MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 581         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

293. - Lege privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

513. - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează Statutul functionarului public din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate fac parte din institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului si constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administratiei penitenciare.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si functionează în subordinea Ministerului Justitiei.

(3) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Administratia Natională a Penitenciarelor este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici civili cu statut special si din personal încadrat pe baza contractului individual de muncă.

(2) Statutul special al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare este conferit de natura atributiilor de serviciu care implică îndatoriri si riscuri deosebite. În exercitarea atributiilor de pază, escortare si supraveghere a persoanelor private de libertate, precum si în alte situatii temeinic justificate, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare foloseste, în conditiile legii, tehnica, mijloacele si armamentul din dotare.

(3) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, încadrat în functii pe baza contractului individual de muncă, are calitatea de salariat, fiind supus legislatiei muncii.

Art. 4. - (1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfăsoară în interesul comunitătii si al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competentelor stabilite prin lege.

(2) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este obligat să respecte drepturile si libertătile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tării, prevederile reglementărilor interne si să îndeplinească ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

Art. 5. - Exercitarea functiei publice din sistemul administratiei penitenciare se conduce după următoarele principii:

a) supunerea deplină fată de lege;

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în conditiile prevăzute de lege;

c) egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitătii profesionale;

d) responsabilitate si impartialitate;

e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societătii;

f) eficientă în utilizarea resurselor;

g) ierarhia organizatorică si functională.

Art. 6. - (1) Valorile etice în sistemul administratiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenta, receptivitatea si responsabilitatea profesională.

(2) Pentru personalul aflat în serviciul său, administratia penitenciară va stabili si promova modele de comportament care să includă valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională si în relatiile cu cetătenii.

 

CAPITOLUL II

Structura carierei functionarului public din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 7. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare sunt debutanti sau definitivi.

Art. 8.- Functionarii publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o functie publică în Administratia Natională a Penitenciarelor sau unitătile subordonate, până la definitivare.

Art. 9. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se împart în două categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare, după cum urmează:

a) categoria A - Corpul ofiterilor - cuprinde functionari publici cu studii superioare;

b) categoria B - Corpul agentilor - cuprinde functionari publici cu studii gimnaziale, profesionale, liceale sau postliceale. (2) Categoriile de functionari publici din sistemul administratiei penitenciare se împart pe corpuri si grade profesionale, după cum urmează:

A. Corpul ofiterilor:

a) inspector general sef;

b) inspector general principal;

c) inspector general;

d) inspector sef principal;

e) inspector sef;

f) subinspector sef;

g) inspector principal;

h) inspector;

i) subinspector.

B. Corpul agentilor:

a) agent sef principal;

b) agent sef;

c) agent sef adjunct;

d) agent principal;

e) agent.

(3) Gradele profesionale de inspector general sef, inspector general principal, inspector general, inspector sef principal, inspector sef si subinspector sef pot fi obtinute numai de functionari publici cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, emise de institutii acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 10. - (1) În sistemul administratiei penitenciare sunt utilizate următoarele functii: functii publice de conducere si de executie specifice sistemului administratiei penitenciare si functii de executie de specialitate specifice altor sectoare de activitate sau comune sectorului bugetar.

(2) Functiile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului si se diferentiază prin categorie, grad profesional si coeficient de ierarhizare. Celelalte functii pentru sistemul administratiei penitenciare se aprobă de ministrul justitiei, potrivit legii.

(3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se subordonează sefilor ierarhici.

 

CAPITOLUL III

Selectionarea si numirea în functie.

Evaluarea si avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

SECTIUNEA 1

Conditii de selectionare

 

Art. 11. - Pot avea calitatea de functionar public din sistemul administratiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc conditiile de studii si vechime prevăzute de lege;

d) au capacitate deplină de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea functiei;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată, pentru săvârsirea unei infractiuni.

 

SECTIUNEA a 2-a

Numirea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 12. - Administratia Natională a Penitenciarelor, în procesul de selectie a functionarilor publici, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională si de transparentă.

Art. 13. - Pentru admiterea în sistemul administratiei penitenciare, persoanele care urmează să fie numite în functii publice sunt selectionate prin concurs organizat de Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile din subordinea acesteia, în limita posturilor vacante.

Art. 14. - Conditiile de participare la concurs, organizarea si desfăsurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 15. - (1) Numirea în functii publice de executie a candidatilor reusiti la concurs se face, de regulă, ca functionari publici debutanti, cu o perioadă de stagiu.

(2) Perioada de stagiu este de un an si constituie vechime în muncă si în specialitate.

(3) Activitatea desfăsurată în institutiile de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională constituie vechime utilă pentru încadrarea ca functionar public definitiv în conditiile prezentei legi.

(4) La numirea în functie, atribuirea gradului profesional se realizează în functie de pregătire si de vechimea în specialitate corespunzătoare studiilor absolvite, în raport cu cerintele postului, în conditiile prezentei legi.

Art. 16. - Functionarii publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare au obligatia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de specializare organizate de Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 17. - (1) După efectuarea perioadei de stagiu, activitatea functionarului public debutant din sistemul administratiei penitenciare este evaluată de seful ierarhic, care propune sau nu definitivarea în functie.

(2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de sefii ierarhici, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, directorul unitătii din subordinea acesteia, emite decizie scrisă de numire a functionarului public debutant ca functionar public definitiv din sistemul administratiei penitenciare.

(3) Functionarul public debutant din sistemul administratiei penitenciare care, în urma evaluării, nu corespunde functiei, este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează conform art. 57 lit. c).

Art. 18. - Regulile de organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevăzute la art. 16 si a evaluării pentru definitivarea în functie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 19. - (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, numit functionar public definitiv, depune jurământul de credintă în fata directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, directorilor unitătilor din subordinea acesteia, în prezenta a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit functionarul public definitiv, iar celălalt, un alt functionar public definitiv.

(2) Continutul jurământului de credintă este cel prevăzut de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(3) Procesul-verbal în care s-a consemnat jurământul, semnat de functionarul public definitiv, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unitătii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 20. - Numirea în functiile publice de director general, director general adjunct si director în sistemul administratiei penitenciare se dispune prin ordin al ministrului justitiei, iar în celelalte functii de conducere, precum si în functiile de executie din Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate, prin decizia directorului general sau a directorilor unitătilor subordonate, potrivit competentelor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Evaluarea activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 21. - Evaluarea activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administratia Natională a Penitenciarelor si aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 22. - (1) Conducătorii de compartimente din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate sunt obligati să completeze si să noteze anual, în fisa de evaluare a activitătii, performantele profesionale individuale obtinute în anul precedent de fiecare functionar public din subordine.

(2) Calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activitătii sunt “exceptional”, “foarte bun”, “bun”, “satisfăcător” si “nesatisfăcător”.

Art. 23. - (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare notat cu “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” nu poate fi avansat în functie sau grad profesional în anul următor.

(2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare care a fost notat cu “nesatisfăcător” va fi trecut, cu acordul acestuia, într-o functie inferioară, de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unitătii din subordinea acesteia. Functionarul public care nu acceptă trecerea în functia inferioară va fi eliberat din functia pe care o detine.

(3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare notati cu calificativul “nesatisfăcător”, în anul următor trecerii într-o functie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi eliberati din functie, în temeiul art. 57 lit. c).

 

SECTIUNEA a 4-a

Avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 24. - (1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obtinute la evaluarea activitătii profesionale, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care ocupă functii de executie au dreptul de a avansa în functie ori grad profesional.

(2) Avansarea în functii publice superioare de executie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege se face, după caz, pe bază de concurs sau examen, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare.

(3) Avansarea în gradele profesionale se face de către:

a) Presedintele României, pentru inspector general sef,

inspector general principal si inspector general, la propunerea ministrului justitiei;

b) ministrul justitiei, pentru ceilalti ofiteri, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

c) directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru agenti, la propunerea directorilor unitătilor subordonate.

(4) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional detinut si dacă au fost apreciati în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu calificativul de “foarte bun” sau “exceptional”.

(5) Pentru obtinerea gradelor profesionale de inspector general sef, inspector general principal si inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

Art. 25. - Stagiul minim în gradele profesionale este:

A. Corpul ofiterilor

a) inspector general principal 2 ani;

b) inspector general 2 ani;

c) inspector sef principal 3 ani;

d) inspector sef 3 ani;

e) subinspector sef 4 ani;

f) inspector principal 3 ani;

g) inspector 3 ani;

h) subinspector 4 ani.

B. Corpul agentilor

a) agent sef 5 ani;

b) agent sef adjunct 5 ani;

c) agent principal 5 ani;

d) agent 5 ani.

Art. 26. - (1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiasi categorii se face în ordinea ierarhică a gradelor, în raport cu nevoile si posibilitătile existente, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul justitiei.

(2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare cu gradul de inspector sef principal, inspector general, inspector general principal, care a dobândit titlul stiintific de doctor în specialitatea functiei pe care o detine sau într-o specialitate înrudită este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (5).

Art. 27. - (1) Avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare într-o categorie superioară se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare, dacă cei în cauză îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Acordarea gradului profesional functionarilor publici prevăzuti la alin. (1) se face în functie de nivelul studiilor absolvite si de vechimea în specialitate, conform legii.

Art. 28. - Avansarea în functii de conducere se face prin ordin sau decizie, potrivit competentelor prevăzute la art. 20.

Art. 29.-Metodologia privind avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se elaborează de Administratia Natională a Penitenciarelor si se aprobă de ministrul justitiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Pregătirea si perfectionarea profesională a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 30. - Pregătirea si perfectionarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se face pe baza cerintelor generale ale practicii administratiei penitenciare si a cerintelor specifice necesare îndeplinirii atributiilor de serviciu corespunzătoare functiilor din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 31. - (1) Metodologia de organizare si desfăsurare a pregătirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(2) În cazurile în care pregătirea si perfectionarea profesională se desfăsoară în altă localitate decât cea de domiciliu, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute de prezenta lege.

Art. 32. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care urmează o formă de pregătire sau perfectionare profesională cu o durată ce depăseste 3 luni si care primesc, în această perioadă, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel putin 5 ani în sistemul administratiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire sau perfectionare profesională.

Art. 33. - (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 32 este obligat să restituie cheltuielile de scolarizare, proportional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile functionarului public din sistemul administratiei penitenciare sau în cazul transferului în interesul serviciului.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si îndatoririle functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

SECTIUNEA 1

Drepturile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 34. - Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizatii, sporuri, precum si premii si prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător functiei îndeplinite, gradului profesional detinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanentă si, după caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit;

b) ajutoare si alte drepturi bănesti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă si echipament specific, alocatii pentru hrană, asistentă medicală si psihologică, medicamente si proteze, în mod gratuit, stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) locuinte de serviciu si de interventie, în conditiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite si concedii fără plată, în conditii stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f) o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă indemnizatia de concediu;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum si pentru alte situatii, în conditiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament si recuperare, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

i) pensii, în conditii stabilite prin lege specială;

j) indemnizatii de instalare, de mutare, de delegare sau detasare, precum si decontarea cheltuielilor de cazare, în conditiile stabilite de lege;

k) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităti si, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum si în alte situatii, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

l) încadrarea activitătii în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de muncă, potrivit legii;

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achizitionat personal, în conditiile legii;

n) asigurare de viată, sănătate si bunuri, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) tratament medical în străinătate pentru afectiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în tară, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) asistentă juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru fapte comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 35. - (1) Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale si culturale, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la asociere sindicală sau în alte organizatii profesionale, precum si la libertatea întrunirilor, în conditiile legii.

(2) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare îsi poate exercita drepturile prevăzute la alin. (1), cu conditia garantării drepturilor detinutilor si a sigurantei asezămintelor de detentie.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) personalul aflat de serviciu sau în misiune.

Art. 36. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare vor fi sprijiniti în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinte proprietate personală, în localitatea în care îsi are sediul unitatea la care sunt încadrati, din fondurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în conditiile legii.

(2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare care au o vechime în serviciu de cel putin 10 ani pot cumpăra locuinta de serviciu.

(3) Criteriile si conditiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) În conditiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poate înfiinta Casa de Credit a personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Art. 37. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare îsi păstrează, pe perioada delegării, detasării ori trecerii temporare în altă muncă, cu acordul acestora, după caz, functia, gradul si drepturile salariale avute anterior.

(2) Dacă drepturile salariale corespunzătoare functiei pe care este detasat sau, după caz, trecut temporar în altă muncă sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.

Art. 38. - (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, transferat în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îsi are domiciliul, beneficiază de următoarele drepturi:

a) locuintă de serviciu, dacă nu detine nici el, nici sotia/sotul, în proprietate personală o locuintă în localitatea în care se transferă; până la asigurarea locuintei de serviciu, beneficiază de compensarea lunară a chiriei, în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, încheiat în conditiile legii;

b) o indemnizatie de instalare, egală cu salariul de bază brut realizat la data transferării efective;

c) o indemnizatie egală cu 1/4 din salariul de bază brut realizat la data transferării efective, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv cu titularul dreptului;

d) decontarea cheltuielilor de transport pentru el si membrii familiei sale si pentru transportul mobilierului si al celorlalte obiecte ale gospodăriei;

e) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, acordat la cerere, în vederea mutării efective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, absolventi ai institutiilor de învătământ ale Ministerului Administratiei si Internelor – sectia penitenciare, Ministerului Justitiei si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care au fost repartizati în unităti situate în alte localităti decât cele de domiciliu, precum si sotului sau sotiei acestora.

Art. 39. - (1) Institutiile si organele specializate ale statului au obligatia de a acorda protectie, la cerere, functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viata, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(2) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, a unitătilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protectie împotriva amenintărilor, violentelor si faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea functiei sau în legătură cu aceasta.

Art. 40. - Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, în activitate ori pensionat, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistentă medicală, medicamente si proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, în conditiile legii.

Art. 41. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la despăgubiri în situatia în care au suferit, din culpa institutiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu.

Art. 42. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, functionarilor publici li se conferă ordine si medalii, potrivit legii.

(2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare decorati cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei îsi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile de muncă ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 43. - (1) Durata normală a timpului de lucru este, de regulă, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe săptămână.

(2) În cazul în care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilită prin dispozitii legale specifice, se vor aplica aceste dispozitii legale.

(3) Orele prestate de functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (3) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă, în scris, de seful ierarhic, fără a se putea depăsi 120 de ore anual. În cazuri exceptionale, se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credit si cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

Art. 44. - Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor si evidenta prezentei functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioară, elaborate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordinea acesteia.

Art. 45. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la măsuri de securitate si igienă a muncii si la echipament de protectie gratuit.

 

SECTIUNEA a 3-a

Îndatoririle functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 46. - Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are următoarele obligatii:

a) să cunoască si să respecte principiile generale prevăzute de Constitutie si de celelalte legi, precum si să apere valorile democratiei;

b) să respecte si să protejeze viata, sănătatea si demnitatea persoanelor private de libertate, a drepturilor si libertătilor acestora;

c) să împiedice orice actiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, nationalitate, sex, religie si opinie;

d) să execute, cu profesionalism si în termenul stabilit, dispozitiile date de conducătorii ierarhici;

e) să fie disciplinat, respectuos si corect fată de sefi, colegi sau subalterni;

f) să informeze conducătorii ierarhici si celelalte autorităti abilitate cu privire la infractiunile de care a luat cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de coruptie;

g) să manifeste preocupare si interes pentru perfectionarea nivelului de instruire profesională;

h) să păstreze secretul de stat si de serviciu, în conditiile legii, precum si confidentialitatea informatiilor sau documentelor care au acest caracter, în conditiile legii;

i) să se abtină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atributiilor ce îi revin;

j) să se conformeze dispozitiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct;

k) să respecte întocmai programul de muncă;

l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum si în afara acestuia, în situatii temeinic justificate;

m) să informeze seful ierarhic despre existenta unui conflict de interese privind exercitarea atributiilor de serviciu, în conditiile legii.

Art. 47. - Functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare le este interzis:

a) să detină orice altă functie publică sau privată pentru care sunt retribuiti, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învătământ, a activitătilor de cercetare stiintifică si creatie literar-artistică;

b) să exercite, la agenti economici, activităti cu scop lucrativ care au legătură cu atributiile functiilor publice pe care le detin si să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în legătură cu functia pe care o îndeplinesc;

c) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în asezămintele de detinere;

d) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, în considerarea calitătii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii;

e) să intervină pentru solutionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenta lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;

f) să recurgă la fortă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare, împotriva persoanelor private de libertate, în alte conditii decât cele expres prevăzute de lege.

Art. 48. - La acordarea primului grad profesional, la numirea si eliberarea dintr-o functie de conducere, precum si la încetarea raporturilor de serviciu, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este obligat să îsi declare averea, conform legii.

 

CAPITOLUL V

Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 49. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu.

(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se pot modifica sau suspenda ori pot înceta numai în cazurile si în conditiile prezentei legi.

(3) Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt de subordonare ierarhică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea raporturilor de serviciu

 

Art. 50. - (1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, care are calitatea de functionar public din sistemul administratiei penitenciare, poate fi delegat de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorii unitătilor din subordinea acesteia, să îndeplinească anumite activităti în interesul unitătii unde este încadrat, în aceeasi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an.

(2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi delegati mai mult de 60 de zile într-un an, cu acordul scris al acestora.

Art. 51. - (1) Detasarea personalului din sistemul administratiei penitenciare care are calitatea de functionar public se dispune în interesul institutiei publice în care urmează să-si desfăsoare activitatea, situată în aceeasi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 6 luni într-un an. Detasarea pe o perioadă mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui în cauză.

(2) Trecerea temporară în altă muncă se poate dispune fără acordul functionarului public din sistemul administratiei penitenciare în caz de fortă majoră, ca măsură de protectie a functionarului public din sistemul administratiei penitenciare ori ca sanctiune disciplinară.

 

SECTIUNEA a 3-a

Punerea la dispozitie si suspendarea din functie

 

Art. 52. - (1) În cazul în care împotriva functionarului public din sistemul administratiei penitenciare s-a început urmărirea penală, mentinerea sa în activitate se hotărăste după solutionarea definitivă a cauzei, cu exceptia situatiei în care a comis si alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obisnuită.

(2) Pe timpul urmăririi penale si al judecătii, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este pus la dispozitie.

Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare pus la dispozitie îndeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unitătii si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, si de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege.

(3) Pe perioada arestării preventive, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare este suspendat din functie. Pe timpul suspendării, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta lege.

(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 53. - (1) Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare se suspendă din functie dacă desfăsoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în conditiile legii.

(2) Raportul de serviciu se suspendă la initiativa functionarului public din sistemul administratiei penitenciare pentru desfăsurarea unei activităti în cadrul unor organisme sau institutii internationale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Încetarea raporturilor de serviciu

 

Art. 54. - Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare pot înceta prin:

a) demisie;

b) transfer;

c) eliberare din functie;

d) destituire din functie;

e) pensionare în conditiile legii;

f) deces.

Art. 55. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.

(2) Demisia produce efecte după 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă functionarul public în cauză si directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unitătii din subordinea acesteia, nu au convenit alt termen mai scurt.

(3) În cazul functiilor de conducere, demisia produce efecte după 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

(4) Functionarul public demisionar este obligat să-si continue activitatea până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

(5) Cu acordul conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, a unitătii din subordinea acesteia, functionarul public în cauză poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai până la împlinirea termenului de la care demisia produce efecte.

Art. 56. - (1) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi transferati, în interesul serviciului sau la cererea acestora, în aceeasi sau în altă functie publică, din alte unităti ale sistemului administratiei penitenciare sau în afara acestui sistem.

(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public din sistemul administratiei penitenciare care urmează să fie transferat.

(3) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare transferati în interesul serviciului în alte unităti din sistemul administratiei penitenciare, situate în alte localităti decât cele

unde îsi au domiciliul, beneficiază de drepturile prevăzute în prezenta lege.

Art. 57. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare pot fi eliberati din functiile publice pe care le detin, numai în următoarele cazuri:

a) se află într-una din situatiile prevăzute la art. 47 referitoare la interdictii;

b) unitatea s-a desfiintat ori a fost mutată în altă localitate, iar functionarul public nu acceptă să o urmeze;

c) sunt declarati necorespunzători din punct de vedere profesional, în conditiile prevăzute de prezenta lege;

d) unitatea îsi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi publice de natura celui ocupat de functionarul public în cauză, ca urmare a reorganizării, iar acesta refuză oferta conducerii unitătii de trecere în altă functie publică;

e) nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d).

Art. 58. - Destituirea din functie a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se dispune ca sanctiune disciplinară, în cazul săvârsirii unei abateri disciplinare, precum si în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească penală definitivă.

Art. 59. - (1) Încetarea raporturilor de serviciu, în toate situatiile prevăzute la art. 57 si 58, se dispune prin ordin sau decizie, potrivit competentelor prevăzute la art. 20.

(2) Împotriva ordinului sau deciziei prevăzute la alin. (1) se poate face plângere la instanta competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 60. - (1) Încălcarea cu vinovătie de către functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare, indiferent de functia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contraventională.

(2) Răspunderea penală, contraventională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârsită, dacă prin aceasta s-au încălcat si îndatoriri de serviciu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Abateri disciplinare

 

Art. 61. - Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportarea necorespunzătoare la serviciu, în familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probitătii profesionale sau prestigiului institutiei;

b) neglijenta manifestată în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefii ierarhici sau de la autoritătile anume abilitate de lege;

c) întârzierea repetată sau nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

d) depăsirea atributiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător fată de persoanele private de libertate sau fată de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului;

e) absenta nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;

f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a perturba activitatea compartimentului de muncă;

g) producerea de pagube materiale unitătii din care face parte sau patrimoniului Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

h) încălcarea normelor privind confidentialitatea activitătii desfăsurate;

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credintă;

j) imixtiunea ilegală în activitatea altui functionar public;

k) interventia pentru influentarea solutionării unei cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane;

l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităti si interdictii;

m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertătilor publice si a drepturilor sindicale ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici fată de comiterea unor abateri disciplinare de către subordonati;

o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităti ce nu au legătură cu îndatoririle de serviciu.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sanctiuni disciplinare

 

Art. 62. - Pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, săvârsite de către functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare, poate fi aplicată una dintre următoarele sanctiuni disciplinare:

a) mustrarea scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare functiei ocupate cu 5-20%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni sau retragerea salariului de merit;

c) suspendarea dreptului de avansare în functie si grad pe o perioadă de la un an la 3 ani;

d) trecerea într-o functie imediat inferioară, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale, pe o perioadă de 6-12 luni;

e) revocarea din functia de conducere;

f) destituirea din functie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura aplicării sanctiunilor disciplinare

 

Art. 63. - (1) La individualizarea sanctiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârsită, gradul de vinovătie si consecintele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum si de existenta altor sanctiuni disciplinare.

(2) Sanctiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârsită de functionarul public în cauză si audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67.

(3) Audierea functionarului public se consemnează în scris, sub sanctiunea nulitătii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sanctiunea disciplinară poate fi aplicată.

(4) Sanctiunea disciplinară se aplică în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care persoanele competente să o aplice au luat cunostintă despre abaterea disciplinară, cu respectarea termenului de prescriptie prevăzut la art. 68.

Art. 64. - (1) Sanctiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct de către conducătorul compartimentului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, din cadrul unitătii din subordinea acesteia, în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public care a săvârsit abaterea disciplinară.

(2) Împotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), functionarul public în cauză poate face contestatie la directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, la conducătorul unitătii din subordinea acesteia, în termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii disciplinare aplicate.

(3) Pe baza propunerii comisiei de disciplină prevăzute la art. 67, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unitătii din subordinea acesteia, adoptă o decizie definitivă.

Art. 65. - Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) se aplică de ministrul justitiei, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unitătii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în functie de competentele prevăzute la art. 20.

Art. 66. - (1) Sanctiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competentelor prevăzute la art. 64 alin. (1) si art. 65, care se comunică functionarului public sanctionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

(2) Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicată se poate adresa instantei de judecată competente, potrivit legii.

Art. 67. - (1) Comisiile de disciplină se constituie în Administratia Natională a Penitenciarelor si în fiecare unitate din subordinea acesteia si au competenta de a efectua cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere disciplinară si de a propune sanctiunea disciplinară ce urmează să fie aplicată persoanei în cauză.

(2) Modul de organizare si desfăsurare a activitătii comisiilor de disciplină se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Prescriptia si radierea sanctiunilor disciplinare

 

Art. 68. - Aplicarea sanctiunilor disciplinare functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, pentru faptele care constituie abateri, conform prevederilor prezentei legi, se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârsirii faptelor.

Art. 69. - (1) Sanctiunile disciplinare aplicate se radiază de drept în termen de un an de la aplicare, dacă functionarul public sanctionat nu a mai săvârsit o abatere disciplinară în această perioadă.

(2) Radierea sanctiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

 

SECTIUNEA a 6-a

Răspunderea patrimonială

 

Art. 70. - (1) Răspunderea patrimonială a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se angajează în următoarele situatii:

a) pentru pagubele produse cu vinovătie în patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, după caz, al unitătilor din subordinea acesteia;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;

c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau si care nu mai pot fi restituite în natură, precum si a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit.

(2) Recuperarea prejudiciului cauzat prin oricare din situatiile prevăzute la alin. (1) se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 71. - (1) Numărul maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei.

(2) Statele de functii si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare se aprobă de către ministrul justitiei.

(3) Atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin fisele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentului Statut si ale Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 72. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu mentinerea drepturilor câstigate anterior, după cum urmează:

A. Ofiteri:

a) sublocotenent - subinspector;

b) locotenent - inspector;

c) căpitan - inspector principal;

d) maior - subinspector sef;

e) locotenent colonel - inspector sef;

f) colonel - inspector sef principal;

g) general de brigadă - inspector general;

h) general maior - inspector general principal;

i) general locotenent - inspector general sef;

B. Agenti:

a) maistru militar cls. a IV-a

si sergent major - agent;

b) maistru militar cls. a III-a

si plutonier - agent principal;

c) maistru militar cls. a II-a

si plutonier major - agent sef adjunct;

d) maistru militar cls. I

si plutonier adjutant - agent sef;

e) maistru militar principal

si plutonier adjutant sef - agent sef principal.

(2) Personalul militar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, are o vechime în grad egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 25, va fi avansat în gradul profesional următor celui echivalent dacă functia pe care este încadrat, în statul de organizare si functionare, este prevăzută cu gradul profesional superior celui pe care îl are, a fost apreciat cu calificativul “foarte bun” sau “exceptional” si nu a fost judecat în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.

(3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si unitătilor din subordinea acesteia se trec în rezervă, în conditiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si se numesc functionari publici în sistemul administratiei penitenciare.

(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordinea acesteia care are atributii similare cu personalul prevăzut la alin. (3) si îndeplineste conditiile prezentei legi va dobândi calitatea de functionar public în sistemul administratiei penitenciare.

(5) Personalul numit în functii publice va depune jurământul de credintă, potrivit art. 19 alin. (1).

Art. 73. - (1) Personalul preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordinea acesteia va fi numit în functii echivalente celor detinute anterior.

(2) Personalul numit în functii publice, care nu îndeplineste conditiile de studii si nu le definitivează în termen de 5 ani, va fi încadrat în categorii corespunzătoare studiilor pe care le are.

Art. 74. - Prevederile prezentei legi se aplică si cadrelor militare în activitate din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control ale activitătii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii în legătură cu activitatea administratiei penitenciare.

Art. 75. - (1) Cadrele militare trecute în rezervă, potrivit art. 72 alin. (3), pot solicita înscrierea la pensia militară de stat, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au o vechime în muncă de minimum 20 de ani, din care cel putin 10 ani în calitate de cadru militar;

b) au vârsta de cel putin 45 de ani.

(2) La încetarea activitătii, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, în conditiile legii.

(3) Stabilirea si plata pensiei militare de stat se fac de către organele specializate, potrivit legii.

(4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiază de ajutorul care se acordă potrivit dispozitiilor legale aplicabile cadrelor militare din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, la pensionarea acestora.

Art. 76. - În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile din subordinea acesteia vor lua măsuri de întocmire a carnetelor de muncă si a formelor necesare eliberării documentelor militare care atestă calitatea de cadru militar în rezervă.

Art. 77. - Se proclamă ziua de 29 iunie “Ziua personalului din sistemul administratiei penitenciare”.

Art. 78. - Conditiile privind salarizarea si pensionarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se stabilesc prin lege, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 79. - (1) Până la adoptarea legii privind salarizarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Până la adoptarea legii privind pensiile functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.

Art. 80. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 81. - Dispozitiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, precum si cu cele din legislatia muncii.

Art. 82. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Administratia Natională a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare, care se aprobă prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt îndeplinite de Directia Generală a Penitenciarelor.

Art. 83. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 293.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 513.