MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

277. - Lege privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si  piscicole

 

486. - Decret pentru promulgarea Legii privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

282. - Lege privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată  a unor bunuri imobiliare

 

491. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri  imobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

33. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

34. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

35. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

36. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

37. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

38. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli, silvici si piscicoli, la libera lor initiativă, se pot asocia si constitui în grupuri de producători, cu personalitate juridică, bazate pe unitatea de interes si actiune a grupului, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole.

Art. 2. - Grupurile de producători sunt persoane juridice cu scop lucrativ si gestiune economică proprie, având dimensiunile si criteriile stabilite prin normele metodologice.

Art. 3. - (1) Grupurile de producători se conduc pe baza unui statut propriu aprobat de adunarea generală.

(2) Statutul-cadru al grupului de producători se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 4. - (1) Statul sprijină activitatea de constituire si functionare a grupurilor de producători, prin surse financiare interne si externe, în conditiile legii.

(2) Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finantare publică pentru aceeasi activitate.

Art. 5. - Obiectul de activitate al grupului de producători este:

a) stabilirea unei strategii de piată, în scopul echilibrării raportului cerere-ofertă, al eliminării marilor variatii de pret al produselor de piată, precum si al garantării unor venituri certe si echitabile producătorilor;

b) adaptarea în comun a structurii productiei la cerintele pietei;

c) stabilirea unor reguli unitare de productie, obligatorii pentru toti membrii producători ai grupului, prin care să se asigure un nivel de calitate a produselor, potrivit cerintelor pietei, precum si protectia si conservarea calitătii mediului;

d) elaborarea si aplicarea unitară a unor reguli comerciale specifice fiecărei categorii de produs sau grupe de produse;

e) comercializarea productiei membrilor grupului de producători.

Art. 6. - Produsele agricole, silvice si piscicole, pentru care se pot constitui grupuri de producători potrivit prezentei legi, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 7. - (1) Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol, silvic sau piscicol, care este detinător legal al bazei de productie si îsi declară în scris intentia de a comercializa productia agricolă, silvică ori piscicolă proprie, ca grup de producători, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acestuia.

(2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renuntând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată, pentru a conferi stabilitate grupului, se stabileste în functie de produs sau grupa de produse, prin actul constitutiv al grupului de producători.

Art. 8. - Membrii grupului de producători au următoarele îndatoriri:

a) să respecte si să aplice regulile adoptate de grupul de producători cu privire la productie si măsurile luate pentru protectia mediului;

b) să comercializeze, prin intermediul grupului de producători, întreaga productie destinată valorificării;

c) să achite obligatia financiară fată de grupul de producători;

d) să fie penalizati pentru neplata obligatiilor prevăzute prin statut.

Art. 9. - (1) Pentru recunoastere, grupul de producători solicită un aviz, după caz, directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare sau filialelor teritoriale ale Inspectiei Piscicole din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în a căror rază de competentă îsi au sediul administrativ.

(2) Avizele de recunoastere pentru grupurile de producători se înregistrează într-un registru special deschis de către autoritatea desemnată să le elibereze, conform specificului activitătii.

(3) Documentele necesare pentru obtinerea avizului de recunoastere se stabilesc prin normele metodologice.

Art. 10. - Grupurile de producători care valorifică două sau mai multe produse pot fi recunoscute dacă realizează cumulativ dimensiunile si criteriile stabilite.

Art. 11. - Grupurile de producători pot fuziona sau se pot diviza păstrându-si recunoasterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor si criteriilor stabilite.

Art. 12. - Avizul de recunoastere a grupului de producători poate fi retras de către autoritatea emitentă, printr-o decizie de retragere a recunoasterii grupului de producători, în următoarele cazuri:

a) nu mai are dimensiunea si nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoastere;

b) avizul de recunoastere a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitătii;

c) în activitatea sa, grupul de producători nu respectă dimensiunile si criteriile care au stat la baza eliberării avizului de recunoastere;

d) nu îsi respectă obligatiile fată de membrii grupului de producători.

Art. 13. - Modelul avizului de recunoastere si cel al deciziei de retragere a recunoasterii grupului de producători sunt aprobate prin normele metodologice.

Art. 14. - Grupul de producători care a beneficiat, conform art. 4, de sprijin financiar si a utilizat acest sprijin în alt scop decât cel pentru care i-a fost acordat este obligat la restituirea integrală a sprijinului financiar de care a beneficiat, inclusiv a dobânzilor legale aferente.

Art. 15. - (1) Responsabilitatea verificării îndeplinirii conditiilor de recunoastere a grupului de producători, precum si a modului de utilizare a sprijinului financiar revine personalului autoritătilor emitente desemnate pentru eliberarea avizului de recunoastere.

(2) Activitatea personalului mentionat la alin. (1) este controlată periodic de Directia de inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 16. - Grupurile de producători dispun de conducere, infrastructură si toate conditiile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute prin actul constitutiv.

Art. 17. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor emite normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 277.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind constituirea, recunoasterea si functionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice si piscicole, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 486.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobândirea unui drept de folosintă pe durată limitată a unor bunuri imobiliare.

Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei legi reglementează următoarele:

a) informatiile cu privire la continutul contractelor si la modalitătile de comunicare a acestor informatii;

b) procedurile si modalitătile de anulare, reziliere, rezolutiune sau denuntare unilaterală a contractului.

(2) Regimul juridic al contractelor încheiate în baza prezentei legi se completează cu dispozitiile din dreptul comun sau din legi speciale aplicabile, după caz.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au următoarele semnificatii:

a) contract privind dobândirea unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare, denumit în continuare contract - contractul sau grupul de contracte încheiat pentru o durată minimă de 3 ani, cu plata unui pret global, prin care, direct ori indirect, un drept real sau orice alt drept care priveste folosinta unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioadă determinată sau determinabilă a anului care nu poate fi mai mică de o săptămână, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept;

b) bun imobiliar - orice imobil sau parte a acestuia, cu destinatie de locuit, asupra căruia poartă dreptul care face obiectul contractului;

c) vânzător - orice persoană fizică sau juridică care, în cadrul activitătii sale profesionale si actionând în raporturile contractuale reglementate de prezenta lege, constituie, transferă sau se angajează să transfere dreptul reglementat ca obiect al contractului;

d) dobânditor - orice persoană fizică actionând în scopuri ce pot fi considerate că nu intră în sfera activitătii sale profesionale, căreia îi este transferat dreptul care face obiectul contractului sau în beneficiul căreia este constituit acest drept.

Art. 4. - (1) Vânzătorul este obligat să furnizeze oricărei persoane care solicită informatii despre bunul imobiliar un document care, în afara descrierii generale a bunului imobiliar, va oferi informatii concise si precise cel putin asupra elementelor prevăzute la lit. a)-g), i) si l) din anexa care face parte integrantă din prezenta lege, precum si asupra modului de obtinere a unor informatii complementare.

(2) Informatiile cuprinse în documentul prevăzut la alin. (1) sunt parte integrantă a contractului.

(3) Fără acordul expres al părtilor, modificarea informatiilor continute în documentul prevăzut la alin. (1) este permisă numai în situatia în care aceasta rezultă din cauze independente de vointa vânzătorului.

(4) Orice modificare a informatiilor prevăzute la alin. (1) va fi adusă la cunostintă dobânditorului înaintea momentului încheierii contractului. În contract vor fi mentionate în mod expres orice modificări ale informatiilor respective.

(5) Orice publicitate referitoare la bunul imobiliar în cauză va indica posibilitatea obtinerii documentului prevăzut la alin. (1), precum si locul de unde acesta poate fi obtinut.

Art. 5. - (1) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sanctiunea nulitătii absolute, si va cuprinde cel putin elementele obligatorii prevăzute în anexă. Actiunea în constatarea nulitătii poate fi introdusă de orice persoană interesată si se solutionează de instanta civilă competentă.

(2) Contractul si documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) se redactează, în mod obligatoriu, în limba română. Dacă dobânditorul este cetătean străin sau are resedinta în străinătate, contractul se va redacta si în limba sau în una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul căruia îsi are resedinta ori al cărui cetătean este dobânditorul, la alegerea acestuia, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunitătii Europene.

(3) Atunci când contractul nu a fost redactat, potrivit prevederilor alin. (2), în limba statului în care este situat bunul imobiliar, vânzătorul trebuie să furnizeze dobânditorului o traducere autorizată a contractului în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat, în cazul în care aceasta este o limbă oficială a Comunitătii Europene.

Art. 6. - (1) Complementar optiunilor aflate la dispozitia dobânditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, acesta are dreptul:

a) să denunte unilateral contractul, fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile calendaristice de la data semnării lui de ambele părti contractante sau de la data la care părtile au semnat un antecontract, după caz. Termenul de 10 zile se calculează potrivit dreptului comun;

b) în cazul în care contractul sau antecontractul nu contine informatiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 si 2, lit. h), i), k), l) si m) din anexă în momentul semnării de către cele două părti, să solicite anularea contractului, respectiv a antecontractului, în termen de 3 luni de la acest moment. Dacă în perioada celor 3 luni sunt furnizate aceste informatii, termenul în care dobânditorul poate denunta contractul prevăzut la lit. a) curge de la data la care ultima informatie i-a fost comunicată.

(2) Dacă la împlinirea termenului de 3 luni prevăzut la alin. (1) lit. b) dobânditorul nu si-a exercitat dreptul de a solicita anularea contractului si contractul încheiat nu include informatiile prevăzute la lit. a)-c), lit. d) pct. 1 si 2, lit. h), i), k), l) si m) din anexă, termenul de denuntare unilaterală a contractului prevăzut la alin. (1) lit. a) va curge din ziua următoare zilei în care a expirat termenul respectiv.

(3) În situatia în care dobânditorul doreste să îsi exercite drepturile prevăzute la alin. (1), acesta trebuie, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1), să notifice în scris persoana ale cărei date de identificare apar în contract, potrivit dreptului comun si procedurilor specificate în contract, conform lit. l) din anexă. Termenul limită va fi considerat respectat dacă notificarea scrisă este transmisă înaintea împlinirii acestuia.

(4) În situatia în care dobânditorul îsi exercită dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a), i se poate solicita să achite, atunci când este cazul, numai cheltuielile care, potrivit dispozitiilor dreptului comun, sunt rezultate ca urmare a încheierii si denuntării unilaterale a contractului si care corespund formalitătilor legale ce trebuie să fie finalizate înainte de împlinirea termenului respectiv. Acest tip de cheltuieli trebuie să fie mentionate în mod expres în contract.

(5) În situatia în care dobânditorul îsi exercită dreptul de anulare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta nu este obligat să achite sau să ramburseze cheltuielile ocazionate.

Art. 7. - Clauzele contractuale prin care este solicitată dobânditorului plata în avans a oricărei sume, înainte de împlinirea termenului în care acesta îsi poate exercita dreptul de denuntare unilaterală a contractului, sunt nule de drept.

Art. 8. - În situatia în care pretul contractului este acoperit în tot sau în parte de un credit acordat dobânditorului de către vânzător sau de un tert, în baza unui contract încheiat între tert si vânzător, contractul de creditare va fi reziliat fără penalităti si dobânzi pentru dobânditor, în situatia în care acesta îsi exercită dreptul de denuntare unilaterală a contractului prevăzut la art. 6.

Art. 9. - Dreptul dobânditorului de denuntare unilaterală a contractului nu poate fi limitat de nici o clauză contractuală sau întelegere între părti, acestea fiind considerate nule de drept. Orice clauză prin care dobânditorul renuntă la drepturile pe care i le conferă prezenta lege sau prin care vânzătorul este exonerat de răspunderile ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi este nulă de drept.

Art. 10. - Atunci când bunul imobiliar asupra căruia poartă dreptul care face obiectul contractului este situat în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, iar legea aplicabilă contractului nu este conformă reglementărilor comunitare privind protectia dobânditorilor în cazul contractelor cu privire la dreptul real sau orice alt drept privind folosinta pe durată limitată asupra bunurilor imobile, dobânditorul beneficiază în mod obligatoriu de protectia conferită de prezenta lege.

Art. 11. - Drepturile si obligatiile rezultate din contractele încheiate în temeiul prezentei legi pot fi înstrăinate către terti, în conditiile legii.

Art. 12. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispozitiile Codului civil, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contin dispozitii contrare.

Art. 13. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 14. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 4 si art. 5 alin. (2) si (3) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.

(2) Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, caz în care amenda este de la 30.000.000 lei la 150.000.000 lei.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Dispozitiile art. 28 si 29 nu sunt aplicabile.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane cu functii de control împuternicite din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 24 din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Controlul respectării dispozitiilor prezentei ordonante se face de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.”

Art. 16. - Prezenta lege transpune Directiva 94/47/CE privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp partial a unor bunuri imobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L280 din 29 octombrie 1994.

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

 

Elementele obligatorii minime ale contractelor

 

a) numele si domiciliul si, după caz, denumirea sau sediul părtilor contractante, inclusiv informatii specifice referitoare la calitatea juridică pe care vânzătorul o are la momentul încheierii contractului, precum si identitatea si domiciliul proprietarului;

b) natura exactă a dreptului care reprezintă obiectul contractului si o clauză prin care se stabilesc conditiile de exercitare a acelui drept pe teritoriul statului în care bunul sau bunurile imobiliare în cauză sunt situate si dacă respectivele conditii au fost îndeplinite ori, în caz contrar, ce conditii mai trebuie îndeplinite;

c) când bunul imobiliar este determinat, se va face o descriere exactă a acestuia si a localizării;

d) în situatia în care bunul imobiliar se află în constructie:

1. stadiul de realizare a imobilului;

2. termenul rezonabil la care se preconizează finalizarea bunului imobiliar;

3. dacă este vorba de un bun imobiliar determinat, numărul autorizatiei de constructie, denumirea si adresa exactă ale autoritătii emitente;

4. stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare care fac bunul imobiliar pe deplin functional (alimentare cu gaze naturale, electricitate, canalizare, apă si conexiuni telefonice);

5. garantia privind finalizarea bunului imobiliar sau garantia privind rambursarea oricărei plăti efectuate în situatia în care imobilul nu este terminat si modalitătile de aplicare a acestor garantii, după caz;

e) serviciile la care dobânditorul are sau va avea acces si conditiile în care îi sunt permise (electricitate, apă, întretinere, salubritate);

f) facilităti comune, cum sunt: bazine de înot, saună etc., la care dobânditorul are sau poate avea acces si, după caz, în ce conditii îi sunt permise;

g) principiile în baza cărora se vor organiza reparatiile si întretinerea proprietătii imobiliare, administrarea, precum si gestionarea acesteia;

h) perioada exactă în care drepturile rezultate din contract pot fi exercitate si, după caz, durata contractului;

data la care dobânditorul poate începe să îsi exercite drepturile contractuale;

i) pretul ce va fi plătit de dobânditor pentru exercitarea drepturilor contractuale; o estimare a sumei ce va fi plătită de către dobânditor pentru folosirea facilitătilor comune si a serviciilor; baza pentru calcularea valorii taxelor referitoare la ocuparea imobilului, taxele legale obligatorii (taxe si cotizatii) si cheltuieli administrative (gestionarea/administrarea, întretinerea si reparatiile imobilului);

j) o clauză care reglementează faptul că din achizitionarea/administrarea imobilului nu vor rezulta alte costuri, taxe sau obligatii decât cele specificate în contract;

k) dacă este sau nu este posibil a folosi, a participa la un sistem privind schimbul sau revânzarea drepturilor contractuale, precum si orice costuri pe care le implică un sistem de schimb sau de revânzare care va fi organizat de către vânzător ori de către un tert desemnat de el în contract;

l) informatii privind dreptul de reziliere, anulare sau denuntare unilaterală a contractului si indicatii privind persoana căreia i se va notifica rezilierea, anularea sau denuntarea unilaterală a contractului, specificând, de asemenea, modalitătile în care pot fi făcute asemenea notificări; indicatii precise asupra naturii si valorii costurilor pe care dobânditorul va trebui să le plătească conform art. 6 alin. (4) din lege, dacă îsi exercită dreptul de denuntare unilaterală a contractului; dacă este cazul, informatii privind modalitătile de reziliere a contractului de credit aferent contractului în cauză, în eventualitatea anulării sau denuntării unilaterale a acestuia;

m) data si locul semnării contractului de fiecare parte.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 491.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Constantin Bălălău, ales în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, apartinând Grupului parlamentar al P.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 29 iunie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 33.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Victor Andrei - Grupul parlamentar al P.R.M., în Circumscriptia electorală nr. 38 Tulcea, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Gheorghe Bunduc.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 34.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Iosif Balint - Grupul parlamentar al P.R.M., în Circumscriptia electorală nr. 29 Neamt, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Dumitru Badea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Tiberiu Simion Buza - Grupul parlamentar al P.N.L., în Circumscriptia electorală nr. 34 Sibiu, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Fabini Herman Armeniu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Vasile Ofileanu - Grupul parlamentar al P.R.M., în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Corneliu Bichinet.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Teodor Maghiar, ales în Circumscriptia electorală nr. 15 Bihor, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., si declară vacant locul de senator detinut de acesta, începând cu data de 29 iunie 2004.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 38.