MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 419         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 144 din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

658. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

659. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrareaMinisterului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

660. - Hotărâre pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

662. - Hotărâre privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat si înfiintarea Biroului vamal de control si vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor – Tiborszallas (Ungaria)

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 144

din 25 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Mitracu în Dosarul nr. 2.281/2003 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin mandatar, lipsind partea Primăria Municipiului Bucuresti, reprezentată prin primarul general, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate sustine admiterea acesteia, arătând că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale referitoare la protejarea dreptului de proprietate privată si celor privind obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că în acest sens există o constantă jurisprudentă a Curtii si, întrucât nu au apărut elemente noi, solutia anterioară se impune a fi mentinută.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.281/2003, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Mitracu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 3 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, restrâng posibilitatea exercitării neîngrădite a atributelor dreptului de proprietate, prin conditionarea obtinerii autorizatiei de constructie pentru lucrările mentionate în textul de lege criticat.

Se sustine că prevederile art. 27 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege contravin “principiilor economice moderne”, deoarece dau posibilitatea autoritătilor administratiei publice, care sunt organe ale statului, să obtină, fără respectarea dispozitiilor constitutionale, desfiintarea constructiilor realizate.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că dreptul de proprietate este garantat de Constitutia României, însă legea poate stabili continutul si limitele acestei garantii. Acestea privesc sarcinile ce grefează proprietatea si au ca obiect respectarea regulilor de sistematizare, exploatare si urbanism. În acest context, art. 3 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, stabileste lucrările pentru a căror edificare este necesară eliberarea autorizatiei de constructie, care constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Se apreciază că dispozitiile constitutionale referitoare la nivelul de trai nu au relevantă în raport cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, care reglementează cazurile si modalitatea în care autoritatea administratiei publice locale sesizează instanta de judecată pentru încadrarea lucrărilor în conditii de legalitate.

În concluzie, instanta apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ca fiind nefondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de

neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, este neîntemeiată. Se arată că dreptul de proprietate îsipăstrează caracterul absolut chiar dacă, prin exceptie, legiuitorul poate impune anumite restrictii în exercitarea acestuia, în considerarea realizării sau protectiei unor obiective de interes general sau pentru alte ratiuni majore.

Astfel, în conformitate cu prevederile constitutionale, legiuitorul a stabilit prin Legea nr. 50/1991 măsuri pentru organizarea activitătii de autorizare a constructiilor, stabilind si conditiile în care se desfăsoară această activitate, fără a aduce atingere dreptului de proprietate în sine. Scopul acestor măsuri este asigurarea interesului general privind protectia mediului si dezvoltarea durabilă, precum si

respectarea principiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia sunt încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 47 alin. (1), se apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză.

Avocatul Poporului retine că limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, potrivit art. 44 din Constitutie, republicată. Astfel, reglementarea prin Legea nr. 50/1991 a lucrărilor pentru care se eliberează autorizatie de construire nu contravine normelor constitutionale, regimul juridic al constructiilor neavând legătură cu ocrotirea dreptului de proprietate. Dacă însă dobândirea dreptului de proprietate are loc fără respectarea conditiilor prevăzute de lege sau dacă exercitarea dreptului de proprietate se abate de la prevederile legale imperative, titularul dreptului de proprietate va suporta sanctiunile stabilite de lege, fără a se putea apăra invocând principiul constitutional al ocrotirii proprietătii.

Se arată că instituirea obligatiei de a obtine autorizatie de construire nu constituie o restrângere a exercitiului dreptului de proprietate, în sensul art. 53 din Constitutie, republicată, deoarece scopul acestei măsuri este prevenirea consecintelor negative în cazul unor constructii necorespunzătoare.

Se retine că raportarea la art. 47 din Constitutie, republicată, nu are incidentă în cauză, deoarece conditionarea executării unor constructii de obtinerea unei autorizatii si sanctiunea desfiintării constructiilor realizate fără respectarea conditiilor prevăzute de lege nu aduc atingere dreptului cetătenilor la un nivel de trai decent.

În concluzie, se apreciază că dispozitiile art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările ulterioare, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de

neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările si completările ulterioare. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. 3: “Autorizatia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 8 lit. f);

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind căi de  omunicatie, retele si dotări tehnico-edilitare, noi capacităti de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrări de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrări de foraje si excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatări;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote;

h) lucrări de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodăresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.”;

- Art. 27 alin. (1) lit. b): .În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administratiei publice locale în a cărei rază teritorială s-a constatat contraventia va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz: [...]

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.”

Ulterior sesizării, Legea nr. 50/1991, republicată, a fost modificată si completată prin Legea nr. 401/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. Textele criticate au fost modificate după cum urmează:

- Art. 3 lit. a), c) si e): “Autorizatia de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 8; [...]

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căi de comunicatie, inclusiv lucrări de artă, retele si dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătătiri funciare, lucrări de instalatii de infrastructură, noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente; [...]

e) lucrări de foraje si excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatări de suprafată sau subterane.”

- Art. 27 alin. (1) partea introductivă: “În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz:”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 41, 43 si 49 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost republicată cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si continut:

- Art. 44: ‘(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 47: .(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”;

- Art. 53: .(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

În această situatie Curtea Constitutională constată că, desi textele de lege criticate ca fiind neconstitutionale au fost modificate ulterior sesizării sale prin Încheierea din 10 septembrie 2003, în noua redactare se păstrează solutia legislativă dinaintea modificărilor, astfel încât motivele de neconstitutionalitate formulate de autorul exceptiei subzistă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, ce reprezintă actul de autoritate al administratiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Textele de lege criticate sanctionează contraventional executarea de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, fără autorizatie de construire.

Curtea nu poate retine critica de neconstitutionalitate, întrucât aceasta neagă legiuitorului competenta conferită prin Constitutie de a reglementa cadrul în care titularul unui drept are posibilitatea să si-l valorifice, luând în considerare drepturile si interesele legitime ale celorlalti titulari, pe care este tinut să le respecte. Absolutizarea exercitiului unui drept ar avea ca revers negarea drepturilor altor titulari, cărora autoritatea statală le datorează în egală măsură ocrotire, situatie de neconceput într-un stat de drept, dar pe care autorul exceptiei, tributar unei viziuni pro causa, determinate de interesul său exclusiv, întelege să o ignore.

Întrucât chiar textul constitutional referitor la garantarea dreptului de proprietate statorniceste că limitele si continutul acestuia sunt stabilite prin lege, sanctiunea desfiintării constructiilor realizate fără respectarea conditiilor prevăzute de lege nu contravine normelor constitutionale. De asemenea, alin. (7) al art. 44 din Constitutie, republicată, prevede că dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Asa fiind, desfiintarea constructiilor realizate fără drept reprezintă o sanctiune si în dreptul civil, iar continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control constituie, potrivit art. 21 din Legea nr. 50/1991, infractiune.

Fată de obiectul de reglementare al normei deduse controlului de constitutionalitate si în raport cu sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că art. 47 din Constitutie, republicată, nu are relevantă în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, dreptul cetătenilor la un nivel de trai decent nefiind afectat de textele de lege criticate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Gheorghe Mitracu în Dosarul nr. 2.281/2003 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor

Bancare în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

Ministerul Administratiei si Internelor

 

Imobil compus din 3 corpuri, cu un număr de 67 de camere, si terenul aferent, astfel:

- Corp A + B = 54 de camere (13 camere la demisol, 11 camere la parter, 13 camere la etajul 1, 13 camere la etajul 2 si 4 camere la etajul 3)

- Corp C = 10 camere (5 camere la parter si

5 camere la etajul 1)

- Corp de clădire poartă = 3 camere (sală parter,

sală de asteptare, birou de informatii)

- Nr. de inventar M.F.P.: 65.413

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a nouă constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, amplasate în incinta imobilului situat în municipiul Turnu Măgurele, judetul Teleorman, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a celor nouă constructii amplasate în imobilul situat în municipiul Turnu Măgurele, judetul Teleorman, care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al statului

 

Adresa imobilului

 

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

care trec în domeniul privat al statului

Municipiul Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 3, judetul Teleorman

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion nr. 06 (beci pentru alimente)

Suprafata construită = 82,94 m2

Suprafata desfăsurată = 82,94 m2

Anul constructiei: 1969

Valoarea contabilă = 31.426.270 lei

Pavilion nr. 12 (sopron pentru materiale)

Suprafata construită = 470,71 m2

Suprafata desfăsurată = 470,71 m2

Anul constructiei: 1982

Valoarea contabilă = 80.543.390 lei

Pavilion nr. 14 (magazie metalică)

Suprafata construită = 18,27 m2

Suprafata desfăsurată = 18,27 m2

Anul constructiei: 1982

Valoarea contabilă = 19.166.180 lei

Pavilion nr. 17 (sopron pentru furaje)

Suprafata construită = 90,00 m2

Suprafata desfăsurată = 90,00 m2

Anul constructiei: 1982

Valoarea contabilă = 16.496.170 lei

Pavilion nr. 18 (constructie pentru moară cu ciocănele)

Suprafata construită = 29,00 m2

Suprafata desfăsurată = 29,00 m2

Anul constructiei: 1982

Valoarea contabilă = 4.059.200 lei

Pavilion nr. 21 (sopron pentru furaje)

Suprafata construită = 36,00 m2

Suprafata desfăsurată = 36,00 m2

Anul constructiei: 1992

Valoarea contabilă = 14.036.930 lei

Pavilion nr. 22 (magazie)

Suprafata construită = 39,77 m2

Suprafata desfăsurată = 39,77 m2

Anul constructiei: 1990

Valoarea contabilă = 21.703.330 lei

Pavilion nr. 23 (casă pentru ciobani)

Suprafata construită = 21,60 m2

Suprafata desfăsurată = 21,60 m2

Anul constructiei: 1993

Valoarea contabilă = 12.452.180 lei

Pavilion nr. 24 (sopron pentru ovine)

Suprafata construită = 352,00 m2

Suprafata desfăsurată = 352,00 m2

Anul constructiei: 1993

Valoarea contabilă = 20.238.140 lei

Nr. de inventar M.F.P.: 96.737

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Autoritătii

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă extinderea înlesnirilor la plată pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, privatizate după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti

comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 660.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Societatea Comercială “CICALEX” - S.A. Poroschia, judetul Teleorman

2.

Societatea Comercială “UMUC” - S.A. Bucuresti

3.

Societatea Comercială “ÎNFRĂTIREA” - S.A. Oradea, judetul Bihor

4.

Societatea Comercială “I.C.P.P.A.M.” - S.A. Balotesti, judetul Ilfov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat si înfiintarea Biroului vamal de control si vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea Punctului feroviar de trecere a frontierei de stat si înfiintarea Biroului vamal de control si vămuire la frontiera Carei (România) - Agerdomajor - Tiborszallas (Ungaria), pentru traficul feroviar international de persoane si de mărfuri.

Art. 2. - (1) Organele teritoriale apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, Autoritătii Nationale de Control si Ministerului Sănătătii asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în structura posturilor aprobate pentru anul 2004 fiecărei institutii publice.

(2) Spatiile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei de stat se asigură de către Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control pentru trecerea frontierei de stat se asigură prin contracte încheiate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. cu autoritătile cu competente de control pentru trecerea frontierei de stat, prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - Programul de functionare este în conformitate cu orarul de circulatie al trenurilor.

Art. 4. - Cheltuielile privind personalul, utilitătile si dotarea corespunzătoare a punctului de trecere a frontierei de stat se suportă din bugetele aprobate anual institutiilor publice prevăzute la art. 2 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 662.

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE SI DOTĂRILE NECESARE

pentru Punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Carei, judetul Satu Mare

 

1. o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei de stat;

2. o încăpere pentru sefii de tură;

3. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

4. o încăpere pentru agentii operativi;

5. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

6. o încăpere pentru persoanele retinute;

7. 3 calculatoare;

8. 3 imprimante;

9. un server;

10. un rastel pentru armament si munitie;

11. 8 fisete;

12. 6 dulapuri tip vestiar;

13. un copiator;

14. o linie telefonică interurbană;

15. o linie telefonică pentru transmitere de date;

16. o linie telefonică inter C;

17. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE SI DOTĂRILE NECESARE

pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontiera Carei, judetul Satu Mare

 

1. o încăpere pentru seful biroului vamal de frontieră Carei;

2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind dotarea vamală (financiar-contabilitate);

6. două calculatoare;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia;

9. un autoturism.