MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

145. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

294. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

146. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

295. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

296. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 160 din 1 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 163 din 1 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

655. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2004-2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 11 martie 2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 23 martie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului “Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 294.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:

1. Litera g) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“g) Agentia de compensare pentru achizitii de tehnică specială, denumită în continuare Agentia – institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă pentru executarea operatiunilor compensatorii;”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru îndeplinirea obligatiilor de compensare rezultate din contractul de achizitie din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, a căror valoare depăseste, individual sau cumulat, 3 milioane de euro.”

3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Agentia este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de un an de la începerea activitătii. După expirarea acestui termen, finantarea Agentiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Comisia mixtă pentru compensarea achizitiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, se constituie prin decizie a primului-ministru si este alcătuită din: ministrul economiei si comertului, ministrul apărării nationale, ministrul finantelor publice, ministrul afacerilor externe, ministrul administratiei si internelor, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Ministrul economiei si comertului are si calitatea de presedinte al Comisiei.

............................................................................................

(3) Comisia ia hotărâri cu votul a minimum jumătate plus unu din membrii săi.”

Art. II. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat, în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Comertului si bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 si în anexele la acestea.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului si Secretariatul General al Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura numărului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salariile.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia mixtă pentru compensarea achizitiilor de tehnică specială va supune Guvernului, spre aprobare, domeniile prioritare care beneficiază de derularea operatiunilor de compensare, precum si valorile multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritătilor de dezvoltare a României.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 295.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E147 din 21 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul aditional la Conventia penală a Consiliului Europei privind coruptia, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 mai 2004.

Nr. 296.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 160

din 1 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Stigelbauer în Dosarul nr. 9.055/CA/2003 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 52D/2004, care are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Aurel Beian în Dosarul nr. 2.981/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul similar al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si celor ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 52D/2004 la Dosarul nr. 28D/2004, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări între anumite categorii de cetăteni.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierile din 16 decembrie 2003 si 20 ianuarie 2004, pronuntate în Dosarele nr. 9.055/CA/2003 si nr. 2.981/2003, Curtea de Apel Timisoara – Sectia comercială si de contencios administrativ si Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, respectiv a dispozitiilor Legii nr. 309/2002, în întregul său, exceptie ridicată de Maria Stigelbauer si de Aurel Beian în cadrul unor cauze având ca obiect contestatii împotriva hotărârilor prin care li s-au respins acordarea unor drepturi de către casele judetene de pensii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că Legea nr. 309/2002 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 42 din Constitutie, republicată, precum si reglementările cuprinse în art. 4 pct. 2 si pct. 3 lit. b) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu recunoaste si nu acordă aceleasi drepturi tuturor persoanelor care au efectuat stagiul militar prin obligarea la muncă fortată. De asemenea, prin faptul că se limitează perioada de acordare a unor drepturi doar pentru o parte din militarii care au efectuat stagiul militar într-o anumită structură organizatorică, fată de ceilalti care au efectuat stagiul militar tot în detasamente de muncă, însă înainte de trecerea acesteia în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, se încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât “Este dreptul suveran al statului de a acorda despăgubiri unor persoane, cetăteni români, de a stabili categoriile de persoane, cuantumul despăgubirilor acordate, conditiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de aceste drepturi”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ apreciază că dispozitiile actului normativ criticat sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile Legii nr. 309/2002 sunt constitutionale, arătând că legiuitorul este suveran în ceea ce priveste acordarea de despăgubiri anumitor categorii de persoane, iar “stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate si conditiile ce trebuie îndeplinite pentru acordarea acestor drepturi, intentia sa de a recunoaste si acorda unele drepturi numai persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 309/2002 nu constituie discriminare” si, ca atare, art. 16 alin. (1) din Constitutie nu este încălcat. În ceea ce priveste prevederile art. 42 din Constitutie, apreciază că nici această critică nu poate fi primită, întrucât prin lege se recunosc si se acordă unele drepturi persoanelor care au desfăsurat “o activitate cu caracter discriminator si înjositor, ce a corespuns definitiei date «muncii fortate» de către Organizatia Internatională a Muncii”.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile Legii nr. 309/2002 vizează acordarea unor drepturi specifice, cu caracter reparatoriu, persoanelor care în perioada 1950-1961 au efectuat stagiul militar prin muncă prestată în cadrul detasamentelor de muncă ale Directiei Generale a Serviciului Muncii (organizată, în baza unor principii proprii de functionare, în subordinea fostului Minister al Constructiilor, si nu al fostului Minister al Fortelor Armate), în conditii discriminatorii si înjositoare. Ca atare, “există o deosebire esentială între aceste categorii de persoane si cele care au efectuat stagiul militar în unităti militare”. Asa cum a statuat Curtea Constitutională, în concordantă cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, egalitatea nu presupune uniformitate, putând fi instituite tratamente juridice diferite pentru anumite categorii de persoane, dacă există o justificare obiectivă si rezonabilă.

Avocatul Poporului consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât dispozitiile Legii nr. 309/2002 “nu contravin nici unui text din Constitutie”. Astfel, apreciază că limitarea acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002 doar la persoanele care au efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul fostei Directii Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, reprezintă o problemă de legiferare, iar nu de constitutionalitate.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Desi unul dintre autorii exceptiei, Aurel Beian, critică întreaga Lege nr. 309/2002, fiind nemultumit de refuzul Casei Judetene de Pensii Mures de a-i acorda drepturile prevăzute în această lege, Curtea constată că, în realitate, textul vizat de autorul exceptiei este art. 1 din lege, care determină categoria persoanelor beneficiare.

Ca atare, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002), cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins: “Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetătean român, care a efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 42 din Constitutia României revizuită si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederi care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 42: “(1) Munca fortată este interzisă.

(2) Nu constituie muncă fortată:

a) activitătile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum si cele desfăsurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de constiintă;

b) munca unei persoane condamnate, prestată în conditii normale, în perioada de detentie sau de libertate conditionată;

c) prestatiile impuse în situatia creată de calamităti ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.”

De asemenea, consideră că sunt încălcate si prevederile cuprinse în art. 4 pct. 2 si 3 lit. b) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Conform acestora, “Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă fortată sau obligatorie” si “Nu se consideră muncă fortată sau obligatorie în sensul prezentului articol [...] b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de constiintă, în tările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Legea nr. 309/2002 are caracter reparatoriu si reglementează recunoasterea si acordarea unor drepturi pentru privatiunile suferite de persoanele care în perioada 1950-1961 au fost obligate să efectueze stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.

Curtea constată că stabilirea categoriilor de persoane cărora li se acordă anumite reparatii pentru constrângerile si privatiunile suferite în trecut, fiind o problemă de optiune a legislatorului pozitiv, intră în atributiile exclusive ale autoritătii legiuitoare, cu conditia ca, evident, să nu instituie privilegii ori discriminări între persoanele care se încadrează în aceeasi categorie si se află într-o situatie identică. Din textul art. 1 al Legii nr. 309/2002 nu rezultă nici privilegii si nici discriminări care să contravină art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată.

Totodată, Curtea retine că textul legal criticat defineste categoria persoanelor beneficiare ale drepturilor recunoscute si acordate de Legea nr. 309/2002. Astfel, interpretarea continutului unor norme juridice, ca fază indispensabilă procesului de aplicare a legii, apartine instantelor judecătoresti. În cauza în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate instanta judecătorească urmează să stabilească dacă anumite persoane se încadrează sau nu în categoria definită. Aceasta constituie o problemă de fapt, a cărei stabilire, ca si aplicarea legii într-o cauză concretă, intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională neputând controla, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “modul de interpretare si aplicare a legii”, ci se pronuntă numai asupra problemelor de drept.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Maria Stigelbauer în Dosarul nr. 9.055/CA/2003 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si de contencios administrativ si de Aurel Beian în Dosarul nr. 2.981/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 163

din 1 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Oltea Hotopilă, prin mandatar Stefania Hotopilă, în Dosarul nr. 4.973/2003 al Curtii de Apel Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă Oficiul Registrului Comertului Suceava, prin reprezentant Alexandru Stanciu, cu delegatie la dosar, si lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei si partea Nae Constantin au transmis la dosar prin postă concluzii scrise aflate la dosar.

Reprezentantul Oficiului Registrului Comertului Suceava solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale privitoare la cazurile de dizolvare judiciară a societătilor comerciale sunt independente de normele cuprinse în actele constitutive ale societătii si nu vin în contradictie cu acestea. Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare care este supusă unor cerinte de publicitate sub supravegherea puterii judecătoresti. La edictarea normelor criticate legiuitorul a tinut seama de principiile constitutionale în scopul apărării dreptului de proprietate privată al cărui continut se exercită, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, republicată, în limitele stabilite de lege.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, întrucât prevederea legală incriminată nu încalcă principiul ocrotirii si garantării dreptului de proprietate privată, ci, dimpotrivă, este de natură a conserva si proteja acest drept al asociatilor si al societătii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.973/2003, Curtea de Apel Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Exceptia a fost ridicată de Oltea Hotopilă, prin mandatar Stefania Hotopilă, în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea cererii de dizolvare si lichidare a Societătii Comerciale “Roti Expres” - S.R.L., formulată de asociatul Nae Constantin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât, desi modul de dizolvare si lichidare al societătii comerciale este prevăzut prin statut, se instituie si posibilitatea de dizolvare pe cale judiciară a societătii, la cererea unui asociat, pentru motive vagi privind neîntelegeri grave între asociati. Autorul exceptiei sustine că, urmare aplicării acestor prevederi legale, a pierdut proprietatea spatiului comercial afectat societătii comerciale mentionate, care a fost vândut pentru acoperirea unor cheltuieli inexistente.

Curtea de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât nu se aduce atingere dreptului de proprietate, dispozitiile legale criticate dând expresie unui alt principiu, potrivit căruia nimeni nu poate rămâne asociat fără vointa sa, atunci când între asociati s-au ivit grave neîntelegeri care împiedică buna desfăsurare a activitătii.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece modalitatea de desemnare a lichidatorului prin hotărâre judecătorească este justificată de lipsa conditiei cerute de lege pentru desemnarea amiabilă a unei asemenea persoane, si anume cu votul tuturor asociatilor (în cazul societătilor de persoane - în nume colectiv, în comandită simplă si, respectiv, cu răspundere limitată). Dimpotrivă, mentinerea sine die a conditionării numirii lichidatorului numai de întrunirea unanimitătii ar constitui un pericol potential pentru bunurile societătii si, în mod implicit, pentru drepturile asociatilor. Pe cale de consecintă, în lipsa acordului unanim, instanta de judecată, caracterizată prin independentă si impartialitate, este pe deplin îndreptătită să hotărască asupra desemnării lichidatorului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat, potrivit căruia, dacă nu se va întruni unanimitatea voturilor asociatilor sau administratorilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de către instanta de judecată, nu încalcă dispozitiile referitoare la garantarea proprietătii. De altfel, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, republicată, continutul si limitele acestui drept sunt stabilite de lege, în cazul de fată, Legea nr. 31/1990. Or, numirea lichidatorilor are drept scop conservarea patrimoniului societătii aflate în procedura de faliment, astfel încât, prin această măsură, legiuitorul a urmărit garantarea proprietătii aflate în faliment.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, si are următorul continut:

Art. 256 alin. (2): “Dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi făcută de instantă, la cererea oricărui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor si administratorilor.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, republicată, al căror continut este următorul:

Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, reglementează una dintre posibilitătile de numire a lichidatorilor.

Lichidarea societătii comerciale si, cu atât mai putin, numirea lichidatorilor nu constituie încălcări ale dreptului de proprietate al membrilor unei societăti comerciale, ci situatii juridice inerente existentei si functionării acestora, situatii în care dreptul de proprietate al asociatilor nu este pus în discutie si nici vătămat. În procesul de lichidare fiecare dintre asociati are posibilitatea si mijloacele legale de a-si apăra drepturile si interesele, inclusiv dreptul de proprietate.

Dimpotrivă, prevederile legale criticate sunt menite tocmai să asigure conservarea dreptului de proprietate si să permită exercitarea acestuia în limitele stabilite de lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Oltea Hotopilă, prin mandatar Stefania Hotopilă, în Dosarul nr. 4.973/2003 al Curtii de Apel Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2004-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de restructurare a industriei siderurgice din România pentru perioada 2004-2010, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor lua măsurile necesare pentru realizarea procesului de restructurare în conformitate cu strategia prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Comertului va informa periodic Guvernul asupra realizării strategiei pevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei

si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 655.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA DE RESTRUCTURARE A INDUSTRIEI SIDERURGICE DIN ROMÂNIA

PENTRU PERIOADA 2004-2010