MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

142. - Lege privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

290. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

622. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

76/113/64. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, se modifică după cum urmează:

“Art. 2. - Autoritătile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 din conventie sunt: curtile de apel, pentru actele prevăzute la art. 1 lit. a), c) si d), si prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 142.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2004.

Nr. 290.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc conditiile de introducere pe piată a produselor pentru constructii, denumite în continuare produse, în măsura în care cerintele esentiale referitoare la constructii prevăzute la art. 6 alin. (1) se referă la acestea.

Art. 2. - (1) Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) agrement tehnic european - specificatie tehnică ce exprimă o evaluare tehnică favorabilă a adecvării unui produs la o utilizare preconizată, bazată pe satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile constructiei în care produsul urmează a fi utilizat;

b) atestarea conformitătii produselor pentru constructii - sistem procedural prin care este evaluată si stabilită conformitatea produselor pentru constructii cu specificatiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE;

c) constructii - orice obiect care este construit sau rezultă din operatii si/sau lucrări de constructii si este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât si lucrările de inginerie civilă;

d) documente interpretative - documente elaborate de Comisia Europeană, prin care cerintele esentiale sunt transpuse într-o formă concretă si care creează legăturile necesare între cerintele esentiale ale constructiei si mandatele de standardizare, mandatele pentru ghidurile pentru agremente tehnice europene sau recunoasterea altor specificatii tehnice;

e) documente tehnice directoare - ghiduri, regulamente si proceduri elaborate în temeiul prezentei hotărâri si în scopul aplicării acesteia;

f) familie de produse - grup de produse generice care au utilizări prevăzute similare, cum ar fi: finisaje pentru pereti interiori sau învelitori de acoperis;

g) ghid - reglementare care cuprinde metode si procedee detaliate de satisfacere a cerintelor aplicate;

h) organe de control - organe ale administratiei publice centrale care răspund de supravegherea pietei produselor pentru constructii;

i) piata produselor pentru constructii - întreaga arie acoperită de lantul de distributie a produselor pentru constructii de la producător la consumatorul final, inclusiv santierele de constructii, până la punerea în operă;

j) produs pentru constructii - orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în constructii, termenul desemnând materiale, elemente si componente individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalatii, plasate pe piată în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în constructii prin operatii si/sau lucrări de constructii;

k) specificatie tehnică - document care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performantă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinte care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări si metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformitătii;

l) utilizare preconizată - rol sau functie care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerintelor esentiale ale constructiei.

(2) Alti termeni de specialitate utilizati în prezenta hotărâre sunt definiti în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Activitătile de specialitate ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare Consiliu, care functionează în cadrul Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucuresti, institutie publică de interes national, organ de specialitate cu personalitate juridică finantat din venituri proprii, în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Consiliul preia si atributiile Comisiei Nationale de Agrement Tehnic în Constructii, înfiintată conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Introducerea pe piată a produselor

 

Art. 4. - Se admite introducerea pe piată a produselor destinate utilizării în constructii numai dacă sunt adecvate acelei utilizări preconizate. Aceasta înseamnă că ele au astfel de caracteristici încât constructiile în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate, dacă sunt corect proiectate si executate, pot să satisfacă cerintele esentiale ale constructiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), dacă si unde constructiile respective fac obiectul unor reglementări continând astfel de cerinte.

Art. 5. - (1) În cazul în care produselor le sunt aplicabile si alte reglementări tehnice care transpun directive europene, cu privire la alte aspecte si care impun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, prevăzut la art. 7

alin. (2), aplicarea marcajului semnifică faptul că produsele sunt presupuse ca fiind conforme si cu prevederile acestor alte reglementări.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice prevăzute la alin. (1) permit producătorului, pentru o perioadă tranzitorie, să aleagă ce măsuri să aplice, marcajul CE va semnifica numai conformitatea cu reglementările tehnice aplicate de producător. Acestea trebuie înscrise în documentele, anunturile sau instructiunile care însotesc produsul, cu precizarea indicativelor de referintă ale directivelor europene corespunzătoare, asa cum sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Autoritătile competente pot reglementa cerinte specifice de protectie a sănătătii si integritătii fizice a persoanelor si, în special, a lucrătorilor care utilizează produsele. Aceste cerinte nu trebuie să implice modificări ale produselor care contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Cerintele esentiale aplicabile constructiilor care pot influenta caracteristicile tehnice ale unui produs, exprimate în termeni de obiective, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Unei constructii îi pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerintele esentiale; acestea trebuie satisfăcute pe o perioadă de viată a constructiei rezonabilă din punct de vedere economic.

(2) În situatii determinate de existenta specifică pe plan national, regional sau local a anumitor conditii geografice ori climatice, a unui anumit mod de viată sau a anumitor niveluri de protectie, pentru fiecare cerintă esentială se pot stabili clase specifice, în cadrul sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, transpuse prin documentele interpretative si specificatiile tehnice definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. d) si k), pentru a asigura satisfacerea cerintei respective.

Art. 7. - (1) În sensul prezentei hotărâri, standardele si agrementele tehnice sunt considerate specificatii tehnice, iar standardele si agrementele tehnice prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) sunt denumite generic specificatii tehnice armonizate.

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 4 se acceptă prezumtia că ele sunt adecvate pentru utilizare dacă permit constructiilor la care sunt folosite, cu conditia ca cele din urmă să fie corect proiectate si executate, să satisfacă cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 1, atunci când produsele respective poartă marcajul CE, prevăzut la alin. (3), care indică respectarea tuturor prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv a procedurilor de atestare a conformitătii prevăzute în cap. V si a procedurii de acordare a agrementului tehnic european prevăzută în cap. IV.

(3) Marcajul CE semnifică faptul că:

a) produsele sunt conforme cu standardele române sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, ale căror indicative de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european, eliberat conform procedurii din cap. IV; sau c) produsele sunt conforme, în măsura în care nu există specificatii tehnice armonizate, cu specificatii tehnice românesti sau cu specificatii tehnice nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au fost recunoscute de Comisia Europeană si de statele membre ca fiind conforme cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1), în cadrul unei proceduri coordonate de Comisia Europeană, si ale căror indicative de referintă sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 8. - (1) Atunci când autoritatea competentă în domeniul produselor pentru constructii consideră că există specificatii tehnice românesti conforme cu cerintele esentiale, aceasta va transmite textul integral al acestor specificatii Comisiei Europene spre a fi supuse procedurii de recunoastere, în cadrul căreia sunt consultate toate statele membre ale Uniunii Europene. Specificatiile tehnice ale altor state membre supuse procedurii de recunoastere comunitară sunt analizate de autoritatea competentă, care stabileste pozitia României asupra acestora. Beneficiază de prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1) specificatiile tehnice nationale comunicate autoritătii competente de către Comisia Europeană.

(2) Specificatiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c) se adoptă ca versiuni oficiale în limba română cu denumirea generică “Specificatie Tehnică Recunoscută” si sigla STR adăugată indicativului original, pe baza unei metodologii care va fi elaborată de Consiliu ca document tehnic director, iar indicativele lor se includ în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). Consiliul pune aceste specificatii tehnice recunoscute la dispozitia utilizatorilor, contra cost.

Art. 9. - (1) Atunci când un producător sau reprezentantul său autorizat nu a aplicat ori a aplicat doar partial specificatiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), iar acestea prevăd pentru atestarea conformitătii produselor sistemele definite în anexa nr. 3 la pct. 2 lit. E si F, produsele respective pot fi introduse pe piată după ce conformitatea este atestată prin procedura prevăzută în anexa nr. 3 la pct. 2 lit. E.

(2) Produsele incluse în lista cuprinzând produsele care au un rol minor cu privire la sănătate si securitate, elaborată si revizuită periodic de Comisia Europeană, pot fi introduse pe piată în baza declaratiei de conformitate cu regulile cunoscute ale tehnologiei, întocmită de către producător.

Art. 10. - (1) Marcajul CE semnifică faptul că produsele satisfac cerintele art. 7 alin. (3) si ale art. 9 alin. (1).

(2) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are responsabilitatea pentru aplicarea marcajului CE pe produs, pe o etichetă atasată produsului, pe ambalaj sau pe documentele comerciale însotitoare, potrivit prevederilor cap. V.

(3) Modelul pentru marcajul CE si conditiile pentru utilizarea acestuia sunt prezentate în anexa nr. 3.

(4) Produsele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu trebuie să poarte marcajul CE.

Art. 11. - (1) Atunci când autoritatea competentă consideră că standardele armonizate sau agrementele tehnice europene prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) si b) ori mandatele acordate de Comisia Europeană organismelor europene de standardizare pentru elaborarea standardelor europene armonizate nu corespund prevederilor art. 4 si 6, această opinie si motivele de justificare sunt notificate Comitetului Permanent pentru Constructii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea retragerii acestora din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Atunci când autoritatea competentă consideră că o specificatie tehnică natională prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. c) nu mai îndeplineste conditiile necesare pentru a beneficia de prezumtia de conformitate cu prevederile art. 4 si 6, această opinie si justificarea sa sunt notificate Comitetului Permanent pentru Constructii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea stabilirii de către aceasta a mentinerii prezumtiei de conformitate sau a retragerii indicativelor de referintă respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 12. - (1) Pot fi introduse pe piată, comercializate sau utilizate în scopurile prevăzute, fără alte restrictii legale, numai produsele care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (2) Este interzisă obstructionarea, prin reglementări impuse de autorităti publice sau de organisme private abilitate de către autorităti ori aflate în pozitie de monopol, a folosirii potrivit destinatiei prevăzute a produselor care satisfac prevederile prezentei hotărâri.

(3) În perioada în care nu sunt încă disponibile sau nu există specificatii tehnice de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (3), se admite introducerea pe piata românească a produselor respective pe baza “agrementului tehnic în constructii”, eliberat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si cu respectarea prevederilor acestuia.

(4) Pe produsele prevăzute la alin. (3) nu se aplică marcajul CE.

(5) Reglementările care contin prevederi referitoare la niveluri de performantă impuse constructiilor si/sau produselor trebuie să fixeze aceste niveluri numai în cadrul clasificărilor precizate conform art. 6 alin. (2), putând folosi, după caz, toate clasele, o parte dintre ele sau o singură clasă.

 

CAPITOLUL III

Specificatii tehnice si documente tehnice directoare

 

Art. 13. - (1) Referentiale pentru conformitatea produselor si aplicarea marcajului CE sunt specificatiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), ale căror indicative sunt publicate potrivit prevederilor alin. (3).

(2) Pentru alinierea reglementărilor potrivit cerintelor prezentei hotărâri, se vor utiliza ca referinte, în plus fată de specificatiile tehnice mentionate la alin. (1), standardele si documentele tehnice directoare de felul celor de mai jos, ale căror indicative vor fi specificate de autoritatea competentă, după caz:

a) standardele nationale care transpun standardele europene referitoare la terminologie, metode de încercare sau alte metode de lucru, care servesc la aplicarea specificatiilor tehnice armonizate;

b) standardele nationale care transpun standardele europene care tratează proiectarea si executia constructiilor;

c) ghiduri de interpretare a cerintelor esentiale, reprezentând versiunea oficială în limba română a documentelor interpretative;

d) regulamentele specifice cu privire la clasificări, proceduri si alte cerinte, stabilite la nivel european si acceptate de România;

e) alte documente tehnice directoare care transpun documente relevante elaborate la nivel comunitar, precum ghidurile pentru agrementele tehnice europene, ghidurile si comunicările Comisiei CE etc.

(3) Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente în domeniul produselor pentru constructii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Lista prevăzută la alin. (3) se elaborează si se actualizează periodic de către Consiliu, pe măsură ce diferitele categorii de documente se adoptă de către organizatiile învestite cu atributii în acest sens.

Art. 14. - Agrementele tehnice europene, eliberate în oricare stat membru al Uniunii Europene, se acceptă de drept ca referentiale pentru produsele acoperite de agrementele respective. Agrementele tehnice europene se traduc si se adoptă, pe baza unei metodologii care va fi elaborată de către Consiliu ca document tehnic director.

Art. 15. - Documentele tehnice directoare prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c), d) si e), asimilate reglementărilor tehnice în constructii, se elaborează din initiativa autoritătilor competente, de către Consiliu, si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii competente în domeniul produselor pentru constructii.

Art. 16. - Regulile de procedură privind elaborarea si/sau adoptarea diferitelor categorii de referentiale tehnice, precum si cele referitoare la derularea relatiilor si a schimbului de informatii dintre autoritătile publice/institutiile implicate în aceste activităti se stabilesc si se aprobă ca documente tehnice directoare.

 

CAPITOLUL IV

Agrementul tehnic european

 

Art. 17. - (1) Agrementul tehnic european, denumit în continuare ETA, definit la art. 2 alin. (1) lit. a), poate fi acordat pentru:

a) produse pentru care nu există nici un standard european armonizat, în vigoare, în lucru sau ca intentie de elaborare, nici un standard national recunoscut;

b) produse care se abat în mod semnificativ de la standardele armonizate sau de la standardele nationale recunoscute.

(2) Chiar si în cazul în care a fost emis un mandat pentru un standard armonizat, dispozitiile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu vor exclude acordarea ETA pentru produse pentru care există deja ghiduri pentru astfel de agremente. Această prevedere se aplică până la intrarea în vigoare a standardului armonizat în statele membre ale Uniunii Europene.

(3) În cazuri speciale, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), cu acordul Comisiei Europene, se poate autoriza eliberarea unui ETA pentru produse pentru care există un mandat pentru un standard armonizat sau pentru care Comisia a stabilit că poate fi elaborat un standard armonizat. Autorizarea va fi valabilă pentru o perioadă de timp determinată.

(4) În general, durata de valabilitate a ETA este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 18. - (1) Organismele prevăzute la art. 19 alin. (1) acordă ETA pentru un produs în baza examinărilor, încercărilor si a unei evaluări a produsului în conformitate cu ghidurile de interpretare prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c) si cu ghidurile prevăzute la art. 20 referitoare la acel produs sau la familia de produse corespunzătoare.

(2) Dacă ghidurile prevăzute la art. 20 nu există sau încă nu există, ETA se poate elibera prin referire la cerintele esentiale relevante si la ghidurile de interpretare a acestora, cu evaluarea produsului adoptată în comun de toate organismele membre ale Organizatiei Europene pentru Agremente Tehnice - EOTA, prevăzute în anexa nr. 2.

Dacă organismele membre EOTA nu pot cădea de acord cu privire la rezultatul evaluării, cazul se transferă spre solutionare Comitetului Permanent pentru Constructii de pe lângă Comisia Europeană.

(3) ETA va fi eliberat într-un stat membru al Uniunii Europene, potrivit procedurii din anexa nr. 2, la solicitarea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia.

Art. 19. - (1) Autoritatea competentă notifică Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene numele si adresele organismelor pe care le-a autorizat să elibereze ETA.

(2) În vederea autorizării, organismele de agrement tehnic trebuie să satisfacă cerintele prezentei hotărâri si, în special, să fie capabile:

a) să evalueze adecvarea la utilizare a unor produse noi pe baza cunostintelor stiintifice si practice;

b) să ia decizii impartiale în raport cu interesele producătorilor implicati sau ale reprezentantilor acestora; si c) să coreleze contributiile tuturor părtilor interesate într-o evaluare echilibrată.

(3) Lista organismelor prevăzute la alin. (2), autorizate să elibereze ETA, precum si toate amendamentele la această listă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizează periodic de către Comisia Europeană.

Art. 20. - Ghidurile pentru ETA elaborate în cadrul EOTA se adoptă ca versiuni oficiale în limba română de către Consiliu, conform unei proceduri ce va fi elaborată de Consiliu si aprobată de autoritatea competentă. Consiliul pune aceste ghiduri la dispozitia utilizatorilor, contra cost.

 

CAPITOLUL V

Atestarea conformitătii produselor

 

Art. 21. - (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia răspunde de atestarea conformitătii produsului cu cerintele unei specificatii tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3).

(2) Produsele care fac obiectul unei atestări a conformitătii vor beneficia de prezumtia de conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3).

Conformitatea va fi stabilită prin încercări sau alte verificări, pe baza specificatiilor tehnice si potrivit prevederilor din anexa nr. 3.

(3) Atestarea conformitătii unui produs presupune ca:

a) producătorul să dispună de un sistem de control al productiei în fabrică apt să asigure că productia este conformă cu specificatiile tehnice relevante;

b) pentru anumite produse precizate în specificatiile tehnice relevante, pe lângă sistemul de control al productiei aplicat în fabrică, să intervină un organism de certificare notificat pentru a evalua si supraveghea controlul productiei sau produsul însusi.

(4) Conformitatea produselor pentru constructii este evaluată numai în raport cu specificatiile tehnice, utilizându-se sisteme de atestare a conformitătii alcătuite pe baza unor metode de control si evaluare specifice acestui domeniu, diferite de modulele si procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute de Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Sistemele de atestare care pot fi utilizate sunt cele prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3. Sistemul aplicabil unui anumit produs sau unei familii de produse determinate este stabilit, conform prevederilor deciziilor Comisiei Europene, printr-un regulament specific, elaborat ca document tehnic director, si se prevede în specificatiile tehnice de referintă pentru produsele respective.

(6) Produsele fabricate la bucată sau ca unicate fac doar obiectul unei declaratii de conformitate de al treilea tip, conform prevederilor pct. 2 lit. F din anexa nr. 3, dacă nu sunt prevăzute alte dispozitii prin specificatiile tehnice pentru produsele care au implicatii deosebit de importante pentru sănătate si securitate.

Art. 22. - (1) Procedurile aferente sistemelor prevăzute în anexa nr. 3 se finalizează cu întocmirea unui document ce poate fi, după caz:

a) în situatiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. a), o declaratie de conformitate EC pentru produs, întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia; sau b) în situatiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. b), un certificat de conformitate EC pentru un sistem de control si supraveghere a productiei sau pentru produsul însusi, eliberat de un organism de certificare notificat.

(2) Declaratia de conformitate a producătorului sau certificatul de conformitate dă dreptul producătorului ori reprezentantului autorizat al acestuia să aplice în mod corespunzător marcajul CE, conform dispozitiilor art. 10 alin. (2).

Art. 23. - (1) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să respecte toate prevederile prezentei hotărâri referitoare la aplicarea si utilizarea corectă a marcajului CE.

(2) În afară de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, asa cum sunt definiti la art. 4 alin. (1) lit. v) si z) din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare, alte persoane fizice sau juridice care comercializează ori utilizează produsele nu au dreptul să aplice marcajul CE.

(3) Fără a contraveni prevederilor art. 33:

a) atunci când organele de control constată că marcajul CE a fost aplicat în mod necorespunzător pe un produs, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să aducă produsul în conformitate cu cerintele referitoare la marcajul CE si să înceteze neconformitatea până la o dată convenită de comun acord cu organul de control;

b) dacă neconformitatea continuă, organul de control dispune restrictionarea sau interzicerea introducerii pe piată si/sau retragerea de pe piată a produsului în cauză, potrivit procedurilor prevăzute la art. 33.

(4) Este interzisă aplicarea pe produse sau pe ambalaje a unor marcaje care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii asupra semnificatiei si formei marcajului CE. Orice alte marcaje pot fi aplicate pe produse, pe o etichetă atasată ambalajului sau pe documentele comerciale însotitoare, cu conditia ca acestea să nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea marcajului CE.

Art. 24. - Sistemele de atestare a conformitătii produselor pentru constructii sunt prevăzute schematic în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL VI

Proceduri speciale

 

Art. 25. - (1) Atunci când pentru un anumit produs nu există specificatii tehnice din categoria celor prevăzute la art. 7 alin. (3), statul membru de destinatie va considera, la cerere pentru cazuri individuale, că produsul este conform cu prevederile sale nationale în vigoare, dacă acesta s-a dovedit corespunzător în urma încercărilor si inspectiilor efectuate de către un organism notificat în statul membru producător, potrivit metodelor în vigoare în statul membru de destinatie sau recunoscute ca echivalente de către respectivul stat membru.

(2) Statul membru producător va informa statul membru de destinatie asupra organismului pe care intentionează să-l notifice pentru efectuarea încercărilor si inspectiilor conform reglementărilor aplicabile în statul de destinatie. Statul membru de destinatie si statul membru producător îsi vor furniza unul altuia toate informatiile necesare. La finalizarea acestui schimb de informatii, statul membru producător va notifica organismul astfel desemnat. Dacă un stat membru are obiectiuni, acesta îsi va exprima în scris pozitia si o va transmite Comisiei Europene.

(3) Organismele desemnate de România acordă asistenta necesară organismelor desemnate de statele membre ale Uniunii Europene.

(4) Atunci când un stat membru constată că un organism notificat nu efectuează încercările si inspectiile exact în conformitate cu dispozitiile sale nationale, acesta va sesiza statul membru care a notificat organismul. Într-o perioadă rezonabilă de timp statul membru notificator al organismului va informa statul membru prejudiciat asupra măsurilor pe care le-a luat. Dacă statul membru prejudiciat consideră actiunile luate ca insuficiente, el poate interzice introducerea pe piată si utilizarea produselor respective sau le poate supune unor conditii speciale. El va informa statul membru notificator si Comisia Europeană asupra măsurilor dispuse.

Art. 26. - (1) Rapoartele si documentele de atestare a conformitătii, eliberate în statul membru producător potrivit procedurii prevăzute la art. 25, au acelasi statut ca si documentele nationale corespondente.

(2) În situatiile prevăzute la art. 25, atributiile ce revin României în calitate de stat membru producător sau de destinatie se exercită de autoritatea competentă în domeniul produselor pentru constructii.

 

CAPITOLUL VII

Organisme desemnate si notificate

 

Art. 27. - (1) Pentru executarea procedurilor de atestare a conformitătii produselor se desemnează si se notifică organisme de certificare, organisme de inspectie si laboratoare de încercări.

(2) Autoritatea competentă pentru desemnarea organismelor implicate în atestarea conformitătii produselor este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu exceptia organismelor specializate pe familii de produse cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu, pentru care autoritatea competentă pentru desemnare este Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) Procedura de desemnare a organismelor în domeniul produselor pentru constructii se elaborează ca document tehnic director si se aprobă prin ordin comun al autoritătilor competente prevăzute la alin. (2), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului notifică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele de încercări desemnate în vederea efectuării de sarcini legate de agrementul tehnic european, certificate de conformitate, inspectii si încercări, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, indicând numele si adresele acestor organisme, precum si numerele de identificare atribuite în prealabil de Comisia Europeană. Notificarea organismelor desemnate în domeniul produselor pentru constructii se face conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lista cuprinzând organismele si laboratoarele notificate, împreună cu numerele lor de identificare, sarcinile si produsele pentru care au fost notificate, este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si se actualizează de către Comisia Europeană.

(3) În vederea notificării, organismele de certificare, organismele de inspectie si laboratoarele de încercări trebuie să corespundă permanent criteriilor precizate în anexa nr. 4.

(4) În certificatul de recunoastere al organismelor, eliberat de autoritatea competentă, se consemnează următoarele informatii:

a) abilitarea organismului pentru efectuarea sarcinilor legate de atestarea conformitătii produselor pentru constructii;

b) produsele si/sau familiile de produse care intră în competentele sale;

c) natura sarcinilor care îi pot fi încredintate, dintre cele prevăzute la pct. 3 în anexa nr. 3.

Art. 29. - Evaluarea initială si supravegherea sistematică a organismelor desemnate si notificate în domeniul produselor pentru constructii se fac pe baza criteriilor specificate în anexa nr. 4 si conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3).

 

CAPITOLUL VIII

Supravegherea pietei

 

Art. 30. - (1) Organele de control pentru supravegherea pietei produselor pentru constructii sunt:

a) Inspectoratul de Stat în Constructii, care functionează în subordinea Autoritătii Nationale de Control, pentru toate produsele/familiile de produse, cu exceptia celor cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;

b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, care functionează în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru produsele/familiile de produse cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu.

(2) Modul de coordonare si colaborare dintre aceste institutii si autoritatea competentă în domeniul produselor pentru constructii va fi stabilit de autoritătile competente implicate.

Art. 31. - (1) Activitătile de supraveghere a pietei constau în:

a) monitorizarea produselor introduse pe piată, pentru a verifica dacă ele corespund prevederilor prezentei hotărâri;

b) aplicarea măsurilor necesare pentru asigurarea conformitătii, atunci când sunt constatate abateri.

(2) Principalele atributii specifice ce revin organelor de control sunt:

a) să verifice periodic obiectivele comerciale si industriale, depozitele, santierele si constructiile;

b) să organizeze controale inopinate si verificări punctuale;

c) să ia mostre de produse, să le examineze si să le testeze, dacă este posibil;

d) să solicite toate informatiile si/sau documentele necesare;

e) să impună actiunile împotriva neconformitătilor constatate, potrivit principiului proportionalitătii cu gradul de neconformitate.

(3) Organele de control pot subcontracta sarcinile tehnice de încercări si control altor organisme specializate, cu conditia să se asigure că informatiile furnizate de acestea sunt impartiale. Responsabilitatea deciziilor luate pe baza unor astfel de informatii revine organelor de control.

(4) Sarcinile tehnice de supraveghere a pietei pot fi subcontractate numai cu organisme independente.

Art. 32. - (1) Produsele se introduc pe piată numai însotite de documentele de atestare a conformitătii, care se impun potrivit prevederilor alin. (2) si (3).

(2) Orice persoană fizică sau juridică, care introduce pe piată un produs cu marcaj CE, trebuie să fie în măsură să dovedească, la cererea organelor de control, atestarea conformitătii produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 22 alin. (1), corespunzător sistemului de atestare prestabilit pentru produsul respectiv.

(3) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să pună la dispozitie organelor de control, în plus fată de prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) si b), dosarul continând rapoartele de încercări, procesele-verbale de control, certificatele si toate celelalte documente care atestă conformitatea.

Art. 33. - (1) Atunci când organul de control constată că un produs declarat a fi în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri nu corespunde art. 4-6, trebuie luate măsuri adecvate pentru retragerea produselor respective de pe piată, interzicerea introducerii lor pe piată si restrictionarea liberei lor circulatii.

(2) În situatii de natura celor prevăzute la alin. (1), organele de control au următoarele obligatii:

a) să informeze în scris, în termen de 72 de ore, autoritatea competentă în domeniul produselor pentru constructii, despre orice astfel de măsură, indicând motivele deciziei adoptate;

b) să comunice în scris părtii implicate, de îndată, decizia luată, motivele pe care se bazează aceasta, demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea implicată si termenele disponibile pentru initierea acestora.

(3) Informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să indice expres dacă neconformitatea este determinată de:

a) nerespectarea art. 4-6, dacă produsul nu este acoperit de nici una dintre categoriile de specificatii tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3);

b) aplicarea incorectă a specificatiilor tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3);

c) deficiente ale specificatiilor tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3).

(4) În termen de maximum 30 de zile de la primirea informărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea competentă analizează situatiile semnalate, inclusiv prin consultarea părtilor interesate, după caz, si decide asupra măsurilor aplicabile conform prevederilor cap. X. Autoritatea competentă va informa de îndată statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană asupra neconformitătilor constatate si a măsurilor luate conform prevederilor alin. (1) si (3).

(5) Măsurile notificate de autoritătile din România si din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care au fost considerate de Comisia Europeană ca fiind justificate, sunt comunicate tuturor statelor membre.

(6) Organul de control poate actiona în mod adecvat împotriva oricui a făcut declaratia de conformitate si va informa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului care, la rândul său, va informa, prin intermediul Ministerului Economiei si Comertului, în legătură cu actiunile sale, Comisia Europeană si celelalte state membre.

 

CAPITOLUL IX

Măsuri tranzitorii

 

Art. 34. - (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru constructii sau până la data aderării la Uniunea Europeană, în situatia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admite introducerea pe piata românească si a produselor cu marcaj national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, potrivit prevederilor cap. V1 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Marcajul CS se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România, pe produsele care sunt conforme cu standardele sau specificatiile tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) si c).

(3) Elementele de identificare ale marcalului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelasi produs a marcajului CS si a marcajului CE.

(5) Prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică si marcajului CS.

Art. 35. - Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), organismele autorizate pentru agrement tehnic european cu sediul în România nu pot primi cereri pentru eliberarea de agremente tehnice europene, iar producătorii sau reprezentantii autorizati ai producătorilor cu sediul în România, care doresc obtinerea unui agrement tehnic european, se adresează unuia dintre organismele înscrise în lista prevăzută la art. 19 alin. (3).

Art. 36. - (1) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), atestarea conformitătii produselor se realizează prin aceleasi sisteme de atestare prevăzute pentru marcajul CE, cu participarea organismelor prevăzute la alin. (3).

(2) Documentele doveditoare sunt Certificatul de conformitate CS si Declaratia de conformitate CS. Acestea trebuie prezentate în limba română si cu un continut echivalent prevederilor pct. 4.2 si 4.3 din anexa nr. 3, adaptat corespunzător.

(3) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), autoritătile competente recunosc si aprobă, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), organisme pentru atestarea conformitătii produselor cu specificatiile tehnice în vederea aplicării marcajului CS.

(4) Recunoasterea si aprobarea prevăzute la alin. (3) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 4, cu exceptia pct. 6, precum si prevederile aplicabile ale procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3).

(5) Organismele recunoscute se înscriu în Registrul organismelor recunoscute, iar lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează prin ordin al conducătorului autoritătii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Cuantumul asigurării prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 4 se stabileste de către autoritătile competente pentru desemnare, de la caz la caz, în functie de domeniul pentru care se face desemnarea.

Art. 37. - (1) Răspunderea producătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia privind produsele introduse pe piată cu marcaj CS este aceeasi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute la art. 38 se aplică si în cazul produselor introduse pe piată cu marcaj CS.

 

CAPITOLUL X

Sanctiuni

 

Art. 38. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează, după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (3) lit. b) si ale art. 32, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si a introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5) si (6) si ale art. 22 (alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) si (4), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect;

d) nerespectarea obligatiilor de către organismele autorizate pentru agrementul tehnic european si de către organismele desemnate si/sau notificate pentru atestarea conformitătii produselor care, nemaiîndeplinind conditiile initiale, continuă să execute astfel de sarcini, se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea autorizării/desemnării.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de persoane împuternicite/abilitate din cadrul organelor de control prevăzute la art. 30 alin. (1).

(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1) si (2) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 39. - Autoritatea competentă în domeniul produselor pentru constructii este Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 40. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 41. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 27 februarie 2005.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac:

a) prevederile art. 3 si art. 36 alin. (3) si (4), care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri;

b) prevederile art. 25, 26 si ale art. 28 alin. (1), care se aplică la data intrării în vigoare a protocolului PECA;

c) prevederile art. 11, art. 33 alin. (4), (5) si (6), care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Reglementările tehnice existente si cele care vor fi promovate ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care contin dispozitii referitoare la fabricarea, comercializarea sau utilizarea produselor pentru constructii, trebuie să fie armonizate potrivit prevederilor prezentei hotărâri si celor stabilite prin documentele tehnice directoare, în sensul art. 2 alin. (1) lit. e).

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în constructii, prevăzut în anexa nr. 6, si Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitătii produselor folosite în constructii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale, elemente de constructii si produse destinate constructiilor de a efectua încercări si analize de laborator numai prin laboratoare autorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 4 noiembrie 1999;

c) Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 27 februarie 2003;

d) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2004.

Nr. 622.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 76 din 26 ianuarie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 113 din 4 februarie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 64 din 23 martie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 103.050 din 13 noiembrie 2003,

având în vedere prevederile art. 38 alin. (9) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a metodelor de analiză chimică, fizică, microbiologică si de evaluare senzorială a laptelui si produselor lactate si descrierea unora dintre metodele respective, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodele de analiză se aplică de către agentii economici care prelucrează, procesează si comercializează lapte si produse lactate si de către autoritătile competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, stabilite prin art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 pentru reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002.

Art. 3. - Agentii economici care produc si/sau comercializează lapte si produse lactate ale căror denumire si compozitie, mentionate pe etichetă sau în documente de conformitate, nu corespund cu rezultatele analizelor de laborator, se sanctionează de către autoritătile mentionate la art. 2, în conformitate cu prevederile art. 41-43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb

 


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 bis, si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.