MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 416        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 146 din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

639. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

280. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului si continutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase

471. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare”, indicativ NP-085-2004

 

620. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 146

din 25 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Octavian Vasile Săndulache si Luminita Gabriela Săndulache în Dosarul nr. 1.051/C/2003 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate reprezintă norme tranzitorii si nu contravin prevederilor constitutionale referitoare la principiile neretroactivitătii si accesului liber la justitie. Se apreciază că dreptul de exercitare a căilor de atac este fixat de legea în vigoare la data pronuntării hotărârilor atacate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.051/C/2003, Tribunalul Vrancea – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Octavian Vasile Săndulache si Luminita Gabriela Săndulache.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că, desi, în conformitate cu dispozitiile art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, tribunalul nu mai este decât instantă de fond, el functionează ca instantă de apel, după legea anterioară.

Astfel, se constată că legea veche ultraactivează în ceea ce priveste competenta si căile de atac, în asa fel încât se ajunge la functionarea concomitentă a instantelor judecătoresti după două legi distincte si contradictorii. Se apreciază că ultraactivitatea legii vechi, sub aspectul termenelor si căilor de atac, fată de momentul de pronuntare a hotărârii, este neconstitutională, discriminatorie, inechitabilă si împiedică accesul liber la justitie, respectiv la căile de atac. Acest lucru se datorează faptului că hotărârile pronuntate sub legea veche sunt supuse apelului si recursului la instantele teritoriale, care sunt supuse influentelor si presiunilor locale, ceea ce noile reguli de competentă instituite de Codul de procedură civilă evită, prin instituirea recursului în competenta unică a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Se mai arată că restrângerea exercitiului unor libertăti sau drepturi nu poate fi impusă decât prin lege, iar restrângerea prevăzută în art. II alin. 2 si 3 operează ca efect al unei ordonante de urgentă neaprobate prin lege.

Mai mult, se apreciază că stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecată prin ordonantă atrage neconstitutionalitatea integrală a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, deoarece legea de functionare a instantelor de judecată, prin care se stabilesc competenta si procedura de judecată, nu poate fi decât organică, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată. Pe de altă parte, în conformitate cu art. 124 din Legea fundamentală, justitia se înfăptuieste în numele legii, iar judecătorii sunt independenti si se supun numai legii, prin aceasta întelegându-se numai legile organice sau ordinare, iar nu si ordonantele Guvernului.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă retine că, în spetă, instanta a fost învestită înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, astfel încât aceasta este competentă să solutioneze cauza în baza dispozitiilor tranzitorii prevăzute la art. II din ordonantă, care nu vin în contradictie cu prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată, ci, dimpotrivă, sunt de acord cu principiul neretroactivitătii legii.

Se arată că nu se încalcă nici art. 124 si 126 din Constitutie, republicată, deoarece instantele care au fost învestite continuă să judece cauzele aflate pe rol, nefiind vorba despre instante extraordinare. Prin urmare, instanta judecătorească apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă este nefondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului apreciază că din însăsi formularea art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 rezultă faptul că dispozitia legală respectă principiul constitutional al neretroactivitătii legii. Se arată în acest sens că dreptul la exercitarea căilor de atac este fixat de legea în vigoare în momentul pronuntării hotărârii judecătoresti. Astfel, nici o cale de atac nu poate rezulta dintr-o lege posterioară, după cum nici o cale de atac existentă în momentul pronuntării nu poate fi desfiintată fără retroactivitate de către o lege posterioară, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

În ceea ce priveste faptul că prevederile legale criticate au fost stabilite prin ordonantă de urgentă si nu prin lege, încălcându-se astfel art. 124 alin. (1) si art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, se arată că prin notiunea de lege prevăzută de textele constitutionale trebuie să se înteleagă si ordonantele de urgentă emise în domeniul legii organice, asa cum este Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, adoptată în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată.

În consecintă, dispozitiile art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă sunt considerate ca fiind constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003. Textul legal criticat are următorul continut: “Procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei ordonante de urgentă privitoare la competentă sunt aplicabile.

Hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân supuse căilor de atac si

termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronuntate”.

De asemenea, autorii exceptiei invocă si neconstitutionalitatea extrinsecă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2003.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 53, art. 124, art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutia României republicată, care au următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

- Art. 21 alin. (2): “Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune,

după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei

dreptului sau a libertătii.”

- Art. 124: l2(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

- Art. 126 alin. (2): “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.”

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în

conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit principiului neretroactivitătii legilor, o

lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, ea rămânând în vigoare până la aparitia unei alte legi care o abrogă în mod explicit sau implicit. A decide că prin dispozitiile sale legea nouă ar putea desfiinta sau modifica situatii juridice anterioare, constituite prin efectul actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna să se încalce principiul

constitutional al neretroactivitătii legii. Legea nouă este însă aplicabilă de îndată tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi. Raportând cele arătate cu titlu principial la textul de lege dedus controlului, Curtea constată că, întrucât

procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instantelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instante, iar hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân supuse căilor de atac si termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronuntate, norma dă expresie principiului neretroactivitătii, ceea ce impune concluzia că

exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Referitor la critica potrivit căreia art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un

atare obiect nu este întemeiată. În ceea ce priveste notiunea de “lege” utilizată în Constitutie, în art. 124, potrivit căruia justitia se înfăptuieste în numele legii, iar judecătorii sunt independenti si se supun numai legii, Curtea retine că aceasta are în vedere un sens larg, ce acoperă ansamblul dispozitiilor normative cuprinse în Legea fundamentală si actele normative ce formează dreptul intern.

Astfel, conceptul de “lege” are mai multe întelesuri în functie de distinctia ce operează între criteriul formal sau organic si cel material.

Potrivit primului criteriu, legea se caracterizează ca fiind un act al autoritătii legiuitoare, ea identificându-se prin organul chemat să o adopte si prin procedura ce trebuie respectată în acest scop. Această concluzie rezultă din coroborarea dispozitiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, conform cărora “Parlamentul este […] unica autoritate legiuitoare a tării”, cu prevederile art. 76, 77 si 78, potrivit cărora legea adoptată de Parlament este supusă promulgării de către Presedintele României si intră în vigoare la trei zile după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în continutul său nu este

prevăzută o altă dată ulterioară. Criteriul material are în vedere continutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relatiilor sociale reglementate.

În ceea ce priveste ordonantele Guvernului, Curtea retine că, elaborând astfel de acte normative, organul administrativ exercită o competentă prin atribuire care, prin natura ei, intră în sfera de competentă legislativă a Parlamentului. Prin urmare, ordonanta nu reprezintă o lege în sens formal, ci un act administrativ de domeniul legii, asimilat acesteia prin efectele pe care le produce, respectând sub acest aspect criteriul material.

În consecintă, întrucât un act juridic normativ, în general, se defineste atât prin formă, cât si prin continut, legea în sens larg, deci cuprinzând si actele asimilate, este rezultatul combinării criteriului formal cu cel material. Pe de altă parte, Curtea observă că delegarea legislativă a Guvernului de a emite ordonante poate opera în temeiul Constitutiei, potrivit art. 115 alin. (4), în cazul

ordonantelor de urgentă sau în temeiul legii de abilitare adoptate cu respectarea alin. (1) al aceluiasi articol. În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdictie decurgând direct din textul constitutional. O asemenea

limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 115 din Constitutie, republicată, referitor la ordonantele de urgentă, care nu reprezintă o varietate a ordonantei emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act normativ adoptat de Guvern, în temeiul unei prevederi constitutionale, care permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă fată unor situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.

Asa fiind, pentru argumentele arătate în prealabil, Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate potrivit căreia modificarea si completarea Codului de procedură civilă prin ordonantă de urgentă ar aduce atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 124, 126 si 129.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Octavian Vasile Săndulache si Luminita Gabriela Săndulache în Dosarul nr. 1.051/C/2003 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2)

din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Brăila, str. Traian nr. 2, judetul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează;

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 639.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

al imobilului situat în municipiul Brăila, str. Traian nr. 2, judetul Brăila, care se transmite din domeniul public

al statului si din administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Brăila

în domeniul public al judetului Brăila si în administrarea Consiliului Judetean Brăila

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

 

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Clădire din zidărie portantă

(consolidată)

Nr. de

inventar

atribuit de

Ministerul

Finantelor

Publice

Valoarea

de inventar

(lei)

 

Municipiul Brăila,

str. Traian nr. 2,

judetul Brăila

Statul român,

Directia Judeteană

pentru Cultură,

Culte si Patrimoniul

Cultural National

Brăila

Judetul Brăila,

Consiliul Judetean

Brăila

S+P+E1+M = 2.346 m2

Suprafata terenului = 609 m2

 

37.297

14.187.088

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase

 

În temeiul art. 13 alin. (7) din Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase este formular cu regim special.

Art. 3. - (1) Formularul prevăzut la art. 1 se tipăreste în bloc, cu serie si număr.

(2) Fiecare carnet prevăzut la alin. (1) este compus din două coperte plastifiate si 10 file tipărite fată-verso, fiecare dintre cele 20 de pagini fiind numerotată si având trecute seria si numărul carnetului.

(3) Prima copertă este tipărită fată-verso.

(4) În coltul din dreapta jos al fiecărei pagini se aplică la eliberarea cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase stampila Comisiei de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

Art. 4. - Tipărirea si distribuirea formularelor de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase se asigură în conditiile legii.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2004.

Nr. 280.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

NOTĂ:

1. Se consemnează de către personalul împuternicit, în situatia în care acesta constată încălcări ale normelor tehnice care reglementează regimul silvic de către agentii economici de exploatare. Consemnarea se face sub formă abreviată, compusă din trei grupe de simboluri, după cum urmează:

- Grupa I de simboluri formată din litere, care definesc categoria actului normativ care reglementează regimul silvic,

după cum urmează:

- L. - lege;

- O.U. - ordonantă de urgentă;

- O. - ordonantă

- H.G. - hotărâre a Guvernului;

- O.M. - ordin al ministrului

- Grupa a II-a de simboluri formată din două subgrupe de cifre separate prin semnul “/”.

- Prima subgrupă de cifre reprezintă numărul actului normativ a cărui categorie a fost prezentată prin grupa I de simboluri;

- A doua subgrupă de cifre reprezintă anul când a fost adoptat actul normativ respectiv.

- Grupa a III-a de simboluri formată din trei subgrupe de simboluri separate prin semnul “.”

- Prima subgrupă, formată din una sau mai multe cifre, reprezintă articolul din actul normativ precizat prin grupa I si grupa a II-a de simboluri - în care se prevede fapta care este săvârsită;

- A doua subgrupă, formată din una sau mai multe cifre, reprezintă alineatul din articolul la care este prezentată fapta care este săvârsită;

- A treia subgrupă, formată dintr-o literă, reprezintă litera din alineat la care este prezentată fapta care este săvârsită.

În situatia în care a doua subgrupă sau a treia subgrupă nu se pot concretiza pentru că nu există alineat, respectiv literă în alineat în actul normativ, pozitia se barează cu semnul “-”.

Exemplul nr. 1. L 31/2000 3/ - /a Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, art. 3 lit. a)

Exemplul nr. 2. O 96/1998 32/ 4 / a Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, art. 32 alin. (4) lit. a)

2. Nu se poate sanctiona si puncta o aceeasi faptă (produsă la un moment dat, într-un anume loc, de către o anume persoană), decât o singură dată.

3. Se completează suma stabilită, în conditiile legii, ca sanctiune contraventională.

4. Se înscrie cuvântul DA - dacă se initiază solicitarea pentru cercetarea penală.

5. Conform punctajelor stabilite prin ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului economiei si comertului si al ministrului delegat al autoritătii nationale de control;

6. Se obtine prin adunarea ultimului punctaj stabilit înscris în col. 8 cu punctajul existent în col. 9 pe linia anterioară.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare”, indicativ NP-085-2004

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările

ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 99 din 27 februarie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintilor din beton de ciment ale suprafetelor aeroportuare”, indicativ NP-085-2004, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 martie 2004.

Nr. 471.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome luMonitorul Oficial”, Bucuresti, sos Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale

 

În temeiul prevederilor art. 4, respectiv ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind prevenirea abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si agentii economici din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 620.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind prevenirea abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop si competente

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme au ca scop prevenirea de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, a abuzului de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale, cu respectarea legislatiei în vigoare.

(2) Prevenirea abuzului de pozitie dominantă în sectorul gazelor naturale este avută în vedere de ANRGN prin reglementările adoptate/emise de aceasta.

Art. 2. - În cazul în care ANRGN constată un posibil abuz de pozitie dominantă, în sensul prevederilor art. 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, aceasta are obligatia de a sesiza cazul, împreună cu înscrisurile justificative, Consiliului Concurentei, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acte normative de referintă

 

Art. 3. - În aplicarea prezentelor norme vor fi respectate următoarele acte normative:

a) Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

c) Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si regulamentele si instructiunile emise în aplicarea acesteia;

d) Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

e) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, cu modificările ulterioare;

f) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

g) Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare;

h) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare;

i) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001;

j) Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002;

k) Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini în explorarea de titei si gaze în România, cu modificările si completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 538/1999 privind conditiile de emitere a acordului de utilizare si consum al gazelor naturale;

m) Hotărârea Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, republicată;

m) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 199/2001 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale;

n) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 292/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale pe piata internă;

o) Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN;

p) contractele-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu modificările si completările ulterioare, contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, contractul-cadru de transport al gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale si contractul-cadru de achizitie a gazelor naturale, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN;

q) standardul de performantă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN;

r) standardul de performantă pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale pe piata angro, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN;

s) reguli comerciale privind piata gazelor naturale, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN;

t) metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale, aprobată prin decizie a presedintelui ANRGN;

u) criterii si metode pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN;

v) metodologia de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili, aprobată prin decizie a presedintelui ANRGN;

w) alte reglementări privind sectorul gazelor naturale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Terminologie

 

Art. 4. - Termenii utilizati în prezentele norme sunt definiti în glosarul de termeni prevăzut în anexă, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 5. - (1) Abuzul de pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale poate apărea:

1. în cadrul segmentului reglementat al pietei, care cuprinde:

a) activităti având caracter de monopol natural: transportul si înmagazinarea subterană a gazelor naturale, inclusiv activitatea de distributie a gazelor naturale, având caracter de monopol zonal;

b) activităti de furnizare a gazelor naturale pentruconsumatorii captivi de gaze naturale;

2. în cadrul segmentului concurential al pietei, pentru activitătile de vânzare-cumpărare/achizitie a gazelor naturale, desfăsurate de către producătorii/furnizorii de gaze naturale care detin o pozitie dominantă pe piata internă de gaze naturale, si pentru unele activităti din segmentul reglementat deschise concurentei.

(2) În sensul alin. (1), intră sub incidenta prevederilor prezentelor norme următoarele fapte:

a) refuzul nejustificat de acces la conductele din amonte, la Sistemul national de transport al gazelor naturale - SNT, la sistemele de distributie sau, după caz, la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) folosirea unor practici menite să influenteze formarea liberă a preturilor negociate pe piata gazelor naturale sau, după caz, nerespectarea preturilor si a tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;

c) refuzul nejustificat de alimentare cu gaze naturale de către operatorul de distributie, titular al licentei de furnizare, a consumatorilor finali, prin neîncheierea, în baza obligatiei de serviciu public, a contractelor de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi;

d) încheierea/derularea contractelor de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu nerespectarea clauzelor obligatorii din contractele-cadru, aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN, precum si a celorlalte reglementări în vigoare;

e) conditionarea semnării si a derulării contractelor de furnizare, transport, distributie si înmagazinare subterană a gazelor naturale de impunerea unilaterală, de către operatorul de sistem, a clauzelor negociate, astfel cum acestea sunt stipulate în contractele-cadru aprobate prin decizie a presedintelui ANRGN;

f) refuzul nejustificat de emitere a acordurilor de utilizare a gazelor naturale, precum si a avizelor aferente;

g) nerezervarea, pentru operatorul de transport al gazelor naturale, a capacitătii minime în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în vederea înmagazinării gazelor naturale necesare mentinerii sigurantei în exploatare a SNT, conform legislatiei în vigoare;

h) nerespectarea cotelor procentuale cantitative aferente amestecului de gaze naturale din productia internă si din import, stabilite lunar de către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale, conform legislatiei în vigoare;

i) transmiterea către Operatorul de piată din cadrul Dispeceratului National de Gaze Naturale a unor oferte de vânzare, respectiv a unor cereri de cumpărare subdimensionate/supradimensionate, cu repercusiuni în structura amestecului de gaze naturale intern/din import;

j) nerespectarea conditionărilor, a limitărilor, restrictiilor, interdictiilor, sarcinilor, precum si a celorlalte obligatii prevăzute în conditiile de valabilitate a licentei de transport, distributie, de înmagazinare a gazelor naturale, precum si de furnizare pentru consumatorii captivi, emise de ANRGN, inclusiv a standardelor de performantă;

k) refuzul de a încheia contractele de vânzare-cumpărare/achizitie a gazelor naturale pe segmentul concurential al pietei interne de gaze naturale, pe criterii discriminatorii, legate de natura si/sau de originea capitalului ori de destinatia gazelor naturale;

l) practicarea, de către operatorii de sistem, a unor tarife reprezentând contravaloarea unor servicii conexe, ale căror costuri au fost luate în considerare la fundamentarea tarifelor de sistem;

m) neîndeplinirea culpabilă de către concesionar a obligatiilor contractuale stipulate în contractele de concesiune încheiate în sectorul gazelor naturale;

n) încheierea pe criterii discriminatorii a contractelor de prestări de servicii între operatorii licentiati de ANRGN si agentii economici autorizati de ANRGN;

o) practicarea de către operatorii licentiati a unor tarife discriminatorii pentru prestarea de servicii privind activitătile aferente accesului la sistem;

p) altele, care ar putea conduce, în conditiile prevăzute de lege, la posibile situatii de abuz de pozitie dominantă.

 

CAPITOLUL III

Procedura de sesizare. Analizarea petitiilor

 

Art. 6. - (1) Persoanele fizice si juridice pot transmite petitii la ANRGN în legătură cu faptele prevăzute la art. 5 alin. (2).

(2) Petitiile prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate, ulterior fiind repartizate de către presedintele ANRGN compartimentelor de profil.

(3) Răspunsul la petitii este transmis celor interesati, conform Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 7. - (1) În măsura în care analizarea petitiilor relevă necesitatea modificării si/sau a completării actelor normative adoptate/emise de ANRGN, presdintele ANRGN poate dispune amendarea Programului anual de reglementări.

(2) Modificarea si/sau completarea Programului anual de reglementări al ANRGN se pot dispune si la propunerea Ministerului Economiei si Comertului, respectiv a membrilor Consiliului consultativ.

Art. 8. - Săvârsirea de către agentii economici a uneia dintre faptele prevăzute la art. 5 alin. (2), care nu reprezintă abuz de pozitie dominantă în sensul Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, atrage sanctionarea acestora, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare în domeniul gazelor naturale.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXĂ

la norme

 

GLOSAR DE TERMENI

 

În întelesul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) abuz de pozitie dominantă - faptă săvârsită de o persoană juridică aflată în pozitie dominantă, pentru a-si mentine sau pentru a-si îmbunătăti pozitia pe piată si care afectează activitatea economică sau care prejudiciază consumatorii;

b) concurentă - mod de manifestare a economiei de piată, caracterizat prin confruntarea economică a mai multor agenti economici pe aceeasi piată, pentru atingerea unor obiective economice specifice: profit, vânzări si/sau cota de piată;

c) monopol natural - situatie existentă pe o piată determinată, cu o singură firmă, ofertantă a unor bunuri sau a unor servicii care nu se pot realiza/presta în conditii de eficientă de către unităti concurentiale sau care ar putea deveni concurentiale pe termen scurt ori mediu, datorită utilizării unor tehnologii specifice sau unor investitii având costuri ridicate;

d) monopol zonal - situatie de monopol natural, existentă pe un segment reglementat de piată, determinat din punct de vedere geografic;

e) piată internă de gaze naturale - spatiul economic de desfăsurare a tuturor operatiunilor comerciale din sectorul

gazelor naturale, care are în compunere următoarele segmente:

- segmentul reglementat al pietei interne de gaze naturale;

- segmentul concurential al pietei interne de gaze naturale;

f) pozitie dominantă - situatie în care se află un agent economic pe o piată determinată, care are posibilitatea să se comporte pe piată independent fată de furnizori, consumatori sau de concurentii săi.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 si 206 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru mijloacele bănesti în lei rezervele minime obligatorii se calculează si se mentin în lei în contul curent al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Natională a României.

(2) Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit pot opta pentru mentinerea integrală a rezervelor minime obligatorii în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănesti în valută, ori separată în euro, pentru mijloacele bănesti în euro, în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănesti în dolari S.U.A., în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele bănesti în alte tipuri de valute.

(3) Rezervele minime obligatorii în valută se mentin în conturile «LORO» ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschise la Banca Natională a României.

(4) Fiecare bancă/casă centrală a cooperativelor de credit va opta pentru constituirea fie în euro, fie în dolari S.U.A. a rezervei minime obligatorii aferente mijloacelor bănesti în alte tipuri de valută. Optiunea, exprimată în scris si notificată Directiei politici monetare, nu poate fi modificată timp de 12 luni.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Excedentul de rezerve în lei/euro/dolari S.U.A. nu poate fi utilizat pentru a acoperi deficitul de rezerve în alt tip de monedă.”

3. Anexele nr. 2 si 3 se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezenta circulară, având următoarea

numerotare: 2a), 2b), 2c), 2d) si 3.

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de aplicare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 9.

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data

 

ANEXA Nr. 2a)

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în euro*)

 

- mii euro -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei

de observare

Baza de calcul - total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media zilnică

 

 

 

 

 


 *) Asa cum au fost definite la art. 3 si 7 din regulament.

**) Zilele din perioada de observare.

***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operatiunile intra- si interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, a contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă bancă.

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.

- Suma se află în tranzit si este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de către alte bănci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Natională a României) până în momentul creditării contului clientului nebancar.

- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plătile efectuate de bănci în numele propriu al acestora.

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data

 

ANEXA Nr. 2b)

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în dolari S.U.A.*)

 

- mii dolari S.U.A. -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei

de observare

Baza de calcul - total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media zilnică

 

 

 

 


*) Asa cum au fost definite la art. 3 si 7 din regulament.

**) Zilele din perioada de observare.

***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operatiunile intra- si interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.

- Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, a contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă bancă.

- În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.

- Suma se află în tranzit si este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de către alte bănci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Natională a României) până în momentul creditării contului clientului nebancar.

- Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plătile efectuate de bănci în numele propriu al acestora.

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data

 

ANEXA Nr. 2c)

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în valută*)

 

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare

Baza de calcul

- total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media zilnică

 

 

 

 

Curs de schimb

 

 

 

 


*) Se completează de către băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit care au optat pentru mentinerea integrală a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro sau dolari S.U.A. Cuprinde elementele din anexele nr. 2a) si 2b) plus elementele denominate în alte valute.

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data

 

ANEXA Nr. 2 d)

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în alte valute*)

 

- echivalent mii euro sau mii dolari S.U.A. -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv

cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare

Baza de calcul

- total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media zilnică

 

 

 

 

Curs de schimb

 

 

 

 


*) Se completează de către băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit care au optat pentru mentinerea separată a rezervei minime obligatorii în valută în echivalent euro si dolari S.U.A. Cuprinde elementele denominate în alte valute, transformate în functie de optiunea formulată.

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data

 

ANEXA Nr. 3

 

CALCULUL

rezervelor minime obligatori în perioada de aplicare

 

A. Constituite în lei

Nr. crt.

Datele de fundamentare

Suma

Rata rezervelor minime obligatorii

Nivelul prevăzut

al rezervelor minime obligatorii

1.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

 

 

 

2.

Nivelul mediu al sumelor în tranzit

 

 

 

3.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

0%

 

4.

Nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii în valută (rd.1 + rd.2 + rd.3)

X

X

 

B. Constituite în euro*)

 

 

 

- mii euro -

1.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

 

 

 

2.

Nivelul mediu al sumelor în tranzit

 

 

 

3.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

0%

 

4.

Nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii în valută (rd.1 + rd.2 + rd.3)

X

X

 

C. Constituite în dolari S.U.A.*)

 

 

 

- mii dolari S.U.A. -

1.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

 

 

 

2.

Nivelul mediu al sumelor în tranzit

 

 

 

3.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare

 

0%

 

4.

Nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii în valută (rd.1 + rd.2 + rd.3)

X

X

 


*) Se va completa în functie de optiunea formulată.

 

Numele si prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon

Fax

 

Semnăturile autorizate si stampila