MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 418         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 143 din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Decizia nr. 147 din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

510. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 134/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

511. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 135/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

650. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 25 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsoká Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Exceptia a fost ridicată de Paul Marcel Nicolae Solacolu si Vladimir Henri Grigore Solacolu în Dosarul nr. 4.874/2002 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal sunt prezenti autorii exceptiei, prin avocat Lucian Vlădescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorilor exceptiei solicită acordarea unui nou termen, având în vedere că, după ridicarea exceptiei în fata instantei judecătoresti, Constitutia a fost revizuită, astfel că, în această situatie, atât Guvernul, cât si cele două Camere ale Parlamentului ar trebui să comunice punctele de vedere raportate la textele din Constitutia revizuită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acestei cereri, arătând că, potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, autoritătile prevăzute de acest text au comunicat punctele lor de vedere în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare formulată de apărător si constată că autoritătile prevăzute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au comunicat punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că prin abrogarea alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001 fostii proprietari nu mai pot solicita restituirea imobilelor care au devenit proprietate publică, fapt ce contravine prevederilor art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. Referitor la invocarea art. 44 din Constitutia republicată, arată că jurisprudenta Curtii Constitutionale este constantă în aplicarea acestor dispozitii cu privire la ocrotirea si garantarea proprietătii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 23 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.874/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Exceptia a fost ridicată de Paul Marcel Nicolae Solacolu si Vladimir Henri Grigore Solacolu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin abrogarea alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001 se încalcă accesul la justitie al fostilor proprietari si al mostenitorilor acestora.

Autorii exceptiei consideră a fi încălcate prevederile art. 41 din Constitutie, deoarece “operează o declarare de utilitate publică pentru bunuri preluate de statul român fără titlu valabil si fără posibilitatea de a cenzura în justitie valabilitatea unui asemenea titlu”, precum si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, raportat la art. 20 din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale, arătând că instituirea unor reguli de procedură nu este echivalentă cu îngrădirea dreptului cetăteanului de a se adresa justitiei.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, arată că abrogarea alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001 nu limitează accesul liber la justitie al fostilor proprietari si al mostenitorilor acestora, fiind o simplă regulă de procedură.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitia legală criticată nu aduce atingere liberului acces la justitie, deoarece art. 16 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 a reprezentat o normă procedurală care instituia o exceptie în ceea ce priveste solutionarea litigiilor născute în legătură cu aplicarea art. 16 din aceeasi lege, în sensul că aceste litigii nu erau supuse normelor de contencios administrativ, ci dreptului comun. Guvernul arată că prin abrogarea acestui alineat s-a revenit la norma de principiu, astfel că litigiile rezultate din aplicarea art. 16 din Legea nr. 10/2001 se vor solutiona de către instantele de contencios administrativ.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin art. 21 din Constitutie, întrucât Legea nr. 10/2001 prevede calea accesului la justitie prin dispozitiile art. 24, hotărârea pronuntată de instanta de judecată fiind supusă căilor legale de atac. În ceea ce priveste încălcarea art. 41 din Constitutie, se apreciază, făcându-se referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor, al Guvernului si cel al

Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002.

Textul de lege criticat este următorul: “Alineatul (5) al articolului 16 se abrogă.”

Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei sunt cele ale art. 21 si 41 din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au numerotarea si continutul următor:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Autorul exceptiei mai consideră că sunt încălcate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 s-a pronuntat prin Decizia nr. 413 din 6 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2004, si Decizia nr. 445 din 25 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 19 decembrie 2003.

În aceste decizii Curtea a considerat că abrogarea alin. (5) al art. 16 a fost impusă de modificarea alin. (4) al aceluiasi articol prin art. I pct. 2 din titlul I din ordonanta de urgentă criticată, alineat care prevede că “Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege”.

Reglementarea anterioară a textului putea da nastere unor litigii ce urmau a fi solutionate de instantele judecătoresti, însă după modificare declansarea unor asemenea litigii este exclusă. Aceasta nu înseamnă că actele de realizare a prevederilor Legii nr. 10/2001 nu sunt supuse controlului judiciar, astfel că accesul liber la justitie, consacrat de dispozitiile art. 21 din Constitutie, este asigurat.

Atât solutiile, cât si considerentele acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, neexistând temeiuri pentru reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Cu privire la încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, ca de exemplu Decizia nr. 136 din 21 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, că problema ocrotirii si garantării proprietătii private nu se poate pune decât după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.

Pentru aceleasi motive Curtea constată, de asemenea, că textul criticat nu contravine nici prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, raportat la art. 20 din Constitutie.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 al titlului I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Paul Marcel Nicolae Solacolu si Vladimir Henri Grigore Solacolu în Dosarul nr. 4.874/2002 al Tribunalului Bucuresti Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 147

din 25 martie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Sindicatul Profesional al Magistratilor din Târgu Mures în Dosarul nr. 8.129/2003 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către Sindicatul Profesional al Magistratilor din Târgu Mures, prin care se invocă “exceptia lipsei calitătii procesuale pasive în calitate de intimat a Ministerului Public”, întrucât apreciază că, potrivit art. 45 alin. 4 din Codul de procedură civilă, participarea reprezentantului Ministerului Public este obligatorie doar în cazurile expres prevăzute de lege, or, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 nu consacră această obligativitate.

Având cuvântul asupra acestei chestiuni prealabile, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, întrucât, pe de-o parte, potrivit art. 24 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, citarea Ministerului Public este obligatorie, iar, pe de altă parte, Ministerul Public nu a fost citat în calitate de intimat, asa cum sustine fără temei autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea, luând în considerare cererea depusă la dosar de Sindicatul Profesional al Magistratilor din Târgu Mures, sustinerile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora “Judecata are loc [...] cu citarea [...] Ministerului Public”, constată că citarea Ministerului Public este obligatorie si că acesta nu a fost citat în calitate de intimat. Având în vedere aceste considerente, Curtea respinge cererea depusă la dosar de Sindicatul Profesional al Magistratilor din Târgu Mures si va trece la judecarea cauzei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia

nr. 25/2003, pronuntată în cadrul controlului a priori al Legii nr. 54/2003, si, de asemenea, Decizia nr. 469/2003, prin care s-a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 8.129/2003, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Sindicatul Profesional al Magistratilor într-o cauză având ca obiect cererea de înregistrare a acestuia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, următoarele: a) dispozitiile art. 4 din Legea sindicatelor sunt neconstitutionale în sensul prevederilor art. 11 alin. (1) si ale art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât sunt în discordantă cu reglementările art. 9 alin. 2 din Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 87/1998 si ale art. 5 din Carta socială europeană revizuită, care permit limitarea dreptului la asociere sindicală numai pentru personalul fortelor armate si cel al politiei. Arată că aceste dispozitii legale contravin si prevederilor art. 37, raportate la art. 49 din Constitutie, deoarece restrângerea dreptului de asociere al magistratilor nu se impune într-o societate democratică; b) dispozitiile art. 14 alin. (1) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din aceeasi lege “sunt neconstitutionale în măsura în care îngrădesc dreptul membrilor fondatori ai organizatiei sindicale de a se adresa justitiei în mod direct, iar nu numai prin intermediul unui împuternicit special”, îngrădind accesul liber la justitie în mod discriminatoriu, contrar prevederilor art. 21 si ale art. 16 alin. (1) din Constitutie;

c) dispozitiile art. 14 alin. (2) lit. d) din lege, solicitând procedura administrativă a autentificării procesului-verbal de constituire, contravin reglementărilor art. 2, 3, 4 si 7 din Conventia O.I.M. nr. 87/1948, potrivit cărora “constituirea unei organizatii sindicale nu poate fi supusă unei autorizări prealabile si unei alte conditii decât conformarea statutului său, iar interventia autoritătilor publice este interzisă”, fiind neconstitutională în sensul art. 20 alin. (2); d) dispozitiile art. 2 alin. (2), conditionând constituirea organizatiei sindicale de existenta a cel putin 15 membri fondatori din aceeasi ramură sau profesie, sunt neconstitutionale în sensul art. 20 alin. (2) din Constitutie, fiind contrare reglementărilor art. 2, 3, 4 si 7 din Conventia O.I.M. nr. 87/1948.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată în privinta tuturor dispozitiilor legale criticate si cu raportare la toate prevederile constitutionale si reglementările internationale invocate, pentru următoarele considerente: a) restrângerea dreptului magistratilor de asociere în organizatii sindicale se impune într-o societate democratică pentru asigurarea echilibrului puterilor judecătorească si executivă; b) dispozitiile art. 14 alin. (1) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor au ca scop simplificarea demersurilor judiciare ale sindicatului, ca măsură de protectie a acestuia, având caracter facultativ; c) art. 14 alin. (2) lit. d) din lege nu impune autentificarea procesului-verbal de constituire, ci numai existenta unei procuri speciale pentru împuternicit, iar numirea acestuia este facultativă; d) dispozitiile art. 2 alin. (2) din lege “sunt instituite în favoarea organizatiei sindicale, pentru a-i asigura coeziunea si forta necesară desfăsurării actiunilor specifice”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionale ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Interpretarea dispozitiilor Conventiei OIM nr. 87/1948 trebuie să se facă prin coroborare cu noile reglementări internationale în materie, cum sunt “Principiile fundamentale relative la independenta magistraturii”, adoptate de Adunarea Generală a Natiunilor Unite în Rezolutiile sale 40/32 din 29 noiembrie 1985 si 40/146 din 13 decembrie 1985, care prevăd că, în exercitarea dreptului de asociere, magistratii trebuie să păstreze demnitatea, impartialitatea si independenta magistraturii. De asemenea, aceste reglementări internationale prevăd că judecătorii sunt liberi să constituie asociatii sau alte organizatii care să le apere interesele, să promoveze formarea lor profesională si să protejeze independenta justitiei. Totodată, în art. 120 din Legea nr. 92/1992, republicată, dreptul de asociere al magistratilor este reglementat în mod expres.

Pe de altă parte, din prevederile art. 30 din Legea nr. 54/2003 rezultă că sindicatele apără drepturile membrilor lor în raporturile cu angajatorii, ceea ce nu poate fi aplicabil magistratilor, care sunt independenti si inamovibili si nu au raporturi de subordonare cu nici un angajator, fiind numiti de Presedintele României.

Cu privire la dispozitiile art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5), considerate că ar contraveni prevederilor art. 7 din Conventia OIM nr. 87/1948, apreciază că această critică este neîntemeiată, întrucât textele legale “se referă la procedura de acordare a personalitătii juridice a organizatiei sindicale si nu aduc atingere dreptului de constituire a sindicatului, de elaborare a statutului acestuia si nici nu se referă la dizolvarea sau suspendarea lor pe cale administrativă, situatii interzise de art. 7 al Conventiei mentionate”.

Referitor la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, apreciază că acest text legal este constitutional, întrucât este necesară stabilirea unui număr minim de membri, tinând seama de atributiile organizatiilor sindicale prevăzute la art. 27 din lege.

În final arată că, potrivit art. 9 din Constitutie, sindicatele se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii, si invocă în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 469/2003.

Avocatul Poporului consideră că toate dispozitiile legale criticate prin exceptia ridicată sunt constitutionale, arătând, în acest sens, că: a) limitările dreptului de asociere sunt consacrate în art. 40 alin. (3) din Constitutie, iar “categoriile de persoane care nu pot constitui ori nu pot adera la anumite tipuri de asociatii pot face parte din altele, dreptul acestora la liberă asociere nefiind atins”, după cum a statuat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 469/2003; b) dispozitiile art. 14 alin. (1) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor “se aplică tuturor categoriilor de persoane aflate în ipoteza normei (...), fără a face nici o diferentiere în cadrul acestei categorii”, si nu contin norme restrictive referitoare la accesul persoanelor la justitie; c) dispozitiile art. 14 alin. (2) lit. d) din lege nu încalcă reglementările internationale invocate, deoarece .cerinta depunerii unei cereri de înscriere a organizatiei sindicale la judecătoria competentă este ulterioară constituirii acesteia”; d) conform prevederilor art. 9 din Constitutie, sindicatele se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Asadar, legea poate prevedea anumite conditii, inclusiv categoriile de persoane care pot face parte din anumite asociatii sau numărul de membri necesar pentru constituire, prevederi de la care statutele asociatiilor nu pot deroga.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, având următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (2): “Pentru constituirea unei organizatii sindicale este necesar un număr de cel putin 15 persoane din aceeasi ramură sau profesiune, chiar dacă îsi desfăsoară activitatea la angajatori diferiti.”;

- Art. 4: “Persoanele care detin functii de conducere, functii de demnitate publică, conform legii, magistratii, personalul militar din aparatul Ministerului Apărării Nationale si Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Protectie si Pază, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si din unitătile aflate în subordinea acestora nu pot constitui organizatii sindicale.”;

- Art. 14 alin. (1) si (2) lit. d): “(1) Pentru dobândirea personalitătii juridice de către organizatia sindicală, împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul aceasta.

(2) La cererea de înscriere a organizatiei sindicale se anexează originalul si câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe următoarele acte: [...] d) procura autentică a împuternicitului special, dată prin procesul-verbal de constituire prevăzut la lit. a).”;

- Art. 15 alin. (3) si (5): “(3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevăzute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale. [...]

(5) Hotărârea judecătoriei se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de 5 zile de la pronuntare.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 37 alin. (1) si ale art. 49 care, în urma revizuirii si republicării Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 11 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, respectiv art. 40 alin. (1) si art. 53, având următorul continut:

- Art. 11 alin. (1): “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitiul acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 40 alin. (1): “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, autorul exceptiei sustine si încălcarea următoarelor prevederi din reglementări internationale:

- Art. 5 din Carta socială europeană revizuită, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999: “În vederea garantării sau promovării libertătii lucrătorilor si a patronilor de a constitui organizatii locale, nationale sau internationale pentru protejarea intereselor lor economice si sociale si de a adera la aceste organizatii, părtile se angajează ca legislatia natională să nu aducă atingere si să nu fie aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei libertăti. Măsura în care garantiile prevăzute în prezentul articol se vor aplica politiei va fi determinată prin legislatia sau prin reglementarea natională. Principiul aplicării acestor garantii membrilor fortelor armate si măsura în care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislatia sau prin reglementarea natională.”;

- Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 87/1948 privind libertatea sindicală si apărarea dreptului sindical, ratificată de România prin Decretul nr. 213/1957, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1958:

- Art. 2: “Lucrătorii si cei ce angajează, fără nici o deosebire de nici un fel, au dreptul, fără autorizatie prealabilă să constituie organizatiile stabilite de ei însisi, precum si de a se afilia la aceste organizatii, cu singura conditie de a se conforma statutelor acestora.”;

- Art. 3: “1. Organizatiile lucrătorilor si ale celor ce angajează au dreptul de a elabora statutele lor si reglementările administrative, să aleagă în mod liber reprezentantii lor, să organizeze gestiunea si activitatea lor, să formuleze programele de actiune.

2. Autoritătile publice trebuie să se abtină la orice interventie de natură să limiteze acest drept sau să împiedice exercitiul legal.”;

- Art. 4: “Organizatiile lucrătorilor si ale celor ce angajează nu pot fi dizolvate sau suspendate pe cale administrativă.”;

- Art. 7: “Dobândirea personalitătii juridice de către organizatiile lucrătorilor si ale celor ce angajează, federatiile si confederatiile lor, nu pot fi subordonate unor conditii de natură să pună în cauză aplicarea dispozitiilor articolelor 2, 3 si 4 de mai sus.”;

- Art. 9 alin. 1: “Măsura în care garantiile prevăzute de prezenta conventie se vor aplica fortelor armate si politiei va fi determinată de legislatia natională.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Principala critică de neconstitutionalitate vizează dispozitiile art. 4 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, pentru faptul că acestea interzic constituirea de organizatii sidicale de către magistrati. Constitutionalitatea limitării dreptului anumitor categorii de persoane de a constitui organizatii sindicale a mai fost examinată Curtea Constitutională.

Astfel, atât în cadrul controlului a priori a Legii sindicatelor (Decizia nr. 25 din 22 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003), cât si în cadrul controlului a posteriori, cu prilejul solutionării unei exceptii de neconstitutionalitate (Decizia nr. 469 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 13 ianuarie 2004), Curtea a statuat că această limitare a exercitiului dreptului de a constitui organizatii sindicale de către magistrati nu încalcă prevederile Constitutiei si nici reglementările internationale în materie.

Curtea retine că art. 40 alin. (1) din Constitutie prevede dreptul cetătenilor de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. Acest drept fundamental, social-politic, care nu este însă un drept absolut, se exercită prin participare la constituirea asociatiilor sau prin aderare la asociatii existente. Prevăzând posibilitatea constituirii mai multor tipuri de asociatii, nedeterminate în mod limitativ, art. 40 alin. (1) din Legea fundamentală are în vedere si posibilitatea limitării sferei persoanelor care pot constitui ori pot adera la diferite tipuri de asociatii, în functie de obiectul de activitate si de scopul asociatiilor respective, limitare ce se concretizează prin lege, tinându-se seama de situatia obiectiv diferită a anumitor categorii de persoane, fără a se aduce atingere, prin aceasta, principiului egalitătii în drepturi, consacrat la art. 16 alin. (1) din Constitutie. Însesi prevederile constitutionale stabilesc anumite limite ale dreptului de asociere, care privesc trei aspecte: a) scopurile si activitatea; b) membrii; c) caracterul asociatiei, rezultând din modul său de constituire. Astfel, art. 40 alin. (3) din Legea fundamentală si dispozitiile altor legi organice prevăd anumite categorii de persoane care nu pot face parte din partide politice. Membri ai unor asociatii profesionale pot fi numai persoanele care exercită aceeasi profesie. De exemplu, în asociatiile patronale pot intra numai angajatorii, iar în cele ale proprietarilor de locuinte ori ale locatarilor, numai proprietarii de locuinte sau locatarii. Astfel, nici limitarea categoriilor de persoane care pot constitui ori pot adera la sindicate nu contravine principiului constitutional referitor la libertatea de asociere.

Pe de altă parte, art. 9 din Constitutie prevede că: “Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit cu statutele lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.” Si din această reglementare constitutională rezultă existenta mai multor tipuri de asociatii, cu obiect de activitate si scopuri diferite. Membrii diferitelor asociatii au drepturi si interese profesionale, economice sau sociale diferite, ceea ce înseamnă că si categoriile de persoane care pot face parte din anumite asociatii sunt diferite.

Textul constitutional mentionat prevede constituirea si desfăsurarea activitătii asociatiilor potrivit cu statutele lor, în conditiile legii. Prin urmare, Curtea retine că legea poate institui anumite conditii obligatorii privind constituirea si desfăsurarea activitătii asociatiilor, inclusiv categoriile de persoane care pot face parte din diferite asociatii, de la care statutele lor nu pot deroga. Categoriile de persoane care nu pot constitui ori nu pot adera la anumite tipuri de asociati pot face parte din alte tipuri de asociatie, dreptul lor la liberă asociere nefiind atins.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 14 alin. (1) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din lege, care, potrivit sustinerilor autorului exceptiei sunt neconstitutionale “în măsura în care îngrădesc dreptul membrilor fondatori ai organizatiei sindicale de a se adresa justitiei în mod direct, iar nu numai prin intermediul unui împuternicit special”, Curtea constată că acestea sunt nefondate, întrucât dreptul membrilor fondatori de a se adresa justitiei în mod direct nu este atins, nefiind încălcate dispozitiile art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie, ci se prevede numirea unui împuternicit special în scopul simplificării procedurii, astfel încât să nu fie necesară citarea unui număr mare de persoane, iar comunicarea hotărârii judecătoresti să se facă numai către o singură persoană. Aceasta reprezintă o facilitate acordată de legiuitor, membrii fondatori putând renunta oricând la aceasta, îndeplinind direct si personal actele procedurale si prezentându-se personal în instantă.

III. Cu privire la dispozitiile art. 14 alin. (2) lit. d) din Legea sindicatelor, care impun existenta unei procuri autentice a împuternicitului special, dată prin procesul-verbal de constituire, Curtea retine că acestea reprezintă norme de procedură a căror elaborare intră în competenta exclusivă a legiuitorului, în sensul prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Aceste norme procedurale nu sunt contrare prevederilor constitutionale sau reglementărilor internationale, deoarece aplicarea lor nu înseamnă o procedură administrativă prealabilă, nu reprezintă cerinta vreunei autorizări si nici interventia inadmisibilă a autoritătilor publice, asa cum fără temei sustine autorul exceptiei.

Normele procedurale criticate nu au incidentă asupra constituirii organizatiilor sindicale, ci ele sunt aplicabile după constituirea propriu-zisă si reprezintă conditii de formă pentru depunerea si solutionarea de către instanta de judecată competentă a cererii de înscriere în vederea dobândirii personalitătii juridice. Numirea împuternicitului special având caracter facultativ, procura autentică a acestuia va fi dată numai în cazul în care membrii fondatori decid să nu îsi exercite direct si personal drepturile procesuale si să îsi numească un împuternicit special prin procesul-verbal de constituire a sindicatului.

IV. Referitor la cerinta existentei unui număr de cel putin 15 persoane pentru constituirea unei organizatii sindicale, prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 54/2003, Curtea constată că si aceasta se încadrează în conditiile pe care legea le poate impune potrivit prevederilor art. 9 din Constitutie. Stabilirea numărului minim de membri constituanti se impune pentru a se asigura organizatiei sindicale constituite o reprezentativitate minimă în vederea desfăsurării activitătilor specifice de apărare a drepturilor si intereselor membrilor săi.

Cu privire la reglementările internationale invocate de autorul exceptiei, Curtea retine că acestea prevăd dreptul lucrătorilor si al patronilor (celor ce angajează) de a constitui organizatii (asociatii) stabilite de ei însisi. Prin urmare, acestea nu se referă în mod exclusiv la constituirea organizatiilor sindicale si nu prevăd dreptul oricărei categorii de persoane de a constitui orice tip de asociatie.

Prevederile Constitutiei României sunt în concordantă cu aceste reglementări internationale si, ca atare, art. 11 alin. (1) si art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală nu sunt încălcate prin dispozitiile legale criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 4, art. 14 alin. (1) si (2) lit. d) si ale art. 15 alin. (3) si (5) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Sindicatul Profesional al Magistratilor din Târgu Mures în Dosarul nr. 8.129/2003 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 134/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. OB 4.883/2004 al Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 134/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar ca decoratie civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 18 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să aibă o vechime de cel putin 5 ani de activitate în domeniul medical;”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane sunt necesare efectuarea unui stagiu minim în gradul imediat inferior si îndeplinirea conditiei de perfectionare profesională, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;

b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani; trebuie să detină ultimul grad profesional corespunzător statutului profesiei sale;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani; să aibă titlul de doctor în stiinte.

(2) Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, precum si vechimea minimă în grad pot fi reduse cu maximum o treime.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 510.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 135/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoratie civilă

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. OB 4.883/2004 al Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 135/2004 pentru aprobarea conditiilor privind conferirea Medaliei Meritul Sanitar ca decoratie civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 18 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să aibă o vechime de cel putin 4 ani de activitate în domeniul medical;”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu minim în clasa imediat inferioară, astfel: a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;

b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.

(2) Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, precum si vechimea minimă în clasă pot fi reduse cu maximum o treime.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 30 aprilie 2004.

Nr. 511.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003

 

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003,

în temeiul art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a contabilitătii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 aprilie 2004

Nr. 650.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003

 

CAPITOLUL I

Reflectarea în contabilitate a operatiunilor privind declararea si colectarea creantelor bugetare reprezentând contributii sociale

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004 activitatea privind declararea si colectarea creantelor bugetare reprezentând contributii sociale se realizează de Ministerul Finantelor Publice prin unitătile fiscale teritoriale.

(2) În realizarea atributiilor de mai sus, Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile fiscale teritoriale, organizează evidenta pe plătitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator, respectiv evidenta centralizată pe categorii de venituri, evidentă care trebuie să ofere informatiile necesare organizării si conducerii evidentei contabile sintetice si analitice a creantelor bugetului asigurărilor sociale de stat, fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - (1) Administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti, comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia ca până la data de 10 a lunii următoare celei de raportare să transmită la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti informatiile privind evidenta centralizată, pe categorii de venituri.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare informatiile privind evidenta centralizată, pe categorii de venituri privind contributiile sociale, unitătilor teritoriale ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate teritoriale, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 3. - (1) Compartimentele cu atributii în organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare din unitătile teritoriale ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate teritoriale, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă organizează si conduc contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate aferente bugetelor pe care le administrează potrivit legii, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) În scopul raportării prin conturile de executie a veniturilor si cheltuielilor bugetelor de mai sus, contabilitatea sintetică si analitică se organizează astfel:

a) contabilitatea sintetică a drepturilor constatate si a veniturilor încasate privind contributiile sociale se conduce cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II, prevăzute în Planul de conturi general pentru institutiile publice, care se modifică si se completează cu conturile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Functiunea conturilor nou-introduse si a celor care îsi modifică functiunea este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operatiuni privind contributiile sociale este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

b) contabilitatea analitică a drepturilor constatate si a veniturilor încasate privind contributiile sociale prevăzute în anexele nr. 1-4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitătile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 2 decembrie 2003, se conduce pe categorii de venituri, pe structura clasificatiei bugetare functionale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificările si completările ulterioare, distinct pentru fiecare buget, respectiv pe capitole si subcapitole de venituri.

(3) Contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor încasate privind contributiile sociale datorate de persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declaratii sau contract de asigurare, pentru care activitatea de colectare a rămas în sarcina institutiilor prevăzute la art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003, se organizează si se conduce pe baza declaratiilor sau contractelor de asigurare, extraselor de cont si documentelor justificative anexate acestora, primite de la Trezoreria Statului, sau altor documente emise de creditorul bugetar ori de alte entităti abilitate de lege.

Art. 4. - Evidenta contabilă a drepturilor constatate si a veniturilor încasate privind contributiile sociale se realizează distinct pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situatiilor centralizate transmise de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după cum urmează:

1. Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile încasate în luna... pentru bugetul asigurărilor pentru somaj (anexa A care face parte integrantă din prezentele norme metodologice);

2. Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile încasate în luna... pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (anexa B care face parte integrantă din prezentele norme metodologice);

3. Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile încasate în luna... pentru bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (anexa C care face parte integrantă din prezentele norme metodologice).

Art. 5. - Pe baza datelor din evidenta contabilă sintetică si analitică, unitătile teritoriale ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate teritoriale, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă efectuează raportări lunare, precum si raportări trimestriale si anuale prin sistemul situatiilor financiare asupra modului de executare a veniturilor si cheltuielilor bugetului aprobat, precum si a veniturilor neîncasate în anexa “Situatia veniturilor neîncasate la ...” (anexa nr. 22), anexă care face parte integrantă din sistemul situatiilor financiare.

 

CAPITOLUL II

Reflectarea în contabilitate a plătilor efectuate de către institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 6. - (1) În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate teritoriale, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si unitătile din subordinea acestora efectuează “cheltuieli în limita aprobată prin buget si a creditelor deschise, în conditiile legii”.

(2) În aplicarea prevederilor de mai sus, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, au fost stabilite procedurile privind deschiderea, retragerea/repartizarea creditelor bugetare, precum si conturile deschise la Trezoreria Statului pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în buget.

Art. 7. - Institutiile publice au obligatia să respecte procedurile privind parcurgerea celor patru faze ale executiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si să organizeze, să conducă evidenta si să raporteze angajamentele bugetare si legale potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.

Art. 8. - (1) Plătile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate prin conturile de cheltuieli deschise la unitătile Trezoreriei Statului se înregistrează în contabilitatea institutiilor pe seama cărora au fost deschise cu ajutorul contului 700 “Finantarea bugetară privind anul curent”.

(2) Contul 700 “Finantarea bugetară privind anul curent” se dezvoltă în analitic astfel:

- finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat (cont 700.03) corespunzător plătilor efectuate din contul de la Trezoreria Statului 25 “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj (cont 700.04) corespunzător plătilor efectuate din contul de la Trezoreria Statului 29 “Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (cont 700.05) corespunzător plătilor efectuate din contul de la Trezoreria Statului 27 “Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

(3) Contabilitatea analitică a plătilor efectuate se tine pe articole si alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol de cheltuieli al bugetului aprobat institutiei publice.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea cheltuielilor efective ale institutiilor publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 9. - (1) Cheltuielile efective ale institutiilor publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli de capital (amortizarea activelor fixe corporale sau necorporale), se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului 410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget”.

(2) Contabilitatea analitică în cadrul contului 410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” se organizează pe articole si alineate în cadrul fiecărui subcapitol sau capitol de cheltuieli al bugetului aprobat institutiei publice.

(3) În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

(4) La finele anului soldul debitor al contului 410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” se închide prin debitul contului 700 “Finantarea bugetară privind anul curent”. Soldul debitor sau creditor al contului

700 “Finantarea bugetară privind anul curent” rămas după închiderea contului de cheltuieli se transferă asupra contului 702 “Finantarea din anii precedenti si alte surse”.

(5) Contul 700 “Finantarea bugetară privind anul curent” si contul 410 “Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget” nu prezintă sold la finele anului.

 

CAPITOLUL IV

Determinarea rezultatului executiei bugetare

 

Art. 10. - (1) Rezultatul executiei bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se determină cu ajutorul contului 57 “Rezultatul executiei bugetare”.

(2) Contul 57 “Rezultatul executiei bugetare” se dezvoltă în analitic astfel:

- “Rezultatul executiei bugetului asigurărilor sociale de stat” (cont 57.03) care se determină la finele anului prin închiderea conturilor de venituri (conturile 504 “Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” si 506 “Subventii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat”) si cheltuieli bugetare (contul 408 “Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat”);

- “Rezultatul executiei bugetului asigurărilor pentru somaj” (cont 57.04) care se determină la finele anului prin închiderea conturilor de venituri (conturile 536 “Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj” si cheltuieli bugetare (contul 436 “Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj”);

- “Rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” (cont 57.05) care se determină la finele anului prin închiderea conturilor de venituri (contul 579 “Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”) si cheltuieli bugetare (contul 479 “Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”).

(3) Conturile de venituri si cheltuieli bugetare nu prezintă sold la finele anului.

(4) Conturile de venituri si cheltuieli bugetare prezentate mai sus, înainte de operatiunea de închidere de la finele anului, reflectă veniturile încasate în cursul exercitiului bugetar, respectiv plătile efectuate potrivit bugetului aprobat.

 

ANEXE

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna mai 2004, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 21,25% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 3 mai 2004.

Nr. 10.