MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 399         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 99 din 9 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, precum si a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

540. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 99

din 9 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, precum si a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Elena Caratas, Zoe Caratas si Maria Alina Caratas în Dosarul nr. 958/CA/2003 al Curtii de Apel Constanta – Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) teza a doua, deoarece, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, iar noua reglementare nu a preluat solutia legislativă anterioară, supusă controlului de constitutionalitate. În ceea ce priveste teza întâi a textului criticat, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că noua reglementare a preluat solutia legislativă anterioară, supusă prezentului control de constitutionalitate. În acest sens consideră că noua reglementare nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, deoarece, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa, ca de exemplu în Decizia nr. 1/1994, instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine liberului acces la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 958/CA/2003, Curtea de Apel Constanta – Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Elena Caratas, Zoe Caratas si Maria Alina Caratas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate sunt contrare dispozitiilor art. 21 alin. (2) si art. 51 din Constitutie, “în măsura în care prevederea legală este interpretată în sensul că nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ decât deciziile emise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, nu si actele de constatare sau celelalte acte care pot fi atacate doar prin procedura prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, modificată prin Legea nr. 506/2001”.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 nu contravin art. 21 din Constitutie, deoarece deciziile directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi contestate la instanta de contencios administrativ.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că legiuitorul a apreciat că în materie fiscală, prealabil sesizării instantei, se impune verificarea actelor constatatoare de către organe specializate, care au competenta de a le mentine, anula sau modifica, motiv pentru care s-a considerat necesară introducerea căilor administrative de atac.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, arată că dispozitiile criticate sunt constitutionale. Referindu-se la legitimitatea constitutională a procedurilor administrativ-jurisdictionale, precizează că în jurisprudenta sa Curtea a statuat de principiu că instituirea unei asemenea proceduri nu contravine dispozitiilor constitutionale atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti. Este invocată în acest sens si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, în legătură cu aplicarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, a decis că “ratiuni de flexibilitate si eficientă, care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului si libertătilor fundamentale, pot justifica interventia anterioară a unor organe administrative”, mentionând în acest sens Cazul Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei - 1981. Referitor la invocarea art. 51 din Constitutie în sustinerea exceptiei, arată că aceste critici sunt nerelevante pentru solutionarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, al căror continut este următorul:

- Art. 12 alin. (1): “Deciziile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si deciziile Ministerului Finantelor Publice pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă. Judecata se face în regim de urgentă, cu participarea reprezentantului Ministerului Public.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 a fost în întregime abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, care, potrivit art. 198, a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 2004.

În practica sa jurisdictională Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, atunci când, după ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitia legală a fost modificată, exceptia poate să fie examinată dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă substanta reglementării initiale.

Curtea constată că această cerintă este îndeplinită numai în ceea ce priveste teza întâi a dispozitiilor atacate, astfel că în redactarea dată de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală textul are următorul continut:

- Art. 182 alin. (2): “Deciziile emise în solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.”

Noul act normativ nu a preluat în reglementarea sa solutia legislativă anterioară privitoare la participarea obligatorie a procurorului la judecata cauzelor de contencios administrativ.

Asa fiind, cu privire la dispozitiile art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (6) raportat la alin. (1) al aceluiasi articol din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit căruia “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare [...]”.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 182 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Curtea constată că autorii exceptiei, desi sustin că dispozitiile criticate contravin art. 21 alin. (2) si art. 1 alin. (5) din Constitutia republicată, în realitate ei solicită o interpretare a acestor texte în raport cu textele constitutionale invocate, ceea ce, de asemenea, este inadmisibil, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora “Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.”

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2001, exceptie ridicată de Elena Caratas, Zoe Caratas si Maria Alina Caratas în Dosarul nr. 958/CA/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice si termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 2 august 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei,

Ion Lungu,

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 540.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Autoritate

Art. 1. - (1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 318/2003.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizatiile si licentele prevăzute de Legea nr. 318/2003.

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică de către:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor sale, specificate la art. 1 alin. (2);

b) persoanele juridice care solicită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizatiilor prevăzute de cadrul legal pentru unele activităti de investitii în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare;

c) persoanele juridice si fizice care solicită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea licentelor prevăzute de cadrul legal pentru activităti de exploatare comercială a capacitătilor energetice ori prestarea unor servicii în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

Scop

Art. 3. - Prezentul regulament stabileste:

a) conditiile generale privind acordarea autorizatiilor si licentelor care sunt de competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) procedura de solicitare si acordare de autorizatii si licente;

c) conditiile în care se modifică autorizatiile sau licentele acordate;

d) cazurile în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate decide suspendarea temporară sau încetarea valabilitătii autorizatiilor ori licentelor acordate;

e) tarifele pentru acordarea sau modificarea de autorizatii/licente, precum si contributia anuală percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii si solicitantii de licente.

Abrevieri

Art. 4. - Abrevierile utilizate în texul prezentului regulament sunt următoarele:

a) km - kilometru;

b) MVA - megavoltamper;

c) MW - megawatt;

d) MWe - megawatt electric;

e) MWt - megawatt termic;

f) SEN - Sistemul Electroenergetic National;k

g) UM - unitate de măsură.

Definitii

Art. 5. - În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) autoproducător de energie electrică - persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activitătilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare, necesară, în principal, consumului propriu; în această categorie se include prin asimilare orice agent economic pe terenul căruia sunt instalate si se exploatează capacităti energetice de producere a energiei electrice, cu sau fără cogenerare, destinate acoperirii consumurilor tehnologice proprii de energie electrică/termică ale acestuia, în cazul în care aceste capacităti energetice îndeplinesc următoarele conditii:

- sunt construite, finantate, dezvoltate si exploatate de către investitori pentru o perioadă de timp determinată, după care se transferă agentului economic consumator în deplină stare de functionare si libere de orice sarcini si obligatii, potrivit metodei “construieste, operează si transferă”; si

- sunt racordate la SEN prin retelele electrice proprii ale agentului economic consumator;

c) autorizatie de înfiintare/autorizatie - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de a realiza sau retehnologiza si de a pune în functiune capacităti de transport sau de distributie a energiei electrice, de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare;

d) grup dispecerizabil de producere a energiei electrice - capacitate de producere a energiei electrice ce se poate programa individual pe piata angro a energiei electrice;

e) licentă - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine, acesteia i se acordă permisiunea de exploatare comercială a unor capacităti energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare functionării coordonate a SEN, respectiv pietei de energie electrică;

f) modificare a autorizatiei/licentei - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care autorizatia/licenta acordată sau conditiile asociate acesteia se modifică în urma schimbării circumstantelor ori conditiilor existente la data emiterii deciziei de acordare a autorizatiei/licentei respective;

g) punere în functiune - totalitatea activitătilor prevăzute de documentatia tehnică de proiectare si de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul si sistemele tehnologice aferente unei/unor capacităti energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială;

h) servicii de transformare si/sau conexiune – asigurarea modificării nivelului de tensiune si/sau transmiterii energiei electrice la beneficiar, prin elementele componente ale statiei/statiilor electrice apartinând prestatorului;

i) studiu de solutie - documentatie tehnico-economică în care, pe baza datelor si cerintelor specifice de realizare sau retehnologizare a unui obiectiv energetic, se stabilesc, se analizează si se propun variante rationale, posibile tehnic si fezabile economic pentru proiectul respectiv;

j) suspendare a autorizatiei/licentei - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care unui titular de autorizatie/licentă i se retrag, partial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, autoritatea competentă putând aproba continuarea activitătii acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică si termică;

k) titular de autorizatie/licentă - persoană fizică sau juridică detinătoare a unei autorizatii/licente eliberate de către autoritatea competentă.

Conditii generale privind acordarea/modificarea de autorizatii si licente

Art. 6. - (1) Autoritatea competentă acordă autorizatii de înfiintare pentru:

a) realizarea unui nou obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacităti de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

b) retehnologizarea unui obiectiv energetic, constituit din una sau mai multe capacităti de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare, dacă puterea instalată a obiectivului energetic respectiv este mai mare de 10 MW;

c) realizarea unei noi linii sau statii electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare;

d) retehnologizarea unei linii sau statii electrice având tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare.

(2) Autorizatia de înfiintare nu este necesară în cazurile specificate la alin. (1) lit. b) si d), dacă lucrările respective au ca unic scop retehnologizarea sistemelor de supraveghere si/sau comandă a capacitătilor energetice respective ori a sistemelor de telecomunicatii aferente.

(3) Durata de valabilitate a unei autorizatii de înfiintare se stabileste de către autoritatea competentă în functie de durata aferentă executării lucrărilor de constructii-montaj si punere în functiune, în corelatie cu termenele specificate în documentatiile prezentate de solicitant.

Art. 7. - (1) În vederea realizării sau retehnologizării de capacităti energetice, prin finantare partială sau totală din fonduri publice, titularul investitiei va transmite autoritătii competente indicatorii tehnico-economici ai proiectului respectiv, cu 30-60 de zile înainte de supunerea lor spre aprobare, potrivit prevederilor legale. Totodată, titularul investitiei va transmite autoritătii competente studiul de fezabilitate si, după caz, studiul de solutie aferent proiectului respectiv.

(2) În termen de 30 de zile de la primirea documentelor specificate la alin. (1), autoritatea competentă va comunica titularului investitiei un punct de vedere privind conformitatea si compatibilitatea proiectului prezentat cu reglementările în vigoare.

Art. 8. - (1) Activitătile care se desfăsoară pe bază de licente acordate de autoritatea competentă sunt următoarele:

a) exploatarea comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice;

b) activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem;

c) exploatarea comercială a capacitătilor de transport al energiei electrice si activitatea de furnizare a serviciilor de sistem/conducere operativă a SEN;

d) activitatea de operator al pietei de energie electrică; e) exploatarea comercială a capacitătilor de distributie a energiei electrice;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice;

g) exploatarea comercială a capacitătilor de producere a energiei termice de către producătorii de energie termică în cogenerare.

(2) Nu este necesară licentă pentru exploatarea comercială de capacităti energetice de:

a) distributie a energiei electrice, dacă acestea sunt utilizate de un agent economic pentru a transmite la terti, cumulat, sub 3 MW;

b) producere a energiei electrice ce pot fi pornite fără tensiune din SEN/grupuri cu autopornire, care sunt utilizate de producători de energie electrică sau consumatori în scopul alimentării de sigurantă cu energie electrică a echipamentelor sau instalatiilor proprii;

c) producere a energiei termice utilizate de un autoproducător de energie electrică în cogenerare, dacă, din totalul energiei termice produse anual, energia termică produsă în cogenerare, pe care acesta o comercializează, reprezintă mai putin de 20%.

(3) Durata de valabilitate a unei licente poate fi de maximum:

a) 8 ani, în cazul unei licente pentru furnizarea de energie electrică, mentionată la alin. (1) lit. f);

b) 25 de ani, pentru oricare dintre celelalte licente care pot fi acordate de autoritatea competentă, mentionate la alin. (1) lit. a)-e) si g).

Art. 9. - (1) Pot solicita acordarea de autorizatii/licente agentii economici care sunt persoane juridice, române sau străine.

(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizatii/licente numai dacă a stabilit în România, în conditiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizatiei/licentei necesare desfăsurării activitătilor sale.

(3) Persoanele fizice pot solicita autoritătii competente licente numai pentru exploatarea comercială a unor capacităti de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare, a căror putere instalată este de la 250 kW până la 1 MW.

(4) Solicitantii mentionati la alin. (3) pot fi cetăteni români sau cetăteni ai altor state, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoanele fizice, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Autoritatea competentă nu acordă autorizatii/licente următoarelor categorii de solicitanti:

a) agentilor economici care se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;

b) solicitantilor care au fost sanctionati de autoritatea competentă, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei autorizatii/licente detinute în calitate de titulari.

Art. 11. - (1) Autoritatea competentă acordă si modifică autorizatii/licente pe bază de tarife specifice, în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1.

(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licente, titularul acesteia plăteste în contul autoritătii competente o contributie anuală, aferentă desfăsurării de activităti comerciale în sectorul energiei electrice si termice produse în cogenerare, conform prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) În vederea acordării sau modificării de autorizatii/licente, autoritatea competentă va emite solicitantului facturi pentru sumele stabilite potrivit art. 11; solicitantul va transmite autoritătii competente dovada achitării acestor sume, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii.

(2) Achitarea la termen a sumelor pentru care autoritatea competentă a emis facturi solicitantului constituie o conditie pentru acordarea sau modificarea autorizatiei/licentei care face obiectul cererii depuse de acesta.

Art. 13. - (1) Autoritatea competentă va emite decizia privind acordarea autorizatiei/licentei pentru care s-a înregistrat cererea solicitantului, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care a constatat că:

a) documentatia care s-a anexat la cererea respectivă este completă, potrivit prevederilor prezentului regulament; si b) sumele facturate potrivit art. 12 au fost achitate, solicitantul transmitând copia documentului prin care a efectuat plata.

(2) În scopul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, în cazul solicitării de autorizatii de înfiintare pentru realizarea/retehnologizarea unor capacităti energetice de acest tip sau de licente, pentru exploatarea comercială a acestora, durata prevăzută la alin. (1) va fi redusă cu 50%, dacă sunt îndeplinite conditiile specificate la alineatul respectiv.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare si acordare a autorizatiilor si licentelor

 

Solicitarea acordării de autorizatii/licente

Art. 14. - (1) Pentru obtinerea unei autorizatii/licente, solicitantul adresează autoritătii competente o cerere întocmită conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În toate cazurile, la înregistrarea cererii privind acordarea unei autorizatii/licente, solicitantul va prezenta dovada achitării tarifului de analiză a documentelor care însotesc cererea, conform prevederilor din anexa nr. 1.

(3) Autoritatea competentă va restitui solicitantului cererea privind acordarea unei autorizatii/licente si documentatia aferentă, dacă acesta nu prezintă dovada achitării tarifului de analiză a documentatiei.

Art. 15. - (1) La cererea de acordare a autorizatiei/licentei persoanele juridice vor anexa:

a) actul constitutiv al agentului economic solicitant - fotocopie;

b) certificatul constatator, în original sau copie legalizată, cu privire la înregistrarea si situatia agentului economic solicitant, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii la autoritatea competentă;

c) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat, după caz, de directia generală a finantelor publice judeteană, a municipiului Bucuresti sau de Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, în original sau copie legalizată;

d) autorizatia sau acordul de mediu, după caz;

e) fotocopii ale situatiilor financiare (constituite conform Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată) ale solicitantului, aferente anului financiar anterior; societătile comerciale care s-au înfiintat ca filiale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa fotocopia situatiilor financiare ale companiei/societătii-mamă, aferente anului financiar anterior, cu exceptia cazului în care compania/societatea-mamă este titular de licentă; în cazul în care solicitantul este o societate comercială detinută sau nou-înfiintată de o companie/societate din străinătate, va anexa situatiile financiare ale companiei/societătii străine respective, aferente anului financiar anterior, în traducere legalizată la un birou notarial din România;

f) curriculum vitae pentru conducătorul agentului economic solicitant, care reflectă formarea sa managerială si experienta în domeniu;

g) curriculum vitae pentru conducătorul departamentului responsabil cu desfăsurarea, în cadrul agentului economic solicitant, a activitătii pentru care se solicită autorizatia/licenta, care reflectă experienta sa în domeniul de activitate respectiv.

(2) În cazul în care solicitantul licentei este deja titular al unei licente acordate de autoritatea competentă, la cererea sa nu mai trebuie anexate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) si e).

Documente privind activitatea pentru care se solicită acordarea autorizatiei/licentei

Art. 16. - În vederea acordării unei autorizatii de înfiintare, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa documentele prevăzute la art. 15, însotite de următoarele:

a) actele - în fotocopie - care atestă, după caz, drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra terenului/terenurilor necesar/necesare pentru realizarea sau retehnologizarea capacitătii energetice/obiectivului energetic;

b) notificări - în fotocopie - transmise persoanelor fizice si juridice ale căror bunuri, terenuri sau activităti urmează a fi afectate prin exercitarea legală a unor drepturi prevăzute la art. 16 si 18 din Legea nr. 318/2003, pe durata lucrărilor de realizare si punere în functiune a instalatiilor aferente sau componente ale capacitătii energetice/obiectivului energetic;

c) lista drepturilor solicitate, în temeiul art. 16 si 18 din Legea nr. 318/2003, pe durata lucrărilor de realizare/retehnologizare si punere în functiune a capacitătii energetice/obiectivului energetic;

d) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant acreditat conform legislatiei în vigoare; în cazul autorizatiei de înfiintare solicitate pentru realizarea/retehnologizarea unor capacităti/obiective energetice prin finantare integrală cu capital străin, se acceptă studiul de fezabilitate întocmit de către o firmă străină acreditată conform normelor internationale, tradus în limba română;

e) documente care confirmă că este asigurată finantarea lucrărilor de realizare sau retehnologizare a capacitătii energetice/obiectivului energetic pentru care se solicită autorizatia de înfiintare;

f) avizul tehnic de racordare la o retea de interes public, electrică sau termică, eliberat, pentru racordarea la SEN, de operatorul de transport si de sistem sau de un operator de distributie, după caz, si de operatorul retelei de transport al energiei termice, în cazul capacitătilor de producere a energiei termice în cogenerare, care urmează a fi racordate la reteaua respectivă;

g) avizul tehnic al operatorului de transport si de sistem privind solutia tehnică de încadrare în SEN, în cazul liniilor sau statiilor electrice pentru care nu este necesară obtinerea avizului tehnic de racordare la SEN, prevăzut la lit. f);

h) acordul de mediu;

i) planul de amplasare a capacitătii energetice/obiectivului energetic, pe care sunt reprezentate zonele de protectie si de sigurantă aferente, stabilite în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

j) limitele determinate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, pentru zonele de protectie si de sigurantă aferente;

k) notificarea cu privire la modul de respectare a conditiilor precizate în avizul tehnic de racordare a capacitătii energetice/obiectivului energetic la reteaua electrică de interes public si, după caz, la reteaua de

transport al energiei termice;

l) precizarea etapelor de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfăsura pe baza autorizatiei de înfiintare solicitate;

m) specificatia continând măsurile adecvate pentru limitarea/evitarea întreruperilor în transmiterea de energie electrică, a altor incidente care pot perturba activitatea utilizatorilor de retea, pe durata lucrărilor de realizare sau retehnologizare a capacitătii energetice/obiectivului energetic - în cazul în care solicitantul autorizatiei de înfiintare aferente este operatorul de transport si de sistem sau un operator de distributie de energie electrică;

n) memoriul explicativ, care include precizările pe care solicitantul le consideră necesare, referitoare la optiunile sau demersurile care fac obiectul unora dintre documentele prezentate;

o) fisa cu privire la personalul propriu, alocat de titularul investitiei în vederea desfăsurării activitătilor care fac obiectul autorizatiei de înfiintare - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului.

Art. 17. - În vederea acordării unei licente pentru exploatarea comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) precizarea, pentru fiecare sediu, a capacitătilor sale energetice de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare (la care se anexează schemele termomecanice aferente) si, dacă este cazul, de transmitere a energiei electrice (statii electrice, posturi de transformare, prin care se prestează servicii de transformare si/sau conexiune pentru operatorul de transport si de sistem sau pentru un operator de distributie, inclusiv linii electrice prin care se asigură alimentarea unor consumatori finali, anexând la acestea schemele electrice monofilare aferente);

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licentei, indicând departamentul responsabil cu desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta;

c) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

d) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral ori în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în producerea energiei electrice, angajarea si pregătirea personalului aferent;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani.

Art. 18. - În vederea acordării unei licente pentru activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a ) precizarea, pentru fiecare sediu, a instalatiilor/capacitătilor energetice cu care se desfăsoară activitatea pentru care se solicită licenta si a categoriilor de servicii furnizate: asigurarea rezervei de putere, rezervei turnante, reglajului de putere-frecventă, reglajului tensiunii si altele;

b) documentele care atestă calificarea solicitantului ca furnizor de servicii tehnologice de sistem de către operatorul de transport si de sistem, pentru instalatiile/capacitătile energetice respective.

Art. 19. - (1) În vederea acordării unei licente pentru exploatarea comercială a capacitătilor de transport al energiei electrice si pentru activitatea de furnizare a serviciilor de sistem sau conducerea operativă a SEN, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăsurării acestor activităti.

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include:

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv statiile electrice din reteaua electrică de transport;

b) puterea instalată în transformatoarele statiilor electrice din reteaua electrică de transport;

c) scheme electrice monofilare pe care se pot localiza punctele de delimitare între reteaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licentei si instalatiile unor operatori de transport si de sistem din tările învecinate, respectiv ale producătorilor, operatorilor de distributie a energiei electrice sau consumatorilor deserviti;

d) planuri de amplasament ale capacitătilor energetice de transport al energiei electrice;

e) date referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate.

(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric si de resurse umane va include:

a) organigrama agentului economic solicitant al licentei, valabilă la data solicitării licentei;

b) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătilor pentru care se solicită licenta;

c) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în desfăsurarea activitătilor pentru care se solicită licenta, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate, angajarea si pregătirea personalului alocat activitătilor pentru care se solicită licenta.

(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitătile care fac obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani.

Art. 20. - În vederea acordării unei licente pentru activitatea de operator al pietei de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licentei;

b) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta, cu referire la angajarea si pregătirea personalului alocat activitătii respective;

c) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

d) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a agentului economic solicitant, în scopul asigurării serviciilor de operator al pietei de energie electrică, cu precizări privind detinerea drepturilor de utilizare a acestora;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani.

Art. 21. - (1) În vederea acordării unei licente pentru exploatarea comercială a capacitătilor de distributie a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăsurării acestei activităti.

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului tehnic va include:

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv statiile electrice si posturile de transformare de medie si înaltă tensiune;

b) puterea instalată în transformatoarele statiilor electrice si posturilor de transformare din reteaua electrică de distributie;

c) schemele electrice monofilare la medie si înaltă tensiune, pe care se pot localiza punctele de delimitare între instalatiile de distributie exploatate de solicitantul licentei si instalatiile operatorului de transport si de sistem, respectiv ale producătorilor sau ale altor operatori de distributie a energiei electrice;

d) planuri executate la o scară convenabilă, reprezentând zona/zonele geografică/geografice în care se desfăsoară activitatea de distributie; pe planuri va figura amplasarea capacitătilor de distributie a energiei electrice de medie si înaltă tensiune.

(3) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric si de resurse umane va include:

a) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licentei, indicând departamentul responsabil cu desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta;

b) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

c) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în distributia energiei electrice, angajarea si pregătirea personalului alocat acestei activităti.

(4) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani.

Art. 22. - (1) În vederea acordării unei licente pentru furnizarea de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, o prezentare a cadrului asigurat desfăsurării acestei activităti.

(2) Conform alin. (1), prezentarea cadrului organizatoric si de resurse umane va include:

a) precizarea sediilor agentului economic solicitant, în care urmează a se desfăsura activităti aferente furnizării de energie electrică;

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licentei, indicând departamentul responsabil cu desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta;

c) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

d) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în activitătile aferente furnizării de energie electrică.

(3) Conform alin. (1), documentele anexate de către solicitant la cererea sa vor include un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani, precum si dovada că solicitantul dispune de resursele financiare necesare pentru a desfăsura activitatea de furnizare a energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. În acest sens, solicitantul va anexa la cererea de acordare a licentei documente din care să rezulte că valoarea:

a) capitalului social sau activului patrimonial (în cazul regiilor autonome); si/sau

b) depozitelor sale bancare; si/sau

c) disponibilului din linii de credit bancare este de cel putin 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licentei.

Art. 23. - În vederea acordării unei licente pentru exploatarea comercială a capacitătilor de producere a energiei termice în cogenerare, solicitantul persoană juridică va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 15, următoarele:

a) precizarea, pentru fiecare sediu, a capacitătilor energetice de producere a energiei termice în cogenerare, de producere a energiei electrice;

b) organigrama agentului economic solicitant, valabilă la data solicitării licentei, indicând departamentul responsabil cu desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta;

c) fisa cu privire la personal - structura personalului, pe specialităti, care atestă calificarea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

d) regulamentul de organizare si functionare sau manualul de asigurare a calitătii al agentului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atributiile si responsabilitătile departamentelor angajate în desfăsurarea activitătii pentru care se solicită licenta, cu referire la respectarea indicatorilor de calitate în producerea energiei termice, angajarea si pregătirea personalului alocat activitătii pentru care se solicită licenta;

e) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licentei, pentru anul solicitării acesteia si următorii 2 ani.

Art. 24. - (1) În vederea exploatării comerciale a unei capacităti energetice, care este nouă sau care a fost retehnologizată, agentul economic detinător al acesteia va solicita autoritătii competente:

a) acordarea unei licente pentru activitatea respectivă, dacă nu este titular al unei astfel de licente si nu sunt îndeplinite conditiile de exceptie prevăzute la art. 8 alin. (2); sau

b) modificarea conditiilor licentei care i-a fost acordată pentru activitatea respectivă, în sensul de a fi actualizate potrivit noii situatii.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1), la cererea prin care se solicită acordarea unei licente, respectiv modificarea licentei detinute, pe lângă alte documente, prevăzute, după caz, de prezentul regulament, se vor anexa:

- procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor;

- procesul-verbal de receptie a punerii în functiune, care au fost întocmite pe parcursul derulării lucrărilor la capacitatea energetică pusă în functiune, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitătilor de productie.

Art. 25. - La cererea de acordare a unei licente pentru producerea de energie electrică persoana fizică solicitantă va anexa:

a) copie de pe actul de identitate, în cazul cetătenilor români, sau, pentru solicitantii care sunt cetăteni străini, copii de pe pasaport si de pe actele din care rezultă resedinta din România;

b) cazierul judiciar, în original, eliberat cu maximum 90 de zile înainte de depunerea cererii;

c) documente, în copie legalizată, care atestă calificarea profesională;

d) curriculum vitae;

e) certificatul constatator cu privire la situatia si înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activităti economice, eliberat de oficiul registrului comertului cu cel mult 10 zile înainte de a fi depus la autoritatea competentă, în original sau copie legalizată;

f) autorizatia pentru desfăsurarea activitătii de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare, eliberată de primarul unei unităti administrativ-teritoriale, în conditiile Legii nr. 507/2002, cu modificările ulterioare;

g) date privind amplasarea capacitătii energetice;

h) caracteristici tehnice ale capacitătii energetice;

i) avizul tehnic de racordare a capacitătii energetice la reteaua electrică de distributie, emis de operatorul de distributie;

j) cifra de afaceri estimată a se realiza de solicitant în anul curent, din activitătile care fac obiectul licentei.

Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizatiei/licentei

Art. 26. - (1) Autoritatea competentă analizează documentele anexate de solicitant la cererea depusă în vederea acordării unei autorizatii/licente si, dacă este cazul, adresează solicitantului o scrisoare prin care i se aduc la cunostintă acestuia obligatiile privind completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea si documentele depuse, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.

(2) După caz, în functie de calitatea si complexitatea informatiilor prezentate de solicitant, autoritatea competentă poate decide:

a) convocarea, la sediul autoritătii competente, a reprezentantilor împuterniciti ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care reies/nu reies din documentatiile puse la dispozitie;

b) verificarea, la fata locului, a realitătii datelor înscrise în documentatia transmisă de solicitant; constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentantul autoritătii competente si reprezentantul împuternicit al solicitantului.

(3) În cazul în care, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii privind acordarea unei autorizatii/licente, solicitantul nu furnizează autoritătii competente toată documentatia corespunzătoare, prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate pe parcurs, autoritatea competentă va înapoia acestuia documentatia aferentă, radiind solicitarea respectivă din planul său de lucru.

Art. 27. - (1) Acordarea sau refuzul de a acorda autorizatia/licenta se bazează pe elementele rezultate din documentele transmise de solicitant, autoritatea competentă luând în considerare:

a) posibilitatea ca solicitantul să devină titular de autorizatie/licentă prin raportare la conditiile prevăzute la art. 9 si 10;

b) autenticitatea datelor continute de documentatia prezentată;

c) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită solicitantului îndeplinirea conditiilor asociate autorizatiei/licentei;

d) asigurarea resurselor financiare necesare activitătii pentru care s-a solicitat acordarea autorizatiei/licentei;

e) asigurarea personalului calificat, experienta profesională si de conducere;

f) asigurarea conditiilor de securitate/protectie pentru persoane, bunuri si mediu, în conformitate cu prevederile legale;

g) eficienta energetică a capacitătilor/obiectivelor energetice pentru care s-a solicitat acordarea autorizatiei/licentei, raportată la mărimile si valorile de referintă stabilite de autoritatea competentă.

(2) În cazul solicitării unei autorizatii de înfiintare, pe lângă criteriile enumerate la alin. (1) se au în vedere:

a) încadrarea proiectului de investitii într-un plan de dezvoltare aprobat;

b) fezabilitatea tehnico-economică a proiectului care face obiectul autorizatiei de înfiintare;

c) îndeplinirea conditiilor legale privind amplasarea capacitătii energetice sau a obiectivului energetic pentru care s-a solicitat autorizatia de înfiintare;

d) respectarea conditiilor specificate în avizul tehnic prezentat în conformitate cu art. 16 lit. f) sau g), după caz;

e) modul în care activitătile unor persoane fizice sau juridice sunt afectate pe durata lucrărilor aferente.

(3) În toate cazurile, după analizarea documentatiei puse la dispozitia sa de către solicitant, autoritatea competentă întocmeste un raport care include propunerea justificată de a acorda/refuza acordarea autorizatiei/licentei respective; dacă se consideră că acordarea autorizatiei/licentei este posibilă, în raport se propune, după caz, durata de valabilitate a acesteia.

(4) Raportul întocmit se transmite comitetului de reglementare al autoritătii competente, care se va pronunta, în cadrul unei sedinte publice convocate în acest scop, asupra modului de solutionare a cererii supuse analizei sale; data si locul desfăsurării sedintei se anuntă cu 5 zile lucrătoare înainte, prin actualizarea programului sedintelor publice ale comitetului de reglementare de pe pagina de web a autoritătii competente si prin scrisori adresate solicitantului autorizatiei/licentei, respectiv altor agenti economici sau institutii interesate. În acest interval de timp autoritatea competentă pune la dispozitia solicitantului si a oricărei persoane interesate raportul privind posibilitatea acordării autorizatiei/licentei si textul conditiilor asociate autorizatiei/licentei, în forma care se supune aprobării comitetului de reglementare.

(5) În cazul în care se propune acordarea autorizatiei/licentei, autoritatea competentă asigură redactarea conditiilor asociate, care constituie parte integrantă a acesteia; conditiile asociate autorizatiei/licentei se pun la dispozitia comitetului de reglementare al autoritătii competente, care poate decide introducerea în text a unor amendamente; conditiile asociate se referă la următoarele aspecte, fără însă a fi limitate la acestea:

a) capacitătile energetice a căror realizare/retehnologizare constituie obiectul autorizatiei de înfiintare sau activitatea care face obiectul licentei;

b) delimitarea teritorială a zonei geografice în care titularul de licentă poate desfăsura activitatea care face obiectul licentei, în cazul uneia dintre licentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), e) sau f);

c) durata de valabilitate a autorizatiei/licentei;

d) drepturile titularului de autorizatie/licentă;

e) obligatia titularului de licentă pentru producerea de energie electrică de a mentine rezervele de combustibil si/sau apă necesare îndeplinirii obligatiilor comerciale, respectiv tehnice, aferente functionării în SEN;

f) obligatia titularului unei licente prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) sau e) de a asigura accesul utilizatorilor, în conditii reglementate, la retelele electrice exploatate pe baza licentei;

g) obligatia titularului de licentă de a asigura egalitatea de tratament a clientilor si de a evita orice discriminări;

h) interdictii, restrictii si sarcini pentru titularul de licentă, în scopul mentinerii unui mediu concurential normal în domeniu, evitării dezechilibrelor pe piată si a practicilor anticoncurentiale;

i) obligatia titularului de licentă de a notifica anticipat clientilor săi, în modul stabilit de autoritatea competentă, intentia de a înceta desfăsurarea activitătilor care fac obiectul licentei;

j) obligatia titularului de licentă de a tine situatii contabile separate pentru fiecare dintre activitătile desfăsurate pe bază de licente;

k) obligatia titularului de licentă de a constitui si mentine garantii financiare care să permită desfăsurarea fără întrerupere a activitătii pentru care se acordă licenta;

l) interdictii si sarcini privind limitarea afectării activitătilor de interes public si privat sau a unor drepturi ale persoanelor fizice si juridice, prin desfăsurarea activitătii care face obiectul autorizatiei/licentei;

m) obligativitatea titularului de autorizatie/licentă de a prezenta autoritătii competente rapoarte tehnice si financiare privind activitatea care face obiectul autorizatiei/licentei;

n) obligatia titularului de autorizatie/licentă de a informa autoritatea competentă cu privire la modificările interne survenite pe plan tehnic si organizatoric;

o) obligatia titularului de autorizatie/licentă de a pune la dispozitia autoritătii competente datele necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii proprii, inclusiv a activitătii de control exercitate de autoritatea competentă la titularul de autorizatie/licentă;

p) prevederi cu privire la controlul si îndrumarea de către autoritatea competentă a titularului de autorizatie/licentă, în legătură cu respectarea conditiilor asociate acesteia si a celorlalte reglementări emise de

autoritatea competentă;

q) conditii privind modificarea, suspendarea, retragerea autorizatiei/licentei;

r) conditii în care autoritatea competentă este îndreptătită să aplice sanctiuni titularului de autorizatie/licentă.

Acordarea/refuzul acordării autorizatiei/licentei

Art. 28. - (1) Raportul aferent cererii privind acordarea autorizatiei/licentei si conditiile asociate acesteia se prezintă în sedinta publică a comitetului de reglementare. Discutiile din cadrul sedintei se înregistrează, iar suportul înregistrării se păstrează pe o durată de minimum 5 ani.

(2) Comitetul de reglementare al autoritătii competente decide prin votul majoritătii asupra acordării autorizatiei/licentei solicitate.

(3) În functie de rezultatul votului, presedintele autoritătii competente emite decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei, care urmează a fi comunicată solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) În cazul acordării autorizatiei/licentei, autoritatea competentă comunică titularului acesteia:

a) decizia presedintelui autoritătii competente privind acordarea autorizatiei/licentei;

b) autorizatia/licenta, al cărei continut-cadru este prezentat în anexa nr. 2;

c) conditiile asociate autorizatiei/licentei, care constituie parte integrantă a acesteia;

d) procesul-verbal al sedintei publice a comitetului de reglementare.

(5) În cazul refuzului de acordare a autorizatiei/licentei, autoritatea competentă comunică solicitantului acesteia:

a) decizia presedintelui autoritătii competente privind refuzul de acordare a autorizatiei/licentei;

b) procesul-verbal al sedintei publice a comitetului de reglementare, în care se consemnează motivele refuzului.

Art. 29. - (1) Decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se înscrie pe lista deciziilor presedintelui autoritătii competente, care este accesibilă pe pagina de web a autoritătii competente.

(2) Decizia privind acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei poate fi contestată la autoritatea competentă de către solicitantul autorizatiei/licentei, în termen de 15 zile de la data transmiterii deciziei.

Răspunsul autoritătii competente la contestatie va fi comunicat petitionarului în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

(3) Decizia presedintelui poate fi atacată, potrivit art. 9 alin. (8) din Legea nr. 318/2003, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la:

a) data primirii deciziei cu privire la acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei, de către solicitant;

b) data publicării pe pagina de web a autoritătii competente a deciziei cu privire la acordarea/refuzul de acordare a autorizatiei/licentei, de către persoanele interesate.

 

CAPITOLUL III

Conditiile în care se modifică autorizatiile sau licentele acordate

 

Art. 30. - (1) În conformitate cu prevederile legale, la cererea titularilor de autorizatii/licente sau din oficiu, autoritatea competentă poate decide modificarea autorizatiilor/licentelor acordate, în următoarele situatii:

a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstantelor existente la data acordării autorizatiilor/licentelor (cadrul legal, hotărâri definitive ale instantelor judecătoresti si altele) sau unele evenimente care afectează substantial producerea, transportul ori distributia energiei electrice sau piata de energie electrică ori conduc la imposibilitatea îndeplinirii, partial sau total, a conditiilor asociate autorizatiilor/licentelor acordate;

b) în cazul unor schimbări survenite la titularii de autorizatii/licente (cum ar fi: modificări ale statutului privind capitalul social sau patrimoniul, divizarea, fuziunea, transformarea, obiectul de activitate) ori al modificării unor conditii tehnice (punerea în functiune/casarea sau conservarea unor capacităti energetice, delimitarea teritorială a zonei geografice în care se poate desfăsura activitatea respectivă) fată de situatiile luate în considerare la acordarea autorizatiilor/licentelor, pentru care se impune actualizarea conditiilor asociate autorizatiilor/licentelor acordate.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizatiilor/licentelor se face din initiativa autoritătii competente, potrivit noii conjuncturi, cu respectarea egalitătii de tratament a titularilor si a

proportionalitătii afectării. Autoritatea competentă va comunica, în scris, titularilor de autorizatii/licente modificările ce trebuie să survină în conditiile asociate autorizatiilor/licentelor în vigoare.

(3) Situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt notificate autoritătii competente de către titularii de autorizatii/licente, în termen de 30 de zile de la aparitia lor, o dată cu solicitarea/cererea de modificare a autorizatiilor/licentelor. În cazul primirii unor astfel de cereri, autoritatea competentă examinează situatia prezentată si dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) anularea autorizatiilor/licentelor initiale si eliberarea unor autorizatii/licente noi;

b) modificarea conditiilor asociate autorizatiilor/licentelor acordate.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de suspendare si de retragere a autorizatiilor si licentelor

 

Art. 31. - În situatiile specificate în conditiile asociate autorizatiei/licentei sau în alte reglementări emise de autoritatea competentă ori în cazul încălcării de către titularul autorizatiei/licentei a unor obligatii legale, sesizate de autoritatea competentă, de terti sau de către însusi titularul autorizatiei/licentei, autoritatea competentă procedează astfel:

1. În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligatiilor nu este imputabilă titularului autorizatiei/licentei, autoritatea competentă dispune:

a) acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului autorizatiei/licentei repective, în cazul în care situatia creată se poate remedia, sub sanctiunea suspendării autorizatiei/licentei, în caz contrar;

b) retragerea autorizatiei/licentei, în cazul în care situatia creată este iremediabilă.

2. În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligatiilor este imputabilă titularului autorizatiei/licentei, autoritatea competentă dispune, după caz, sanctionarea titularului autorizatiei/licentei în conformitate cu prevederile prezentului regulament si:

a) suspendarea autorizatiei/licentei pe o perioadă fixată, pentru remedierea situatiei create, dacă aceasta este remediabilă; sau b) retragerea autorizatiei/licentei, dacă situatia creată este iremediabilă.

Art. 32. - (1) Autoritatea competentă suspendă titularului autorizatia si/sau licenta în situatiile prevăzute la art. 31 pct. 2 lit. a), precum si în caz de începere a procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra acestuia.

(2) Titularul autorizatiei si/sau licentei este obligat să notifice autoritătii competente începerea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra sa, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti respective.

Art. 33. - (1) Autoritatea competentă retrage titularului autorizatia si/sau licenta:

a) în situatiile prevăzute la art. 31 pct. 1 lit. b) si pct. 2 lit. b);

b) în cazul decăderii, incapacitătii sau al falimentului titularului;

c) la încetarea concesiunii sau a locatiunii capacitătii/capacitătilor energetice exploatate ori la vânzarea acesteia/acestora.

(2) Titularul autorizatiei si/sau licentei este obligat să notifice autoritătii competente situatiile mentionate la alin. (1) lit. b) si c), în termen de 8 zile de la confirmarea acestora prin rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoresti, înregistrarea la oficiul registrului comertului, autentificarea la notariat, rezilierea sau încheierea de contracte si altele.

Art. 34. - (1) Pentru a asigura continuitatea desfăsurării activitătilor de interes public care fac obiectul unei licente:

a) suspendate ca urmare a începerii procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment contra titularului său, potrivit art. 32 alin. (1);

b) retrase, în conditiile specificate la art. 33 alin. (1), autoritatea competentă îl obligă pe titularul licentei sau pe un alt titular de licentă să îndeplinească în continuare activitătile care fac obiectul licentei suspendate, respectiv retrase.

(2) Autoritatea competentă va elabora o procedură privind modul în care un titular de licentă poate fi desemnat să preia si obligatia de a desfăsura activitătile care fac obiectul unei licente care a fost suspendată/retrasă.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 35. - Autoritatea competentă poate aplica sanctiuni contraventionale titularului de autorizatie/licentă, cu respectarea dispozitiilor art. 63-65 din Legea nr. 318/2003.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 36. - (1) Autoritatea competentă pune la dispozitie, pentru consultare publică, oricare dintre documentele elaborate, în vederea solutionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizatii ori licente; solicitarea accesului la aceste documente se face prin cerere scrisă.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care contin:

a) date care constituie secret de stat;

b) informatii confidentiale, cu caracter de secret de serviciu/de afaceri;

c) date care pot compromite sau împiedica o investitie în curs.

Art. 37. - În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autoritatea competentă va modifica, potrivit unei esalonări stabilite, care se va comunica factorilor interesati, licentele acordate înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 318/2003, pentru punerea lor în concordantă cu prevederile acesteia.

Art. 38. - Drepturile conferite titularilor prin autorizatiile/licentele acordate nu pot fi transferate, în întregime sau în parte, fără aprobarea autoritătii competente. Orice transfer efectuat fără aprobarea autoritătii este nul de drept si constituie o încălcare a prevederilor autorizatiei/licentei, fiind supus sanctionării conform prevederilor art. 35.

Art. 39. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

TARIFE

pentru acordarea/modificarea de autorizatii si licente, contributia anuală

 

1. De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru acordarea*) sau modificarea de autorizatii/licente autoritatea competentă percepe tarifele care sunt prezentate în tabelele nr. 1, 2 si 3**); aceste tarife se indexează anual în functie de rata inflatiei, prin ordin al presedintelui autoritătii competente.

2. Titularii si solicitantii de licentă/licente, la acordarea de licente, plătesc autoritătii competente o contributie anuală reprezentând o cotă de 0,035% din cifra de afaceri pe care o realizează din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

3. Contributia anuală, percepută de autoritatea competentă de la fiecare titular/solicitant de licentă/licente, nu poate fi mai mică de 11.400.000 lei, valoare care urmează a fi indexată anual în functie de rata inflatiei.

4. Pe toată durata de valabilitate a licentelor, titularii de licentă/licente achită contributia anuală, care este calculată în functie de cifra de afaceri realizată în anul anterior din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

5. Titularii de licentă/licente vor comunica annual autoritătii competente, până la data de 30 ianuarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent, în functie de care se facturează contributia; pentru titularii de licente de la care nu se primeste, până la termenul stabilit, valoarea acestei cifre de afaceri, autoritatea competentă va factura contributia pe baza propriei estimări a valorii respective.

6. Solicitantii de licentă/licente, care nu sunt deja titulari ai unei licente, vor achita pentru anul de acordare o contributie ce se determină pe baza estimării cifrei de afaceri pe anul respectiv, aferentă activitătilor comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

7. Contributia anuală se poate achita în rate trimestriale egale, achitarea fiecărei rate urmând a se face până la sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

 


*) În cazul neacordării autorizatiei/licentei pentru care s-a achitat integral tariful facturat conform prevederilor tabelului nr. 1 sau 2, autoritatea competentă trebuie să restituie solicitantului diferenta dintre suma astfel încasată si tariful de analiză a documentatiei anexate la cererea respectivă, prevăzut în tabelul nr. 3.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MODELUL Nr. 1.1

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul [prenumele si numele], în calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic înregistrat la oficiul registrului comertului sub denumirea [denumirea companiei nationale/societătii comerciale/regiei autonome], având forma juridică de [C.N./S.A./S.R.L./R.A], cu sediul social în [denumirea comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei nationale/societătii comerciale/regiei autonome], solicit [acordarea unei autorizatii de înfiintare/modificarea autorizatiei de înfiintare] pentru:

1. realizarea noii capacităti energetice [denumirea capacitătii energetice pentru ale cărei lucrări de constructii-montaj se solicită autorizatia, amplasarea acesteia];

2. retehnologizarea capacitătii energetice [denumirea capacitătii energetice pentru ale cărei lucrări retehnologizate se solicită autorizatia, amplasarea acesteia].

Vă aduc la cunostintă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/nr. fax].

Cererea este însotită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

 

Semnătura ..............................

 

NOTĂ:

La punctele 1 si 2 se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situatiei.

 

MODELUL Nr. 1.2

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul [prenumele si numele], în calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic înregistrat la oficiul registrului comertului cu denumirea [denumirea companiei nationale/societătii comerciale/regiei autonome], având forma juridică de [C.N./S.A./S.R.L./R.A.], cu sediul social în [denumirea comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei nationale/societătii comerciale/regiei autonome], solicit [acordarea unei licente/modificarea licentei] pentru [tipul de licentă, conform art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004].

Vă aduc la cunostintă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

Cererea este însotită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

 

Semnătura ..............................

 

MODELUL Nr. 1.3

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul [prenumele si numele] solicit [acordarea unei licente/modificarea licentei] pentru producerea de energie electrică, fiind înregistrat la oficiul registrului comertului ca persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice, cu modificările ulterioare, si având domiciliul/resedinta1) în [denumirea comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul].

Vă aduc la cunostintă că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

Mentionez2) că pe numele meu este deschis contul cu [specificatia/numărul de cont/ROL] la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei].

Cererea este însotită de documentele specifice, a căror listă este anexată la prezenta.

 

Semnătura ...............................

 


1) Pentru persoanele fizice care sunt cetăteni străini.

2) Se completează, dacă este cazul.

 

MODELUL Nr. 2.1

 

Continutul-cadru al autorizatiei de înfiintare ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Nr. ....... din .............

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,

AUTORIZATIA DE ÎNFIINTARE

pentru [realizarea/retehnologizarea] [denumirea obiectivului/capacitătii energetice] din [adresa completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizatiei], având caracteristicile tehnice specificate în conditiile asociate, [denumirea agentului economic], cu sediul social în [adresa completă a sediului social al agentului economic], reprezentat de [prenumele si numele directorului general/administratorului unic], pe baza cererii înregistrate de ANRE cu nr. [numărul de înregistrare] din [data înregistrării] si a documentatiei prezentate.

Prezenta autorizatie este valabilă conform conditiilor asociate.

Data eliberării ...........................

 

Presedinte,

..................

 

MODELUL Nr. 2.2

 

Continutul-cadru al licentei ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Nr. ....... din .............

 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 318/2003,

LICENTA

pentru [obiectul licentei] [denumirea/prenumele si numele2), 3) titularului], cu sediul social1)/domiciliul2)/resedinta3) în [adresa completă a sediului social1)/domiciliului2)/resedintei3)], reprezentat de1) [prenumele si numele directorului general/administratorului unic], pe baza cererii înregistrate de ANRE cu nr. [numărul de înregistrare] din [data înregistrării] si a documentatiei prezentate.

Prezenta licentă este valabilă conform conditiilor asociate.

Data eliberării ...........................

 

Presedinte,

..................

 


1) Pentru companii nationale, societăti comerciale sau regii autonome.

2) Pentru persoane fizice care sunt cetăteni români.

3) Pentru persoane fizice care sunt cetăteni străini.