MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 430         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 mai 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 170 din 15 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

79. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

80. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei

 

81. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale în cazul plângerilor

 

82. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

87. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

93. - Ordin pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 170

din 15 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titianu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081, 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 1.467/C/2003 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 559D/2003 privind exceptia de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 1.590/C/2003 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect si de părti a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 559D/2003 la Dosarul nr. 558D/2003, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă art. 16 si 21 din Constitutie, republicată. În acest sens Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, prin Decizia nr. 59/2003, asupra unei exceptii de neconstitutionalitate cu acelasi obiect.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 19 noiembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.467/C/2003 si, respectiv, nr. 1.590/C/2003, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081, 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în ambele dosare, autorul acesteia sustine că a fost amendat nejustificat, în baza art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin deciziile civile nr. 200/2003 si nr. 201/2003, pronuntate de Tribunalul Galati în dosarele nr. 659/C/2003 si, respectiv, nr. 661/C/2003.

Se argumentează că dispozitiile art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile art. 1 alin. (3), ale art. 4, 11, 15, 16, 20, 21, 24 si 51 din Constitutie, ale art. 6, 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si prevederile art. 1, 2, 6 si 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, fără însă să se arate în ce constă încălcarea acestor reglementări. Autorul exceptiei sustine că dispozitiile criticate ar contraveni si unor prevederi ale Codului civil si ale Codului de procedură civilă.

Tribunalul Galati - Sectia civilă, formulându-si opinia asupra exceptiei, “consideră exceptia neîntemeiată întrucât [textele criticate] nu contravin normelor constitutionale invocate”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia este neîntemeiată. În esentă, sustinerea Guvernului se bazează pe argumentul că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate si nici pe cele ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu creează discriminări si sunt de natură să asigure eficienta “măsurilor luate pentru asigurarea ordinii si solemnitătii sedintei de judecată”.

Avocatul Poporului sustine că textele criticate sunt constitutionale. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea textelor de lege criticate fată de dispozitiile art. 16 si 4 din Constitutie, republicată, raportate la prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, exceptia este neîntemeiată, “deoarece textele legale criticate se aplică tuturor celor care au săvârsit faptele prevăzute de art. 1081 din Codul de procedură civilă, fără a face nici o diferentiere în cadrul acestei categorii”.

Referitor la sustinerea că prevederile art. 1081, 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Avocatul Poporului  arată că aceasta este neîntemeiată, “deoarece, potrivit art. 1085 din Codul de procedură civilă, împotriva încheierii de stabilire a sanctiunii amenzii judiciare se poate face cerere de reexaminare”, asa cum de altfel Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 59/2003.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 1, 15 si 11 din Constitutie, republicată, raportate la prevederile art. 1, 2, 8, 10 si 30 din conventia mentionată, “nu au incidentă în cauză”.

În punctul de vedere prezentat de Avocatul Poporului se consideră că, în realitate, autorul exceptiei se referă la modul de aplicare de către instanta de judecată a dispozitiilor legale criticate, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, nu este de resortul instantei de contencios constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost precizat de autorul ei, îl constituie dispozitiile art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă, texte introduse prin art. I pct. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, texte care au următorul cuprins:

- Art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a): “Dacă legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor prezentului capitol, va sanctiona următoarele fapte săvârsite în legătură cu procesul, astfel:

1. cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 7.000.000 lei:

a) introducerea, cu rea-credintă, a unor cereri vădit netemeinice;”;

- Art. 1084: “Amenda si despăgubirea se stabilesc prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia.”;

- Art. 1085: “Împotriva încheierii prevăzute la art. 1084 cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acestora.

Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii.

Cererea se solutionează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanta de judecată ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea.”

Autorul exceptiei critică aceste dispozitii legale, apreciind nejustificată amenda de 2.000.000 lei aplicată de instantă în temeiul lor, considerând că au fost încălcate dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 4 privind unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 15 privind universalitatea (inclusiv neretroactivitatea legii), ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, precum si ale art. 51, devenit, după revizuirea si republicarea Constitutiei, art. 1 alin. (5), privind suprematia Constitutiei si obligativitatea respectării legilor.

De asemenea, autorul exceptiei a invocat si încălcarea unor prevederi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, si anume: ale art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, în cazul încălcării unor drepturi si libertăti, si ale art. 14 privind nediscriminarea.

Totodată, au fost invocate în sustinerea exceptiei si unele prevederi ale Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, si anume: ale art. 1 privind egalitatea si fraternitatea, ale art. 2 privind nediscriminarea, ale art. 6 privind recunoasterea calitătii de subiect de drept si ale art. 7 privind protectia egală a legii împotriva oricărei discriminări.

Autorul exceptiei nu arată în memoriul depus la instantă în ce constă încălcarea de către textele criticate a prevederilor constitutionale si ale documentelor internationale invocate, sustinând însă că sunt încălcate si unele prevederi ale Codului civil si ale Codului de procedură civilă.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea nu retine existenta vreunei incompatibilităti între dispozitiile legale criticate, pe de o parte, si prevederile constitutionale si cele ale documentelor internationale invocate de autorul exceptiei, pe de altă parte.

Curtea retine că textele de lege criticate nu instituie inegalităti sau discriminări între cetăteni ori categorii de persoane, ci prevăd doar posibilitatea aplicării unor amenzi judiciare, în cazul exercitării cu rea-credintă a unor drepturi procesuale, ceea ce corespunde exigentelor art. 57 din Constitutie, republicată, care instituie îndatorirea fundamentală a cetătenilor de a exercita drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără încălcarea drepturilor si libertătilor celorlalti. De asemenea, textele criticate nu cuprind prevederi de natură să aducă atingere principiului neretroactivitătii legii civile, dreptului de acces la justitie si dreptului la apărare. Dimpotrivă, dispozitiile art. 1085 prevăd că persoana obligată la amendă sau despăgubire poate face cerere de reexaminare, prin care solicită, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii. Totodată, textele criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale privind statul de drept si respectarea suprematiei Constitutiei, celor privind dreptul international si dreptul intern, precum si celor privind tratatele internationale referitoare la drepturile omului, invocate, de asemenea, în sustinerea exceptiei.

În consecintă, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere nici prevederilor corespunzătoare cuprinse în documentele internationale invocate de autorul exceptiei.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, stabilind, prin Decizia nr. 59 din 11 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 mai 2003, că acestea sunt constitutionale.

În esentă, Curtea a constatat că textul respectiv nu încalcă dispozitiile art. 21 din Constitutie, republicată, retinând că, potrivit art. 1085 din Codul de procedură civilă, împotriva încheierii de stabilire a sanctiunii se poate face cerere de reexaminare.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei că ar exista unele neconcordante între dispozitiile legale criticate si cele ale Codului civil, precum si ale Codului de procedură civilă, aceasta, chiar dacă ar fi reală, nu poate forma obiect al controlului de constitutionalitate, ci este de resortul autoritătii legiuitoare, singura competentă să asigure coordonarea legislatiei.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marin Frunză în dosarele nr. 1.467/C/2003 si nr. 1.590/C/2003 ale Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor în aeroporturi, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 79.

 

ANEXĂ1)

 

REGULAMENT

privind regimul exceptării, pe categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate privind consultările pentru tarifele de transport de pasageri pentru serviciile aeriene regulate si alocarea sloturilor*) în aeroporturi, de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Concurentei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 80.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de către Consiliul Europei

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale în cazul plângerilor

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale în cazul plângerilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 81.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale în cazul plângerilor

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 14 aprilie 2004.

Nr. 82.

 

REGULAMENT

privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 16 aprilie 2004.

Nr. 87.

 

ANEXĂ*)

 

REGULAMENT

pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind practicile anticoncurentiale

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pun în aplicare Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si instructiunile mentionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

George Musliu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2004.

Nr. 93.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementă potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare