MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 395       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 mai 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

287. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

288. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

641. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

 

646. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

241. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

70. - Hotărâre privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea primului-ministru al României,

în semn de apreciere deosebită a întregii activităti dedicate protectiei si conservării speciilor de vânat, a habitatelor acestora si a mediului, pentru sprijinul nemijlocit prin care a contribuit la ridicarea prestigiului României în lume, pentru promovarea realizărilor tării noastre în procesul de integrare europeană si euroatlantică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului diplomat inginer Dieter Schramm, presedintele Consiliului International de Vânătoare si Conservare a Vânatului (CIC).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 287.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de înaltă apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute în întrecerile pe echipe si individual, cu ocazia Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică de la Ljubliana, Republica Slovenia, pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu două barete:

- domnului Drăgulescu Marian, sportiv;

- domnului Grecu Dan, antrenor coordonator lot olimpic;

- domnului Suciu Silviu Ioan, sportiv.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu o baretă:

- domnului Potra Dan Nicolae, sportiv;

- domnului Selariu Răzvan Dorin, sportiv;

- domnului Urzică Marius Daniel, sportiv.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:

- domnului Gal Stefan, antrenor secund;

- domnului Georgescu Aurelian, antrenor secund;

- domnului Sandu Adrian, antrenor secund;

- domnului Stoiciu Cristian, medic.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:

- doamnei Grecu Elena, coregraf;

- domnului Spirescu Răzvan, maseur.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a doamnei Mihu Genica, asistent medical.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 288.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Având în vedere necesitatea folosirii fondurilor alocate de consiliile judetene si consiliile locale pentru cheltuielile de întretinere si gospodărire, reparatii, consolidare, extindere si modernizare a spitalelor clinice si spitalelor universitare, conform art. 4 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, pentru lucrări aflate în derulare, care justifică caracterul de urgentă si exceptional,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 35 si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si al art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2002 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 20 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

“Art. 5. - Sumele rămase neutilizate din creditele externe prevăzute la art. 1 vor putea fi folosite în continuare pentru finalizarea achizitiilor de resurse energetice, hidrocarburi, gaze naturale si cărbune.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 641.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 1, defalcat pe tipuri de activităti în anexele nr. 1A si 1B.

(2) Anexele nr. 1*), 1A*) si 1B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 646.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT

pe perioada 1 mai - 31 decembrie 2004

 

ANEXA Nr. 1A

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al activitătii de valorificare a activelor statului potrivit art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările ulterioare, pe perioada 1 mai - 31 decembrie 2004

 

ANEXA 1B

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al activitătii pentru privatizare si administrarea participatiilor statului pe perioada 1 mai 2004 - 31 decembrie 2004

 

- mil. lei -

Nr. crt.

Specificatie

1 mai 2004-31 decembrie 2004

1.

VENITURI TOTALE, din care:

3.441.000

 

Venituri curente - total, din care:

1.220.000

 

Venituri nefiscale - total, din care:

1.220.000

 

Venituri din dividende

1.167.000

 

Dobânzi la disponibilul în conturi

12.000

 

Diferente de curs valutar

1.000

 

Alte venituri nefiscale

40.000

 

Venituri din capital - total, din care:

2.221.000

 

Venituri din privatizare

2.220.000

 

Alte venituri din operatiuni de capital

1.000

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care:

3.441.000

 

a) Cheltuieli de personal

210.000

 

b) Cheltuieli materiale si servicii

60.000

 

- Cheltuieli proprii de organizare si functionare

270.000

 

c) Transferuri - total, din care:

3.161.000

 

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

200.000

 

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare, postprivatizare, pentru expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli

15.000

 

Costuri implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

63.000

 

Contributii la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

5.000

 

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de institutia publică implicată ca urmare a garantiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărător, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002

280.000

 

Cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

10.000

 

Vărsăminte la Trezoreria Statului, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003

1.729.000

 

Sume lăsate cu titlu gratuit la dispozitia societătilor comerciale privatizate, conform art. 36 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997

70.000

 

Regularizări aferente vărsămintelor din conversie actiuni

495.000

 

Regularizări aferente vărsămintelor la bugetele locale

75.000

 

Sume acordate societătilor comerciale pentru plata consumului de energie electrică si gaze naturale, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, cu modificările si completările ulterioare

190.000

 

Cheltuieli cu diferente de curs valutar

29.000

 

d) Cheltuieli de capital

10.000

III.

Excedent

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 70/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 18 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2003 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.633,75 miliarde lei pentru cantitatea de 345,72 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 15,65 mii tone carne de tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 62,6 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 147,9 mii tone carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 897,69 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,04 mii tone carne de tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 0,16 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 182,13 mii tone carne de pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 673,3 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 205,35 miliarde lei si se acordă pentru cei care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 40,19 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 55,89 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 108,46 miliarde lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 0,91 miliarde lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2002, este de 40,8 miliarde lei pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2004.

Nr. 241.

 

ACTE ALE CASELOR CENTRALE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT

 

CREDITCOOP CASA CENTRALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures

 

În baza prevederilor art. 191 lit. d), coroborat cu art. 198 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 26 din Normele CREDITCOOP Casa Centrală privind supravegherea cooperativelor de credit, având în vedere Raportul privind supravegherea specială instituită la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, încheiat la data de 1 aprilie 2004 si înregistrat la CREDITCOOP Casa Centrală sub nr. 1.652 din 7 aprilie 2004, întocmit de Comisia de supraveghere specială, din care rezultă nerespectarea de către conducerea acestei unităti a reglementărilor legale, prin:

- încălcarea prevederilor art. 37 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, în sensul denaturării rezultatelor economico-financiare si a indicatorilor de prudentă bancară prin neînregistrarea în totalitate a cheltuielilor cu provizioanele specifice de risc;

- încălcarea prevederilor art. 12 alin. 2 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, prin neraportarea la CREDITCOOP Casa Centrală a situatiilor privind expunerile mari;

- neconstituirea disponibilitătilor necesare pentru constituirea rezervei minime obligatorii, cauzată de lipsa de lichidităti pentru perioada decembrie 2003 - martie 2004, încălcându-se astfel prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările ulterioare:

- acordarea unor împrumuturi cu încălcarea gravă a prevederilor art. 6, 12, 14, 15, 21, 31, 37 lit. c) si ale art. 40 din Normele CREDITCOOP Casa Centrală privind acordarea de credite membrilor cooperatori, precum si a prevederilor pct. 8 din Circulara CREDITCOOP nr. 31 din 10 decembrie 2002 privind dobânzile pasive si active practicate de organizatiile cooperatiste de credit din reteaua CREDITCOOP;

- încălcarea prevederilor art. 201 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, în sensul necalculării corecte a necesarului de provizioane specifice de risc, tinând cont de faptul că există dezechilibre grave între scadentele surselor plasate si ale celor atrase, precum si incertitudinea realizării pragului minim de 3 miliarde lei fonduri proprii la data de 31 mai 2004, prevăzut de art. 7 din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit,

în baza prevederilor art. 197 alin. 3, coroborat cu art. 192 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, modificată si aprobată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. i) din Hotărârea nr. 15/2003 a Consiliului de administratie al CREDITCOOP, ratificată de Adunarea generală a CREDITCOOP din data de 25 martie 2004,

Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală hotărăste:

Art. 1. - Instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, începând cu data de 3 mai 2004.

Art. 2. - Activitatea de administrare specială la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, va fi efectuată de către domnul Songott Stefan - administrator special desemnat de Consiliul de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 3. - Administratorul special va prelua integral atributiile Consiliului de administratie al Cooperativei de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, la data instituirii măsurii de administrare specială. Pe perioada administrării speciale se suspendă activitatea Adunării generale a Cooperativei de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, a consiliului de administratie, a conducătorilor si a cenzorului, precum si dreptul la dividende si remuneratii al acestora.

Art. 4. - La preluarea activitătii administratorul special va înstiinta de îndată Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, si punctul de lucru al acesteia cu privire la luarea măsurii de administrare specială.

Art. 5. - Administratorul special desemnat, domnul Songott Stefan, va administra Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, stabilind măsurile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul deponentilor, al altor creditori, precum si al retelei CREDITCOOP.

Art. 6. - În termen de 45 de zile de la numire, administratorul special desemnat, domnul Songott Stefan, va prezenta un raport scris Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală cu privire la starea economică a Cooperativei de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, si la posibilitatea redresării situatiei ei financiare, anexând documentele referitoare la evaluarea activelor si pasivelor acesteia, la situatia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor si la situatia lichidării debitelor.

Art. 7. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Compartimentul supraveghere, control financiar si de gestiune din cadrul CREDITCOOP Casa Centrală va întreprinde demersurile necesare în vederea transmiterii prezentei hotărâri la Cooperativa de credit “Stogul” Poienile de sub Munte, judetul Maramures, la administratorul special desemnat, domnul Songott Stefan, precum si a publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în două publicatii de circulatie natională.

 

Presedintele Consiliului de administratie al CREDITCOOP Casa Centrală,

Adrian Morar

 

Bucuresti, 23 aprilie 2004.

Nr. 70.