MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 388         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 137 din 23 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

526. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 137

din 23 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 4.230/2003.

La apelul nominal răspunde Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin consilier juridic Vasilica Adamesteanu, cu delegatie la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, consilierul juridic Vasilica Adamesteanu, pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta recentă a Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 101 din 9 martie 2004, prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că exceptările de la plata contributiei de asigurări sociale pentru anumite categorii de persoane au fost instituite în considerarea situatiei speciale în care se găsesc acestea, fără ca dispozitiile criticate să contravină art. 16 alin. (1) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.230/2003, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate si ale art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în cadrul unui litigiu de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta de judecată arată că dispozitiile legale criticate exclud unele persoane, din categoria celor prevăzute de art. 2 din Legea nr. 42/1990, de la beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contributiei, dacă realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de Legea nr. 42/1990, precum si cele provenite din pensii. Consideră că aceste dispozitii legale încalcă principiul egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât toti cetătenii care se încadrează în categoria prevăzută de art. 2 din Legea nr. 42/1990 se află într-o situatie identică, fată de care nu se justifică, în mod obiectiv si rezonabil, tratamentul juridic diferentiat. Faptul că unii cetăteni îsi exercită dreptul constitutional la muncă [garantat de art. 38 alin. (1) din Constitutie] nu poate determina privarea lor de un alt drept constitutional, acela de a beneficia de măsurile de protectie socială, cum este si scutirea de la plata contributiei la asigurările de sănătate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât tratamentul juridic diferit aplicabil persoanelor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 are o justificare obiectivă si rezonabilă. Arată, în acest sens, că “persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contributiei la asigurările de sănătate nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prevăzute de textul legal criticat, precum si din cele provenite din pensii”. Astfel, legiuitorul, în mod justificat, “a optat ca în cadrul politicii de protectie socială, să conditioneze scutirea de la plata contributiei la asigurările de sănătate de veniturile realizate de aceste persoane”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum reiese din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.

Curtea constată că Legea nr. 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate era abrogată în întregime, la data sesizării, prin art. 108 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare, aceasta din urmă devenind reglementarea generală privind asigurările sociale de sănătate. Astfel, art. 6 lit. d) din Legea nr. 145/1997 a devenit art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare.

Ca atare, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie numai dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002), dispozitii modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003), având în prezent următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) lit. c): “Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contributiei: [...]

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepuri persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum si persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;”

Art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, vizează pe “cei care au fost răniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989”; “au fost retinuti în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la actiunile pentru victoria revolutiei”, precum si cei “care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revolutiei”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate din oficiu, instanta de judecată arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1), care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (1), având următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 41 alin. (1): “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de muncă este liberă.”

De asemenea, în motivarea exceptiei ridicate din oficiu instanta de judecată sustine si încălcarea prevederilor art. 2 si 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, prevederi care au următorul cuprins:

- Art. 2: “1. Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si de toate libertătile proclamate în prezenta Declaratie, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine natională sau socială, de avere, de nastere sau decurgând din orice altă situatie.

2. Pe lângă aceasta, nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic, juridic sau international al tării sau al teritoriului de care apartine o persoană, fie această tară sau teritoriu independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei limitări oarecare a suveranitătii.”;

- Art. 7: “Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără deosebire la o protectie egală a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare, vizează anumite categorii de cetăteni, prevăzute de patru legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 44/1994, Legea nr. 309/2002 si Legea nr. 42/1990), cărora prin aceste legi li s-au acordat unele drepturi bănesti. Pentru aceste categorii de cetăteni se asigură beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contributiei, dar cu conditia să nu realizeze alte venituri în afară de cele provenite din ajutoarele bănesti acordate, precum si de cele provenite din pensii.

Ca si în cazul instituirii oricărei obligatii legale, la plata contributiei la asigurările de sănătate, legiuitorul este suveran în a stabili anumite exceptii pentru situatii speciale, cum ar fi scutiri sau alte facilităti. În baza acestui drept exclusiv, ca exceptii de la regula generală privind plata contributiei mentionate mai sus, legiuitorul a stabilit în art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare, anumite categorii de persoane, aflate în situatii speciale concret determinate, care pot beneficia de asigurări sociale de sănătate fără obligatia de a plăti contributia aferentă, cum ar fi cele prevăzute la lit. c) a alin. (1) al art. 6, adică persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin anumite legi speciale. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul are optiunea liberă în a stabili conditiile în care aceste exceptii pot fi aplicate, cum ar fi conditia potrivit căreia persoanele exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale nu pot beneficia de această facilitate dacă realizează si alte venituri în afară de cele provenite din ajutoarele bănesti acordate, precum si de cele provenite din pensii. Astfel, este evident că persoanele care realizează venituri din alte surse suplimentare (cum ar fi veniturile obtinute din activitatea de întreprinzător, asociat sau actionar la societăti comerciale, salariul obtinut pentru munca depusă si altele similare) se află într-o situatie diferită fată de persoanele ale căror venituri provin doar din ajutoarele bănesti acordate de legile speciale si, eventual, din pensii, persoane fată de care se justifică în mod obiectiv si rational aplicarea unui tratament juridic diferit, si anume scutirea de la plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.

Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, în concordantă si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cazul “Marckx împotriva Belgiei”, 1979), situatia obiectiv si rezonabil diferită în care se află anumite categorii de persoane justifică tratamentul juridic diferentiat, fără a leza principiul egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutia republicată si de art. 2 si 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. Pe de altă parte, Curtea constată că în spetă nu se pune problema îngrădirii unui drept constitutional prin exercitiul altui drept, de asemenea constitutional [si anume dreptul la muncă, garantat de art. 41 alin. (1) din Legea fundamentală], asa cum fără temei sustine instanta de judecată care a ridicat, din oficiu, exceptia de neconstitutionalitate. Este de necontestat faptul că orice persoană are posibilitatea să-si exercite drepturile constitutionale, dar persoana care exercită mai multe drepturi aducătoare de venituri suplimentare se află într-o situatie materială mai bună, motiv pentru care textul de lege criticat nu i-a mai acordat acesteia facilitatea scutirii de la plata contributiei la asigurările de sănătate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 4.230/2003.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE   SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată, si ale art. 37 si 38 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, autoritătile statului abilitate în ridicarea bunurilor considerate fără stăpân, precum si cele care confiscă sau ridică în vederea confiscării metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 aprilie 2004.

Nr. 526.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, la unitătile Trezoreriei Statului

 

Art. 1. - (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finantelor Publice, la unitătile Trezoreriei Statului prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Termenul de depunere a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase este de 48 de ore de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor considerate fără stăpân sau de la data întocmirii documentului care a stat la baza ridicării bunurilor în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege.

Art. 2. - (1) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege se depun la unitătile Trezoreriei Statului de către autoritătile statului abilitate în acest sens, însotite de următoarele documente:

a) delegatia care atestă calitatea de deponent a persoanei desemnate;

b) Inventar de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 2), întocmit în 5 exemplare, din care:

1. exemplarul nr. 1 pentru Serviciul contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz;

2. exemplarul nr. 2 se introduce în grop;

3. exemplarul nr. 3 se restituie deponentului ca document justificativ;

4. exemplarul nr. 4 se remite compartimentului juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciului juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

5. exemplarul nr. 5 se remite specialistului de metale pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, care participă la expertizarea si sigilarea gropului.

(2) În scopul identificării obiectelor depuse, acestea sunt enumerate si descrise de către deponent în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase cât mai amănuntit: denumirea, natura valorilor, semne distinctive si orice alte inscriptii gravate sau imprimate, numărul pietrelor, culoarea, forma etc.

(3) Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase depus în tezaurul Trezoreriei Statului îndeplineste functia de document de predare-primire si se semnează de către deponent, de membrii comisiei si specialistul de metale pretioase.

Art. 3. - (1) Autoritătile statului deponente au obligatia  de a anunta Trezoreria Statului la care urmează a fi depuse obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, cu minimum 24 de ore înainte de depunerea acestora, în vederea convocării specialistului de metale pretioase si a asigurării tuturor conditiilor de receptie si depozitare necesare.

(2) În cazul imposibilitătii prezentării la sediul unitătii Trezoreriei Statului a specialistului de metale pretioase, autoritătile statului depun obiectele considerate bunuri fără stăpân, precum si cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, în gropuri/saci sigilate/sigilati de către depunător. Predarea-primirea gropurilor/sacilor sigilate/sigilati se face pe baza Procesului-verbal pentru predarea-primirea gropurilor continând obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 3). Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase va fi semnat în acest caz numai de către reprezentantul autoritătii statului deponente, urmând ca la desigilarea gropurilor sau sacilor acesta să fie semnat de către comisia constituită potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) si de către specialistul de metale pretioase.

Gropurile sau sacii sigilati în care sunt introduse exemplarele nr. 1, 2, 4 si 5 ale Inventarului de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se păstrează în tezaurul Trezoreriei Statului până la întrunirea conditiilor necesare pentru receptia obiectelor pe care le contin. Gropurile/sacii se desigilează numai în prezenta reprezentantului autoritătii statului deponente, a membrilor comisiei si a specialistului de metale pretioase care are obligatia de a se prezenta la unitatea Trezoreriei Statului depozitară în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii gropurilor/sacilor sigilate/sigilati.

(3) Unitatea Trezoreriei Statului depozitară are obligatia de a comunica în scris specialistului de metale pretioase, prevăzut în lista întocmită potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), data la care au fost primite/primiti gropurile/sacii sigilate/sigilati în tezaurul Trezoreriei Statului. 

Art. 4. - (1) Preluarea în tezaurul Trezoreriei Statului a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se efectuează de către:

a) o comisie constituită prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului depozitare, prevăzute în anexa nr. 1, formată din:

- un reprezentant al Serviciului casierie-tezaur, vânzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau al Serviciului casierie-tezaur, după caz;

- un reprezentant al Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz;

- un reprezentant al Serviciului încasarea si evidenta veniturilor bugetare.

Pentru fiecare membru al comisiei, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice, va fi numit câte un înlocuitor;

b) un specialist de metale pretioase desemnat din partea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Lista persoanelor îndreptătite să efectueze operatiuni de expertizare a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase este întocmită si transmisă unitătilor Trezoreriei Statului de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Sigilarea gropurilor ce contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se efectuează prin aplicarea sigiliilor de plumb cu “cleste cu tipe”, marcate pe o fată cu stema României si pe cealaltă fată cu inscriptia “MFP” si un număr unic de identificare, începând de la numărul 1.

(3) Sigiliile sunt netransmisibile, se atribuie membrilor comisiei constituite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), precum si înlocuitorilor lor de drept si se utilizează numai pentru operatiunile care se efectuează la sediul unitătilor Trezoreriei Statului în procesul de depunere si manipulare a gropurilor ce contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

Art. 5. - (1) Membrii comisiei constituite potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si specialistul de metale pretioase preiau obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase prin cântărire, le confruntă cu datele înscrise în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, iar specialistul de metale pretioase înscrie masa brută stabilită prin cântărire în toate cele 5 exemplare ale inventarului.

(2) În cazul existentei unor neconcordante între obiectele prezentate de deponent si cele înscrise în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, se vor opera modificările necesare pe toate exemplarele inventarului în coloana “Observatii”, sub semnăturile deponentului, specialistului de metale pretioase si membrilor comisiei.

(3) Natura obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se stabileste si se înscrie în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase de către specialistul de metale pretioase.

(4) Obiectele înscrise în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, care nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, se restituie deponentului, specificându-se în coloana “Observatii” obiectele restituite si motivul pentru care nu au fost primite în tezaurul Trezoreriei Statului. Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se constituie în gropuri distincte, pe fiecare cauză, în prezenta membrilor comisiei si a specialistului de metale pretioase.

(5) Gropurile constituite se etichetează si se sigilează cu sigiliile membrilor comisiei si sigiliul specialistului de metale pretioase. Pe etichetă se înscriu în mod obligatoriunumărul gropului, data predării obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitatea Trezoreriei Statului, denumirea unitătii deponente, cauza pentru care s-a constituit gropul si codul înscris pe sigiliile aplicate gropului.

(6) În scopul numerotării gropurilor si înscrierii numărului acestora în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, casierul-sef atribuie pentru fiecare grop un număr de ordine din Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului (anexa nr. 4).

(7) Numerotarea gropurilor în Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului se efectuează în ordine crescătoare, începând de la numărul 1, în continuare atribuindu-se un număr unic pentru fiecare grop.

(8) După sigilare, comisia predă gropul casierului-sef, care are obligatia de a completa în Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului datele prevăzute de formular si de a semna de primire, iar membrii comisiei semnează de predare.

(9) Gropurile sunt evidentiate în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului la valoarea de 1.000 lei gropul, pe baza exemplarului nr. 1 al Inventarului de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, predat Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz.

(10) Pentru înregistrarea gropurilor în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului se foloseste metoda de înregistrare în partidă simplă, adică înregistrările se fac în debitul sau în creditul contului în afara bilantului 0010 “Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului”. În creditul contului 0010 “Metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului” se înregistrează depunerea gropului aferent unei cauze în tezaurul Trezoreriei Statului la valoarea de 1.000 lei/grop, iar în debitul aceluiasi cont se înregistrează restituirea către proprietar sau reprezentantul legal al acestuia ori predarea spre valorificare a tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase dintr-un grop aferent unei cauze.

Art. 6. - (1) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase se păstrează în tezaurul Trezoreriei Statului până la definitivarea situatiei lor juridice.

(2) Autoritătile statului abilitate în acest sens, care au depus obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitătile Trezoreriei Statului, au obligatia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea situatiei juridice a acestora să anunte printr-o adresă compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz. În adresă se va mentiona dacă obiectele depuse pentru cauza respectivă se restituie proprietarului sau intră în proprietatea privată a statului, în totalitate ori partial. Adresa va fi însotită de o copie certificată a documentului care atestă intrarea bunurilor în proprietatea statului sau restituirea către proprietar.

(3) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân, intră în proprietatea privată a statului dacă nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data depunerii la unitătile Trezoreriei Statului. Autoritătile statului care au depus în tezaurul Trezoreriei Statului obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân, au obligatia să solicite în scris compartimentului juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciului juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti restituirea bunurilor revendicate către proprietarii de drept ai acestora sau trecerea în proprietatea statului la prescrierea termenului de revendicare de un an. Mecanismul de restituire a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, considerate bunuri fără stăpân, este acelasi ca si în cazul restituirii obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, ridicate în vederea confiscării ori confiscate în conditiile prevăzute de lege.

(4) Obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase pentru care s-a dispus restituirea se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data definitivării situatiei lor juridice.

(5) Proprietarul sau persoana legal îndreptătită să ridice obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase în numele acestuia formulează o cerere către compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, în care va solicita restituirea obiectelor, la care anexează documentele care atestă dreptul de proprietate asupra acestora. După verificarea documentelor, compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, după caz, comunică în scris Trezoreriei Statului că se poate efectua restituirea acestora către proprietarul de drept.

(6) Restituirea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase către proprietar sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte se face de către seful de administratie adjunct care coordonează activitatea de trezorerie sau trezorierul-sef, după caz, comisia constituită potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) care a participat la sigilarea gropului, casierul-sef, specialistul de metale pretioase care a participat la sigilarea gropului si reprezentantul serviciului/compartimentului juridic.

(7) Gropul constituit în cauza pentru care se face restituirea se scoate din tezaur de către casierul-sef, se înregistrează în Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului si se predă comisiei care participă la restituire.

(8) În prezenta persoanelor desemnate să participe la restituire se desigilează gropul, iar continutul acestuia se prezintă proprietarului sau persoanei legal îndreptătite să ridice obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase în numele acestuia, pentru identificare.

(9) După identificare se întocmeste Procesul-verbal de restituire cauze (anexa nr. 6), în 6 exemplare, din care:

- exemplarul nr. 1 pentru Serviciul contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz;

- exemplarul nr. 2 pentru Serviciul casierie - tezaur, vânzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau Serviciul casierie-tezaur, după caz;

- exemplarul nr. 3 pentru compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

- exemplarul nr. 4 se remite deponentului;

- exemplarul nr. 5 se înmânează proprietarului sau persoanei legal îndreptătite să îl reprezinte;

- exemplarul nr. 6 pentru specialistul de metale pretioase.

(10) În baza Procesului-verbal de restituire cauze casierul-sef va completa “Restituire integrală definitivă” în coloana “Destinatia iesirii” din formularul “Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”. 

(11) Inventarul din grop împreună cu celelalte documente anexate acestuia se arhivează la Serviciul casierie-tezaur, vânzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie sau Serviciul casierie-tezaur, după caz.

(12) În cazul în care în adresele autoritătilor statului care au depus obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase la unitătile Trezoreriei Statului se mentionează restituirea partială a obiectelor dintr-un grop, se procedează potrivit mecanismului stabilit mai sus, cu următoarele precizări:

- obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care nu se restituie se reintroduc în grop prin identificare, numărare si cântărire;

- exemplarul nr. 2 al Procesului-verbal de restituire cauze se introduce în grop;

- casierul-sef va completa “Restituire partială” în coloana “Observatii” din formularul “Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”.

(13) În cazul restituirii partiale a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, gropul constituit din obiectele rămase după restituire se predă de către comisie casierului-sef în vederea depunerii în tezaurul Trezoreriei Statului. Gropul se păstrează în tezaur până la definitivarea situatiei juridice a obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, rămase în urma restituirii.

(14) În cazul în care proprietarul sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte reclamă faptul că unul sau mai multe obiecte din gropul constituit nu îi apartin ori nu corespund din alte puncte de vedere cu obiectele care i-au fost ridicate în vederea confiscării sau confiscate în conditiile prevăzute de lege ori depuse spre păstrare în tezaurul Trezoreriei Statului fiind considerate bunuri fără stăpân, se va proceda la introducerea tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase în grop de către comisie, prin identificare, numărare si cântărire, aplicându-se totodată si sigiliile membrilor acesteia.

(15) Comisia va stabili împreună cu proprietarul sau cu persoana legal îndreptătită să îl reprezinte un nou termen de restituire care nu poate fi mai mare de 15 zile lucrătoare de la data primei proceduri de restituire.

(16) În termen de 3 zile lucrătoare compartimentul juridic din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Serviciul juridic din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti înstiintează în scris autoritatea statului deponentă asupra faptului că proprietarul sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte reclamă că unul sau mai multe obiecte din gropul constituit nu îi apartin. În înstiintare se vor mentiona în mod obligatoriu datele înscrise în formularul “Inventar de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase”, respectiv numărul gropului constituit în cauza reclamată, numele cauzei si data depunerii la Trezoreria Statului.

(17) La data stabilită de comun acord cu proprietarul sau cu persoana legal îndreptătită să îl reprezinte se va proceda la restituirea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase potrivit procedurilor de restituire mentionate anterior, cu exceptia faptului că la restituire va participa si deponentul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Persoana care va participa la restituire din partea autoritătii statului deponente va prezenta sefului de administratie adjunct care coordonează activitatea de trezorerie sau trezorierului-sef, după caz, următoarele documente:

a) delegatia care atestă calitatea de reprezentant al autoritătii statului deponente;

b) Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, întocmit la constituirea cauzei.

(18) În situatia în care nici în aceste circumstante proprietarul sau persoana legal îndreptătită să îl reprezinte nu recunoaste toate obiectele ca apartinându-i, se procedează la introducerea tuturor obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase în grop de către comisie prin identificare, numărare si cântărire, aplicându-se totodată si sigiliile. În continuare se va proceda potrivit prevederilor legale în vigoare.

(19) În situatia în care cu ocazia expertizării si marcării se constată că unele obiecte din grop nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, acestea se predau, separat, unitătilor Trezoreriei Statului depozitare pe baza Procesului-verbal de predare-primire a obiectelor care nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase (anexa nr. 7), dar o dată cu celelalte obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care constituie gropul si care sunt expertizate si marcate.

(20) În situatia în care se stabileste că obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase intră în proprietatea privată a statului, precum si în situatia în care se constată, în urma expertizării, că obiectele intrate în proprietatea privată a statului nu sunt din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase potrivit alin. (19), acestea se predau de către comisia constituită potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) la serviciul/biroul valorificare bunuri din cadrul directiilor generale ale finantelor publice.

Art. 7. - (1) Expertizarea si marcarea obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, depuse în tezaurul Trezoreriei Statului, constituite în gropuri, se efectuează de către specialistul de metale pretioase la sediul acestuia sau la sediul unitătilor Trezoreriei Statului unde acestea sunt depozitate, numai după definitivarea situatiei lor juridice si intrarea definitivă în proprietatea statului. Expertizarea si, după caz, marcarea nu se efectuează pentru obiectele din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase care după definitivarea situatiei juridice se restituie proprietarului.

(2) Gropurile care contin obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, care nu pot fi expertizate si marcate la sediul unitătilor Trezoreriei Statului unde acestea sunt depozitate, se eliberează din tezaurul Trezoreriei Statului specialistului de metale pretioase, în vederea expertizării si marcării, la solicitarea acestuia, pe baza Procesului-verbal de predare-primire a gropurilor (anexa nr. 5). Expertizarea si marcarea se efectuează în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data definitivării situatiei juridice si intrării definitive în proprietatea statului.

(3) Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor în care se mentionează gropurile primite spre expertizare si marcare se semnează de specialistul de metale pretioase pentru primire, de casierul-sef pentru predare si se vizează de seful Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz. Pentru gropurile care se eliberează specialistului de metale pretioase în vederea expertizării si marcării, nu se fac înregistrări contabile, Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor păstrându-se în tezaur, în locul gropului, până la restituirea acestuia. După restituirea gropurilor, Procesul-verbal de predare-primire a gropurilor se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului depozitară.

Predarea gropurilor din tezaur pentru expertizare si marcare va fi consemnată de casierul-sef în Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului.

(4) La preluarea gropurilor din tezaur pentru expertizare si marcare specialistul de metale pretioase verifică integritatea sigiliilor aplicate, în prezenta casierului-sef si a sefului Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei, după caz. După verificarea integritătii sigiliilor se semnează în Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului pentru predare de către casierul-sef si seful Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului si al Serviciului administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei si pentru primire de către specialistul de metale pretioase.

(5) Transportarea gropurilor în conditii de sigurantă la si de la sediul specialistului de metale pretioase se efectuează cu masina de transport de valori a Trezoreriei Statului, în prezenta specialistului de metale pretioase.

(6) După finalizarea expertizării si marcării obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, la sediul unitătii Trezoreriei Statului depozitare se întrunesc membrii comisiei care au participat la constituirea gropurilor sau înlocuitorii acestora de drept, care verifică în prezenta specialistului de metale pretioase concordanta obiectelor înscrise în Expertiza tehnică cu cele înscrise în Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase si le depun în grop prin identificare, numărare si cântărire.

În grop se introduce o dată cu obiectele si un exemplar al Expertizei tehnice si al Buletinului de analiză chimică, după caz, care se anexează la Inventarul de metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase. Gropul se etichetează si se sigilează cu sigiliile membrilor comisiei si cu sigiliul specialistului de metale pretioase. Pe lângădatele de identificare existente ale gropului, pe etichetă se va înscrie si litera “E” - grop expertizat.

(7) Gropul continând obiectele expertizate se predă casierului-sef care îl înregistrează ca intrat în tezaurul Trezoreriei Statului, în formularul “Registrul pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”, iar la rubrica “Observatii” mentionează “Expertizat”.

Art. 8. - (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 2, 3, 5 si 6 nu au regim special si se întocmesc în sistem informatic conform modelelor prevăzute în anexele respective.

(2) Se aprobă modelul formularului tipizat “Registru pentru evidenta gropurilor din tezaurul Trezoreriei Statului”, cod 14.20.08/T.S., prevăzut în anexa nr. 4.

(3) Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE