MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

17. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

644. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlătel, judetul Mehedinti

 

645. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

647. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

648. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

649. - Hotărâre privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si  “Stadion” din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita

 

651. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

652. - Hotărâre pentru revocarea din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si de membru al Plenului acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) si al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. II “Comisia economică”, domnul senator Pricop Mihai Radu, Grupul parlamentar al P.S.D., se include în componenta comisiei în locul domnului senator Pană Viorel Marian, senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 17.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlătel, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlătel, judetul Mehedinti.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Comunei Corlătel, judetul Mehedinti

 

Locul unde este situat

imobilul care se

transmite

 

 

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

 

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Localitatea Vânju Mare-Fulga, judetul Mehedinti

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Corlătel, judetul Mehedinti

- imobil 2.377

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.890

Suprafata construită = 690 m2

Suprafata desfăsurată = 805 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 1.025.030 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1977 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2004 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AL AUTORITĂTII PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

PE PERIOADA 1 ianuarie 2004-30 aprilie 2004

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003, se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

“Art. 41. - În cazul în care nu există contracte încheiate în anul 2003 sau acestea nu se pot executa, prevederile art. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător prin prelungirea, prin acte aditionale, a contractelor încheiate în anul 2002.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 647.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004, la capitolul 58.01 “Sănătate”, titlul 38 “Transferuri”, “Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, cu suma de 4,2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Poiana Mare, judetul Dolj, în cadrul subprogramului “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 648.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si “Stadion” din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si “Stadion”, situate în comuna Doicesti, Str. Coloniei nr. 25 si nr. 9, judetul Dâmbovita, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti se diminuează în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea înscrisă în contabilitate, de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 649.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activelor cu caracter social “Cresă-Grădinită” si “Stadion”, care trec din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Doicesti în domeniul public al comunei Doicesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Doicesti, judetul Dâmbovita

 

Nr.

crt.

Denumirea

activelor

care se

transmit

Locul unde sunt

situate activele care

se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit

activele

Persoana juridică

la care

se transmit activele

Caracteristicile tehnice

ale activelor transmise

 

Valoarea

conform

Hotărârii

Guvernului

nr. 500/1994

Valoarea

amortizată la

31 decembrie

1997

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cresă-

Grădinită

Comuna Doicesti,

Str. Coloniei nr. 25, judetul Dâmbovita

 

Domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii

Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice

“Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Doicesti

Domeniul public al comunei Doicesti si

în administrarea

Consiliului Local al Comunei Doicesti,

judetul Dâmbovita

Constructie pe două niveluri, cu structură din zidărie si beton

armat, pe două niveluri, acoperită cu tiglă, si terenul aferent în suprafată de 1.100 m2

25.667.835

 

 

1.408.148

 

2.

 

 

Stadion

Comuna Doicesti,

Str. Coloniei nr. 9,

judetul Dâmbovita

Domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica”-S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Doicesti

Domeniul public al comunei Doicesti si

în administrarea

Consiliului Local al Comunei Doicesti,

judetul Dâmbovita

Stadion în suprafată de 1,6 ha, ce are în dotare: teren gazonat

pentru fotbal, vestiare, tribune, pistă de atletism, parcare auto

betonată

19.078.632

794.940

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004, la capitolul 58.01 “Sănătate”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, litera d) “Cheltuieli de expertiză, proiectare si de executie privind consolidările”, cu suma de 10 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a Corpului A al Spitalului Clinic de Obstetrică si Ginecologie “Filantropia” din Bucuresti.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 651.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si de membru al Plenului acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (4) si alin. (13) lit. f) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si de membru al Plenului acestuia, reprezentantul Ministerului Justitiei, domnul Ioan Melinescu.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Justitiei va desemna si va propune Guvernului un reprezentant pentru numirea în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 652.