MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

149. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

304. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

LEGI SI DECRETE

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplică următoarelor categorii de persoane aflate în insolventă si care vor fi denumite în continuare debitori:

a) comerciantii:

1. societătile comerciale;

2. cooperativele de consum si cooperativele mestesugăresti, denumite în continuare organizatii cooperatiste, asociatiile teritoriale ale cooperativelor de consum si mestesugăresti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugăresti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificările ulterioare, precum si societătile cooperative;

3. persoanele fizice care actionează individual sau în asociatii familiale;

b) societătile agricole;

c) grupurile de interes economic.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă, fie prin reorganizarea activitătii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment.”

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Plătile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispozitii emise de debitor sau, după caz, de administrator, iar în cursul falimentului, de lichidator.”

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Disponibilitătile bănesti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.”

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II

Participantii la procedura reorganizării judiciare si a falimentului”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Organele care aplică procedura sunt: instantele judecătoresti, judecătorul-sindic, administratorul si lichidatorul.

(2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operatiunilor prevăzute de prezenta lege, precum si realizarea în conditiile legii a drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la aceste acte si operatiuni.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu exceptia recursului prevăzut la art. 7, sunt de competenta exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul comertului, respectiv în registrul societătilor agricole, si sunt exercitate de un judecător-sindic desemnat de presedintele tribunalului în conditiile art. 8.”

8. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie, îndeplinirea actelor mentionate la alin. (1) se va face prin publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege.”

9. Alineatul (3) al articolului 61 se abrogă.

10. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.”

11. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(2) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părtilor se face prin publicitate. În vederea solutionării recursului, se trimit la curtea de apel în copie certificată, sub semnătura grefierului-sef al tribunalului, numai actele care interesează rezolvarea recursului.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.”

12. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului- sindic:

a) hotărârea de respingere a contestatiei debitorului, făcută în temeiul art. 31 alin. (5);

b) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, pronuntată în conditiile art. 77;

c) hotărârea de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante, făcută în temeiul art. 107.

(5) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar.”

13. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în sedintele de judecată prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singură zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o nouă înstiintare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor.”

14. Alineatul (3) al articolului 10 se abrogă.

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive si executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.”

16. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Adunarea creditorilor va fi convocată si prezidată de către administrator sau, după caz, de către lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului sau, după caz, a lichidatorului.”

17. Alineatele (4) si (5) ale articolului 131 vor avea următorul cuprins:

“(4) Nu se va tine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu exceptia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. În cazul în care este permisă votarea prin corespondentă, creditorii îsi pot transmite votul printr-un înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atasat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.

(5) La sedintele adunării creditorilor vor participa 2 delegati ai salariatilor debitorului, votând pentru creantele reprezentând salariile si alte drepturi bănesti.”

18. Alineatul (6) al articolului 131 se abrogă.

19. Alineatul (8) al articolului 131 va avea următorul cuprins:

“(8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de presedintele sedintei si va cuprinde în rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.”

20. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“(3) Calculul valorii totale a creantelor prevăzute la alin. (2) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii:

a) ulterior afisării tabelului definitiv si până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;

b) ulterior confirmării planului de reorganizare si până la afisarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; si

c) ulterior afisării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.”

21. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.

22. Alineatele (4) si (5) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“(4) În cadrul primei sedinte a adunării creditorilor, acestia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

(5) Dacă nu se va obtine majoritatea necesară, judecătorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) sau va putea mentine comitetul desemnat anterior.”

23. Titlul sectiunii a 31-a din cadrul capitolului II va avea următorul cuprins:

Sectiunea a 31-a

Adunarea generală a membrilor sau asociatilor/actionarilor. Reprezentantul membrilor sau asociatilor/actionarilor”

24. Alineatele (3) si (4) ale articolului 161 vor avea următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător adunării generale a membrilor grupurilor de interes economic si, respectiv, ai societătilor cooperative; în cazul acestor persoane juridice, procentul prevăzut la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora.

(4) Membrilor sau, după caz, asociatilor/actionarilor li se vor notifica, în conditiile legii, în mod obligatoriu:

a) hotărârea de deschidere a procedurii;

b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operatiuni si plăti care depăsesc conditiile obisnuite de exercitare a activitătii curente;

c) solicitarea de intrare în faliment, precum si hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului;

d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor;

e) raportul final si bilantul general, întocmite de lichidator;

f) hotărârea de închidere a procedurii.”

25. Articolul 162 va avea următorul cuprins:

“Art. 162. - (1) În cadrul sedintelor adunării generale a membrilor sau, după caz, a asociatilor/actionarilor, acestia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, care să le reprezinte interesele si vor avea dreptul să analizeze situatia debitorului, rapoartele întocmite de reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociatilor/actionarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si să propună, motivat, si alte măsuri.

(2) Cu exceptia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, sedintele vor avea loc în prezenta asociatilor/actionarilor reprezentând cel putin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu majoritate simplă, raportată la capitalul social reprezentat. În toate cazurile însă deciziile se adoptă doar cu votul asociatilor/actionarilor reprezentând cel putin o treime din capitalul social.

(3) Pentru grupurile de interes economic si, respectiv, societătile cooperative, procentele prevăzute la alin. (2) se raportează la numărul membrilor acestora.

(4) Comunicarea sau notificarea oricărui act de procedură către membri sau, după caz, asociati/actionari se realizează la adresa reprezentantului membrilor ori, după caz, al asociatilor/actionarilor, aleasă de acesta.

(5) Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor este împuternicit să exercite orice drepturi ori atributii pe care le poate exercita debitorul persoană fizică, cu exceptia cazurilor în care legea

prevede că acestea vor fi exercitate de membri sau, după caz, asociati/actionari, individual ori în alte conditii.

(6) În cazurile prevăzute la art. 161 alin. (4) lit. b), c), d) si e), reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor va putea formula obiectii în conditiile stabilite de lege, dar nu va participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.”

26. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 163 vor avea următorul cuprins:

“Art. 163. - (1) Judecătorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociati/actionari titulari ai părtilor sociale/actiunilor cele mai mari, prin valoare.

...........................................................................

(3) În cadrul primei sedinte a adunării generale a asociatilor/actionarilor sau ulterior, acestia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoană fizică sau juridică; reprezentantul astfel desemnat va înlocui reprezentantul desemnat anterior de judecătorul-sindic.

(4) În cursul activitătii sale judecătorul-sindic va putea cere asistenta reprezentantului asociatilor/actionarilor sau a unui delegat al acestuia.”

27. La articolul 163, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce priveste desemnarea reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, după caz, ai societătilor cooperative.”

28. Articolul 164 va avea următorul cuprins:

“Art. 164. - Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor poate îndeplini următoarele atributii:

a) propunerea de desemnare a unui administrator;

b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfăsurarea si administrarea procedurii;

c) examinarea actelor săvârsite de debitor, administrator sau lichidator, a activitătii si situatiei financiare a debitorului, precum si a posibilitătii de continuare a activitătii acestuia;

d) formularea si negocierea unui plan de reorganizare, precum si informarea si consilierea membrilor sau, după caz, a asociatilor/actionarilor cu privire la continutul oricărui alt plan propus;

e) efectuarea oricăror alte activităti necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, după caz, ale asociatilor/actionarilor.”

29. Alineatele (1)-(4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) În cadrul primei sedinte a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totală a creantelor pot decide desemnarea unui administrator - persoană fizică sau societate comercială -, stabilindu-i si remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile, la judecătorul-sindic, care va solutiona, de urgentă si deodată, toate contestatiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va mentine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.

(3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunării creditorilor nu este contestată, judecătorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunând totodată încetarea atributiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii.

(4) Administratorul, persoană fizică sau societate comercială, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în reorganizare si lichidare, în conditiile legii.”

30. Alineatul (5) al articolului 17 se abrogă.

31. Literele c) si g) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“c) conducerea integrală, respectiv în parte, a activitătii debitorului, cu precizarea expresă, în acest caz, a atributiilor sale si a conditiilor de efectuare a plătilor din contul averii debitorului;

...........................................................................

g) verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;”

32. După litera e1) a articolului 18 se introduce o literă nouă, litera e2), cu următorul cuprins:

“e2) sesizarea de urgentă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;”

33. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar cuprinzând descrierea modului în care s-a achitat de atributiile sale, precum si justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. 106 alin. (1) si art. 108.

(2) Debitorul persoană fizică, reprezentantul membrilor sau al asociatilor/actionarilor, oricare dintre creditori, precum si orice altă persoană interesată pot face contestatie împotriva măsurilor luate de administrator.

(3) Contestatia trebuie sa fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1).

(4) Judecătorul-sindic va solutiona contestatia, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului si a administratorului, putând, dacă va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate.”

34. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“(3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere, înlocuirea administratorului.”

35. Literele b) si f) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“b) conducerea activitătii debitorului;

...........................................................................

f) verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea;”

36. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori.

(2) Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor vor putea introduce cerere împotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea si controlul acestora, care, potrivit datelor de care autoritătile respective dispun, îndeplinesc criteriile prevăzute de dispozitiile legale speciale pentru pornirea procedurii prevăzute de prezenta lege.”

37. Alineatul (4) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(4) Introducerea prematură si cu rea-credintă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau a reprezentantilor legali ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.”

38. La alineatul (1) al articolului 26, după litera c) se introduce o literă nouă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) o listă cuprinzând plătile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare formulării cererii introductive;”

39. Literele e)-g) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:

“e) o listă a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociatilor cu răspundere nelimitată, pentru societătile în nume colectiv si cele în comandită;

f) o declaratie prin care debitorul îsi arată intentia de intrare în faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitătii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă această declaratie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezumă că debitorul este de acord cu începerea falimentului;

g) o declaratie pe propria răspundere sau un certificat de la registrul societătilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.”

40. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Dacă debitorul nu dispune, la momentul înregistrării cererii, de vreuna dintre informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) si g), el va putea înregistra acea informatie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsă.”

41. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, în privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.”

42. Titlul subsectiunii 2 din sectiunea 1 a capitolului III va avea următorul cuprins:

“¤ 2. Cererile creditorilor”

43. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta timp de cel putin 30 de zile, în următoarele conditii:

a) dacă creantele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri, creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.

(2) Dacă între momentul formulării cererii de către un creditor si cel al judecării acestei cereri de către judecătorul-sindic sunt formulate cereri de către alti creditori, judecătorul-sindic va dispune conexarea acestora

si va stabili îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor în raport cu valoarea însumată a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.

(3) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, vor fi conexate la primul dosar.”

44. Alineatele (1)-(4) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 25, 26 si 28, judecătorul-sindic va pronunta o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în conditiile art. 581. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati debitorul si creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va solutiona, deodată, printr-o sentintă, toate opozitiile.

(2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, judecătorul-sindic va comunica cererea, în copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.

(3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contestă că ar fi în stare de insolventă, în conditiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedintă la care vor fi citati debitorul si creditorii care au introdus cererea.

(4) La cererea debitorului, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze, în termen de 15 zile, la o bancă, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cautiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnată în termen cautiunea, cererea introductivă va fi respinsă.”

45. Alineatul (2) al articolului 32 se abrogă.

46. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - Dacă debitorul nu a prezentat informatiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b), c), c1), d) si g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, să angajeze, în conditiile legii, unul sau mai multi experti de specialitate care, folosind bilantul, registrele contabile si documentele contabile si extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maximă urgentă.”

47. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-I atributiile, potrivit art. 18, precum si remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

48. La articolul 351, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 351. - (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipotecă, gaj sau altă garantie reală mobiliară ori drept de retentie, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării mentionate la art. 35 cu privire la creanta sa si valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a bunului asupra căruia poartă garantia sau dreptul de retentie, în una dintre următoarele situatii:”

49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 31, este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice, sub sanctiunea nulitătii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, actiunile ori părtile lor sociale sau de interes, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.

(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a părtilor sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidentă sau în conturile înregistrate electronic.”

50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Debitorul are obligatia de a pune la dispozitie administratorului sau, după caz, lichidatorului toate informatiile cerute de acesta cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând plătile si transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.”

51. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - (1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operatiunile si plătile efectuate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule.”

52. Alineatele (5) si (6) ale articolului 401 vor avea următorul cuprins:

“(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitătii de realizare a unui plan rational de activitate.

(6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile cererea prevăzută la alin. (5), într-o sedintă la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor si reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor.”

53. Alineatele (1) si (2) ale articolului 402 se abrogă.

54. Alineatele (2) si (3) ale articolului 403 vor avea următorul cuprins:

“(2) Actele, operatiunile si plătile care depăsesc conditiile mentionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o sedintă în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, înstiintându-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile înainte de data convocării.

(3) În cadrul sedintei prevăzute la alin. (2), judecătorul-sindic va solutiona toate contestatiile si va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator.”

55. După articolul 404 se introduc două articole noi, articolele 405 si 406, cu următorul cuprins:

“Art. 405. - Deschiderea procedurii de insolventă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când conditiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii.

Art. 406. - Bunurile înstrăinate de administrator sau lichidator, în exercitiul atributiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii.”

56. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Administratorul va întocmi si va supune judecătorului-sindic, în termenul stabilit de judecătorul-sindic, dar care nu va putea depăsi 60 de zile de la desemnarea administratorului, un raport amănuntit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu mentionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.

(2) Raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activitătii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea si, în acest caz, propunerea de intrare în faliment.

(3) Raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului va fi supus aprobării adunării generale a creditorilor la prima sedintă a acesteia.

(4) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la primirea raportului prevăzut la alin. (3), publicarea unui anunt referitor la raport în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în două ziare cu largă difuzare, cu indicarea datei sedintei adunării creditorilor si a faptului că este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace si înregistrată la tribunal cu cel putin 3 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

(5) Administratorul va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului si la registrul comertului sau, după caz, la registrul societătilor agricole si va fi comunicată debitorului.”

57. După articolul 41 se introduce un articol nou, art. 411, cu următorul cuprins:

“Art. 411. - (1) În cadrul primei sedinte a adunării creditorilor, administratorul îi va informa pe creditorii prezenti despre voturile valabile primite în scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului.

(2) Adunarea creditorilor va aproba raportul prevăzut la alin. (1) prin votul titularilor a cel putin două treimi din creantele prezente la vot.

(3) În baza hotărârii adunării creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment a debitorului în conditiile art. 77.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care, până la data primei sedinte a adunării creditorilor a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic.”

58. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Actiunile introduse de administrator în aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni sunt scutite de taxele de timbru. Toate actiunile si cererile introduse de lichidatorul judiciar sunt scutite de plata taxei de timbru.”

59. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.”

60. La articolul 45, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin următoarele acte:”

61. La articolul 45 alineatul (2), partea introductivă si literele a) - c) vor avea următorul cuprins:

“(2) Următoarele operatiuni, încheiate în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate si prestatiile recuperate, dacă sunt în paguba creditorilor:

a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinând cel putin 20% din capitalul societătii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor, atunci când debitorul este respectiva societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată;

b) cu un actionar detinând cel putin 20% din actiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a actionarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe actiuni;

c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe actiuni, cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă;”

62. La alineatul (2) al articolului 45, după litera a) se introduce litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic;”

63. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Actiunea pentru anularea unui transfer patrimonial, potrivit art. 44 sau 45, poate fi introdusă de administrator/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 18 lit.a), dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.”

64. Alineatul (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:

“(2) Tertul dobânditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creantă de aceeasi valoare, cu conditia ca tertul să fi acceptat transferul cu bună-credintă si fără intentia de a-i împiedica, întârzia ori însela pe creditorii debitorului.”

65. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente.

(2) O persoană obtinând un titlu sau dobândind o garantie ori un alt drept real asupra bunului respectiv, după efectuarea unei astfel de notări, va avea titlul sau dreptul său conditionat de dreptul de a fi recuperat bunul.”

66. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

“(3) Administratorul/lichidatorul va putea mentine contractele de credit si va putea, cu acordul cocontractantilor, să le modifice clauzele, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecătorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cât si în cel al averii creditorilor.”

67. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă, societate în nume colectiv, societate în comandită ori cu răspundere limitată sau actionarul unei societăti pe actiuni este debitor într-o procedură prevăzută de prezenta lege si dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăti, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei situatii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat, dacă ceilalti asociati sunt de acord.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul membrilor societătilor cooperative si ai grupurilor de interes economic.”

68. Alineatul (1) al articolului 581 va avea următorul cuprins:

“Art. 581. - (1) În urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 26 sau 32 ori, după caz, întocmită în conditiile art. 33, debitorului si oficiului registrului comertului sau, după caz, registrului societătilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii.”

69. Alineatele (2) si (3) ale articolului 582 vor avea următorul cuprins:

“(2) Sedinta de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. d).

(3) În functie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.”

70. Alineatul (1) al articolului 584 va avea următorul cuprins:

“Art. 584. - (1) Cu exceptia salariatilor ale căror creante vor fi înregistrate de administrator conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale căror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declaratiile de creante vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.”

71. La articolul 584, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de actiuni la purtător.”

72. Alineatul (3) al articolului 585 va avea următorul cuprins:

“(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale si păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul va face mentiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume între creditori, precum si la exercitarea votului în adunarea creditorilor.”

73. Alineatele (2) si (3) ale articolului 586 vor avea următorul cuprins:

“(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.

(3) Prin creante bugetare, în sensul prezentei legi, se întelege creantele izvorâte din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităti si penalităti de întârziere.”

74. Alineatul (1) al articolului 587 va avea următorul cuprins:

“Art. 587. - (1) Administratorul va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri si a documentelor depuse si va putea efectua o cercetare amănuntită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă si prioritatea fiecărei creante.”

75. La articolul 589 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Creantele exprimate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Nationale a României existent la data deschiderii procedurii.”

76. Alineatele (3) si (4) ale articolului 5812 vor avea următorul cuprins:

“(3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afisat de grefă la usa instantei, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afisare, si va fi comunicat debitorului.

(4) O dată cu afisarea tabelului, administratorul va trimite imediat notificări creditorilor, ale căror creante sau drepturi de preferintă au fost trecute partial în tabelul preliminar sau înlăturate, precizând totodată si motivele.”

77. Punctul 3 al alineatului (1) al articolului 5816 va avea următorul cuprins:

“3. dreptul de a-si realiza creantele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăti ori transferuri frauduloase.”

78. Litera c) a alineatului (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:

“c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor, în termen de 30 de zile de la data afisării tabelului definitiv al creantelor.”

79. Alineatele (11) si (12) ale articolului 59 se abrogă.

80. Alineatele (13) si (5) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:

“(13) La cererea oricărei părti interesate, judecătorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1).

..............................................................................

(5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părtilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia judecătorului-sindic, la faliment.”

81. Alineatele (1), (2), (3) si (6) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“Art. 60. - (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitătile si specificul activitătii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fată de oferta debitorului si va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor si ale membrilor sau asociatilor/actionarilor, precum si cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si înlocuire a  administratorilor si directorilor.

(2) Planul de reorganizare va indica modalitatea si termenele la care se face lichidarea totală sau partială a pasivului pentru fiecare creditor înscris în tabloul final de creante.

(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăsi 2 ani, socotiti de la data confirmării.

...........................................................................

(6) Amânările, esalonările, scutirile sau reducerile la plata obligatiilor bugetare se înscriu în plan în conditiile prevăzute de legea specială în materie.”

82. Literele c) si d) ale alineatului (4) al articolului 60 vor avea următorul cuprins:

“c) dacă si în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociatii din societătile în nume colectiv si asociatii comanditati din societătile în comandită vor fi descărcati de răspundere;

d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului;”

83. La alineatul (5) al articolului 60, literele A, F si partea introductivă a literei I vor avea următorul cuprins:

“A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a conducerii activitătii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitătii sale de către un administrator desemnat în conditiile legii;

...........................................................................

F. modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a  unei garantii sau protectii echivalente, în conditiile prevăzute de art. 351 alin. (2) lit. c);

...........................................................................

I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele mentionate la lit. C si D, în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările si completările ulterioare, prin următoarele metode:”

84. Alineatul (2) al articolului 603 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu se consideră modificare a creantei sau a conditiilor de realizare a acesteia situatia în care planul propus prevede revenirea la conditiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea conditiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele si în conditiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea plătii întregului rest al împrumutului.”

85. Alineatele (1) si (3) ale articolului 62 vor avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului si la registrul comertului sau, după caz, registrul societătilor agricole si va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor si reprezentantului membrilor sau, după caz, al asociatilor/actionarilor.

...........................................................................

(3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan propus de părtile legal îndreptătite, care contine toate informatiile si care denotă sanse obiective de realizare. Judecătorul-sindic poate să ceară părerea unui expert practician în reorganizare si lichidare autorizat, confirmând posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului.”

86. Alineatul (3) al articolului 66 va avea următorul cuprins:

“(3) Actionarii si creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel putin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a vota.”

87. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“(2) Creditorii cu creante subordonate, membrii, asociatii si actionarii pot participa la sedintă, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai putin decât ar primi în cazul falimentului.”

88. Litera b) a alineatului (6) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“b) membrii, asociatii si actionarii, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor.”

89. Alineatul (7) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“(7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creante dacă în categoria respectivă planul este acceptat în următoarele conditii cumulative:

a) de către o majoritate de două treimi din valoarea creantelor din acea categorie;

b) de către cel putin jumătate din numărul titularilor de creante din categoria respectivă.”

90. Alineatul (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - (1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic dacă sunt întrunite cumulativ următoarele conditii:

A. cel putin 3 dintre categoriile de creante mentionate la art. 67 alin. (5) acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;

B. fiecare categorie defavorizată de creante care a respins planul va fi supusă unui tratament corect si echitabil prin plan;

C. fiecare creantă care a respins planul va fi supusă unui tratament corect si echitabil prin plan.”

91. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Tratament corect si echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creantă care respinge planul nu primesc mai putin decât ar fi primit în cazul falimentului;

b) nici o categorie sau nici o creantă apartinând unei categorii nu primeste mai mult decât valoarea totală a creantei sale;

c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un membru, asociat, actionar sau categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ordinea de prioritate prevăzută la art. 108, nu primeste nimic. Se consideră că membrii, asociatii sau actionarii nu primesc nimic si în cazul în care planul prevede că acestia vor primi o valoare cel mult egală cu o nouă contributie financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil si nesupusă vreunei alte conditii decât cea a confirmării planului.”

92. Alineatele (1) si (2) ale articolului 70 vor avea următorul cuprins:

“Art. 70. - (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul îsi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului si în conformitate cu planul confirmat, până când judecătorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea să înceteze si să se treacă la faliment, în conditiile art. 77 si următoarele.

(2) În cazul reorganizării unei persoane juridice, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite să o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii, asociatii si membrii cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activitătii ori în administrarea averii debitoarei, cu exceptia si în limita cazurilor expres si limitativ prevăzute în lege si planul de reorganizare.”

93. Alineatul (1) al articolului 73 va avea următorul cuprins:

“Art. 73. - (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăsurarea activitătii aduce pierderi averii sale, administratorul, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociatilor/actionarilor poate solicita oricând judecătorului să aprobe intrarea în faliment, în conditiile art. 77 si următoarele.”

94. La alineatul (1) al articolului 77, după litera C se introduce o literă nouă, litera D, cu următorul cuprins:

“D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea în faliment a debitorului, potrivit art. 411.”

95. Litera b) a alineatului (2) al articolului 77 va avea următorul cuprins:

“b) desemnarea unui lichidator, precum si stabilirea atributiilor si a remuneratiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului;”

96. Alineatul (1) al articolului 771 va avea următorul cuprins:

“Art. 771. - (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusă de debitor/administrator, mentionată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului si oficiului registrului comertului sau, după caz, registrului societătilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii. Dispozitiile alin. (2) si (3) ale art. 581 se aplică în mod corespunzător.”

97. Articolul 80 se abrogă.

98. După alineatul (2) al articolului 81 se introduc două alineate noi, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) Când debitorul are bunuri si în alte judete, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele judete, în vederea sigilării de urgentă a bunurilor.

(22) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând că sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic.”

99. Alineatele (2)-(4) ale articolului 100 vor avea următorul cuprins:

“(2) Cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului.

Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare - sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directă, acestea vor fi vândute la licitatie, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator, persoană fizică sau juridică, ce va evalua bunurile din averea debitorului, în conformitate cu standardele internationale de evaluare.

(4) În functie de circumstantele cauzei si pe cât posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual, cât si în bloc; prin bloc, ca ansamblu functional, se întelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfăsurarea unei afaceri, pentru care un cumpărător oferă un pret nedefalcat pe bunurile componente.”

100. La articolul 101, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc, după cum urmează:

a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat, cu precizarea conditiilor minime ale contractului, cum ar fi pretul si modalitatea de plată;

b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea pretului minim propus. În acest caz, lichidatorul poate negocia pretul concret al vânzării bunurilor, iar dacă pretul minim nu se poate obtine, adunarea creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă pretul minim initial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor;

c) vânzare prin licitatie, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare.”

101. Alineatul (2) al articolului 101 va avea următorul cuprins:

“(2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, înstiintându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.”

102. La articolul 101, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) În cazul în care vânzarea în bloc nu este necesară, iar cumpărătorul nu este identificat în mod ferm prin raport, adunarea creditorilor poate fixa un pret minim la care bunurile se pot vinde în bloc. Dacă acest pret nu este obtinut, iar adunarea creditorilor nu decide altfel, bunurile vor fi vândute individual.”

103. Alineatul (3) al articolului 101 va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă adunarea creditorilor aprobă raportul, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispozitie lichidatorului să efectueze actele si operatiunile de lichidare, în conditiile propuse în raport.”

104. Alineatul (3) al articolului 102 va avea următorul cuprins:

“(3) Judecătorul-sindic va convoca o sedintă, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului si creditorilor cu garantii reale asupra bunului si înstiintându-i despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel putin 5 zile înainte de data convocării.”

105. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

“Art. 104. - Valorile mobiliare vor fi vândute în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.”

106. Alineatul (2) al articolului 106 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferentă, creante chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 108, si vor fi supuse dispozitiilor art. 37. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferentă în plus, aceasta va fi depusă, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului.”

107. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

“Art. 107. - (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare si din încasarea de creante si un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea si plata retributiei sale si a celorlalte cheltuieli, mentionate la art. 108 pct.1.

(2) Pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului si a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului si lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. O copie de pe raport si o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului.

(3) Orice creditor poate formula contestatii la raport si la plan, în termen de 10 zile de la afisare. O copie de pe contestatie se comunică, de urgentă, lichidatorului si debitorului.

(4) În termen de 20 de zile de la afisare, judecătorul-sindic va tine cu lichidatorul, cu debitorul si cu creditorii o sedintă în care va solutiona, deodată, prin sentintă, toate contestatiile.”

108. La articolul 108, punctul 2, litera a) a punctului 10 si punctul 11 vor avea următorul cuprins:

“2. creantele reprezentând creditele, cu dobânzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit după deschiderea procedurii, precum si creantele rezultând din continuarea activitătii debitorului după deschiderea procedurii;

...........................................................................

a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau actionar detinând cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic;

...........................................................................

11. creantele membrilor, asociatilor sau actionarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calitătii lor, în conformitate cu prevederile legale si statutare.”

109. Punctul 5 al articolului 108 se abrogă.

110. Articolul 109 se abrogă.

111. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

“Art. 112. - În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăti în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creantelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creantelor, împotriva grupului sau societătii, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în conditiile legii, împotriva asociatilor cu răspundere nelimitată sau, după caz, membrilor, pronuntând o sentintă definitivă si executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.”

112. Articolul 117 va avea următorul cuprins:

“Art. 117. - În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, judecătorul-sindic va putea da o sentintă de închidere a procedurii, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.”

113. După articolul 117 se introduce un articol nou, articolul 1171, cu următorul cuprins:

“Art. 1171. - (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activitătii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentintă, în urma îndeplinirii tuturor obligatiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin. (2).

(2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunta o sentintă, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunând si radierea acestora.”

114. Alineatul (1) al articolului 120 va avea următorul cuprins:

“Art. 120. - (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în conditiile art. 25, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunta o sentintă de închidere a procedurii si de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii.”

115. Articolul 121 va avea următorul cuprins:

“Art. 121. - Sentinta de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, membrilor sau, după caz, asociatilor/actionarilor, directiei teritoriale a finantelor publice si oficiului registrului comertului sau, după caz, registrului societătilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, si se va afisa în extras la sediul tribunalului.”

116. Alineatul (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - (1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolventă, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori si de orice altă persoană - care au contribuit la ajungerea debitorului în această situatie, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

b) au făcut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăti;

d) au tinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit, în mod fictiv, pasivul acesteia;

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

g) în luna precedentă încetării plătilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferintă unui creditor, în dauna celorlalti creditori.”

117. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

“Art. 126. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124, judecătorul-sindic va dispune măsuri asigurătorii, din oficiu sau la sesizarea făcută de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociati/actionari.”

118. La articolul 127 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi depuse într-un cont bancar distinct la dispozitia judecătorului-sindic pentru distribuirea acestor sume, în conditiile legii.”

119. Articolul 1271 va avea următorul cuprins:

“Art. 1271. - (1) Constituie infractiunea de bancrută simplă si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 25.

(2) Constituie infractiunea de bancrută frauduloasă si se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fapta persoanei care:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 si 3, lit. b) si c) ori ascunde o parte din activul averii acestora;

b) înfătisează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 si 3, lit. b) si c), în alt act sau în situatia financiară, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârsite în vederea diminuării aparente a valorii activelor;

c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolventă a debitorilor prevăzuti la art. 1 alin. (1) lit. a) pct.2 si 3, lit. b) si c), o parte însemnată din active.”

120. Articolul 1275 va avea următorul cuprins:

“Art. 1275. - Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispozitie judecătorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, în conditiile prevăzute la art. 32 alin. (1), documentele si informatiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit.a)-e) sau împiedicarea acestora, cu reacredintă, de a întocmi documentatia respectivă se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.”

121. După articolul 1275 se introduce un articol nou, art. 1276, cu următorul cuprins:

“Art. 1276. - Infractiunile prevăzute la art. 1271-1275 se judecă în primă instantă de tribunal, cu celeritate.”

122. Articolul 129 se abrogă.

Art. II. - (1) În vederea publicării citatiilor, convocărilor si notificărilor actelor de procedură efectuate de instantele judecătoresti după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se înfiintează Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, publicatie ce va fi editată de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Continutul, etapele si conditiile de finantare a publicării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, precum si de publicare si distribuire a acestuia, inclusiv pe Internet, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, prin ordin al ministrului justitiei, emis în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi si publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, se va stabili procedura de comunicare a informatiilor între instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii sau lichidatorii numiti si Oficiul National al Registrului Comertului.

(4) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătoresti în Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară si faliment înlocuieste, de la data publicării acestuia, citarea, convocarea si notificarea actelor de procedură efectuate individual fată de participantii la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării.

(5) Face exceptie de la regula prezumtiei de comunicare a actelor de procedură instituită prin alin. (4) comunicarea citatiilor, convocărilor si notificărilor fată de participantii la proces al căror sediu, domiciliu sau

resedintă se află în străinătate si fată de care comunicarea actelor de procedură este supusă dispozitiilor Codului de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Data publicării primului număr al Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

(7) Pretul de vânzare a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment se va aproba prin hotărâre a Guvernului, adoptată pe baza fundamentării economice prezentate de Oficiul National al Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile înaintea datei aparitiei primului număr.

Art. III. - Articolele 89 si 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, se abrogă.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un articol nou, art. 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Atunci când administratorul sau lichidatorul judiciar consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, după caz, sunt obligati să îi acorde concursul la îndeplinirea efectivă a atributiilor sale, stabilite de lege sau de judecătorul-sindic.”

2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Persoanele juridice străine, precum si persoanele fizice străine, care nu au domiciliul în România, pot activa în calitate de practician în reorganizare si lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, dacă în statele în care îsi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritătile publice care le autorizează, si în conditiile stabilite prin conventii bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective.

(2) Persoanele fizice sau juridice care îsi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot activa în calitate de practician în reorganizare si lichidare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, dacă au, în statul domiciliului sau, după caz, al sediului profesional, această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritătile publice care le autorizează.”

3. Litera c) a articolului 32 va avea următorul cuprins:

“c) alege si revocă presedintele si pe ceilalti membri ai comitetului de conducere si membrii comisiei de cenzori a filialei;”

4. După articolul 32 se introduce un articol nou, articolul 321, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - Comitetul de conducere a filialei este compus din 3-5 membri, din care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, desemnati de adunarea generală a filialei, dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani.”

Art. V. - Articolul III din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/2003, se abrogă.

Art. VI. - Articolele 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 78/2003, se abrogă.

Art. VII. - Alineatul (12) al articolului 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. VIII. - (1) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitătii practicienilor în reorganizare si lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin”(1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 304.