MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 410       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 109 din 11 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii, în integralitatea ei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

559. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IMUT” - S.A. Moreni, judetul Dâmbovita

 

81. - Ordin al ministrului integrării europene pentru modificarea si completarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, cu modificările  ulterioare

 

668. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 497 si 498/2004

 

669. - Ordin al ministrului finantelor publice privind unele precizări referitoare la rata dobânzii aferentă obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

700. - Ordin al ministrului finantelor publice privind anularea emisiunii certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, lansate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2004

 

Rectificări la:

- Legea nr. 84/2004;

- Legea nr. 141/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 109

din 11 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii, în integralitatea ei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii, în integralitatea ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. Bucuresti în dosarele nr. 1.321/R/2003 si nr. 1.452/R/2003 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.321/R/2003 si nr. 1.452/R/2003 au un continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 560D/2003 la Dosarul nr. 490D/2003, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierile din 28 octombrie 2003 si din 2 decembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.321/R/2003 si nr. 1.452/R/2003, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii, în integralitatea ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41, 49, art. 72 alin. (3) lit. k), art. 74 alin. (1) din Constitutie.

În opinia autorului exceptiei obligarea la vânzare a apartamentelor cu terenul aferent de către o societate comercială cu capital integral privat către persoane fizice, beneficiare ale contractelor de închiriere, angajati sau nu ai societătii respective, constituie de fapt o “expropriere” pentru utilitate publică.

Se arată, în acest sens, că “Legea nr. 85/1992 nu face distinctie între modurile de intrare a locuintelor în proprietatea societătilor comerciale. Indiferent de modalitate, ele sunt obligate să vândă locuintele doar în baza unei simple cereri, la un pret derizoriu, fără o despăgubire dreaptă si prealabilă”. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate critică textele si pe motiv că, desi Legea nr. 85/1992 se încadrează în categoria legilor organice, ea a fost adoptată cu încălcarea dispozitiilor art. 72 si ale art. 74 alin. (1) din Constitutie.

Instanta de judecată consideră că textele legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, arătând că, asupra constitutionalitătii acestor texte, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, respingând exceptia.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că Legea nr. 85/1992 reglementează vânzarea unor locuinte, iar nu regimul general al proprietătii, astfel că nu era necesar ca legea să fie adoptată cu procedura prevăzută pentru legea organică. Arată că posibilitatea chiriasilor de a deveni proprietarii unei locuinte construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, care se află în proprietatea societătilor comerciale sau a regiilor autonome, constituie o limitare legală a dreptului de proprietate stabilit de lege si nu o expropriere. De asemenea, se arată că dispozitiile criticate de autorul exceptiei consacră o normă de justitie socială.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

  CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în principal, dispozitiile art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, a căror redactare este următoarea:

Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi. [...]

Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992. [...]

Beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei sunt cele ale art. 44, art. 53, art. 73 alin. (3) lit. m) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia republicată.

Examinând exceptia, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, s-a pronuntat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, precum si Decizia nr. 278 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale.

În aceste decizii Curtea a retinut că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, reprezintă o normă de justitie socială, întrucât dau posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. În acest sens s-a apreciat că dispozitiile art. 7 din actul normativ criticat sunt nu numai conforme spiritului art. 41 si 135 din

Constitutie, dar si legitimate din punct de vedere economic, social si moral.

De asemenea, prin Decizia nr. 357 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 4 martie 2003, solutionând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată, Curtea a statuat că, în cazul privatizării unitătilor din ale căror fonduri a fost construită locuinta ce a făcut obiectul vânzării, obligatia de vânzare către chiriasi este o obligatie in rem, deci în considerarea obiectului, iar nu o obligatie in personam, care ar fi avut în vedere o societate comercială ce a luat nastere pe calea privatizării.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât solutiile, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 53 din Constitutie, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi si libertăti, dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, exercitat de unitătile economice sau de societătile comerciale asupra acestor locuinte, indiferent dacă acestea au capital integral privat sau de stat. Această limitare este conformă cu dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei, fiind justificată din punct de vedere social si moral, întrucât chiriasii au contribuit la construirea acestor locuinte, iar statul are obligatia constitutională de a asigura conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii si pentru un trai decent.

Si, în fine, autorul critică Legea nr. 85/1992, în integralitatea ei, pe motiv că, fiind o lege ce reglementează dobândirea dreptului de proprietate, nu a fost adoptată conform exigentelor art. 73 alin. (3) lit. m) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia republicată.

Curtea retine că, întrucât Legea nr. 85/1992 contine principii privind evaluarea si vânzarea unor locuinte si nu regimul general al proprietătii, nu era necesar ca acest act normativ să fie adoptat cu procedura prevăzută de legea organică.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

 CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1, 4 si 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, precum si a legii, în integralitatea ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electromontaj” - S.A. Bucuresti în dosarele nr. 1.321/R/2003 si nr. 1.452/R/2003 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) si (11), art. 14, art. 23, art. 30, art. 33, art. 372 alin. (1), art. 373 alin. (1) si ale art. 374 alin. (1) din anexă, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;”

2. După capitolul V din anexă se introduce un nou capitol, capitolul VI “Utilizarea derivatilor epoxi în materiale si obiecte destinate a veni în contact cu alimentele”, cu următorul cuprins:

 

CAPITOLUL VI

Utilizarea derivatilor epoxi în materiale si obiecte destinate a veni în contact cu alimentele

 

Art. 371. - (1) Prevederile prezentului capitol se aplică materialelor si obiectelor care sub formă de produs finit sunt destinate să vină în contact ori sunt aduse în contact cu alimente, potrivit destinatiei lor, si care sunt fabricate cu sau contin, una ori mai multe dintre următoarele substante:

a) 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan bis(2,3-epoxipropil) eter (denumit în continuare BADGE) si unii dintre derivatii săi;

b) bis(hidroxifenil)metan bis(2,3-epoxipropil)eter (denumit în continuare BFDGE) si unii dintre derivatii săi;

c) novolac glicidil eter (denumit în continuare NOGE) si unii dintre derivatii săi.

(2) În sensul prezentului capitol, prin materialele si obiectele se întelege:

a) materialele si obiectele confectionate din orice tip de material plastic;

b) materialele si obiectele acoperite de învelisuri de suprafată;

c) adezivii.

(3) Prevederile prezentelor norme nu se aplică recipientelor sau tancurilor de stocare care depăsesc 10.000 l sau conductelor apartinând acestora ori care sunt conectate cu acestea, acoperite de învelisuri speciale, denumite învelisuri rezistente.

Art. 372. - (1) Materialele si obiectele prevăzute la art. 371 alin. (1) nu trebuie să elibereze substantele mentionate în anexa nr. 18 într-o cantitate care să depăsească limita prevăzută în aceeasi anexă.

(2) Utilizarea si/sau prezenta BADGE în fabricarea acestor materiale si obiecte sunt admise până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 373. - (1) Materialele si obiectele prevăzute la art. 371 alin. (1) nu trebuie să elibereze substantele mentionate în anexa nr. 19 într-o cantitate care, adăugată cantitătilor cumulate de BADGE si derivatilor săi mentionati în anexa nr. 18, să depăsească limita prevăzută în anexa nr. 19.

(2) Utilizarea si/sau prezenta BFDGE în fabricarea acestor materiale si obiecte sunt admise până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 374. - (1) Din data de 1 martie 2005, cantitatea compusilor NOGE cu mai mult de două inele aromatice si cu cel putin o grupare epoxi, precum si derivatii acestora continând grupări clorhidrinice si având masa moleculară mai mică de 1.000 daltoni nu trebuie să fie detectabilă în materialele si obiectele prevăzute la art. 371 alin. (1) la o limită de detectie de 0,2 mg/6 dm2, incluzând toleranta analitică.

(2) În sensul prezentului capitol, limita de detectie prevăzută la alin. (1) trebuie determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu există, poate fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate, până la punerea la punct a unei metode validate.

(3) Utilizarea si/sau prezenta NOGE în fabricarea acestor materiale si obiecte sunt admise până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 375. - Cerintele prezentului capitol nu se vor aplica materialelor si obiectelor acoperite cu substante de acoperire si adezivilor, prevăzute la art. 371 alin. (2) lit. b) si c), care sunt aduse în contact cu alimentele înainte de data de 1 martie 2005. Aceste materiale si obiecte pot fi în continuare introduse pe piată, cu conditia ca data ambalării să apară pe materiale sau obiecte.”

3. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme.”

4. După anexa nr. 17 la normele prevăzute în anexă se introduc anexele nr. 18 si 19 având continutul anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 559.

 

ANEXA Nr. 1

(anexa nr. 18 la norme)

 

LIMITELE

specifice de migrare pentru BADGE si anumiti derivati ai acestuia

 

1. Suma nivelurilor de migrare pentru următoarele substante:

a) BADGE[=2,2-bis(4-hidroxifenil) propan bis(2,3-epoxipropil) eter];

b) BADGE. H2O;

c) BADGE.HCI;

d) BADGE.2HCI;

e) BADGE.H2O.HCI

nu trebuie să depăsească următoarele limite:

- 1 mg/kg în alimente sau simulanti alimentari (excluzând toleranta analitică); sau

- 1 mg/6 dm2 conform cazurilor prevăzute în art. 16 din norme.

2. Testarea migrării trebuie efectuată în conformitate cu regulile stabilite în cap. II din anexa nr. 8.

Totusi, în simulantii alimentari ce contin apă, această valoare trebuie să includă si BADGE.2H2O, cu exceptia situatiei în care materialul sau obiectul este etichetat ca fiind destinat contactului cu alimente si/sau băuturi pentru care s-a demonstrat că suma nivelurilor de migrare a celor 5 substante enumerate la pct. 1 lit. a)-e) nu trebuie să depăsească limitele prevăzute la pct. 1.

3. În sensul prezentelor norme, migrarea specifică a substantelor enumerate la pct. 1 lit. a)-e) trebuie determinată printr-o metodă validată de analiză. Dacă o astfel de metodă nu există, va fi utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate, până la punerea la punct a unei metode validate.

 

ANEXA Nr. 2

(anexa nr. 19 la norme)

 

LIMITELE

specifice de migrare pentru BFDGE si pentru unii dintre derivatii săi

 

1. Suma nivelurilor de migrare pentru următoarele substante:

a) BFDGE [=bis(hidroxifenil)metan bis(2,3-epoxipropil) eter];

b) BFDGE.H2O;

c) BFDGE.HCI;

d) BFDGE.2HCI;

e) BFDGE.H2O.HCI

adăugate la suma celor enumerate în anexa nr. 1 nu trebuie să depăsească următoarele limite:

- 1 mg/kg în aliment sau stimulant alimentar (toleranta analitică exclusă); sau

- 1 mg/6dm2 conform cazurilor prevăzute în art. 16 din norme.

2. Testarea migrării trebuie efectuată în conformitate cu regulile stabilite în cap. II din anexa nr. 8.

Totusi, în stimulantii alimentari ce contin apă, această valoare trebuie să includă si BFDGE.2H2O, cu exceptia situatiei în care materialul sau obiectul este etichetat ca fiind destinat contactului cu alimente si/sau băuturi pentru care s-a demonstrat că suma nivelurilor de migrare a celor 5 substante enumerate la pct. 1 lit. a)-e) nu trebuie să depăsească limitele prevăzute la pct. 1.

3. În sensul prezentelor norme, migrarea specifică a substantelor enumerate la pct. 1 lit. a)-e) trebuie determinată printr-o metodă validată de analiză. Dacă o astfel de metodă nu există, va fi utilizată o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate, până la punerea la punct a unei metode validate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IMUT” - S.A. Moreni, judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “IMUT” - S.A. Moreni,

presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “IMUT” - S.A. Moreni, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Moreni, judetul Dâmbovita, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 60, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J15/251/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2004.

Nr. 54.

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, cu modificările ulterioare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în servicii sociale”, care se finantează prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2003 în cadrul programelor regionale specifice;

- Ordinului ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, cu modificările ulterioare,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedurile privind implementarea subprogramului “Investitii în servicii sociale”, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 39/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 18 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 1 al capitolului 3 “Bugetul programului” va avea următorul cuprins: “Bugetul total estimat al programului, aferent celei de-a II-a licitatii, este de 55.278.942.021 lei, din care:

- suma de 50.000.000.000 lei este alocată de la bugetul de stat sprijinului financiar nerambursabil;

- suma de 278.942.021 lei reprezintă asistentă tehnică în cadrul subprogramului.”

2. Punctul 1 al alineatului 6 din capitolul 8 “Completarea formularului «Cerere de finantare nerambursabilă»”, precum si punctul 1 de la “Documente care se anexează la cerere” din anexa la proceduri vor avea următorul cuprins:

“Pentru solicitanti si parteneri:

1. raportarea contabilă la 30 iunie 2003, avizată de administratia finantelor publice;

sau

bilantul contabil cu anexe, la 31 decembrie 2003, avizat de administratia finantelor publice.

În cazul în care solicitantii/partenerii nu vor anexa la cererea de finantare bilantul contabil cu anexe (la 31 decembrie 2003), acesta va fi prezentat la contractare.

Indiferent de rezultatele financiare prezentate în raportarea contabilă la 30 iunie 2003, contractul de finantare nerambursabilă se va încheia cu solicitantul selectat numai în conditiile în care nu se înregistrează pierderi conform bilantului la 31 decembrie 2003 atât de către solicitant, cât si de către partenerii acestuia.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 81.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru prelungirea aplicabilitătii ordinelor ministrului finantelor publice nr. 497 si 498/2004

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 497/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1080, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 7 aprilie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 si 28 mai 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 si 26 august 2004.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 498/2004 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1081, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 7 aprilie 2004, îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 si 28 mai 2004, cu termen de răscumpărare în zilele de 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 si 24 noiembrie 2004.

Art. 3. - Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1080 si cod 1081 se închide în ziua de 28 mai 2004 la ora 14,00.

Art. 4. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 5. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 15% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si la 15,5% pe an pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile si se calculează după formula:

- pentru certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie cu scadentă la 90 de zile, VN x 15 x 90 D = 360 x 100

- pentru certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie cu scadentă la 180 de zile, VN x 15,5 x 180 D = , 360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 668.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind unele precizări referitoare la rata dobânzii aferentă obligatiunilor de stat cu dobândă indexată cu indicele preturilor de consum

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Rata dobânzii (d) din formula de calcul prevăzută în cuprinsul art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.480/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 3 noiembrie 2003, si în cuprinsul art. 3 din anexa nr. 3 la ordinele ministrului finantelor publice nr. 1.659/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 3 decembrie 2003, nr. 1.862/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2004, si nr. 198/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 2 februarie 2004, va fi exprimată procentual cu sase zecimale.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 669.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind anularea emisiunii certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, lansate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2004

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Emisiunea certificatelor de trezorerie cu discont seria RO0404CTN0T8, în sumă de 4.000 miliarde lei, având ca dată de licitatie 6 mai 2004 si dată de emisiune 10 mai 2004, anuntată conform prevederilor art. 1 din anexa nr. 1 “Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2004” la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, se anulează.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 700.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 aprilie 2004, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 1, la coloana a 3-a privind satele componente ale comunei înfiintate Corunca, se va citi:

1. Corunca

2. Bozeni

- în anexa nr. 2, la coloana a 3-a privind satele componente ale comunei reorganizate Livezeni, se va citi:

1. Livezeni

2. Ivănesti

3. Poienita

4. Sânisor

 

În Legea nr. 141/2004 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, se face următoarea rectificare:

- la pct. 1 [alineatul (5) al articolului 46], în loc de: “(5) Proiectele de hotărâri pot fi produse...” se va citi: “(5) Proiectele de hotărâri pot fi propuse...”.