MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 415         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

9. - Hotărâre privind aprobarea executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

653. - Hotărâre pentru exceptarea cetătenilor Republicii Lituania de la obligativitatea obtinerii  vizei de intrare în România

 

654. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preunivesitar si superior de stat în anul scolar/universitar  2004-2005

 

656. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier

 

657. - Hotărâre privind modificarea art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

663. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Stiintă si Artă ca fiind de utilitate publică

 

671. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă executia bugetului Curtii de Conturi pe anul 2002, conform datelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 5 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 9.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

Având în vedere faptul că în actuala etapă restructurarea industriei miniere prin oprirea activitătii unor unităti afectează pe lângă persoanele angajate si un însemnat număr de comunităti locale, a căror sustinere a fost asigurată în proportie de peste 50% de functionarea acestora,

având în vedere faptul că prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul a asigurat finantarea de programe destinate reconstructiei sociale si economice a regiunilor afectate,

luând în considerare necesitatea sprijinirii unui număr însemnat de comunităti locale afectate, respectiv a membrilor acestora,

pentru asigurarea implementării imediate a S.D.S.C.M., în scopul compensării unei părti din resursele financiare ce reveneau comunitătilor respective din taxele si impozitele unitătilor miniere care îsi opresc activitatea,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Implementarea părtii B(6) a Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, reprezentând subcomponenta «Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere» (S.D.S.C.M.), va fi realizată de Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (AND) prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), înfiintat în baza Legii nr. 129/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(5) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiare cu Ministerul Economiei si Comertului si cu entitătile mentionate la alin. (1), prin care se deleagă U.M.P. si U.I.P. întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, precum si utilizarea sumelor din împrumut, asigurarea serviciului datoriei publice externe si, respectiv, a sumelor prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului. Acordul de împrumut subsidiar dintre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si AND va stipula raporturile dintre AND si F.R.D.S. pentru implementarea S.D.S.C.M., responsabilitatea F.R.D.S. în derularea S.D.S.C.M., precum si mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor din împrumut atât pentru S.D.S.C.M., cât si pentru asigurarea asistentei tehnice, pregătirii si acoperirii cheltuielilor operationale aferente F.R.D.S. si activitătilor desfăsurate de acesta privind S.D.S.C.M. Sumele disponibilizate gratuit F.R.D.S. din împrumutul acordat de B.I.R.D. vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Economiei si Comertului la capitolul 66.14 «Industrie», titlul 38 «Transferuri», iar serviciul datoriei publice externe aferent activitătilor F.R.D.S. privind S.D.S.C.M. va fi suportat de la bugetul Ministerului Economiei si Comertului.”

3. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Din contributia României la realizarea Proiectului se vor plăti si taxele, impozitele si contributiile sociale datorate si plătibile pe teritoriul României, aferente activitătii desfăsurate de F.R.D.S. pentru implementarea S.D.S.C.M., incluzând, dar fără a se limita la, impozite si contributii sociale aferente salariilor personalului F.R.D.S., taxele aferente achizitiei de echipamente si consumabile de birou, taxele aferente contravalorii prestatiilor consultantilor pentru S.D.S.C.M. (financiar, tehnic, monitorizare etc.), taxele aferente contravalorii prestatiilor consultantilor pentru subproiecte (facilitatori, evaluatori, supervizori, instructori), taxele aferente costurilor operationale (inclusiv aferente alimentării cu apă, gaze, energie termică, electricitate, comunicatii, închiriere birou), taxele aferente instruirii (personalului, consultantilor si primitorilor), taxele aferente deplasărilor si campaniei de informare. Contributia României aferentă activitătii desfăsurate de F.R.D.S. pentru S.D.S.C.M. se suportă din sume cu această destinatie, prevăzute anual în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la capitolul 66.01 «Industrie», titlul 38 «Transferuri».”

4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Amendamentele la acordul de împrumut, convenite cu B.I.R.D. conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru exceptarea cetătenilor Republicii Lituania de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cetătenii Republicii Lituania sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare în România pentru o sedere de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 653.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2004-2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 54 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si cifrele de scolarizare pentru învătământul superior de stat, pentru anul scolar/universitar 2004-2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anul scolar pentru învătământul preuniversitar începe pe data de 15 septembrie 2004, iar anul universitar începe pe data de 1 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 654.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar/universitar 2004-2005 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite, total, 640.000 din care:

a) grădinite cu program normal 500.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal 140.000

II. Învătământ primar

Numărul elevilor în clasele I-IV 1.050.000

III. Învătământ secundar

1. Învătământ gimnazial

Numărul elevilor în clasele V-VIII, total, 1.115.000 din care:

a) învătământ de zi 1.100.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă 15.000

2. Învătământ liceal

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi 185.0001)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral, si/sau cu frecventă redusă 5.0002)

c) numărul elevilor în clasa a X-a, învătământ seral, si/sau cu frecventă redusă 5.0002)

d) numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 20.0003)

3. Învătământ profesional

Numărul elevilor în anul I 130.000

4. Învătământ postliceal

Numărul elevilor în anul I, total, 2.065 din care:

a) învătământ special 300

b) învătământ militar (M.A.I. si M.Ap.N) 1.765

IV. Învătământ de artă si sportiv

1. Numărul total al elevilor în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice 22.000 si coregrafie (exclusiv învătământul liceal)

2. Numărul total al elevilor în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal) 20.000

3. Numărul total al elevilor care se pregătesc pe linie sportivă scolară 50.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare 3.000

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII 30.0004)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (anul I) 5.0004)

4. Numărul elevilor din licee speciale:

- clasa a IX-a, învătământ de zi 250

- clasa a XI-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă 1005)

VI. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I 61.2206)

VII. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar 16.7666)

VIII. Numărul locurilor cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pentru tinerii de origine română de pretutindeni, din tări învecinate si alti cetăteni străini

1. Învătământ preuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.0006)

2. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studenti în anul I, total, 1.720 din care:

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă 1.570

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă 150

3. Învătământ postuniversitar

Numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar, fără plata taxelor de scolarizare, 330 dar cu bursă

4. Numărul lunilor cu bursă pentru stagii de specializare, total 1.230

 


1) Inclusiv pentru învătământul liceal militar (Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale).

2) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor de ucenici.

3) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale.

4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei.

5) La clasele de început organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale care doresc să-si continue studiile.

6) Inclusiv pentru învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului ca, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere din subordinea acestuia, să administreze si să utilizeze fonduri publice sau private asigurate prin acorduri cu finantatori, în conditiile legii, pentru efectuarea de plăti constând în stimulente financiare acordate antreprenorilor locali în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice si sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier.

(2) Resursele financiare se asigură prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare, pe toată durata proiectului, din granturi, de la bugetul de stat, precum si din alte resurse financiare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Ghidul de proceduri privind acordarea de stimulente financiare prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere antreprenorilor locali în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere, pentru utilizarea resurselor financiare prevăzute la art. 1, se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.”

3. Anexa se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000, cu modificările si completările ulterioare si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 656.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 16 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Agentiile de credit selectate pentru regiunile 1, 2, 3, 4 si 5 în baza procedurilor si criteriilor aprobate prin prezenta schemă, care primesc în administrare fonduri pentru microcredite, sunt abilitate să acorde microcredite solicitantilor care îsi desfăsoară activitatea în zona de operare definită în anexa nr. 1.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000, cu modificările si completările ulterioare si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 657.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Nationale pentru Stiintă si Artă ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Natională pentru Stiintă si Artă, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 11, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 663.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ivan Ilie se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Sankt Petersburg, Federatia Rusă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 671.