MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 391         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 mai 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

617. - Hotărâre privind înfiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă

 

618. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafată de 29.360,60 m2, situat în comuna Sărulesti, judetul Călărasi

 

620. - Hotărâre pentru instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Exfor” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale “Solventul” - S.A. Timisoara

 

621. - Hotărâre privind stingerea prin conversie în actiuni a creantelor Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, detinute la unele societăti comerciale, provenite din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a  Guvernului nr. 8/2003

 

623. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

83. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente  de concesiune pentru explorare

 

127. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/10 kV Cluj Stadion” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

22. - Hotărâre privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate în desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă

 

Având în vedere necesitatea protejării populatiei în situatii de urgentă, ca urmare a multiplicării si diversificării riscurilor de natură nonmilitară care pot avea efecte dramatice asupra vietii si sănătătii unui mare număr de persoane, pentru a asigura instituirea si implementarea, în cel mai scurt timp, a cadrului legal care să permită un răspuns adecvat si coordonat pe timpul producerii situatiilor de urgentă, în scopul restabilirii rapide a stării de normalitate,

tinând seama si de necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul aderării la Uniunea Europeană, precum si de obligatiile tării noastre în calitate de membru NATO,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, denumite în continuare servicii de urgentă, ca structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor si al protectiei civile, subordonate autoritătilor administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(2) Serviciile de urgentă sunt servicii de urgentă profesioniste si servicii de urgentă voluntare.

(3) Serviciile de urgentă profesioniste se constituie în fiecare judet si în municipiul Bucuresti ca servicii publice deconcentrate în subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, denumit în continuare Inspectorat General.

(4) Serviciile de urgentă voluntare se constituie ca servicii publice descentralizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si comunelor.

(5) Inspectoratul General se înfiintează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Serviciile de urgentă si Inspectoratul General asigură îndeplinirea atributiilor specifice de protectie civilă, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de

gestionare a situatiilor de urgentă, potrivit competentelor stabilite prin legile în vigoare.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Serviciile de urgentă profesioniste judetene si al municipiului Bucuresti se înfiintează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protectie civilă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a brigăzilor si grupurilor de pompieri militari.

(2) Serviciile de urgentă profesioniste functionează ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, cu personalitate juridică.”

4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Activitatea serviciilor de urgentă voluntare constituite în subordinea consiliilor locale este condusă de profesionisti în domeniu, salariati ai administratiei publice locale.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(2) Structura organizatorică si dotarea serviciilor de urgentă se realizează pe baza criteriilor de performantă elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3) Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor de urgentă se întocmesc pe baza regulamentului- cadru elaborat de Inspectoratul General si aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Activitatea serviciilor de urgentă este coordonată de prefect, la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si de primar, la nivelul comunelor, oraselor si celorlalte municipii.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Inspectoratul General se organizează si functionează ca structură unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile si a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Inspectoratul General este condus de un inspector general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administratiei si internelor, si este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Inspectoratul General, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, emite metodologii, norme, regulamente si proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Inspectoratul General si serviciile de urgentă fac parte din sistemul national pentru managementul situatiilor de urgentă, potrivit legii.

(3) Inspectoratul General asigură coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor de urgentă.”

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor, cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectoratului General se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar statul de organizare al acestuia, prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

11. Articolul 14 se abrogă.

12. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, aflate în folosinta Comandamentului Protectiei Civile, a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari si a structurilor subordonate acestora, se transmit în folosinta Inspectoratului General si a structurilor subordonate acestuia, cu acelasi titlu, pe bază de proces-verbal.”

13. Alineatul (2) al articolului 25 se abrogă.

14. Alineatul (1) al articolului 26 se abrogă.

15. Alineatul (1) al articolului 27 se abrogă.

16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Obligatiile si actiunile internationale privind integrarea euroatlantică, protectia civilă, apărarea împotriva incendiilor si gestionarea situatiilor de urgentă, asumate de Comandamentul Protectiei Civile si de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se îndeplinesc de către Inspectoratul General.

(2) Inspectoratul General este punct de contact national în relatia cu organizatiile internationale de profil.”

17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - Inspectoratul General si serviciile de urgentă profesioniste asigură planificarea si mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor exceptionale prevăzute de lege, precum si la declararea stărilor de mobilizare si război.”

18. Expresia “servicii publice comunitare” si denumirea “Inspectorat” se înlocuiesc cu “servicii de urgentă”, respectiv “Inspectorat General”.

Art. II. - Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum si principalele activităti si etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se realizează pe baza unui program elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea si organizarea Comitetului national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere art. 4 pct. 3 din Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Organizatia Internatională a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comitetul national director pentru prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumit în continuare Comitetul director, organism de coordonare si monitorizare a programelor desfăsurate în România pentru prevenirea si eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, în coordonarea ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 2. - Comitetul director are rolul de a revizui si aproba planurile operative si strategice periodice ale Programului International privind Munca Copilului, de a stabili prioritătile de politică si programele, inclusiv zonele, sectoarele unde trebuie dezvoltate programe de actiune, precum si de a obtine sprijin guvernamental si resurse pentru aceste programe de actiune.

Art. 3. - Comitetul director are următoarele atributii principale:

a) formulează orientări de politică pentru programele menite să elimine cele mai grave forme ale muncii copilului si pentru integrarea activitătilor Programului International privind Munca Copilului în celelalte eforturi nationale pentru combaterea celor mai grave forme ale muncii copilului;

b) îndrumă cu privire la domeniile prioritare pentru programele privind prevenirea si eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, precum si cu privire la sprijinul acordat prin Programul International privind Munca Copilului în acest domeniu;

c) analizează, monitorizează si evaluează periodic activitătile Programului International privind Munca Copilului, propunând revizuirea acestora acolo unde este necesar;

d) sprijină îndeplinirea de către Guvern si agentiile responsabile a obiectivelor si scopurilor stabilite prin programele Biroului International al Muncii în domeniul eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului;

e) formulează propuneri privind modificarea si completarea legislatiei în domeniul eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului.

Art. 4. - (1) Comitetul director este compus din 15 membri.

(2) Membrii Comitetului director sunt desemnati după cum urmează:

a) 9 membri din partea Guvernului; Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Sănătătii si Ministerul Educatiei si Cercetării vor desemna câte un membru, iar Ministerul Administratiei si Internelor,  Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie, precum si Inspectia Muncii vor desemna câte 2 membri;

b) un membru desemnat de comun acord de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) un membru desemnat de comun acord de către confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

d) un membru desemnat de către Asociatia Presedintilor Consiliilor Judetene din România;

e) un membru desemnat de către Asociatia Secretarilor Generali ai Consiliilor Judetene din România;

f) 2 membri desemnati la recomandarea coordonatorului national al Programului International privind Munca Copilului si a Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Protectia Copilului, dintre organizatiile neguvernamentale cu activităti în domeniul eliminării muncii copilului.

(3) Reprezentarea din partea Guvernului în Comitetul director este asigurată de conducătorii institutiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) sau de persoane, desemnate de către acestia prin ordin ori, după caz, decizie, competente să angajeze institutiile pe care le reprezintă.

(4) Nominalizarea membrilor care fac parte din Comitetul director se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Presedintele Comitetului director este inspectorul general de stat al Inspectiei Muncii.

Art. 5. - (1) Membrii Comitetului director sunt numiti pe o perioadă de 4 ani.

(2) În măsura în care aplicarea Programului International privind Munca Copilului necesită anumite modificări, o treime din numărul reprezentantilor prevăzuti la art. 4 alin. (2) lit. b), c), d), e) si f) va fi schimbată în componenta Comitetului director, o dată la 2 ani, în functie de necesitătile apărute.

(3) Pentru activitatea desfăsurată în cadrul Comitetului director presedintele si membrii acestuia nu primesc indemnizatie.

Art. 6. - (1) Comitetul director se întruneste trimestrial în sedinte ordinare si, la convocarea presedintelui, în sedinte extraordinare.

(2) Comitetul director poate adopta hotărâri cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

(3) În prima sedintă, care are loc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul director aprobă regulamentul de organizare si functionare cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor prezenti.

(4) Comitetul director poate înfiinta subcomitete de lucru specializate pe domenii de activitate.

Art. 7. - (1) La sedintele Comitetului director pot participa, ca invitati permanenti, reprezentanti ai unor institutii sau organizatii, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare.

(2) Comitetul director poate invita la întrunirile sale reprezentanti ai organizatiilor patronale, sindicale, ai autoritătilor administratiei publice locale, ai audiovizualului, ai Clubului Român de Presă si alti reprezentanti ai presei scrise, precum si ai universitătilor, institutelor de cercetare, organizatiilor internationale si ai oricăror alte organizatii sau persoane care, prin activitatea lor, au sau pot avea legătură cu prevenirea si combaterea exploatării copiilor prin muncă.

(3) La sedintele Comitetului director pot participa, cu rol consultativ, reprezentanti ai Biroului International al Muncii si specialisti din alte institutii, după caz.

(4) În îndeplinirea atributiilor Comitetul director poate solicita consultantă reprezentantilor UNICEF sau altor organizatii internationale.

Art. 8. - (1) Comitetul director are un secretariat care asigură desfăsurarea activitătii curente si actionează în numele acestuia.

(2) Membrii Secretariatului Comitetului director sunt desemnati prin decizie de către inspectorul general de stat din cadrul Inspectiei Muncii.

Art. 9. - (1) Comitetul director prezintă ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei un raport anual privind activitatea desfăsurată în prevenirea si eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului, întocmit pe baza rapoartelor institutiilor membre.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este prezentat primului-ministru de către ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 10. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul director va elabora un plan national de actiune pentru eliminarea exploatării copiilor prin muncă în România, care se va aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Ioana-Irinel Chiran,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 617.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren în suprafată de 29.360,60 m2, situat în comuna Sărulesti, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului în suprafată de 29.360,60 m2, teren amenajat cu lucrări de îmbunătătiri funciare, situat în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă diminuarea capacitătii de irigatii a amenajărilor existente pe terenul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Lucrările de îmbunătătiri funciare afectate vor fi aduse la parametrii initiali de către beneficiarul terenului după terminarea lucrărilor propriu-zise.

Art. 4. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 se face cu plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza documentatiilor întocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 618.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, care se scoate definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde este situat terenul

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenului

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Societatea Comercială “Cyprom Development” - S.R.L.

 

Suprafată totală = 29.360,60 m2

Categoria de folosintă: arabil clasa a III-a de calitate

Tarlaua: 9/1

Parcelele: A15, A17, A18

Numere cadastrale provizorii: 575, 576, 577

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru instituirea procedurilor speciale de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Exfor” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale “Solventul” - S.A. Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 129 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se instituie procedura specială de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “Exfor” - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale “Solventul” - S.A. Timisoara, societăti comerciale cu capital majoritar de stat, pe perioada programelor de restructurare si redresare financiară, elaborate potrivit prezentei hotărâri, pentru o perioadă de maximum 3 ani calculată de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Programele de restructurare si redresare financiară se elaborează de către comisii interministeriale formate din reprezentanti ai Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ai Ministerului Economiei si Comertului si ai Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Programele de restructurare si redresare financiară vor preciza modurile necesare sustinerii financiare, sursa din care acestea vor fi alocate si modul de esalonare a datoriilor societătilor comerciale prevăzute la art. 1 către debitori.

Art. 4. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile prevăzute la art. 2 vor prezenta Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului programul de restructurare si redresare economico-financiară a Societătii Comerciale “Exfor” - S.A. Bucuresti, precum si programul de restructurare si redresare economico-financiară a Societătii Comerciale “Solventul” - S.A. Timisoara.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Victor Florin Dumitriu

p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 620.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stingerea prin conversie în actiuni a creantelor Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, detinute la unele societăti comerciale, provenite din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă stingerea prin conversie în actiuni a creantelor detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la societătile comerciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, provenite din împrumuturile acordate pentru consumul de energie electrică si gaze naturale, aferente lunii decembrie 2002, în temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, la care se adaugă dobânzile si penalitătile de orice fel aferente acestora, datorate până la data realizării conversiei si neachitate.

Art. 2. - Conversia pentru fiecare societate comercială cuprinsă în anexă se realizează la valoarea nominală a actiunilor respectivei societăti comerciale, urmând ca actiunile provenite din conversie să fie oferite spre vânzare în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 621.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale care beneficiază de stingerea prin conversie a creantelor Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, provenite din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

“Faur” - S.A. Bucuresti

2.

“Fortus” - S.A. Iasi

3.

“Letea” - S.A. Bacău

4.

“Roman” - S.A. Brasov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 7.900.000 mii lei, la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, subcapitolul “Aviatie civilă”, titlul “Transferuri”, în vederea continuării lucrărilor la obiectivul “Reparatie capitală a balizajului luminos” si a lucrărilor de reparatii curente la suprafetele de miscare, terminalul si suprafetele rutiere ale Societătii Nationale “Aeroportul International Constanta” - S.A.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat, precum si în volumul si în structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 30 iunie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 623.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.109/2004 privind explorarea granodioritului din perimetrul Valea Ieselnita, judetul Mehedinti, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Franz Bau” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.110/2004 privind explorarea bazaltului din perimetrul Lucaret-Zăbrani, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Cipalser” - S.R.L. Peciu Nou, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.114/2004 privind explorarea gresiei din perimetrul Măgura-Pojorâta, judetul Suceava, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Compania Constructii Feroviare” - S.A. Pojorâta, în calitate de concesionar, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licente se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestora, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 83.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică titularilor licentelor de concesiune pentru explorare.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/10 kV Cluj Stadion” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A.

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/1999, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a solicitării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, înregistrată sub nr. 227 din 22 ianuarie 2004,

având în vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si în conformitate cu Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 29 aprilie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se acordă Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Transilvania Nord” - S.A., cu sediul în municipiul Cluj- Napoca, judetul Cluj, Autorizatia nr. 230 din 29 aprilie 2004 pentru înfiintarea obiectivului energetic “Statia electrică 110/10 kV Cluj Stadion”.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmări respectarea de către titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 127.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea unor prevederi din actele normative cu aplicabilitate în desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004

 

În temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Biroul Electoral Central hotărăste:

 

1. Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale se vor interpreta în sensul că pot depune candidaturi numai acele organizatii apartinând minoritătilor nationale care au reprezentare în Parlamentul României.

2. Consilierii locali candidati la functia de viceprimar vor depune declaratia pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică, după constituirea consiliului local.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004, prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronuntată în sedintă publică.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

Petre Similean

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 22.