor, în baza acordurilor de împrumut subsidiar, încheiate în conditiile acordurilor de împrumut intervenite între statul român si creditori;

f) sumele prevăzute în bugetele beneficiarilor finali, în baza acordurilor de împrumut subsidiar si a acordurilor de împrumut subsidiar si garantie încheiate între Ministerul Finantelor Publice, autoritătile administratiei publice locale si agentii economici de sub autoritatea acestora, în conditiile acordurilor de împrumut intervenite între statul român si creditori;

g) sumele prevăzute în bugetele agentilor economici care au contractat împrumuturi cu garantia statului;

h) fondul de risc, pentru situatiile în care sunt executate garantiile emise de Ministerul Finantelor Publice sau în cazul în care beneficiarii finali ai împrumuturilor directe si subîmprumutate nu îsi onorează obligatiile prevăzute în acordurile de împrumut subsidiar sau în acordurile de împrumut subsidiar si garantie;

i) alte surse, în conditiile legii.

(4) Rambursarea ratelor de capital aferente serviciului datoriei publice guvernamentale directe se face prin refinantarea acestora de către Ministerul Finantelor Publice.

(5) Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadentei plătii, dacă în acordul de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie vor rămâne în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

 

ARTICOLUL 5

Instrumentele datoriei publice guvernamentale

 

Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fără a se limita la acestea:

a) titluri de stat emise pe piata internă sau externă;

b) împrumuturi de stat de la bănci, de la alte institutii de credit, persoane juridice române sau străine, în conditii rezultate în urma negocierilor;

c) împrumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale străine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale;

d) împrumuturi temporare din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, în conditiile legii;

e) garantii de stat.

 

CAPITOLUL II

Datoria publică guvernamentală directă

 

ARTICOLUL 6

Titlurile de stat

 

(1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să emită titluri de stat, exprimate în monedă natională si în valută, atât pe piata internă, cât si pe piata externă, la momentele si în cuantumurile considerate oportune, în scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 18.

(2) Titlurile de stat pot fi emise:

a) în formă materializată, ca înscrisuri imprimate, cuprinzând mentiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominală, rata dobânzii sau a discontului, scadenta, modul de transmisiune si alte elemente specifice fiecărei categorii de titluri; aceste instrumente pot fi utilizate de către detinători drept garantii pentru împrumuturi;

b) în formă dematerializată, ca titluri pentru care emisiunea, probatiunea si transmisiunea drepturilor încorporate se evidentiază prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont; aceste instrumente pot fi utilizate de către detinători drept garantii pentru împrumuturi.

(3) Ministerul Finantelor Publice poate delega unor agenti sau altor institutii, pe bază de conventie, atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.

(4) Titlurile de stat dematerializate si cele emise în formă materializată sunt instrumente negociabile sau nenegociabile.

(5) Titlurile de stat pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung.

(6) Titlurile de stat vor fi oferite spre vânzare sub conditia ca oferta să includă cel putin următoarele elemente:

a) denumirea, data emisiunii si valoarea titlurilor de stat oferite;

b) forma împrumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtător de dobândă;

c) rata dobânzii, metoda de calcul si datele la care se plăteste dobânda, dacă este cazul;

d) data scadentei si optiunile încorporate, dacă este cazul.

(7) În luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finantelor Publice va anunta programul de emisiune a titlurilor de stat pe piata internă si externă pentru anul următor. Acest program poate fi modificat, în cursul anului, în functie de evolutiile pietelor financiare.

(8) Ministerul Finantelor Publice, Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare elaborează norme de reglementare a activitătilor si operatiunilor pe piata primară si secundară a titlurilor de stat în România.

(9) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să ofere compensatii pentru titlurile de stat, emise în formă materializată, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, sub conditia ca titlul de stat să fie identificabil prin serie, număr si descriere, în conformitate cu reglementările în vigoare, iar detinătorul să fi efectuat formalitătile de publicitate, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 7

Contractarea datoriei publice guvernamentale directe

 

Guvernul este autorizat să contracteze datorie publică guvernamentală directă numai prin Ministerul Finantelor Publice, folosind instrumentele prevăzute la art. 5 lit. a)-d), fără a se limita la acestea.

 

ARTICOLUL 8

Subîmprumutarea împrumuturilor directe

 

(1) Guvernul este autorizat să contracteze în mod direct împrumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori, numai prin Ministerul Finantelor Publice, pe care să le subîmprumute unor beneficiari finali, în scopul realizării proiectelor sau programelor de importantă prioritară pentru România, aprobate prin hotărâre a Guvernului sau prin lege de ratificare a împrumutului, după caz.

(2) Subîmprumutarea împrumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, în numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul  inantelor Publice si acestia sau, după caz, în baza unor acorduri de împrumut subsidiar si garantie, încheiate între Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, autoritătile administratiei publice locale coordonatoare ale activitătii beneficiarilor finali si, după caz, garante ale sumelor subîmprumutate acestora si beneficiarii finali ai împrumutului, pe de altă parte.

(3) Încheierea acordului de împrumut subsidiar sau a acordului de împrumut subsidiar si de garantie este conditionată de avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, pentru împrumuturile a căror rambursare se face exclusiv din surse proprii ale agentului economic, sau de avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în cazul în care subîmprumutat este o autoritate a administratiei publice locale.

 

ARTICOLUL 9

Administrarea împrumuturilor externe de către institutiile financiare

 

(1) Ministerul Finantelor Publice, în numele statului român si în baza prevederilor din acordurile de împrumut si din acordurile de împrumut subsidiar, poate mandata o institutie financiară să administreze împrumuturi externe, în conditiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Finantelor Publice este autorizat să plătească în schimbul acestui serviciu un comision de administrare.

(2) Împrumuturile externe contractate de Ministerul Finantelor Publice, în numele statului român, a căror administrare a fost mandatată unei institutii financiare, vor fi plătite de către beneficiarii finali de subîmprumut Ministerului Finantelor Publice sau, după caz, institutiei financiare, în conditiile stabilite prin acordul de administrare si prin acordurile de împrumut subsidiar sau acordurile de împrumut subsidiar si de garantie.

(3) Ministerul Finantelor Publice percepe de la institutiile financiare sau de la beneficiarii finali un comision pentru alimentarea fondului de risc, în conditiile prezentei legi, dacă legea de ratificare a împrumutului nu prevede altfel.

 

CAPITOLUL III

Gestiunea garantiilor de stat si a subîmprumuturilor

 

ARTICOLUL 10

Emiterea garantiilor de stat

 

(1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să emită garantii de stat pentru împrumuturi contractate de orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotărâre a Guvernului, pentru care se prevede ca rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse proprii, fără a afecta bugetul general consolidat, sau, în cazul garantiilor acordate autoritătilor administratiei publice locale, se prevede ca rambursarea împrumutului garantat de stat să se facă din surse ale bugetelor locale, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, respectiv a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si în conditiile impuse de alte legi speciale.

(2) Banca de Export-Import a României - S.A.- Eximbank - va analiza si va supune spre avizare Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior numai proiectele a căror finantare este autorizată prin hotărâre a Guvernului pentru a fi garantată de stat, cu avizul de principiu al Ministerului Finantelor Publice.

(3) Metodologia de lucru pentru Banca de Export-Import a României - S.A.-Eximbank, precum si a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior în materie de avizare a acordării de subîmprumuturi sau garantii de stat de Ministerul Finantelor Publice va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, care intră în vigoare o dată cu prezenta lege.

 

ARTICOLUL 11

Procedura emiterii garantiilor de stat

 

(1) Emiterea garantiilor de stat este conditionată de acceptarea de către Ministerul Finantelor Publice a clauzelor cuprinse în contractele de împrumut încheiate între potentialul beneficiar al garantiei si institutiile creditoare, precum si de avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior sau al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, după caz.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarul garantiei se încheie o conventie în care sunt stipulate drepturile si obligatiile părtilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.

(3) Ministerul Finantelor Publice emite, în favoarea institutiei creditoare, scrisoarea de garantie, în care se specifică termenii si conditiile în care se acordă garantia.

(4) Procedura emiterii garantiilor de stat se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice si aprobate de Guvern.

(5) Pot fi acordate garantii de stat si în baza prevederilor unor legi speciale.

 

ARTICOLUL 12

Obligatia de a onora garantiile de stat

 

(1) Garantia de stat reprezintă o obligatie a statului român, care se execută în cazul în care beneficiarul împrumutului nu are capacitatea să achite, în întregime sau partial, împrumutul, dobânda, comisioanele si alte costuri stabilite în conformitate cu conditiile împrumutului garantat.

(2) În cazul în care garantia de stat devine exigibilă, Ministerul Finantelor Publice este obligat să efectueze, din fondul de risc, către institutia creditoare, plata sau plătile datorate de debitorul garantat, în conformitate cu prevederile scrisorii de garantie emise.

(3) În cazul în care garantia de stat emisă în baza unei legi speciale devine exigibilă, Ministerul Finantelor Publice este obligat să efectueze, din surse bugetare, dacă legea nu prevede altfel, plata sau plătile datorate, în conformitate cu prevederile scrisorii de garantie emise.

 

ARTICOLUL 13

Fondul de risc

 

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali se constituie fondul de risc.

(2) Fondul de risc se constituie din:

a) sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate de stat sau subîmprumutate, cu exceptia autoritătilor administratiei publice, pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe comision la fondul de risc;

b) dobânzi la disponibilitătile aflate în contul fondului de risc;

c) dobânzi si penalităti de întârziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata în termen, de către beneficiarii finali ai împrumuturilor garantate de stat sau subîmprumutate, a comisioanelor la fondul de risc si, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente ale împrumutului;

d) fonduri alocate de la bugetul de stat în acest scop;

e) alte surse legal constituite.

(3) Sumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligatiilor aferente garantiilor de stat si celor aferente acordurilor de împrumut subsidiar sau acordurilor de împrumut subsidiar si de garantie, în cazul în care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plată.

(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finantelor Publice, în conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, în această ordine si prioritate. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului si în contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subîmprumuturi se stabilesc prin norme emise de către Ministerul Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 14

Determinarea comisionului de risc

 

(1) Pe baza analizei economice si financiare a documentatiei, prezentate de persoana juridică solicitantă de garantie de stat sau subîmprumut, Ministerul Finantelor Publice sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determină gradul de risc al solicitantului.

(2) În functie de gradul de risc, stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor Publice determină cuantumul comisionului de risc, în procente. Suma datorată se determină prin aplicarea cotei procentuale la valoarea împrumutului garantat sau subîmprumutat.

(3) Comisionul de risc reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unui împrumut garantat sau subîmprumutat, în cuantumul si la termenele stipulate în conventia de garantare, acordul de împrumut subsidiar sau acordul de împrumut subsidiar si de garantie, încheiate cu Ministerul Finantelor Publice.

(4) Ministerul Finantelor Publice emite norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului, pentru determinarea comisionului de risc, care intră în vigoare o dată cu prezenta lege.

 

ARTICOLUL 15

Executia garantiilor de stat si achitarea împrumuturilor directe

 

(1) Beneficiarul garantiei de stat va informa Ministerul Finantelor Publice si va proba în scris, cu documente justificative, declarând pe propria răspundere, cu cel putin 10 zile calendaristice înainte de data scadentei, asupra lipsei disponibilitătilor bănesti necesare achitării sumelor scadente.

(2) Dacă beneficiarul garantiei de stat nu îsi poate îndeplini obligatia de plată, conform acordului de împrumut, acesta poate prezenta Ministerului Finantelor Publice o cerere de plată, pentru ca acesta din urmă să plătească sumele cuvenite creditorului, în conformitate cu prevederile scrisorii de garantie. Cererea de plată va include: ratele de credit datorate, dobânzile si alte costuri, precum si data plătilor ce urmează să fie făcute institutiei creditoare, de către Ministerul Finantelor Publice, în conformitate cu termenii scrisorii de garantie.

(3) În cazul în care specificatiile din cererea de plată sunt în conformitate cu clauzele scrisorii de garantie, Ministerul Finantelor Publice va dispune transferarea sumei sau sumelor solicitate, din fondul de risc în contul indicat de garantat si de institutia creditoare, la data specificată în cerere.

(4) În cazul garantiilor pentru împrumuturile în valută, Ministerul Finantelor Publice va cumpăra de la Banca Natională a României valuta necesară în vederea efectuării plătilor scadente către institutia creditoare. Plata contravalorii în lei a valutei se va asigura din fondul de risc, în aceeasi zi în care este cumpărată valuta, la cursul valutar stabilit de Banca Natională a României valabil în ziua respectivă.

(5) Obligatia de rambursare a împrumuturilor directe contractate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice revine Ministerului Finantelor Publice. Acesta poate delega această atributie beneficiarilor finali ai acordurilor de împrumut subsidiar sau a acordurilor de împrumut subsidiar si de garantie.

(6) Sursele de plată pentru fondurile ce au făcut obiectul unor acorduri de împrumut subsidiar sau împrumut subsidiar si de garantie sunt constituite în baza prevederilor acestor acorduri. În situatia în care beneficiarii finali sau garantii acestora, în cazul acordurilor de împrumut subsidiar si de garantie, nu dispun de sursele financiare necesare onorării obligatiilor, sursa o constituie fondul de risc.

(7) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător si în cazul acordurilor de împrumut subsidiar si al acordurilor de împrumut subsidiar si de garantie.

 

ARTICOLUL 16

Încetarea valabilitătii garantiei de stat

 

(1) Încetarea valabilitătii garantiei de stat se produce atunci când:

a) obligatiile aferente împrumutului garantat de stat sunt achitate în totalitate de către beneficiarul acestuia sau de un tert;

b) Ministerul Finantelor Publice efectuează plata sau plătile, până la stingere, institutiei creditoare, în numele beneficiarului de garantie de stat;

c) termenul de valabilitate stipulat în scrisoarea de garantie a expirat;

d) alte conditii prevăzute expres în scrisoarea de garantie.

(2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de împrumut atrage încetarea valabilitătii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerului Finantelor Publice, în termen de 10 zile de la îndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la alin. (1).

 

ARTICOLUL 17

Recuperarea sumelor plătite de Ministerul Finantelor Publice în contul garantiilor de stat si al acordurilor de împrumut subsidiar

 

(1) După efectuarea de către Ministerul Finantelor Publice a plătii sau a plătilor generate de executia garantiei de stat sau de acordurile de împrumut subsidiar, respectiv de acordurile de împrumut subsidiar si de garantie, beneficiarul împrumutului garantat sau subîmprumutului are obligatia să restituie Ministerului Finantelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, în conformitate cu prevederile conventiei de garantare, al acordului de împrumut subsidiar, respectiv al acordului de împrumut subsidiar si de garantie, încheiate între beneficiarul împrumutului si Ministerul Finantelor Publice. Conventia de garantare, acordul de împrumut subsidiar sau acordul de împrumut subsidiar si garantie încheiate între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant sau subîmprumutător, si beneficiarul împrumutului constituie titlu executoriu.

(2) Recuperarea sumelor plătite conform alin. (1) se efectuează în conformitate cu legislatia în vigoare privind colectarea creantelor fiscale, de către organele fiscale competente, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Cu sumele recuperate în conditiile prezentului articol se reîntregeste disponibilul fondului de risc.

 

CAPITOLUL IV

Administrarea datoriei publice guvernamentale

 

ARTICOLUL 18

Obiectivele procesului de administrare a datoriei publice guvernamentale

 

În procesul contractării si administrării datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice urmăreste, tinând cont de conditiile de piată, următoarele obiective, fără a se limita la acestea:

a) optimizarea lichiditătilor pentru efectuarea cheltuielilor bugetare;

b) limitarea riscului de refinantare;

c) optimizarea ponderii în portofoliu a titlurilor de stat negociabile;

d) administrarea riscului de curs valutar si a riscului de dobândă;

e) constituirea dobânzilor la titlurile de stat în dobânzi de referintă pentru activitatea de intermediere financiară din România;

f) diversificarea bazei de creditori;

g) optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria publică în functie de celelalte obiective.

 

ARTICOLUL 19

Atributiile Ministerului Finantelor Publice în administrarea datoriei publice guvernamentale

 

Ministerul Finantelor Publice este singurul contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale, directe si garantate, si are, pentru îndeplinirea acestui scop, autoritatea de a întreprinde următoarele:

a) estimează necesarul de lichiditate pentru realizarea cheltuielilor sectorului bugetar;

b) contractează direct, în numele statului, administrează si rambursează împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente;

c) emite scrisori de garantie pentru împrumuturi;

d) elaborează proiectul legii anuale privind plafonul de îndatorare publică si alte acte normative ce decurg din prezenta lege;

e) stabileste, în conditiile pietei, termenii pentru finantarea si refinantarea datoriei publice si se asigură că noile împrumuturi se încadrează în plafonul anual de îndatorare publică;

f) efectuează operatiuni în scopul administrării riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale;

g) coordonează relatiile cu agentiile internationale de rating în scopul evaluării riscului de tară;

h) prezintă, semestrial, Guvernului si Parlamentului situatia împrumuturilor contractate direct de stat si a celor garantate de stat;

i) elaborează normele prevăzute de prezenta lege în competenta sa;

j) elaborează anual contul general al datoriei publice, anexă la contul general anual de executie a bugetului de stat.

 

ARTICOLUL 20

Operatiuni de administrare a datoriei publice guvernamentale

 

(1) În scopul administrării riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să facă următoarele operatiuni, fără a se limita la acestea:

a) swap valutar si alte operatiuni specifice de administrare a riscului valutar;

b) swap pe rata dobânzii si alte operatiuni specifice de administrare a riscului de dobândă;

c) schimbarea valutei de contract a unui împrumut;

d) răscumpărarea titlurilor de stat pe piata secundară;

e) redeschiderea emisiunilor de titluri de stat.

(2) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat.

 

ARTICOLUL 21

Banca Natională a României - agent al statului privind datoria publică guvernamentală

 

(1) Plata serviciului datoriei publice guvernamentale contractate de Ministerul Finantelor Publice, în numele statului, în altă monedă decât moneda natională se poate efectua prin Banca Natională a României, pe bază de conventie. Optional, din considerente strategice, pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale în valută, Ministerul Finantelor Publice poate utiliza valuta existentă în conturile sale sau poate cumpăra de la Banca Natională a României valuta necesară plătilor, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României valabil în ziua respectivă, si poate plăti contravaloarea în lei a acesteia în aceeasi zi.

(2) Banca Natională a României sau altă institutie financiară poate exercita functia de agent de înregistrare a datoriei publice interne sau a unor componente ale acesteia, precum si activitătile privind organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata internă.

 

ARTICOLUL 22

Comisioane

 

Pentru activitătile derulate de institutiile financiare, inclusiv de către Banca Natională a României, în calitate de agent al statului pentru anumite operatiuni, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin conventie între cele două părti.

 

ARTICOLUL 23

Utilizarea fondurilor în valută

 

(1) Fondurile în valută ale Ministerului Finantelor Publice pot fi convertite în monedă natională, în momentul considerat oportun de către Ministerul Finantelor Publice, prin Banca Natională a României, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României valabil în ziua respectivă.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate utiliza fondurile în valută contractate pentru finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale în valută.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 24

Înregistrarea si raportarea datoriei publice

 

(1) Ministerul Finantelor Publice tine registre în care sunt înscrise date privind datoria publică a României.

(2) Registrele vor cuprinde date privind împrumuturile contractate direct si garantiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum si alte informatii, stabilite prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datoria publică, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 4, vor raporta până la data de 15 ale lunii informatii pentru luna anterioară privind împrumuturile, în structura stabilită prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 25

Contraventii

 

(1) Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte:

a) neraportarea informatiilor privind împrumuturile, potrivit art. 24 alin. (3);

b) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 15 alin. (1).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

 

ARTICOLUL 26

Constatarea si sanctionarea contraventiilor

 

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele fiscale competente, în conditiile legii.

(2) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 25 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 27

Infractiuni

 

Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 1 lună la 3 luni sau amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte:

a) utilizarea fondurilor în lei si în valută, provenite din subîmprumuturi si împrumuturi garantate de stat în alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate si garantate;

b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, în vederea obtinerii avizelor necesare pentru acordarea garantiilor sau a subîmprumuturilor, în conditiile prezentei legi.

 

ARTICOLUL 28

Norme metodologice

 

La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul va aproba norme metodologice de aplicare, care intră în vigoare o dată cu prezenta lege.

 

ARTICOLUL 29

Intrare în vigoare, abrogări

 

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. 14 alin. (4) si a art. 28, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, precum si prevederile art. 2 pct. 22, art. 57 alin. (3) si alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 313.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii datoriei publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea datoriei publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 533.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Părtile introductive ale punctelor 1-5 din articolul 3 vor avea următorul cuprins:

1. Bunuri arheologice si istoric-documentare de valoare exceptională, precum:

............................................................................................

2. Bunuri cu semnificatie artistică, de valoare exceptională, precum:

............................................................................................

3. Bunuri cu semnificatie etnografică, de valoare exceptională, precum:

............................................................................................

4. Bunuri de importantă stiintifică, de valoare exceptională, precum:

............................................................................................

5. Bunuri de importantă tehnică, de valoare exceptională, precum:

............................................................................................”

2. La articolul I punctul 3, litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“c) colectiile cultelor religioase si ale institutiilor ecleziastice.”

3. La articolul I, după punctul 15 se introduce un punct nou, punctul 151, cu următorul cuprins:

“151.- După articolul 40 se introduce un articol nou, art. 401, cu următorul cuprins:

Art. 401. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2), bunurile clasate, aflate în domeniul privat al statului, respectiv al judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pot fi exportate definitiv, numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importantă si semnificatie culturală si numai în cazuri cu totul exceptionale, în care prevalează interesul national, istoric, stiintific sau cultural.

(2) Schimbul prevăzut la alin. (1) este aprobat prin hotărâre a Guvernului, respectiv a consiliului judetean sau local, după caz, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(3) Bunul cultural obtinut prin schimbul prevăzut la alin. (1) urmează regimul juridic al bunului dat în schimb.”

4. La articolul I, punctul 17, titlul capitolului VIII1 va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VIII1

Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene”

5. La articolul I punctul 17, alineatul (1) al articolului 585 va avea următorul cuprins:

“Art. 585.- (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere statului român, în conditiile Legii nr. 704/2001 privind asistenta judiciară internatională în materie penală, efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului unde se află, precum si a posesorului sau a detentorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie să cuprindă date cu privire la identificarea si descrierea bunului cultural care face obiectul solicitării, precum si informatii cu privire la localizarea efectivă sau prezumtivă a acestuia.”

6. La articolul I, punctul 17 alineatele (3) si (4) ale articolului 589 vor avea următorul cuprins:

“(3) Sentinta Curtii de Apel Bucuresti prin care se dispun restituirea bunului cultural si acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (2) poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie în termen de 15 zile de la comunicare. Înalta Curte de Casatie si Justitie va judeca recursul de urgentă.

(4) În cazul admiterii recursului prevăzut la alin. (3), Înalta Curte de Casatie si Justitie, casând sentinta, va rejudeca litigiul în fond.”

7. La articolul I, după punctul 17 se introduce un punct nou, punctul 171, cu următorul cuprins:

“171. - După capitolul VIII1 se introduce un capitol nou, capitolul VIII 2, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL VIII2

Recuperarea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României

Art. 5812. - (1) Statul român are obligatia de a cere, în conditiile legii, oricărui stat efectuarea de cercetări în vederea descoperirii locului unde se află, precum si a identificării posesorului sau detentorului unui bun cultural determinat care a părăsit ilegal teritoriul României; cererea trebuie să cuprindă date cu privire la descrierea bunului cultural, precum si informatii cu privire la localizarea prezumtivă a bunului cultural în cauză.

(2) Recuperarea bunului cultural astfel identificat în conditiile alin. (1) se realizează conform procedurilor legale convenite între părti.

(3) Prevederile art. 583 se aplică în mod corespunzător bunurilor culturale mobile din România care fac obiectul prezentului capitol.”

8. La articolul I, după punctul 24 se introduce un punct nou, punctul 241, cu următorul cuprins:

“241. - Articolul 80 va avea următorul cuprins:

Art. 80. - (1) Bunurile culturale mobile depuse în custodia unor institutii publice după data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de către institutiile detinătoare persoanelor fizice sau juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun, la cererea scrisă a acestora, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Bunurile culturale mobile preluate înainte de 6 septembrie 1940 de autorităti ale statului nu pot fi revendicate; bunurile culturale mobile preluate ilegal de autorităti ale statului după data de 6 septembrie 1940 pot fi revendicate de proprietarii de drept si vor fi restituite acestora de către institutiile care le detin, pe baza unei hotărâri judecătoresti definitive. Actiunile în justitie pentru revendicare sunt scutite de taxe judiciare de timbru.

Institutiile detinătoare de arhive privind bunurile culturale mobile sunt obligate să permită accesul la documentele privind provenienta si preluarea acestora.

(3) Bunurile culturale mobile clasate, care fac obiectul restituirii în conditiile alin. (2), pot fi transmise proprietarilor de drept numai după garantarea în scris, de către acestia, a respectării dispozitiilor prezentei legi.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 314.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 534.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind dezvoltarea regională în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România.

Art. 2. - (1) Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administratiei publice centrale, de autoritătile administratiei publice locale si organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, în scopul asigurării cresterii economice si dezvoltării sociale echilibrate si durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătătirii competitivitătii internationale a României si al reducerii decalajelor economice si sociale existente între România si statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordantă cu obiectivele si prioritătile generale de dezvoltare a României, precum si cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice si sociale.

(3) Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională sunt:

- subsidiaritatea;

- descentralizarea;

- parteneriatul.

Art. 3. - Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele:

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic si social a zonelor mai putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum si preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile si al dezvoltării

culturale a acestora;

c) stimularea cooperării interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială si institutională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte.

Art. 4. - Obiectivele prevăzute la art. 3 se realizează prin programe care se finantează din Fondul national pentru dezvoltare regională si din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Regiunile de dezvoltare

 

Art. 5. - (1) În aplicarea prezentei legi, în concordantă cu obiectivele de coeziune economică si socială ale României, precum si ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.

(2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unităti administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridică.

(3) Denumirile si componenta regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. - (1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor în cauză, respectiv ale municipiului Bucuresti, constituite în baza unor conventii încheiate între reprezentantii consiliilor judetene si, după caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si functionează în baza prevederilor prezentei legi.

(2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare si evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum si de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritorială NUTS 2, existent în Uniunea Europeană.

(3) Regiunile, judetele si/sau localitătile din judete care fac parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale si/sau interjudetene.

 

CAPITOLUL III

Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională

 

Art. 7. - (1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit si functionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activitătilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(2) În concordantă cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regională are următoarele atributii principale:

a) analizează si aprobă strategia si programele de dezvoltare regională;

b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului national de dezvoltare;

c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selectionate la nivel regional, în concordantă cu criteriile, prioritătile si metodologia elaborate de institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;

d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regională, spre aprobarea finantării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selectie la nivel national;

e) aprobă criteriile, prioritătile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;

f) prezintă Consiliului national pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;

g) urmăreste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regională;

h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regională cuantumul contributiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finantarea obiectivelor politicilor regionale, precum si destinatia si esalonările de plată ale acestora;

i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;

j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agentiile pentru dezvoltare regională;

k) coordonează si sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;

l) elaborează si aprobă regulamentul propriu de functionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

m) avizează contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare, încheiate de către agentia pentru dezvoltare regională cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informează corespunzător Consiliul national pentru dezvoltare regională;

n) aprobă statutul de organizare si functionare a agentiei pentru dezvoltare regională, precum si organigrama acesteia;

o) coordonează activitătile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeană, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenta si informarea corectă, rapidă si în timp util a cetătenilor, în special a întreprinzătorilor.

(3) Sumele reprezentând contributiile financiare ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, stabilite în conditiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei pozitii distincte, denumită Dezvoltare si promovare regională.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contributiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).

(5) Contributiile anuale, astfel stabilite, sunt vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agentiile pentru dezvoltare regională.

(6) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăsenesti si comunale din fiecare judet al regiunii; în cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor municipiului Bucuresti.

(7) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un presedinte si un vicepresedinte, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de către presedintii consiliilor judetene.

(8) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională pot participa, fără drept de vot, prefectii judetelor, reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orăsenesti si comunale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti ai societătii civile si parteneri socio-economici relevanti.

Art. 8. - (1) În fiecare regiune de dezvoltare functionează câte o agentie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care functionează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea se organizează si functionează în conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională.

(2) Schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regională în cadrul aceleiasi localităti în care functionează se aprobă de consiliul pentru dezvoltare regională, la propunerea directorului agentiei pentru dezvoltare regională; schimbarea sediului agentiei pentru dezvoltare regională în altă localitate, precum si schimbarea denumirii regiunilor si/sau a denumirii agentiei se pot face numai cu aprobarea Consiliului national pentru dezvoltare regională.

(3) În fiecare judet component al regiunii de dezvoltare, cu exceptia judetului de resedintă a agentiei, functionează un birou al agentiei pentru dezvoltare regională.

(4) Consiliile judetene asigură spatii adecvate pentru sediile si spatiile agentiilor pentru dezvoltare regională si ale birourilor acestora, în judetele în care acestea îsi au resedinta sau functionează.

(5) Coordonarea activitătilor agentiilor pentru dezvoltare regională în domeniul implementării politicilor de dezvoltare regională, precum si ale obiectivelor acestora se face de către institutia natională cu atributii si responsabilităti în acest domeniu.

(6) Directorul agentiei pentru dezvoltare regională este numit prin concurs si este eliberat din functie de către consiliul pentru dezvoltare regională.

(7) În elaborarea structurii organizatorice a agentiei pentru dezvoltare regională, directorul acesteia aplică principiile definirii clare a functiilor si competentelor, precum si al separării de atributii.

(8) În cadrul fiecărei agentii pentru dezvoltare regională se constituie o unitate de audit intern, subordonată directorului agentiei si care are ca scop:

a) asigurarea obiectivă si consilierea, destinate să îmbunătătească sistemele si activitătile agentiei;

b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor agentiei printr-o abordare sistematică si metodică, prin care se evaluează si se îmbunătăteste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

(9) Capacitatea institutională si administrativă a agentiilor pentru dezvoltare regională de a îndeplini aceste activităti, precum si atributiile delegate de institutia/institutiile nationale sunt verificate prin unitătile de audit intern din cadrul fiecărei autorităti nationale de management si gestionare a programului respectiv.

(10) În scopul implementării programelor de dezvoltare regională, institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale si, după caz, institutiile nationale care implementează, la nivel regional, prin agentiile pentru dezvoltare regională, programe nationale, precum si oricare alte institutii nationale care deleagă prin contract atributii acestora prevăd, cu prioritate, sume în bugetele lor, într-o pozitie distinctă denumită Asistentă tehnică pentru implementarea programelor de dezvoltare regională.

(11) Cuantumul sumelor cu care sunt finantate activitătile contractate cu agentiile pentru dezvoltare regională se stabileste de comun acord între părti, în limita sumelor de la bugetul de stat cu această destinatie sau, după caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeană.

(12) Transferul acestor sume în contul agentiilor pentru dezvoltare regională se realizează conform clauzelor contractuale convenite între părti.

(13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agentiile pentru dezvoltare regională exclusiv pentru realizarea activitătilor prevăzute prin contract.

Art. 9. - Agentia pentru dezvoltare regională are următoarele atributii principale:

a) elaborează si propune consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare, strategia, planul si programele de dezvoltare regională, precum si planurile de gestionare a fondurilor;

b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regională si a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regională, cu respectarea legislatiei în vigoare, si răspunde fată de acesta pentru realizarea lor;

c) solicită institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale sume din Fondul national pentru dezvoltare regională, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare aprobate;

d) actionează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regională, pentru atragerea de resurse, în scopul îndeplinirii atributiilor sale;

e) asigură managementul tehnic si financiar al Fondului pentru dezvoltare regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională;

f) răspunde fată de consiliul pentru dezvoltare regională, fată de institutia/institutiile nationale cu care are încheiate contracte, precum si fată de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredintate;

g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regională proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regională în baza prioritătilor, criteriilor si a metodologiei elaborate de institutia natională responsabilă pentru dezvoltarea regională, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitatiilor organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională vor fi trimise spre avizare Consiliului national pentru dezvoltare regională; în cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regională si aprobate de Consiliul national pentru dezvoltare regională;

h) asigură si răspunde, pe baza contractelor încheiate cu institutiile nationale, de implementarea, monitorizarea tehnică si financiară si controlul executiei proiectelor finantate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională si/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor nationale, care se implementează la nivel regional prin agentia pentru dezvoltare regională; pentru atributiile delegate agentiilor pentru dezvoltare regională de către institutiile apartinând administratiei publice centrale sau locale, monitorizarea si controlul unor astfel de activităti se fac de către institutia care a delegat aceste atributii;

i) întocmeste rapoarte semestriale, precum si raportul anual de implementare referitor la activitătile derulate conform contractelor cu institutia natională cu atributii în domeniul dezvoltării regionale;

j) evidentiază stadiul, dificultătile de implementare, precum si impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regională si propune măsuri de îmbunătătire; rapoartele se aprobă în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regională si sunt transmise institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale;

k) realizează si asigură, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor si proiectelor de dezvoltare regională;

l) organizează si dezvoltă, cu sprijinul si sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regională, parteneriatele regionale si promovează la nivel regional cunoasterea politicilor si practicilor Uniunii Europene, precum si a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regională;

m) identifică si promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional si local, precum si proiecte de cooperare intraregională; promovează, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regională, regiunea si atragerea de investitii străine; dezvoltă colaborări cu organisme si institutii similare din Uniunea Europeană si participă la implementarea proiectelor internationale de interes regional si local;

n) elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri si cheltuieli destinate desfăsurării activitătilor prevăzute prin prezenta lege si le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regională;

o) asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului agentiei, desfăsurarea unei activităti independente si obiective, care dă asigurare si consiliere conducerii agentiei, pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor, perfectionând activitătile agentiei, ajutând-o să-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică si metodică, care evaluează si îmbunătăteste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului si a proceselor de administrare;

p) încheie si supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regională contracte, conventii, acorduri si protocoale, precum si alte documente similare încheiate cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;

q) îndeplineste obligatiile contractuale si răspunde pentru realizarea acestora, în conformitate cu criteriile si indicatorii de performantă stabiliti prin contractele încheiate în acest scop;

r) asigură, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regională;

s) participă în structurile parteneriale stabilite la nivel national, în comitetele si subcomitetele nationale, precum si în grupurile de lucru organizate de institutiile nationale responsabile pentru managementul si gestionarea programelor finantate de Uniunea Europeană;

t) elaborează propriul statut de organizare si functionare si îl supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regională;

u) îndeplineste atributiile privind elaborarea în parteneriat a Planului national de dezvoltare;

v) asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea si centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare regională.

Art. 10. - (1) Programele de dezvoltare regională si cheltuielile de functionare a agentiilor pentru dezvoltare regională se finantează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:

a) alocări de la Fondul national pentru dezvoltare regională;

b) contributii din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinatie prin bugetele respective;

c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană si de la alte organizatii internationale.

(2) Pentru managementul si implementarea programelor de dezvoltare regională, precum si pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor delegate de institutia natională cu atributii în acest domeniu, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate si încheiate pentru managementul tehnic si financiar al programelor de dezvoltare regională.

(3) Pentru implementarea programelor nationale prin agentiile pentru dezvoltare regională si/sau pentru îndeplinirea unor atributii delegate acestora de institutiile nationale, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate si încheiate cu institutiile respective pentru implementarea programelor nationale.

(4) Operatiunile financiare privind executarea programelor si/sau proiectelor finantate din fonduri publice se derulează de către agentiile pentru dezvoltare regională, prin unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

(5) Fondul pentru dezvoltare regională nu poate avea altă destinatie decât cea prevăzută de prezenta lege.

(6) Disponibilitătile înregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL IV

Structuri nationale pentru dezvoltare regională

 

Art. 11. - (1) Consiliul national pentru dezvoltare regională este structura natională de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea si implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională.

(2) Presedintele Consiliului national pentru dezvoltare regională este conducătorul institutiei nationale cu atributii în domeniul dezvoltării regionale si poate delega această functie.

(3) Consiliul national pentru dezvoltare regională are în componenta sa presedintii si vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regională si, la paritate cu numărul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin hotărâre a Guvernului, inclusiv presedintele.

(4) Înlocuirea unui membru al Consiliului national pentru dezvoltare regională se comunică, în timp util, institutiei care asigură presedintia Consiliului national pentru dezvoltare regională.

Art. 12. - Consiliul national pentru dezvoltare regională are următoarele atributii:

a) avizează politicile si strategia natională pentru dezvoltare regională, precum si Planul national de dezvoltare, care contine prioritătile si măsurile multianuale de finantare a obiectivelor nationale ale coeziunii economice si sociale;

b) aprobă criteriile si prioritătile privind utilizarea Fondului national pentru dezvoltare regională;

c) prezintă Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finantate din Fondul national pentru dezvoltare regională;

d) analizează utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regională din Fondul national pentru dezvoltare regională, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate si transmise de către consiliile pentru dezvoltare regională;

e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regională alocate României de către Uniunea Europeană în perioada de preaderare;

f) urmăreste realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activitătilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;

g) avizează proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regională si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regională, în cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel regional;

h) aprobă proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regională si aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională, pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regională, în cazul licitatiilor de proiecte organizate la nivel national;

i) analizează si aprobă rapoartele de activitate prezentate de către Comitetul National de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economică si socială, constituit în baza prevederilor Memorandumului de finantare PHARE, precum si propunerile înaintate de acest comitet.

Art. 13. - (1) Ministerul Integrării Europene, organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, este institutia care exercită, la nivel national, atributiile si responsabilitatea elaborării, promovării, coordonării, gestionării, implementării si monitorizării politicilor si strategiilor de dezvoltare regională din România, precum si a programelor de coeziune economică si socială.

(2) Ministerul Integrării Europene asigură secretariatul Consiliului national pentru dezvoltare regională.

Art. 14. - (1) Programele multianuale de dezvoltare regională se finantează din Fondul national pentru dezvoltare regională, constituit din sumele care se alocă, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distinctă pentru politica de dezvoltare regională.

(2) Fondul national pentru dezvoltare regională, administrat de Ministerul Integrării Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului.

(3) Fondul national pentru dezvoltare regională se constituie din:

a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevăzute într-o pozitie distinctă si care se alocă, prin hotărâre a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regională finantate numai de la bugetul de stat;

b) asistentă financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizatii internationale, bănci.

(4) Disponibilitătile înregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul national pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(5) Pentru finantarea cheltuielilor de asistentă tehnică necesare în vederea selectiei si monitorizării programelor si proiectelor de dezvoltare regională finantate exclusiv de la bugetul de stat, institutia natională cu atributii în domeniul managementului tehnic si financiar al acestor programe alocă un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective.

Art. 15. - (1) Institutul National de Statistică colectează din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentării si monitorizării politicilor de dezvoltare regională.

(2) Agentiile pentru dezvoltare regională colaborează cu directiile regionale de statistică, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentării si monitorizării politicilor de dezvoltare regională.

Art. 16. - Utilizarea pentru alte destinatii decât cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regională, pentru proiectele de dezvoltare regională si, după caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regională, inclusiv a sumelor de la bugetele institutiilor nationale si locale, care finantează activitătile agentiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constată si se sanctionează de către organele de control abilitate, potrivit legii.

Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aprobă, prin hotărâre, regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională.

(2) În termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regională îsi elaborează si aprobă propriul regulament de organizare si functionare.

Art. 18. - Regulamentele de organizare si functionare ale consiliilor pentru dezvoltare regională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national pentru dezvoltare regională se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 20. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, agentiile pentru dezvoltare regională îsi modifică corespunzător statutele proprii de organizare si functionare si le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regională.

Art. 21. - (1) Directorul agentiei pentru dezvoltare regională dispune măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare, referitoare la independenta auditorilor interni, care îsi desfăsoară activitatea în structurile agentiei; acesta nu poate delega această functie altor salariati; auditorii interni din cadrul agentiilor îsi exercită activitătile în conformitate cu legislatia natională, armonizată cu standardele internationale în domeniul auditului intern.

(2) Structura de audit intern, precum si auditorii nu pot fi implicati în nici una dintre activitătile manageriale, de control sau de executie, din cadrul agentiei pentru dezvoltare regională.

Art. 22. - (1) Personalul de decizie din cadrul agentiilor pentru dezvoltare regională nu poate fi implicat si nu poate desfăsura activităti care constituie conflict de interese cu atributiile de serviciu si nu poate fi asociat si detine actiuni sau părti sociale într-o societate comercială care beneficiază, sub orice formă, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agentii; în toate situatiile, personalul agentiei este obligat să respecte, indiferent de functia pe care o ocupă, actele normative în vigoare privind conflictul de interese.

(2) Personalul agentiei, inclusiv personalul din birourile judetene, indiferent de functia pe care o ocupă, nu poate exercita activităti în cadrul agentiei si nu poate fi numit sau reconfirmat în functii de decizie în cadrul acesteia, dacă a suferit condamnări penale definitive.

Art. 23. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 315.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regională în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind dezvoltarea regională în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 535.