MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

286. - Lege pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

496. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

290. - Legea privind cazierul judiciar

 

500. - Decret pentru promulgarea Legii privind cazierul judiciar

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

10. - Hotărâre privind demisia unor deputati

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

26. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

27. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

28. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Pot fi ofiteri, maistri militari sau subofiteri în activitate persoanele care au cetătenie română si domiciliul în tară;”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 286.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 496.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

privind cazierul judiciar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În scopul prevenirii si combaterii faptelor prevăzute si pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoastere si identificare operativă a persoanelor care au comis infractiuni contra persoanei si a libertătii acesteia, a patrimoniului si, în general, a ordinii de drept.

Art. 2. - În cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ.

Art. 3. - Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în conditiile prezentei legi si cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, în cazul datelor de interes operativ.

 

CAPITOLUL II

Organizarea cazierului judiciar

 

Art. 4. - Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administratiei si Internelor si se tine de unitătile Politiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Art. 5. - (1) Cazierul judiciar informatizat se organizează si functionează în cadrul Politiei Române, care asigură coordonarea activitătilor desfăsurate în domeniul evidentei persoanelor aflate în bazele de date automatizate constituite în acest scop.

(2) Activitatea cazierului judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia cazier judiciar-statistică si evidente operative.

Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Politiei Române functionează cazierul judiciar central în care se tine evidenta persoanelor care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale Politiei si care au comis infractiuni pe teritoriul României si au fost condamnate la pedepse privative de libertate sau la pedepse cu amendă penală sau administrativă, precum si a celor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 12 alin. (2).

(2) În cazierul judiciar central se tine, de asemenea, si evidenta persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidentă din partea organelor competente ale altor state.

Art. 7. - (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functionează cazierul judiciar local, în care se tine evidenta persoanelor născute în raza administrativ-teritorială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În structura inspectoratelor de politie judetene si a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor functiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unitătilor teritorial-administrative activitătile pe linie de cazier judiciar, evidentă operativă si evidente speciale ale Politiei Române.

Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă si judiciare, si dactiloscopic, în cazurile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate si cunoasterea exactă a situatiei lor juridice.

(2) În acest scop, în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române - Directia cazier judiciar-statistică si evidentă operativă functionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie decadactilară, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea datelor în cazierul judiciar si procedura de scoatere din evidentă

 

Art. 9. - În cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele, măsurile de sigurantă si educative, pronuntate prin hotărâri judecătoresti definitive;

b) începerea, întreruperea si încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de sigurantă si educative, liberarea conditionată si revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;

c) amnistia, gratierea, prescriptia executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele si măsurile pronuntate prin hotărâri penale definitive de instantele judecătoresti din străinătate, precum si măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;

e) hotărârile definitive care impun modificări în cazierul judiciar;

f) extrădarea.

Art. 10. - În evidenta unitătilor de politie prevăzute la art. 6 si 7 se notează în mod provizoriu în cazierul judiciar, până la solutionarea definitivă a cauzei, când se sterg din evidentă, date privind persoanele fată de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale sau arestarea preventivă. Aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice.

Art. 11. - Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii mentionate la art. 10 se fac în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătoresti definitive, precum si de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a măsurii arestării preventive, de executare a măsurilor de sigurantă si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de politie în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3);

c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;

d) comunicărilor de punere în miscare a actiunii penale, a extraselor de pe ordonantele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;

e) comunicării privind achitarea amenzii penale.

Art. 12. - (1) Extrasele, comunicările si celelalte acte prevăzute la art. 11 se trimit unitătilor de politie competente potrivit art. 6 si 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronuntării solutiei sau săvârsirii faptului juridic ce trebuie luat în evidentă.

(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detentie sau la locul de muncă, a arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ si a internării medicale, comunicările vor fi însotite de fisa dactiloscopică decadactilară. Aceste comunicări se trimit atât cazierului judiciar de la locul de nastere al persoanei în cauză, cât si cazierului judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fisa dactiloscopică decadactilară se întocmeste de unitatea locală de politie, care trimite si comunicarea.

Art. 13. - (1) Persoanele înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidentă dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) faptele pe care le-au săvârsit nu mai sunt prevăzute de lege ca infractiuni;

b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani si au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

e) au decedat;

f) au fost scoase de sub urmărire, s-a dispus fată de ele încetarea urmăririi penale ori s-a pronuntat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;

g) au executat măsura educativă a libertătii supravegheate, a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ;

h) a trecut un an de la data aplicării măsurii educative a mustrării.

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) si f) există si alte mentiuni, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidentă.

 

CAPITOLUL IV

Continutul certificatului de cazier judiciar

 

Art. 14. - În certificatul de cazier judiciar se înscriu sanctiunile penale din hotărârile judecătoresti rămase definitive.

Art. 15. - În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:

a) sanctiunile penale pronuntate pentru fapte săvârsite în timpul minoritătii;

b) măsurile de sigurantă luate fără aplicarea unei pedepse, cu exceptia internării medicale, interzicerii de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupatie, interzicerii de a se afla în anumite localităti si a expulzării.

Art. 16. - (1) Organul de urmărire penală sau instanta de judecată poate dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticitătii actului prezentat, uzează de nume sau acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică decadactilară se face la cazierul judiciar central din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, precum si la cel local organizat la nivelul inspectoratelor de politie judetene, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, în a cărui rază teritorială se află locul de nastere al persoanei în cauză.

 

CAPITOLUL V

Comunicarea datelor din cazierul judiciar

 

SECTIUNEA 1

Modul si conditiile cerute pentru obtinerea copiei de pe cazierul judiciar

 

Art. 17. - Organele de urmărire penală sau instantele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată. De asemenea, institutiile din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si justitie pot cere o copie de pe cazierul persoanei supuse obligatiilor militare ori pentru care se efectuează verificări specifice.

Art. 18. - În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier si notările provizorii care nu au fost sterse.

Art. 19. - (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată si să cuprindă datele complete de stare civilă, inclusiv codul numeric personal al persoanei în cauză.

(2) Cererea se adresează unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), Inspectoratului General al Politiei Române.

(3) Unitătile de politie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fată de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infractiuni flagrante ori măsura arestării preventive; în celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 20. - (1) Trimiterea în străinătate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit întelegerilor internationale la care România este parte.

(2) În statele fată de care România nu are angajamente rezultate din întelegerile internationale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică, ori prin intermediul altor institutii abilitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modul si conditiile cerute pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice

 

Art. 21. - (1) Persoanele fizice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar.

(2) Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 10 zile de la data solicitării si este valabil 30 de zile de la data întocmirii si numai în scopul pentru care a fost eliberat.

(3) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă si motivată, se depune personal la unitatea de politie de la locul de nastere ori de domiciliu sau, după caz, la orice unitate ori subunitate de politie conectată la Sistemul National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice, institutiile abilitate în acest domeniu vor percepe o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.

(5) Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

(6) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin împuternicitii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) în tară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerintelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

(7) Continutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul si durata mandatului.

(8) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.

(9) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (8), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitătii.

 

CAPITOLUL VI

Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar

 

Art. 22. - (1) Persoana care figurează în evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situatiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare trebuie motivată si însotită de actele doveditoare si se adresează unitătii de politie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice sustinerile petitionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o mentiune gresită, procedează la rectificarea datelor si comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.

(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în conditiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru si de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

(4) Unitatea de politie va comunica petitionarului modul de solutionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 23. - (1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestatie, inclusiv pentru situatia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unitătii de politie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competentă domiciliază.

(2) Contestatia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronuntată este definitivă si irevocabilă

(3) În caz de admitere a contestatiei, instanta va trimite copie de pe hotărâre unitătii de politie care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât si central.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 24. - (1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenta cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se realizează Sistemul National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar.

(2) În vederea utilizării acestor evidente, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitătile si subunitătile de politie, precum si celelalte structuri si institutii din sistemul de ordine publică, sigurantă natională si justitie

(3) Organizarea si functionarea Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar se stabileste prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 25. - Până la realizarea Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de politie îsi desfăsoară activitatea de evidentă nominală a cazierului judiciar conform sistemului în vigoare.

Art. 26. - (1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar se vor face pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevăzute de art. 24 alin. (3).

(2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 290.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind cazierul judiciar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind cazierul judiciar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 500.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unor deputati

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 185, art. 189 alin. (1) si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie la data de 27 iunie 2004, prezentată de domnul deputat Robert Kalman Raduly, ales în Circumscriptia electorală nr. 21 Harghita, si de cererea de demisie la data de 28 iunie 2004, prezentată de domnul deputat Zoltan Kovacs, ales în Circumscriptia electorală nr. 5 Bihor, ambii apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, si declară vacante locurile de deputat detinute de acestia.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 24 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 10.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Ioan Buraga - Grupul parlamentar al P.S.D, în Circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Doru Laurian Bădulescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 26.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Ion Mihăilescu - Grupul parlamentar al P.S.D., în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Constantin Nicolescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, ale art. 2 si 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 si 179 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Constantin Dilly Serbănoiu - Grupul parlamentar al P.S.D., în Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Ion Predescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 iunie 2004.

Nr. 28.