MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 587         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iunie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

285. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

494. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

116. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI

 

117. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SERCĂIANA SERCAIA

 

133. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEAUA GĂLBINASI

 

134. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NERA BOZOVICI

 

135. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU

 

136. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL DALBOSET

 

137. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL MEHADIA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuală este recunoscut si garantat în conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comportă atribute de ordin moral si patrimonial.”

2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(3) În lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decât de comun acord. Refuzul consimtământului din partea oricăruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.

(4) În cazul în care contributia fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi utilizată separat, cu conditia să nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori.”

3. Litera g) a articolului 7 va avea următorul cuprins:

“g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;”

4. După litera i) a articolului 7 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

“j) operele de artă digitală.”

5. Litera a) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;”

6. Litera e) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractării.”

7. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) După moartea autorului, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durată nelimitată.

Dacă nu există mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile autorului sau, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creatie.”

8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod si când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de către altii.”

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Utilizarea unei opere dă nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:

a) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace si sub orice formă a operei;

b) distribuirea operei;

c) importul în vederea comercializării pe piata internă a copiilor realizate, cu consimtământul autorului, după operă;

d) închirierea operei;

e) împrumutul operei;

f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public;

g) radiodifuzarea operei;

h) retransmiterea prin cablu a operei;

i) realizarea de opere derivate.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se întelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere.”

11. După articolul 14 se introduc articolele 141, 142, 143, 144 si 145 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se întelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publică a acestora.

(2) Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata internă, de către titularul de drepturi sau cu consimtământul acestuia.

Art. 142. - Prin import, în sensul prezentei legi, se întelege introducerea pe piata internă, cu scopul comercializării, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.

Art. 143. - Prin închiriere, în sensul prezentei legi, se întelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.

Art. 144. - (1) Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se întelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului în acest scop.

(2) Împrumutul efectuat prin biblioteci nu necesită autorizarea autorului si dă dreptul acestuia la o remuneratie echitabilă. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntări.

(3) Remuneratia echitabilă prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat în scop educativ ori cultural, prin biblioteci de drept public.

(4) Împrumutul unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decât după 6 luni de la prima distribuire a operei.

Art. 145. - Nu pot face obiectul închirierii sau împrumutului:

a) proiectele de structuri arhitecturale;

b) originalele sau copiile operelor de design ori de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

c) originalele sau copiile operelor, în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare există un contract;

d) lucrările de referintă pentru consultare imediată sau pentru împrumut între institutii;

e) operele create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activitătii obisnuite.”

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă modalitate publică de executie sau de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor de artă plastică, de artă aplicată, fotografică si de arhitectură, proiectia publică a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor, astfel încât orice membru al publicului să poată avea acces, din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se consideră epuizat prin nici un act de comunicare publică sau de punere la dispozitia publicului.”

13. După articolul 15 se introduc articolele 151 si 152 cu următorul cuprins:

“Art. 151. - În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se întelege:

a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentării digitale a acestora, inclusiv prin satelit, în scopul receptionării de către public;

b) transmiterea unei opere sau a reprezentării digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, în scopul receptionării de către public.

Art. 152. - Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală, prin mijloacele prevăzute la art. 151 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionării de către public.”

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se întelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum si orice altă transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta constituie creatie intelectuală.”

15. Articolele 17, 18, 19 si 20 se abrogă.

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită reprezentând dreptul de a încasa o cotă din pretul de vânzare obtinut la orice revânzare a operei, ulterioară primei înstrăinări de către autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa.

(2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice care implică, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum si orice comerciant de opere de artă.

(3) Copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către însusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de artă originale, în sensul prezentei legi.

(4) Suma datorată în temeiul alin. (1) se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăsi 12.500 euro:

a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;

b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;

c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;

d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;

e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;

f) peste 500.000 euro - 0,25%.

(5) Vânzătorul trebuie să-i comunice autorului informatiile prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data vânzării, si răspunde de retinerea din pretul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, si de plata către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).

(6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor prevăzute la alin. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4).

(7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renuntări sau înstrăinări.”

17. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 si 21 durează tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunostintă publică în mod legal. Dacă nu există mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vietii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creatie.”

18. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostintă publică, în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostintă publică a acestora.

(2) În cazul în care identitatea autorului este adusă la cunostintă publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identitătii autorului, se aplică dispozitiile art. 25 alin. (1).”

19. Articolul 29 se abrogă.

20. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioadă de 70 de ani.”

21. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Sunt permise, fără consimtământul autorului si fără plata vreunei remuneratii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunostintă publică, cu conditia ca acestea să fie conforme bunelor uzante, să nu contravină exploatării normale a operei si să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare:

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de sigurantă publică;

b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului

c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicatii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învătământului, precum si reproducerea pentru învătâmânt, în cadrul institutiilor de învătământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;

d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective;

e) reproducerile specifice realizate de către biblioteci accesibile publicului, de către institutii de învătământ sau muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect;

f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări si dacă este utilizată în scopuri comerciale;

g) reprezentarea si executarea unei opere în cadrul activitătilor institutiilor de învătământ, exclusiv în scopuri specifice si cu conditia ca atât reprezentarea sau executarea, cât si accesul publicului să fie fără plată;

h) utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică;

i) utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vânzare, al târgurilor, licitatiilor publice de opere de artă, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzând orice utilizare comercială.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:

a) de scurte extrase din articole de presă si reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervată;

b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral în public, cu conditia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;

c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informării;

d) de opere, în cazul utilizării exclusiv pentru ilustrare în învătământ sau pentru cercetare stiintifică;

e) de opere, în cazul utilizării în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si în limita cerută de handicapul respectiv.

(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integrantă si esentială a unui proces tehnic si al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de către un intermediar sau utilizarea licită a unei opere ori a altui obiect protejat, si care nu au o semnificatie economică de sine stătătoare.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie să se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură trebuie să se mentioneze si locul unde se găseste originalul.”

22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimtământul autorului, pentru uz personal sau pentrul cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera să fi fost adusă anterior la cunostintă publică, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a operei si să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare.

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri grafice ale operelor, precum si pentru aparatele de sine stătătoare, indiferent de modul de functionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea acestor opere, în situatia prevăzută la alin. (1), se va plăti o remuneratie compensatorie stabilită prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.”

23. Articolul 36 se abrogă.

24. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune dă dreptul acestuia să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fără fir, în scopul realizării, o singură dată, a comunicării autorizate către public. În cazul unei noi emiteri a operei astfel înregistrate este necesară o nouă autorizare. Dacă în termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicită această autorizare, înregistrarea trebuie distrusă.

(2) În cazul înregistrărilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor înregistrări în arhivele oficiale este permisă în cazul în care prezintă o valoare documentară exceptională.”

25. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.”

26. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise, modalitătile de utilizare, durata si întinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părtii interesate de a cere anularea contractului.”

27. Alineatele (1) si (2) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) Remuneratia cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul părtilor. Cuantumul remuneratiei se calculează fie proportional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod.

(2) Când remuneratia nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avându-se în vedere sumele plătite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata utilizării, precum si alte circumstante ale cazului.”

28. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în îndeplinirea atributiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terti, numai cu consimtământul angajatorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesită autorizarea angajatului autor.

(2) În cazul în care clauza prevăzută la alin. (1) există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenta precizării termenului, acesta este de trei ani de la data predării operei.

(3) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (2), în lipsa unei clauze contrare, angajatorul este îndreptătit să îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atributiilor de serviciu.

(4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului.

(5) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă îsi păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale.”

29. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) În cazul contractului de comandă pentru opere viitoare, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului.

(2) Contractul de comandă a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cât si termenul de acceptare a operei.

(3) Persoana care comandă opera are dreptul să denunte contractul, dacă opera nu îndeplineste conditiile stabilite. În caz de denuntare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.”

30. Alineatele (1), (2), (3) si (6) ale articolului 47 vor avea următorul cuprins:

“Art. 47. - (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizează sau îl utilizează într-o măsură insuficientă si dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

(2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, dacă motivele de neutilizare sau de utilizare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de fortă majoră.

(3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a doi ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar în cazul publicatiilor periodice, de un an.

.........................................................................................

(6) Dobândirea proprietătii asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăsi un drept de utilizare asupra operei.”

31. Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera.

(2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor îl împuterniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera.”

32. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane să adapteze opera sau să o utilizeze în orice alt mod trebuie să facă obiectul unei prevederi contractuale exprese.”

33. Alineatele (1) si (5) ale articolului 56 vor avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) În lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va înceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei editii convenite.

.........................................................................................

(5) În cazul în care editorul intentionează să distrugă copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de doi ani de la data publicării, si dacă în contract nu se prevede o altă perioadă, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vânzarea pentru distrugere.”

34. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Prin contractul de reprezentare teatrală ori de executie muzicală, titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică ori o pantomimă, în schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obligă să o reprezinte ori să o execute în conditiile convenite.

(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de executie muzicală si prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în conditiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c).”

35. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:

“Art. 59. - (1) Contractul de reprezentare teatrală sau de executie muzicală se încheie în scris, pe o durată determinată ori pentru un număr determinat de comunicări publice.

(2) Contractul trebuie să prevadă termenul în care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori executie a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului.

(3) Întreruperea reprezentărilor sau executiilor, timp de dou ani consecutivi, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, dă dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.”

36. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - (1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale.

Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remuneratie autorului pe perioada cât foloseste acel exemplar al operei.

(2) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune.

(3) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei închiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, dacă nu s-a convenit altfel.”

37. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în miscare, însotite sau nu de sunete.”

38. Alineatele (1) si (4) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:

“Art. 67. - (1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuti la art. 66 refuză să definitiveze contributia sa la opera audiovizuală sau se află în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivării operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avută.

..........................................................................................

(4) Autorii operei audiovizuale, altii decât autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostintă publică, precum si utilizării specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial.”

39. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

“Art. 70. - (1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale si producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că acestia îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său, prevăzute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, în schimbul unei remuneratii echitabile.

(2) În lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, îsi păstrează toate drepturile de utilizare separată a propriilor contributii, precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizări în afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografică pentru publicitate, alta decât pentru promovarea operei, în conditiile prezentei legi.”

40. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) În lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportională cu încasările brute rezultate din utilizarea operei.

(2) Producătorul este obligat să remită autorilor, periodic, situatia încasărilor percepute după fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale încheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de închiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 1111.

(3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuală în timp de cinci ani de la încheierea contractului sau nu difuzează opera audiovizuală într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.”

41. La articolul 73, partea introductivă si literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

“Art. 73. - Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea în retea;

..........................................................................................

c) distribuirea si închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă.”

42. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati în exercitarea atributiilor de serviciu ori după instructiunile celui care angajează, apartin acestuia din urmă.”

43. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“Art. 75. - (1) În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că:”

44. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) si b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.”

45. Alineatele (1) si (2) ale articolului 77 vor avea următorul cuprins:

“Art. 77. - (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhivă sau de sigurantă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.

(2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, să analizeze, să studieze sau să testeze functionarea acestui program, în scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este în drept să le efectueze.”

46. Partea introductivă a articolului 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitătii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:”

47. Litera c) a articolului 79 va avea următorul cuprins:

“c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.”

48. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

“Art. 80. - Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplică, dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizării normale a programului pentru calculator.”

49. Alineatul (1) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

“Art. 86. - (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria operă nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de artă reproduse în opera fotografică.”

50. Articolul 88 va avea următorul cuprins:

“Art. 88. - (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesită consimtământul persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o utilizeze fără consimtământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa.

(2) În lipsa unei clauze contrare, consimtământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza.

(3) Consimtământul prevăzut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activitătilor sale publice;

b) unei persoane a cărei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezintă o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.”

51. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesită consimtământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă persoana destinatară nu si-a exprimat o altă dorintă.”

52. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

“Art. 90. - Persoana reprezentată într-un portret si persoana destinatară a unei corespondente pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d), în ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, după caz.”

53. Denumirea titlului II va avea următorul cuprins:

“TITLUL II

Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis

 

54. Alineatul (2) al articolului 92 va avea următorulcuprins:

“(2) Drepturile patrimoniale recunoscute în prezentul titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în conditiile prevăzute la art. 39-43, care se aplică prin analogie. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.”

55. Articolul 93 se abrogă.

56. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretări ori executii, producătorii de înregistrări sonore si producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.”

57. Litera d) a articolului 96 se abrogă.

58. Alineatul (2) al articolului 97 va avea următorul cuprins:

“(2) După moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durată nelimitată.

Dacă nu există mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv.”

59. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice următoarele:

a) fixarea interpretării sau a executiei sale;

b) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc si sub orice formă, a interpretării sau a executiei fixate:

c) distribuirea interpretării sau a executiei fixate;

d) închirierea interpretării sau a executiei fixate;

e) împrumutul interpretării sau al executiei fixate;

f) importul în vederea comercializării pe piata internă a interpretării sau a executiei fixate;

g) radiodifuzarea si comunicarea publică a interpretării sau a executiei sale, în afara cazului în care interpretarea sau executia a fost deja fixată sau radiodifuzată;

h) punerea la dispozitia publicului a interpretării sau a executiei sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public;

i) retransmiterea prin cablu a interpretării sau a executiei fixate.

(2) În sensul prezentei legi, se consideră fixare încorporarea, prin orice mijloc, de sunete, imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentări digitale ale acestora, în orice fel de suport, inclusiv electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor către public, într-un mod oarecare.

(3) Definitiile de la art. 14, 141, 142, 143, 144, 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplică, prin analogie, si drepturilor prevăzute la alin. (1).”

60. Articolul 99 va avea următorul cuprins:

“Art. 99. - (1) În sensul prezentei legi, executia sau interpretarea unei opere este colectivă, în cazul în care interpretările ori executiile individuale formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura interpretării sau executiei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretării sau executiei.

(2) În vederea exercitării drepturilor exclusive privind autorizarea prevăzută la art. 98, artistii interpreti sau executanti care participă, în mod colectiv, la aceeasi interpretare ori executie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie să mandateze, în scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majoritătii membrilor.

(3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul si solistii.”

61. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

“Art. 100. - În cazul unei interpretări sau executii efectuate de un artist, în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale prevăzute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie să fie expres prevăzute în contractul individual de muncă.”

62. - Articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - În lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei înregistrări audiovizuale ori a unei înregistrări sonore, se prezumă că cedează producătorului acesteia, în schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, închiriere si împrumut.”

63. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - (1) Se consideră înregistrare sonoră sau fonogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare, exclusiv sonoră, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentărilor digitale ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru această fixare. Nu se consideră înregistrare sonoră o fixare audiovizuală sau partea sonoră a acesteia ori reprezentarea sa digitală.

(2) Producătorul de înregistrări sonore este persoana fizică sau juridică ce are initiativa si îsi asumă responsabilitatea organizării si finantarea realizării primei fixări a sunetelor, fie că acestea constituie sau nu o operă în sensul prezentei legi.”

64. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

“Art. 104. - În cazul reproducerii si distribuirii înregistrărilor sonore, producătorul este în drept să înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe lângă mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicări, marca de comert, precum si numele ori denumirea producătorului.”

65. Articolul 105 va avea următorul cuprins:

“Art. 105. - (1) În conditiile prevăzute la art. 92 alin. (1), producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:

a) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc si sub orice formă, a propriilor înregistrări sonore;

b) distribuirea propriilor înregistrări sonore;

c) închirierea propriilor înregistrări sonore;

d) împrumutul propriilor înregistrări sonore;

e) importul, în vederea comercializării pe piata internă, a copiilor legal realizate ale propriilor înregistrări sonore;

f) radiodifuzarea si comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu exceptia celor publicate în scop comercial;

g) punerea la dispozitia publicului a propriilor înregistrări sonore, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public;

h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări sonore.

(2) Definitiile de la art. 14, 141, 142, 143, 144, art. 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplică, prin analogie, si drepturilor prevăzute la alin. (1).

(3) Producătorul de înregistrări sonore are dreptul de a împiedica importul de copii ale propriilor înregistrări sonore realizate fără autorizarea sa.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplică atunci când importul este făcut de o persoană fizică, fără scopuri comerciale, în bagajul personal legal admis.”

66. După articolul 106 se introduce capitolul III1, cu articolele 1061-1064, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III1

Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale

 

Art. 1061. - (1) Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, însotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru această fixare.

(2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are initiativa si îsi asumă responsabilitatea organizării si realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, însotite ori nu de sunet si, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice si financiare necesare.

Art. 1062. - În cazul reproducerii si distribuirii propriilor înregistrări audiovizuale, producătorul este în drept să înscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producătorului, pe lângă mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicări, marca de comert, precum si numele ori denumirea producătorului.

Art. 1063. - (1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice următoarele:

a) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc si sub orice formă, a propriilor înregistrări audiovizuale;

b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale;

c) închirierea propriilor înregistrări audiovizuale;

d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale;

e) importul, în vederea comercializării pe piata internă, a propriilor înregistrări audiovizuale;

f) radiodifuzarea si comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale;

g) punerea la dispozitia publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public;

h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale.

(2) Definitiile de la art. 14, 141, 142, 143, 144, 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplică, prin analogie, si drepturilor prevăzute la alin. (1).

Art. 1064. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor celui în care a avut loc prima fixare.

(2) În cazul în care înregistrarea audiovizuală este adusă la cunostintă publică în această perioadă, durata drepturilor patrimoniale expiră după trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostintă publică.”

67. După titlul capitolului IV al titlului II se introduc articolele 1065 si 1066 cu următorul cuprins:

“Art. 1065. - (1) Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unică echitabilă.

(2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art. 131, 1311 si 1312.

(3) Colectarea remuneratiei unice se efectuează în conditiile prevăzute la art. 133.

(4) Organismele de gestiune colectivă beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, proportia repartizării remuneratiei între cele două categorii de beneficiari. În cazul în care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, remuneratia se împarte, în mod egal, între cele două categorii de beneficiari.

Art. 1066. - Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei înregistrări sonore sau audiovizuale pe piata internă, de către titularul de drepturi ori cu consimtământul acestuia.”

68. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) Autorii operelor reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si cei ai operelor reproduse de pe hârtie, pe orice alt tip de suport, au dreptul, împreună cu editorii, producătorii si cu artistii interpreti sau executanti, după caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată, efectuată în conditiile prevăzute la art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renuntări din partea beneficiarilor.

(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se plăteste de către fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analog sau digital.

(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligati să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul National al Copiei Private, si pot desfăsura activitătile respective de import sau de productie numai după obtinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a Certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de înregistrare la registrul comertului.

(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociază, anual, între organismele de gestiune colectivă care reprezintă fiecare categorie de beneficiari si asociatiile importatorilor si fabricantilor de suporturi sau aparate.

(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se desfăsoară în cadrul unei comisii constituite prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă, din oficiu, în prima decadă a lunii ianuarie a anului calendaristic pentru care se negociază. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Comisia de negociere este constituită din:

a) câte un reprezentant al organismelor de gestiune colectivă care functionează pe un domeniu

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale fabricantilor si importatorilor de aparate sau, în lipsa acestor structuri, câte un reprezentant al primilor trei importatori sau fabricanti majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri.

(6) În vederea desfăsurării negocierilor prevăzute la alin. (5), organismele de gestiune colectivă si asociatiile fabricantilor si importatorilor, prevăzute la alin. (4), vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în ultima lună a anului anterior negocierilor, propuneri privind lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmează a fi negociate.

(7) Remuneratiile negociate de părti sunt procentuale si trebuie să se înscrie între următoarele limite:

A. pentru suporturi:

a) coli de hârtie pentru copiator, format A4: de la 0,5%

la 1%;

b) alte suporturi: de la 3% la 7%;

B. pentru aparate: de la 0,5% la 1,5%.

(8) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se calculează la valoarea în vamă, în cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturată fără T.V.A., cu ocazia punerii în circulatie a produselor de către producători, se mentionează distinct pe factură si se plăteste în luna următoare datei de facturare.

(9) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si se desfăsoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 1311.”

69. După articolul 107 se introduc articolele 1071 si 1072 cu următorul cuprins:

“Art. 1071. - (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se colectează de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore si audiovizuale si de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie. Cele două organisme de gestiune colectivă, cu atributii de colector unic, sunt desemnate potrivit prevederilor art. 133.

(2) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată au obligatia să comunice, lunar, o dată cu plătile efectuate organismului de gestiune colector unic, o listă privind produsele facturate, importate sau fabricate în România. Pentru verificarea exactitătii datelor din lista privind produsele importate sau fabricate facturate, pe care se bazează plătile, organismul de gestiune care este colector unic are dreptul să solicite Oficiului Român pentru Drepturile de Autor informatii si documente justificative.

(3) Pentru întârzierile la plată de până la sase luni, părtile care au negociat remuneratiile compensatorii pot conveni penalităti. Pentru neplata, mai mult de sase luni, a remuneratiilor compensatorii, organismul de gestiune colector unic poate depune reclamatie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, solicitând efectuarea unor controale si aplicarea de sanctiuni contraventionale.

Art. 1072. - (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privată încasată de organismele de gestiune colectoare unice se repartizează beneficiarilor, astfel:

a) în cazul suporturilor si aparatelor pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, în părti negociabile, autorilor si editorilor operelor înregistrate, 30% revine artistilor interpreti sau executanti, iar restul de 30% revine producătorilor de înregistrări sonore;

b) în cazul suporturilor si aparatelor pentru copii înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se împarte în mod egal între următoarele categorii: autori, artisti interpreti sau executanti si producători;

c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneratia se împarte în mod egal între autori si editori, iar sumele cuvenite editorilor se repartizează prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol încheiat cu acestea;

d) în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se împarte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecăreia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) si c), iar, în interiorul fiecărei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntări din partea beneficiarilor.”

70. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - Remuneratia compensatorie pentru copia privată nu se plăteste în cazul în care suporturile audio, video sau digitale neînregistrate, fabricate în tară sau importate, se comercializează angro către producătorii de înregistrări sonore si audiovizuale sau către organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni.”

71. Articolul 109 se abrogă.

72. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - Dispozitiile art. 107 nu se aplică importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.”

73. Articolul 111 se abrogă.

74. După articolul 111 se introduce articolul 1111 cu următorul cuprins:

“Art. 1111. - (1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul său de închiriere sau împrumut, în ceea ce priveste o fonogramă ori o videogramă, unui producător de fonograme sau de înregistrări audiovizuale, acesta păstrează dreptul de a obtine o remuneratie echitabilă.

(2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabilă pentru închiriere nu poate face obiectul unei renuntări din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, în calitate de beneficiari.

(3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producători, conform contractelor încheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectivă, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producători.”

75. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

“Art. 112. - Dispozitiile art. 33, 34 si 37 se aplică, prin analogie, artistilor interpreti sau executanti, precum si producătorilor de înregistrări sonore si audiovizuale.”

76. După articolul 112 se introduce articolul 1121 cu următorul cuprins:

“Art. 1121. - În cazul în care titularii de drepturi beneficiază, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizărilor care o generează.”

77. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, următoarele:

a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;

b) reproducerea integrală sau partială, directă ori indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc si sub orice formă, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

d) importul, în vederea comercializării pe piata internă, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare către public, inclusiv retransmiterea pe Internet;

f) comunicarea publică a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu plata intrării;

g) închirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;

h) împrumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public.”

78. După articolul 113 se introduc articolele 1131 si 1132 cu următorul cuprins:

“Art. 1131. - (1) Prin reemitere, în sensul prezentei legi, se întelege emiterea simultană, de către un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune.

(2) Definitiile de la art. 14, 141, 142, 143, 144, 15 alin. (1), 151, art. 152 si 98 alin. (2) se aplică, prin analogie, si drepturilor prevăzute la art. 113.

Art. 1132. - (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a împiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fără autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport.

(2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplică atunci când importul este făcut de o persoană fizică, fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.”

79. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

“Art. 114. - Durata drepturilor prevăzute în prezentul capitol este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.”

80. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

“Art. 115. - Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizează o dată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata internă, de către titularul de drepturi sau cu consimtământul acestuia.”

81. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - Dispozitiile cuprinse în art. 33, 34 si 37 se aplică, prin analogie, si organismelor de radiodifuziune si de televiziune.”

82. Articolul 118 va avea următorul cuprins:

“Art. 118. - (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificată, introducerea lor în lantul de comunicare este considerată comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtământul său.

(2) Responsabilitatea comunicării publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afara României, este asigurată astfel:

a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legătură ascensională situate pe teritoriul României, responsabilitatea revine persoanei care utilizează statia;

b) dacă nu se apelează la o statie de legătură ascensională, dar comunicarea către public a fost autorizată de către un organism cu sediul în România, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.”

83. Alineatele (1) si (2) ale articolului 119 vor avea următorul cuprins:

“Art. 119. - (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publică prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract încheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectivă, fie individual.

(2) Contractul-cadru încheiat între un organism de gestiune colectivă si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere apartinând unui anumit domeniu, îsi poate produce efectele si fată de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectivă, dacă această comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestră efectuată de către acelasi organism emitător. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea, în orice moment, să înlăture producerea efectelor contractului-cadru, printr-un contract individual.”

84. Articolul 120 se abrogă.

85. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

“Art. 121. - (1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe îsi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu, pe baza contractelor încheiate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă.

(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe, pentru retransmiterea prin cablu, se stabileste printr-o metodologie unică, negociată între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, pe de o parte, si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, pe de altă parte, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131, 1311 si 1312.

(3) În cadrul negocierilor prevăzute la alin. (2), se va tine seama de prevederile art. 1311 alin. (1). Organismele de gestiune colectivă pot solicita tarife forfetare sau procentuale în limită maximă de 1,5% pentru drepturile de autor si, respectiv, 0,5% pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori, din activitatea de retransmitere a serviciilor de programe.

(4) Organismul de gestiune colectivă care este colector unic, precum si proportia repartizării remuneratiei între categoriile de beneficiari se stabilesc potrivit prevederilor art. 133.

(5) Dacă unii titulari de drepturi nu au încredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectivă, organismul care gestionează drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Dacă există în acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectivă, titularul de drepturi poate opta între acestea. Revendicarea drepturilor de către acesti titulari se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.”

86. După articolul 121 se introduce articolul 1211 cu următorul cuprins:

“Art. 1211. - (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplică drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent dacă drepturile în cauză le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. În acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte încheiate cu distribuitorii prin cablu, cu exceptia cazurilor în care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.

(2) Autorizarea acordată de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, pentru radiodifuzarea, pe teritoriul României, de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune situat în România, a unui serviciu de programe purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe, include si autorizarea pentru retransmiterea prin cablu, fără plată, de către distribuitorii prin cablu, a vreunei remuneratii separate către acesti titulari.”

87. Articolul 122 se abrogă.

88. După articolul 122 se introduce capitolul VI al titlului II, cu articolele 1221-1224, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date

 

Art. 1221. - (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridică a bazelor de date, în orice formă a lor.

(2) În sensul prezentei legi, prin bază de date se întelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse într-o modalitate sistematică ori metodică si în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o altă modalitate.

(3) Protectia prevăzută în prezentul capitol nu se aplică programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.

(4) În sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizică sau juridică ce a făcut o investitie substantială cantitativă si calitativă în vederea obtinerii, verificării sau prezentării continutului unei baze de date.

Art. 1222. - (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitătii sau a unei părti substantiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.

(2) În sensul prezentei legi, se întelege prin:

a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitătii ori al unei părti, evaluată calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice formă;

b) reutilizare: orice formă de punere la dispozitia publicului a totalitătii sau a unei părti, evaluată calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel încât oricine să poată avea acces la aceasta în locul si la momentul ales în mod individual. Prima vânzare pe piata internă a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului sui-generis sau cu consimtământul acestuia epuizează dreptul de a controla revânzarea acestei copii.

(3) Împrumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare.

(4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se aplică în mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi.

Protectia bazelor de date prin dreptul prevăzut la alin. (1) nu prejudiciază drepturile existente cu privire la continutul lor.

(5) Nu este permisă extragerea sau reutilizarea, repetată si sistematică, de părti nesubstantiale ale continutului bazei de date dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizări normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.

Art. 1223. - (1) Fabricantul unei baze de date care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate nu poate împiedica utilizarea legitimă a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de părti nesubstantiale din continutul său, oricare ar fi scopul utilizării. În cazul în care utilizatorul legitim este autorizat să extragă sau să reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplică acestei părti.

(2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate nu poate efectua acte care intră în conflict cu utilizarea normală a acestei baze de date sau care lezează în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.

(3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate nu poate să aducă prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se referă la opere sau la prestatii continute în această bază de date.

(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusă la dispozitia publicului în orice modalitate poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, să extragă sau să reutilizeze o parte substantială a continutului acesteia:

a) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării private a continutului unei baze de date neelectronice;

b) în cazul în care extragerea în scopul utilizării se face pentru învătământ sau pentru cercetare stiintifică, cu conditia indicării sursei si în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

c) în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apărarea ordinii publice si a sigurantei nationale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.

Art. 1224. - (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o dată cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor definitivării bazei de date.

(2) În cazul în care baza de date a fost pusă la dispozitia publicului în orice modalitate înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), durata protectiei se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care baza de date a fost pusă la dispozitia publicului pentru prima oară.

(3) Orice modificare substantială, evaluată calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constând, în special, în adăugări, suprimări sau schimbări succesive si pentru care se poate considera că s-a efectuat o nouă investitie substantială, evaluată calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din această investitie.”

89. Articolul 123 va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe îsi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectivă, în conditiile prezentei legi.

(2) Gestiunea colectivă a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostintă publică, iar gestiunea colectivă a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretări sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostintă publică.

(3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege către organisme de gestiune colectivă.”

90. După articolul 123 se introduc articolele 1231, 1232, 1233 si 1244 cu următorul cuprins:

“Art. 1231. - (1) Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi:

a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privată;

b) dreptul la remuneratie echitabilă pentru împrumutul public prevăzut la art. 144 alin. (2);

c) dreptul de suită;

d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;

e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice;

f) dreptul la remuneratie echitabilă recunoscut artistilor interpreti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora;

g) dreptul de retransmitere prin cablu.

(2) Pentru catogoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

Art. 1232. - (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:

a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;

b) dreptul de comunicare publică a operelor;

c) dreptul de împrumut, cu exceptia cazului prevăzut la art. 1231 alin. (1) lit. b);

d) dreptul de radiodifuzare a operelor;

e) dreptul la remuneratie echitabilă rezultată din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 1111 alin. (1).

(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si pot elabora metodologii, în limita repertoriului gestionat.

Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor, la cererea acestora, repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, români si străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub supravegherea si controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii.

(3) Organismele de gestiune colectivă autorizează, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuală, numai în baza documentelor care certifică existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune colectivă obligatorie.

Art. 1233. - Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu exceptia celor prevăzute la art. 1231 si 1232, pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.

Art. 1234. - În negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectivă nu îi împiedică pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.”

91. Alineatele (1) si (2) ale articolului 125 vor avea următorul cuprins:

“Art. 125. - (1) Organismele de gestiune colectivă prevăzute în prezentul capitol se constituie în conditiile legii, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, si functionează potrivit reglementărilor privind asociatiile fără scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actionează în limitele mandatului încredintat si pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.”

92. După articolul 125 se introduce articolul 1251 cu următorul cuprins:

“Art. 1251. - Organismele de gestiune colectivă au obligatia să comunice publicului, prin mijloace de informare în masă, următoarele date:

a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezintă;

b) drepturile patrimoniale pe care le gestionează;

c) categoriile de utilizatori care au obligatii de plată către titularii de drepturi;

d) actele normative în temeiul cărora functionează si colectează remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi;

e) modalitătile de colectare si persoanele responsabile de această activitate, pe plan local si central;

f) programul de lucru.”

93. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

“Art. 126. - (1) Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectivă cu sediul România, care:

a) urmează să se constituie sau functionează potrivit reglementărilor legale la data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretări si executii artistice, fonograme si videograme, apartinând propriilor membri si pe care îl gestionează, precum si contractele încheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme străine;

c) au adoptat un statut care îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege;

d) au capacitate economică de gestionare colectivă si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionării repertoriului pe întregul teritoriu al tării;

e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricăror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se înfiintează si care doresc să le încredinteze un mandat.

(2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune în format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine, cel putin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor.

(3) Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectivă se acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă.”

94. Articolul 127 va avea următorul cuprins:

“Art. 127. - (1) Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispozitii cu privire la:

a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestionează pe baza repertoriului constituit în acest scop;

b) conditiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitătii de tratament;

c) drepturile si obligatiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectivă;

d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectivă, precum si ale organelor de administrare si de reprezentare;

e) patrimoniul initial si resursele economice prevăzute;

f) regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor;

h) modalitătile de verificare a gestiunii economice si financiare de către membri;

i) modalitătile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionării;

j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectivă nu poate face parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajati retribuiti membrii organismului de gestiune colectivă care primesc indemnizatie de participare la activitătile din cadrul organelor de conducere alese.

(3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu cel putin două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie aprobată. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanta judecătorească în vederea înregistrării modificării. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.

(4) Orice modificare a statutului efectuată si înregistrată la instanta judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept.”

95. Articolul 128 se abrogă.

96. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

“Art. 129. - (1) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi.

(2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectivă are dreptul la un vot în cadrul adunării generale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectivă a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunării generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2).

(3) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat si indirect de către titulari, prin contracte scrise, încheiate între organisme de gestiune colectivă din România si organisme străine care gestionează drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi.

(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate încredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectivă. Organismul respectiv este obligat să accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.

(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă.”

97. După articolul 129 se introduce articolul 1291 cu următorul cuprins:

“Art. 1291. - În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu, cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la colectarea lor. După acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale.”

98. Articolul 130 va avea următorul cuprins:

“Art. 130. - (1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligatii:

a) să acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneratii, prin licentă neexclusivă, în formă scrisă;

b) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plătii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

d) să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin încheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din străinătate;

e) să colecteze sumele datorate de utilizatori si să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f) să asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitătii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;

g) să acorde asistentă de specialitate titularilor de drepturi si să îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;

h) să ceară utilizatorilor comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare, în format scris si electronic, pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colectează, în vederea repartizării; informatiile si documentele transmise vor fi însotite de adresă de înaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila;

i) să asigure transparenta activitătii de gestiune colectivă în raporturile cu autoritătile publice care au drept de control si, prin acestea, cu utilizatorii;

j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate.

(2) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se încheie în formă scrisă, cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul părtilor, a drepturilor gestionate, a duratei si a modalitătilor de plată.”

99. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

“Art. 131 - (1) În vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însotită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. b).

(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care functionează pentru câte o categorie de drepturi;

b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, în lipsa acestora, câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, precum si al societătilor publice de radiodifuziune si de televiziune, după caz.

(3) În vederea desemnării în cadrul comisiei mentionate la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, o dată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor sau pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora.

(4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părtilor prin scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de organismele de gestiune colectivă.”

100. După articolul 131 se introduc articolele 1311, 1312, 1313 si 1314 cu următorul cuprins:

“Art. 1311. - (1) Metodologiile se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentantii prevăzuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinându-se seama de următoarele criterii principale:

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poartă negocierea;

b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati să negocieze;

c) repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare;

d) proportia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;

e) proportia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligatiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi;

f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce face obiectul negocierii;

g) cheltuielile ocazionate de utilizare, în cazul în care nu există venituri.

(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita, de la aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia distribuitorilor prin cablu, tarife forfetare sau procentuale între 1% si 10%, pentru drepturile de autor si, respectiv, între 0,5% si 3%, pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar, în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.

(3) Tarifele forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă si în măsura în care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se află în termenele de protectie prevăzute de lege.

(4) Remuneratiile datorate titularilor de drepturi, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), se calculează prin aplicarea procentelor negociate la acea parte din veniturile obtinute de utilizatori, corespunzătoare ponderii utilizării repertoriului protejat în activitatea utilizatorilor.

Art. 1312. - (1) Negocierea metodologiilor se desfăsoară conform programului stabilit între părti pe o durată de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.

(2) Întelegerea părtilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în cinci zile de la data depunerii.

Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat.

(3) În situatia în care, în urma negocierilor, comisia nu a convenit o formă unică a metodologiilor, oricare dintre părti poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de mediere efectuată de către arbitri, la care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor participă cu rol consultativ.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părtile în vederea desemnării, prin tragere la sorti, a cinci arbitri titulari, care vor constitui completul de mediere, si a trei arbitri de rezervă. Acestia din urmă îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili.

Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si în cazul absentei părtilor convocate.

(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă, la sediul său, arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de mediere. Completul de mediere stabileste onorariul, în limitele uzantelor profesionale pentru activitătile arbitrale, primul termen si locul medierii, si informează părtile.

(6) Cele două părti aflate în mediere, organismele de gestiune colectivă si, respectiv, utilizatorii, contribuie, în mod egal, la plata onorariului stabilit de arbitri. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de mediere. Neplata în termen atrage decăderea părtii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata medierii.

(7) Arbitrii au obligatia ca, în termen de 30 de zile de la primul termen al medierii, să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finală a metodologiilor supuse medierii, în vederea comunicării către părti. În mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îsi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.

(8) Hotărârea arbitrală privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părtilor de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.

(9) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părtile pot face apel împotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel este definitivă si irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în cinci zile de la data comunicării.

Art. 1313. - Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori ori societătile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nouă cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai după trei ani de la data publicării lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.

Art. 1314. - Remuneratiile stabilite în sumă fixă se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-au publicat metodologiile, de către organismele de gestiune colectivă, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii.

Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.”

101. Articolul 132 se abrogă.

102. Articolul 133 va avea următorul cuprins:

“Art. 133. - (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de către un singur organism de gestiune colectivă, pentru aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia sumelor datorate pentru utilizările prin radiodifuzare si prin proiectie publică în cinematografe, care se colectează de către organismele de gestiune colectivă, pentru fiecare categorie de titulari de drepturi.

(2) Organismele de gestiune colectivă beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor:

a) proportia repartizării remuneratiei între categoriile de beneficiari;

b) organismul de gestiune colectivă care urmează a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector unic;

c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic.

(3) În cazul în care organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat la alin. (2), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemnează, dintre acestea, prin decizie a directorului general, drept colector unic, un organism de gestiune colectivă.

(4) Pentru situatia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare, prin care se stabileste numai proportia repartizării sumelor colectate.

Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidentiază distinct si trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic.

(5) Sumele colectate de organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 1071 alin. (1), art. 121 alin. (4) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiază în conturi analitice distincte.

(6) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligatia să asigure transparenta activitătilor de colectare, precum si a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare, iar acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.

(7) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător si organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici.

(8) Organismele de gestiune colectivă pot înfiinta, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectivă, din prezenta lege.”

103. Alineatul (2) al articolului 134 va avea următorul cuprins:

“(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:

a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, cât si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;

b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual;

c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării si repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 30% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune si numai în limita obiectului de activitate;

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum sase luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a căror repartizare nu presupune o documentare specială, în termen de 30 de zile de la data colectării;

e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora, din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartitiei individuale, iar suma rezultată se impozitează potrivit legii;

f) veniturile rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate si nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor sau conexe, se cuvin si se repartizează titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă.”

104. După articolul 134 se introduce articolul 1341 cu următorul cuprins:

“Art. 1341. - (1) Organismele de gestiune colectivă au obligatia să publice, în format electronic, pe pagina proprie de Internet, următoarele informatii actualizate:

a) statutul;

b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali;

c) situatia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;

d) darea de seamă anuală;

e) informatiile privind adunarea generală, cum ar fi: data si locul convocării, ordinea de zi, proiectele de hotărâre si hotărârile adoptate;

f) alte date necesare informării membrilor.

(2) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informatii detaliate si documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienta, modul de calcul al drepturilor si retinerile aplicate, precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.

(3) Într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seamă anuală;

b) bilantul contabil;

c) raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori;

d) textul si expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;

e) salariile individuale ale angajatilor;

f) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobânzilor obtinute la închiderea ultimului exercitiu financiar;

g) situatia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie si suma globală colectată de la fiecare categorie;

h) situatia litigiilor cu utilizatorii.

(4) Accesul la informatiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidentialitate, pe bază de cerere scrisă si cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectivă.

(5) Membrii care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza, în termen de trei zile, comisia permanentă specială privind accesul la informatii, desemnată de adunarea generală, formată din cinci membri, care nu sunt angajati si nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligată să răspundă, în termen de sapte zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât si administratorului general. Comisia întocmeste un raport anual asupra activitătii sale, pe care îl înaintează adunării generale si Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.”

105. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

“Art. 135. - (1) Organismele de gestiune colectivă au obligatia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în primul trimestru al fiecărui an, după desfăsurarea adunării generale:

a) darea de seamă anuală, aprobată de adunarea generală;

b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunării generale;

c) hotărârile judecătoresti privind înregistrarea modificărilor la statut, avizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;

d) repertoriul actualizat;

e) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si d) se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.”

106. Articolul 136 se abrogă.

107. Alineatele (2) si (3) ale articolului 137 vor avea următorul cuprins:

“(2) Organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum si structura personalului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.”

108. Alineatul (4) al articolului 137 se abrogă.

109. Articolul 138 va avea următorul cuprins:

“Art. 138. - (1) Atributiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

a) reglementează activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general;

b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă;

d) organizează si administrează, contra cost, înregistrarea, în registrele nationale si în alte evidente nationale specifice, prevăzute de lege;

e) avizează constituirea si supraveghează functionarea organismelor de gestiune colectivă;

f) avizează, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în Registrul aflat la grefa judecătoriei, a asociatiilor si fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;

g) controlează din oficiu, pe cheltuială proprie, respectarea legislatiei din domeniu si aplică sanctiuni contraventionale potrivit legii;

h) controlează functionarea organismelor de gestiune colectivă si stabileste măsurile de intrare în legalitate sau aplică sanctiuni, după caz;

i) controlează la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activitătile care constituie încălcări ale legislatiei în domeniu, si aplică sanctiuni contraventionale, potrivit legii;

j) încheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu, ridică mijloace materiale de probă si le înaintează organelor de urmărire penală;

k) administrează baza de date, la nivel national, privind contraventiile sanctionate în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;

l) asigură secretariatul procedurilor de mediere desfăsurate potrivit legii;

m) efectuează, contra cost, constatări tehnico-stiintifice si expertize, prin specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penală sau a instantelor judecătoresti;

n) desfăsoară activităti de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuială proprie, precum si activităti de instruire, pe cheltuiala celor interesati;

o) desfăsoară activităti de reprezentare în relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul român este parte;

p) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, contra cost.”

110. După articolul 138 se introduc articolele 1381, 1382, 1383 si 1384 cu următorul cuprins:

“Art. 1381. - Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlată este obligată să prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate.

Art. 1382. - (1) Activitatea de control a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăsoară numai cu notificarea prealabilă a organismului de gestiune colectivă controlat, comunicându-se totodată si obiectivele controlului. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum si controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de câte ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte.

(2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si să predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situatiile constatate, atât administratorului general, cât si altor persoane angajate.

(3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu observatiile administratorului general, se consemnează într-un proces-verbal.

(4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate aplica sanctiuni contraventionale în termen de 30 de zile de la constatare.

Art. 1383. - În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 124 si 126 sau încalcă obligatiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 1341 sau 135, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instantele judecătoresti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage avizul prevăzut la art. 125, până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.

Art. 1384. - (1) Pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregătire juridică si cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societătile publice de radiodifuziune si de televiziune.

Propunerile se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzând informatii privind modalitătile de convocare.

(2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de către organismele de gestiune colectivă în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Corpul de arbitri va fi reconstituit în cazul în care numărul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.”

111. Titlul capitolului III al titlului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Măsuri de protectie, proceduri si sanctiuni”

 

112. După titlul capitolului III se introduce sectiunea I, cu articolele 1385 si 1386, cu următorul cuprins:

 

“Sectiunea I

Măsuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor

 

Art. 1385. - (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantul de bază de date pot să instituie măsuri tehnice de protectie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege.

(2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se întelege utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul functionării sale normale, este destinată să prevină sau să împiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.

(3) Măsurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protectiei este controlată de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă măsurile îndeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei.

(4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor exceptiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la operă sau la oricare alt obiect al protectiei.

Art. 1386. - (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot să furnizeze, în format electronic, asociat unei opere sau oricărui alt obiect al protectiei sau în contextul comunicării publice a acestora, informatii  privind regimul drepturilor.

(2) Prin informatii privind regimul drepturilor, în sensul prezentei legi, se întelege orice informatie furnizată de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricărui alt obiect al protectiei prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum si conditiile si modalitătile de utilizare a operei sau a oricărui alt obiect al protectiei, precum si orice număr sau cod reprezentând aceste informatii.”

113. După articolul 1386 se introduce titlul sectiunii a II-a cu următorul cuprins:

 

“Sectiunea a II-a

Proceduri si sanctiuni”

 

114. Articolul 139 va avea următorul cuprins:

“Art. 139. - (1) Încălcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, potrivit legii.

Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.

(2) Titularii ale căror drepturi au fost încălcate pot solicita instantelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea încălcării acestora si pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; în cazul în care prejudiciul nu poate fi determinat în acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despăgubiri reprezentând triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite.

(3) În cazul încălcării unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instantei de judecată sau altor organe competente potrivit legii să dispună de îndată luarea unor măsuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora, după caz.

(4) Titularii de drepturi pot solicita instantei judecătoresti ordonarea unor măsuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta lege si dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă.

(5) Pentru ordonarea măsurilor provizorii si a măsurilor asiguratorii prevăzute la alin. (3), precum si pentru dispunerea măsurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt prevăzute la alin. (4), precum si pentru exercitarea căilor de atac asupra măsurilor luate, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.

Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore.

(6) Instantele judecătoresti sunt abilitate să adopte măsurile prevăzute la alin. (3) si (4), fără citarea părtii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice întârziere este de natură să cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când există riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de probă.

(7) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) si (4), instantele judecătoresti vor pretinde reclamantului să furnizeze orice element de probă, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficientă certitudine, că s-a adus atingere dreptului său ori că o astfel de atingere este iminentă. În acest caz, instantele judecătoresti pot să ceară reclamantului să depună o cautiune suficientă pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.

(8) Instanta poate să autorizeze ridicarea de obiecte si înscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original sau în copie.

(9) Măsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt dispuse de instantă vor fi duse la îndeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune că au fost încălcate ori cu privire la care există pericolul de a fi încălcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a măsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stări de fapt.

(10) Titularii drepturilor încălcate pot cere instantei de judecată să dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri:

a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit sau, dacă prejudiciile nu pot fi reparate în acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicită, în vederea valorificării acestora, până la acoperirea integrală a prejudiciilor cauzate;

b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinatie unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;

c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;

d) publicarea în mijloace de comunicare în masă a hotărârii instantei de judecată, pe cheltuiala celui care a săvârsit fapta.

(11) Dispozitiile alin. (10) lit. c) nu se aplică pentru constructiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstantele cazului respectiv.”

115. După articolul 139 se introduc articolele 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398 si 1399 cu următorul cuprins:

“Art. 1391. - (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, în toate procedurile, negocierile si actele juridice, pe toată durata si în orice stadiu al procesului civil sau penal ori în afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procură specială.

(2) Pentru punerea în miscare a actiunii penale, precum si pentru retragerea plângerii prealabile si împăcarea părtilor, mandatul se consideră special, dacă este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, în orice situatie de încălcare a drepturilor sale.

Art. 1392. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 21;

b) încălcarea prevederilor art. 88 si 89;

c) încălcarea prevederilor art. 129 alin. (4) si (5), art. 130, alin. (1) lit. a), b), c), e), f), h) si i), art. 134, art. 1341 alin. (1) si art. 135 alin. (1);

d) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3);

e) fixarea, fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

Art. 1393. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

a) neplata remuneratiei compensatorii pentru copia privată;

b) neplata de către utilizatori a sumelor prevăzute în tarife si metodologii, stabilite potrivit prevederilor art. 1312.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

a) neprezentarea de către utilizatori a informatiilor si documentelor prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. h);

b) neprezentarea de către utilizatori către titularii de drepturi sau către reprezentantii acestora a listelor cuprinzând repertoriul utilizat sau prezentarea eronată ori incompletă;

c) încălcarea prevederilor art. 1381 si art. 1382 alin. (2).

(3) În cazul în care contravenientul desfăsoară o activitate care se bazează exclusiv pe utilizarea de opere sau de produse purtătoare de drepturi conexe, pentru repetarea săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) si (2), în termen de un an, organul constatator aplică si sanctiunea complementară a suspendării activitătii contravenientului, până la plata sumelor datorate.

Art. 1394. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei si cu confiscarea mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului următoarele fapte:

a) distribuirea de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului ori detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităti se desfăsoară în public, cu exceptia magazinelor specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau conexe, pentru care fapta constituie infractiune;

b) oferirea spre vânzare sau închiriere de mărfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de mărfuri pirat;

c) punerea la dispozitie de către agentii economici a spatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, bunurilor sau serviciilor proprii, în vederea săvârsirii de către o altă persoană fizică sau juridică a unei contraventii prevăzute de prezenta lege.

Art. 1395. - (1) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 1392-1394 se aplică si persoanelor juridice.

În cazul în care contravenientul, persoană juridică, desfăsoară activităti care implică, conform obiectului său de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se măresc de patru ori.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 1392 se constată si se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(3) Contraventiile prevăzute la art. 1393-1394 se constată, iar sanctiunile se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de structurile specializate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. În acest caz, în vederea elaborării de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a bazei de date necesare aplicării prevederilor art. 1396 alin. (4), acesta va încheia un protocol cu Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 1396. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 5 ani realizarea, în scopuri comerciale, cu orice mijloace si în orice mod, de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice altă modalitate de introducere a acestora pe piata internă.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani distribuirea sau detinerea, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului, în magazine specializate în distribuirea de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

(3) Constituie infractiune si se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani depozitarea si transportul, în scopuri comerciale, de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului.

(4) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani, dacă anterior s-au aplicat două sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, săvârsirea oricăreia dintre următoarele fapte:

a) distribuirea de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora în scopul distribuirii, atunci când aceste activităti se desfăsoară în public;

b) oferirea spre vânzare sau închiriere de mărfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de mărfuri pirat.

(5) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctionează cu închisoare de la 5 la 10 ani.

În acest caz, calculul prejudiciului se efectuează tinându-se seama de mărfurile pirat detinute în conditiile prevăzute la alin. (1)-(3) si de pretul în lei per unitate al produselor originale similare la data săvârsirii faptei.

(6) Închirierea de mărfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vânzare sau închiriere a acestora prin anunturi publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(7) În sensul prezentei legi, prin mărfuri pirat se întelege: toate copiile realizate fără consimtământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.

(8) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se întelege orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat.

(9) Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.

Art. 1397. - Refuzul de a declara provenienta mărfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 1398. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 400.000.000 lei punerea la dispozitia publicului, fără consimtământul titularilor de drepturi, a produselor purtătoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

Art. 1399. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 400.000.000 lei reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor de calculator în oricare dintre următoarele modalităti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea.”

116. Articolul 140 va avea următorul cuprins:

“Art. 140. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, dacă aceste fapte nu constituie o infractiune mai gravă:

a) distribuirea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

b) importul, pe piata internă, a copiilor operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe, realizate cu consimtământul titularilor;

c) închirierea operelor sau produselor purtătoare de drepturi conexe;

d) comunicarea publică a operelor, altele decât cele muzicale, sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;

g) realizarea de opere derivate;

h) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.

(2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se întelege interpretările sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune.”

117. Articolul 141 va avea următorul cuprins:

“Art. 141. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta persoanei care îsi însuseste, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostintă publică o operă sub un alt nume decât acela decis de autor.”

118. Articolul 142 se abrogă.

119. Articolul 143 va avea următorul cuprins:

“Art. 143. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori detine, în vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protectie sau care prestează servicii care conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protectie, inclusiv, în mediul digital.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care, în cunostintă de cauză si fără a avea consimtământul titularilor de drepturi:

a) înlătură, în cunostintă de cauză si cu scop comercial, de pe opere sau alte produse protejate, ori modifică pe acestea orice informatie sub formă electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;

b) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează ori comunică public sau pune la dispozitia publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc si în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub formă electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost înlăturate ori modificate fără autorizatie, stiind că acest lucru permite, facilitează, provoacă sau ascunde o infractiune prevăzută în prezenta lege.”

120. După articolul 143, se introduce art. 1431 cu următorul cuprins:

“Art. 1431. - (1) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 1396, permitând astfel identificarea si tragerea la răspundere penală a celorlalti participanti.

(2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute la art. 1396 si care, în timpul urmăririi penale, denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni legate de mărfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

121. Articolul 144 va avea următorul cuprins:

“Art. 144. - În cazul infractiunilor prevăzute la art. 1399, 140 si 141, actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în sensul prezentei legi. Împăcarea părtilor sau retragerea plângerii înlătură răspunderea penală.”

122. Articolul 145 va avea următorul cuprins:

“Art. 145. - (1) Constatarea infractiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, precum si de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în conditiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penală.

(2) Constatarea infractiunilor prevăzute la art. 1396 alin. (6), art. 1398, art. 1399 si art. 143 se face si de către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, în conditiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penală.

(3) Actele încheiate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în exercitarea atributiilor sale de control, urmează regimul prevăzut de art. 214 din Codul de procedură penală.”

123. La articolul 146, partea introductivă si litera c) ale literei B vor avea următorul cuprins:

“B. interpretărilor sau executiilor artistilor interpreti ori executanti:

.........................................................................................

c) nu au fost fixate în înregistrări sonore, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;”

124. La articolul 146, părtile introductive ale literelor C si D vor avea următorul cuprins:

“C. înregistrărilor sonore sau audiovizuale:

.........................................................................................

D. programelor de radiodifuziune si de televiziune:”

125. Articolul 147 va avea următorul cuprins:

“Art. 147. - Cetătenii străini, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiază de protectia prevăzută prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora, beneficiază de un tratament egal cu cel al cetătenilor români, cu conditia ca acestia să beneficieze, la rândul lor, de tratament national în statele respective.”

126. După articolul 147 se introduce articolul 1471 cu următorul cuprins:

“Art. 1471. - În completarea prevederilor prezentei legi, se pot adopta reglementări speciale pentru stabilirea unor măsuri în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau închirierii de mărfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului.”

127. Articolul 148 va avea următorul cuprins:

“Art. 148. - (1) În vederea înregistrării, ca mijloc de probă, a operelor realizate în România, se înfiintează Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Înregistrarea este facultativă si se face contra cost, potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectivă.

(3) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinătorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea de rezervare a exploatării acestora, semnalată conform uzantelor, constând într-un simbol reprezentat prin litera C, în mijlocul unui cerc, însotit de numele lor, de locul si anul primei publicări.

(4) Producătorii de înregistrări sonore, artistii interpreti sau executanti si alti detinători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artistilor interpreti ori executanti, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul să înscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale ori pe învelisul care le contine, mentiunea de rezervare a exploatării acestora, semnalată conform uzantelor si constând într-un simbol reprezentat prin litera P, în mijlocul unui cerc, însotit de numele lor, de locul si anul primei publicări.

(5) Până la proba contrară, se prezumă că drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile mentionate la alin. (3) si (4) sau prin mentiunile prevăzute la art. 104 si 1062, există si apartin persoanelor care le-au utilizat.

(6) Dispozitiile alin. (3), (4) si (5) nu conditionează existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege.

(7) Autorii de opere si titularii de drepturi, o dată cu includerea operei lor în repertoriul organismului de gestiune colectivă, îsi pot înregistra si numele literar sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunostintă publică.”

128. Alineatele (1) si (3) ale articolului 149 vor avea următorul cuprins:

“Art. 149. - (1) Actele juridice încheiate sub regimul legislatiei anterioare îsi produc toate efectele conform aceleia, cu exceptia clauzelor care prevăd cesiunea drepturilor de utilizare a totalitătii operelor pe care autorul le poate crea în viitor.

............................................................................................

(3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi si pentru care nu au expirat termenele de protectie calculate conform procedurilor legislatiei anterioare se prelungeste până la termenul de protectie prevăzut în prezenta lege.

Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Organismele de gestiune colectivă care functionează la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să-si modifice statutul în conformitate cu dispozitiile art. 127, în termen de 90 de zile.

Art. IV. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să initieze procedurile de negociere pentru stabilirea metodologiilor privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi. Până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei legi, se aplică tabelele si metodologiile stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. V. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 iunie 2004.

Nr. 285.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 iunie 2004.

Nr. 494.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0132 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI, cu sediul in Vama Buzaului, Str. Principala, Nr. 426, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/960/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Unirea Brasov, Barsa Cristian, Infratirea Prejmer, Ciucasul Sacele, Progresul Vama Buzaului, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Unirea Brasov, Barsa Cristian, Infratirea Prejmer, Ciucasul Sacele, Progresul Vama Buzaului.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PROGRESUL VAMA BUZĂULUI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Unirea Brasov. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 116.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SERCĂIANA SERCAIA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit SERCĂIANA SERCAIA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0133 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit SERCĂIANA SERCAIA, cu sediul in Sercaia, Str. Principala, Nr. 90, jud. Brasov, numar de ordine in Registrul Comertului J/08/967/1993, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit SERCĂIANA SERCAIA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Fagarasul Fagaras, Ajutorul Rupea, Craita Crihalma, Sercaiana Sercaia, Viitorul Sinca Veche, Liseanca Lisa, Negoiu Victoria, Tara Oltului Voila.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit SERCĂIANA SERCAIA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Fagarasul Fagaras. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 117.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEAUA GĂLBINASI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit STEAUA GĂLBINASI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0163 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit STEAUA GĂLBINASI, cu sediul in Sat Galbinasi, com. Vasilati, jud. Calarasi,  numar de ordine in Registrul Comertului J/51/840/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit 1 Mai Lehliu Gara, I. Gh.Duca Fundulea, Steaua Galbinasi, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit STEAUA GĂLBINASI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit 1 Mai Lehliu Gara, I. Gh.Duca Fundulea, Steaua Galbinasi.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit STEAUA GĂLBINASI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit 1 Mai Lehliu Gara. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 133.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NERA BOZOVICI

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit NERA BOZOVICI, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0164 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit NERA BOZOVICI, cu sediul in Bozovici, Bl. 276G, Ap. 6, jud. Caras-Severin, numar de ordine in Registrul Comertului J/11/741/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit NERA BOZOVICI a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit NERA BOZOVICI este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Caransebeseana Caransebes. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 134.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0166 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU, cu sediul in Constantin Daicoviciu, Cristian, Nr. 6B, Bl. 1, Sc. A, Ap. 2, jud. Caras-Severin, numar de ordine in Registrul Comertului J/11/941/1992, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit TIMISUL CONSTANTIN DAICOVICIU este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Caransebeseana Caransebes. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 135.

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL DALBOSET

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit PROGRESUL DALBOSET, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0167 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit PROGRESUL DALBOSET, cu sediul in Dalboset, Nr. 434, jud. Caras-Severin, numar de ordine in Registrul Comertului J/11/581/1994, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit PROGRESUL DALBOSET a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit PROGRESUL DALBOSET este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Caransebeseana Caransebes. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 136.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE*)

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL MEHADIA

 

Avand in vedere cererea formulata de CREDITCOOP Casa Centrala de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit IZVORUL MEHADIA, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit,

In temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002

 

Banca Nationala a Romaniei hotaraste:

           

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare seria B Nr. 0168 din data de 23.09.2002 a Cooperativei de credit IZVORUL MEHADIA, cu sediul in Mehadia, Nr. 146, jud. Caras-Severin, numar de ordine in Registrul Comertului J/11/574/1995, urmare aprobarii Bancii Nationale a Romaniei privind cererea de fuziune a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic, pentru urmatoarele motive:

Cu scrisoarea nr. 4896 din 24.12.2003, CREDITCOOP Casa Centrala, in numele Cooperativei de Credit IZVORUL MEHADIA a formulat cererea de retragere a autorizatiei de functionare a acestei cooperative. In sedinta din 19.02.2004 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat cererea de fuziune prin absorbtie a cooperativelor de credit Caransebeseana Caransebes, Bradul Mosului Teregova, Creditul Resitean Resita, Barzava Bocsa, Timisul Constantin Daicoviciu, Izvorul Mehadia, N. Balcescu Oravita, Racasdiana Racasdia, Nera Bozovici, Progresul Dalboset, Vadul Craiovei Petnic.

Urmare a fuziunii, Cooperativa de credit IZVORUL MEHADIA este absorbita, intregul sau patrimoniu transmitandu-se catre Cooperativa de credit Caransebeseana Caransebes. Prin urmare, aceasta urmeaza a-si inceta activitatea.

Art. 2. – Prezenta hotarare va fi transmisa CREDITCOOP Casa Centrala si va intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2004.

Nr. 137.