MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 mai 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

29. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

668. - Hotărâre privind aprobarea participării României în anul 2004 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2004 la acest program

 

670. - Hotărâre privind unele măsuri de dotare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

675. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente

 

678. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Ministerului Public

 

679. - Hotărâre privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

681. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 399/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004

 

297. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Având în vedere faptul că în actualul context politico-militar ofiterii, maistrii militari, subofiterii si militarii angajati pe bază de contract din unele structuri militare trebuie să îndeplinească misiuni cât mai complexe pentru prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea si contracararea vulnerabilitătilor, riscurilor si amenintărilor la adresa sigurantei nationale,

luând în considerare:

- faptul că prin adoptarea unor acte normative aplicabile pe plan national, în special în domeniul financiar, cadrele militare au pierdut anumite drepturi, fapt care a condus la diminuarea veniturilor salariale;

- faptul că personalul din aceste servicii se află într-o situatie discriminatorie fată de o parte din categoriile de militari din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională (Politie si Ministerul Apărării Nationale), care beneficiază de la 1 ianuarie 2004 si, respectiv, 1 martie 2004 de cresterea valorii coeficientului de ierarhizare până la 8 si, respectiv, a valorii sectoriale la 1.510.000 lei;

- participarea acestor forte în aceeasi măsură cu celelalte categorii de militari la realizarea conditiilor pentru integrarea în NATO si Uniunea Europeană, actionând permanent pentru prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea si contracararea vulnerabilitătilor, riscurilor si amenintărilor la adresa sigurantei nationale,

pentru compensarea eforturilor suplimentare depuse si ca o măsură reparatorie firească,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, după punctul 4 de la litera D se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. Pentru personalul militar din Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si din Directia Generală de Protectie si Anticoruptie si Directia Generală a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei si din aparatul central al Ministerului Justitiei, valoarea de referintă sectorială se stabileste, începând cu luna septembrie 2004, la 1.510.000 lei.”

2. La anexa nr. 7, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

“31. În situatia în care baza de calcul pentru stabilirea drepturilor prevăzute la pct. 3 este mai mică decât solda lunară a functiei de militar, drepturile respective se calculează în functie de aceasta din urmă.”

Art. II. - Soldele de functie si de grad, calculate potrivit art. I pct. 1, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea personalului militar.

Art. III. - Aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se realizează din fondurile aprobate la cheltuieli de personal pentru Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Constantin Rotaru

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Naghi

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tănase Tudor

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării României în anul 2004 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum si plata contributiei financiare aferente participării în anul 2004 la acest program

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României în anul 2004 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006).

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pe anul 2004 la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 140.000 euro, în vederea participării la programul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se suportă din bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pe anul 2004 si din fonduri alocate în acest scop prin Programul national PHARE, astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, din bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pe anul 2004, capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 38 “Transferuri”;

b) echivalentul în lei al sumei de 40.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului National

pentru Combaterea Discriminării,

Vasile Adrian Cămărăsan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 668.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de dotare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 si 3 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul de stat si al art. 2 lit. b) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar, de stat si particular, au obligatia arborării drapelului României în mod permanent, atât pe edificiile în care îsi au sediul, cât si în interiorul lor, cu precădere în birourile persoanelor din conducerea acestora, în sălile de protocol si festivităti.

(2) Drapelul României se arborează, potrivit prevederilor legale, alături de drapelul Consiliului Europei si de drapelul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord.

Art. 2. - În fiecare sală de clasă si în celelalte spatii în care se desfăsoară procesul instructiv-educativ din unitătile de învătământ prevăzute la art. 1 se asază stema României în culori, cu înăltimea minimă de 41 cm, confectionată din orice material, potrivit modelului prevăzut de lege, precum si harta administrativă a României la scara 1/400.000 sau 1/500.000.

Art. 3. - (1) Dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit art. 1 si 2, cu steme, drapele si hărti se face prin grija autoritătilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar particular se face prin grija conducătorilor acestor institutii.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică si ministerelor care au în subordine institutii de învătământ preuniversitar, dotarea acestora realizându-se prin grija ordonatorilor principali de credite.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 670.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 877/2003 privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi externe în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., respectiv de maximum 160 milioane dolari S.U.A. pentru filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., în vederea completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă contractarea unor împrumuturi externe în valoare totală de maximum 200 milioane dolari S.U.A. în vederea:

a) completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 – păcură si gaze naturale - si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 si din luna aprilie 2004 pentru constituirea stocurilor aferente, de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice «Termoelectrica» - S.A., în valoare de maximum 40 milioane dolari S.U.A.;

b) completării finantării achizitiilor de resurse energetice din tară si din import pentru iarna 2003-2004 - păcură si gaze naturale - si a livrărilor din perioada iulie-septembrie 2003 pentru constituirea stocurilor aferente, de către filiala Societatea Comercială «Electrocentrale Bucuresti» - S.A., în valoare de maximum 160 milioane dolari S.U.A.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 675.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Ministerului Public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu nr. 57, judetul Ialomita, din

administrarea Curtii de Conturi în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia.

Art. 2. - Partea din imobil transmisă are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 678.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii dintr-un imobil care se transmite din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Ministerului Public

 

Adresa imobilului

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al statului

Nr. de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor

Municipiul Slobozia,

str. Alexandru

Odobescu nr. 57,

judetul Ialomita

Curtea de Conturi -

Camera de Conturi

a Judetului Ialomita

Ministerul Public -

Parchetul de pe

ângă Judecătoria

Slobozia

 

Clădire:

- corp vechi - parter

- suprafata construită

desfăsurată = 272,85 m2

- suprafata terenului

aferent = 136,42 m2

8.29.6

35.273

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor suprafete de teren, domeniu public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 679.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren, domeniu public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor - Administratia Natională “Apele Române” în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Locul unde este

situat terenul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Nr. de

identificare M.F.P.

Caracteristicile tehnice

ale terenului

si nr. cadastral

1.

Comuna Bradu,

judetul Arges

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din

România - S.A.

121.668

 

 

Suprafata = 23.001 m2

Categoria de folosintă: canal (Hr)

Nr. cadastral: 1.332

2.

Municipiul Pitesti,

judetul Arges

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

Suprafata = 12.356 m2

Categoria de folosintă: canal (Hr)

Nr. cadastral: 7.088

 

3.

Municipiul Pitesti,

judetul Arges

 

 

 

 

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

 

Suprafata = 76 m2

Categoria de folosintă: canal (Hr)

Nr. cadastral: 7.089

 

 

4.

Municipiul Pitesti,

judetul Arges

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

 

Suprafata = 76 m2

Categoria de folosintă: canal (Hr)

Amplasare: zona Baltă

Nr. cadastral: 7.081

 

5.

Extravilanul municipiului

Pitesti, judetul

Arges, zona

Prundu Mic

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

 

Suprafata = 2.848 m2

Categoria de folosintă: râu

Amplasare: zona Bananai

Nr. cadastral: 7.086

 

6.

Extravilanul

municipiului

Pitesti, judetul

Arges

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

 

Suprafata = 42.896 m2

Categoria de folosintă: taluz + râu

Amplasare: zona Bananai

Nr. cadastral: 7.076

7.

Extravilanul

municipiului

Pitesti, judetul

Arges, zona

Prundu Mic

Ministerul Mediului si

Gospodăririi Apelor -

Administratia Natională

“Apele Române”

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului - Compania

Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

121.668

 

Suprafata = 1.978 m2

Categoria de folosintă: râu

Amplasare: tarlaua 10, zona

Prundu Mic

Nr. cadastral: 7.083

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 399/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 399/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Agentia Natională pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 681.

 

ANEXĂ

 

FINANTAREA

cheltuielilor privind organizarea evenimentului de aniversare a 90 de ani de la înfiintarea Comitetului Olimpic Român

 

- mii lei -

1. Cheltuieli pentru cazare si masă 210.030

- Hotel Athénée Palace-Hilton - invitati străini 210.030

2. Închiriere locatii 601.250

- Filarmonica “George Enescu”-Sala Mare de Concerte si Foaierul Ateneului Român 202.500

- Muzeul National de Artă - Sala Tronului 398.750

3. Materiale promotionale 1.117.437

- Leonte & Co - medalie aniversară + cutie - 1.000 buc., insignă aniversară + săculet - 250 buc. 878.057

- Societatea Comercială “PIC ART PRESS & DESIGN” - S.R.L. – concept artistic medalie aniversară 24.380

- Regia Autonomă “Monetăria Statului” - colan si insignă olimpică + cutie - 4 buc. 215.000

4. Tipărituri 1.225.128

- Regia Autonomă “Monitorul Oficial” - Album Aniversar “România Olimpică ‘90” 476.690

- Societatea Comercială “Momentum” - S.R.L. - afis aniversar, invitatii, mape etc. 566.845

- Societatea Comercială “Romfilatelia” - S.A. - etui colită timbre - 1.000 buc. 8.515

- Societatea Comercială “Eurogama Invest” - S.R.L. - pliante - 500 buc. 134.998

- Societatea Comercială “Printor Com” - S.R.L. - carte de onoare 38.080

5. Servicii de reprezentare si protocol 2.247.376

- Societatea Comercială “Momentum” - S.R.L. - servicii media 1.491.032

- Hotel Athénée Palace-Hilton - servicii pentru 3 conferinte de presă 303.535

- Hotel Athénée Palace-Hilton - dineu de gală, 200 de persoane 420.560

- Societatea Comercială “Casa Doina” - prânz oficial, 50 de persoane 32.249

6. Alte cheltuieli 123.779

TOTAL GENERAL: 5.525.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/24 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 3 mai 2004.

Nr. 143.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE

a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004, denumit în continuare Program, îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor din domeniul privat si ocuparea fortei de muncă prin facilitarea contactelor dintre potentialii viitori întreprinzători/întreprinderile mici si mijlocii (IMM) si agentii economici/institutiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM în scopul dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale, cresterii numărului întreprinzătorilor de succes, precum si al îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM; stimularea si sustinerea IMM inovative.

2. Descrierea Programului

2.1. Programul constă în:

- organizarea celei de-a treia editii nationale a Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004 în perioada 24-26 septembrie 2004 în Bucuresti;

- organizarea editiilor regionale ale Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2004 în orasele Piatra-Neamt si Cluj-Napoca;

- organizarea primei editii a Salonului international de inventii, inovatii si tehnici noi, Bucuresti 2004.

2.2. Actiunile legate de organizarea si desfăsurarea Programului se realizează de Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, direct si/sau pe bază de contracte încheiate cu persoane fizice si juridice de drept public sau privat, în conditiile legii, în colaborare cu: Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică - GTZ, prin Programul de promovare economică si ocupare a fortei de muncă - IBD/WBF, agentiile de dezvoltare regională, prefecturile judetene si camerele de comert si industrie teritoriale.

2.3. Actiunile desfăsurate în cadrul Programului sunt:

- organizarea expozitiei - standuri ale institutiilor/agentilor economici care furnizează produse/servicii potentialilor viitori întreprinzători/întreprinderilor mici si mijlocii;

- organizarea în paralel a primei editii a Salonului international de inventii, inovatii si tehnici noi, Bucuresti 2004;

- organizarea de seminarii, mese rotunde si ateliere de lucru;

- diseminarea de materiale informative pe teme privind initierea si dezvoltarea afacerilor;

- cresterea competentelor antreprenoriale prin furnizarea serviciilor de instruire sustinute de experti din domeniul public sau privat, din România sau din alte tări;

- organizarea celei de-a treia editii a Topului national al întreprinderilor mici si mijlocii, în scopul premierii celor mai performante întreprinderi din sectorul IMM.

2.4. În vederea desfăsurării evenimentului Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va coopera cu următoarele institutii:

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Economiei si Comertului;

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, precum si cu Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România.

3. Bugetul Programului

3.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2004 este de 8 miliarde lei.

3.2. Structura bugetului aferent organizării si desfăsurării evenimentului prevăzut la pct. 2.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.3. Executia bugetului prevăzut la pct. 3.1 se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

3.4. În vederea desfăsurării în bune conditii a Programului se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice din tară si din străinătate, în conditiile legii.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este

permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, republicată,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2004 - 14 mai 2005, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se face pentru fiecare specie si pentru fiecare fond de vânătoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversitătii faunei cinegetice si păstrarea echilibrului ecologic.

(2) Pentru fondurile de vânătoare care se suprapun partial peste suprafata parcurilor nationale si/sau naturale, realizarea cotelor de recoltă se face pe suprafata de fond de vânătoare situată în afara parcurilor nationale si/sau naturale.

(3) Cotele de recoltă aprobate pentru vânătorii cetăteni străini, prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3, sunt maximale si pot fi realizate cu vânătorii străini în functie de solicitările existente si de hotărârile organelor de conducere competente ale gestionarilor fondurilor de vânătoare, dacă nu sunt solicitări din partea vânătorilor români.

Art. 3. - (1) În situatii temeinic justificate, impuse de dinamica conditiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond de vânătoare si a miscărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2004-2005, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare pot aviza, pe baza documentelor de constatare, reasezarea, între fondurile de vânătoare învecinate si în limita

cotelor de recoltă aprobate pe gestionar, a cotelor de recoltă aprobate, pe fonduri de vânătoare, la speciile de vânat cuprinse în anexele nr. 1-4.

(2) Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare vor înainta lunar Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale situatia actualizată a avizelor de reasezare a cotelor de recoltă, emise în baza dispozitiilor alin. (1).

Art. 4. - (1) În cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2004-2005, a unor actiuni de populare a fondurilor de vânătoare cu specii de vânat sedentar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate aproba, cu viza directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare care au făcut obiectul actiunilor de populare, suplimentarea cotelor de recoltă

aprobate initial pentru speciile de vânat care au făcut obiectul actiunilor de populare.

(2) Suplimentarea, precum si reducerea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la solicitarea gestionarilor de fonduri de vânătoare si în baza rapoartelor întocmite de directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

Art. 5. - Solicitările prevăzute la art. 3 si 4, formulate de organizatiile vânătoresti afiliate la Asociatia Generală a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi din România, vor fi însotite si de viza acesteia.

Art. 6. - Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligatia respectării prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea statului cu competente în acest sens.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 1-4 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare si directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 7 mai 2004.

Nr. 297.