MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 582         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

308. - Lege privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

528. - Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

311. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

531. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

312. - Lege privind Statutul Băncii Nationale a României

 

532. - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul Băncii Nationale a României

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

12. - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

13. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

129. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit I. GH. DUCA FUNDULEA

 

130. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ARMONIA DRAGALINA

 

131. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL MODELU

 

132. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Exercitarea profesiei de medic dentist

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplică activitătilor de medic dentist exercitate în România în regim salarial si/sau independent.

Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercită, pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară, după cum urmează:

a) cetăteni ai statului român;

b) cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul si descendentii de gradul I aflati în întretinerea unui cetătean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), care desfăsoară legal activităti salariate sau nesalariate pe teritoriul României, indiferent de cetătenia lor;

d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de către unul din statele prevăzute la lit. b).

Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, expresiile folosite au următoarea semnificatie:

a) medici dentisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene – persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati în situatiile prevăzute la art. 2 lit. c) si d);

b) stat membru de origine sau de provenientă - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;

c) stat membru gazdă - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinând Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.

(2) Prin titlu oficial de calificare în medicina dentară se întelege:

a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberată de către o institutie de învătământ superior din domeniul medicinii dentare, acreditată din România;

b) certificatul de specialist în una din specialitătile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, eliberat de Ministerul Sănătătii;

c) certificatul de medic specialist stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătătii;

d) certificatul de medic primar în una din specialitătile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, eliberat de Ministerul Sănătătii;

e) certificatul de medic primar stomatologie generală, eliberat de Ministerul Sănătătii;

f) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentară, eliberate conform normelor Uniunii Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinând Spatiului Economic European sau de către Confederatia Elvetiană;

g) diploma, certificatul sau un alt titlu în medicina dentară dobândite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de România.

Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare în medicina dentară obtinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinând Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivalează potrivit legii.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare în medicina dentară care au fost recunoscute de unul din aceste state.

Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sănătătii publice si a individului prin activităti de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfăsurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din România.

(2) Natura acestor activităti încadrează profesia de medic dentist în rândul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitătile acordate de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) În exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fată de fiinta umană. Independenta profesională conferă medicului dentist dreptul de initiativă si decizie în exercitarea actului medico-dentar si deplina răspundere a acestuia.

(2) Medicul dentist nu este functionar public în timpul exercitării profesiei, prin natura umanitară si liberală a acesteia.

Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată si/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) În vederea accesului la una din activitătile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati, în caz de prestare temporară de servicii, de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din România.

Art. 8. - (1) La primirea ca membru în Colegiul Medicilor Dentisti din România, medicul dentist va depune următorul jurământ:

“O dată admis printre membrii profesiei de medic dentist:

Mă angajez solemn să-mi consacru viata în slujba umanitătii;

Voi păstra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;

Voi exercita profesia cu constiintă si demnitate;

Sănătatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacră;

Voi păstra secretele încredintate de pacienti chiar si după decesul acestora;

Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei;

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;

Voi păstra respectul deplin pentru viata umană de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitătii.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!”

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si:

a) medicilor dentisti cetăteni români stabiliti în străinătate;

b) medicilor dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România si care doresc să profeseze;

c) medicilor dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state si care solicită intrarea în profesie în România.

(3) Medicii dentisti prevăzuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune jurământul în limba română sau în una din limbile de circulatie din Uniunea Europeană.

Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 2 care îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin un titlu oficial de calificare în medicina dentară;

b) nu se găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;

c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România sau sunt înregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din România;

d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.

(2) Medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României, exercită profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetăteni români membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însusite, după cum urmează:

a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experientă profesională, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generală si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generală;

b) medic dentist specialist în una din specialitătile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală;

c) medic dentist primar în una din specialitătile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală.

(2) Până la însusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se află în pregătire de rezidentiat, exercită activitătile profesionale în calitate de medici stomatologi.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si cetătenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare în medicina dentară si care exercită profesia în România.

(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România pot desfăsura activităti de medicină dentară conform pregătirii profesionale în sistemul national de asigurări sociale de sănătate sau/si în sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practică medico-dentară independentă sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.

Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitării profesiei de medic dentist se realizează de către Ministerul Sănătătii si Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumite în continuare autorităti competente române.

Art. 12. - (1) În cazul în care un medic dentist îsi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situatie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din România va reatesta competenta profesională a acestuia în vederea reluării activitătii medico-dentare.

(2) Procedura privind modalitătile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si medicilor dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul României.

Art. 13. - (1) Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are această calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din România, prin presedintele colegiului teritorial sau al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, este în drept să exercite actiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare si autoritătile competente pentru urmărirea si trimiterea în judecată a persoanelor care îsi atribuie sau care întrebuintează fără drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practică în mod ilegal medicina dentară.

(3) Actiunea penală împotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România cu privire la fapte ce au legătură cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune în miscare cu înstiintarea prealabilă a colegiului teritorial al cărui membru este medicul dentist respectiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Nedemnităti si incompatibilităti

 

Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:

a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitătii sau vietii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;

b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:

a) calitatea de angajat ori colaborator al unitătilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică dentară;

b) calitatea de comerciant;

c) orice ocupatie de natură a aduce atingere demnitătii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;

d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă;

e) folosirea cu bună stiintă a cunostintelor medico-dentare în defavoarea sănătătii pacientului sau în scop criminal.

(2) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau autorităti/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituită pentru fiecare caz în parte si alcătuită din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a), b) sau e). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate.

(3) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România si dreptul de exercitare a profesiei.

(4) În termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat să anunte colegiul al cărui membru este.

 

SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea exercitării profesiei de medic dentist

 

Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, după obtinerea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pe baza autorizatiei de liberă practică acordate de Ministerul Sănătătii, până la aderarea României la Uniunea Europeană, după care această competentă trece în responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Autorizatia de liberă practică are valabilitate pe toată durata de exercitare a profesiei în cazul în care nu intervin situatiile prevăzute la art. 12 si 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de liberă practică.

(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se obtine pe baza următoarelor acte:

a) titlurile oficiale de calificare în medicina dentară prevăzute de lege;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate;

d) declaratie pe proprie răspundere privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 si 15.

(4) Colegiul Medicilor Dentisti din România va comunica, din oficiu, în termen de 5 zile, Ministerului Sănătătii o copie a certificatului eliberat.

(5) Medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România exercită profesia pe baza documentelor emise de autoritătile competente române conform art. 20 si în conditiile prevăzute la art. 34.

(6) În caz de prestare temporară de servicii pe teritoriul României, medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de liberă practică a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Accesul la activitătile de medic dentist pe durata prestării serviciilor se face conform prevederilor art. 23.

Art. 17. - (1) Medicii dentisti au dreptul la pensie pentru munca depusă si limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani femeile si 65 de ani bărbatii, cu exceptia doctorilor în medicină, care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii. Mentinerea în activitate peste aceste vârste în unitătile sanitare publice se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetătorii stiintifici gradul I si II, cu pregătire de bază de medic dentist, pot continua, la cerere, activitatea până la vârsta de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii.

Mentinerea în activitate în unitătile sanitare publice după împlinirea acestor vârste se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) beneficiază, la cerere, de pensie anticipată si, respectiv, de pensie anticipată partială, în conditiile prevăzute de legislatia asigurărilor sociale de stat.

(4) Exercitarea profesiei de medic dentist în unitătile sanitare din sectorul privat peste limitele de vârstă prevăzute la alin. (1) si (2) se face cu reînnoirea anuală a avizului Colegiului Medicilor Dentisti si a certificatului de sănătate.

(5) Medicii dentisti din reteaua sanitară publică care au împlinit vârsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani bărbatii - nu pot detine functia de director general, director general adjunct si director în cadrul Ministerului Sănătătii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, al directiilor de sănătate publică teritoriale, în cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate si nici functia de director general si director general adjunct de spital, cu exceptia celor de la spitalele clinice si institutele de cercetare.

(6) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea

profesională, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii. Aceste prevederi se aplică si medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligati să îsi întrerupă studiile o anumită perioadă, obtinându-si licenta cu întârziere, ori celor care au fost împiedicati să îsi reia activitatea profesională. Mentinerea în activitate până la aceste vârste, precum si exercitarea ulterioară a profesiei se fac cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1) si, respectiv, alin. (4).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist în România de către medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

 

Art. 18. - În vederea primului acces la una din activitătile profesionale, medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritătilor competente române certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenientă sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.

Art. 19. - (1) Pentru accesul la una din activitătile medico-dentare sau pentru exercitiul acesteia, medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritătilor competente române certificatul de sănătate fizică si psihică, eliberat de statul membru de origine sau de provenientă.

(2) În situatia în care pentru accesul si exercitiul activitătii prevăzute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenientă nu impune o astfel de cerintă si, în consecintă, nu emite cetătenilor săi un astfel de document, autoritătile competente române acceptă din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sănătate.

Art. 20. - (1) Solicitările medicilor dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul în România la una din activitătile prevăzute la art. 5 se solutionează de către Ministerul Sănătătii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România, în termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către cel interesat.

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele documente:

a) documentul de identitate;

b) diploma de medic stomatolog obtinută în România, diploma de medic dentist obtinută sau, după caz, recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetării în cazul diplomelor obtinute într-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul din statele membre enumerate;

c) în cazul medicilor dentisti specialisti, si diploma, certificatul sau titlul care atestă specializarea în una din specialitătile de medicină dentară prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală sau de normele Uniunii Europene, după caz;

d) certificatul de sănătate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de origine sau de provenientă;

e) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenientă sau, în lipsa acestuia, un act echivalent emis de acel stat, în cazul în care intrarea în profesie se face în România.

(3) Deciziile autoritătilor competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.

(4) În situatiile prevăzute la art. 21, cererea de reexaminare suspendă termenul legal de solutionare.

Autoritătile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situatii.

Art. 21. - (1) Atunci când autoritătile competente române au cunostintă de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic dentist în România, comise de medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii în România si în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de origine sau de provenientă al celor în cauză.

(2) Autoritătile competente române comunică statului membru gazdă informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum si cu privire la sanctiunile penale interesând exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitării profesiei în România.

(3) Autoritătile competente române analizează informatiile transmise de statul membru gazdă, cu privire la faptele grave si precise comise de medicii dentisti cetăteni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă si în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activitătii profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic dentist în acel stat. Autoritătile competente române decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le întreprind în situatiile pentru care au fost sesizate si comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecintele care rezultă cu privire la atestatele si documentele pe care le-au emis în cazurile respective.

(4) Autoritătile competente române asigură confidentialitatea informatiilor transmise.

Art. 22. - Documentele prevăzute la art. 18, 19 si 21 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare

 

Art. 23. - (1) Medicii dentisti, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state, sunt exceptati de la obligatia înscrierii în Colegiul Medicilor Dentisti din România, precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci când solicită accesul la una din activitătile de medic dentist în vederea prestării temporare de servicii medico-dentare în România.

(2) Acestia sunt înregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din România pe durata prestării serviciilor respective, în vederea aplicării prevederilor art. 27.

(3) Exercitiul activitătilor de medic dentist, în aceste situatii, se face în concordantă cu celelalte drepturi si obligatii prevăzute de lege pentru medicii dentisti cetăteni români.

(4) Atunci când pe durata prestării temporare de servicii medico-dentare în România persoanele prevăzute la alin. (1) încalcă dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, autoritătile competente române informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliti.

Art. 24. - (1) Prestarea temporară de servicii medico-dentare în România de către medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai

Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state se face pe baza următoarelor documente:

a) declaratia prealabilă adresată autoritătilor competente române de către solicitant, în care se precizează durata de prestare, natura si locul de desfăsurare a acestor activităti.

În cazurile de urgentă, declaratia poate fi făcută în termen de maximum 7 zile de la încetarea prestării acestor activităti;

b) dovada prin care autoritătile competente ale statului membru de origine sau provenientă atestă că solicitantul exercită legal activitătile respective pe teritoriul acelui stat;

c) dovada prin care autoritătile competente ale statului membru de origine sau provenientă atestă că solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri de medic dentist prevăzute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitătilor în cauză.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 12 luni de la data emiterii.

Art. 25. - (1) În caz de prestare temporară a serviciilor care antrenează deplasarea prestatorului în România, medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în unul din aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevăzută de legislatia asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a informa în prealabil Casa Natională de Asigurări de Sănătate asupra serviciilor pe care urmează să le presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgentă, în termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.

Art. 26. - Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autoritătile competente române vor retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) eliberate medicilor dentisti cetăteni români, precum si medicilor dentisti care întrunesc conditiile prevăzute la art. 2 lit. b)-d), stabiliti în România, în cazul în care acestora li se aplică sanctiunile prevăzute de prezenta lege care atrag retragerea dreptului de liberă practică a profesiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medico-dentare

 

Art. 27. - Medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, în timpul exercitării profesiei în România încalcă dispozitiile, legile si regulamentele profesiei, răspund potrivit legii.

Art. 28. - (1) Medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia de medic dentist în România au dreptul de a atasa la titlul profesional prevăzut la art. 10 titlul legal de formare obtinut în statul membru de origine sau de provenientă, în limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu în măsura în care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi însotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.

(2) Dacă titlul respectiv de formare desemnează în România o pregătire complementară neînsusită de beneficiar, acesta va utiliza în exercitiul profesiei forma corespunzătoare a titlului indicată de autoritătile competente române.

Art. 29. - (1) Medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si care exercită profesia în

România, au obligatia de a se informa la autoritătile competente cu privire la legislatia din domeniul sănătătii, domeniul securitătii sociale, precum si cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.

(2) În vederea furnizării informatiilor prevăzute la alin. (1), autoritătile române competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativă.

 

CAPITOLUL III

Înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

SECTIUNEA 1

Caracteristici generale

 

Art. 30. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se înfiintează, se organizează si functionează ca organizatie profesională a medicilor dentisti, de interes public, apolitică si fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, având ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitării profesiei de medic dentist.

(2) Colegiul Medicilor Dentisti din România are autonomie institutională si îsi exercită atributiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, actionând pentru dezvoltarea profesiei si a prestigiului ei în cadrul vietii sociale.

(3) Colegiul Medicilor Dentisti din România cuprinde toti medicii dentisti, cetăteni români si cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România, care exercită profesia de medic dentist în conditiile prezentei legi.

Art. 31. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România se înfiintează, se organizează si functionează pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

(2) Între Colegiul Medicilor Dentisti din România si colegiile teritoriale există raporturi de autonomie functională, organizatorică si financiară.

(3) Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din România este în municipiul Bucuresti.

(4) Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile dobândite în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 32. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din România are următoarele atributii generale:

a) asigură aplicarea legilor si regulamentelor care privesc exercitiul profesiei de medic dentist;

b) apără demnitatea si promovează drepturile si interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea si independenta profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei;

c) asigură respectarea de către medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fată de bolnav si de sănătatea publică;

d) elaborează si adoptă Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România si Codul deontologic al medicului dentist, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;

e) controlează si supraveghează modul de exercitare a profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitară în care se desfăsoară, precum si aplicarea legilor si regulamentelor specifice;

f) avizează eliberarea autorizatiei de liberă practică a medicinii dentare;

g) reprezintă pe membrii săi în relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale si cu sindicatele;

h) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practică medico-dentară independentă;

i) stabileste si reglementează regimul de publicitate a activitătilor medico-dentare;

j) asigură cadrul necesar desfăsurării unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;

k) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenta profesională a medicilor dentisti si dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar;

l) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea reglementărilor din domeniul medico-dentar sau al asigurărilor sociale de sănătate;

m) actionează, alături de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca în unitătile medico-dentare publice si particulare (cabinete, policlinici, spitale) să fie asigurată calitatea actului medico-dentar;

n) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională si de deontologie medico-dentară si a cazurilor de malpraxis, în calitate de organ de jurisdictie profesională;

o) sprijină institutiile si actiunile de asistentă medico- socială pentru medicii dentisti si familiile lor;

p) promovează relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;

q) în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România functionează comisii care reprezintă specialitătile medicinii dentare prevăzute în Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, elaborat de Ministerul Sănătătii;

r) reprezintă medicii dentisti cu practică independentă care desfăsoară activităti medico-dentare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În acest sens va organiza o comisie care va negocia prevederile contractului-cadru anual cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Ministerul Sănătătii;

s) avizează autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private, în functie de necesarul de medici dentisti dintr-un teritoriu, si se pronuntă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea

interzicerii instalării si functionării acestora, tinând seama de exercitarea activitătii medicinii dentare în concordantă cu competenta profesională a medicului dentist, de dotarea tehnică, precum si de respectarea normelor de igienă;

t) stabileste, în functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională pentru membrii săi;

u) colaborează cu Ordinul Asistentilor Medicali din România în ceea ce priveste activitatea profesională a tehnicienilor dentari si asistentilor medicali care desfăsoară activitate în medicina dentară;

v) realizează si editează, pentru toti membrii săi, Ghidul de bună practică a medicinii dentare;

w) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activitătii profesionale de către medicii cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.

(2) În domeniul formării profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din România are următoarele atributii:

a) colaborează cu Ministerul Educatiei si Cercetării si Ministerul Sănătătii la stabilirea numărului anual de locuri în facultătile de medicină dentară acreditate;

b) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Ministerul Educatiei si Cercetării la educatia continuă, specializarea si pregătirea profesională postuniversitară a medicilor dentisti;

c) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs si la elaborarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală;

d) organizează forme de educatie medicală continuă si de ridicare a gradului de competentă profesională a membrilor săi;

e) urmăreste realizarea orelor de educatie medicală continuă necesare reavizării la 5 ani a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România. Orele de educatie medicală continuă acumulate în perioada anterioară înfiintării Colegiului Medicilor Dentisti din România rămân valabile;

f) sustine activitatea si dezvoltarea cercetării stiintifice si organizează manifestări stiintifice în domeniul medicinii dentare.

Art. 33. - În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentisti din România, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune în justitie în nume propriu sau în numele membrilor săi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 34. - (1) În vederea exercitării profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetăteni români si medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti în România au obligatia să se înscrie în Colegiul Medicilor Dentisti din România.

(2) Calitatea de membru este dovedită prin certificatul de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din România, care se eliberează la înscrierea în corpul profesional.

(3) Înscrierea în Colegiul Medicilor Dentisti din România si eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) si d) si au depus jurământul prevăzut la art. 8.

(4) Depunerea jurământului se va mentiona în certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România si medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în unul din aceste state si care prestează temporar servicii medico-dentare în România, cu respectarea prevederilor alin. (3).

(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt înscrisi în Registrul unic al medicilor dentisti care se află la Colegiul Medicilor Dentisti din România si care se publică periodic.

(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România toti medicii dentisti înscrisi până la această dată în Colegiul Medicilor din România.

Art. 35. - (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România, care din motive obiective întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calitătii de membru pe acea durată.

(2) Pe durata suspendării la cerere a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România se suspendă obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.

(3) Întreruperea exercitării profesiei de medic dentist pe o durată mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 36. - Medicii dentisti cetăteni români si medicii dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti în România, care doresc să exercite profesia se înscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din România la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să îsi desfăsoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

 

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

Art. 37. - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România au următoarele drepturi:

a) dreptul să aleagă si să fie alesi în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) dreptul să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din România si să primească informatiile solicitate;

c) dreptul să participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din România si să fie informati în timp util despre aceasta;

d) dreptul să folosească, împreună cu membrii săi de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din România si ale colegiilor teritoriale;

e) dreptul să poarte însemnele Colegiului Medicilor Dentisti din România;

f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;

g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite atât personal, cât si prin membrii lor de familie;

h) medicii dentisti încadrati în unitătile sanitare publice, finantate de la bugetul de stat, beneficiază de asistentă medicală gratuită si medicamente gratuite atât personal, cât si pentru membrii lor de familie.

Art. 38. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt următoarele:

a) să facă dovada cunoasterii normelor de deontologie profesională si a celor care reglementează organizarea si functionarea corpului profesional. Modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) să respecte dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România si regulamentele profesiei;

c) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredintate în calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;

d) să participe la manifestările initiate de organele de conducere, la activitătile profesionale ori de pregătire profesională initiate ori organizate de către organele de conducere nationale sau locale;

e) să participe la sedintele ori adunările la care au fost convocati;

f) să execute cu bună-credintă sarcinile care decurg din hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România;

g) să se abtină de la deliberările organelor de conducere în care sunt alesi, în cazul în care, în îndeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

h) să păstreze secretul profesional;

i) să păstreze în cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate în organele de conducere;

j) să respecte normele, principiile si îndatoririle deontologiei medicale;

k) să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

l) să achite în termenul stabilit cotizatia datorată în calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

m) să rezolve litigiile cu alti membri, în primul rând, prin mediere de către comisiile organizate în acest scop în cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România;

n) să execute cu bună-credintă atributiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, în colegiile judetene sau în Colegiul municipiului Bucuresti.

Art. 39. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, ce decurg din calitatea lor specială de medici dentisti, sunt:

a) să respecte si să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;

b) să nu aducă prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) să acorde cu promptitudine si neconditionat îngrijirile medico-dentare de urgentă, ca o îndatorire fundamentală profesională si civică;

d) să actioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea cresterii gradului de pregătire profesională;

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semnează;

f) să respecte drepturile pacientilor.

Art. 40. - (1) În vederea cresterii gradului de pregătire profesională si asigurării unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati să efectueze un număr de cursuri de pregătire si alte forme de educatie medicală continuă si informare în domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor Dentisti din România. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor Dentisti din România.

(2) Medicilor dentisti care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educatie medicală continuă stabilit de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România li se suspendă dreptul de liberă practică până la realizarea numărului de credite respectiv.

 

SECTIUNEA a 5-a

Organizare si functionare

 

A. Organizarea la nivel teritorial

 

Art. 41. - Colegiul Medicilor Dentisti din România este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 42. - Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generală, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.

Art. 43. - (1) Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Dentisti din România are un număr de membri proportional cu numărul medicilor dentisti înscrisi în evidentă. Norma de reprezentare este de un membru la 30 de medici dentisti înscrisi, alesi de adunarea generală judeteană.

(2) Acolo unde numărul membrilor înscrisi este mai mic de 250, se pot înfiinta filiale teritoriale prin asocierea medicilor dentisti din judete limitrofe.

Art. 44. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii săi un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier.

(2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:

a) functia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional;

b) functia de director executiv si de director executiv adjunct al directiei de sănătate publică;

c) functii de demnitate publică sau asimilate acestora, precum si functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătătii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie, directiilor de sănătate publică teritoriale, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si al caselor judetene de asigurări de sănătate.

(3) Adunarea generală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, alege o comisie de cenzori care va functiona în mod independent de biroul executiv.

Art. 45. - (1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de adunarea generală a medicilor dentisti din România, cu posibilitatea de a fi realesi maximum 3 mandate.

(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum 2/3 din numărul total al medicilor dentisti înscrisi. În cazul în care această proportie nu poate fi întrunită, la interval de 2 săptămâni se organizează o nouă adunare generală, în cadrul căreia se procedează la alegerea membrilor, indiferent de numărul de participanti.

(3) Membrii primului consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o durată de 2 ani.

Art. 46. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste la convocarea presedintelui, în sedinte ordinare, la interval de 2 luni. În mod exceptional, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat în sedinte extraordinare. Între sedinte, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigură activitatea permanentă a acestuia.

(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti, se adoptă în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Art. 47. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercită atributiile prevăzute de lege, date în competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, prin regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) În vederea exercitării atributiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul municipiului Bucuresti, îsi desfăsoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectivă, pe domenii de activitate sau pe specialităti ale medicinii dentare, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

B. Organizarea la nivel national

Art. 48. - Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din România, la nivel national, se exercită de către:

a) Adunarea generală natională;

b) Consiliul national;

c) Biroul executiv.

Art. 49. - (1) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcătuită din reprezentanti alesi de adunarea generală din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.

(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală natională este de:

a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri înscrisi;

b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri înscrisi;

c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri înscrisi;

d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri înscrisi;

e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri înscrisi;

f) un reprezentant la 100 de membri înscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al municipiului Bucuresti.

(3) Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România se întruneste anual.

Art. 50. - (1) Adunarea generală natională adoptă Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România în prezenta a cel putin 2/3 din numărul reprezentantilor alesi.

(2) Deciziile Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România se adoptă cu majoritate simplă, în prezenta a cel putin 2/3 din numărul reprezentantilor alesi.

Art. 51. - Adunarea generală natională a Colegiului Medicilor Dentisti din România are următoarele atributii:

a) adoptă Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, cât si modificările lor ulterioare;

b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv;

c) dezbate si votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv si de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din România privind activitatea desfăsurată între sesiunile adunării generale;

d) revocă din functie membrii alesi în cazul în care, în urma prezentării rapoartelor, nu se obtine, prin votul delegatilor prezenti, majoritatea simplă pozitivă;

e) alege comisia de cenzori;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

g) dezbate si votează raportul Comisiei de cenzori;

h) stabileste valoarea cotizatiei anuale si raportul dintre cotizatia cuvenită Consiliului national si colegiilor teritoriale;

i) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România pe termen scurt, mediu si lung;

j) atributiile adunărilor generale judetene si a municipiului Bucuresti sunt identice cu cele ale adunării generale pe tară.

Art. 52. - (1) Între sesiunile Adunării generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din România este condus de Consiliul national.

(2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România este alcătuit din: un reprezentant al fiecărui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si câte un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrală cu retea sanitară proprie.

(3) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se întruneste legal în prezenta a cel putin 2/3 din numărul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).

Art. 53. - Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se adoptă în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 54. - Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România sunt următoarele:

a) elaborează Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

b) fixează cotizatia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din această cotizatie care trebuie virată către Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

c) gestionează bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din România si poate să initieze si să subventioneze actiuni interesând profesiunea de medic dentist, actiuni de întrajutorare;

d) controlează si coordonează activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controlează gestiunea acestora;

e) solutionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestatiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii;

f) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală;

g) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României;

h) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;

i) stabileste sistemul de credite de educatie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfectionare profesională a medicilor dentisti;

j) colaborează cu Ministerul Sănătătii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul României;

k) stabileste conditiile privind desfăsurarea de către cabinetele si unitătile medico-dentare a publicitătii si aprobă continutul materialului publicitar.

Art. 55. - În cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România functionează mai multe comisii al căror număr, competente, precum si regulament de functionare sunt stabilite de către acesta.

Art. 56. - (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din România asigură activitatea permanentă a acestuia, în conformitate cu legea si regulamentele proprii.

(2) Biroul executiv este alcătuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general si un contabil.

Art. 57. - (1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România participă, în colaborare cu Ministerul Sănătătii, la elaborarea tuturor programelor de sănătate si a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.

(2) La negocierea anuală a contractului-cadru pentru specialitatea medicină dentară, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România reprezintă medicii dentisti aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.

Art. 58. - (1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o functie de conducere în biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplineste functia respectivă, cu mentinerea locului de muncă.

(2) Persoana aflată în situatia prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în muncă pe perioada exercitării functiei respective.

(3) Remunerarea persoanelor care exercită functii de conducere în biroul executiv central sau local este stabilită prin vot, cu majoritate simplă, de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

 

SECTIUNEA a 6-a

Răspunderea disciplinară

 

Art. 59. - (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, precum si pentru orice fapte săvârsite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Prin comisia de deontologie si disciplină si, după caz, prin comisiile de specialitate, care functionează în cadrul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ale Consiliului national, Colegiul Medicilor Dentisti din România judecă litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor dentisti. Comisiile de deontologie si disciplină se constituie si functionează pe baza regulamentului aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România cu respectarea principiului privind egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare si a principiului contradictorialitătii.

Art. 60. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România, care încalcă jurământul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de medic dentist si nu respectă Codul deontologic al medicului dentist, răspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre următoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România;

e) retragerea calitătii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România si propunerea către Ministerul Sănătătii pentru retragerea autorizatiei de liberă practică a profesiei de medic dentist.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) se aplică de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România numai după efectuarea unei expertize de specialitate de către o comisie alcătuită din cel putin 5 specialisti, din specialitatea persoanei în cauză, aprobată de consiliu, la propunerea comisiilor de specialitate.

(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătătii si, după caz, reprezentantului legal al cabinetului sau persoanei juridice cu care medicul dentist sanctionat a încheiat contractul de muncă si care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de liberă practică a profesiei de medic dentist si cu privire la contractul de muncă.

(5) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România solutionează contestatiile formulate împotriva deciziilor consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la abaterile medicilor dentisti de la normele de deontologie.

Art. 61. - (1) Împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. a)-d) se poate introduce contestatie la Comisia superioară de deontologie si disciplină, care functionează în cadrul Consiliului national, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

(2) Împotriva sanctiunii prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. e), precum si împotriva deciziilor Comisiei superioare de deontologie si disciplină adoptate potrivit alin. (1) se poate introduce contestatie la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi desfăsoară activitatea medicul dentist sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, respectiv a deciziei acestei comisii.

Art. 62. - Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din România, cât si a medicilor dentisti cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercită profesia în România, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contraventională sau patrimonială, conform prevederilor legale.

Art. 63. - După un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de liberă practică a medicinii dentare, medicul dentist în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.

 

SECTIUNEA a 7-a

Venituri si cheltuieli

 

Art. 64. - Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din România se constituie din:

a) taxa de înscriere;

b) cotizatiile lunare ale membrilor;

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;

d) donatii de la persoane fizice si juridice;

e) legate;

f) drepturi editoriale;

g) încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

h) fonduri rezultate din manifestările culturale si stiintifice;

i) alte surse.

Art. 65. - (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din România pe o perioadă de 6 luni si după atentionarea scrisă de către consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentisti din România se sanctionează cu suspendarea dreptului de liberă practică până la plata cotizatiei datorate si atrage plata unor penalităti de întârziere în cuantumul prevăzut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.

(2) Penalitătile de întârziere se vor aplica si colegiilor teritoriale care nu varsă partea de cotizatie stabilită de către Consiliul national.

Art. 66. - (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, precum si partea din aceasta care trebuie vărsată către forurile nationale se stabilesc de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

(2) Partea din cotizatie aferentă functionării Colegiului Medicilor Dentisti din România va fi virată, până cel mai târziu la sfârsitul lunii următoare celei pentru care a fost percepută cotizatia, înaintea oricăror altor plăti.

(3) Obligatia urmăririi si efectuării vărsării cotei aferente Consiliului national revine presedintelui consiliului teritorial.

Art. 67. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din România tarifele se stabilesc, după caz, de Consiliul national, respectiv de către consiliul colegiului teritorial.

Art. 68. - (1) Fondurile bănesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodăresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti, întrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor.

(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 69. - Ministerul Sănătătii si Colegiul Medicilor din România au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor Dentisti din România evidenta nominală a medicilor dentisti din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 70. - (1) Până la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Medicilor Dentisti din România, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile de înscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective.

(2) Autorizatiile de liberă practică eliberate anterior aparitiei prezentei legi rămân valabile pe perioada pentru care au fost eliberate, urmând a fi reînnoite de către Ministerul Sănătătii.

(3) Autorizatia de liberă practică reînnoită, conform alin. (2), cu noua titulatură de Autorizatie de liberă practică a medicinii dentare, va fi valabilă pe toată perioada de exercitare a profesiei, cu exceptia cazurilor în care intervine retragerea acesteia ca urmare a aplicării prevederilor art. 60 alin. (1) lit. e), alin. (3) si (4).

Art. 71. - (1) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnate de:

a) directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

b) filialele judetene si a municipiului Bucuresti ale asociatiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) comisiile judetene de stomatologie ale Colegiului Medicilor din România.

(2) Fiecare parte dintre cele prevăzute la alin. (1) îsi va desemna un număr egal de reprezentanti.

(3) Comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt alcătuite din 9 membri.

(4) La nivelul tării se va organiza o Comisie electorală centrală, constituită din:

a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii;

b) 3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) 3 reprezentanti ai Comisiei de stomatologie a Colegiului Medicilor din România;

d) câte un reprezentant, din partea fiecărui minister si institutie centrală cu retea sanitară proprie.

(5) Activitatea Comisiei electorale centrale constă în:

a) elaborarea Regulamentului electoral si urmărirea respectării acestuia;

b) organizarea în bune conditii a alegerilor locale si pe tară;

c) validarea alegerilor locale si pe tară.

(6) În scopul îndeplinirii atributiilor prevăzute de prezentul articol, Comisia electorală centrală, prin comisiile electorale judetene si a municipiului Bucuresti, va colecta cotizatiile lunare în avans pentru o perioadă de 6 luni.

(7) Activitatea Comisiei electorale centrale încetează o dată cu constituirea legală a primei adunări generale pe tară a Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 72. - Administratia publică locală, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va sprijini consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, cât si Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România, în vederea dobândirii în conditiile legii a spatiilor necesare desfăsurării activitătii, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 73. - Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociatie profesională medicală. Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din România pot face parte si din alte asociatii profesionale.

Art. 74. - Codul deontologic al medicului dentist, cu modificările si completările ulterioare, precum si deciziile Consiliului national adoptate în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 75. - (1) În vederea facilitării accesului la exercitiul profesiei de medic dentist pe teritoriul României, Ministerul Sănătătii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România, recunoaste calificările de medic dentist dobândite, în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiană, de către cetătenii acestor state, iar încadrarea acestora în muncă se face conform legii.

(2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiană cetătenilor acestora se elaborează de către Ministerul Sănătătii, în colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din România si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală se elaborează de către Ministerul Sănătătii si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 76. - Medicii dentisti trebuie să detină o asigurare de răspundere civilă pentru greseli în activitatea medico-dentară.

Art. 77. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 78. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 308.

 

ANEXĂ

 

Numele si prenumele medicului dentist: ..............................................................................

Data nasterii: ............................................................................…………………………..

Specialitatea si gradul profesional: .........................................................................…….…

Titlul stiintific: ............................................................................………………………….

Promotia: ............................................................................………………………………

Locul de muncă: ............................................................................……………………….

Adresa si numărul de telefon: ............................................................................………….

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 528.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) a punctului 1 se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în functie de conditiile locale specifice, autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot face exceptie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.”

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuti în anexa nr. 1. În privinta parametrilor prevăzuti în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calitătii apei potabile în programele de monitorizare si în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 8.”

3. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

...........................................................................................

(3) În cazul constatării situatiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere si întretinere a retelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autoritătii de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

b) autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.”

4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

“(11) Producătorii si distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate si finantarea monitorizării de audit si de control a calitătii apei potabile.

(12) Autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigură supravegherea si controlul monitorizării calitătii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerintele de calitate si nu creează riscuri pentru sănătatea publică.”

5. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

“(51) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calitătii apei, se face publică de către Ministerul Sănătătii.”

6. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Se pot utiliza si alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obtinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informatiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3.”

7. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.

8. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Autoritătile administratiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul si costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor si distribuitorilor de apă potabilă la cerintele prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Sănătătii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacitătilor de realizare a monitorizării de audit a calitătii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005.

............................................................................................

(4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă, vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 si 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu exceptia celor care vor obtine perioada de tranzitie.”

9. După articolul 14 se introduc articolele 141-143 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puturi de mică adâncime si captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă si analize de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcută aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineste conditiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor si pentru irigatii.

Art. 142. - Detinătorii si utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 141 au obligatia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe si să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

Art. 143. - Costurile de prelevare si analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă.”

10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.”

11. Anexele nr. 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 1

Parametrii de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici si indicatori.

2. Valorile si concentratiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 si 3.

 

Tabel 1 A

Parametrii microbiologici

 

Parametru

Valoare admisă

(număr /100ml)

Escherichia coli (E.coli)

0

Enterococi

0

 

Tabel 1 B

Parametrii microbiologici pentru apa comercializată în sticle sau alte recipiente

 

Parametru

Valoare admisă

Escherichia coli (E.coli)

0/250 ml

Enterococi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Număr de colonii la 22oC

100/ml

Număr de colonii la 37oC

20/ml

 

Tabel 2

Parametrii chimici

 

Parametru

Valoare

CMA

Unitate

de măsură

Acrilamidă1)

0,10

µg/l

Arsen

10

µg/l

Benzen

1,0

µg/l

Benz(a)piren

0,01

µg/l

Bor

1,0

mg/l

Bromati2)

10

µg/l

Cadmiu

5,0

µg/l

Clorură de vinil1)

0,50

µg/l

Cianuri totale

50

µg/l

Cianuri libere

10

µg/l

Crom total

50

µg/l

Cupru3),4)

0,1

mg/l

Dicloretan

3,0

µg/l

Epiclorhidrină1)

0,10

µg/l

Fluor

1,2

mg/l

Hidrocarburi policiclice aromatice5)

0,10

µg/l

Mercur

1,0

µg/l

Nichel3)

20

µg/l

Nitrati6)

50

mg/l

Nitriti6)

0,50

mg/l

Pesticide7),8)

0,10

µg/l

Pesticide 7),9)

Total

0,50

µg/l

Plumb3),10)

10

µg/l

Seleniu

10

µg/l

Stibiu

5,0

µg/l

Tetracloretan si Tricloretenă

(suma concentratiilor compusilor

specificati)

10

µg/l

Trihalometani11)

Total

(suma concentratiilor compusilor

specificati)

100

µg/l

 

NOTĂ:

1) Valoarea se referă la concentratia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificatiilor privind concentratia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Statiile de tratare vor notifica autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

2) Unde este posibil, valoarea concentratiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienta dezinfectiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromati o valoare de 25 µg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să tină seama si de frecventa concentratiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătătii.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reteaua de distributie are componente din cupru, cu respectarea celor mentionate la pct. 3.

5) Compusii specificati sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren.

6) Se va aplica următoarea formulă:

 

[nitrat]/ 50+ [nitrit]/3 1,

 

în care concentratiile de nitrati si nitriti sunt exprimate în mg/l.

7) Prin pesticide se întelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compusi înruditi (ca de ex.: regulatori de crestere) si metabolitii relevanti, produsii de degradare si de reactie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentratia se referă la fiecare compus individual.

Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor si heptaclor epoxid, concentratia maximă este 0,030 µg/l.

9) Prin Pesticide-Total se întelege suma tuturor compusilor individuali detectati si cuantificati în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 µg/l.

11) Concentratia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfectia.

Compusii individuali specificati sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.

Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) si d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 µg/l pentru concentratia totală a THM.

 

Tabel 3

Parametrii indicatori

 

Parametru

Valoare

CMA

Unitate

de măsură

Aluminiu

200

µg/l

Amoniu

0,50

mg/l

Bacterii coliforme1)

0

număr/100 ml

Carbon organic total

(COT)2)

Nici o modificare

 anormală

 

Cloruri3)

250

mg/l

Clostridium perfringens

(specia, inclusiv sporii)4)

0

număr/100 ml

Clor rezidual liber

0,50

mg/l

Conductivitate3)

2.500

µS cm-1 la 20ˇC

Culoare

Acceptabilă

consumatorilor si

nici o modificare

anormală

 

Duritate totală, minim

5

grade germane

Fier

200

µg/l

Gust

Acceptabil

consumatorilor si

nici o modificare

anormală

 

Mangan

50

µg/l

Miros

Acceptabil

consumatorilor si

nici o modificare

anormală

 

Număr de colonii

la 22°C

Nici o modificare

anormală

 

Număr de colonii

la 37°C

Nici o modificare

anormală

 

Oxidabilitate5)

5,0

mg O2/l

pH 3),6)

>- 6,5; <- 9,5

unităti de pH

Sodiu

200

mg/l

Sulfat3)

250

mg/l

Sulfuri si hidrogen sulfurat

100

µg/l

Turbiditate7)

<-5

UNT

Zinc

5.000

µg/l

Tritiu8),9)

100

Bq/l

Doza efectivă totală

de referintă9),10)

0,10

mSv/an

Activitatea alfa globală11)

0,1

Bq/l

Activitatea beta globală11)

1

Bq/l

 

NOTĂ:

1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafată sau mixtă, iar în situatia în care este decelat trebuie investigată si prezenta altor micro- organisme patogene, ca de ex.: criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

6) Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităti de pH. Pentru apa îmbuteliată care contine în mod natural sau este îmbogătită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafată nu se va depăsi 1,0 UNT (unităti nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfectie.

8) Frecventa, metodele si localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referintă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului si a radioactivitătii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situatia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referintă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunta la monitorizarea tritiului.

10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon si descendentii radonului. Frecventa, metodele si localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

11) Caracterizarea calitătii apei din punct de vedere al continutului radioactiv se face prin măsurarea activitătii alfa si beta globală. În cazul în care valoarea de referintă este depăsită, este necesară determinarea activitătii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile.

............................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIFICATII

pentru analiza parametrilor

 

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calitătii analitice si să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătătii pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme si [Escherichia coli (E. coli)] (ISO 9308-1)

Enterococi (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)

Numărul de colonii la 22oC (EN ISO 6222)

Numărul de colonii la 37oC (EN ISO 6222)

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44±1şC pentru 21±3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau rosu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

 

NOTĂ:

Compozitia mediului de agar m-PC este:

Mediu de bază

Triptoză 30 g

Extract de drojdie 20 g

Sucroză 5 g

Hidroclorit de L-cisteină 1 g

MgSO4 . 7H2O 0,1 g

Rosu de bromcresol 40 mg

Agar 15 g

Apă 1.000 ml

Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 si se autoclavează la 121şC timp de 15 minute. Se răceste si se adaugă:

D-cicloserină 400 mg

Polimixină-B sulfat 25 mg

Indosil-b-D-glucozid 60 mg

0,5% solutie sterilizată si filtrată de difosfat de fenoftaleină 20 ml

4,5% FeCl3.6H2O filtrată si sterilizată 2 ml.

 

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performantă:

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel putin o concentratie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametrii caracteristicile de performantă specificate sunt: acuratetea, precizia, si limita de detectie:

 

Parametru

Acuratetea

%

din CMA1)

Precizia

%

din CMA2)

Limita de detectie

%

din CMA3)

Acrilamidăa)

10

10

10

Aluminiu

10

10

10

Amoniu

10

10

10

Arsen

25

25

25

Benzen

25

25

25

Benz(a)piren

10

10

10

Bor

10

10

10

Bromati

10

10

10

Cadmiu

10

10

10

Cloruri

10

10

10

Clorură de vinila)

 

 

 

Conductivitate

10

10

10

Crom

10

10

10

Cianuri totale

10

10

10

Cianuri libere

10

10

10

Cupru4)

10

10

10

1,2-dicloreten

25

25

10

Epiclorhidrinăa)

 

 

 

Fluor

10

10

10

Hidrocarburi policiclice

aromatice5)

25

25

25

Mangan

10

10

10

Mercur

10

10

10

Nichel

10

10

10

Nitrati

10

10

10

Nitriti

10

10

10

Oxidabilitate6)

25

25

25

Pesticide7)

25

25

25

Plumb

10

10

10

Seleniu

10

10

10

Sodiu

10

10

10

Stibiu

25

25

25

Sulfat

10

10

10

Tetracloretan8)

25

25

10

Tricloretenă8)

25

25

10

Trihalometani5) - Total

25

25

10

 

a) Conditii: controlul concentratiei conform specificatiei de productie.

 

NOTĂ:

1) Acuratetea este eroarea sistematică si este exprimată ca diferenta dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate si valoarea adevărată (conform definitiei standardului ISO 5725).

2) Precizia este eroarea aleatoare si este exprimată ca deviatia standard a dispersiei rezultatelor fată de o valoare medie (conform definitiei standardului ISO 5725).

3) Limita de detectie este considerată a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviatia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă continând o concentratie mică a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviatia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performantă se aplică individual pentru substantele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100şC în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7) Caracteristicile de performantă se aplică individual pentru fiecare pesticid si depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detectie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performantă se aplică individual pentru substantele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentratia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentratie egală cu CMA, cu o acuratete si o precizie de 0,2 unităti de pH.

3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performantele metodelor de analiză:

- Carbon organic total

- Culoare

- Gust

- Miros

- Turbiditate*)

 


*) Pentru monitorizarea turbiditătii în apa de suprafată tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel putin concentratii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratete si o precizie de 25%.”

 

Art. II. - Planurile de conformare prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 vor fi întocmite de către producătorii si distribuitorii de apă potabilă în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi.

Art. III. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor va centraliza planurile de conformare prevăzute la art. II, incluzând calendarul si costul activitătilor, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor va monitoriza si va controla implementarea planurilor de conformare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 311.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 531.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Statutul Băncii Nationale a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Statutul legal

 

(1) Banca Natională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică.

(2) Banca Natională a României este o institutie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucuresti si poate avea sucursale si agentii atât în municipiul Bucuresti, cât si în alte localităti din tară.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivul fundamental si principalele atributii

 

(1) Obiectivul fundamental al Băncii Nationale a României este asigurarea si mentinerea stabilitătii preturilor.

(2) Principalele atributii ale Băncii Nationale a României sunt:

a) elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb;

b) autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentială a institutiilor de credit, promovarea si monitorizarea bunei functionări a sistemelor de plăti pentru asigurarea stabilitătii financiare;

c) emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

d) stabilirea regimului valutar si supravegherea respectării acestuia;

e) administrarea rezervelor internationale ale României.

(3) Banca Natională a României sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea si mentinerea stabilitătii preturilor.

 

ARTICOLUL 3

Colaborarea cu alte autorităti

 

(1) În îndeplinirea atributiilor, Banca Natională a României si membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritătile publice sau de la orice altă institutie sau autoritate.

(2) Orice proiect de act normativ al autoritătilor publice centrale, care priveste domeniile în care Banca Natională a României are atributii, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Nationale a României. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.

(3) Banca Natională a României colaborează cu Ministerul Finantelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget.

(4) Pentru necesitătile proprii, Banca Natională a României elaborează studii si analize privind moneda, cursul de schimb, creditul si operatiunile sistemelor de plăti si ale institutiilor de credit.

(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care România este parte, Banca Natională a României colaborează cu autoritătile din tară si din străinătate prin furnizarea de informatii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod compatibil cu prezenta lege.

(6) În scopul aplicării prevederilor din legislatia privind activitatea bancară, referitoare la colaborarea cu autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, Banca Natională a României va asigura conditiile necesare pentru realizarea schimbului de informatii cu aceste autorităti. Informatiile care vor fi furnizate autoritătilor competente din statele membre vor face obiectul cerintelor referitoare la secretul profesional, prevăzute la art. 52 alin. (1).

(7) Banca Natională a României poate încheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informatii si cu autoritătile competente din terte tări sau cu alte autorităti sau organisme din terte tări, prevăzute la alin. (8), în conditiile în care informatiile furnizate sunt supuse unor cerinte referitoare la păstrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informatii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor care le revin autoritătilor si organismelor respective în domeniul supravegherii. Informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritătii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.

(8) În exercitarea functiei de supraveghere, Banca Natională a României va asigura schimbul de informatii cu:

a) autoritătile responsabile cu supravegherea altor institutii financiare si a societătilor de asigurări si autoritătile responsabile cu supravegherea pietelor financiare din România si din statele membre;

b) organismele si institutiile, din România si din statele membre, implicate în falimentul si lichidarea institutiilor de credit, precum si în alte proceduri similare;

c) persoanele din România si din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al institutiilor de credit si al altor institutii financiare;

d) organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor din România si din statele membre.

(9) Banca Natională a României poate colabora, inclusiv prin schimb de informatii, cu autorităti din România si din statele membre, responsabile cu:

a) supravegherea institutiilor sau organismelor implicate în falimentul si lichidarea institutiilor de credit si în alte proceduri similare;

b) supravegherea persoanelor care realizează auditul financiar al institutiilor de credit, al societătilor de servicii de investitii financiare, al societătilor de asigurări si al altor institutii financiare.

(10) Schimbul de informatii prevăzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea următoarelor cerinte minime:

a) informatiile vor fi utilizate de către aceste autorităti, exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor de supraveghere prevăzute la alin. (9);

b) informatiile primite sunt supuse cerintelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritătii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.

(11) În scopul întăririi stabilitătii financiare si păstrării integritătii sistemului financiar, Banca Natională a României poate să colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informatii, cu autoritătile sau organismele cu competente legale în domeniul depistării si investigării încălcărilor legislatiei privind societătile comerciale. Schimbul de informatii se va realiza cu respectarea următoarelor cerinte minime:

a) informatiile vor fi utilizate de către aceste autorităti, exclusiv în scopul îndeplinirii atributiilor;

b) informatiile primite sunt supuse cerintelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informatiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritătii competente de la care au fost obtinute si numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.

(12) Banca Natională a României va comunica Comisiei Europene si statelor membre numele autoritătilor din România care pot primi informatii, conform prevederilor alin. (9)-(11).

(13) În scopul exercitării competentelor Băncii Nationale a României în domeniul autorizării, reglementării si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit si îndeplinirii atributiilor care revin autoritătilor monetare, băncilor centrale sau organismelor cu functii similare, precum si altor autorităti publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăti, Banca Natională a României poate realiza schimb de informatii cu aceste autorităti.

(14) În scopul asigurării functionării corespunzătoare a sistemelor de plăti, Banca Natională a României poate transmite informatii de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de compensare si decontare pentru orice piată din România sau dintr-un stat membru.

(15) Informatiile primite de Banca Natională a României de la autoritătile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autoritătilor competente de la care au fost obtinute.

(16) Entitătile cărora le-au fost transmise informatii, în situatiile prevăzute la alin. (8)-(11) si alin. (13) si (14), sunt obligate să asigure păstrarea secretului profesional.

(17) Institutiile si autoritătile publice vor furniza Băncii Nationale a României informatiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente si al îndeplinirii obiectivului fundamental si atributiilor Băncii Nationale a României.

(18) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, schimburile de informatii prevăzute în prezentul articol se realizează numai în conditii de reciprocitate.

(19) Prevederile alin. (18) se mentin si după data aderării României la Uniunea Europeană, pentru schimbul de informatii cu entităti din terte tări.

 

ARTICOLUL 4

Cooperarea internatională

 

(1) Din împuternicirea Parlamentului, Banca Natională a României poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăti si poate să devină membru al acestora.

(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Natională a României poate participa la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăti si poate să devină membru al acestora, fără a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale si al Băncii Centrale Europene.

(3) Banca Natională a României poate participa, în nume propriu sau în numele statului, la tratative si negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de schimb si de plăti, precum si în domeniul autorizării, reglementării si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit.

(4) Banca Natională a României exercită drepturi si îndeplineste obligatii care revin României, în calitate de membru al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitătilor acestei institutii de finantare pe termen mediu si lung, pentru nevoile balantei de plăti si consolidarea rezervelor internationale ale tării.

(5) Banca Natională a României poate negocia si încheia acorduri, conventii sau alte întelegeri privind împrumuturi pe termen scurt si alte operatiuni financiar-bancare cu institutii financiare internationale, bănci centrale, societăti bancare si nebancare, cu conditia rambursării acestora în termen de 1 an.

(6) Banca Natională a României poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare si de plăti sau orice alte conventii de decontare si de plăti cu institutii publice sau private care îsi au sediul în străinătate.

 

CAPITOLUL II

Politica monetară, politica de curs de schimb si regimul valutar

 

ARTICOLUL 5

Politica monetară

 

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Natională a României utilizează proceduri si instrumente specifice pentru operatiuni de piată monetară si de creditare a institutiilor de credit, precum si mecanismul rezervelor minime obligatorii.

 

ARTICOLUL 6

Operatiuni de piată monetară

 

(1) Se interzice Băncii Nationale a României achizitionarea de pe piata primară a creantelor asupra statului, autoritătilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si altor societăti cu capital majoritar de stat.

(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdictia prevăzută la alin. (1) se extinde si la creantele asupra altor organisme si companii de drept public din statele membre.

(3) Banca Natională a României poate efectua pe piata secundară, cu respectarea prevederilor alin. (1), operatiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creante asupra sau titluri ale statului, autoritătilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si altor societăti cu capital majoritar de stat, institutiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit si atrage depozite de la institutii de credit, în conditiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

 

ARTICOLUL 7

Operatiuni de creditare

 

(1) Banca Natională a României poate acorda credite institutiilor de credit eligibile, în conditii care se stabilesc prin reglementări proprii.

(2) Se interzice Băncii Nationale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autoritătilor publice centrale si locale, regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si altor societăti cu capital majoritar de stat.

(3) Prin exceptie, prevederile alin. (2) nu se aplică institutiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiază de tratamentul acordat institutiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).

(4) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdictia prevăzută la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publică si companii publice din statele membre.

 

ARTICOLUL 8

Rezerve minime obligatorii

 

(1) Banca Natională a României stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care institutiile de credit trebuie să le mentină în conturi deschise la aceasta.

(2) Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în valută.

(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Natională a României va bonifica dobânzi cel putin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de institutiile de credit.

(4) Pentru neîndeplinirea cerintelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează si se percep dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Natională a României.

 

ARTICOLUL 9

Politica de curs de schimb

 

(1) Banca Natională a României elaborează si aplică politica de curs de schimb.

(2) Banca Natională a României este abilitată:

a) să elaboreze balanta de plăti si alte lucrări privind pozitia investitională internatională a tării;

b) să stabilească cursurile de schimb pentru operatiunile proprii pe piata valutară, să calculeze si să publice cursurile medii pentru evidenta statistică;

c) să păstreze si să administreze rezervele internationale ale statului.

 

ARTICOLUL 10

Regimul valutar

 

(1) Banca Natională a României poate elabora reglementări privind monitorizarea si controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tării si emite autorizatii pentru operatiuni valutare de capital, tranzactii pe pietele valutare si alte operatiuni specifice.

(2) Reglementările Băncii Nationale a României se referă în principal la:

a) autorizarea si retragerea autorizatiei, precum si supravegherea persoanelor care au obtinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare;

b) stabilirea de plafoane si alte limite pentru detinerea de active externe si operatiuni cu acestea, pentru persoane juridice si fizice;

c) stabilirea plafonului si a conditiilor îndatorării externe a persoanelor juridice si fizice care intră sub incidenta regimului valutar.

 

ARTICOLUL 11

Monitorizare si raportare

 

Pentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate să desfăsoare operatiuni valutare raportează Băncii Nationale a României asupra tranzactiilor efectuate, prin documente ale căror formă si continut se stabilesc de către aceasta.

 

CAPITOLUL III

Emisiunea monetară

 

ARTICOLUL 12

Dreptul exclusiv de emisiune

 

Banca Natională a României este unica institutie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote si monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 13

Unitatea monetară

 

Moneda natională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

 

ARTICOLUL 14

Însemnele monetare

 

(1) Banca Natională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul si alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor.

(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Nationale a României si a casierului central.

(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor si monedelor se pedepseste conform legii.

(4) Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor si monedelor emise de Banca Natională a României.

(5) Grafica bancnotelor si a monedelor este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, partială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Băncii Nationale a României.

 

ARTICOLUL 15

Programul de emisiune monetară

 

(1) Banca Natională a României elaborează programul de emisiune a bancnotelor si monedelor, astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în strictă concordantă cu nevoile reale ale circulatiei bănesti.

(2) Suma totală a bancnotelor si monedelor în circulatie, care exclude rezerva de numerar, se evidentiază ca element de pasiv în contabilitatea Băncii Nationale a României.

 

ARTICOLUL 16

Mijloace legale de plată

 

Bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie de către Banca Natională a României reprezintă însemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominală pentru plata tuturor obligatiilor publice si private.

 

ARTICOLUL 17

Emisiunea si punerea în circulatie a însemnelor monetare

 

(1) Banca Natională a României asigură tipărirea bancnotelor si baterea monedelor si ia măsuri pentru păstrarea în sigurantă a celor care nu sunt puse în circulatie, precum si pentru custodia si distrugerea, când aceasta este necesară, a matritelor, cernelurilor si a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie.

(2) Banca Natională a României distribuie emisiunea monetară realizată si administrează rezerva de numerar sub formă de bancnote si monede.

(3) Bancnotele si monedele uzate sau necorespunzătoare vor fi retrase din circulatie si distruse de către Banca Natională a României, înlocuindu-se cu bancnote si/sau cu monede noi.

(4) Banca Natională a României înlocuieste, fără taxe si comisioane, bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie.

(5) Banca Natională a României poate refuza înlocuirea bancnotelor si a monedelor care prezintă deformări, sunt ilizibile sau dacă lipseste mai mult de 40% din suprafata lor. Aceste însemne monetare vor fi retrase din circulatie si distruse, fără acordarea de compensatii detinătorilor, exceptând cazurile speciale mentionate în regulamentele proprii.

(6) Banca Natională a României nu poate fi obligată să acorde compensatii pentru bancnotele sau monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafăcute sau falsificate.

 

ARTICOLUL 18

Schimbarea însemnelor monetare

 

(1) Banca Natională a României poate hotărî anularea sau retragerea din circulatie a oricăror bancnote sau monede care au fost emise si, în locul acestora, punerea în circulatie a altor tipuri de însemne monetare.

(2) Modalitatea si perioada de preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în cel putin două cotidiane de circulatie natională.

(3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele si monedele retrase din circulatie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligatiilor publice si private.

(4) Suma totală a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie, dar nepreschimbate în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulatie înregistrat în evidentele contabile si se înregistrează ca venit al Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL IV

Operatiuni cu institutiile de credit

 

ARTICOLUL 19

Creditarea institutiilor de credit

 

(1) În cadrul politicii sale monetare si de curs de schimb, Banca Natională a României poate acorda institutiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăsi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:

a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Nationale a României,

sau

b) depozite constituite la Banca Natională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Natională a României.

(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Natională a României se extinde la cele două categorii de active eligibile definite de Banca Centrală Europeană.

 

ARTICOLUL 20

Conditii si costuri de creditare

 

(1) Banca Natională a României stabileste si face publice conditiile de creditare, nivelul minim al ratei dobânzii la creditele care se acordă institutiilor de credit si criteriile ce trebuie îndeplinite de institutiile de credit pentru a putea solicita credite de la Banca Natională a României pe baze competitive.

(2) Banca Natională a României poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobânzii, termene de rambursare si alte conditii în care se pot acorda credite de către Banca Natională a României pe baze competitive.

(3) Pentru toate operatiunile de creditare efectuate, Banca Natională a României stabileste si încasează dobânzi si comisioane.

 

ARTICOLUL 21

Conturi deschise la Banca Natională a României

 

(1) Banca Natională a României deschide si operează conturi ale institutiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare si ale altor entităti, rezidente si nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României efectuează decontarea finală, irevocabilă si neconditionată, a transferurilor de fonduri în conturile titularilor.

(3) Pentru toate operatiunile efectuate în conturile deschise în evidentele sale, cu exceptia conturilor având ca titulari Comisia Europeană si organisme financiare internationale, Banca Natională a României stabileste si încasează comisioane.

 

ARTICOLUL 22

Sisteme de plăti

 

(1) Banca Natională a României monitorizează sistemele de plăti, inclusiv instrumentele de plată, în scopul asigurării securitătii si eficientei acestora si pentru a evita riscul sistemic. Pentru îndeplinirea acestei atributii, Banca Natională a României stabileste măsurile necesare, le pune în aplicare si urmăreste implementarea acestora, reglementează, autorizează si supraveghează sistemele de plăti, si poate reglementa instrumentele de plată.

(2) Banca Natională a României reglementează, autorizează si supraveghează administratorii sistemelor de plăti si poate emite reglementări privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme.

(3) Banca Natională a României poate furniza lichidităti institutiilor de credit, prin acordarea de facilităti, în conditiile art. 19, si prin cumpărarea de titluri eligibile, în conformitate cu reglementările proprii.

(4) Începând cu data aderării României la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător si altor participanti pe piată.

 

ARTICOLUL 23

Servicii de compensare, depozitare, decontare si plată

 

(1) Banca Natională a României poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare si plată prin intermediul conturilor deschise în evidentele sale, în conditiile art. 21.

(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Banca Natională a României poate, pe cont propriu ori în numele si pe contul statului, să participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare si plată sau la alte contracte având acest scop, încheiate cu institutii centrale sau cu organizatii colective de specialitate, publice si private, având sediul în străinătate.

 

ARTICOLUL 24

Prevenirea si limitarea riscurilor

 

Pentru prevenirea si limitarea riscurilor de plată si credit, Banca Natională a României poate presta servicii de colectare si difuzare, la cerere, contra cost, conform reglementărilor proprii, de date si informatii privind incidentele de plăti si riscurile de creditare în sistemul institutiilor de credit, în conditii de asigurare a secretului bancar.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea prudentială a institutiilor de credit

 

ARTICOLUL 25

Reglementarea, autorizarea si supravegherea prudentială a institutiilor de credit

 

(1) Banca Natională a României are competenta exclusivă de autorizare a institutiilor de credit si răspunde de supravegherea prudentială a institutiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru asigurarea functionării si viabilitătii sistemului bancar, Banca Natională a României este împuternicită:

a) să emită reglementări, să ia măsuri pentru impunerea respectării acestora si să aplice sanctiunile legale în cazurile de nerespectare;

b) să controleze si să verifice, pe baza raportărilor primite si prin inspectii la fata locului, registrele, conturile si orice alte documente ale institutiilor de credit autorizate, pe care le consideră necesare.

(3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si personalul acesteia, însărcinat să exercite atributii de supraveghere prudentială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătoresti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credintă si fără neglijentă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în conditiile legii, a atributiilor de supraveghere prudentială.

(4) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (3) se suportă de Banca Natională a României.

(5) Personalului cu atributii de supraveghere îi este interzisă participarea în cadrul comisiilor de expertiză, precum si la orice alte actiuni de verificare care excedează atributiile si competentele conferite acestuia prin lege.

 

ARTICOLUL 26

Protejarea contra riscului sistemic

 

În vederea îndeplinirii atributiei Băncii Nationale a României privind asigurarea stabilitătii financiare, în mod exceptional si numai de la caz la caz, Banca Natională a României poate acorda institutiilor de credit si alte credite, negarantate sau garantate cu alte active decât cele prevăzute la art. 19.

 

CAPITOLUL VI

Operatiuni pe contul statului

 

ARTICOLUL 27

Contul curent general al Trezoreriei Statului

 

(1) Banca Natională a României tine în evidentele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice.

(2) Functionarea contului curent general al Trezoreriei Statului si înregistrarea operatiunilor în acest cont se stabilesc prin conventii încheiate între Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 28

Operatiuni cu Trezoreria Statului

 

(1) Banca Natională a României primeste încasările pentru contul curent general al Trezoreriei Statului si efectuează plătile în limita disponibilitătilor existente în acest cont.

(2) Banca Natională a României percepe comisioane la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în evidentele sale, si plăteste dobânzi la disponibilitătile din acest cont.

(3) Banca Natională a României poate actiona ca agent al statului în stabilirea institutiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, în conditii care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 29

Operatiuni cu titluri de stat

 

(1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Natională a României nu poate achizitiona titluri de stat de pe piata primară.

(2) În baza conventiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finantelor Publice si în conformitate cu reglementările proprii, Banca Natională a României poate actiona, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, în ceea ce priveste:

a) plasarea către terti a emisiunilor de titluri de stat si alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român;

b) exercitarea functiilor de agent de înregistrare, depozitare si transfer al titlurilor de stat;

c) plata capitalului, dobânzilor, comisioanelor si a spezelor aferente;

d) executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei Statului;

e) alte operatiuni în conformitate cu obiectivul fundamental si atributiile băncii centrale;

f) efectuarea de plăti aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidentele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitentilor si altor costuri de tranzactionare si operare.

(3) Împrumuturile statului pe bază de titluri de stat se efectuează conform conventiilor încheiate între Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice, prin care se stabilesc cel putin următoarele elemente: valoarea împrumutului, data scadentei, rata dobânzii si modul de calcul al dobânzii pe toată durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum si date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.

 

CAPITOLUL VII

Operatiuni cu aur si active externe

 

ARTICOLUL 30

Rezervele internationale

 

(1) Banca Natională a României, respectând regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale, în astfel de conditii încât să poată determina periodic mărimea lor exactă, rezerve alcătuite cumulativ ori selectiv din următoarele elemente:

a) aur detinut în tezaur în tară sau depozitat în străinătate;

b) active externe, sub formă de bancnote si monede sau disponibil în conturi la bănci sau la alte institutii financiare în străinătate, exprimate în acele monede si detinute în acele tări, pe care le stabileste Banca Natională a României;

c) orice alte active de rezervă, recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumpărări de la Fondul Monetar International în cadrul transei de rezervă, precum si detinerile de drepturi speciale de tragere;

d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum si obligatiuni si alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în primele categorii de către agentiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan international, exprimate si plătibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Natională a României;

e) bonuri de tezaur, obligatiuni si alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne străine sau de institutii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate si plătibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Natională a României.

(2) Banca Natională a României urmăreste mentinerea rezervelor internationale la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale României.

(3) Dacă există pericolul diminuării rezervelor internationale, până la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si în cazul în care diminuarea s-a produs, Banca Natională a României va prezenta Guvernului si Parlamentului un raport privind situatia rezervelor internationale si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandările Băncii Nationale a României privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preîntâmpinarea sau remedierea situatiei.

 

ARTICOLUL 31

Administrarea rezervelor internationale

 

Banca Natională a României este autorizată, în conditiile pe care le stabileste si le poate modifica periodic, să efectueze următoarele operatiuni:

a) să cumpere, să vândă si să efectueze alte tranzactii cu lingouri si monede din aur si cu alte metale pretioase;

b) să cumpere, să vândă si să efectueze alte tranzactii cu valute;

c) să cumpere, să vândă si să efectueze alte tranzactii pe piata secundară cu bonuri de tezaur, obligatiuni si alte titluri emise sau garantate de guverne străine sau de organizatii financiare interguvernamentale;

d) să cumpere, să vândă si să efectueze alte tranzactii cu valori mobiliare emise sau garantate de bănci centrale, de institutii financiare internationale, de societăti bancare si nebancare;

e) să deschidă si să mentină conturi la alte bănci centrale si autorităti monetare, societăti bancare si la institutii financiare internationale;

f) să deschidă si să tină conturi si să efectueze operatiuni de corespondent pentru institutii financiare internationale, bănci centrale si autorităti monetare, societăti financiare si bancare, organizatii financiare

interguvernamentale din străinătate, precum si pentru guverne străine si agentiile lor.

 

CAPITOLUL VIII

Conducerea si administrarea

 

ARTICOLUL 32

Conducerea Băncii Nationale a României

 

(1) Banca Natională a României este condusă de un consiliu de administratie.

(2) Conducerea executivă a Băncii Nationale a României, în cadrul Comitetului de Politică Monetară si a Comitetului de Supraveghere, se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator si de cei doi viceguvernatori, în conditiile stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administratie.

(3) Activitatea consiliului de administratie este reglementată de prevederile prezentei legi si de regulamentele Băncii Nationale a României.

 

ARTICOLUL 33

Consiliul de administratie

 

(1) Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste, în conditiile legii:

a) politicile în domeniul monetar si al cursului de schimb, urmărind aducerea la îndeplinire a acestora;

b) măsurile în domeniul autorizării, reglementării si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit si monitorizării sistemelor de plăti pe care le-a autorizat;

c) directiile principale în conducerea operatiunilor si răspunderile ce revin personalului Băncii Nationale a României;

d) organizarea internă, indemnizatiile, salariile si alte drepturi bănesti ale personalului;

e) atributiile si componenta Comitetului de Politică Monetară, Comitetului de Supraveghere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internationale si Comitetului de Audit, care functionează în cadrul Băncii Nationale a României;

f) delegarea temporară a competentelor sale către conducerea executivă, atunci când situatii speciale pot impune această solutie.

(2) Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României este compus din 9 membri, astfel:

a) un presedinte, care este si guvernator al Băncii Nationale a României;

b) un vicepresedinte, care este si prim-viceguvernator;

c) 7 membri, dintre care 2 sunt si viceguvernatori, iar ceilalti 5 membri nu sunt salariati ai Băncii Nationale a României.

(3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două

Camere ale Parlamentului.

(4) Numirile se fac pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(5) În cazul descompletării consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectivă, cu respectarea prevederilor alin. (3) si (4).

(6) Revocarea din functie a oricărui membru al consiliului de administratie se face de către Parlament, la propunerea comună a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, dacă acesta încetează să îndeplinească conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave.

(7) Nici un membru al Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (6).

(8) Numirile, retragerile si revocările din functie ale membrilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Hotărârea de revocare din functie a membrilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) La sedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României pot participa ministrul finantelor publice si un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice, fără drept de vot.

 

ARTICOLUL 34

Incompatibilităti si conflicte de interese

 

(1) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României nu pot fi deputati ori senatori, sau membri ai unui partid politic si nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administratia publică.

(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, implicati în exercitarea atributiilor legate de Sistemul European al Băncilor Centrale, nu pot avea alte functii care se pot afla în conflict de interese cu obligatiile ce le revin, în calitate de membri ai consiliului.

(3) Membrii consiliului de administratie si salariatii cu functii de conducere ai Băncii Nationale a României sunt supusi regimului incompatibilitătilor si conflictelor de interese prevăzut de lege.

(4) Membrii consiliului de administratie se dedică exclusiv exercitării atributiilor lor, cu posibilitatea desfăsurării de activităti didactice si de cercetare stiintifică.

 

ARTICOLUL 35

Atributiile guvernatorului Băncii Nationale a României

 

(1) Guvernatorul Băncii Nationale a României dispune măsuri pentru executarea dispozitiilor legale, a hotărârilor consiliului de administratie, precum si a altor reglementări privind Banca Natională a României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului si viceguvernatorilor unele dintre atributiile sale, în conditiile stabilite de consiliul de administratie.

(2) Guvernatorul numeste în functie personalul din aparatul central al Băncii Nationale a României si pe directorii sucursalelor si ai agentiilor.

(3) Guvernatorul emite ordine si decizii si reprezintă Banca Natională a României în relatiile cu tertii, semnând, direct sau prin persoane împuternicite de el, toate tratatele sau conventiile încheiate.

(4) În numele consiliului de administratie, guvernatorul prezintă Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Nationale a României, care cuprinde activitătile Băncii Nationale a României, situatiile financiare anuale si raportul de audit, dezbătute, fără a fi supuse votului, în sedinta comună a celor două Camere ale Parlamentului.

(5) În cazul absentei sau imposibilitătii guvernatorului de a actiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.

 

ARTICOLUL 36

Auditarea situatiilor financiare anuale

 

(1) Situatiile financiare anuale ale Băncii Nationale a României sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectati de către consiliul de administratie, pe bază de licitatie.

(2) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României si vor fi publicate împreună cu situatiile financiare anuale.

 

CAPITOLUL IX

Situatiile financiare anuale si evidenta contabilă

 

ARTICOLUL 37

Situatii financiare anuale

 

(1) Situatiile financiare ale Băncii Nationale a României sunt întocmite conform principiilor si regulilor contabile prevăzute de standardele internationale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană si trebuie să cuprindă: bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative.

(2) Situatiile financiare anuale ale Băncii Nationale a României trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare si a performantei financiare pentru respectivul exercitiu financiar.

(3) Modelele situatiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Natională a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 38

Capitalul Băncii Nationale a României

 

(1) Capitalul actual al Băncii Nationale a României se majorează la 300 miliarde lei si apartine în întregime statului.

(2) Majorarea capitalului va fi efectuată la data de 31 decembrie 2004, prin încorporarea sumelor existente la acea dată în fondul de rezervă, astfel încât să se atingă nivelul prevăzut la alin. (1).

 

ARTICOLUL 39

Rezerve statutare

 

(1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor rămase în fondul de rezervă după efectuarea majorării de capital prevăzute la art. 38.

(2) Rezervele statutare se majorează anual, conform prevederilor art. 43.

 

ARTICOLUL 40

Planul de conturi

 

(1) Banca Natională a României va emite reglementări proprii de organizare si conducere a contabilitătii, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

(2) Operatiunile economico-financiare ale Băncii Nationale a României sunt contabilizate, potrivit planului propriu de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 41

Bugetul de venituri si cheltuieli

 

Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aprobă de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României si se verifică, în executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.

 

ARTICOLUL 42

Evaluarea posturilor prevăzute în situatiile financiare

 

(1) Banca Natională a României efectuează periodic, cel putin anual, evaluarea posturilor cuprinse în situatiile financiare.

(2) Diferentele nete din evaluarea activelor si pasivelor, exprimate în monede străine, drepturi speciale de tragere, aur, argint si alte metale pretioase, a monedelor si a altor obiecte din aur, argint, a altor metale si pietre pretioase, ca urmare a modificării valorii sau a cursului în lei al acestora, vor fi evidentiate separat în contul special de reevaluare.

 

ARTICOLUL 43

Determinarea si utilizarea profitului

 

(1) Banca Natională a României virează la bugetul statului o cotă de 80% din veniturile nete rezultate după deducerea următoarelor elemente:

a) cheltuielile aferente exercitiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provizioanele constituite conform alin. (3);

b) pierderea exercitiilor precedente rămasă neacoperită după aplicarea prevederilor art. 44.

(2) Plata cotei prevăzute la alin. (1) se efectuează lunar, până la data de 25 a lunii următoare, inclusiv, în baza unei declaratii speciale. Această cotă reprezintă venit la bugetul de stat. Regularizările aferente exercitiului financiar vor fi efectuate până la termenul de depunere a bilantului anual, conform legii, în baza unei declaratii speciale rectificative.

(3) Banca Natională a României constituie provizioane de risc de credit, conform normelor proprii aprobate de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

(4) Provizioanele constituite de Banca Natională a României conform normelor proprii aprobate de către consiliul de administratie, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se suportă din profitul rămas după aplicarea alin. (1).

(5) Profitul rămas după aplicarea prevederilor alin. (1) si (4) se repartizează pe destinatii, în următoarea ordine de prioritate:

a) pentru rezervele statutare - repartizări de până la 60%;

b) pentru constituirea surselor proprii de finantare - repartizări de până la 30%;

c) pentru fondul de participare a salariatilor la profit - un procent de până la 10%;

d) sumele eventual rămase după repartizările efectuate conform lit. a)-c) sunt alocate pentru destinatiile care se stabilesc de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României.

 

ARTICOLUL 44

Acoperirea pierderilor

 

Dacă într-un exercitiu financiar Banca Natională a României înregistrează pierdere, aceasta se acoperă din sursele disponibile, în următoarea ordine de prioritate:

a) contul special de reevaluare;

b) rezervele statutare.

 

ARTICOLUL 45

Răspunderea de înregistrare

 

Pentru eventualele erori la plăti sau la înregistrări în conturile titularilor, Banca Natională a României răspunde numai până la limita sumei eronat plătite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalitătile aferente care se varsă la bugetul de stat, suportate de titularii de cont, în cazurile prevăzute de lege, dacă este sesizată cu reclamatie scrisă până la expirarea termenului general de prescriptie.

 

ARTICOLUL 46

Publicarea situatiilor financiare anuale

 

Situatiile financiare anuale auditate ale Băncii Nationale a României, după adoptarea lor de către consiliul de administratie, se publică în Monitorul Oficial al României, împreună cu raportul auditorului financiar.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 47

Legislatia aplicabilă

 

(1) Operatiunile Băncii Nationale a României sunt supuse prevederilor legale aplicabile în materie, în măsura în care Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare si prezenta lege nu dispun altfel.

(2) Operatiunile comerciale efectuate de Banca Natională a României, care se reflectă în bugetul de venituri si cheltuieli si în situatiile financiare anuale, sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi.

 

ARTICOLUL 48

Reglementările Băncii Nationale a României

 

(1) Banca Natională a României este împuternicită să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare si a impune respectarea prevederilor legale.

(2) Reglementările Băncii Nationale a României pot fi sub formă de regulamente, ordine, norme si circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice si private, precum si pentru persoanele fizice.

 

ARTICOLUL 49

Informatii statistice

 

(1) Banca Natională a României este autorizată să colecteze date si informatii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atributiilor sale legale.

(2) Banca Natională a României este împuternicită să-si stabilească metodologiile privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea si constituirea seriilor de date statistice în domeniile sale de competentă.

(3) Persoanele juridice publice si private, precum si persoanele fizice sunt obligate să furnizeze gratuit Băncii Nationale a României, la termenele, periodicitătile si în forma solicitată, date si informatii statistice, în conformitate cu reglementările si instructiunile emise de Banca Natională a României, în baza prezentei legi. Pentru entitătile fără personalitate juridică, obligatiile de raportare statistică revin persoanelor desemnate să reprezinte aceste entităti.

(4) Banca Natională a României are dreptul să verifice modul de determinare a datelor si informatiilor raportate si corespondenta lor cu evidentele detinătorilor de date primare. Dacă informatiile si documentatia obtinute nu sunt adecvate sau există rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Natională a României va putea cere informatii suplimentare si explicatii în acest sens.

(5) Datele si informatiile statistice care permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informatii cu caracter individual, sunt considerate confidentiale. Datele si informatiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justitie sau la stabilirea unor drepturi sau obligatii pentru subiectii statistici la care se referă.

(6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate de Banca Natională a României, în întregime sau în parte, numai în conditiile în care identificarea directă ori indirectă a persoanelor juridice sau fizice nu este posibilă.

(7) Banca Natională a României asigură măsuri de protectie a datelor care se referă la subiecti individuali - persoane juridice sau fizice - date obtinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.

 

ARTICOLUL 50

Garantii speciale

 

(1) Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare încheiate de Banca Natională a României constituie titluri executorii, în caz de neplată, pentru întregul sold al creantei de plătit, inclusiv dobânzile sau alte costuri aferente.

(2) Organele de executare competente execută creanta Băncii Nationale a României pe baza simplei notificări din partea acesteia.

(3) În cazul în care debitorul nu îsi îndeplineste angajamentele asumate, Banca Natională a României este în drept să procedeze la recuperarea creantelor prin executarea garantiilor, astfel:

a) vânzarea totală sau partială, pe contul debitorului, a titlurilor si efectelor care i-au fost date în garantie, în termen de maximum 3 zile, după o simplă somatie printr-un act extrajudiciar;

b) din venitul rezultat din vânzare se recuperează creantele, avansurile, dobânzile si orice alte cheltuieli efectuate de Banca Natională a României, iar eventualul surplus rămas se remite debitorului.

 

ARTICOLUL 51

Operatiuni în favoarea tertilor

 

(1) Banca Natională a României poate efectua unele operatiuni în favoarea tertilor, numai în conditiile prezentării documentelor pe care le consideră necesare. Banca Natională a României poate, ori de câte ori consideră necesar, să ceară constituirea de garantii reale sau personale.

(2) Cu exceptia prevederilor art. 7, Banca Natională a României nu va acorda asistentă financiară sub formă de credite, angajamente de resurse, preluare integrală sau partială a obligatiilor aferente unui împrumut ori altui instrument de îndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori în vreo altă formă.

(3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Natională a României poate:

a) să investească resursele sale financiare în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate;

b) să achizitioneze, în cursul executării creantelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate;

c) să acorde salariatilor săi câte un credit pentru locuinte si credite pentru bunuri de folosintă îndelungată, cu dobândă la nivelul dobânzii medii lunare de la băncile comerciale.

 

ARTICOLUL 52

Secretul profesional

 

(1) Membrii consiliului de administratie si salariatii Băncii Nationale a României sunt obligati să păstreze secretul profesional asupra oricărei informatii nedestinate publicării, de care au luat cunostintă în cursul exercitării functiilor lor, si nu vor folosi aceste informatii pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sanctionată conform legii. Membrii consiliului de administratie si salariatii Băncii Nationale a României vor fi obligati să păstreze secretul profesional si după încetarea activitătii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sanctionată în conditiile legii.

Prevederile prezentului alineat se aplică si auditorilor financiari care sunt împuterniciti să efectueze actiuni de supraveghere, în conditiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Furnizarea de informatii de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi făcută sub semnătura guvernatorului Băncii Nationale a României sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în următoarele situatii:

a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisă a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului;

b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internationale la care România sau Banca Natională a României este parte;

c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităti sau din initiativa Băncii Nationale a României, în scopul asigurării îndeplinirii atributiilor specifice de supraveghere si control asupra respectării prevederilor legale;

d) în cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declansarea falimentului unei institutii de credit sau a lichidării acesteia ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, cu exceptia informatiilor care se referă la tertii implicati în actiuni de redresare a institutiei de credit respective.

(3) Persoanele abilitate să solicite si să primească informatii de natura secretului profesional în domeniul activitătii bancare sunt obligate să păstreze confidentialitatea acestora si le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii ori acordurilor încheiate, orice abatere fiind sanctionată potrivit legii.

(4) În exercitarea atributiilor sale în domeniul autorizării, reglementării si supravegherii prudentiale a institutiilor de credit, Banca Natională a României poate utiliza informatiile primite, de natura secretului profesional, numai în următoarele situatii:

a) verificarea îndeplinirii conditiilor referitoare la constituirea institutiilor de credit;

b) supravegherea, la nivel individual si consolidat, a activitătii institutiilor de credit, în special a lichiditătii, solvabilitătii, expunerilor mari, procedurilor administrative si contabile si a mecanismelor de control intern ale acestora;

c) aplicarea de sanctiuni;

d) contestarea de către institutiile de credit a actelor administrative emise de Banca Natională a României;

e) derularea unor proceduri judiciare initiate în baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Când informatiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autoritătii care le-a furnizat si, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.

 

ARTICOLUL 53

Indemnizatii

 

Membrii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României primesc indemnizatii.

 

ARTICOLUL 54

Participatii de capital

 

Banca Natională a României nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comercială sau regie autonomă, cu exceptia propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de bancă si de batere a monedei si a altor societăti care pot contribui la realizarea atributiilor sale.

 

ARTICOLUL 55

Proprietăti imobiliare

 

Banca Natională a României poate face investitii imobiliare numai pentru necesitătile sale de functionare si pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul său de administratie.

 

ARTICOLUL 56

Comunicarea cu publicul

 

(1) Toate reglementările emise de Banca Natională a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Banca Natională a României va deschide si va mentine un registru public al reglementărilor sale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Obiectivul comunicării este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern si international, institutiilor administratiei publice si comunitătii academice, o imagine clară asupra politicilor si măsurilor adoptate de către Banca Natională a României pentru îndeplinirea atributiilor sale.

(4) Banca Natională a României publică periodic raportul anual, rapoarte privind balanta de plăti si pozitia investitională internatională a tării, raportul asupra inflatiei, buletine si comunicate de presă privind evolutia monedei si a creditului, studii si alte materiale cuprinzând informatii destinate publicitătii.

 

ARTICOLUL 57

Sanctiuni

 

(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum si a reglementărilor si hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, în cazurile care nu cad sub incidenta Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul si viceguvernatorii, în conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, pot aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei;

amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

c) suspendarea partială sau totală, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Natională a României;

d) retragerea autorizatiei acordate de Banca Natională a României.

(2) Contestatiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii si se solutionează de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în maximum 30 de zile de la primirea acestora.

(3) În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti.

(4) În termenul prevăzut la alin. (2), contestatiile pot fi formulate si direct la Curtea de Apel Bucuresti.

 

ARTICOLUL 58

Abrogări

 

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 59

Intrarea în vigoare

 

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 si art. 46, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 312.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Statutul Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Statutul Băncii Nationale a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 532.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Viorel Ionel, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 27 Mehedinti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Iancu Holtea;

- mandatul de deputat al domnului Zsolt Csaba Sarkady, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Zoltan Kovacs;

- mandatul de deputat al domnului Vlad-Octavian Moisescu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Andrei-Ioan Chiliman;

- mandatul de deputat al domnului Teodor Crăciun Tuducan, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 11 Caras-Severin, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Sorin Frunzăverde;

- mandatul de deputat al domnului Daniel Marius Bogdan, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Liviu Gheorghe Negoită;

- mandatul de deputat al domnului Emeric Kedves, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 21 Harghita, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Robert Kalman Raduly.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 185, art. 189 alin. 1 si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererile de demisie la data de 30 iunie 2004, prezentate de domnii Dumitru Buzatu si Vasile Mihalachi, alesi deputati în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, ambii apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 29 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 iunie 2004.

Nr. 13.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit I. GH. DUCA FUNDULEA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit I. GH. DUCA FUNDULEA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0126 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit I. GH. DUCA FUNDULEA, cu sediul in in Fundulea, Str. 22 Decembrie, Nr. 70, jud. Calarasi, numar de ordine in Registrul Comertului J/51/833/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 1 Mai Lehliu Gara, I. Gh.Duca Fundulea, Steaua Galbinasi, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit I. GH. DUCA FUNDULEA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit 1 Mai Lehliu Gara, I. Gh.Duca Fundulea, Steaua Galbinasi.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit I. GH. DUCA FUNDULEA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit 1 Mai Lehliu Gara. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 129.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ARMONIA DRAGALINA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit ARMONIA DRAGALINA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0154 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit ARMONIA DRAGALINA, cu sediul in cu sediul in com. Dragalina, judetul Calarasi, numar de ordine in Registrul Comertului J/51/832/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Economia Calarasi, Armonia Dragalina, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit ARMONIA DRAGALINA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Economia Calarasi, Armonia Dragalina.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit ARMONIA DRAGALINA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Economia Calarasi. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 130.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL MODELU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SPICUL MODELU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0156 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SPICUL MODELU, cu sediul in Modelu, Str. Plopilor, Nr. 22, judetul Calarasi, numar de ordine in Registrul Comertului J/51/837/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Record Jegalia, Spicul Modelu, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SPICUL MODELU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Record Jegalia, Spicul Modelu.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SPICUL MODELU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Record Jegalia. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 131.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0157 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA, cu sediul in Manastirea, judetul Calarasi, numar de ordine in Registrul Comertului J/51/836/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Dunarea Oltenita, Manastirea Izvorul Nou, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Dunarea Oltenita, Manastirea Izvorul Nou.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit IZVORUL NOU MÂNĂSTIREA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Dunarea Oltenita. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 132.