MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 584         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

310. - Lege pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

530. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

14. - Hotărâre cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat si apărat ca atare.”

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Apele fac parte din domeniul public al statului.

Cunoasterea, protectia, punerea în valoare si utilizarea durabilă a resurselor de apă sunt actiuni de interes general.”

3. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Conservarea, protectia si îmbunătătirea mediului acvatic, în conditiile utilizării durabile a resurselor de apă, au la bază principiile precautiei, prevenirii, evitării daunelor la sursă si poluatorul plăteste si trebuie să tină seama de vulnerabilitatea ecosistemelor acvatice situate în Delta Dunării si în Marea Neagră, deoarece echilibrul acestora este strâns influentat de calitatea apelor interioare care se varsă în acestea.”

4. La articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) gospodărirea durabilă a apei si repartitia ratională si echilibrată a acestei resurse, cu mentinerea si cu ameliorarea calitătii si regenerării naturale a apelor;”

5. La articolul 2, după litera h) se introduc literele i)-o) cu următorul cuprins:

“i) integrarea aspectelor cantitative si calitative atât pentru apele de suprafată, cât si pentru apele subterane care apartin aceluiasi sistem ecologic, hidrologic si hidrogeologic;

j) asigurarea protectiei ecosistemelor acvatice situate în imediata vecinătate a coastelor, în golfuri sau aflate în Marea Neagră;

k) promovarea utilizării durabile a apelor pe baza protectiei pe termen lung a resurselor disponibile de apă;

l) conservarea, protectia si îmbunătătirea mediului acvatic prin măsuri specifice pentru reducerea progresivă a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare si încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritar periculoase;

m) reducerea progresivă a poluării apelor subterane si prevenirea poluării ulterioare;

n) atingerea obiectivelor Conventiei pentru protectia Mării Negre împotriva poluării în ceea ce priveste încetarea sau eliminarea etapizată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substante prioritare pentru atingerea în mediul marin a concentratiilor acestor substante aproape de valorile fondului natural si aproape de valoarea zero pentru substantele de sinteză;

o) prevenirea deteriorării ulterioare, protectia si îmbunătătirea stării ecosistemelor acvatice si, în ceea ce priveste cerintele de apă, a ecosistemelor terestre si a zonelor umede ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice.”

6. După articolul 2, se introduc articolele 21-28 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Obiectivele protectiei apelor si mediului acvatic sunt:

a) prevenirea deteriorării tuturor corpurilor de ape de suprafată;

b) protectia, îmbunătătirea si refacerea tuturor corpurilor de apă de suprafată în scopul atingerii stării bune a acestora, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11, până la data de 22 decembrie 2015;

c) protectia si îmbunătătirea tuturor corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate în scopul realizării unui potential ecologic bun sau a unei stări chimice bune a acestora, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11, până la data de 22 decembrie 2015;

d) reducerea progresivă a poluării datorate substantelor prioritare si încetarea sau eliminarea treptată a evacuărilor si a pierderilor de substante prioritar periculoase;

e) prevenirea sau limitarea aportului de poluanti în apele subterane si prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de ape subterane;

f) protectia, îmbunătătirea si refacerea tuturor corpurilor de ape subterane si asigurarea unui echilibru între debitul prelevat si reîncărcarea apelor subterane, cu scopul realizării unei stări bune a apelor subterane, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11, până la data de 22 decembrie 2015;

g) inversarea oricărei tendinte semnificative si durabile de crestere a concentratiei oricărui poluant rezultate din impactul activitătii umane, pentru a reduce în mod progresiv poluarea apei subterane.

(2) Conditiile si obiectivele de protectie a apelor si mediului acvatic, specifice zonelor protejate cuprinse în anexa nr. 12, trebuie să fie îndeplinite până la data de 22 decembrie 2015, cu exceptia cazului când este altfel prevăzut în legislatia pe baza căreia au fost stabilite în mod individual aceste zone protejate.

(3) În cazul în care unui corp de apă dat îi sunt aplicabile mai mult decât un obiectiv dintre cele prevăzute la alin. (1) si (2), corpul de apă trebuie să îndeplinească cel mai sever dintre aceste obiective.

Art. 22. - (1) În scopul realizării unei protectii eficiente si integrate a tuturor apelor si a mediului acvatic si al realizării obiectivelor de protectia apelor si mediului acvatic ale prezentei legi, se vor realiza delimitarea corpurilor de apă si desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 13.

(2) Un corp de apă de suprafată este desemnat ca fiind artificial sau puternic modificat, atunci când:

a) schimbările caracteristicilor hidromorfologice ale acestui corp de apă, necesare pentru atingerea stării ecologice bune, ar putea avea efecte negative importante asupra mediului în general, navigatiei, inclusiv amenajarea facilitătilor portuare sau de agrement, activitătilor pentru scopul cărora este stocată apa, cum sunt alimentarea cu apă, producerea de energie sau irigatiile, regularizarea curgerii apei, apărarea împotriva inundatiilor, drenajul terenurilor si a altor activităti egale ca importantă cu cele prevăzute pentru dezvoltarea durabilă;

b) caracteristicile artificiale sau modificate ale corpului de apă, impuse de folosintele beneficiare, nu pot să fie realizate în mod rezonabil, din motive de fezabilitate tehnică sau costuri disproportionate, prin alte mijloace care sunt în mod semnificativ optiuni mai bune din punct de vedere al protectiei mediului.

(3) Desemnarea corpurilor de apă artificiale sau puternic modificate, inclusiv motivele desemnării vor fi prezentate în schemele directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice, denumite în continuare scheme directoare.

Art. 23. - Termenele limită prevăzute la art. 21 pot fi extinse în scopul realizării etapizate a obiectivelor pentru corpurile de apă, numai în situatia în care nu se produc deteriorări ale stării corpurilor de apă afectate si atunci când sunt îndeplinite conditiile următoare:

a) îmbunătătirile necesare ale stării corpurilor de apă nu pot fi realizate în mod rezonabil până la termenul limită stabilit la art. 21, din cel putin unul dintre următoarele motive:

- gradul îmbunătătirilor cerute poate fi realizat, din considerente tehnice, în etape care depăsesc termenul limită;

- finalizarea îmbunătătirilor până la termenul limită este extrem de costisitoare;

- conditiile naturale nu permit îmbunătătirea stării corpului de apă până la termenul limită;

b) extinderea termenului limită si motivele acesteia sunt stabilite si explicate în mod specific în schema directoare;

c) extinderea termenului trebuie să se limiteze la cel mult două reactualizări ulterioare ale schemei directoare, cu exceptia cazurilor în care conditiile naturale sunt de asa natură încât obiectivele nu pot fi realizate în această perioadă;

d) în schema directoare este prezentat un rezumat al măsurilor necesare pentru a aduce corpurile de apă, în mod progresiv, la starea cerută până la termenul limită extins, motivele pentru orice întârziere semnificativă a realizării măsurilor operationale si planificarea implementării acestora. Orice revizuire a aplicării acestor măsuri si un rezumat al măsurilor aditionale se includ, de asemenea, în reactualizările ulterioare ale schemei directoare.

Art. 24. - În situatia în care se constată că anumite corpuri de apă sunt foarte afectate de activitatea umană sau conditiile naturale sunt de asemenea natură încât obiectivele prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2) sunt nerealizabile sau implică costuri disproportionate, pot fi adoptate obiective mai putin severe numai dacă sunt îndeplinite conditiile următoare:

a) necesitătile socioeconomice si de protectie a mediului determinate de astfel de activităti umane nu pot fi realizate prin alte mijloace care constituie o optiune semnificativ mai bună din punct de vedere al protectiei mediului si care nu implică cheltuieli disproportionate;

b) pentru apele de suprafată se asigură cea mai bună stare ecologică si chimică care poate fi atinsă, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activitătii umane sau poluării;

c) pentru apele subterane se asigură cele mai mici modificări posibile ale stării bune a apelor subterane, având în vedere impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii activitătii umane sau poluării;

d) nu se produce deteriorarea ulterioară a stării corpurilor de apă;

e) obiectivele mai putin severe stabilite, precum si motivele deciziei de stabilire a acestora sunt mentionate în mod specific în schema directoare, iar aceste obiective sunt revizuite la fiecare 6 ani.

Art. 25. - Deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă nu se consideră încălcare a prevederilor prezentei legi, dacă aceasta este rezultatul unor circumstante cu cauze naturale de fortă majoră, care apar în mod exceptional sau care nu pot fi prevăzute, cum ar fi inundatiile extreme si seceta prelungită, sau dacă este rezultatul circumstantelor datorate accidentelor care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil si numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) sunt întreprinse toate etapele practice pentru prevenirea deteriorării suplimentare a stării corpurilor de apă si pentru a nu se compromite realizarea obiectivelor de protectia apelor si mediului acvatic din alte corpuri de apă;

b) stabilirea în schema directoare a conditiilor în care pot fi declarate circumstantele exceptionale sau care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, inclusiv adoptarea indicatorilor adecvati;

c) includerea în programul de măsuri din schema directoare a măsurilor ce trebuie luate în astfel de conditii exceptionale si care nu trebuie să compromită refacerea calitătii corpului de apă o dată ce circumstantele sunt încheiate;

d) efectele circumstantelor care sunt exceptionale sau care nu pot fi în mod rezonabil prevăzute sunt reanalizate anual în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) si sunt luate toate măsurile practice în scopul aducerii corpului de apă la starea sa anterioară efectelor acelor circumstante cât mai curând rezonabil din punct de vedere practic;

e) un rezumat al efectelor circumstantelor si al măsurilor luate sau ce urmează a fi luate în conformitate cu prevederile lit. a) si d) este cuprins în schema directoare la următoarea reactualizare a acesteia.

Art. 26. - (1) În cadrul fiecărui district de bazin hidrografic se identifică toate corpurile de apă folosite pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 10 m3/zi sau care

deservesc mai mult de 50 de persoane, precum si acele corpuri de apă care se intentionează să se folosească în viitor în acest scop.

(2) Corpurile de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman, care furnizează în medie mai mult de 100 m3/zi, se monitorizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 13.

Art. 27. - (1) Obiectivele prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2) nu se consideră neîndeplinite atunci când:

a) nerealizarea unei stări bune a apelor subterane, a unei stări ecologice bune sau, acolo unde este cazul, a unui potential ecologic bun ori nerealizarea prevenirii deteriorării stării corpului de apă de suprafată sau subterană este rezultatul unor noi modificări ale caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafată sau al modificării nivelului corpurilor de apă subterane;

b) nerealizarea prevenirii deteriorării de la starea foarte bună la starea bună a corpurilor de apă este rezultatul unor noi activităti umane, în scopul dezvoltării durabile.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai atunci când sunt întrunite cumulativ următoarele conditii:

a) sunt întreprinse toate etapele practice pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă;

b) motivele acestor modificări sau deteriorări sunt stabilite si explicate în mod specific în schema directoare, iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;

c) motivele acestor modificări sau deteriorări sunt de interes public deosebit si/sau beneficiile aduse mediului sau societătii de realizarea obiectivelor prevăzute la art. 21 alin. (1) si (2) sunt depăsite de beneficiile noilor modificări sau degradări aduse sănătătii umane, mentinerii sigurantei vietii umane sau dezvoltării durabile;

d) deservirea folosintelor beneficiare, care a condus la acele modificări sau deteriorări ale corpurilor de apă, nu poate fi realizată, din motive de fezabilitate tehnică sau din cauza costurilor disproportionate, prin alte mijloace care sunt o optiune semnificativ mai bună din punct de vedere al protectiei mediului.

Art. 28. - În vederea protectiei si conservării resurselor de apă de suprafată, evacuările în aceste ape sunt reglementate prin utilizarea unei abordări combinate prin stabilirea si implementarea controlului emisiilor bazat pe cele mai bune tehnici disponibile sau a valorilor limită importante ale emisiilor ori, în cazul impactului difuz, a controlului si a celor mai bune practici din punct de vedere al mediului stabilite în reglementările specifice privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, epurarea apelor uzate urbane, protectia apelor împotriva poluării cauzate de nitrati din surse agricole, evaluarea riscului si descărcarea de substante periculoase în apă, până la data de 22 decembrie 2012.”

7. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Apartin domeniului public al statului apele de suprafată cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 5 km si cu bazine hidrografice ce depăsesc suprafata de 10 km2, malurile si cuvetele lacurilor, precum si apele subterane, apele maritime interioare, faleza si plaja mării, cu bogătiile lor naturale si potentialul valorificabil, marea teritorială si fundul apelor maritime.”

8. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Resursele de apă, de suprafată si subterane sunt monopol natural de interes strategic. Stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă, indiferent de forma de proprietate, este un drept exclusiv al Guvernului, exercitat prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor.”

9. La articolul 5, alineatele (1), (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Apele utilizate pentru prelevarea de apă în scop potabil vor fi protejate pentru evitarea deteriorării calitătii acestora si pentru a reduce nivelul de tratare în procesul de producere a apei potabile. În jurul surselor si instalatiilor de alimentare cu apă potabilă, al surselor de ape minerale si al lacurilor terapeutice se instituie zone de protectie sanitară cu regim sever sau cu regim de restrictii, precum si perimetre de protectie hidrogeologică. Dreptul de proprietate asupra surselor si instalatiilor de alimentare cu apă potabilă, surselor de ape minerale si lacurilor si nămolurilor terapeutice se extinde si asupra zonelor de protectie sanitară cu regim sever.

(2) Regimul de exploatare a apelor subterane, a lacurilor, zonelor umede si ariilor protejate, a zonelor de protectie sanitară, precum si regimul privind navigatia pe cursurile de apă naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare si pe marea teritorială, ca si lucrările, constructiile sau instalatiile aferente sunt supuse prevederilor prezentei legi si reglementărilor specifice.

............................................................................................

(5) Supravegherea calitătii apei potabile si a apei de îmbăiere se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul sănătătii, precum si de autoritătile publice locale, conform prevederilor în vigoare.”

10. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) La nivelul fiecărui bazin hidrografic se va stabili un registru al zonelor protejate, care va include toate corpurile de apă folosite pentru prelevare în scop potabil si zonele protejate cuprinse în anexa nr. 12.

(2) Registrul zonelor protejate va fi realizat si reactualizat prin grija Administratiei Nationale «Apele Române».”

11. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Activitatea de gospodărire unitară, ratională si integrată a apelor se organizează si se desfăsoară pe bazine hidrografice, ca entităti geografice indivizibile de gospodărire cantitativă si calitativă a resurselor de apă. Gospodărirea apelor trebuie să considere ca un tot unitar apele de suprafată si subterane, atât sub aspect cantitativ, cât si calitativ, în scopul dezvoltării durabile.”

12. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc alineatele (3)-(6) cu următorul cuprins:

“(3) România face parte din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea. Pentru portiunea din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea, care este cuprinsă în teritoriul României, inclusiv apele de coastă ale Mării Negre, se va elabora planul de management al acestui bazin hidrografic international, pe baza schemelor directoare de management si amenajare a apelor.

(4) Autoritatea competentă pentru elaborarea portiunii de plan mentionate la alin. (3) este autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

(5) Administrarea bazinelor hidrografice nationale, mentionate în prezenta lege ca bazine hidrografice se face la nivelul districtelor de bazin de către directiile de ape ale Administratiei Nationale «Apele Române».

(6) La nivel national, sunt stabilite următoarele districte de bazin: Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzău-Ialomita, Siret, Prut-Bârlad si Dobrogea-Litoral. Schema districtelor de bazin cu limitele acestora este prezentată în anexa nr. 14.”

13. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) În coordonarea autoritătii publice centrale din domeniul apelor se înfiintează Administratia Natională «Apele Române», institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii, asa cum sunt definite în art. 80, prin reorganizarea Administratiei Nationale «Apele Române» care functiona cu statut de regie autonomă.

(2) Administratia Natională «Apele Române» are în subordine directii de ape, organizate la nivelul bazinelor hidrografice ca institutii publice cu personalitate juridică.”

14. La articolul 7, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Gestionarea cantitativă si calitativă a resurselor de apă, exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum si aplicarea strategiei si a politicii nationale, cu respectarea reglementărilor nationale în domeniu, se realizează de Administratia Natională «Apele Române» prin directiile de ape din subordinea acesteia.

(3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor functionează: Consiliul interministerial al apelor, Comisia centrală de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, Comisia natională pentru siguranta barajelor si lucrărilor hidrotehnice, Centrul român de reconstructie a râurilor si Comitetul national pentru Programul Hidrologic International, organisme cu caracter consultativ.”

15. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Regulamentele de organizare si functionare ale Consiliului interministerial al apelor si Comisiei centrale de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar cele ale Comisiei nationale pentru siguranta barajelor si lucrărilor hidrotehnice, Centrului român de reconstructie a râurilor si Comitetului national pentru Programul hidrologic international, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.”

16. La articolul 9, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Orice persoană fizică, pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine si apele interioare din afara zonelor de restrictie.

(4) Utilizarea apelor subterane se face pe baza rezervelor determinate prin studii hidrogeologice.”

17. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) cu următorul cuprins:

“(6) Rezervele de ape subterane se pot reface sau suplimenta, prin lucrări de realimentare artificială a corpurilor de apă subterană, cu apă provenind din orice sursă de apă de suprafată sau subterană, numai în cazul în care nu este compromisă atingerea obiectivelor prevăzute la art. 21, atât pentru sursă, cât si pentru corpul de apă subterană realimentat artificial.

(7) Transferul volumelor de apă dintr-un bazin în altul se poate face în situatia în care cerintele de apă ale bazinului în care se transferă sunt insuficiente atât pentru populatie, cât si pentru mentinerea echilibrului ecologic al ecosistemului acvatic si nu afectează situatia bazinului din care se transferă.”

18. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În orice alte zone decât cele prevăzute la alin. (1), piscicultura cu administrare de furaje se poate practica numai în cazul în care nu este influentată calitatea apelor din aval si în conformitate cu reglementările în vigoare.”

19. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Utilizatorii de apă sunt obligati să economisească apa prin folosire judicioasă. De asemenea, au obligatia să asigure întretinerea si repararea instalatiilor proprii si, după caz, a celor din sistemele de alimentare cu apă si canalizare.

(2) În vederea folosirii judicioase a apei, utilizatorii de apă vor folosi cele mai bune tehnologii disponibile, care permit utilizarea unor cantităti reduse de apă, precum si un consum mic de apă prin recircularea si/sau refolosirea apei.”

20. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Autoritatea publică centrală din domeniul apelor si Administratia Natională «Apele Române» sunt în drept să ia măsuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei, pentru a face fată unui pericol sau consecintelor unor accidente, secetei, inundatiilor sau unui risc de lipsă de apă din cauza supraexploatării resursei.”

21. La articolul 14, alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:

“(2) Restrictiile se stabilesc prin planuri de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, elaborate de directiile de ape, după consultarea utilizatorilor autorizati, cu avizul Administratiei Nationale «Apele Române» si cu aprobarea comitetului de bazin. Planurile de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, denumite în continuare planuri de restrictii, se aduc la cunostintă publicului.

(3) Metodologia de elaborare si de aprobare a planurilor de restrictii si procedura de informare a publicului se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această metodologie trebuie să tină seama de prioritătile prevăzute la art. 10 si de importanta socială si economică a utilizatorilor autorizati.

(4) Măsurile stabilite în planurile de restrictii sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de apă. Măsurile de restrictii se asimilează cu situatia de fortă majoră.”

22. La articolul 15, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Normele de calitate a resurselor de apă legate de functiunile apei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(3) Normele privind calitatea apei potabile, supravegherea, inspectia sanitară si monitorizarea calitătii apei potabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul sănătătii.”

23. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Normele privind calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere si referitoare la supravegherea, inspectia sanitară si controlul zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul sănătătii.”

24. La articolul 16 alineatul (1), literele d), f), g) si h) vor avea următorul cuprins:

“d) evacuarea de ape uzate în apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, în bălti, helesteie sau în iazuri, cu exceptia iazurilor de decantare;

............................................................................................

f) spălarea în cursuri de apă sau în lacuri si pe malurile acestora a vehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice, precum si a ambalajelor sau obiectelor care contin substante periculoase;

g) spălarea animalelor domestice deparazitate în afara locurilor special amenajate în acest scop;

h) aruncarea sau evacuarea în instalatii sanitare ori în retelele de canalizare a deseurilor periculoase si/sau substantelor periculoase;”

25. La articolul 17, după litera a) se introduc literele a1) si a2) cu următorul cuprins:

“a1) să reducă progresiv evacuările, emisiile si pierderile de substante prioritare si să înceteze sau să elimine treptat evacuările, emisiile si pierderile substantelor prioritar periculoase. Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

a2) să adopte tehnologii de tratare a apei prelevate din sursă, care să asigure cerintele calitative si cantitative ale folosintelor de apă;”

26. La articolul 17, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) să urmărească, prin foraje de observatii si control, starea calitătii apelor subterane din zona de influentă a statiilor de epurare, platformelor industriale, a depozitelor de substante periculoase, produse petroliere si a reziduurilor de orice fel.”

27. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor si comunelor cu distributie stradală, fără bransamente la locuinte, este conditionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale si programul de realizare etapizată a canalizării si epurării acestor ape.”

28. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Apele uzate industriale, apele de mină sau de zăcământ, pentru care nu există tehnologii sau procedee de epurare eficiente, pot fi injectate numai în straturi de foarte mare adâncime, în formatiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi sau alte substante sau în formatiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, pe baza unor studii si măsuri speciale si a avizului de gospodărire a apelor.”

29. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc alineatele (3)-(6) cu următorul cuprins:

“(3) Apa subterană pompată din mine, cariere sau asociată cu constructia sau întretinerea constructiilor poate fi reinjectată în subteran cu conditia eliminării oricăror posibilităti de poluare a apei subterane.

(4) Gazul natural sau gazul petrol lichefiat se poate injecta în formatiuni geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte folosinte.

(5) În cazul în care există o cerintă majoră pentru asigurarea alimentării cu gaz natural sau gaz petrol lichefiat sau atunci când este necesară prevenirea unui pericol prezent sau viitor de deteriorare a calitătii apei subterane se poate injecta gazul natural sau gazul petrol lichefiat si în alte formatiuni geologice decât cele mentionate la alin. (4).

(6) Injectarea de substante pentru caracterizarea, protectia sau remedierea corpurilor de apă este limitată la cantitătile strict necesare pentru scopuri stiintifice.”

30. La articolul 23, alineatele (1), (2), (4), (5), (7) si (8) vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Administratia Natională «Apele Române», prin directiile de ape, organizează si desfăsoară activitatea de prevenire a poluărilor accidentale si de înlăturare a efectelor lor, pe bază de planuri elaborate în functie de conditiile specifice bazinelor hidrografice respective si de natura substantelor poluante ce pot fi evacuate accidental.

(2) Persoanele juridice utilizatori de apă si ai celorlalte folosinte în legătură cu apa sunt obligate să întocmească planuri proprii de prevenire si de combatere a poluărilor accidentale, posibil a se produce ca urmare a activitătii lor, si să le pună în aplicare în caz de necesitate.

............................................................................................

(4) Persoanele juridice utilizatori de apă si ai celorlalte folosinte în legătură cu apa, care au produs o poluare accidentală, sunt obligate să ia măsuri imediate pentru înlăturarea cauzelor, pentru limitarea si înlăturarea efectelor acestora si să informeze imediat cea mai apropiată unitate de gospodărire a apelor asupra acestei poluări.

(5) Unitătile de gospodărire a apelor au obligatia să ia în considerare orice informatie provenită de la persoane fizice sau juridice, altele decât utilizatorii sau cei care au produs poluarea accidentală, să identifice poluantul si cauzele poluării.

............................................................................................

(7) În caz de poluare accidentală, unitătile de gospodărire a apelor vor avertiza imediat utilizatorii si autoritătile administratiei publice ale localitătilor din aval pentru a lua măsuri de protectie a apelor si de evitare sau diminuare a pagubelor.

(8) Persoanele juridice utilizatori de apă, potentialii poluatori, precum si unitătile de gospodărire a apelor, administratiile porturilor maritime si fluviale si ale canalelor navigabile si ceilalti utilizatori de apă au obligatia dotării cu mijloace specifice de interventie în cazuri de poluări accidentale.”

31. La articolul 23, după alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:

“(9) Detinătorii de mijloace specifice de interventie în caz de poluare accidentală a apei sunt obligati să le utilizeze, indiferent de cauza aparitiei fenomenului de poluare.”

32. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Persoanele fizice sau juridice, care au suferit daune materiale cauzate de o poluare accidentală produsă în amonte sau de distrugerea unei constructii de retentie a apei din amonte, au dreptul la despăgubire de la persoana fizică sau juridică ce se face vinovată, potrivit legii.”

33. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Cel care a produs poluarea suportă si cheltuielile ocazionate de monitorizarea evolutiei undei poluante, de determinare a tipului de poluant, precum si de constatare a efectelor poluării.”

34. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Detinătorii de lucrări pe cursul de apă sau care au legătură cu apele, care au suferit daune materiale cauzate de nerespectarea cerintelor prevăzute la alin. (2), au dreptul la despăgubire de la persoanele fizice sau juridice care se fac vinovate.”

35. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de protectie, inclusiv navigatia, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale sau recoltarea stufului, precum si exploatarea fondului piscicol si pescuitul sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor si albiilor cursurilor de apă, malurilor si cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, constructiilor, lucrărilor sau instalatiilor existente în albii si să influenteze cât mai putin folosirea apelor de către alti utilizatori. În nici o situatie nu este permisă deteriorarea calitătii apei.”

36. La articolul 33, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai cu respectarea conditiilor de scurgere a apelor si de asigurare a stabilitătii malurilor si fără afectarea constructiilor din zone ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor. Este interzisă exploatarea agregatelor minerale din albia majoră sau terase la o distantă mai mică de 300 m din axul digurilor de contur al lacurilor de acumulare, fără avizul detinătorului constructiei hidrotehnice.

(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, în limita cantitătii maxime de 5.000 m3 pe an, se acordă administratiei publice locale prin autorizatia de gospodărire a apelor. Această autorizatie se eliberează anual, la cererea consiliilor locale.”

37. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.

38. La articolul 33, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Lucrările de dragare efectuate pe căile navigabile, pentru mentinerea adâncimii de navigatie, se execută fără aviz de gospodărire a apelor. Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare si conditiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administratia Natională «Apele Române» si Administratia Fluvială a Dunării de Jos - R.A.”

39. La articolul 34, alineatele (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(3) Întretinerea albiei minore în aval de o lucrare de barare sau de evacuarea unei folosinte hidroenergetice revine detinătorului cu orice titlu al acelei lucrări, pe zona de influentă a amenajării, ce nu poate fi mai mică de 500 m.

(4) Întretinerea albiei minore pe zonele neamenajate revine riveranilor si Administratiei Nationale «Apele Române».

............................................................................................

(6) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (3) se pot realiza cu asistenta tehnică a Administratiei Nationale «Apele Române» la solicitarea detinătorilor.”

40. La articolul 35, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) - (15) cu următorul cuprins:

“(11) În vederea evaluării coerente si cuprinzătoare a stării corpurilor de apă si a zonelor protejate, a stabilirii programelor de măsuri si a eficientei acestora, până la data de 22 decembrie 2006 se stabilesc programe pentru monitoringul stării apelor.

(12) Pentru apele de suprafată, programele de monitoring vor cuprinde:

a) volumul si nivelul sau valoarea debitului până la limita relevantă pentru starea ecologică si chimică, precum si potentialul ecologic;

b) starea ecologică si chimică, precum si potentialul ecologic.

(13) Pentru apele subterane, programele de monitoring vor cuprinde monitorizarea stării chimice si cantitative.

(14) Pentru zonele protejate, programele de monitoring vor cuprinde prevederile specifice stabilite la înfiintarea acestora.

(15) Programele de monitoring vor fi în concordantă cu prevederile anexei nr. 11.”

41. La articolul 35, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(5) Fondul national de date de gospodărire a apelor include si evidenta apelor ce apartin domeniului public din Cadastrul apelor. Modul de organizare a Fondului national de date hidrologice si de gospodărire a apelor si a Cadastrului apelor se stabileste de către autoritatea publică centrală cu atributii în domeniul apelor, iar tinerea la zi a acestuia se asigură de Administratia Natională «Apele Române».

(6) Autoritătile publice, persoanele fizice si juridice au acces la informatiile ce constituie Fondul national de date de gospodărire a apelor, în baza unei proceduri stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Folosirea de către acestea a informatiilor continute în Fondul national de date de gospodărire a apelor în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în conditiile legii.”

42. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Lista specificatiilor tehnice si metodele standardizate pentru analiza si monitoringul stării apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.”

43. La articolul 37, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Zonele prevăzute la alin”(1) si (2) sunt considerate, în planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.”

44. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În scopul asigurării unei calităti corespunzătoare a observatiilor si măsurătorilor hidrometrice, se interzice efectuarea de lucrări în albii sau exploatarea nisipurilor si a pietrisurilor în zonele aval si amonte ale statiilor hidrometrice, pe o distantă de 5 ori lătimea cursului de apă, măsurată la debite medii.”

45. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Pentru asigurarea folosirii rationale a apelor subterane, a lacurilor si nămolurilor terapeutice, precum si a agregatelor minerale din albii, cercetarea si evaluarea se vor face conform prevederilor legislatiei în vigoare.”

46. La capitolul III, titlul sectiunii a 3-a va avea următorul cuprins:

“Planificarea în domeniul managementului si amenajării apelor”

47. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată si complexă a resurselor de apă si a ecosistemelor acvatice, precum si pentru protejarea zonelor umede se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, până cel târziu la data de 22 decembrie 2009.”

48. La articolul 43, după alineatul 1 se introduc alineatele (11) - (19) cu următorul cuprins:

“(11) Schemele directoare fixează într-o manieră generală si armonioasă obiectivele de calitate si cantitate a apelor, urmărind să se asigure:

a) o stare bună a apelor de suprafată sau, pentru corpurile de apă artificiale sau puternic modificate, un bun potential ecologic si o stare chimică bună a apelor de suprafată;

b) o stare chimică bună si un echilibru între cantitatea prelevată si reîncărcarea apelor pentru toate resursele de apă subterană;

c) realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate, cu scopul de a reduce tratamentul necesar pentru productia de apă destinată consumului uman.

(12) Obiective mai putin stricte decât cele stabilite la alin. (11) pot fi fixate prin schema directoare atunci când realizarea acestor obiective este imposibilă sau costul lor raportat la beneficiile asteptate este disproportionat. Aceste obiective mai putin stricte sunt mentionate si motivate în schema directoare, în conformitate cu prevederile art. 24.

(13) Respectarea obiectivelor mentionate la alin. (11) trebuie să fie asigurată până cel târziu la data de 22 decembrie 2015. Dacă obiectivele mentionate la alin. (11) nu pot fi realizate în această perioadă, schema directoare poate prevedea perioade mai lungi ale căror motive sunt indicate în schema directoare, în conformitate cu prevederile art. 23.

(14) Schemele-cadru de gospodărire a apelor existente la data publicării prezentei legi constituie baza schemelor directoare si îsi vor păstra valabilitatea până cel târziu la data de 22 decembrie 2009. În vederea elaborării schemelor directoare se vor efectua o analiză a caracteristicilor bazinelor hidrografice si a impactului activitătilor umane asupra stării apelor de suprafată si subterane, precum si analiza economică a utilizării apei, până la data de 22 decembrie 2004.

(15) După aprobarea primelor scheme directoare, în conformitate cu prevederile prezentei legi, acestea vor fi actualizate la fiecare 6 ani. Dacă sunt necesare, analizele caracteristicilor bazinelor hidrografice, impacturilor activitătilor asupra stării apei si analiza economică a utilizatorilor de apă sunt actualizate cu cel putin 3 ani înainte de fiecare actualizare a schemelor directoare.

(16) Comitetul de bazin implică în elaborarea si actualizarea schemei directoare reprezentantii autoritătilor publice centrale, consiliilor judetene si consiliilor locale care au obligatia de a comunica toate informatiile utile aflate în competenta lor.

(17) Prin intermediul adresei de Internet proprii, Comitetul de bazin va pune la dispozitia publicului pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni:

a) un calendar si un program de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel putin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobare a schemei directoare actualizate;

b) o sinteză a problemelor care există în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel putin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate;

c) proiectul schemei directoare cu cel putin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate.

(18) În corelare cu prevederile schemelor directoare se elaborează programe de măsuri care trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor privind asigurarea protectiei cantitative si calitative a apelor, apărarea împotriva actiunilor distructive ale apelor, precum si valorificarea potentialului apelor, în raport cu cerintele dezvoltării durabile a societătii si în acord cu strategia si politicile de mediu incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalatiilor si amenajărilor de gospodărire a apelor.

(19) Programele de măsuri se stabilesc cel târziu până la data de 22 decembrie 2009 si vor fi operationale cel târziu la data de 22 decembrie 2012. Programele de măsuri se revizuiesc si, dacă este necesar, se reactualizează până cel târziu la data de 22 decembrie 2015 si apoi la fiecare 6 ani.”

49. La articolul 43, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Schemele directoare si programele de măsuri prevăzute la alin. (18) se elaborează si se actualizează de către Administratia Natională «Apele Române», se avizează de către Comitetul de bazin, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Continutul minim al schemelor directoare si al programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Toate activitătile social-economice, inclusiv amenajarea bazinelor hidrografice, protectia mediului si amenajarea teritoriului se corelează cu prevederile schemelor directoare.”

50. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Informatiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare si a programelor de măsuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerintelor de apă, de valorificare a potentialului apelor si de apărare împotriva inundatiilor pe ansamblul teritoriului national, pe etape de dezvoltare, se pun la dispozitia autoritătii publice centrale din domeniul apelor si Administratiei Nationale «Apele Române» de către autoritătile publice centrale si locale, de principalii utilizatori de apă, precum si de organizatiile neguvernamentale interesate în amenajarea bazinelor hidrografice. Aceste informatii vor fi puse si la dispozitia comitetelor de bazin.”

51. La articolul 45, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Pentru bazine hidrografice mici sau părti de bazine hidrografice se întocmesc scheme locale de amenajare si de gospodărire a apelor, denumite în continuare scheme locale, care se încadrează în schemele directoare. Schemele locale stabilesc obiectivele generale de punere în valoare si de protejare cantitativă si calitativă a resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice si a zonelor umede, precum si obiectivele generale privind utilizarea durabilă si protectia tuturor categoriilor de resurse de apă din teritoriul respectiv.

............................................................................................

(3) Prin schema locală se evaluează mijloacele economice si financiare necesare pentru realizarea lucrărilor, instalatiilor si amenajărilor prevăzute. Aceasta trebuie să fie compatibilă cu orientările fixate în schema directoare.”

52. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Programele si deciziile administrative care au legătură cu apele trebuie să fie în concordantă cu prevederile schemelor directoare aprobate.

(2) La elaborarea documentatiilor tehnice pentru lucrările prevăzute la art. 48 se va tine seama de prevederile schemelor directoare, respectiv schemelor locale.”

53. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) La nivelul fiecărei directii de apă a Administratiei Nationale «Apele Române» se organizează un Comitet de bazin.”

54. La articolul 47 alineatul (2), literele a), b), e) si i) vor avea următorul cuprins:

“a) 2 reprezentanti ai autoritătilor publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului, dintre care unul este numit din cadrul agentiilor de protectia mediului din bazinul hidrografic respectiv;

b) un reprezentant al autoritătii publice centrale din domeniul sănătătii, numit de aceasta din cadrul directiilor de sănătate publică ale judetelor din bazinul hidrografic respectiv;

............................................................................................

e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală pentru administratia publică;

............................................................................................

i) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.”

55. La articolul 47, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Membrii Comitetului de bazin pot fi schimbati de cei care i-au numit sau ales.”

56. La articolul 47 alineatul (7), literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) să avizeze schemele directoare, precum si programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare si realizarea lucrărilor, instalatiilor si amenajărilor de gospodărirea apelor;

............................................................................................

c) să aprobe schemele locale, stabilind prioritătile tehnice si financiare, si să le integreze în schemele directoare;”

57. La articolul 47 alineatul (7), litera d) se abrogă.

58. La articolul 47 alineatul (7), după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:

“j) să avizeze lista ariilor protejate si să stabilească măsurile de reconstructie ecologică a zonelor propuse în acest scop.”

59. La articolul 47, alineatul (9) va avea următorul cuprins:

“(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic, permanent, format din 3-5 persoane, asigurat de directiile de ape ale Administratiei Nationale «Apele Române», subordonat acestuia.”

60. La articolul 48 alineatul (1), după litera k) se introduc literele l)-n) cu următorul cuprins:

“l) lucrări de închidere a minelor si carierelor si de reconstructie ecologică a zonelor afectate;

m) injectarea în structurile din care au provenit sau în formatiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extractie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;

n) planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal si de detaliu.”

61. La articolul 49, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 49. - (1) Se interzice amplasarea în zona inundabilă a albiei majore si în zonele de protectie precizate la art. 40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinte sau anexe ale acestora.”

62. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Constructiile si obiectivele existente, amplasate în zona inundabilă a albiei majore sau în zonele de protectie, vor fi identificate de către directiile de ape, solicitându-se beneficiarilor demolarea acestora. În situatia în care demolarea nu este posibilă, beneficiarii vor fi obligati să declare pe propria răspundere că îsi asumă riscurile în caz de inundatii.”

63. La articolul 50, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate si executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor si, respectiv, notificării emise de Administratia Natională «Apele Române». Punerea în functiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizatiei de gospodărire a apelor si, după caz, a notificării emise de Administratia Natională «Apele Române».”

64. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Pentru executia lucrărilor noi si a interventiilor constructive care modifică parametrii de bază ai lucrărilor existente de baraje, pentru retentii permanente sau nepermanente de apă, a barajelor si digurilor care realizează depozite de deseuri industriale depuse prin hidromecanizare si a lucrărilor hidrotehnice speciale, emiterea avizului de gospodărire a apelor este conditionată de existenta acordului de functionare în sigurantă emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.”

65. La articolul 50, alineatul (5) se abrogă.

66. La articolul 51 după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Pentru lucrările existente de tipul celor prevăzute la art. 50 alin. (11) este necesară obtinerea autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă, care certifică îndeplinirea exigentelor de performantă în perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodărire a apelor si de protectia mediului.”

67. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Avizul, autorizatia de gospodărire a apelor si notificarea nu exclud obligativitatea obtinerii acordului si autorizatiei de mediu, potrivit legii.”

68. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor trebuie să se bazeze pe studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice, după caz, pe studii de gospodărire a apelor si de impact al lucrărilor respective asupra resurselor de apă si asupra zonelor riverane. Aceste studii si documentatii pot fi întocmite de institutii publice sau private, abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene. Documentatiile de fundamentare trebuie să demonstreze că solicitantul avizului de gospodărire a apelor se poate conforma cerintelor legale.”

69. La articolul 53, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Lucrările de barare a cursurilor de apă trebuie să fie prevăzute cu instalatii care să asigure debitul necesar în aval, precum si, după caz, cu constructiile pentru migrarea ihtiofaunei în vederea atingerii stării bune a apelor.”

70. La articolul 54 alineatul (1), litera b) se abrogă.

71. La articolul 54 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) lucrări noi de captare a apei, dacă debitul prelevat nu depăseste 2 litri/secundă, iar apele evacuate rezultate după folosire nu influentează calitatea resurselor de apă;”

72. La articolul 54 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) reparatii de drumuri si poduri.”

73. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potentialul ecologic bun în perioada prevăzută în schema directoare se impune reactualizarea prevederilor autorizatiilor de gospodărire a apelor.”

74. La articolul 56 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) în situatia nerealizării din vina beneficiarului a prevederilor programului de etapizare, anexă la actul de reglementare.”

75. La articolul 58 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

“d) în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care amenintă sănătatea populatiei sau produce pagube ecologice.”

76. Articolul 61 se abrogă.

77. La articolul 62, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Barajele si lacurile de acumulare se vor proiecta si se vor executa de unităti de specialitate, cu respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta barajelor.”

78. La articolul 63, alineatele (1), (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. 63. - (1) Detinătorii de baraje si lacuri de acumulare, precum si de prize pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraj, au obligatia să întocmească regulamente de exploatare si să respecte prevederile acestora.

Regulamentele de exploatare fac parte integrantă din autorizatia de gospodărire a apelor.

(2) Regulamentele de exploatare, elaborate în baza regulamentului-cadru stabilit de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, detaliază si concretizează conditiile generale de exploatare coordonată, pe ansamblul bazinului hidrografic, a categoriilor de lucrări prevăzute la alin. (1), cuprinse în regulamentele de exploatare bazinale.

............................................................................................

(4) Coordonarea exploatării lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice, indiferent de detinător, se asigură de Administratia Natională «Apele Române» în conformitate cu prevederile regulamentelor de exploatare bazinale.

Regulamentele de exploatare bazinale se elaborează de Administratia Natională «Apele Române» în baza normelor metodologice stabilite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, se avizează de comitetele de bazin si se aprobă de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.”

79. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - (1) Persoanele juridice care au în administrare sau în exploatare lucrări hidrotehnice sunt obligate să utilizeze prizele, barajele si lacurile de acumulare conform graficelor-dispecer, pe baza programelor lunare de exploatare si, corelat cu producerea de energie, să asigure debitele necesare folosintelor industriei, agriculturii, populatiei si a debitului necesar protectiei ecosistemului acvatic.

(2) Detinătorii de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, si ai altor constructii hidrotehnice au obligatia să monteze aparatura necesară urmăririi comportării în timp a acestora, să-si organizeze sistemul de urmărire a comportării în timp pe baza unor proiecte specializate, să realizeze expertizarea periodică a lucrărilor si să detină autorizatia de functionare în sigurantă, conform prevederilor legale.”

80. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - Competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare se stabilesc de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.”

81. La articolul 67, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Activitătile prevăzute la alin. (2) constituie o obligatie pentru toate persoanele fizice si juridice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a bătrânilor si a altor categorii defavorizate.”

82. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Coordonarea, îndrumarea si urmărirea activitătii de supraveghere a barajelor, a lacurilor de acumulare si a altor lucrări hidrotehnice, în vederea exploatării în sigurantă a acestora, se realizează de către Comisia natională pentru siguranta barajelor si lucrărilor hidrotehnice, constituită din reprezentanti ai ministerelor, ai agentilor economici interesati si ai institutiilor publice interesate.”

83. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Organizarea si conducerea la nivel national a actiunilor de prevenire si apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice se realizează, potrivit legii, de către Comisia centrală de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, denumită în continuare Comisia centrală, constituită din reprezentanti ai ministerelor, agentilor economici interesati si institutiilor publice interesate.

(2) Comisia centrală prevazută la alin. (1) conlucrează permanent si se subordonează, în caz de dezastre, Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, instituită potrivit legii.”

84. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de apărare împotriva dezastrelor sunt constituite prin ordin al prefectului. Secretariatul permanent pentru sectiunea de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice a acestor comisii se asigură de către Administratia Natională «Apele Române».”

85. La articolul 74, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Prefectul judetului în care se află sediul directiei de ape a Administratiei Nationale «Apele Române» are atributii de coordonare a activitătii de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice pe bazinul hidrografic respectiv.”

86. La articolul 77, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În vederea realizării consultării prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul apelor si, după caz, Administratia Natională «Apele Române» sau directiile de apă bazinale vor publica în ziarul local o informare cu privire la măsurile propuse. Aceeasi informare se transmite si utilizatorilor de apă, riveranilor, precum si oricărei alte persoane ce ar putea fi afectată.”

87. La articolul 77, după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:

“(51) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) afectează alimentarea cu apă a populatiei, la informarea si consultarea publicului va colabora autoritatea publică centrală din domeniul sănătătii si autoritătile sale teritoriale.”

88. La articolul 80, după alineatul (1) se introduc alineatele (11)-(13) cu următorul cuprins:

“(11) În vederea atingerii obiectivelor prezentei legi se va aplica principiul recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costuri implicate de mediu si de resursă, pe baza analizei economice al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 4 si cu respectarea principiului poluatorul plăteste.

(12) Până în anul 2010 se va promova o politică de recuperare a costurilor în domeniul apei care să stimuleze folosintele si să utilizeze în mod eficient resursele de apă.

Această politică va stabili, pe baza analizei economice prevăzute la alin. (11), o contributie adecvată a diferitelor folosinte majore, în special industria, agricultura si alimentarea cu apă pentru populatie, la recuperarea costurilor serviciilor de apă. Contributia astfel stabilită va tine seama de efectele de mediu, economice si sociale, precum si de conditiile geografice si climatice specifice.

(13) Măsurile stabilite pentru implementarea prevederilor alin. (11) si (12) vor fi incluse în schema directoare.

Prevederile alin. (11) si (12) nu vor influenta în nici un fel finantarea măsurilor preventive si de remediere pentru realizarea obiectivelor prezentei legi.”

89. La articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative si calitative a resurselor de apă include sistemul de contributii, plăti, bonificatii si penalităti ca parte a modului de finantare a dezvoltării domeniului si de asigurare a functionării Administratiei Nationale «Apele Române».”

90. La articolul 80, alineatele (3) si (4) se abrogă.

91. La articolul 81, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti specifice activitătii de gospodărire a resurselor de apă se aplică tuturor utilizatorilor. Sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti specifice activitătii de gospodărire a resurselor de apă se stabileste prin modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Cuantumul contributiilor, plătilor, bonificatiilor, tarifelor si penalitătilor specifice activitătii de gospodărire a resurselor de apă se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale în domeniul apelor.

............................................................................................

(3) Administratia Natională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafată, naturale sau amenajate, indiferent de detinătorul cu orice titlu al amenajării, cât si al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor, îsi constituie veniturile proprii dintr-o contributie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toti utilizatorii resurselor de apă pe bază de abonament încheiat în acest sens, din plătile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizatiile, notificările pe care le poate emite sau este împuternicită să le emită, precum si din penalitătile aplicate.”

92. La articolul 81, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Contributiile specifice de gospodărire a apelor în sensul prezentei legi sunt:

a) contributia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse si utilizatori;

b) contributia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă;

c) contributia pentru potentialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administratiei Nationale «Apele Române»;

d) contributia pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor de apă ce intră sub incidenta prezentei legi.”

93. La articolul 81, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(4) Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligatia să plătească lunar cuantumul contributiei specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalităti de întârziere conform prevederilor Codului de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.

(5) Pentru apa tratată si livrată sau pentru alte servicii de apă, operatori, furnizori sau prestatori sunt persoane fizice sau juridice care, după caz, au în administrare lucrări hidrotehnice sau care prestează servicii de apă.”

94. La articolul 82, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Penalitătile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile reglementate atât pentru depăsirea cantitătilor de apă utilizate, cât si a concentratiilor si cantitătilor de substante impurificatoare evacuate în resursele de apă.”

95. La articolul 82, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Penalitătile pentru depăsirea valorii concentratiilor indicatorilor de calitate reglementati pentru evacuarea apelor uzate în retelele de canalizare ale localitătilor se aplică de către unitătile de gospodărie comunală.”

96. Articolele 83 si 84 se abrogă.

97. Articolul 85 va avea următorul cuprins:

“Art. 85. - Finantarea investitiilor privind lucrările, constructiile sau instalatiile de gospodărire a apelor se asigură, total sau partial, după caz, din:

a) bugetul de stat sau bugetele locale pentru lucrările de utilitate publică, potrivit legii;

b) fondurile utilizatorilor de apă;

c) fonduri obtinute prin credite sau prin emiterea de obligatiuni, garantate de Guvern sau de autoritătile administratiei publice locale, pentru lucrări de utilitate publică sau pentru asociatii de persoane care vor să execute astfel de lucrări;

d) alte surse.”

98. După articolul 85 se introduc articolele 851-853 cu următorul cuprins:

“Art. 851. - Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniul apelor, precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile si conventiile internationale, se asigură din surse proprii si, în completare, de la bugetul de stat, pe bază de programe, în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 852. - De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu această destinatie în bugetul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru:

a) conservarea ecosistemelor si delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă din domeniul public al statului;

b) întretinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundatiilor si activitătile operative de apărare împotriva inundatiilor;

c) refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamităti naturale sau de alte evenimente deosebite;

d) activitatea de cunoastere a resurselor de apă, precum si activitătile de hidrologie operativă si prognoză hidrologică.

Art. 853. - De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:

a) întretinerea, repararea, punerea în sigurantă a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de apărare împotriva inundatiilor, si activitătile operative de apărare împotriva inundatiilor;

b) refacerea si repunerea în functiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de calamităti naturale sau de alte evenimente deosebite.”

99. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - Contraventiile prevăzute la art. 87, savârsite de persoane fizice si persoane juridice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la pct. 5), 6), 9), 11)-18), 21)-23), 28), 30), 34), 35) si 52);

b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 120.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51);

c) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42) si 53).”

100. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către:

a) inspectorii din autoritatea publică centrală din domeniul apelor si Administratia Natională «Apele Române»;

b) directorul general al Administratiei Nationale «Apele Române», directorii directiilor de ape, precum si salariatii împuterniciti de acestia;

c) alte persoane împuternicite de conducerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

d) comisarii Gărzii de Mediu.”

101. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

102. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - (1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de suprafată si subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduuri sau produse de orice fel, care contin substante, bacterii sau microbi în cantitate sau concentratie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viata, sănătatea si integritatea corporală a persoanelor, viata animalelor, mediul înconjurător, productia agricolă sau industrială ori fondul piscicol, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si următoarele fapte:

a) poluarea, în orice mod, a resurselor de apă, dacă are un caracter sistematic si produce daune utilizatorilor de apă din aval;

b) descărcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale;

c) poluarea prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale a unor substante sau deseuri periculoase direct sau de pe nave ori platforme plutitoare;

d) depozitarea în albia majoră a râurilor, a combustibilului nuclear sau a deseurilor rezultate din folosirea acestuia;

e) punerea în pericol a digurilor de contur ale lacurilor de acumulare prin exploatările de agregate minerale din albia majoră sau terase.

(3) Depozitarea sau folosirea de îngrăsăminte chimice, pesticide sau alte substante toxice periculoase în zonele de protectie a apelor constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(4) Savârsirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, iar a faptelor prevăzute la alin. (3), cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare vătămarea corporală gravă a unei persoane, au pus în pericol sănătatea ori integritatea corporală a unui număr mare de persoane sau au cauzat o pagubă materială importantă, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(6) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, otrăvirea în masă a populatiei, provocarea de epidemii sau o pagubă importantă economiei nationale, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(7) Tentativa la infractiunile prevăzute în alin. (1)-(3) se pedepseste.”

103. Articolul 93 va avea următorul cuprins:

“Art. 93. - (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, constructii ori instalatii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul de gospodărire a apelor sau fără notificarea unei astfel de lucrări, precum si darea în exploatare de unităti, fără punerea concomitentă în functiune a retelelor de canalizare, a statiilor si instalatiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizatiei de gospodărire a apelor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sanctionează si următoarele fapte:

a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizatia de gospodărire a apelor sau fără notificarea activitătii;

b) exploatarea sau întretinerea lucrărilor construite pe ape ori în legătură cu apele, desfăsurarea activitătii de topire a teiului, cânepii, inului si a altor plante textile, de tăbăcire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale, fără autorizatia de gospodărire a apelor;

c) exploatarea de agregate minerale în zonele de protectie sanitară a surselor de apă, în zonele de protectie a albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice, constructiilor si instalatiilor hidrometrice sau a instalatiilor de măsurare automată a calitătii apelor;

d) utilizarea albiilor minore, fără autorizatia de gospodărire a apelor, precum si a plajei si tărmului mării în alte scopuri decât îmbăierea sau plimbarea;

e) continuarea activitătii după pierderea drepturilor obtinute în baza legii.

(3) Săvârsirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.”

104. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Restrângerea utilizării apei potabile pentru populatie în folosul altor activităti sau depăsirea cantitătii de apă alocate, dacă are un caracter sistematic ori a produs o perturbare în activitatea unei unităti de ocrotire socială sau a cauzat neajunsuri în alimentarea cu apă a populatiei, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Săvârsirea din culpă a faptei prevăzute la alin. (1) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.”

105. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - (1) Distrugerea, deteriorarea sau manevrarea de către persoanele neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează efectuarea de săpături, gropi sau santuri în baraje, diguri ori în zonele de protectie a acestor lucrări, precum si extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea acestuia.

(3) Săvârsirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(4) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) si (2) se pedepseste.”

106. Articolele 96-105 se abrogă.

107. La articolul 107, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) Pentru lucrările existente pe ape sau în legătură cu apele, neautorizate, utilizatorii de apă sau detinătorii lucrărilor respective vor întocmi documentele necesare si vor solicita autorizatia de gospodărire a apelor în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

............................................................................................

(3) Utilizatorii de apă care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt dotati cu statii sau instalatii de epurare ori ale căror instalatii existente necesită completări, extinderi, retehnologizări sau optimizări functionale sunt obligati să realizeze si să pună în functiune statii si instalatii de epurare la capacitate si cu eficienta corespunzătoare, pe baza unui program etapizat, întocmit în raport cu mărimea impactului evacuării asupra resurselor de apă sau pentru îndeplinirea conditiilor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice.”

108. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative si ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora si promova, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru apă:

a) procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor;

b) procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodărire a apelor;

c) procedura de suspendare temporară a autorizatiilor de gospodărire a apelor;

d) procedura de notificare;

e) procedura de instituire a regimului de supraveghere specială;

f) normativul de continut al documentatiilor tehnice supuse avizării si autorizării;

g) competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare;

h) normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;

i) regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor,

lacurilor de acumulare si prizelor de alimentare cu apă;

j) metodologia privind elaborarea planurilor de restrictii si de folosire a apei în perioade deficitare;

k) metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluărilor accidentale la folosintele de apă potential poluatoare;

l) normele metodologice privind avizul de amplasament;

m) procedura privind mecanismul de acces la informatia de gospodărire a apelor;

n) procedura privind participarea utilizatorilor de apă, a riveranilor si a publicului în activitatea de consultare;

o) metodologia si instructiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare.”

109. După articolul 111 se introduc articolele 1111 - 1114 cu următorul cuprins:

“Art. 1111. - Administratia Natională «Apele Române» se va reorganiza ca institutie publică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 1112. - Organizarea si functionarea Administratiei Nationale «Apele Române» se stabilesc prin statut propriu, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 1113. - Administratia Natională «Apele Române», ca institutie publică, preia toate drepturile si este tinută de toate obligatiile fostului agent economic Administratia Natională «Apele Române».

Art. 1114. - Obligatiile bugetare restante stabilite prin certificate de obligatii bugetare, cu exceptia impozitelor si contributiilor cu retinere la sursă, inclusiv accesoriile acestora, se anulează la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

110. Articolul 112 se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, sintagmele: Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Regia Autonomă “Apele Române”, Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Sănătătii se vor înlocui cu sintagmele: autoritatea publică centrală din domeniul apelor, Administratia Natională “Apele Române”, autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor, autoritatea publică centrală din domeniul turismului, respectiv autoritatea publică centrală din domeniul sănătătii.

Art. III. - Anexele nr. 11-14*) si 1-6*) fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2004.

Nr. 310.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2004.

Nr. 530.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unor mandate de deputat

 

În temeiul art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Grigore Marcu, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Vasile Mihalachi;

- mandatul de deputat al domnului Sebastian Simion, declarat supleant la alegerile din 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Dumitru Buzatu.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 30 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 30 iunie 2004.

Nr. 14.