MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

295. - Lege privind regimul armelor si al munitiilor

 

515. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul armelor si al munitiilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Domeniul de reglementare

Art. 1. - Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe teritoriul României.

Definitii

Art. 2. - În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt:

I. Definitii generale

1. arma - orice dispozitiv a cărui functionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăstierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseste în una dintre categoriile prevăzute în anexă;

2. arma de foc - arma al cărei principiu de functionare are la bază forta de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc;

3. munitie - ansamblu format din proiectil si, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa  de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigură functionarea si realizarea scopului urmărit;

4. operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor;

5. uz de armă - executarea tragerii cu o armă.

II. Categorii de arme si munitii

1. arme si munitii interzise - arme si munitii a căror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevăzute în categoria A din anexă;

2. arme si munitii letale - arme si munitii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor si care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexă;

3. arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei

1. arme militare - arme destinate uzului militar;

2. arme de apărare si pază - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vietii, integritătii si libertătii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;

3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrăstia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;

4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevăzute de lege;

5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevăzute de lege;

6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăsurarea corespunzătoare a unor activităti din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva dăunătorilor, precum si desfăsurarea de către societătile specializate de pază a activitătilor de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante;

7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;

8. arme cu destinatie industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate;

9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substante tranchilizante;

10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;

11. arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie rarităti sau care au valoare istorică, artistică, stiintifică, documentară sau sentimentală deosebită;

12. arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colectii;

13. arme de recuzită - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activitătii institutiilor specializate în domeniul artistic.

IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;

2. arme de foc scurte - arme de foc a căror teavă nu depăseste 30 cm sau a căror lungime totală nu depăseste 60 cm;

3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a tevii sau lungime totală depăsesc dimensiunile armelor de foc scurte;

4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reîncarcă automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apăsarea continuă pe trăgaci;

5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apăsarea continuă pe trăgaci;

6. arme de foc cu repetitie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe teavă a unui cartus preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;

7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartusului în camera de încărcare sau într-un lăcas special prevăzut la intrarea în teavă.

V. Categorii de persoane

1. vânător - persoana care posedă permis de vânătoare cu viză valabilă, în conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vânatului;

2. colectionar de arme - persoana care a dobândit, în conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentionează să detină arme în colectie;

3. sportivi si antrenori de tir - sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Agentia Natională pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate;

4. armurier - orice persoană juridică autorizată, în conditiile prezentei legi, să desfăsoare operatiuni cu arme si munitii;

5. rezident al unui stat membru - cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulară a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliul sau resedinta în acel stat.

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă - documentul emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeste dreptul de a detine si, după caz, de a purta si folosi arme letale ale căror tip, marcă, serie si calibru sunt înscrise în acest document, precum si munitia aferentă;

2. pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în conditiile legii, de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta;

3. carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;

4. certificat de detinător - document emis, în conditiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeste faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate;

5. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizată să detină si să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum si studentilor de la institutiile de învătământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu;

6. permis de transfer al armelor - document eliberat de autoritătile române competente, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;

7. autorizatie de transfer fără acord prealabil - document eliberat de autoritătile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autoritătilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.

Autoritatea competentă

Art. 3. - Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor, precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii, în conditiile prezentei legi.

Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor

Art. 4. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Aspecte generale privind regimul armelor

Art. 5. - (1) Armele militare pot fi detinute si folosite numai de către structurile specializate care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale.

(2) Armele letale pot fi detinute sau, după caz, purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi.

(3) Armele neletale pot fi detinute si, după caz, purtate si folosite de persoane fizice sau juridice, cu conditia înregistrării acestora la autoritătile competente, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Evidenta posesorilor de arme letale si neletale, a armelor detinute de acestia, precum si a documentelor prin care se acordă dreptul de a le detine, purta si folosi se tine, la nivel local, de către inspectoratele de politie judetene si de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de apărare si pază, de către Inspectoratul General al Politiei Române.

Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale

Art. 6. - (1) Regimul detinerii, portului, utilizării si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale.

(2) Este interzisă procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, a următoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor:

a) sisteme de ochire care functionează pe principiul laser;

b) sisteme de ochire pe timp de noapte;

c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.

Conditii generale privind detinerea armelor

Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineste conditiile prevăzute de lege are dreptul să detină la domiciliul, resedinta sau sediul său arme si munitii.

(2) Persoanele fizice si juridice care au dreptul să detină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a securitătii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Armele detinute la domiciliul, resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Principalele obligatii ale detinătorilor armelor letale

Art. 8. - (1) Detinătorii armelor letale sunt obligati să anunte de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre disparitia, pierderea sau furtul acestor arme.

(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizatiei de procurare a armei, a certificatului de detinător si a permisului de armă, cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent.

Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al căror detinător nu este cunoscut ori a decedat

Art. 9. - (1) Persoana care ia la cunostintă despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie.

(2) Persoana care găseste o armă militară sau o armă letală ori munitii este obligată să le predea sau să anunte la cel mai apropiat organ de politie, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.

(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca, în cazul în care detinătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de declarare a disparitiei.

 

CAPITOLUL II

Procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de către persoanele fizice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Dreptul de procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiei

Art. 10. - Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare acestora.

Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

Art.11. - (1) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii, de către autoritătile competente, a autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.

(2) Armele neletale pot fi detinute, purtate si folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritătile competente, în conditiile prezentei legi.

Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv detinere, port si folosire a armelor

Art. 12. - (1) Autorizatia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colectionar, autorizatia temporară de transport si folosire a armei, certificatul de detinător si pasaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială îsi are domiciliul solicitantul, precum si de către Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) Conditiile, precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de armă

Art. 13. - Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunte organul de politie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:

a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mentiuni corespunzătoare din continutul documentului;

b) au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de armă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii cu privire la procurarea si înstrăinarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetătenie română

 

Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale

Art. 14. - (1) Persoanele fizice de cetătenie română care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2) Armele de apărare si pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cât sunt în activitate si după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice, pe perioada în care au această calitate, cu exceptia personalului de pază din cadrul societătilor specializate de pază;

c) persoanele incluse în programe de protectie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători si colectionarii de arme.

(4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii si antrenorii de tir, precum si de către vânătorii si colectionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

(5) Armele de colectie letale, aflate în stare de functionare, pot fi procurate numai de către colectionarii de arme.

(6) Procurarea armelor prevăzute la alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donatie, mostenire, închiriere sau comodat, după caz.

Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale

Art. 15. - (1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în functie de destinatia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infractiuni comise cu intentie;

d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;

e) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu suferă de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, care ar putea pune în pericol propria viată sau a altora, dacă ar detine sau ar folosi arme si munitii;

f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;

g) au absolvit un curs de instruire teoretică si practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

h) nu au săvârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, detinere sau, după caz, port si folosire a armelor;

i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în conditiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul si se solutionează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

(3) Dacă autoritatea competentă cu solutionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei si i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), solutia adoptată, precum si motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Solutia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, si poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunostinta solicitantului.

(5) Ordinul ministrului sănătătii prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare

Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:

a) cel mult două arme de apărare si pază;

b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), din România si cel mult câte două arme din străinătate, pentru fiecare călătorie a solicitantului în afara teritoriului României.

(2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din străinătate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati să comercializeze arme.

Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

Art. 17. - (1) Autorizatia de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.

(2) Dacă titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Conditiile exercitării dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

Art. 18. - (1) Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat să comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoană din străinătate autorizată, care comercializează în conditiile legii din tara în care se află arme din această categorie.

(2) Procurarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuti la alin. (1).

(3) În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procură armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimbă domiciliul sau resedinta

Art. 19. - În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimbă domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, să anunte despre aceasta organul de politie în a cărui rază de competentă teritorială se află noul domiciliu sau, după caz, noua resedintă.

Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 20. - Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h).

Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Art. 21. - Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Modalităti specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane

Art. 22. - (1) Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implică exercitiul autoritătii publice pot procura arme de apărare si pază si de la institutiile în care sunt încadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensă de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului institutiei respective.

(2) Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de apărare si pază numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (1).

Înstrăinarea armelor letale

Art. 23. - Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati să comercializeze astfel de arme.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetătenie română

 

1. Dispozitii generale

Solicitarea acordării permisului de armă si a înscrierii armei în permisul de armă

Art. 24. - (1) Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de politie în a cărui rază de competentă se află domiciliul sau, după caz, resedinta acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este detinătorul.

(2) În cazul în care arma a fost procurată din străinătate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale.

(3) Cu ocazia solicitării prevăzute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de armă, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia să prezinte organului de politie competent fiecare armă, împreună cu câte 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port si folosire a armei

Art. 25. - (1) În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritătile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de armă.

(2) Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de  tir, de colectie sau de autoapărare si conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau resedinta înscrisă în documentul de identitate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare si pază, de vânătoare si de tir si conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum si în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în conditiile prezentei legi.

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si, după caz, de port si folosire

Art. 26. - (1) Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colectie.

(2) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului, în conditiile prezentei legi, după cum urmează:

a) pentru două arme de apărare si pază de dimensiuni diferite ale tevii;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de acelasi calibru;

c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi.

Vizarea permisului de armă

Art. 27. - (1) Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de politie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Politiei Române.

(2) Titularii permiselor de arme sunt obligati să se prezinte la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele judetene de politie si de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau, după caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, cu armele înscrise în permise, precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f) si lit. h), iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuată inspectia tehnică periodică.

2. Regimul dreptului de detinere a armelor letale

Conditiile exercitării dreptului de detinere a armelor

Art. 28. - (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia să păstreze armele înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de către organul de politie competent teritorial, la cerere, să scoată armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situatii:

a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;

b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

(3) În autorizatia prevăzută la alin. (2) se mentionează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinatia si conditiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.

(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia vizării permisului de armă, nu mai este necesară obtinerea prealabilă a autorizatiei prevăzute la alin. (2).

Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere

Art. 29. - (1) Persoana care are în proprietate sau folosintă arme letale poate fi autorizată de către organul de politie competent teritorial, la cerere, să folosească într-un poligon special amenajat si autorizat, în conditiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colectie.

(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma, termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.

(3) Procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la alin. (1) se stabileste prin norme metodologice.

(4) Colectionarii de arme pot folosi o armă lungă dintre cele detinute, mentionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află colectia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care colectionarul a făcut uz de armă, are obligatia să actioneze în conditiile prevăzute la art. 35 alin. (1) si (2).

Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor

Art. 30. - (1) Dreptul de detinere a armelor se pierde, dacă titularul se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) si h);

b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);

c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

d) a săvârsit două contraventii prevăzute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor, precum si dacă a săvârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor;

e) titularul renuntă să mai detină armele înscrise în permis;

f) se constată faptul că titularul a folosit armele detinute, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) si (4);

g) titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetătenia română;

h) titularul nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3)-(5), care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor;

i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.

(2) Dreptul de detinere a armelor se suspendă în următoarele situatii:

a) titularul se află în situatia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);

b) titularul nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);

c) titularul a săvârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de detinere a armelor.

(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei în care armele se ridică de către organele de politie.

(4) În cazul în care persoana se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si e), încetează dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru detinere, făcându-se mentiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de armă.

Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Art. 31. - (1) Constatarea situatiilor prevăzute la art. 30 se face de către autoritătile prevăzute la art. 12 alin. (1), care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care încetează dreptul de detinere.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă

Art. 32. - Detinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunostintă măsura prevăzută la art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de detinere a armelor, de către persoana care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 30 alin. (1), nu suspendă obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

3. Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale

Conditiile de păstrare si port ale armelor letale

Art. 33. - (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de apărare si pază are obligatia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în conditii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau resedinta detinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) trebuie să fie asigurată si să nu fie armată;

b) să aibă efectuată inspectia tehnică periodică si să nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei în care este transportată la armurier;

c) trebuie să stea în permanentă introdusă în toc, cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;

d) să se afle în permanentă numai asupra sa si să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu exceptia armurierilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;

e) detinătorul să nu se afle sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afectiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în conditiile în care poartă arma asupra sa.

Limitele exercitării uzului de armă

Art. 34. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi armele de apărare si pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare si pază în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Obligatii în cazul efectuării uzului de armă

Art. 35. - (1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să actioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor si asistentă medicală persoanelor rănite

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), precum si în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de politie sesizat are obligatia să efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de politie care desfăsoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în conditiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Păstrarea, portul si folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor

Art. 36. - Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot păstra, purta si folosi armele înscrise în permisul de armă numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33-35.

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânătoare

Art. 37. - (1) Dreptul de a purta si folosi armele de vânătoare se acordă, în conditiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânători sportivi, legal constituite, ce îsi desfăsoară activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au sustinut examenul pentru obtinerea calitătii de vânător si detin permis de vânătoare cu viză valabilă.

(2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânătoare are obligatia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în conditiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.

Transportul si portul armelor de vânătoare

Art. 38. - (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat detinătorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmează să se desfăsoare vânătoarea potrivit legii, se face în următoarele conditii:

a) armele trebuie tinute în toc, neîncărcate cu munitie;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) si e).

(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele conditii:

a) arma poate fi încărcată, cu conditia ca, după încărcare, să fie asigurată si purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) si e);

c) arma să se afle în permanentă numai asupra persoanei care o detine în mod legal si să nu fie înmânată sub nici o formă altor persoane, cu exceptia vânătorilor.

Uzul de armă de vânătoare

Art. 39. - Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum si pentru antrenament, în poligoanele autorizate în conditiile legii.

Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare

Art. 40. - (1) Persoana care detine, în conditiile prezentei legi, o armă de vânătoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o armă de vânătoare de acelasi calibru, în vederea utilizării acesteia la vânătoare.

(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garantie.

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir

Art. 41. - (1) Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acordă, în conditiile prezentei legi, sportivilor si antrenorilor de tir.

(2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în conditiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.

Transportul, portul si folosirea armelor de tir

Art. 42. - (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinătorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăsoare concursul de tir, se face în următoarele conditii:

a) armele trebuie tinute în toc, neîncărcate cu munitie;

b) să fie îndeplinite conditiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) si e);

c) în cazul în care detinătorul armelor este conducătorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.

Portul si folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice

Art. 43. - Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice pot purta si folosi arme letale, în exercitarea atributiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atributiile acestora.

4. Regimul procurării si detinerii munitiei aferente armelor letale de către persoanele fizice

Procurarea munitiei de către titularii dreptului de port si folosire a armelor letale

Art. 44. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme de apărare si pază, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferentă armelor înscrise în permisul de armă.

(2) Cantitatea de munitie care poate fi detinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de politie care eliberează acest document, după cum urmează:

a) pentru armele de apărare si pază, cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;

b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuse pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire;

c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port si folosintă, în functie de proba de concurs.

(3) Persoanele care detin arme de apărare si pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitată munitia, cel mult 12 cartuse.

(4) Este interzisă înstrăinarea munitiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusă la armurier sau la organele de politie competente.

(5) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor.

Procurarea munitiei de către colectionarii de arme

Art. 45. - (1) Colectionarii de arme pot procura si detine, numai la locul unde se află colectia de arme, cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fără proiectil, pentru arma prevăzută la art. 29 alin. (4).

(2) Înscrierea mentiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la detinerea munitiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de politie competent, la cererea colectionarului.

5. Suspendarea, revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor

Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale

Art. 46. - (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situatii:

a) titularul dreptului se află în situatia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);

b) titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);

c) a săvârsit una sau mai multe contraventii, pentru care legea prevede sanctiunea contraventională complementară a suspendării dreptului de port si folosire a armelor.

(2) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situatiile prevăzute la alin. (1).

(3) Pe perioada suspendării dreptului de port si folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de politie care a dispus măsura, iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu exceptia situatiei în care acestea se ridică de către organele de politie.

(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai află în situatiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele si munitia se restituie acestuia.

Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale

Art. 47. - (1) Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situatii:

a) renuntă să mai detină armele înscrise în permisul de armă;

b) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a)-c), alin. (3) si (4);

c) nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si f);

d) pleacă definitiv din tară;

e) pierde cetătenia română;

f) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului;

g) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);

h) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

i) a săvârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor.

(2) Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situatii:

a) se constată că, la data acordării permisului de armă, titularul nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru port si folosire a armelor;

b) persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor, pe baza unor documente sau informatii false.

(3) Măsura revocării sau anulării dreptului de detinere sau, după caz, de port si folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situatia prevăzută la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia.

(4) În termen de 10 zile de la data luării la cunostintă cu privire la măsura revocării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de politie competent si să facă dovada faptului că a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinută la un armurier autorizat, cu exceptia celor care se ridică de către organele de politie.

(5) Măsura revocării sau anulării dreptului de port si folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.

6. Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale si munitiile detinute de către cetătenii români

Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale si munitia corespunzătoare

Art. 48. - (1) Persoana care detine, în conditiile prezentei legi, arme letale si care doreste să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizatii în baza căreia organele politiei de frontieră permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie, făcând mentiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

(2) Armele de apărare si pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în conditiile prevăzute la art. 50.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au detinut la iesirea din tară. În cazul în care, pe perioada sederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele politiei de frontieră având obligatia să facă mentiune despre aceasta în documentul de călătorie si să informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) În situatia în care, pe perioada sederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligatia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în tară, să se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de armă si să depună o declaratie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale

Art. 49. - (1) Autorizatia prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele si munitia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;

b) prezintă motivele pentru care doreste să călătorească în străinătate cu armele si munitia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizatia prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data si punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din tară, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizatiei, organul de politie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Documentele care trebuie să însotească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la art. 48 alin. (1), precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de călătorie, perioadele si conditiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale si munitia din dotare

Art. 50. - (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atributiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum si a munitiei corespunzătoare se face în pasaportul de serviciu de către organele politiei de frontieră, cu ocazia iesirii din tară a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de către institutiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data si punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din tară, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Politiei Române, precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în străinătate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu.

(4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în această situatie organele politiei de frontieră având obligatia să anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Conditiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în străinătate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei institutii unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum si a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Furtul, pierderea, permisului de armă

Art. 51. - (1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui rază de competentă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de politie care le-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale

Art. 52. - (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în străinătate, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverintă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.

(2) Adeverinta prevăzută la alin. (2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de către organele politiei de frontieră, la intrarea în tară.

(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conditii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor letale, precum si a munitiei aferente, de către persoanele fizice străine

 

Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul de către străinii cu domiciliul sau resedinta în România

Art. 53. - (1) Străinii care au resedinta sau domiciliul în România pot fi autorizati să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie. În sensul prezentei legi, sunt considerati că au resedinta sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de sedere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în conditiile legii privind regimul străinilor în România, precum si străinii care au dobândit o formă de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor.

(2) Autorizatia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colectie se acordă în conditiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de sedere valabil.

(3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) si (2) lit. b) si c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 si, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător si persoanelor prevăzute la alin. (1).

Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă sedere

Art. 54. - (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă sedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum si cei prevăzuti la art. 53 alin. (1) pot fi autorizati să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie, în vederea scoaterii acestora din România

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizati să comercializeze aceste arme.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizatia de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) fac dovada intrării si sederii legale în România;

c) îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) si f);

d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma, că îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicită autorizatia de procurare.

(4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române, care procedează la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(5) Procedura acordării autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Introducerea, detinerea, portul si folosirea armelor letale, pe teritoriul României

Art. 55. - (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în conditiile legii, pe baza unei vize de scurtă sedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati să detină si, după caz, să poarte si să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le detin, dacă armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2) Avizul de introducere a armelor în tară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, în următoarele conditii:

a) fac dovada detinerii legale a armelor, în statul de unde provin;

b) arma să îndeplinească conditiile impuse de normele de omologare;

c) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitatie nominală de la o asociatie de vânătoare din România, legal constituită, ce îsi desfăsoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitatia unui colectionar de arme român;

d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Română de Tir Sportiv sau de Federatia Română de Schi si Biatlon, ori, după caz, prezintă invitatia unui colectionar de arme român.

(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu conditia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor si munitiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinatie.

(4) Procedura si documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) si (3), cantitătile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferentă se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini detinători de arme letale

Art. 56. - (1) Însotitorii delegatiilor străine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protectie, precum si militarii străini pot introduce, purta si folosi, pe teritoriul României, arme de apărare si pază, pe bază de reciprocitate, sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si, respectiv, Ministerul Apărării Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de apărare si pază, pe bază de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obtinerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare si pază, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de către străini

Art. 57. - Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferentă armelor legal detinute, în conditiile stabilite la art. 44.

 

SECTIUNEA a 5-a

Conditii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul si folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

 

Procurarea si înstrăinarea armelor neletale

Art. 58. - (1) Cetătenii români si străinii cu sedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum si munitia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în conditiile notificării prealabile a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1).

(2) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze si să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în institutiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.

Certificatul de detinător

Art. 59. - (1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritătile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de detinător.

(2) Certificatul de detinător conferă titularului dreptul de detinere, port si folosire a armelor înscrise în acest document.

(3) Titularii certificatului de detinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

(4) Procedura notificării prelabile, mentionată la art. 58 alin. (1), precum si a acordării certificatului de detinător se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Păstrarea armelor neletale

Art. 60. - Posesorii armelor neletale au obligatia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau resedintă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea si să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

Art. 61. - (1) Străinii pot introduce în România arme neletale, numai după obtinerea avizului de introducere a armelor în tară, acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din străinătate.

(2) Avizul de introducere a armelor în tară se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se află;

c) face dovada încadrării armelor în categoria armelor neletale prevăzută în anexă, în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii.

(3) Procedura acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare

Art. 62. - (1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.

(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele conditii:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol si adunări publice, precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

b) dacă detinătorul se află sub influenta băuturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afectiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în conditiile în care poartă arma asupra sa.

Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare

Art. 63. - (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor prevăzute la alin. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Folosirea armelor utilitare

Art. 64. - Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinatie industrială, pistoalele de alarmă si semnalizare si pistoalele de start, folosite în competitiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de conditii încât să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.

Procurarea munitiei pentru armele neletale

Art. 65. - Munitia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza certificatului de detinător al armei, de la armurierii autorizati să o comercializeze

 

CAPITOLUL III

Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor de către persoanele juridice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, detine si folosi arme si munitii

Art. 66. - (1) Institutiile publice cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în conditiile stabilite prin legi speciale.

(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum si persoanele juridice si unitătile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, în conditiile prezentei legi, pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora.

(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pot fi autorizate în conditiile prezentei legi, în functie de obiectul lor de activitate, să procure, să detină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzătoare, pentru:

a) înarmarea personalului abilitat să desfăsoare activităti de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau cărora le asigură protectie, precum si a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societătilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie, în conditiile legii;

b) desfăsurarea activitătilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum si organizarea si desfăsurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g);

c) desfăsurarea activitătilor artistice, în centrele de productie cinematografică si televiziune, precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru.

(4) Muzeele pot fi autorizate, în conditiile prezentei legi, să procure si să detină arme de colectie, precum si arme neletale, după caz.

(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să detină sau să folosească, pe teritoriul României, arme militare si arme letale, precum si munitia corespunzătoare acestora.

Autoritătile competente să acorde autorizări de procurare, detinere si folosire a armelor si munitiilor

Art. 67. - Autorizările prevăzute la art. 66 alin. (3) si (4) se acordă de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie în a căror rază de competentă se află sediul social al persoanei juridice, precum si de către Inspectoratul General al Politiei Române, în conditiile prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau unitătile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

 

Conditiile procurării, detinerii, păstrării si dotării personalului propriu cu arme si munitii

Art. 68. - (1) Persoanele juridice de drept public, precum si persoanele juridice si unitătile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 66 alin. (1), care, în exercitarea atributiilor prevăzute de actele normative de organizare si functionare, desfăsoară activităti specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale si arme neletale, precum si cu munitia corespunzătoare, pot procura si, după caz, înstrăina asemenea arme si munitie, în conditiile prezentei legi, prin armurierii autorizati în acest sens.

(2) Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc, în functie de activitătile specifice care urmează să fie desfăsurate, precum si de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 67.

(3) Păstrarea armelor si munitiei prevăzute la alin. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevăzute de lege, asigurate în permanentă cu pază înarmată, în conditiile legii.

(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unitătii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se mentionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale detinătorului, sarcinile în executarea cărora detinătorul poate purta si folosi armele, locurile în care detinătorul poate purta si folosi armele, precum si conditiile în care acesta poate face uz de armă.

(5) Persoana juridică si unitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia să constituie, la nivel central, un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate, detinute si înstrăinate, a munitiei consumate, precum si a personalului care este dotat cu acestea.

Această evidentă se pune la dispozitia autoritătilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.

(6) Evidenta prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale, si timp de 10 ani, în cazul armelor neletale.

(7) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritătile prevăzute la art. 67, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autoritătile prevăzute la art. 67.

Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitii

Art. 69. - (1) Pot fi dotate, în conditiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale,

persoanele care:

a) au cetătenia română;

b) au împlinit 18 ani;

c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 68 alin. (1);

d) îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) si i);

e) urmează un instructaj, desfăsurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum si la conditiile în care trebuie purtată si folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37-39, art. 62 alin. (2), art. 63 si art. 64, după caz, la sfârsitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte si să folosească armele si munitia din dotare numai în scopurile si

conditiile stabilite în instructaj.

(2) Continutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabileste de angajator si se avizează de către autoritătile prevăzute la art. 67.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si personalului cu atributii de gestionare, administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 68 alin. (1).

(4) Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) si (3) exercită atributiile de serviciu care necesită portul si folosirea acestora, precum si numai în conditiile si locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârsitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitătilor prevăzute la art. 68 alin. (1), cu exceptia celor detinute de pădurari si paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul si folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

(5) Folosirea armelor si munitiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autoritătilor prevăzute la art. 67, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 66 alin. (2).

(6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autoritătilor prevăzute la art. 67, prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. d).

(7) Semnarea contractului individual de muncă presupune si acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare si pază, pentru testarea integritătii lor profesionale si morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autoritătilor prevăzute la art. 67, care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.

(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportivă si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de către sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române.

Dotarea personalului propriu cu arme neletale

`Art. 70. -(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) si e), precum si sportivii si antrenorii de tir, în conditiile prevăzute la art. 69 alin. (8).

(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) se aplică si personalului cu atributii de gestionare, administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridică sau unitătile prevăzute la art. 68 alin. (1).

Verificarea personalului dotat cu arme si munitii, precum si a stării tehnice a armelor si munitiei

Art. 71. - (1) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la art. 68 alin. (1) au obligatia să desfăsoare, periodic, la intervale stabilite de către autoritătile prevăzute la art. 67 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activităti:

a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoasterii instructajului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;

b) verificarea stării tehnice a armelor si munitiei, precum si a conditiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizati în acest sens.

(2) Autoritătile prevăzute la art. 67 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor

Art. 72. - (1) Persoanele juridice si unitătile prevăzute la art. 68 alin. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Personalul desemnat cu administrarea, întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 69 alin. (1) si alin. (4).

(3) Personalul care urmează să desfăsoare în incinta poligonului activităti permanente de supraveghere a activitătilor care se desfăsoară în această incintă, precum si activităti de instruire si îndrumare a persoanelor care desfăsoară activităti de antrenament trebuie să detină atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Politiei Române, în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Activitătile care se pot desfăsura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se avizează de către autoritătile prevăzute la art. 67.

Categorii de persoane juridice si unităti care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii

Art. 73. - (1) Următoarele persoane juridice si unităti aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 68-72, după cum urmează:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, si subunitătile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitară si munitia corespunzătoare, pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor, precum si arme de vânătoare si munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului si combaterea animalelor dăunătoare;

b) Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îsi desfăsoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pot detine si folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinatie utilitară si munitia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum si arme de vânătoare si munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului si combaterea animalelor dăunătoare;

c) unitătile de învătământ superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânătoare si arme cu destinatie utilitară, pentru exercitarea activitătii didactice; d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură si unitătile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitară cu munitie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;

e) administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitară cu munitie ără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;

f) autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului si unitătile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitară, precum si munitia corespunzătoare, necesare pentru desfăsurarea activitătilor specifice în domeniul protectiei si conservării habitatelor naturale, a diversitătii biologice si a retelei nationale de arii protejate;

g) Federatia Română de Tir Sportiv, Federatia Română de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzătoare, în functie de necesităti, pentru desfăsurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii;

h) institutiile de cultură si artă, asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitătile pe care le desfăsoară;

i) centrele de productie cinematografică, circurile, teatrele si alte asemenea institutii de cultură, artă si sport pot detine si folosi arme de recuzită pentru activitătile pe care le desfăsoară.

(2) În cazul armelor detinute în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzătoare în vederea desfăsurării antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora.

(3) În cazul armelor detinute în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. f) si g), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, se poate face fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), iar în cazul armelor de panoplie, si fără îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 68 alin. (4).

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice

 

1. Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 74. - (1) În vederea procurării de arme si munitii sau a construirii si amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) trebuie să depună o cerere la autoritătile prevăzute la art. 67, în vederea eliberării autorizatiei corespunzătoare.

(2) Autoritătile prevăzute la art. 67 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor.

(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 75. - (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se preschimbă în următoarele situatii:

a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;

b) când autorizatia a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;

c) când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor.

(2) Pentru eliberarea unei noi autorizatii, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autoritătile prevăzute la art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b). Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.

Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

Art. 76. - (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se retrag în următoarele situatii:

a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;

b) titularul a săvârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, detinere si folosire a armelor;

c) titularul a săvârsit mai mult de două contraventii prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).

(2) Anularea autorizatiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) se dispune în următoarele situatii:

a) se constată că, la data acordării autorizatiei, titularul nu îndeplinea conditiile prevăzute de lege pentru procurare, detinere sau folosire a armelor si munitiei sau, după caz, conditiile privind construirea, amenajarea si functionarea poligonului;

b) titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false.

Obligatiile persoanelor juridice autorizate să detină si să folosească arme si munitie

Art. 77. - Persoanele juridice autorizate să procure, să detină si să folosească arme si munitie au următoarele obligatii:

a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritătile prevăzute la art. 67, pentru vizarea autorizatiei;

b) să anunte schimbarea sediului, cu cel putin 10 zile înainte de aceasta, la organul de politie în a cărui rază de competentă este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzătoare în autorizatie;

c) să anunte pierderea, furtul sau distrugerea autorizatiei, la autoritătile prevăzute la art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;

d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autoritătilor prevăzute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea dată;

e) să prezinte, la autoritătile prevăzute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor si munitiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare în continutul autorizatiei.

Conditiile pentru păstrarea armelor si munitiilor, precum si pentru dotarea personalului angajat

Art. 78. - Prevederile art. 68 alin. (3) si ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător si persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

2. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor de către societătile specializate de pază

Autorizarea procurării armelor si munitiei de către societătile specializate de pază

Art. 79. - (1) Societătile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizati în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum si munitia corespunzătoare, cu exceptia situatiilor în care aceste societăti sunt constituite în armurieri autorizati să efectueze operatiuni cu arme din această categorie;

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzătoare.

(2) În functie de activitătile legale de pază pe care le desfăsoară, societătile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme si munitie, după cum urmează:

a) în cazul activitătilor de protectie a persoanelor: arme de apărare si pază - numai pentru protectia persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protectia celorlalte categorii de persoane;

b) în cazul activitătilor de pază a obiectivelor, bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor si punctelor de lucru ale societătilor care desfăsoară activităti ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societătile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăsoară activităti cu arme letale, precum si a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitară - pentru activitătile de pază a celorlalte obiective, bunuri si valori, desfăsurate potrivit legii;

c) în cazul activitătilor de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum si cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinatie utilitară - pentru activitătile de pază a celorlalte categorii de transporturi.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizată a tuturor societătilor specializate de pază autorizate să procure, să detină si să folosească arme si munitie.

Acordarea autorizatiei de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor

Art. 80. - Autorizatia de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societătile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizatiei neputând depăsi durata contractului.

Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu

Art. 81. - Persoanelor angajate în cadrul societătilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

3. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pentru paza proprie

Autorizarea procurării, detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie

Art. 82. - Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigură paza proprie în conditiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, să procure, să detină si să folosească pentru desfăsurarea activitătilor de pază numai arme neletale si munitia corespunzătoare.

Conditiile privind păstrarea si dotarea personalului, precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie

Art. 83. -Prevederile art. 68 alin. (3) si ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le potpurta si folosi.

4. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activităti cultural-artistice

Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activităti cultural-artistice

Art. 84. - (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfăsoară activităti artistice în centrele de productie cinematografică si televiziune, precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autoritătile prevăzute la art. 67, să procure arme de panoplie si, după caz, de recuzită, în conditiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. f) si g).

(2) Prevederile art. 68 alin. (3) si alin. (5)-(7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) si alin. (2)-(4) si ale art. 70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot păstra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzătoare, precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

5. Regimul functionării poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice

Autorizarea functionării poligoanelor de tragere

Art. 85. - (1) În functie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autoritătile prevăzute la art. 67 să functioneze, după cum urmează:

a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societătilor specializate de pază;

b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor - în cazul armurierilor autorizati să producă si să repare arme;

c) poligoane de tragere pentru antrenament si agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activităti de tragere pentru antrenament si divertisment.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se poate acorda dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;

b) personalul desemnat pentru administrarea, întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 69 alin. (1) si (4);

c) personalul desemnat pentru supravegherea activitătilor care se desfăsoară în incinta poligoanelor de tragere, precum si pentru desfăsurarea activitătilor de instruire si îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică si practică prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească conditia prevăzută la art. 72 alin. (3);

d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistentă medicală de urgentă în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.

(3) Activitătile care se pot desfăsura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, care se avizează de autoritătile prevăzute la art. 67.

Conditiile procurării armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere

Art. 86. - (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să functioneze în conditiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) si c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizati în acest sens:

a) numai prin închiriere, arme letale, precum si munitia corespunzătoare;

b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzătoare.

(2) În vederea acordării autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de către autoritătile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie, care se depune la aceste autorităti împreună cu cererea de autorizare.

(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurată se stabileste de către autoritatea care acordă autorizatia, în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevăzut la alin. (2).

Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere

Art. 87. - (1) În functie de destinatia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul si desfăsurarea activitătilor de tragere cu arma, pentru următoarele categorii de persoane:

a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) - numai personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte si să folosească arme si munitie;

b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b) - numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizati să repare arme;

c) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) - numai titularii unui permis de armă sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g).

(2) Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele înscrise în permisul de armă sau pentru procurarea cărora urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g).

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă acestia prezintă autorizatia prevăzută la art. 29.

(4) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu conditia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, acestia să fie însotiti de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de detinător în care armele să fie înscrise.

(5) În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligatia să actioneze în conditiile prevăzute la art. 35 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL IV

Regimul circulatiei armelor si munitiilor

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate

Art. 88. - (1) Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;

b) sunt omologate de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;

c) armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei.

(2) Armele si munitiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, detinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă:

a) sunt marcate de producătorul din străinătate;

b) sunt avizate de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;

c) armele au fost înregistrate în Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare armă.

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2) armele si munitiile care tranzitează, în conditiile legii, teritoriul României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Marcarea armelor si munitiilor

 

Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români

Art. 89. - (1) Armurierii români autorizati să producă arme si munitii au obligatia ca, în procesul de fabricatie a acestora, să aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificării acestora.

(2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) indicativul de tară al României;

b) indicativul armurierului care le produce;

c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexă din care face parte arma sau, după caz, munitia pe care se aplică;

d) anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexă.

(3) Forma si continutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Evidenta armelor si munitiilor fabricate

Art. 90. - (1) Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a căror rază teritorială de competentă îsi au sediile sociale.

(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati să producă arme si munitii.

(3) Evidenta care se tine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2) lit. b)-d).

(4) Evidenta armelor militare, a armelor de apărare si pază, precum si a munitiilor corespunzătoare constituie informatii secrete de stat, se tine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum si a munitiilor corespunzătoare, constituie informatii secrete de serviciu.

Păstrarea registrelor de evidentă a armelor si munitiilor fabricate

Art. 91. - (1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizati să producă arme si munitii, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) În situatia în care armurierii îsi încetează activitatea de producere a armelor si munitiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române, în termen de 10 zile de la încetarea activitătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Omologarea armelor si munitiilor

 

Activitatea de omologare a armelor si munitiilor

Art. 92. - (1) Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfăsoară prin Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de sigurantă stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor.

(2) Scopul activitătii de omologare prevăzute la alin. (1) se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective:

a) caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei să corespundă destinatiilor stabilite prin prezenta lege;

b) detinerea si folosirea armelor si munitiilor să îndeplinească asemenea criterii de sigurantă, încât să nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viata, sănătatea, integritatea fizică a detinătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legală a armelor, precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale;

c) detinerea si folosirea armelor si munitiilor să îndeplinească asemenea criterii de  sigurantă, încât să nu fie pus în pericol mediul înconjurător.

(3) În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), sunt supuse omologării  următoarele:

a) armele, munitiile si componentele acestora;

b) liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor, precum si spatiile în care acestea functionează;

c) instrumentele destinate reparării armelor si munitiilor, precum si spatiile în care  urmează să se desfăsoare activitătile de reparatii;

d) spatiile destinate depozitării si păstrării armelor si munitiilor;

e) poligoanele de tragere cu arme;

f) mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor.

(4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele prevăzute la alin. (3) se atestă prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

(5) În cazul armelor si munitiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atestă prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

Regimul normelor si certificatelor de omologare

Art. 93. - (1) Normele de omologare prevăzute la art. 92 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publică în Monitorul Oficial al României, cu exceptia celor referitoare la armele militare, precum si a munitiilor corespunzătoare, care constituie informatii secrete de stat si se comunică numai institutiilor interesate.

(2) Certificatele de omologare pentru elementele prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. a)-d), corespunzătoare armelor militare si munitiilor aferente, precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat.

Inspectia tehnică periodică

Art. 94. - (1) Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectuează, prin structurile sale specializate, inspectia tehnică periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3), în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a conditiilor de omologare.

(2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspectiei prevăzute la alin. (1), că elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare, structurile specializate ale Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi apartin, certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice.

(3) Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti să efectueze inspectia tehnică periodică a armelor si să elibereze certificatul prevăzut la alin. (2).

(4) Armurierii prevăzuti la alin. (3) nu pot fi autorizati să efectueze inspectia tehnică periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3) care le apartin.

(5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către detinătorul legal al elementelor verificate.

Regimul armelor care au devenit improprii folosirii

Art. 95. - (1) Armele care datorită unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examinează de către o comisie specializată din cadrul Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifică, rambursează contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii.

(2) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot păstra ca arme de colectie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părti componente din acestea se predau armurierilor autorizati să desfăsoare operatiuni de distrugere a acestora.

Metodologia de omologare

Art. 96. - Procedura acordării certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare, precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Registrul National al Armelor Registrului National al Armelor

 

Organizarea si functionarea

Art. 97. - (1) În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a detinătorilor de arme, precum si a operatiunilor cu arme si munitii, necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicării dispozitiilor prezentei legi.

(2) Inspectoratul General al Politiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul National al Armelor, următoarele atributii în domeniul gestionării regimului circulatiei armelor si munitiei:

a) emite, preschimbă si, după caz, retrage sau anulează cărtile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) si (2);

b) gestionează evidenta operatiunilor cu arme si munitii, introducând mentiunile corespunzătoare în cărtile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni, precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si către care s-au înstrăinat acestea;

c) gestionează evidenta armurierilor care desfăsoară operatiuni cu arme;

d) gestionează evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritătile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie, operând mentiunile corespunzătoare în evidente;

e) cooperează cu institutiile similare din străinătate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operatiunilor cu arme.

(3) Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Emiterea cărtilor de identitate ale armelor

Art. 98. - (1) Cărtile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) se emit după încheierea procesului de productie a acestora, pe baza datelor înscrise în registrele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum si a certificatelor de omologare.

(2) Cărtile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare.

(3) Armurierul care a procurat armele prevăzute la art. 88 alin. (2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cărtilor de identitate, în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare.

(4) Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din străinătate, se poate face numai după obtinerea cărtilor de identitate pentru fiecare armă produsă sau, după caz, procurată.

Regimul cărtii de identitate a armei

Art. 99. - (1) Cartea de identitate a armei trebuie să însotească în permanentă arma, indiferent de detinătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operatiunilor prevăzute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cărtile de identitate ale acestora.

(2) În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrăinării acestora în conditiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligatia să depună cărtile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române.

Pierderea, furtul, distrugerea si deteriorarea cărtilor de identitate

Art. 100. - (1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărtilor de identitate ale armelor se declară în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat.

(2) Eliberarea unor noi cărti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.

Exceptii în cazul armelor militare

Art. 101. - Sunt exceptate de la prevederile art. 94-98 armele militare, a căror evidentă se tine de către institutiile care au dreptul să le procure, să le detină, să le folosească si să le înstrăineze, în conditiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre institutiile respective.

Procedurile de aplicare a regimului cărtii de identitate a armei

Art. 102. - Procedurile de aplicare a prevederilor art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL V

Regimul operatiunilor cu arme si munitii

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Efectuarea operatiunilor cu arme

Art. 103. - (1) Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens, în conditiile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia persoanelor fizice care, în baza autorizatiei de procurare, pot cumpăra din străinătate si introduce în tară, în conditiile legii, arme letale si neletale.

(2) Producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de către armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice, în conditiile stabilite prin ordine ale conducătorilor fiecăreia dintre aceste institutii.

(3) Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale, cu exceptia producerii, confectionării, modificării, prelucrării, experimentării, casării si distrugerii, pot fi efectuate de către armurierii autorizati în acest sens.

(4) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăsoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. 104 alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Armurierii

Art. 104. - (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:

a) institutiile publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si  sigurantei nationale, precum si persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora;

b) institutiile publice si unitătile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competentele conferite de lege, desfăsoară activităti ce necesită detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si Federatia Română de Tir Sportiv, Federatia Română de Schi si Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânătoare.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege, societătile comerciale care nu se află în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).

Categorii de operatiuni care pot fi desfăsurate de către armurieri

Art. 105. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operatiuni cu arme si munitii, după cum urmează

a) institutiile publice care au competente în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii;

b) institutiile publice si unitătile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competentele conferite de lege, desfăsoară activităti ce necesită detinerea si folosirea armelor si munitiilor, pentru operatiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare si depozitare.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăsoare următoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare, vânzare, cumpărare, închiriere, schimb, donatie, import, export, transfer, transport, transbordare si depozitare.

(3) Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritătilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Regimul constituirii armurierilor

 

Constituirea armurierilor

Art. 106. - (1) Societătile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se solicită de către asociatii societătii comerciale, cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societătii.

(3) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai dacă toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d), iar cei care desfăsoară activităti ce implică accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) si lit. e)-g).

Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilor

Art. 107. - (1) Societătile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimbă asociatii sau administratorii acestora, precum si cu ocazia schimbării sediului social.

(2) Avizul prevăzut la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care l-a acordat, în situatia în care aceasta constată că asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 106 alin. (3). Retragerea avizului are ca efect pierderea calitătii de armurier a societătii comerciale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Regimul efectuării operatiunilor cu arme si munitii

 

Autorizarea desfăsurării operatiunilor cu arme si munitii de către armurieri

Art. 108. - (1) Armurierii constituiti în conditiile prevăzute la art. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările si completările ulterioare, numai după obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii, acordată de autoritătile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevăzute la alin. (3).

(2) Autoritătile competente să acorde autorizatia prevăzută la alin. (1) sunt Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială îsi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăsoare operatiunile pentru care se solicită autorizarea, precum si Inspectoratul General al Politiei Române.

(3) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor si munitiilor se acordă armurierului care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine spatii corespunzătoare, destinate efectuării operatiunilor cu arme si munitii, care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajări tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;

b) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. a).

(4) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) spatiile în care urmează să se desfăsoare activitătile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);

b) detine spatii corespunzătoare destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);

c) detine instrumente destinate reparării armelor si munitiilor, omologate în conditiile prezentei legi;

d) detine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, omologate în conditiile prezentei legi.

(5) Autorizatia pentru desfăsurarea operatiunilor de transport se acordă numai dacă armurierul îndeplineste următoarele conditii:

a) detine în mod legal si utilizează mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;

b) detine, după caz, spatii corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitării munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. a).

(6) Este interzisă amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte.

(7) În autorizatia prevăzută la alin. (1) se mentionează în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de către armurier, iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate, numărul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitată în acestea.

Categorii de operatiuni de armurierii autorizati

Art. 109. - Armurierii autorizati în conditiile art. 108 pot desfăsura următoarele activităti:

a) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor:

cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export si transfer de arme si munitii, precum si intermedierea efectuării acestor operatiuni;

b) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor, efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizării acordate de Autoritatea Natională pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, în conditiile prevăzute la art. 94 alin. (3), precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânătoare cu alice;

c) cei autorizati să desfăsoare operatiuni de transport: să efectueze transporturi de arme si munitii în tară, în si din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în conditiile legii.

Obligatiile armurierilor autorizati să desfăsoare operatiuni de comert cu arme si munitii

Art. 110. - (1) Armurierii autorizati să desfăsoare operatiuni de comert cu arme si munitii au următoarele obligatii:

a) să introducă în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 88 alin. (1) si (2);

b) să comercializeze armele si munitiile numai către persoanele fizice si juridice autorizate să le procure;

c) să procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăsoare asemenea operatiuni, precum si de la persoane fizice care le detin si le înstrăinează în conditii de legalitate;

d) să îsi constituie registre în care să tină evidenta operatiunilor cu arme si munitii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care au regim special si se înregistrează la autoritătile prevăzute la art. 108 alin. (2) si să le prezinte, pentru control, politistilor anume desemnati;

e) să prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii, precum si documentele în baza cărora au vândut armele;

f) să comunice lunar autoritătilor prevăzute la art. 108 alin. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme si munitii, precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii;

g) să asigure conditiile de securitate deplină a armelor si munitiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;

h) să înscrie în autorizatia de procurare, eliberată de organele de politie si prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii si pozitia din registrul de evidentă a armelor depuse spre vânzare;

i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor si munitiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;

j) să anunte imediat organul de politie când constată că la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificări vizibile sau prezintă alte caracteristici decât cele originale;

k) să solicite avizul politiei pentru persoanele angajate să facă operatiuni cu arme si munitii.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 5 ani si trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecărei operatiuni. După împlinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritătile prevăzute la art. 108 alin. (2).

(3) În vederea desfăsurării operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii, care sunt conditionate, potrivit legii, de obtinerea prealabilă a licentelor automate de import sau export, armurierii sunt obligati să solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pe această licentă.

(4) Licenta de import-export se eliberează individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitătile de arme si munitii care fac obiectul fiecărei operatiuni.

Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la pierderea licentei respective.

(5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operatiunea.

Obligatiile armurierilor autorizati să desfăsoare operatiuni de reparare a armelor

Art. 111. - Armurierii autorizati să desfăsoare operatiuni de reparare a armelor au următoarele obligatii:

a) să comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generală de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese, precum si a posesorilor acestor arme;

b) să tină evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) si să le prezinte organelor de politie competente pentru control;

c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt detinute legal;

d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o detine legal, să înstiinteze de îndată organul de politie cel mai apropiat.

Obligatiile armurierilor autorizati să desfăsoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor

Art. 112. - (1) Armurierii autorizati să desfăsoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au următoarele obligatii:

a) să asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectuează, precum si conditiile de sigurantă ale acestora;

b) să tină evidenta operatiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantitătilor de arme si munitii transportate, precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate, în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d);

c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport, precum si de provenienta legală a armelor transportate;

d) să comunice organelor de politie în a căror rază de competentă se află locul de destinatie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de pază al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport.

(2) Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Procedura acordării avizelor si autorizatiilor pentru armurieri

Art. 113. - Procedura acordării avizelor si autorizatiilor prevăzute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VI

Regimul procurării, detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de către cetătenii români pe teritoriile statelor membre.

Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfăsurate între armurierii români si cei ai statelor membre

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

Art. 114. - (1) Procurarea unei arme letale, precum si a munitiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidentii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din tară, se poate face, în conditiile prezentei legi, numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a munitiei, eliberată de Directia Generală de Politie a municipiului Bucuresti, de inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială de competentă îsi desfăsoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum si de către Inspectoratul General al Politiei Române.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;

c) prezintă autorizatia de procurare a armei sau, după caz, a munitiei, eliberată de autoritătile competente ale statului al cărui rezident este, cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionată de obtinerea unei autorizatii prealabile;

d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente.

(3) Este interzisă detinerea pe teritoriul României a armelor de apărare si pază de către rezidentii statelor membre, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 56 si art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor români autorizati să le transfere în afara teritoriului României.

(4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum si a munitiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati să le transfere în afara teritoriului României, nu mai este necesară obtinerea de către solicitant a autorizatiei prevăzute la alin. (1).

(5) Armele procurate de către rezidentii statelor membre în timpul unei călătorii în România, în conditiile prevăzute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, la inspectoratele judetene de politie în a căror rază teritorială de competentă îsi desfăsoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma, sau la Inspectoratul General al Politiei Române, care procedează la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(6) Inspectoratul General al Politiei Române informează de îndată autoritătile  competente ale statelor membre ai căror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (1), despre fiecare achizitie efectuată.

Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României

Art. 115. - (1) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, numai cu armele si munitiile a căror procurare si detinere este permisă în România.

(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) documentul să fie valabil;

b) să nu existe în acest document mentiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;

c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de Federatia Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federatia Română de Schi si Biatlon;

d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu exceptia situatiilor prevăzute la lit. c), să existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România;

e) persoana să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritătilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a căror introducere pe teritoriul României este conditionată de obtinerea prealabilă a autorizatiei prevăzute la alin. (2) lit. d).

(4) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute, numai dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) motivează organelor politiei de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe  teritoriul României.

(5) În cazul în care rezidentii statelor membre intră sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute, în conditiile prevăzute la alin. (2) si (4), organele politiei de frontieră procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor de foc, fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrării, respectiv a iesirii cu aceste arme;

b) în cazul armelor neletale, la intrarea în tară eliberează persoanei o adeverintă de introducere în tară a acestor arme, iar la iesire retin această adeverintă.

(6) În situatia în care, pe timpul sederii în România, rezidentii statelor europene înstrăinează, pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevăzute la alin. (2) si (4), acestia au obligatia să anunte, în conditiile legii, organele de politie în a căror rază de competentă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor politiei de frontieră la iesirea din tară.

Informarea autoritătilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a căror la armele si munitiile a căror detinere este interzisă sau conditionată de obtinerea unei autorizatii

Art. 116. - În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. b) si d) de către autoritătile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Politiei Române informează autoritătile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare si detinere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este conditionată de obtinerea unei autorizări prealabile.

Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României

Art. 117. - (1) Rezidentii statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le detin trebuie să obtină, în prealabil, o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu exceptia cazului în care se află în situatia prevăzută la art. 115 alin. (2) lit. c).

(2) În functie de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.

Regimul detinerii, portului si folosirii armelor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României

Art. 118. - (1) Rezidentii statelor membre, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot detine sau, după caz, purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevăzute la art. 115 alin. (2) si (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români.

(2) Rezidentii statelor membre care au resedinta sau, după caz, domiciliul în România, si care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul detinerii sau, după caz, al portului si folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizati în acest sens de către organele de politie competente, în aceleasi conditii ca si cetătenii români, numai sub rezerva comunicării acordului prealabil al autoritătilor statelor membre ai căror rezidenti sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizării în acel stat. În situatia în care procurarea armelor este supusă doar declarării în statele respective, este necesară numai informarea autoritătilor competente ale acelor state.

(3) Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români, dreptul de detinere sau, după caz, de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu conditia informării autoritătilor competente ale statului ai cărui rezidenti sunt.

(4) Rezidentii statelor membre pot înstrăina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetătenii români, cu conditia informării autoritătilor competente ale statului ai cărui rezidenti sunt. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României, înstrăinarea este permisă numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizată în prealabil de autoritătile statului ai cărui rezidenti sunt.

Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se eliberează cetătenilor români

Art. 119. - (1) Cetătenii români care detin, în conditiile prezentei legi, arme letale si care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc.

(2) Pasaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele si, după caz, munitia aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritătile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

(3) În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia să înscrie mentiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă detinerea armelor înscrise în document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obtinerea unei autorizatii prealabile acordate în acest sens de autoritătile competente ale acestor state.

Conditiile acordării, prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc

Art. 120. - (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul îndeplineste următoarele conditii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc;

b) prezintă motivele pentru care doreste să călătorească pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită pasaportul european pentru arme de foc.

(2) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) În cazul anulării autorizării si al retragerii permisului de armă al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc.

(4) Modificările legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de către organul de politie emitent.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritătile competente sau, după caz, este retinut de acestea.

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc

Art. 121. - (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui rază teritorială de competentă a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de politie care le-a eliberat.

(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.

(3) În străinătate, cetătenii români trebuie să declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritătile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.

(4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în străinătate, în conditiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverintă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.

(5) Adeverinta prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusă la organul de politie competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pasaport european pentru arme de foc.

(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

Permisul de transfer al armelor în străinătate

Art. 122. - (1) Persoanele care doresc să călătorească în străinătate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior sunt obligate să solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în străinătate, document care trebuie să însotească armele până la locul de destinatie.

(2) În vederea obtinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de politie competente următoarele informatii:

a) numele si adresa vânzătorului sau persoanei care cedează si ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;

b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;

c) numărul armelor care urmează să fie transportate;

d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme si indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;

e) mijloacele de transfer;

f) data plecării si data estimativă a sosirii.

(3) Cel mai târziu până la data iesirii din tară a persoanei care urmează să înstrăineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să comunice la autoritătile competente ale statului unde urmează să fie înstrăinată arma informatiile prevăzute la alin. (2).

Transferul armelor letale si al munitiilor din România într-un alt stat membru

Art. 123. - (1) Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzătoare acestora către o persoană dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni.

(2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de politie în a cărui rază de competentă îsi desfăsoară activitatea armurierul, în următoarele conditii:

a) armurierul comunică organului de politie informatiile prevăzute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului;

b) destinatarul este autorizat de autoritătile competente din statul în care se află să procure si să detină armele care vor fi transferate către acesta.

(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însotească armele pe tot parcursul transferului, până la destinatie, si este supus controlului autoritătilor competente ale statelor membre tranzitate.

(4) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să comunice autoritătilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.

Autorizatia de transfer fără acord prealabil

Art. 124. - (1) Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati să desfăsoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din alte state membre, în care nu se conditionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si către statele membre înscrise în autorizatie.

(2) Autorizatia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de politie în a cărui rază de competentă îsi desfăsoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.

(3) În autorizatia de transfer se înscriu de către organul de politie care o eliberează următoarele:

a) datele de identificare ale armurierului;

b) tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer;

c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;

d) perioada de valabilitate a autorizatiei.

(4) Efectuarea oricărei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevăzute la alin. (1) este conditionată de informarea de către armurier a organului de politie competent, cel târziu până la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2).

(5) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să transmită de îndată autoritătilor ompetente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. (4).

(6) Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizează în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv.

Permisul de transfer al armelor

Art. 125. - (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme letale si, după caz, munitie în România trebuie să obtină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2) Permisul de transfer se acordă, la cerere, în următoarele conditii:

a) armurierul face dovada faptului că este autorizat de către autoritătile statului membru pe teritoriul căruia se află să efectueze transferul armelor si, după caz, al munitiilor respective;

b) destinatarul de pe teritoriul României să îndeplinească conditiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului;

c) să existe avizul Autoritătii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare;

d) există garantii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăsoare în conditii de securitate, potrivit legii.

(3) Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevăzute la art. 124 alin. (3).

(4) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritătilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fără acord prealabil.

Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat

Art. 126. - Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisă de către organele politiei de frontieră, numai dacă acestea sunt însotite de permisul de transfer.

Autorizatia de transfer fără acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România

Art. 127. - (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme neletale si, după caz, munitie în România trebuie să obtină, în prealabil, o autorizatie de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

 (2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie să însotească armele care fac obiectul transferului, până la destinatie.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritătilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fără acord prealabil.

Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fără acord prealabil

Art. 128. - Autorizatiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de politie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operatiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranta natională, viata si integritatea corporală a persoanelor.

 

CAPITOLUL VII

Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României si de către membrii de familie ai acestora

 

Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României, precum si de către membrii de familie ai acestora

Art. 129. - (1) Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate străine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

 (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să detină si, după caz,

să poarte si să folosească arme de apărare si pază, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetătenii români. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în conditiile prevăzute de legea română.

(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati să procure, să detină si să folosească arme si munitii în conditiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.

Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de către membrii fortelor armate străine stationate pe teritoriul României si de către membrii de familie ai acestora

Art. 130. - (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art.129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectuează de către organele de politie competente în a căror rază de competentă locuieste solicitantul.

(2) La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevăzute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati să prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atestă dreptul de detinere sau, după caz, de port si folosire a acestor arme si munitii.

 (3) Procedura autorizării prevăzută la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si infractiuni

 

SECTIUNEA 1

Contraventii

 

Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi

Art. 131. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contraventională sau administrativă a persoanei vinovate.

Contraventii

Art. 132. - Sunt considerate contraventii următoarele fapte:

1. nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);

2. neîndeplinirea obligatiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2);

3. neîndeplinirea obligatiei de a preda o armă letală sau munitii găsite, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2);

4. neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al căror detinător legal a decedat, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3);

5. nedeclararea informatiilor prevăzute la art. 13 si art. 19 în termenul stabilit;

6. neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);

7. neprezentarea la politie în vederea vizării permisului de armă în conditiile stabilite la art. 27 alin. (2);

8. neîndeplinirea obligatiei de păstrare a armelor în conditiile prevăzute la art. 28 alin. (1) si (2);

9. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 33 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);

10. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) si (2);

11. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);

12. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);

13. nerespectarea obligatiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garantie, prevăzută la art. 40 alin. (2);

14. transportul armelor de tir fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);

15. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 44 alin. (4) si (5);

16. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

17. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;

18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pasaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);

19. neprezentarea la autoritătile competente, în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4);

20. neprezentarea la politie în vederea solicitării eliberării certificatului de detinător, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);

21. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu;

22. neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 62 cu privire la portul de armă;

23. uzul de armă neletală în alte situatii decât cele prevăzute la art. 63;

24. folosirea armelor utilitare fără respectarea conditiilor prevăzute la art. 64;

25. păstrarea armelor fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);

26. nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidentă a armelor, munitiei si personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);

27. nerespectarea obligatiei de a desfăsura activitătile prevăzute la art. 71 alin. (1);

28. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 77;

29. nerespectarea prevederilor art. 91;

30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cărtii de identitate a armei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1);

31. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);

32. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) si g);

33. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) si k);

34. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), h)-j);

35. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 110 alin. (5);

36. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 111;

37. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 112 alin. (2);

38. pierderea armelor letale;

39. pierderea munitiei corespunzătoare armelor letale.

Sanctiuni

Art. 133. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 132 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 si 30;

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 si 21;

c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15 si 22;

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 si 31;

e) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 si 39;

f) cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27;

g) cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 si 37;

h) cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.

(2) Următoarelor contraventii prevăzute la art. 132 li se aplică sanctiuni complementare, după cum urmează:

a) suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8;

b) suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 si 14;

c) suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 si 39;

d) confiscarea armei, celei prevăzute la punctul 23;

e) revocarea definitivă a dreptului de port si folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 si 38;

f) retragerea definitivă a avizului prevăzut la art. 106 alin. (1), celor prevăzute la punctele 32-37.

Constatarea contraventiilor

Art. 134. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor.

Regimul contraventiilor

Art. 135. - Contraventiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Infractiuni

 

Uzul de armă letală, fără drept Stergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale

Art. 136. - Uzul de armă letală, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 137. - Stergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Efectuarea, fără drept, a operatiunilor cu arme sau munitii

Art. 138. - Efectuarea oricăror operatiuni cu arme sau munitii, fără drept, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.

 

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Exceptii la eliberarea cărtilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnică a armelor

Art. 139. - (1) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, eliberarea cărtilor de identitate ale armelor se face fără îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregătirii detinătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Română de Tir, cu autorizarea organelor de politie în a căror rază teritorială de competentă sunt amplasate acestea.

(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, inspectia tehnică a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, cu ocazia avizării permisului de armă.

(3) Posesorii armelor letale au obligatia ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cărtilor de identitate ale armelor.

(4) Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de politie în a căror rază de competentă îsi au domiciliul, resedinta sau, după caz, sediul, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori, după caz, portul si folosirea armelor respective, precum si pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în conditiile prevăzute de lege.

Exceptii la procedura de omologare a armelor

Art. 140. - (1) Până la data adoptării normelor de omologare a armelor si munitiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectuează de organele competente să omologheze si să autorizeze aceste arme, în conditiile legii în vigoare până la acea dată.

(2) Armele care, la data adoptării normelor de omologare a armelor si munitiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevăzute la art. 92 alin. (5).

(3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin. (1) si (2), se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare, în functie de destinatia acestora, se depun la armurieri autorizati, în scopul modificării acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie, ori, după caz, se înstrăinează sau se depun, spre păstrare, la armurieri autorizati în acest scop, în conditiile prezentei legi.

Obligatia societătilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevăzute în prezenta lege

Art. 141. - Societătilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevăzute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizatia pentru desfăsurarea de operatiuni cu arme si munitii.

Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege

Art. 142. - (1) Prevederile art. 114-126 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 53-57 vor înceta să fie aplicabile cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi

Art. 143. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la prezenta lege

Art. 144. - (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege

(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor si completărilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu.

Intrarea în vigoare

Art. 145. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu exceptia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupă functii care implică exercitiul autoritătii publice, înarmate cu arme de apărare si pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare.

 

Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionării si detinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 295.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul armelor si al munitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 515.